Doplňky a změny ve stanovách Vinařsko-ovocnického družstva v Bzenci

Uvedené změny byly usneseny řádnou (16. 3. 1924) a mimořádnou (21. 9. 1924) valnou hromadou a zapsány ve společenstevním rejstříku krajského soudu v Uherském Hradišti v roce 1924.

 

Účel.

§ 1. Účelem společenstva jest:

1. Společný nákup, zpracování a odbyt všech vinařských a ovocnických, zahradnických a semenářských plodů, výrobků a potřeb, jakož i výroba i prodej štěpovaných a jiných révových sazenic a ovocného stromoví.

Bod 2. a 3. nezměněn.

Hospodářský účel společenstva.

§ 2. Společenstvo toto klade si za účel na účet společný ve prospěch svých členů a jejich živnosti a domácnosti zejména obstarávati společný nákup a prodej, nakupovati a prodávati veškeré plodiny a výrobky vinařské, ovocnické, zahradnické a semenářské a prodávati je zase, udržovati styky s kruhy hospodářsky spřízněnými za účelem rozvoje vinařství a ovocnictví, zřizovati a vésti skladiště, sušírny, lihovary, zprostředkovati dodávky, nakupovati a prodávati svým členům umělá hnojiva, stroje, nářadí, náčiní a různé jiné hospodářské a domácí potřeby a pomůcky.

Hospodářská a právní samostatnost společenstva.

§ 3. Firma společenstva zní: „Vinařsko-ovocnické družstvo ve Bzenci, zapsané společenstvo s ruč. obmezeným“. Sídlo společenstva jest Bzenec. Působnost…

Závodní podíly.

§ 12. Při vstoupení svém, má člen složiti svůj podíl 100 Kč po případě tolikrát 100 Kč, kolik podílů upsal a zápisné ustanovené zatím na 10 Kč za každých upsaných a splacených 10 podílů neb zlomek.

Základní jmění společenstva.

§ 17. Každý člen při svém vstoupení v tomto právním roce jest povinen přístupný poplatek dle §12. stanov složiti. Výši tohoto příspěvku od později přistouplých členů ustanoví každoročně valná hromada.

Právo hlasovací.

§ 25. Počet hlasů, jenž na člena připadá, řídí se dle počtu splacených podílů závodních, které dotyčný člen drží a jež jsou měřítkem jeho za závazky společenstva. Členu náleží na každý podíl až do prvních deseti podílů vždy jeden hlas, kdežto na každých dalších deset podílů neb zlomek deseti podílů vždy pouze jeden hlas připadne. Za legitimaci slouží knížka podílů. Právo hlasovací…

Co náleží výhradně valné hromadě.

§ 28. bod 3. O mimořádných vydáních mimoobchodních, když převyšují obnos 5 000 Kč.

Složení ředitelstva, výboru, přehlížitelů účtů, smírčího soudu a úřednictva.

§ 29. Co se týče ostatních záležitostí, ponechává valná hromada řízení a správu jejich ředitelství, výboru a úřednictvu.

A) Ředitelstvo:

Ředitelstvo skládá se ze 4 členů:

a) předsedy ředitelstva,

b) náměstka jeho,

c) ze dvou…

B) Výbor:

Výbor skládá se ze 12ti členů a sice:

a) z předsedy výboru,

b) z jeho náměstka,

c) z deseti přísedících…

C) (nezměněno)

D) (nezměněno)

E) (nezměněno)

F) Úřednictvo:

Výkonným orgánem ředitelstva jest úřednictvo. Jemu jest svěřeno provozování obchodu, vedení knih a účtů. Pravomoc úředníků řídí se dle daných jim instrukcí. V pochybných případech vztahuje se pravomoc úředníků ke všem právním jednáním, která jsou v povaze obchodu, tomu kterému úředníku svěřených. Úředníkům může býti udělena dle potřeby ředitelstvem prokura.

Podpisování společenstva.

§ 30. Právoplatně za družstvo podpisují 2 členové ředitelstva, případně 1 člen ředitelstva a prokurista, když připojí k firmě společenstva, která může býti tištěna neb kýmkoliv psána, své podpisy.

Představenstvo může zmocniti úřednictvo k podpisování běžné korespondence obchodní, případně zmocniti k podpisování v určitých přesně vymezených případech.

Povinnosti ředitelstva.

§ 31. Ředitelstvo spravuje závod ve smyslu této společenské smlouvy za pomoci úřednictva, usnesení valných hromad a instrukcí, ve společných schůzích ředitelstva a výboru sdělaných. Schází se dle potřeby ve schůzích, přičemž jest způsobilé k usnášení, když jsou alespoň 3 členové přítomni. Usnášení se činí nadpoloviční většinou hlasů. Vedoucí úředník zúčastní se schůzí ředitelstva s poradním hlasem.

Společná schůze ředitelstva a výboru.

§ 32.

  • bod 1. O mimořádných s obchodem nesouvisejících vydáních do 5 000 Kč.
  • bod 2. (nezměněno)
  • bod 3. O koupích za více než 50 000 Kč
  • bod 4. (vše ostatní nezměněno).