Hostinské koncese v městě Bzenci 1898 – 1921

Uvedená stať představuje opisy dochovaných listin, které se týkají hostinských a výčepnických koncesí v městě Bzenci v letech 1898 až 1921. Originály dokumentů jsou uloženy v SOKA Hodonín ve fondu AM-Bz pod inventárním číslem 530. Opisy dokumentů jsme ponechali v původním znění, pouze doplnili doplňujícím obrazovým materiálem.

1898

Gallia Mořic

Stížnost obecní rady města Bzence proti vydání koncese určená k c.k. moravskému místodržitelství

Veleslavné c.k. moravské místodržitelství!

Proti vynesení c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 20. května 1898 č. 7 666, kterýmž Mořici Galliovi ve Vídni udělena byla koncese k výčepu piva, vína, ovocného vína, vyvařování jídel, přechovávání cizích, podávání kávy, čokolády a držení dovolených her v domě č. 321 v Bzenci, podává představenstvo města Bzence ve smyslu usnesení obecního výboru ze dne 5/2 1898 následující stížnost.

Dříve nežli úřad živnostenský koncesi propůjčil, vyjádřil se obecní výbor města Bzence o otázce této zamítavě, a sice hlavně z příčin zdravotních a pak z toho důvodu, že potřeba hostince tohoto na dotyčném místě naprosto se nejeví, protože v bezprostřední blízkosti na témž náměstí ještě deset hostinců neb výčepů se nachází, dále, že uchazeč jest milionářem se stálým sídlem ve Vídni a může tudíž živnost výčepnickou jen pomocí pachtýře provozovati, což v zásadě zákonu odporuje, neboť tento v § 19 ž. z. stanoví, že živnost hostinská zpravidla samým držitelem koncese provozována býti má, kdežto vykonávání živnosti této náměstkem neb propachtováním jen z důležitých příčin povoliti lze.

Takovéto důležité příčiny v případě tomto naprosto nestává a s jistotou bylo dlužno předpokládati, že uchazeč – milionář – stáčené pivo a „kyselé“ (laciný pokrm z drobů a drštěk) svým výhradně k nejnižší dělnické třídě patřícím hostům osobně prodávati nebude, aniž kvůli nepatrnému jinak výdělku ze živnosti té do Bzence přesídlí. Úřad živnostenský nepřihlížel již v tomto pádě náležitě k intencím řádu živnostenského.

Uvažujeme-li dále o udělení koncese ze stanoviska zdravotního, jest to skutečně podivno, že putyka, která řadu let byla největší ostudou hlavního náměstí a semeništěm nejhorších zdravotních nepřístojností, na jichž odstranění dlouho jak sbor vyslanců zdravotního obvodu, tak i obvodní lékař a představenstvo obce všemi prostředky marně naléhalo, přes protest místních zdravotních orgánů nyní zase přičiněním samého živnostenského úřadu obnovena býti má.

Trváme na tom, že by živnosti této i příště zneužíváno bylo ku přechovávačství, zapovězené hře, nemravnosti a opilství.

Při udělení koncese nebyl naprosto brán zřetel k výnosům vysokého c. k. ministerstva vnitra ze dne 25. dubna 1898 č. 12 642 a veleslavného c.k. moravského místodržitelství ze dne 15. února 1898 č. 4 260, poněvadž jest dokázáno, že nejen že potřeba zřízení hostinské živnosti na náměstí se nejeví, nýbrž, že odúmrtím dřívější držitelky živnosti a jejím zrušením v domě č. 321 dávno kýženému přání a požadavku orgánů zdravotních, policejních i všeho obyvatelstva města Bzence v zájmu veřejného zdravotnictví a mravnosti vyhověno bylo.

Z uvážení těchto důvodů klade představenstvo obce nejuctivější prosbu:

Veleslavné c.k. mor. místodržitelství ráčiž stížnosti této dáti místa, vynesení c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 20. května 1898 č. 7 666 zrušiti a žádost Mořice Gallie ze dne 1. ledna 1898 za udělení koncese hostinské a výčepnické zavírající v sobě práva v § 16 živ. řádu vyznačená, úplně zamítnouti.

 

Ve stížnosti jmenovaný dům č. 321 na bzeneckém náměstí, který vlastnil Mořic Gallia z Vídně.

1899

Löw – Schlesingerová Rosa a Gallia Mořic

Vyjádření obecní rady města Bzence proti přenesení koncese

K výnosu ze 7. 1. 1899 č. 26 153

Slavnému c.k. okresnímu hejtmanství v Uh. Hradišti

Podává se zpráva, že obecní výbor města Bzence ve svém sezení dne 7. února 1899 vyjádřil se ohledně přenesení živnosti hostinské a výčepnické Rosy Löw – Schlesingerové z domu č. 195 v Olšovské ulici na dům č. 321 na Velkém náměstí ve Bzenci zamítavě z následujících důvodů:

Majitelem domu č. 321 ve Bzenci jest známý vídeňský milionář Moric Gallia, který již loňského roku o hostinskou koncesi na týž dům žádal, jež mu ale rozhodnutím místodržitelským z příčin zdravotních a mravních povolena nebyla.

Předstojící žádostí činí se však opětně pokus, zříditi na hlavním náměstí, kde již deset hostinců, neb výčepů kořalky stává, semeniště nejhorších nepřístojností zdravotních a mravních.

Musiť se míti dle dosavadních zkušeností za to, že by majitelka koncese živnosti své i toho přenesení zase ku přechovávačství, zapovězené hře, nemravnosti a opilství zneužívala.

Že přenesení onoho výčepu z domu č. 195 do domu č. 321 na náměstí není potřebné, vysvítá z toho, že na náměstí tom bydlí asi 1200 obyvatel s deseti živnostmi výčepnickými, kdežto v Olšovské ulici, kde se nalézá dům č. 195, jest asi 1 000 obyvatel se 3 výčepy.

Obecní výbor maje tedy zřetel k výnosům c.k. ministerstva vnitra ze dne 25. 4. 1898 č. 12 642 a c.k. mor. místodržitelství ze dne 15. 2. 1898 č. 4 260, musil se z uvedených důvodů o žádosti de praes. 24. 12. 1898 č. 26 153 zamítavě vyjádřiti.

K tomu dovoluje si podepsané představenstvo podotknouti, že Rosa Löw – Schlesingerová má svou živnost hostinskou v č. 195 na Jakuba Hermanna pronajatou, ačkoliv tento úředně jako nájemce schválen není a jak známo ani schválen býti nemůže.

Dne 6. 3. 1899.

 

Dům č. 321 na snímku z poválečných let.

1900

Horký František

Žádost o zřízení hostinské koncese v domě č. 274 pro c.k. okresní hejtmanství v Uherském Hradišti

Slavnému c.k. okresnímu hejtmanství v Uh. Hradišti.

V nejhlubší úctě podepsaný prosí za propůjčení koncese ku provozování živnosti hostinské a výčepnické, zavírající v sobě právo podávati hostům pokrmy, pak výčepu piva, vína a pálených nápojů lihových ve svém domě č. 274 v Bzenci a odůvodňuje tuto svou prosbu následovně.

Můj dům č. 274 ve Bzenci, v kterémž žádanou živnost provozovati hodlám, nachází se ve Bzinské ulici, v níž přebývá více než 800 obyvatel a jest od ostatního města dosti vzdálena. V ulici této nestojí dosud živnosti hostinské aneb jiného prodeje lihových nápojů.

Nezbytnou místní potřebu žádané živnosti hostinské lze rozeznati mezi jiným též již z té okolnosti, že většina sousedů z obyvatel této ulice již po dlouhou dobu mne vybízí ku zřízení hostinské živnosti.

Místnosti, v nichž zmíněnou živnost vykonávati míním vyhovují v každém ohledu zákonitým požadavkům, nalézají se blíže silnice k nádraží společnosti státní dráhy vedoucí a může se k místnostem těmto snadno policejně přihlížeti.

Jsem mravně úplně zachovalý, politicky bezúhonný a nesvědčí proti mně a mým členům rodinným, kteří ve svazku rodinném se mnou žijí, žádné okolnosti, z nichž by se dalo předpokládati, že by žádaná živnost zneužívána býti mohla ku přechovávačství, nemravnosti neb opilství.

Předkládaje svůj list rodný jakož i list domovský ubezpečuji, že mne ku podání této žádosti jedině skutečná potřeba našeho lidu vede, proto prosím za její příznivé vyřízení.

Ve Bzenci, dne 14. prosince 1900.

František Horký, kupec a měšťan v Bzenci

 

Zmiňovaná část ulice Bzinská, kde žádá o hostinskou koncesi v domě č. 274 kupec František Horký. Kolorovaný snímek pochází z dob rakouské monarchie.

1901

Obecní hostinec

Pokyny pro vyřízení koncese pro provozování obecního hostince v domě č. 73 od c.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

V Uh. Hradišti, 17. prosince 1901

Č. 9 016

Představenstvu obce ve Bzenci

Obec Bzenec provozuje již po několik roků hostinskou a výčepnickou živnost v domě č. 73 v Bzenci Napajedelským pivovarem jako nájemníkem a Josefem Klinkovským jako zástupcem tohoto nájemníka bez koncese, potažmo bez schválení nájemníka a zástupce.

Dne 22. června t. r. bylo ústním zřízením zjištěno, že tato hostinská živnost, jež od prvních desetiletí 19. století se provozuje, že ale ani v archivu města Bzence ani v jiných záznamech jeho průkaz o právním podkladu tohoto práva se nenalézá.

Šetřením u c. k. okresního soudu v Uh. Ostrohu provedeným bylo zjištěno, že právo výčepnické na domě č. 73 v Bzenci v pozemkové knize zaznamenáno není.

Listina, na základě jejíž právo vlastnické ve staré pozemkové knize obce Bzence svazek IV. str. 3a (zanesení ze dne 30. března 1787) na domě č. 73 v Bzenci ve prospěch křesťanského města Bzence vtěleno bylo, se ztratila.

Proto není možno, průkaz o reálné vlastnosti tohoto výčepnického práva provésti.

Aby se této živnosti právní podklad sjednal, vyzývá se obecní představenstvo, aby o udělení koncese a schválení nájemníka a zástupce nejdéle do konce tohoto roku zažádalo.

C.k. okresní hejtman

 

Obecní hostinec se nacházel v radničním domě č. 73.

1902

Hraběnka Amalie z Reichenbach – Lessonitz

Odvolání obecní rady města Bzence proti vydání koncese

C.k. moravské místodržitelství

K výnosu c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 13. ledna 1902 č. 23 995, jímžto paní hraběnce Amalii z Reichenbach – Lessonitz udělena byla hostinská koncese v domě č. 18 ve Bzenci, v němž pod c) propůjčeno jest žadatelce oprávnění k výčepu oslazených pálených nápojů lihových, podává představenstvo města Bzence na základě usnesení obecního výboru odvolání.

Živnostenský řád v § 19. ustanovuje mezi jiným výslovně, že táž osoba v jedné a téže osadě nabýti může jen jedinou koncesi k provozování výčepu a drobného prodeje pálených nápojů lihových.

K tomuto ustanovení nebral úřad živnostenský při udělování koncese žádného zřetele, anž jest notoricky známo, že paní hraběnka Amalie z Reichenbach – Lessonitz ve Franfurktě nad Mohanem, které mimochodem řečeno státní občanství rakouské nepřísluší, již jednu koncesi hostinskou s výčepem a drobnou prodejnu pálených nápojů lihových v domě č. 206 ve Bzenci svým pachtýřem Mořicem Spitzem provozuje.

Potřebuje-li již paní hraběnka výčep „oslazené“ kořalky v domě č. 18 nezbytně, nechť se vzdá zbytečného oprávnění toho na domě č. 206 a dá je přenésti na prve zmíněný dům, proti čemuž obec pražádných námitek činiti nebude.

Úřad živnostenský měl snad za to, že firma „Graeflich Reichenbach – Lessonitz´sche Wein und Champagner Kellerei“ není s paní hraběnkou Amalii z Reichenbach – Lessonitz totožným, avšak my uvádíme, že tato poslednější jest v obchodním rejstříku zapsanou majitelkou prve jmenované firmy a tudíž se žadatelkou o novou koncesi naprosto identickou.

Z důvodu tohoto jde jasně najevo, že udělením dotyčné koncese řád živnostenský byl porušen a proto žádáme:

C.k. moravské místodržitelství ráčiž tomuto odvolání dáti místa, výnos c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 13. ledna 1902 č. 23 995 v odstavci c) zrušiti a žádost paní hraběnky Amalie z Reichenbach – Lessonitz za udělení hostinské a výčepnické koncese v domě č. 18 ve Bzenci, pokud se týče práva výčepu oslazených pálených nápojů lihových zamítnouti.

Ve Bzenci, dne 6. března 1902.

(Později připsáno – Odvolání zamítnuto a koncese místodržitelstvím povolena.)

 

Budova panského pivovaru byla později upravena pro pořádání tanečních zábav a proto bylo nezbytné vyřídit zde hostinskou koncesi. Snímek pochází z období první republiky, kdy již budovu odkoupil a upravil ke svým účelům TJ. Sokol Bzenec.

Jehlíková Hermina

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 15 629

Paní Jehlíková Hermina ve Bzenci.

Na žádost ze dne 10. července 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 80 v Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s obchodem se smíšeným zbožím, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 20. srpna 1902.

C.k. okresní hejtman.

 

Dům č. 80 v němž provozovala svou živnost Hermína Jehlíková.

Körnerová Amalie

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 7 479

Paní Amalie Körner, hostinská č. 454 ve Bzenci.

Na žádost ze dne 27. března 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 454 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 9. dubna 1902.

C.k. okresní hejtman.

 

Dům č. 454 v Bzinské ulici, který dříve patřil Amalii Körner.

Müller Maximilián

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 7 346

Pan Maximilián Müller, hostinský č. 72 ve Bzenci.

Na žádost ze dne 25. března 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 72 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 9. dubna 1902.

C.k. okresní hejtman.

 

Dům č. 72 na bzeneckém náměstí, kde provozoval svou živnost Maxmilián Müller.

Rogoš František

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 12 379

Pan František Rogoš, v Bzenci.

Na žádost ze dne 24. května 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 365 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 13. června 1902.

C.k. okresní hejtman.

 

Hotel Skála na bzeneckém náměstí.

Skála Leopold

Prosba k úpravě provozních podmínek k nálevu pálených lihových nápojů pro C.k. okresní hejtmanství v Uherském Hradišti

Slavné c.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti

Vyhláškou ze dne 17. února 1902, č. 4 082 upravující dobu k uzavírání výčepů pálených nápojů lihových, byly ony naše závody, v nichž výčep nápojů těch jako hlavní živnost se provozuje, tak krutě postiženy, že v krátkém čase jistě v úpadek klesnouti musí, nebude-li jim ze strany živnostenského úřadu podmínka existenční poskytnuta.

Vzhledem k tomu kladu já podepsaný, jenž také výčep pálených nápojů lihových jakožto živnost hlavní avšak ve spojení s ostatními v § 16 lit. a), b), c), f) živ. řádu naznačenými právy hostinskými provozuji, uctivou prosbu:

Slavné c.k. okresní hejtmanství ráčiž mi výjimečně povoliti, aby místnost mé hostinské a nálevní živnosti v městě Bzenci otevřena býti mohla do zavírací hodiny dle § I 3 b) místodržitelské vyhlášky ze dne 19. října 1896 pod tou podmínkou, že v místnosti této po dobu k uzavírání kořalen vyhláškou č. 4 082 ustanovené, výčep a nálev pálených nápojů lihových provozován nebude.

V Bzenci v březnu 1902.

Leopold Skála

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 9 433

Pan Leopold Skála, hostinský ve Bzenci.

Na žádost ze dne 18. dubna 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 556 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 5. května 1902.

C.k. okresní hejtman.

 

Interiér Skálova restaurantu na bzeneckém náměstí.

Součková Anna

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 7 631

Paní Anna Součková, hostinská č 436 ve Bzenci.

Na žádost ze dne 28. března 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 436 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 8. dubna 1902.

C.k. okresní hejtman.

Spitz Mořic

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 7 143

Pan Mořic Spitz, hostinský č. 206 ve Bzenci.

Na žádost ze dne 23. března 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 206 ve Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 10. dubna 1902.

C.k. okresní hejtman.

Tvrdý Jan

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 12 758

Pan Jan Tvrdý, č. 182 v Bzenci.

Na žádost ze dne 31. května 1902 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 182 v Bzenci, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 25. června 1902.

C.k. okresní hejtman.

1903

Sträussler David

Udělení povolení k nálevu pálených lihových nápojů od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti.

Č. 9 41

Pan David Sträussler, č. 434 v Bzenci.

Na žádost ze dne 12. ledna 1903 vidí se mi do odvolání povoliti, aby místnosti hostinské a výčepnické v domě č. 434, ve kterých se nálev pálených lihových nápojů sice ve spojení s jinými v § 16., lit. a, b, c, f, živnostenského řádu naznačenými oprávněními, ale jako hlavní živnost provozuje, i přes hodinu k uzavírání kořalen ve vyhlášce c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 17. února 1902, č. 4 082, ustanovenou až do policejní zavírací hodiny vyhláškou c.k. místodržitele na Moravě ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 ustanovené, otevřeny býti mohli, pakli v době té v místnostech shora naznačených vůbec žádných lihových nápojů pálených naléváno nebude.

Připomíná se však, že pro případ ten, že by ve zmíněný čas v hostinci tomto pálené nápoje lihové nalévány byly, nehledíc k provedení trestního řízení, povolení toto ihned odvoláno bude.

Aby se dodržení podmínky tohoto povolení snadněji kdykoliv zjistiti mohlo, musejí veškeré nádoby jakéhokoliv druhu, v nichž se pálené lihové nápoje k výčepu přechovávají i do nichž se k pití nalévají, z místností nálevních v době k nálevu pálených nápojů lihových zapovězené, odstraněny býti.

Povolení toto dlužno vedle obou vyhlášek shora uvedených vyvěsiti.

V Uh. Hradišti, dne 13. ledna 1903.

C.k. okresní hejtman.

Weinberger Max

Vyjádření obecní rady města Bzence proti vydání koncese

Ad č. 17 362 z 23. 8. 1903 od okresního hejtmanství conex 853 obec 03 č. 1 322.

Obecní rada města Bzence jednající opětně o žádosti Maxe Weinbergra k udělení koncese k výčepu pálených nápojů lihových v domě č. 68 ve městě Bzenci, vyjádřila se opět rozhodně zamítavě z následujících důvodů.

Zřetelem k obyvatelstvu nejeví se nijaká potřeba pro propůjčení této koncese, ba naopak, byla by tato jen semeništěm zdravotních nepřístojností. V obci Bzenci, která má okrouhle 4 000 obyvatel, stává celkem 23 koncesí k nálevu pálených nápojů lihových, z nichž deset nachází se na hlavním náměstí, kde Max Weinberger výčep zříditi žádá. Z těchto deseti výčepů lihovin jest osm v bezprostřední blízkosti domu č. 68, z nichž zase pět výčepů docela vedle sebe při jmenovaném domě Maxe Weinbergra se nalézá.

Uváží-li se, že na zmíněném náměstí ani 1 000 obyvatelů nepřebývá a že ve všech ostatních ulicích po jedné až dvou nálevnách kořalky, až příliš dosti pro místní potřebu postaráno jest. Pak přihlíží-li se k tomu, že by žádaná koncese bez odporu jedině k podporování a šíření opilství mezi nejnižší třídou dělnickou sloužila, jeví se vyhověti žádosti Maxe Weinbergra i ze stanoviska zdravotního a také s přihlédnutím k výnosům c.k. ministerstva vnitra ze dne 25. 4. 1898 č. 12 642 a c.k. moravského místodržitelství ze dne 15. 2. 1898 č. 4 260 naprosto nepřípustným.

Nebraly-li by příslušné vyšší úřady na tyto námitky náležitého ohledu, budiž z nejpříznivějších rozhodnutí ve všech instancích odvolání podáno.

Dne 28. 8. 1903

1904

Sträussler David

Vyjádření obecní rady města Bzence proti vydání koncese

C.k. okresnímu hejtmanství v Uh. Hradišti.

K výnosu ze dne 25/9 1903 č. 1 946 podávám zprávu, že obecní výbor města Bzence, jednaje opětně ve své schůzi dne 5. dubna 1904 o žádosti Davida Sträusslera za udělení koncese hostinské a výčepnické, zavírající v sobě mezi jiným též právo ku nálevu a drobnému prodeji pálených nápojů lihových v domě č. 434 ve Bzenci, usnesl se souhlasně na následujícím rozhodně záporném vyjádření.

V obci Bzenci, jež má dle posledního sčítání lidu 3 900 obyvatel, stává 19 koncesí k drobnému prodeji pálených nápojů lihových.

K tomu druží se ještě 4 takové koncese v těsně související izraelitské obci s 389 obyvateli, takže Bzenec s 4 289 obyvateli opatřen jest 23 kořalnami; připadá tudíž jedna kořalna na 186 obyvatel, zajisté úžasné to číslo.

Z těchto 23 kořalen nacházejí se 4 v oné asi 400 obyvatel čítající části obce, v níž dům č. 434 se nalézá a jedna z nich jest bezprostředně asi 30 kroků od domu č. 434 vzdálená, následkem čehož spěje zdejší obyvatelstvo v ohledu mravním i zdravotním k úpadku.

Vzhledem k obyvatelstvu nejeví se nijaká potřeba pro propůjčení jmenované již koncese, která by bez bez odporu jedině ku podporování a šíření opilství mezi nejnižší třídou dělnickou sloužila a jeví se tudíž vyhovění žádosti Davida Sträusslera ze stanoviska zdravotního a mravního, jakož i se zřetelem k výnosům c.k. ministerstva vnitra ze dne 25. 4. 1898 č. 12 642 a c.k. mor. místodržitelství ze dne 15. 2. 1898 č. 4 260 nepřípustným.

Dne 8. 4. 1904.

1905

Sommer Adolf

Žádost obecní rady města Bzence o zastoupení advokátem v záležitosti podání odvolání proti rozhodnutí c.k. okresního hejtmanství v případě udělení koncese Adolfu Sommerovi

Č. 194

Panu JUDr. Janu Žáčkovi, advokátu v Olomouci

Rozhodnutím ze dne 31. 11. 1904 č. 63 012 zamítlo c.k. mor. místodržitelství odvolání města Bzence z výnosu c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ze dne 18. 10. 1904 č. 19 077.

V důsledku usnesení obecního výboru hodláme nyní podati stížnost k ministerstvu vnitra, pročež zasílajíce Vám výše uvedené přílohy, žádáme za vyhotovení a podání dotyčné stížnosti.

Městský tajemník Karásek.

Vyjádření advokáta pro obecní radu města Bzence v záležitosti podání odvolání proti rozhodnutí c.k. okresního hejtmanství v případě udělení koncese Adolfu Sommerovi

Advokát Dr. J. Žáček v Olomouci

Slavné obecní radě v Bzenci

Potvrzuji příjem dopisu Vašeho z 24. t. m. č. 194 a jsem ochoten vypracovati Vám a podati stížnost k ministerstvu vnitra proti rozhodnutí c. k. mor. místodržitelství z 31. prosince 1904 č. 63 012, jímž stížnost Vaše proti výnosu c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti z 18. října 1904 č. 19 077 ohledně udělení hostinské koncese Adolfu Sommerovi v Bzenci zamítnuta byla.

Za tím účelem račte mi zaslati ověřený opis protokolu o usnesení obecního výboru, že se tato stížnost podati má; račte event. za tím účelem zvláštní schůzi obecního výboru co nejrychleji svolati.

Dále prosím, byste mi jménem ct. Vaší obce podepsali a zaslali přiloženou plnou moc.

Račte mi ihned za účelem vypracování stížnosti k mé informaci sděliti, zdali Mořic Fürst – předchůdce Adolfa Sommera – v domě č. 68/69 v Bzenci již koncesi hostinskou provozoval, a po jakou dobu, zdali hostinec ten v ohledu veřejného pořádku, zdravotnictví atd. nebyl něčím a v jakém směru na závadu, a máte-li o tom nějaké úřední doklady, připojte je, dále zdali se kdo v poslední době v Bzenci o hostinskou koncesi ucházel a byl odmrštěn.

Tyto zprávy mi podejte možno-li ihned, žádaný protokol a plnou moc nejdéle do 2. února 1905, neboť téhož dne nejpozději musí býti rekurs odeslán, poněvadž jest dne 3. února 1905 poslední den k jeho podání.

Znamenám se v dokonalé úctě – oddaný Žáček

V olomouci dne 26. ledna 1905

(Na okraji dokumentu jinou rukou dodatečně dopsáno – odmrštění: Galliovy dědici, Horký František, Linhart Jan, Sträussler David.)

 

Situační nákres hostinců na Palackého náměstí ve Bzenci. Růžově označeny hostince stávající, zeleně dům, jehož majitel Adolf Sommer žádá o zřízení koncese.

1906

Goldmann Jan

Udělení koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 16. května 1906. (Opis)

Č. 14 011

Panu Janu Goldmannovi, hostinskému ve Bzenci č. 311

K žádosti ze dne 17. června 1905 podané uděluji Vám koncesi ku nálevu vína a piva, pak ku podávání pokrmů ve sklepě č. 42 ve Bzenci a to pouze v době letní (počínaje 1. květnem až do 30. října) proti přesnému zachovávání všech policejních a živnostenských a jiných k nálevu tomu obnášejících se předpisů.

C.k. místodržtelský rada: Schoch m. p.

 

Goldmannův hostinec na bzeneckém náměstí. Dnes na tomto místě stojí Lidový dům.

Rogošová Pavlína

Přenesení koncese ke správci živnosti nezletilé Pavlíny Rogošové od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 20. července 1906. (Opis)

Č. 8 325

Panu Matěji Sýkorovi ve Bzenci č. 365

Oznámení Vaše dne 24. dubna 1906 učiněné o tom, že po úmrtí Pavlíny Rogošové, která co vdova po zemřelém Františku Rogošovi, na základě koncese ze dne 18. července 1877 č. 5 530 hostinskou živnost na domě č. 365 ve Bzenci provozovala, nyní na účet dosud nezletilé dcery její Pavlíny Rogošové roz. 30. září 1885 základem zmíněné koncese hostinské zmíněnou živnost dále provozovati budete, béře se vedle ustanovení § 56 živnostenského řádu s tím doložením, na vědomí, že provozování této živnosti hostinské zahrnující v sobě všechna práva § 16 živnostenského řádu vyznačená, pouze do zletilosti Pavlíny Rogošové přípustným jest.

Zároveň se poručník Pavlíny Rogošové Matěj Sýkora, co zástupce její, při provozování živnosti zmíněné vedle § 19 a § 55 živnost. řádu schvaluje a ukládá se jemu přísné zachovávání všech živnostenských a policejních předpisů k živnosti hostinské se odnášejících.

Tři přílohy žádosti se vrací; křestní list se zde prozatím ponechává.

C.k. místodržitelský rada: Schoch m. p.

Žádost o oznámení budoucího zastavení provozovaní živnosti od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 20. července 1906.

Č. 8 325

Obecnímu představenstvu města Bzence

Na vědomí s tím vyzváním, aby nabytím zletilosti Pavlíny Rogošové k zastavení provozování živnosti přihlédalo a že se tak stalo svým časem sem oznámení podalo.

C.k. místodržitelský rada.

1907

Orlický Josef a Brázda Josef

Zamítnutí přenesení koncese na nového majitele hostince od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti dne 10. září 1907.

Č. 17 165

Panu Josefu Orlickému a Josefu Brázdovi ve Bzenci.

Vaší dne 6. t. m. podané žádosti, aby Josefu Orlickému udělena hostinská koncese č. 1 762 s právem k výčepu piva, vína a kořalky, jakož i podávání studených jídel v domě č. 235 v Bzenci na nového majitele domu toho Jana Brázdu přenesena byla, nelze vyhověti, poněvadž přenesení také po zákoně při osobní koncesi přípustným není.

Pokud však v podání tomto Josef Brázda za udělení koncese hostinské požádá, připomíná se, že žádost takou řádně kolkovati, patřičně doložiti a i odůvodniti jest, přičemž ovšem složení koncese dosavadním majitelem v odděleném podání se doporučuje.

C.k. místodržitelský rada Schoch m.p.

 

Dům s živností pana Brázdy v Olšovské ulici.

Valdštýn (Valštýn) Jan

Zamítnutí vydání koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti dne 27. září 1907. (Opis)

Č. 18 209

Panu Janu Valdštýnovi ve Bzenci č. 654, Kolonie: Bzenec – Písek.

Vaší žádosti dne 6. února t. r. podané za udělení koncese ku provozování živnosti hostinské a výčepnické s právem ku přechovávání cizinců, podávání pokrmů, ku nálevu likérů, piva a vína, umělého vína a polovína, ku podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení a ku držení dovolených her v domě č. 654 Kolonie Bzenec – Písek nelze mi po vyslechnutí obce a živnostenského společenstva vzhledem ku poměrům jichž dle § 18 živnostenského řádu dbáti dlužno, vyhověti.

Jest Vám volno proti tomuto rozhodnutí podati odvolání u c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti ve lhůtě šesti týdnů ku c.k. mor. místodržitelství.

Přílohy /tři/ žádosti se vracejí.

C.k. místodržitelský rada Schoch m.p.

 

V textu zmiňovaný dům č. 654 v Bzenci – Kolonii na snímku z dob rakouské monarchie.

1912

Holomek Bartoloměj

Informace od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti o změně žádosti o vydání koncese

C.k. okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, dne 15. května 1912.

Č. 11 169.

Představenstvu města v Bzenci.

Vztahem k tamější zprávě ze dne 26. října 1911, č. 537 ohledně žádosti Bartoloměje Holomka za udělení koncese ku provozování kantýnské živnosti ve strojní vápnopískové cihelně č. 691 blíže lidéřovického nádraží v Bzenci sděluje se, že Bartoloměj Holomek svoji žádost dodatečně změnil v tom smyslu, aby jemu byla udělena koncese ku provozování živnosti hostinské a nálevnice s právy:

 • podávání jídel,
 • k nálevu piva a vína,
 • k výčepu pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • držení dovolených her.

Představenstvo obce se žádá, aby o této změněné žádosti obecní výbor vyslechlo a o usnesení jeho sem zprávu podalo.

C.k. místodržitelský rada.

Vyjádření obecního výboru města Bzence proti vydání koncese

Starostenský úřad města Bzence, dne 23. května 1912, č. 1 081.

C.k. okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti.

K výnosu ze dne 15. května 1912, č. 11 169 podávám zprávu, že obecní výbor města Bzence ve své schůzi dne 18. května 1912 vyjádřil se proti udělení hostinské a nálevnické koncese p. Bart. Holomkovi, v domě, jejž tento v pádě udělení žádané koncese u nádraží lidéřovického ve Bzenci postaviti hodlá.

Starosta: Leopold Skála

Michlová Marie

Žádost obci o vyjádření k udělení koncese

C.k. okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, dne 11. března 1912.

Č. 3 897

Představenstvu obce v Bzenci.

Marie Michlová v Lidéřovicích podala zde žádost o udělení koncese ku provozování živnosti hostinské a nálevnické v domě, který v pádu udělení koncese v lidéřovickém nádraží postaviti hodlá s následujícími právy:

 • podávání jídel,
 • výčep piva a vína,
 • výčep pálených lihových nápojů.

Představenstvo obce se vybízí, aby v této žádosti obecní výbor vyslechl a o usnesení jeho sem do 14 dnů zprávu podal.

C.k. místodržitelský rada.

Vyjádření obecního výboru města Bzence proti vydání koncese

Starostenský úřad města Bzence, dne 23. května 1912, č. 583.

C.k. okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti.

K výnosu ze dne 11. března 1912, č. 3 897 podávám zprávu, že obecní výbor města Bzence ve své schůzi dne 18. května 1912 vyjádřil se proti udělení hostinské a nálevnické koncese paní Marii Michlové, v domě, jejž tato v pádě udělení žádané koncese u nádraží lidéřovického ve Bzenci postaviti hodlá.

Starosta: Leopold Skála

Sýkorová Filoména

Žádost obci o vyjádření k udělení koncese

C.k. okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, dne 22. února 1912.

Č. 4 724

Představenstvu obce v Bzenci.

Filoména Sýkorová, manželka zámečníka ze Bzence podala zde žádost o udělení koncese ku provozování živnosti hostinské a nálevnické v domě, který v pádu udělení koncese u zastávky lidéřovické postaviti hodlá s následujícími právy:

 • podávání jídel,
 • výčep piva a vína,
 • výčep pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • držení dovolených her.

Představenstvo obce se vybízí, aby v této žádosti obecní výbor vyslechl a o usnesení jeho sem do 14 dnů zprávu podalo.

C.k. místodržitelský rada.

Vyjádření obecního výboru města Bzence pro vydání koncese

Starostenský úřad města Bzence, dne 23. května 1912, č. 409/11.

C.k. okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti.

K výnosu ze dne 22. února 1912, č. 4 724 podávám zprávu, že obecní výbor města Bzence ve své schůzi dne 18. května 1912 vyjádřil se pro udělení hostinské a nálevnické koncese Filoméně Sýkorové v domě, jejž tato v pádě udělení koncese u stanice „Lidéřovice“ ve Bzenci postaviti hodlá.

Starosta: Leopold Skála

Žďára František

Povolení k přenesení koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 14. března 1912.

Č. 5 736

Panu Františku Žďárovi, majiteli hostince č. 56 v Bzenci.

Na Vaši žádost ze dne 3. června 1911 uděluje se Vám na základě § 20 živnost. řádu povolení k přenešení koncese ku provozování živnosti hostinské a nálevnické zde úředním dekretem ze dne 27. března 1910, č. 5 296 Vám udělené a obsahující následující práva:

 • přechovávání cizích,
 • podávání jídel,
 • nálev piva a vína,
 • nálev pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje a jiných teplých nápojů a občerstvení,

z domu č. 56 v Bzenci do domu č. 654 v Bzenci, a sice do místností v zde úředně uloženém nástinu pod značkou I až V poznačených.

Toto povolení uděluje se ale pod tou podmínkou, že do konce června 1912 v domě č. 654 provedeny budou následující opravy:

 • Sporák nacházející se v místnosti při nálevně budiž odstraněn.
 • Na studni ve dvoře budiž zřízen nahoře řádný poklop a postaráno o odpad vody od studny.
 • Ve dvoře při sklepě stávajícím bylo by třeba zříditi lednici dle předpisu mor. staveb. řádu.
 • V hostinských místnostech musela by býti postavena hygienická plivátka, vyvěšen zákaz plivání na zem a ceník jídel a nápojů.

Proti tomuto rozhodnutí má živnostenské společenstvo v Bzenci právo do 14 dní podati u c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti odvolání k c.k. mor. místodržitelství.

Pokud toto povolení jen pod podmínkami svrchu uvedenými uděleno bylo, máte i Vy právo proti tomu do 14 dní podati u c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti odvolání k c.k. mor. místodržitelství.

Provedení oprav nařízených budiž sem do konce června 1912 oznámeno.

C.k. místodržitelský rada.

1913

Ajmunt Jan

Vydání koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 15. září 1913.

Č. 23 645

Panu Janu Ajmuntovi, obchodníku v Bzenci.

U vyřízení Vaší žádosti de praes. 11. května 1913 uděluji Vám koncesi ku provozování živnosti hostinské a nálevnické v domě č. 434 v Bzenci, a sice pro místnosti s příslušenstvím v zde úředně uloženém nástinu blíže uvedené.

Tato koncese zahrnuje v sobě následující práva:

 • podávání pokrmů,
 • nálev piva a vína,
 • nálev pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • držení dovolených her.

Tato koncese uděluje se však pod následujícími podmínkami:

I.

Nejdéle do konce měsíce května 1914 buďtež v domě č. 434 v Bzenci provedeny následující opravy:

 • Opatřena budiž spíž pro ukládání potravin.
 • Kuchyň budiž rozšířena, dostatečně osvětlena a ventilována.
 • Záchody buďtež postaveny na vhodném místě oddělené dle pohlaví se žumpou nepropustně z betonu neb na cementovou maltu provedenou a vrchem zakrytým. Při záchodu zřízen budiž pisoir s betonovou podlahou a zdí, proti které se močí, opatřenou cementovou omítkou s odpadem pomocí žlábku do uvedené žumpy.
 • Dveře hostince na ulici buďtež zřízeny k otevírání na venek.

II.

Nálev pálených lihových nápojů smí jen dohromady s ostatními Vám udělenými hostinskými a nálevnickými právy, a sice současně a v těchtýž místnostech jako ostatní tato práva, tedy také nikoliv výhradně neb z většího dílu jen v jedné části těchto místností provozován býti.

III.

Ponechává se živnostenskému úřadu právo, pakli ohledně způsobilosti provozovacích místností neb jiné vady v ohledu živnostensko-policejním dodatečně se vyskytnou, svého času dle jeho vlastního uznání ve veřejném zájmu potřebná nařízení neb jiná opatření učiniti.

IV.

V hostinci musí na viditelném místě vyvěšeny býti:

a) Vyhláška mor. místodržitelství ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 o policejní hodině uzavírací,

b) vyhláška s výtahem o obchodu s vínem ze dne 12. dubna 1907, ř. z. č. 210,

c) tabulka oznamující ceny vzhledem na množství a jakost v hostinci podávaných poživatin /§ 52. živnost. řádu/.

d) Návěstí, že dětem školním není dovoleno účastniti se veřejných tanečních zábav konaných ve Vašem hostinci /§ 77. definitiv. řádu škol. a vyuč. ze dne 29. září 1905/.

V.

Při provozování živnosti hostinské a nálevnické musí přiložených všeobecných podmínek svědomitě šetřeno býti.

Pokud Vám tato koncese jen pod podmínkami svrchu udělenými udělena byla, máte právo proti tomu podati do 14 dní u c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti odvolání k c. k. mor. místodržitelství v Brně.

Konečně se béře k vědomosti, že D. Sträussler dosavadní majitel hostince č. 434 v Bzenci svého práva se vzdal.

Dvě přílohy se Vám vracejí.

C.k. místodržitelský rada.

Sýkorová Filoména

Vydání koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 22. září 1913.

Č. 20 873

Paní Filoméně Sýkorové, manželce zámečníka ve Bzenci.

U vyřízení Vaší dotyčné žádosti uděluji Vám koncesi ku provozování živnosti hostinské a nálevnické při nádraží Lidéřovickém v domě, který k tomu účelu tam postaviti hodláte.

Tato koncese zahrnuje v sobě následující práva:

 • podávání pokrmů,
 • nálev piva a vína,
 • nálev pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • držení dovolených her.

Tato koncese uděluje se však pod následujícími podmínkami:

I.

S provozováním této koncese nesmí býti dříve započato, pokud neopatříte ku provozování vhodné, zde úředně schválené místnosti. Za tím účelem máte dříve, než se stavbou těchto místností započnete, dotyčné plány sem ku schválení předložiti.

II.

Nálev pálených lihových nápojů smí jen dohromady s ostatními Vám udělenými hostinskými a nálevnickými právy, a sice současně a v těchtýž místnostech jako ostatní práva, tedy také nikoliv výhradně neb z většího dílu jen v jedné části těchto místností provozován býti.

III.

Ponechává se živnostenskému úřadu právo, pakli ohledně způsobilosti provozovacích místností neb jiné vady v ohledu živnostensko-policejním dodatečně se vyskytnou, svého času dle jeho vlastního uznání ve veřejném zájmu potřebná nařízení neb jiná opatření učiniti.

IV.

V hostinci musí na viditelném místě vyvěšeny býti:

a) Vyhláška mor. místodržitelství ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 o policejní hodině uzavírací,

b) vyhláška s výtahem o obchodu s vínem ze dne 12. dubna 1907, ř. z. č. 210,

c) tabulka oznamující ceny vzhledem na množství a jakost v hostinci podávaných poživatin /§ 52. živnost. řádu/.

d) Návěstí, že dětem školním není dovoleno účastniti se veřejných tanečních zábav konaných ve Vašem hostinci /§ 77. definitiv. řádu škol. a vyuč. ze dne 29. září 1905/.

V.

Při provozování živnosti hostinské a nálevnické musí přiložených všeobecných podmínek svědomitě šetřeno býti.

Pokud Vám tato koncese jen pod podmínkami svrchu udělenými udělena byla, máte právo proti tomu podati do 14 dní u c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti odvolání k c. k. mor. místodržitelství v Brně.

C.k. místodržitelský rada.

Valdštýn (Valštýn) Jan

Vydání koncese od C.k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti

C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 7. července 1913.

Č. 17 455

Panu Janu Vladštýnovi, hostinskému v Bzenci, č. 654.

U vyřízení Vaší žádosti de praes. 15. ledna 1913 uděluji Vám koncesi ku provozování živnosti hostinské a nálevnické v domě č. 654 v Bzenci – Písku, a sice pro místnosti s příslušenstvím ve zde úředně uloženém nástinu blíže poznačené.

Tato koncese zahrnuje v sobě následující práva:

 • přechovávání cizinců
 • podávání pokrmů,
 • nálev piva a vína,
 • nálev pálených lihových nápojů,
 • podávání kávy, čaje, čokolády, jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • držení dovolených her.

Tato koncese uděluje se však pod následujícími podmínkami:

I.

Nálev pálených lihových nápojů smí jen dohromady s ostatními Vám udělenými hostinskými a nálevnickými právy, a sice současně a v těchtýž místnostech jako ostatní tato práva, tedy také nikoliv výhradně neb z většího dílu jen v jedné místnosti provozován býti.

II.

Ponechává se živnostenskému úřadu právo, pakli ohledně způsobilosti provozovacích místností neb jiné vady v ohledu živnostensko-policejním dodatečně se vyskytnou, svého času dle jeho vlastního uznání ve veřejném zájmu potřebná nařízení neb jiná opatření učiniti.

III.

V hostinci musí na viditelném místě vyvěšeny býti:

a) Vyhláška mor. místodržitelství ze dne 19. října 1896, z. z. č. 81 o policejní hodině uzavírací,

b) vyhláška s výtahem o obchodu s vínem ze dne 12. dubna 1907, ř. z. č. 210,

c) tabulka oznamující ceny vzhledem na množství a jakost v hostinci podávaných poživatin /§ 52. živnost. řádu/.

d) Návěstí, že dětem školním není dovoleno účastniti se veřejných tanečních zábav konaných ve Vašem hostinci /§ 77. definitiv. řádu škol. a vyuč. ze dne 29. září 1905/.

IV.

Při provozování živnosti hostinské a nálevnické musí přiložených všeobecných podmínek svědomitě šetřeno býti.

Pokud Vám tato koncese jen pod podmínkami svrchu udělenými udělena byla, máte právo proti tomu podati do 14 dní u c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti odvolání na c. k. mor. místodržitelství v Brně.

Konečně se béře k vědomosti, že pan František Žďára dosavadní majitel hostince č. 654 svého práva se vzdal.

Čtyři přílohy se Vám vracejí.

C.k. místodržitelský rada.

1919

Černín Rudolf

Žádost od okresního hejtmanství pro vyjádření obce k udělení koncese v domě č. 68/69

Okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, dne 26. 4. 1919, č. 5 751/18

Černín Rudolf – udělení hostinské koncese.

Obecní radě v Bzenci:

Pan Černín Rudolf zažádal za udělení hostinské koncese zprávy k:

 • přechovávání cizích,
 • podávání jídel,
 • výčepu piva a vína,
 • výčepu a drobnému prodeji pálených nápojů lihových,
 • výčepu vína umělého,
 • podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • dovoleným hrám.

Živnost se má provozovati v Bzenci v domě č. 68/69.

Žádám o vyjádření do 14 dnů.

Vyjádření obce pro udělení koncese v domě č. 68/69

V Bzenci dne 20. května 1919, č. 916

K výnosu ze dne 26. dubna 1919 č. 5 751/18 podávám zprávu, že obecní rada města Bzence jednajíc o žádosti pana Rudolfa Černína za udělení hostinské koncese v domě č. 68/69 v Bzenci, vyjádřila se pro udělení, poněvadž živnosti té na onom místě jest pro obyvatelstvo skutečnou potřebou a žádné závady proti tomu nesvědčí.

Starostův náměstek.

Minařík Emil

Žádost obci o vyjádření k osobě Emila Minaříka ve věci zadání nádražní restaurace

Ředitelství státních drah v Olomouci dne 13. května 1919.

Číslo 373/5/II

Zadání nádražní restaurace

Městské radě ve Bzenci.

Ředitelství československých státních drah má v úmyslu zadati nádražní hostinec v Bzenci-Písku panu Emilu Minaříkovi ze Bzence. Žádáme o dobrozdání, je-li jmenovaný ku provozování nádražní restaurace tělesně schopen, dále je-li odborně zdatný a finančně tak situován, že okresní hejtmanství nám ho může doporučiti.

Od ředitelství státních drah.

Vyjádření obce k osobě Emila Minaříka ve věci zadání nádražní restaurace

V Bzenci dne 20. května 1919.

Pro ředitelství státních drah v Olomouci.

V dotazu ze dne 13. t. m. č. 373/5/II sdělujeme, že pan Emil Minařík je vyučeným řezníkem a provozoval zde po několik let živnost hostinskou a výčepnickou. O jeho finanční zdatnosti nelze nám nějak určitě se vyjádřiti, jest však možno, že sobě týž i jako vojín za dobu válečnou něco uspořil.

Starostův náměstek.

Velkostatek Bzenec

Žádost od okresního hejtmanství pro vyjádření obce k udělení koncese v domě č. 18

Okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, dne 26. 4. 1919, č. 7 491/18

Správa velkostatku – udělení hostinské koncese.

Obecní radě v Bzenci:

Správa velkostatku zažádala za udělení hostinské koncese zprávy k:

 • přechovávání cizích,
 • podávání jídel,
 • výčepu piva a vína,
 • výčepu a drobnému prodeji pálených nápojů lihových,
 • výčepu vína umělého,
 • podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých nápojů a občerstvení,
 • dovoleným hrám.

Živnost se má provozovati v Bzenci v domě č. 18.

Žádám o vyjádření do 14 dnů.

Správa velkostatku buď vyzvána by zaplatila u společenstva hostinských a výčepníků v Uherském Ostrohu a potvrzení úřadu zaslala.

Vyjádření obce proti udělení koncese správě bzeneckého velkostatku

V Bzenci dne 20. května 1919, č. 917.

K výnosu ze dne 26. dubna 1919 č. 7 491/18 podávám zprávu, že obecní rada města Bzence vyjádřila se proti udělení hostinské koncese v domě č. 18 v Bzenci správě velkostatku bzeneckého z následujících důvodů:

 1. žádná koncese na tom místě naprosto není potřeba;
 2. místností používá se hlavně k obyčejným muzikám, jež demoralizují mládež;
 3. budova nalézá se za městem, což způsobuje nesnadnost policejního dozoru;
 4. živnost tato sloužiti má jedině k obohacení majitele velkostatku Antonína Magnise, jenž sídlí trvale v Prusku a je příslušníkem nám nepřátelského státu. Proto je ospravedlněna domněnka, že dotyčné živnosti bude zneužíváno.

Starostův náměstek.

1921

Vojáčková Marie

Žádost obci o vyjádření k rozšíření koncese Marie Vojáčkové

Okresní politická správa v Uh. Hradišti, dne 21. dubna 1921.

Č. 9 897

Marie Vojáčková, Bzenec – rozšíření hostinské koncese.

Obecní radě v Bzenci:

Paní Marie Vojáčková zažádala za rozšíření hostinské koncese o právo výčepu pálených nápojů lihových.

Živnost se má provozovati ve Bzenci v domě č. 107/108.

Žádám o vyjádření do 14 dnů.

Místodržitelský rada.

Vyjádření obce k rozšíření koncese Marie Vojáčkové:

Okresní politické správě v Uherském Hradišti.

K výnosu ze dne 21. dubna 1921 č. 9 897 podávám zprávu, že zdejší městská rada ve své dne 28. t. m. konané schůzi vyjádřila se pro vyhovění žádosti paní Marie Vojáčkové za rozšíření hostinské koncese v domě č. 741 (dříve 107/108 židovské obce) v Bzenci o právo výčepu pálených nápojů lihových.

Starosta: Bunža Josef