Střední průmyslová škola konzervárenská

Tato škola měla svůj předobraz v Jednoleté konzervárenské škole, která vznikla ve Bzenci již v roce 19451 při rolnicko-vinařské škole a jejímž účelem bylo poskytnout žákům základní odborné teoretické i praktické vědomosti z oboru konzervování ovoce, zeleniny a výroby likérů a octa. Přijímáni byli žáci starší 16 let a absolventi rolnické školy, kteří již měli aspoň několikaměsíční praxi v konzervárenském oboru. Během školního roku bylo pořádáno mnoho exkurzí do potravinářských závodů. Škola byla umístěna v druhém podlaží bzeneckého zámku. Ubytování studentů, kteří nedojížděli se dělo buď formou internátu, nebo ubytováním v soukromých bytech.

Statický výkaz žáků jednoleté konzervárenské školy v roce 1948:

počet žáků/žákyň: 32
věk žactva: 16 let: 2 17 let: 4 18 let: 4 19-21 let: 9 22 a více: 13
národnost: česká: 30 slovenská: 2
náboženství: řím. katol.: 29 evangel.: 1 českoslov.: 1 bez vyznání: 1
předběžné vzdělání: obecné: 1 měšťanské: 9 nižš. zeměd.: 17 neúpl. střední: 4 úpl. střední: 1
bydliště žáků: v internátě: 25 ve škole: 4 dojíždí: 3
povolání rodičů: zemědělci: 13 les. úředníci: 1 les. dělníci: 1 nezemědělci: 17

Samotná Střední průmyslová škola konzervárenská byla ve Bzenci založena na základě požadavku ministerstva potravinářského průmyslu a následným rozhodnutím ministerstva školství ve školním roce 1950/51 jako jednoletá odborná škola, jejímž účelem bylo připravit techniky pro konzervárenský a mrazírenský průmysl v celé republice.

Ještě v témže školním roce 1950/51 byla však škola přeměněna na čtyřletou průmyslovou školu s maturitou a dvouletou mistrovskou průmyslovou školu. Druhá jmenovaná však byla záhy ve školním roce 1954/55 zrušena. Uchazeči byli přijímáni z celé republiky a v Žákovském domě (Fürstova vila) bylo ubytováno v průměru 70 žákyň, zbytek studentů byl pak umístěn v soukromých bytech a jen nepatrná část dojížděla.

Škola byla stále umístěna v prvním i druhém poschodí bzeneckého zámku (zámek patřil vinařským závodům), kde se nacházely učebny a kde byly později vybudovány i laboratoře (chemická, biologická a fyzikálně chemická). Výuku zde na krátko přerušil jen požár zámku, ke kterému došlo 10. 3. 1952 a tudíž musela být část tříd po dobu trvání oprav nouzově přemístěna do prostor v továrně Kvalita. V roce 1956 měla škola 140 žáků, 11 profesorů, 1 laboranta a 2 úředníky. Kromě internátu ve Fürstově vile, byl zřízen ještě internát prozatímní v bývalé ordinaci Dr. Macháčka. Za internát se platil poplatek 10,50 Kčs za den. O rok později se začala přebudovávat bývalá likérka za nádražím na školní závod, aby si žáci lépe osvojili praktické návyky ve výrobě. Pro zajímavost uveďme, že v roce 1957 se měsíčně vyplácelo cca 7 000 Kčs na stipendiích pro studenty průmyslové školy ve Bzenci.

Ke škole se v roce 1960 přičlenila Učňovská škola konzervárenská, která byla v roce 1965 pětitřídní. Kromě denních forem studia, nabízela škola od roku 1960 i pětileté dálkové studium při zaměstnání.

Učební plán školy byl od roku 1961/62 zaměřen na získání nejenom chemických a technologických znalostí a dovedností, ale usiloval také o to, aby se žáci dovedli dobře orientovat i v technických disciplínách. Byl rozdělen tak, že zhruba 25 hodin bylo věnováno chemicko-biologické činnosti, 15 hodin výuce technologie, 17 hodin technickým disciplínám a 20 hodin praktické činnosti. Teoretická výuka ve škole byla doplňována jednak průběžnou výrobní činností v různých závodech během školního roku, jednak soustředěnou třítýdenní prázdninovou praxí na některém z větších výrobních závodů, ale v neposlední řadě i každoročně o prázdninách prováděnou výměnnou zahraniční praxí s některou se sesterských zahraničních škol v Německé demokratické republice (Gerwisch), v Maďarsku (Budapešť, Szeged), v Polsku (Sandoměř) a v Bulharsku (Plovdiv).

Ke škole dříve náležel i Poradní sbor školy složený se zástupců všech konzervárensko-mrazírenských podniků, který se scházel dvakrát až třikrát ročně v sídle některého národního podniku, aby řešil otázky styku a spolupráce školy s podniky, otázky praxe, maturitních odborných zkoušek, prospěchu žáků, kteří nastoupili do školy z pracovišť, otázky dalšího rozvoje školy a uplatnění absolventů v závodech.

V roce 1976 byl dán do provozu moderní internát s kapacitou 150 žáků, který byl postaven nákladem 5 700 000 Kčs na ulici Těmická. V roce 1980 zde byla pak uvedena do provozu za 1 800 000 Kčs i vlastní tělocvična školy a o pouhý rok později se zde započalo i se stavbou laboratoří a učeben.

V roce 1983 vznikl na škole nový studijní obor Výroba cukru a cukrovinek a v prvním polistopadovém roce 1990 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu potravinářské technologie, jejímž hlavním cílem bylo připravit odborníky pro potravinářský průmysl.

V roce 1991 zde vznikla možnost nástavbového studia pro absolventy SOU a v roce 1993 se zde otevřel nový studijní obor Analýza potravin, ke kterému se o dva roky později přidal další nový obor a to Managament potravinářských výrob.

V roce 1996 se zřídila při stávající průmyslové škole i Vyšší odborná škola potravinářské technologie kde se v roce 1999 vyučoval obor Technologie potravin se zaměřením na Zpracování moku, Konzervace potravin a Výroby nápojů podle potřeb potravinářských firem a zájmu žáků.

Od 1. 7. 2004 proběhlo v rámci optimalizace školství sloučení všech středních škol v Bzenci a vznikla škola s velmi dlouhým názvem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, a střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318, čímž de facto můžeme hovořit o zániku samostatné, námi sledované školy. V jejím areálu se ještě nějaký čas vyučovalo, ale později byla výuka přesunuta do ul. Vinařů a nyní je celý areál opuštěn a čeká na další využití.

Seznam profesorů působících na škole v letech 1951 – 1981:

RNDr. Rajmund Kotas 1950 -1952

Ing. Zdeněk Medek 1950 – 1963

Miloš Kopřiva 1954 – 1970

Ing. Ludmila Hájková 1970 – neuvedeno

Karel Brychta 1951 – 1952

Ing. František Daněček 1951 – neuvedeno

Milan Fabrici 1950 – 1971

RNDr. Rostislav Fichtl 1964 – 1967

Ing. RNDr. Ludvík Haišman 1957 – 1959

Mojmír Hejný 1952 – 1975

Křišťan Hering 1963 – 1971

Josef Holub 1962 – 1964

Ing. František Ilčík 1955 – 1956, 1956 – neuvedeno

Antonín Keprt 1953 – 1957

Ing. Karel Koutný 1953 – 1955

Vladimír Kučera 1952 – 1970

František Kvarda 1952 – 1953

Ing. Mirko Němý 1952 – 1957, 1958 – 1959, 1967 – 1974

Jitka Pospíšilová roz. Fialová 1961 – 1963

Ing. Jaroslav Spilka 1954 – 1962

RNDr. Vojtěch Střelec 1952 – 1955

Josef Vajdík 1955 – neuvedeno

Josef Viležinský 1953 – 1959

Ing. Jaromír Volek 1967 – neuvedeno

Karel Zelinka 1970 – 1971

Zdeněk Šivel 1963 – 1973

Zdeněk Kašparovský 1974 – 1975

František Blažek 1971 – 1973

Vlasta Janíková 1978 – 1979

Libuše Doláková 1975 – 1977

Emanuel Budík 1972 – neuvedeno

Petr Hromek 1971 – neuvedeno

PhDr. Milena Hromková 1971 – neuvedeno

Vladimír Rajsigl 1974 – neuvedeno

Alena Simonová 1975 – neuvedeno

RNDr. Dušan Šponar 1975 – neuvedeno

Alena Halamíčková 1979 – neuvedeno

Dana Urbanová 1979 – neuvedeno

Ing. František Jamný 1979 – neuvedeno

Marie Šulová 1980 – neuvedeno

Ivo Kočár 1980 – neuvedeno

Seznam vyučujících na jednoleté konzervárenské škole a externě vyučujících:

Bedřich Rosina

Ing. Václav Opluštil

Ing. Jaroslav Bůček

Ferdinand Dvořák

Ing. Jan Hejmala

Ing. Josef Kostiha

Antonín Kuchař

Rudolf Lukeš

Zachariáš Mazničenko

Josef Průcha

Miroslav Sukop

Ing. Jaroslav Balaštík

Bohuš Čajka

Ing. Miloš Hrabec

Ing. Vojtěch Michálek

Josef Míka

Alena Mikešová

Jindřich Novotný

PhDr. Marie Robenková

Ing. Miroslav Skalka

Otto Vašíček

František Višenka

František Blažek

Jaroslava Čablová

Ing. Svoboda, CSc.

Jmenný seznam absolventů školy do roku 1981

1951 – 1955

Třídní: Ing. Koutný Karel

Cidlinský Miroslav, Dostál Vladimír, Dujka Rudolf, Dušek Evžen, Farkaš Bartoloměj, Fidrmuc Ladislav, Fikar Karel, Hrkalíková Marie, Hřebíčková Marie, Hubáčková Božena, Hýsek Milan, Chorzemská Vladislava, Ingr Ivo, Koller Jan, Kouřilová Anna, Kročil Zdeněk, Lednický Ladislav, Mather Josef, Matoušek Leo, Niklová Marie, Novák Oldřich, Rolencová Věra, Rýpal Metoděj, Vlčková Hedvika, Vodenková Marie, Zdražil Antonín.

1952 – 1956

Třídní: Ing. Spilka Jaroslav

Dostálková Marie, Fridrichová Jarmila, Fuksová Anna, Galečka František, Horáková Olga, Horká Jarmila, Huneš Vladimír, Chalupová Ludmila, Krejčiřík Miloslav, Langerová Dagmar, Lejsek Tomáš, Matulová Božena, Ouda Josef, Petr Lumír, Požárek Milan, Repíková Jiřina, Rýdlová Lenka, Rýznarová Emilie, Skácel Jaromír, Stárek Antonín, Šulc Josef.

1953 – 1957

Třídní: Keprt Antonín

Borovcová Marie, Culka Václav, Dragoun Václav, Goliáš Jan, Goliáš Zdeněk, Jelínková Anna, Kovářová Marta, Kuda Lubomír, Luža Vojtěch, Málek Karel, Martiňáková Zdenka, Moštěk Antonín, Partiková Marie, Pažout Ivan, Raštica Jan, Sečková Věra, Somr Tomáš, Souček Antonín, Šácha Petr, Tichý Pavel, Wágner Ludvík, Zelinková Danuše.

1954 – 1958

Třídní: Kopřiva Miloš

Benda Karel, Černík Jan, Dočkal Vratislav, Exnar Petr, Frolek František, Hálková Anna, Hertel Jiří, Horák Miroslav, Houšť Jiří, Chudík Martin, Kalivoda Anton, Keše Teodor, Krasňanská Pavla, Kuželová Jiřina, Lekavá Josefa, Maradová Františka, Míka Miroslav, Nesvadba Stanislav, Novotný Miroslav, Ondráš František, Petráková Zdena, Procházková Věra, Skalský Karel, Spáčil Antonín, Stehlíková Milada, Styblíková Jana, Šamánková Jitka, Šebesta Miroslav, Šívara Josef, Štětková Josefa, Tomešková Marie, Urubková Marie, Veiner Bohumil, Vyskočil Jan.

1955 – 1959 – IVa

Třídní: Ing. Spilka Jaroslav

Cileček František, Fabrici Blanka, Fridrich Karel, Harašta Jiří, Hrbáčková Hana, Klimeš Vladimír, Kovář Jaroslav, Lehnertová Jana, Man Bohumil, Nedvědická Jiřina, Neškudlová Vladimíra, Pavka Karel, Sedlář Jiří, Sezima Jan, Smetanová Jana, Sousedíková Zdena, Spáčilová Ivanka, Staňa František, Straka Ivan, Střítecká Marie, Šivel Zdeněk, Vejpustková Jarmila, Zemánková Alena, Žilinský Stanislav.

1955 – 1959 – IVb

Třídní: Ilčík František

Baláš Stanislav, Bartoňová Ludmila, Ciran Ján, Čtvrtníčková Anna, Doležalová Květoslava, Doležal Dominik, Hiršová Jana, Hladík Jaroslav, Holíková Marie, Hrbáčková Vlasta, Karabinošová Ludmila, Konečná Marie, Krejčiřík Vladimír, Kroulíková Marie, Lank Petr, Magál Drahomír, Martinková Milada, Nesvalová Marie, Nešporová Eva, Novitzká Marta, Ondrůj Jiří, Plášková Milada, Pudelka Pavel,

Externista: Paulus Josef.

1956 – 1960

Třídní: Ing. Spilka Jaroslav

Bezchleb Jan, Budík Emanuel, Dostál Karel, Graubner Oldřich, Grillová Jana, Horký Jaroslav, Hradilík Jan, Hubíková Jana, Chabičová Bohumila, Janoušková Marie, Košatka Jaroslav, Kotál Miroslav, Matula Vítězslav, Neckářová Alena, Pašek Petr, Pekárková Marie, Pustka Emil, Schiefer Ivo, Suchý Antonín, Svoboda Jaroslav, Tomaštíková Marie, Trnka Miroslav, Vašík Miroslav, Vávrová Helena, Zaňátová Věra.

1957 – 1961

Třídní: Ing. Ilčík František

Čech Vlastimil, Čermáková Eva, Husníková Jana, Juračková Jana, Jurášek Jan, Kačenková Jizerka, Knotek Bohumír, Kyliánová Ludmila, Machálek Jan, Marek Jan, Mezihoráková Marie, Mívaltová Ludmila, Nováková Pavla, Paleček Miroslav, Pešicová Jana, Polišenská Danuše, Rajsiglová Josefa, Robek Jiří, Rybnikář Zdeněk, Sitníková Kristina, Smutná Marie, Strachota Jaroslav, Stürzenhoferová Františka, Vašíček Otto, Vinca Vladimír, Zajíčková Květoslava, Haindl Karel.

1958 – 1962

Třídní: Fabrici Milan

Andrlíková Dagmar, Bálková Marie, Bílková Alena, Čožíková Emilie, Buzková Ivana, Deštěnská Jiřina, Dobřická Zdeňka, Gajdošíková Anna, Holasová Drahomíra, Jelínková Věra, Jurečka Václav, Kelnerová Helena, Kňourková Marie, Komárková Marie, Kubáníková Marie, Matěchová Marcela, Měřinský Stanislav, Němečková Dana, Pavlačková Pavla, Přibylová Jarmila, Rybková Alena, Sedláčková Milena, Smolinský Vladimír, Svoboda Vladimír, Tomaštíková Marie, Zemčíková Ludmila, Zlámalová Jana.

1959 – 1963

Třídní: Ing. Daněček František

Balík Luděk, Daňková Pavla, Flajzar František, Fornůsková Blažena, Havelka Josef, Herzánová Alice, Hostačná Viera, Hrabálková Jana, Jakša Josef, Janošíková Alena, Jurečka Miroslav, Kazdová Jana, Krulíček Luboš, Kyněrová Marta, Lajnová Věra, Landová Květoslava, Maňáková Anežka, Mikula Jaroslav, Nakládalová Alena, Nová Zdeňka, Rybková Ludmila, Strachotová Věra, Tesařová Milena, Vávrová Zdenka, Zahrádková Ludmila, Zajícová Ludmila,

Externista: Soukup Josef.

1960 – 1964

Třídní: Hering Křišťan

Brunecká Hana, Čábelová Milena, Drábková Jana, Foltinová Zdenka, Hladilová Miluše, Klouda Jaromír, Kolmaš Felix, Lhotáková Marie, Mandík Miloslav, Mazalová Vlasta, Mikulička Pavel, Obdržálková Alena, Pechalová Alena, Pevná Eva, Polášková Jarmila, Pokorná Anna, Prusková Miroslava, Seltenreichová Božena, Shánělová Ludmila, Sladká Zuzana, Šála Václav, Šmardová Pavla, Šmerková Jarmila, Šmirková Libuše, Švehláková Ludmila, Urbanová Olga, Zálešáková Dagmar, Hashim Mohamed, Khair Mohamed, Wasifi Abdul Ahad.

1961 – 1965

Třídní: Ing. Ilčík František

Ambrožová Božena, Balšík František, Borovcová Alena, Cutáková Ludmila, Číp Antonín, Důbravová Anna, Helingerová Marie, Hofschneiderová Milena, Jančařík Pavel, Kaňovská Marta, Kretschmerová Jana, Kolářová Magdalena, Kubů Antonín, Kučerová Anna, Maňas Zdeněk, Mikesková Emilie, Palyzová Darja, Pokorná Irena, Polcrová Jiřina, Procházková Olga, Pukl Jan, Ryšavá Zdeňka, Urban Jaroslav, Vondrouš Emil, Zahradníková Eva, Zálešáková Věra, Zavadilová Františka,

Externista: Réman Jaroslav.

1962 – 1966

Třídní: Fabrici Milan

Benešová Alena, Bočková Věra, Caunerová Elena, Douda Antonín, Haklová Danuše, Kročová Anna, Kundratová Růžena, Mauer Pavel, Měřínská Božena, Mikotová Ivanka, Mikulová Marie, Nohavica Milan, Očenášková Libuše, Pánková Jana, Pecholdová Ivana, Poláková Milada, Polčín Tibor, Pospěchová Marie, Ptáčková Anna, Rajsiglová Růžena, Sečkářová Věra, Sovadinová Karla, Stočková Sylvie, Šimčáková Marie, Uhrová Josefa, Vernarová Vlasta, Zajíčková Leopoldina.

1963 – 1967

Třídní: Vajdík Josef

Bartošková Jaroslava, Bartušková Eva, Čapek Jaroslav, Daněčková Ludmila, Dokulilová Marie, Dvořák Jiří, Dvořáková Drahomíra, Fikejsová Jaroslava, Filipová Věra, Hrdá Božena, Hrubá Eva, Jančíková Marta, Janderová Jana, Knířová Alena, Kodešová Zuzana, Kopecká Hana, Kučerová Ladislava, Mikulášková Jitka, Mlýnková Libuše, Pančíková Jenovéfa, Pindurová Alena, Růžičková Stanislava, Simonová Eva, Staroňová Anna, Štraubová Růžena, Trávníčková Zdenka,

Externista: Tuslová Marie.

1964 – 1968

Třídní: Hering Křišťan

Bajerová Jitka, Bicková Jana, Doležalová Zdena, Dyrová Hana, Fantová Anna, Gajdošová Marie, Goppoltová Eva, Habrovcová Milena, Hejcmanová Jaroslava, Holubíková Helena, Juřenčák Josef, Kaňoková Marie, Končelík Karel, Králová Jitka, Kročilová Anežka, Krompaščík Pavel, Křivánková Marie, Kulheim Ladislav, Kutláková Hana, Kvasničková Ludmila, Míčová Helena, Navrátilová Iva, Orsavová Marie, Palánová Marie, Poláková Vlasta, Polická Marie, Rosáková Marie, Sukopová Františka, Štolfová Zdeňka, Vlachová Eliška, Zachová Věra, Ziková Zdena, Zlámal Jaroslav.

1965 – 1969

Třídní: Ing. Ilčík František

Andrejs Jiří, Bezděková Marie, Blechová Alena, Čerstvá Ivana, Dvořáková Ivanka, Gabrielová Marie, Hrdlička Václav, Chalánková Jiřina, Chmelová Ladislava, Chýlová Zdena, Jelen Slavomír, Exelová Jana, Leznová Olga, Michnová Eva, Mišáková Ludmila, Pekárková Irena, Policar Alois, Polesná Marie, Pospíchalová Drahomila, Tesaříková Alena, Tichý Josef, Matochová Květoslava, Valešová Jaroslava, Velecká Marie, Zámoravec Miroslav, Zubková Eva, Žůrková Dagmar.

1966 – 1970

Třídní: Fabrici Milan

Biernátová Marta, Vašková Alena, Dupáková Marie, Eliáš Václav, Havlová Milada, Hejný Jan, Chaloupková Ludmila, Joštová Bohumila, Kebrlová Marie, Kolářová Alena, Křtěnová Jana, Kubová Marie, Kyloušková Blanka, Otáhalová Vladimíra, Ondrovčíková Alžběta, Pavlíčková Helena, Prátová Marie, Prudíková Věra, Rejfová Zdena, Rojíčková Hana, Sedláčková Renáta, Šafránková Jiřina, Šlosarová Marie, Štefanová Jaroslava, Chudíková Květa, Tauš Jiří, Trchalíková Marie, Vařeková Marie, Zimáček Pavel.

1967 – 1971

Třídní: Vajdík Josef

Dobrá Alena, Dovrtělová Zdeňka, Dvořáková Marie, Fialová Vladislava, Formánková Vlastimila, Frýbortová Jarmila, Havlíčková Jana, Havránek Milan, Holíková Zdenka, Repíková Jitka, Jedličková Milana, Koukalová Milena, Kováříková Svatava, Králíčková Marie, Kreislová Tatjana, Kristová Eva, Michalcová Lidmila, Němcová Marie, Packová Dagmar, Pantlíková Jaroslava, Pokorná Jitka, Rajsigl Vladimír, Rohovská Anna, Rolníková Jana, Ředinová Marie, Šustková Marie, Urbančíková Květa, Zálešáková Anna, Huňková Anna.

1968 – 1972

Třídní: Ing. Ilčík František

Antalová Jana, Bajerová Vlasta, Doležalová Michaela, Fibichová Marie, Formánková Ludvíka, Hlubocký Jan, Holíková Růžena, Chaloupková Helena, Jačková Soňa, Jančová Alena, Janotová Libuše, Klapetková Eliška, Kloudová Věra, Kolajová Jarmila, Kolouch Rostislav, Kučerová Iveta, Kunešová Božena, Metelková Ludmila, Müllerová Nina, Nováková Marie, Opavská Eliška, Pavelková Miloslava, Pindurová Věra, Praxová Miloslava, Sečková Ludmila, Skalka Petr, Špačková Libuše, Tesaříková Eliška, Tobolová Marie, Tomčalová Ludmila, Vaňková Marie, Vláčilová Marcela, Vorlová Jitka, Vrbová Hana.

1969 – 1973

Třídní: Ing. Volek Jaromír

Červinka Oldřich, Čumíčková Ludmila, Dvořáková Ivana, Hajdová Oldřiška, Holub Alois, Hulatová Oldřiška, Kohoutková Alena, Kovářová Zdeňka, Křivánková Svatava, Křižková Marie, Moštková Helena, Simonová Alena, Pavlík Jiří, Pernštecherová Hana, Polášková Vladimíra, Pospěchová Jarmila, Procházková Anna, Jurečková Zdeňka, Sedláková Zuzana, Lejsková Pavlína, Sukup Josef, Synčáková Milena, Šícha Miloš, Škrobáková Vlasta, Gaidová Jaroslava, Šťastná Marie, Švábová Miloslava, Valentová Anežka, Zimáčková Anna.

1970 – 1974

Třídní: Vajdík Josef

Ažaltovičová Milada, Bartáková Jana, Bittová Vlasta, Dohnalová Marie, Dudáková Jana, Ventrčová Ludmila, Grospič Petr, Hagenová Dana, Hastíková Adéla, Horáčková Jarmila, Hrudíková Zdeňka, Jandová Zdeňka, Jiřík Jan, Kordulová Marie, Kozubíková Jindřiška, Netolická Jiřina, Netolická Stanislava, Nováková Jana, Procházková Vítězslava, Randulová Ladislava, Remta Jiří, Saitzová Jitka, Skořepová Alena, Slavíková Irena, Smetanová Marie, Škodová Danka, Trnka Jaroslav, Tůmová Jana, Volková Jarmila.

1971 – 1975

Třídní: Hromek Petr

Abrhám František, Blahová Miroslava, Broskvová Pavla, Cejnarová Miloslava, Dosoudilová Marta, Drapl Miroslav, Dufková Naděžda, Emmerová Hana, Furová Věra, Fiedlová Jitka, Grimmová Marie, Holenda Stanislav, Holková Hedvika, Horsáková Milena, Jandová Věra, Kalábek Vladimír, Konečná Zdenka, Lukšová Miloslava, Mlčochová Radka, Náplavová Marie, Němcová Zlatuše, Plašilová Jaroslava, Pokorný Jiří, Procházková Marie, Sirůčková Ivana, Slováčková Ludmila, Smetková Miroslava, Šopík Karel, Tichý Jaroslav, Trtílek Miroslav, Vávra Jaromír.

1972 – 1976

Třídní: Hromková Milena

Bačíková Jarmila, Bakárková Ludmila, Bartošíková Jarmila, Berger Jan, Blahová Marie, Čáslavská Ladislava, Darmovzalová Vlasta, Doležalová Dáša, Hasilová Pavla, Horsáková Marie, Chmelíková Jana, Jungr Jan, Kadrnožková Jana, Kordulová Stanislava, Kotásková Ludmila, Krampera Pavel, Kremerová Jarmila, Buráňová Jarmila, Maňák Josef, Maňásková Vlasta, Múčková Marie, Ondrová Ivana, Pecůch Pavel, Rydlová Zdeňka, Schreiber Luděk, Špačková Pavla, Švarcová Dana, Trtková Věra, Typovská Kateřina, Urbánková Helena, Václavíčková Věra, Váchová Dagmar, Vydrová Helena, Zatloukalová Zdeňka.

1973 – 1977

Třídní: Doláková Libuše

Baše Mojmír, Caudrová Jitka, Čechovská Danuše, Doležal Jaroslav, Doležalová Milena, Doležalová Věra, Felcmanová Marie, Fiala Karel, Grochalová Anna, Hrašáková Ludmila, Chalská Marie, Kašparová Anna, Kauf Jan, Kočicová Alena, Kohoušek Čeněk, Kolébal Miroslav, Koníčková Jana, Lakomá Helena, Macháčková Zdeňka, Maradová Anežka, Mraček Milan, Nejezchlebová Jaroslava, Pražáková Lenka, Princová Alena, Rázlová Lenka, Slíva Leopold, Sovadinová Naděžda, Svobodová Jana, Vráželová Blažena, Vycudilíková Eliška, Zárnecká Dana, Zavadilová Alena.

1974 – 1978

Třídní: Vajdík Josef

Cabáková Marie, Čaňová Alena, Čáslavská Marta, Červenková Silvie, Finstrlová Jindra, Glosová Marie, Hanáčková Dagmar, Hošková Dana, Straňáková Ludmila, Chlachulová Jana, Chmelařová Anna, Chrástková Zdenka, Karlíková Naděžda, Kratochvílová Lea, Lečbychová Jana, Mášová Miluše, Nováková Ivana, Fiamoli Jitka, Plšková Věra, Selinger Oldřich, Sieberová Helena, Štefančíková Jana, Tomek Dalibor, Valášek Pavel.

1975 – 1979

Třídní: Hromek Petr

Buchtová Alena, Bužková Vladimíra, Doubicová Jitka, Habrová Ilona, Hrubá Jana, Hřibová Dana, Kavanová Dobromila, Konrádová Anna, Kršková Lenka, Křápková Alena, Křivánek Roman, Linhartová Dana, Macháček Petr, Mertlíková Dagmar, Mikešová Věra, Pišl Josef, Podhrázský Zdeněk, Popelková Sylva, Pospíšilová Jana, Samková Marta, Slámová Marie, Soukeníková Marie, Šteslová Stanislava, Tuzarová Lenka, Vaněčková Věra, Vaškových Jaroslav, Vavřiníková Zdeňka, Wolfová Jiřina, Zalabáková Ivana.

1976 – 1980

Třídní: PhDr. Hromková Milena

Burdová Jiřina, Cimalová Ivana, Čumíčková Ilona, Frýbortová Marie, Gajdůšková Marie, Greipelová Dana, Janáčková Štěpánka, Juřicová Jana, Kolajová Ivana, Kotek Stanislav, Malošíková Alena, Miklášová Jana, Nekulová Irena, Oškerová Stanislava, Porkristlová Leona, Povolná Soňa, Rumíšek Libor, Slováková Bronislava, Trčala Karel, Trlidová Lenka, Vachelová Václava, Váchová Jana, Wasserbauerová Iva, Zálešák Vlastimil.

1976 – 1980

Třídní: Šponar Dušan

Boorová Božena, Doležálková Jarmila, Fojtíková Jindřiška, Uličná Eva, Hovorková Helena, Kuchařová Marcela, Karbula Roman, Kolářová Jarmila, Kovaříková Věra, Malušková Jarmila, Mašata Jiří, Mika Tomáš, Netík Miroslav, Pospíšilová Božena, Slavotínek Libor, Šedivcová Ivana, Švastová Vladislava, Kroupová Danuše, Večerková Milada, Zimová Marcela.

Dálkové studium

1965

Třídní: Ing. Daněček František

Fischer Vladimír, Hochwaldová Eva, Holdschicková Wilma, Hrdlička Václav, Chromec Vladimír, Klvač Rostislav, Paděrová Věra, Pochylá Jana, Pudil Eduard, Machová Drahoslava, Štefáček Stanislav, Wolf Boris, Zemánek Stanislav.

1966

Třídní: Ing. Daněček František

Hladiš Vratislav, Holátko Milan, Maděrová Iva, Maixnerová Stanislava, Sochová Věra, Vávrová Libuše, Sedlák Bohumil.

1968

Třídní: Ing. Daněček František

Benda Lubomír, Ryba Josef, Doláková Miroslava, Hodulíková Pavla, Kalousková Drahoslava, Poul Josef.

1970

Třídní: Ing. Daněček František

Břeský Zdeněk, Graubnerová Marie, Grebeň Jan, Novotná Jindřiška, Staněk František, Koryčanský Josef, Maštalíř Jiří, Matucha Bohumil, Ondryášová Marie, Popelka Pavel, Vlček Václav.

1973

Třídní: Ing. Daněček František

Ambros Pavel, Geppertová Věra, Hamáček Miloš, Kapustová Vlasta, Kotolová Zdeňka, Mičíková Ludmila, Michulková Magdalena, Parmová Zuzana, Stehlíková Zdeňka, Uherka Vlastimil, Vavrdová Alena, Žák Jiří.

1975

Třídní: Ing. Daněček František

Augusti Gejza, Doležalová Marie, Gottwald Pavel, Kostrhunová Blanka, Kučerová Irena, Luláková Svatava, Kostelková Marcela, Hutěčková Jitka, Nejedlý Josef, Opletal Antonín, Ryl Stanislav, Puzrlová Karla, Taťáková Květa, Sideropulosová Hana, Vaštík Ladislav, Zdichyncová Naděžda, Michlová Libuše, Melichaříková Ivanka.

1981

Třídní: Ing. Daněček František

Frýzová Ludmila, Göndörová Marta, Hladišová Zdenka, Jeglová Hana, Kadlčíková Věra, Kordulová Božena, Kurialová Marie, Mahdalová Marie, Nesvadba Miroslav, Nováková Marie, Novotná Magdalena, Řehůřková Marie, Struhelková Anna.

Externí studium

1975 – 1976

Třídní: Ing. Daněček František

Hanáčková Jarmila, Medek Oldřich, Řiháková Marie, Sigmundová Marie.

Jednoletá odborná škola konzervárenská

1946 – 1947

Třídní: Průcha Josef

Červenák Jan, Herka Jan, Horák Ladislav, Jelínek Zdeněk, Klesnil Drahomír, Lucký Vladislav, Mrazík Jan, Orsag Bohumil, Pekárek Jan, Rousek Zdeněk, Stehlík Ferdinand, Sedlář František, Skalka Oldřich, Šesták Štěpán, Vymazal Karel, Tihlařík František.

1947 – 1948

Třídní: Kostiha Josef

Čumba Stanislav, Dobeš Jan, Dobeš Vladimír, Kutnar Bohumil, Kutil Emil, Lacina Josef, Matela Antonín, Novotný Arnošt, Novotný Karel, Pánková Věra, Píštěk Vladimír, Popelka Stanislav, Prinz Jan, Ráb Jindřich, Roth Jaromír, Salák Milan, Svoboda Alois, Šebesta Imrich, Tincl Jaromír, Toman Jan, Vopát Jan, Červenák Antonín, Slíva Oldřich, Svoboda Oldřich, Vykopal Vladimír, Zeman František.

1948 – 1949

Třídní: Průcha Josef

Bartoník Jaroslav, Bernas Václav, Bobek Jan, Břištěla Oldřich, Gajdůšek Desidér, Hammer Jaroslav, Jeřábek Vilém, Klvač Rostislav, Krejčí Karel, Matoušek Jaromír, Nedbal Jaromír, Meloun Jan, Michalčík Miloslav, Nepokoj Václav, Novotný Jaroslav, Pach Miroslav, Pavlíčková Jana, Rosák Jan, Rozsévač Jan, Hroch Josef, Samson Milan, Sláčík Alois, Suchánek František, Šlancar Jaroslav, Válka Zdeněk, Veverka Arnošt, Verner Miroslav, Wolf Boris, Zapletal Přemysl, Zemánek Zdeněk, Žilka Stanislav, Pisořovic Blažej, Dostál Hubert, Čurda Jan.

1949 – 1950

Třídní: Ing. Kostiha Josef

Babič Eduard, Baše Mojmír, Blažek František, Drtina Milan, Hladiš Vratislav, Hojgr Stanislav, Hodoň Štěpán, Holub Rudolf, Homola Miroslav, Hroch Jan, Jelínek Jan, Karbula Miroslav, Karbula Ladislav, Knor Vladimír, Kopecký Jan, Koutný Ladislav, Krejčí Ondřej, Křivánek Vladimír, Kvapilová Danuše, Nešpor Miroslav, Pravda Miloš, Studený Josef, Svoboda Dušan, Šafář Jaromír, Špreňar Oldřich, Zemánek Jan, Vejvalka Boleslav, Žák Karel, Cendelín Karel.

1950 – 1951

Třídní: Průcha Josef

Třída: I.A

Bulín Bohumil, Cetlová Eliška, Daněčková Zdenka, Duda Miroslav, Dvořáková Milada, Gregůrek Miloslav, Jabůrek Jiří, Kalina Jiří, Klapal Ladislav, Křovina Josef, Langrová Růžena, Lapeš Pavel, Lednický Ladislav, Matoušek Milan, Nešpor Zdeněk, Pánek Josef, Pilát Miroslav, Přikryl Josef, Šmíd Josef, Vašát Zdeněk, Žemlička František.

1950 – 1951

Třídní: Ing. Medek Zdeněk

Třída: I.B

Cahlík Jaroslav, Čeháková Danuše, Dujka Rudolf, Hejný Mojmír, Hrabal Vladimír, Hronová Božena, Janek Ladislav, Kročil Zdeněk, Kyněra Bohumil, Leopold Josef, Marek Antonín, Miklenda Miroslav, Milota František, Tichý Milan, Nováček Ladislav, Odpovídal Augustin, Prčík Jaroslav, Ptáček Horymír, Rejdová Anna, Růžičková Štěpánka, Zemánek Stanislav.

Průmyslová škola konzervárenská – dvouletá

1952 – 1953

Třídní: Ing. Němý Mirko

Aubrecht František, Brádka Jiří, Čtvrtečková Jana, Daliborová Jaroslava, Doláková Vlasta, Drahokoupil Zdeněk, Fišerová Marie, Hanzal Josef, Jelínek Jiří, Kafková Blažena, Karásková Milada, Kukla Zdeněk, Mihal Jiří, Novotný Ladislav, Pelikánová Václava, Puzrlová Věra, Ranuša Matúš, Růžičková Julie, Strupek Stanislav, Šmíd František, Viktorín Josef.

1953 – 1954

Třídní: RNDr. Střelec Vojtěch

Balcárková Marta, Banke Bedřich, Bečicová Jarmila, Benkovičová Alžběta, Bláha Svatopluk, Bukvička Jiří, Douša Alexandr, Kaňovský František, Léblová Dana, Martincová Anastazie, Mikociová Irena, Mlýnková Anna, Nováková Hana, Omelka Antonín, Řeháková Zdeňka, Turecká Ludmila, Vandrovcová Zdeňka, Vlach Jiří, Webrová Jiřina.

1954 – 1955

Třídní: Viležinský Jindřich

Belant František, Beschorner Ivo, Dubský Petr, Hlavinková Vlasta, Hodová Květuše, Kořínková Irena, Krša František, Macourková Eva, Nováková Božena, Parkánová Helena, Paur Miloslav, Ráček Ivan, Toul Josef, Trojek Bedřich.


1 Některé texty uvádí rok 1946. Zde jsme vycházeli z oficiální městské kroniky, která uvádí rok 1945. Přesné datum vzniku se vynasnažíme upřesnit a doplnit co nejdříve.


    zdroje:

  • Kopřiva M., Střední průmyslová škola konzervárenská, 950 let města Bzence, Grafia n. p. Kyjov 1965
  • Ing. Hájková L., 30 let střední průmyslové školy ve Bzenci, Bzenec 1981
  • Kratochvílová A., Analýza a optimalizace podnikových financí, podnikových zdrojů a cílů vyšší odborné školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště Bzenec – bakalářská práce, Kunovice 2012
  • Něničková S., Vývoj učňovského školství v okrese Hodonín – bakalářská práce, Brno 2008
  • SOKA Hodonín, Kronika města Bzence 1937-1971 AM – Bz 168