Přepis „Knihy protokolů“, která obsahuje zápisy ze schůzí a valných hromad z let 1918 až 1953. Text je ponechán v původní gramatické podobě.

Včelařský spolek ve Bzenci

založen za souhlasu místních včelařů jako

„Pobočný spolek včelařský Z.Ú.S.V. ve Bzenci“

Mnozí včelaři byli již dříve členy včelařského spolku ve Veselí, ale vidíce, že by členů bylo dosti a že by sami mocni byli spolek v činnost uvésti, také že okolní včelaři později do spolku vstoupí, usnesli se spolek ve Bzenci založiti, hlavně však přičiněním p. Vl. Konšela, t. č. úředníka na dráze ve Bzenci, včelaře velmi praktického a přičinlivého, jenž potřebné doklady pro povolení spolku obstaral, zač jej plným právem zakladatelem spolku našeho nazvati můžeme.

Potřebný papír na zápisky a sešity daroval p. Vladimír Konšel a p. Karel Kypr. Tím bylo spolku při nynější drahotě mnoho útrat ušetřeno, zač jim buď dán srdečný dík.

Ve Bzenci, dne 1. ledna 1919.

Za včelařský spolek

Růžica Vincenc – předseda                           Bezchleb František – jednatel

Spolek povolen Zemským úřadem v Brně dne 9. 2. 1918 resp. 1919 pod č. j. 32.371

Bouda – jednatel

PROTOKOL USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY.

V prvních dnech naší samostatnosti, začátků to naší republiky, kladli jsme i my základy našeho spolku včelařského.

Dne 3. 3. 1918 konána ustavující valná hromada Vl. Konšelem. Přítomno bylo 12 včelařů. Volby provedeny byly aklamací.

Do výboru zvoleni byli: Bezchleb Frant., Brázda Frant., Konšel Vladimír, Kučera Josef, Růžica Vincenc, Slavík Josef a Valštýn Jan.

Z těchto zvoleni byli:

Růžica Vincenc – předseda

Valštýn Jan – náměstkem

Brázda František – delegátem

Bezchleb František – jednatelem

Slavík Josef – pokladník

Kypr Karel a Růžica Filip – revizoři účtů

Valná hromada se usnáší:

Činnost spolku začíti 1. ledna 1919.

Příspěvek členský stanoven 1 korunu ročně.

Na počáteční vydání složeno po 1 koruně.

Pro spolek odebírati 1 exemplář „Českého včelaře“.

Výborové schůze ustavují se konati vždy první neděli v měsíci, účast ostatních členů vítána.

Pak rozpředeny volné názory, načež se schůze rozpouští.

Ve Bzenci 18. listopadu 1918.

Růžica Vincenc – předseda

Bezchleb František – jednatel

 

První výborová schůze konala se 5. ledna

Přítomni byli předseda a 3 členové výboru a 3 členové včelařského spolku. Jednatel oznamuje, že spolek čítá nyní 17 členů se 191 včelstvy.  Jelikož začátky jsou vždy těžké, (koupili jsme razítko), a při nynější drahotě příspěvky nestačí, beztak již spolek dluží za vazbu knihy protokolové (nehledě k tomu, že p. K. Kypr na ni daroval papír), schválen návrh jednatele, aby se na nouzový cukr přirazilo tolik procent, aby tím spolek nějakého jmění získal, také že je to správnější jako mimořádný příspěvek, protože podle počtu včelstev každý musí přiměřeně zaplatit. Cukerní akci převzal jednatel.

Příští schůze se bude konati v březnu

František Bezchleb  – jednatel

 

Později připsáno – Spolek povolen zemským úřadem v Brně ze dne 9. 2. 1919 čj. 32.371. oznámeno okr. úřadem v Uh. Hradišti dne 7. 2. 1938.

V Bzenci dne 7. 8. 1938

Bouda – jednatel

 

Druhá výborová schůze

Konala se 4. března, přítomno bylo 9 členů, hostem pan Hugo Konšel, otec pana Konšela zdejšího. Aby bylo možno zjistit liknavost mnohých členů, budu přítomné členy zapisovati jmény.

Z výboru přítomni byli: Růžica Vincenc – předseda, Bezchleb František, Slavík Josef, Brázda František, konšel Vladimír.

Členové: pí. Konšelová, Kypr Karel, Růžica Filip a Ruml Jan.

Jednatel zahájil schůzi, uvítav přítomné, jichž při dnešním špatném počasí dosti se sešlo, po přečtení protokolu minulé výborové schůze bylo patrno, v jaké finanční tísni se spolková pokladnice nachází, což i pokladník odůvodnil, navrhl pan Hugo Konšel sbírku po 1 koruně, kterou přítomní členové ihned složili.

Dle programu zahájena debata o zlepšení včelí pastvy. Členové žádáni aby dle možnosti pěstovalo dvojsečnou esparsetu. Na návrh pana Košela vysazovat lípy a žádat ústřední spolek o pěstění osvědčených druhů, (pan Konšel navrhuje druh „americana pendula“, které by pak pobočným spolkům k vysazování rozdávány byly. Usneseno aby delegát žádost onu přednesl při valné hromadě ústředního spolku.

Pan Konšel doporučuje, aby každý včelař vysázel aspoň jeden keř lískovce, poukázav na důležitost pelu pro jarní vývin včel, také že u nás není tvrdého lesa (osiky, břízy atd.), takže jarní pastvy se u nás nedostává, obzvlášť nyní, když pro vzmáhající se plíseň angrešt, kterého zde bylo hojně, velmi se ničí. Pan Konšel navrhuje napadený angrešt utíti a políti vápnem, čímž se bacily zničí a keř znovu vypučí zdráv?

Dále doporučoval pan Konšel „laštovičník“, jehož sazenice dodá sám.

Pak pan H. Konšel přednášel o plemenném chovu včel, odůvodnil dobré vlastnosti naší domácí černé včely, též že i mezi našimi včelami (míšenkami) se vykytují lepší a přičinlivější druhy včel, z těch vychovávati mladé matky, čímž se vypěstí více řádných matek ku přidávání včelstvům osiřelým nebo s matkou starou. Poukázav na plemenný chov dobytka a vyloživ zákon Mendlův, vyvozuje, že i při včelařství je toho dbáti, abychom křížením naši zdegenerovanou včelu zušlechtili, zdůraznil, že nestačí jen doma pěstovat královny, ale že nutno se postarati též o řádné oplodnění na stanicích oplodňovacích.

Znázornil, jak máme matečníky nechat stavěti, jak je umístiti do oplodňováčků a zaslati na oplodňovací stanici, ukázal nám zařízení oplodňováčků, jak je zasílati poštou, také jak můžeme očkovati matečníky. Ku přidání matek nejlépe doporučoval řádně pokrmit a posypat důkladně moukou. Po zodpovědění různých otázek dokončil pan Konšel svou přednášku, vzdán mu dík za jeho námahu, jen aby včelaři dle možnosti uvedli ve skutek slova jeho. Pak jednáno o zájezdu do Brna ku návštěvě spolkového domu, což usneseno vykonati v květnu.

Přihlásil se za člena p. Jan Ruml.

Po volných návrzích se schůze ukončuje.

                                                                                           Bezchleb František – jednatel

 

VČELAŘSKÁ LÍPA SVOBODY

Na památku našeho osvobození, naší samostatnosti sázeny po celé naší vlasti lípy: náš spolek včelařský zasadil také na památku naší samostatnosti, též na založení spolku včelařského lípu na Starém Hradě dne 1. května 1919.

Jednatel obstaral lípu, (jest z Luhačovic) kterou přítomní včelaři 1. května zasadili. Pan Konšel v krátkém proslovu promluvil o lípě slovanské, která je nám Slovanům posvátná, abychom si vážili toho na památku našeho a vzrůstali jako strom tento. Po zapění hymny „Kde domov můj“ jsme s nadšením se rozešli.

Vzrůstej, ty lípo naše a spolek ať náš vzkvétá!

…………………………………………………………………………………………………..

Proč vybral jsem pro tu lípu místo na St. hradě? Proto, že kopec onen jest okrasou Bzence, jak se krásně vyjímá s těmi vinohrady od východu i západu, tam každoročně se konává slavnost „uzavření hory“ a dne 28. října 1918 v den prohlášení československé republiky, šel průvod na St. hrad, kde po provolání slávy našemu presidentovi Masarykovi, presidentovi Wilsonovi, legionářům a všem, kteří pro samostatnost naši pracovali zapěna hymna národní „Kde domov můj“, z hmoždířů stříleno, není již pro tuto oslavu místo toto důstojné?

A když nějaký cizinec zavítá do Bzence, první spěchá sem, aby se pokochal pohledem po tom milém Slovácku.

Konstatuji, že lípa se krásně ujala a vyhnala pěkné výhonky.

V červnu 1919.

František Bezchleb t. č. jednatel

…………………………………………………………………………………………………..

Zaznamenávám, jelikož byli dva velmi suché roky po sobě, totiž 1921 a 1922, třeba jsem lípu i zaléval, v roce 1922 uschla, (i na náměstí velmi bujně rostla „lípa svobody“, též v létě 1922 shodila list a do zimy ještě jednou opučela), musím bohužel doznat, že jako s lípou, tak jest to i s naším spolkem, třeba z počátku zdál se býti dosti slibným, letos již nadobro upadá, nebýti mého přičinění, úplně by se rozešel. Není se také čemu divit, když nás vláda tak podporuje, za Rakouska jsme dostávali cukr nezdaněný, teď ještě dražší než spotřební, a ještě snad i včelařství zdaniti, tak že bychom mohli včelaření nechat, neb co jeden rok získá, třeba příští roky i více doplácí, tak jsme si tu svobodu v republice nepředstavovali, taktéž i při jiných odvětvích vzniká nechuť k provozování, že se nelze divit, když tak stoupl vystěhovalecký ruch do Ameriky, inu americká svoboda a naše?

Dne 25. 11. 1922

František Bezchleb

 

Třetí výborová schůze

Konala se 11. května. Přítomno bylo 10 členů. Jednatel zahájil schůzi, uvítav přítomné, přečetl protokol minulé výborové schůze, kterýž schválen. Delegát Fr. Brázda přednesl ujednání valné hromady ústředního spolku. Sdělil, že bylo ujednáno zrušení přímých členů, čímž snad bude docíleno sjednocení mezi ústředním spolkem a krajským sdružením. Dále, že bylo usneseno honorovati činovníky ústř. spolku, jako p. pokladníkovi, redaktorovi, správci stanic pozorovacích a oplodňovacích.

Při valné rozmluvě, která se pak zapředla, došlo k politickému sporu (byla to předvolební horečka), který byl příchodem p. Konšela ukončen, řeč obrátila v jiný směr, proto si příště vyprošuji, aby se při schůzích do politiky nezasahovalo, jelikož to vyvolává spory se špatným koncem.

Pan Konšel oznamuje, že bude přeložen asi do nového místa, zatím jako zástupce. Avšak za 14 dní na to ustanoven byl jako na stálé místo.

Dne 28 července loučili jsme se s naším nejlepším pracovníkem spolku našeho s p. Konšelem. Sešli jsme se do jeho bytu, pohovořili o včelařství, o spolku atd. Poděkovali mu za jeho péči pro povzbuzení spolku našeho, přál nám mnoho zdaru jak včelařství, tak i spolku našemu, bychom neochabovali v činnosti, znázornil nám jeho nové místo, (Bezová na hranicích Čech), že se mu tam nebude dařit tak krásně včelařiti jako zde, jelikož krajina jest hornatá a včelín má daleko, takže o svou největší radost bude připraven. Po dlouhých rozpravách pozdě v noci jsme se rozešli.

                                                                                                   Fr. Bezchleb – jednatel

 

Čtvrtá výborová schůze

Konána 2. listopadu. Jednatel zahájil schůzi, vzpomenuv 1. výročí založení spolku našeho, vzpomíná uplynulý rok, jenž nám nebyl přízniv, abychom příště neochabovali v činnosti, snad oč nás letošní rok zklamal u včel, může příští všechno vynahradit. Chtěli jsme podniknout zájezd do Brna, ale pro neblahé poměry, také že někteří členové museli narukovati, se zájezd neuskutečnil. Co se týče spolkového života, jest smutný zjev, že někteří členové pilně navštěvují schůze spolkové, kdežto někteří i když jim to okolnosti dovolují, zůstanou doma. Nemusí se na to někteří odvolávat, že jest to pouze výborová schůze, je to více naše beseda, kde si vzájemně pohovoříme, postěžujeme a poradíme, vždyť nezvu ke schůzi pouze výbory, nýbrž všechny členy, jen třeba trochu dobré vůle. Musím si stěžovat na nedbalost některých členů při rozdělování cukru, ačkoliv jsem všechny druhý den uvědomil, přišli někteří domácí až za 14 dní a také později a jak vidím, s příspěvky to bude totéž. Přítomno bylo 7 členů: Vincenc Růžica, Fr. Brázda, Fr. Bezchleb, Slavík Jos., Kučera Jos., Ruml Jan a Růžica Filip. Pan Ruml žádá zapisování členů přítomných, aby se zjistila liknavost mnohých, což všichni schvalují. Pan Fr. Brázda uznává, že příště musí převzíti cukerní akci jiný, neboť k nám je obtížná doprava. Usneseno zvýšiti členský příspěvek na 2 koruny, jelikož 1 koruna při nynějších poměrech nestačí na krytí vydání. Valnou hromadu usneseno konati v měsíci lednu.

Panu Konšelovi, členu výboru sepsán pozdravný dopis, kterýž přítomní podepsali.

Jednatel oznamuje, že cukru bylo spolku našemu přiděleno 13 q v úhrnné ceně 4 286,35 korun, připadlo na 1 včelstvo 5 kg, 1 kg za 3,36 korun. Čistý zisk cukru obnášel 44,90 korun, čímž spolkové jmění vzrostlo přes 100 korun.

Déle debatováno o zlepšení včelí pastvy a ujednáno žádati ústřední spolek o dvojsečnou esparsetu, čímž schůze ukončena.

1920

PRVNÍ VALNÁ HROMADA

Konala se v neděli 18. ledna 1920. Přítomno bylo 14 členů: Bezchleb Frant., Brázda Frant., Brázda Jos., Kyjovský Ant., Kypr Karel, Kučera Jos, Nevřala Ant., Novák Ant., Ruml Jan, Slavík Josef, Růžica Alois, Růžica Filip, Růžica Vincenc Ryba Josef. Mnoho přespolních se pro špatné počasí nezúčastnilo. Jednatel zahájil schůzi, vzpomenuv první rok trvání našeho spolku, jak těžce bylo nám probíjeti v ohledu finančním, přečetl protokol ustavující valné hromady, kterýž schválen. Oznamuje, že spolek konal 4 výborové schůze, 1. května sázeli jsme „lípu svobody“, v červenci ztratili jsme našeho nejlepšího pracovníka p. Vl. Konšela, předčítá dopis jeho, přeje ve druhém roce spolku našemu mnoho zdaru. Spolek čítá 29 členů s 303 včelstvy vesměs na díle rozborném. Přičiněním p. faráře z Domanína přistoupilo 6 členů z Domanína a 1 z Temnic (Těmic). Jednatel oznamuje zároveň zprávu pokladnickou, spolkové jmění činí 134,19 koruny. Dále upozorňuje na liknavost mnohých členů při vyřizování spolkových záležitostí a žádá, by po vyzvání v časopisu potřebné přihlášky neb příspěvky včas zaslali, by nebylo třeba každého zvláště upomínati, čímž se ušetří zbytečného dopisování a vydání.

Pak konány volby výboru aklamací, zvoleni byli: Bezchleb Frant., Brázda Frant., Kyjovský Antonín, Kypr Karel, Fr., Novák, Hygin Strýček a Růžica Vincenc. Náhradníky: Slavík Josef a Ryba Josef. Revisory účtů: Kučera Josef a Růžica Filip.

Z těchto byli zvoleni: Brázda Frant. předsedou, Bezchleb Frant. jednatelem, Karel Kypr pokladníkem a Ryba Josef delegátem.

Ve volných návrzích na dotaz p. J. Slavíka o dvojsečné esparsetě upozorňuje p. Kyjovský, že k docílení řádné dvojsečné esparsety musí býti ponecháno semeno ze druhé sečby.

Po volných rozpravách se schůze ukončuje.

Brázda Frant. – předseda

Bezchleb Frant. – jednatel

 

Výborová schůze

Konala se 27. června, účast byla slabá. Přítomni byli: Fr. Brázda, Vinc. Růžica, Ryba Jos., Novotný Jos., Kůr V. a Škarecký Jos. z Vracova, celkem 7. Projednána otázka nouzového cukru, i usneseno objednati levnějšího 6 q, dražšího 8 q. Dále usneseno příspěvek na svaz  (20 hal. z každého člena) uhradí spolek. Pan Kůr se pozvoluje, by záležitosti spolkové do Vracova oznamovaly se jemu, ostatních, že uvědomí sám. Přistoupil nový člen p. Ant. Procházka z Vracova. Cena medu stanovena na 30 korun, ovšem kdo má med, neboť letošní rok zklamal hůř jako loni, ani medu ani rojů. Pan předseda upozorňuje na včelařskou školu, kterážto rozprava pro krátkost času se ponechává na příště.

Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

 

Výborová schůze

Konala se 12. prosince, přítomno bylo 7 členů: p. p. Fr. Brázda, Fr. Bezchleb, Růžica Vincenc, Růžica Filip, Ruml Jan, Novák Frant., Slavík Josef a hostem Růžica Fr.

Po přečtení protokolu minulé výborové schůze přikročeno k debatě o škole včelařské a usneseno ponechati ústředí na vůli, ať si zřídí, co chce, přispěti zatím nemůžeme ničím.

Usneseno, by se jako předešlá léta odebíral „Český včelař“, uplynulé dva ročníky nechat svázat a pak teprve členům půjčovat.

Ku zlepšení včelí pastvy ujednáno objednati 1 kg semena „facelie“ a požádat p. správce z Domanína, jenž je též členem, zdali by nemohl nám prodat semeno esparsety. Při volné rozpravě bylo nutno pozorovati, jak chuť ku včelařství ochabuje, neboť již po 3 léta byly roky pro včelaření nepříznivé a teď když musíme platit cukr dráž než spotřebitelé, čímž se dá odůvodniti úbytek včelstev a letos obzvláště někteří členové vůbec nepřikrmovali, takže k jaru máme špatné vyhlídky.

Cukru bylo na podzim objednáno 6 q za 5 356,30 korun, rozděloval se 1 kg po 9 korunách, získáno čistého zisku 34,70 koruny.

  Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

1921

DRUHÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 13. února, přítomno bylo 9 členů: Brázda Frant., Bezchleb Frant., Nevřala Ant., Blábolil Bedřich, Ruml Josef, Novák Frant., Slavík Josef, Kůr Vavřinec a Růžica Vincenc.

Předseda zahájil schůzi, uvítav přítomné, věnuje vzpomínku zemřelému Karlu Kyprovi, našemu členu a pokladníku, jehož památku uctili přítomní povstáním. Přečten protokol minulé valné hromady, kterýž schválen.

Spolek čítá 28 členů s 253 včelstvy, ubyli 3 členové: Vondra, Kyjovský a Kozelek, což jest pochopitelné, když nás stát tak podporuje, že musíme platit cukr dráže než spotřebitelé (spotřební cukr za 3,30 a pro včely za 10,50 korun).

Naděje v uplynulém roce nás zklamaly, z jara vše kvetlo příliš skoro, kdy včelstva nebyla dostatečně vyvinutá, v létě když kvetly akáty a lípy pršelo, takže bída u včel jest veliká. K tomu ještě někteří členové včelstev pro drahotu cukru nepřikrmovali, takže pro jarní vyzimování jsou špatné vyhlídky.

Na dotaz státního úřadu statistického jsem zaslal odpověď, že na jedno včelstvo připadá průměrně výtěžku 1,26 kg medu, vosku nic.

Vazba „Českého včelaře“ stála 12 korun, může si jej každý člen vypůjčiti. Kalendář včelařský si neobjednal nikdo.

Jednatel oznamuje zároveň zprávu pokladnickou, příjmy činí: členské příspěvky 56 korun, výtěžek z cukru podzimního 34,70 korun, vydání 65,90 korun, zůstává pokladniční hotovost 169,99 korun.

Pak vykonány volby aklamací, do výboru byli zvoleni: Bezchleb Frant., Blábolil Bedřich, Brázda Frant., Novák Frant., Slavík Josef, Škarecký Josef a Růžica Vincenc. Náhradníky: Ruml Jan a Ryba Josef.

Z těch zvoleni byli: Frant. Brázda předsedou, Růžica Vincenc místopředsedou, Frant. Bezchleb jednatelem, Slavík Josef pokladníkem a Ryba Josef delegátem. Revizory účtů: Kučera Josef a Růžica Filip.

Dle usnesení poslední výborové schůze, aby se objednalo semeno facelie, přinesl člen p. Fr. Novák semeno, kteréž rozděleno mezi přítomné. Pan předseda též žádá p. správce o semeno esparsety, nemůže nám ničeho poskytnouti, jelikož jest pouze jednosečná, což pro nás by nemělo ceny.

Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

 

Výborová schůze

Konala se 17. července za účasti 8 členů: Fr. Brázda, Fr. Bezchleb, Blábolil Bedřich, Nevřala Ant., Slavík Jos., Škarecký Jos., Růžica Vinc. a Ryba Josef. Jednatel upozorňuje na včelařský sjezd a výstavku 24. července v Turčianskom sv. Martině na Slovensku; usnáší se vyslati předsedu.

Dále se usnáší objednati pro spolek svazový časopis „Včelařskou revui“, též p. Ryba se přihlašuje za odběratele. Všeobecně bylo stěžováno na velkou bídu u včel, ačkoliv jest suché počasí, byliny málo medují, někteří odebrali něco medu, mnozí vůbec nic. Cukru objednáno pro podzimní krmení 3 q. Cenu medu jsme neusnesli, protože dosud téměř nikdo medu nemá.

Přistoupil nový člen p. Tomáš Mlček, vystoupil Růžica Filip, od něhož dotyčný včelstva koupil.

Brázda F. – předseda

Frant. Bezchleb – jednatel

 

TŘETÍ VALNÁ HROMADA

Konala se 21. prosince 1921, přítomno bylo 12 členů. Valnou hromadu jsem uspíšil už v tomto roce, kvůli členským přihláškám abych nemusil členstvo dvakrát svolávat. Předseda zahájil schůzi, uvítav přítomné, přečten protokol minulé valné hromady, kterýž schválen. Konána byla pouze 1. výborová schůze, což lze přičísti letošnímu bídnému roku, ačkoliv bylo krásné počasí, málo byliny medovaly, zásobeny jsou však dosti, že se nemusíme jara obávati. Cena medu stanovena v drobném 30 kor., ve velkém 28 korun.

Státnímu statistickému úřadu oznámeno medu na 1 včelstvo 2 kg, vosku nic, med po 28 korunách.

Volby nekonány, usneseno jednohlasně ponechati funkcionáře a výbor tentýž co loni: Brázda Frant. předsedou, Růžica Vincenc místopředsedou, Bezchleb Frant. jednatelem, Slavík Josef pokladníkem a Ryba Josef delegátem, výboři: Blábolil Bedřich a Škarecký Josef.

Schůze se usnáší by bylo na ústředí žádáno, aby se přičinilo o zákonu na ochranu pravého medu, aby pravý včelí med nebyl vytlačován nižšími cenami různých umělých medů.

Kalendářů objednáno 9.

Usnáší se dále odebírati „Český včelař“ a svázati spolkové ročníky „Včely Moravské“.

Včelařskou revui si objednali Blábolil Bedřich a Škarecký Josef. Předseda připomíná, že se bude v příštím roce konati krajinná výstava v Hodoníně, zdali by někdo nepřál si něco vystavovat.

Cukru pro podzim obdrželi jsme 3 q, 1 kg po 7,48 Kč. Přistoupili dva noví členové, Poisl Frant. z Temnic (Těmic), Vincenc Ventrča z Olšovce.

Nepřihlásili se: Ondrůšek Fabian, Růžica Alois, Kypr Josef, Iž Martin, Procházka Antonín a Mlček Tomáš, takže spolek čítá 24 členů se 195 včelstvy.

Po volné rozpravě valná hromada ukončena

Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

1922

Výborová schůze

Konala se 9. července 1922, přítomno bylo 7 členů. Předseda zahájil schůzi, uvítav přítomné, lituje, že účast jest tak slabá, nechává čísti protokol minulé schůze. Jednatel přečetl návrh z 5. čísla „Mor. Včely“ na zřízení „Družstva pro zužitkování medu“, i usneseno, by každý člen přispěl aspoň jedním podílem po 10 korunách, ujednáno hlásiti 26 podílů, které v případě nesložení od členů by byly dodány ze spolkové pokladny. Letošní rok suchý jest dosti přízniv včelaření, stanovená cena medu ve velkém 20 Kč., v drobném prodeji 25 Kč, později ovšem jak bude cukr v ceně.

Včelařský kalendář si neobjednal nikdo.

Vzhledem k ustavičnému kácení akátů poukázáno, by se při valné hromadě usnesla interpelace obci, by v zájmu našem i okrasy města chránila akáty a též i v létě bylo dozíráno na surové olámání, což zajisté nesvědčí o kulturní vyspělosti občanstva. Na to schůze ukončena.

Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

1923

ČTVRTÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 5. února 1923 za účasti 10 členů, a sice pp: Brázda Frant., Růžica Vincenc, Novák Fr., Nevřala Ant., Slavík Jos., Hrabincová M. a syn Antonín, Kučera Josef a Ventrča Vincenc. Předseda zahájil schůzi uvítav přítomné, dává čísti protokol min. valné hromady. Jednatel přečetl protokol, kterýž schválen. Pak přednesl zprávu jednatelskou. Jako každého roku, tak i letos stěžuje si na liknavost členstva, kdyby osobně členy neobešel, neobdržel by příspěvky vůbec ani přihlášky. Spolek čítá 21 členů se 186 včelstvy, nepřihlásili se Zalčík Štěpán, Glos Jan, Kůr Vavřín, Brázda Josef, kterýž včely prodal, přistoupili pí Hrabincová Marie a Mlček Tomáš.

Zúčastnili jsme se společně výstavy v Hodoníně – 6 členů, ostatní jednotlivě i valné hromady. Jednatel nechal svázat 2 ročníky „Mor. Včely“ a 3 ročníky „Českého včelaře“, což schváleno. Spisek „Včela medonosná“ zakoupí se do spolkové knihovny.

Uplynulý rok byl suchý, ze třešní byla snůška slabá, akáty taktéž odkvetly suchem za 3 dny, pouze esparseta na panském medovala, z níž jsme měli obstojnou snůšku, takže rok byl včelám dosti přízniv a lze jej počítati za lepší rok pro včelaře.

Státnímu úřadu statistickému hlášeno na jedno včelstvo 6 kg medu, 20 dkg vosku.

Med prodáván byl ve velkém 16 Kč, v drobném 20 Kč.

Jednatel oznamuje zároveň zprávu pokladniční a sice pokl. hotovost z minulého roku 161.69 Kč, příjmy 42 Kč, vydání 30.10 Kč, takže pokladní hotovost činí koncem roku 173.59 Kč.

Do výboru zvoleni: Brázda František, Bezchleb František, Růžica Vincenc, Novák František, Nevřala Antonín, Slavík Josef a Ryba Josef.

Z těchto: Brázda Frant. předsedou, Růžica Vincenc místopředsedou, Bezchleb Frant. jednatelem i pokladníkem, Ryba Josef delegátem. Revizoři: Slavík Josef a Kučera Josef.

Schůze se usnáší, by dle usnesení letní výborové schůze, zaslána byla městské radě interpelace, by nebyly akáty tak káceny jak se to v poslední době téměř soustavně děje, místo vykácených, aby byly vysázeny nové a ničení a lámání akátů hledělo se zameziti. P. Jos. Kučera navrhuje, jelikož obec pro nás velkého zájmu nemá, žádati o příděl půdy na pěstění školky stromové a setí medonosných bylin, což budiž v žádosti uvedeno. Též aby se každoročně na náměstí javory neseřezávaly.

Dále usneseno žádati ústředí, by v případě udělování subvencí byl našemu spolku přidělen vařák na vosk, případně lis na mezistěny.

P. správce B. Blábolil přeložen do Svatobořic, čímž ztrácíme jednoho člena.

Na to schůze ukončena.

Brázda František – předseda

Bezchleb František – jednatel

 

PÁTÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 1. prosince 1923 za účasti 9 členů a sice: Brázda Fr., Bezchleb Fr., Novák Fr., Poisl Frant., Rýpal Frant., Ventrča Vincenc, Ryba Josef, Kučera Josef, Hrabincová M. Předseda Fr. Brázda zahájil schůzi, vítá přítomné, lituje, že účast je tak slabá, třeba počasí jest obstojné. Jednatel přečetl protokol minulé valné hromady, kterýž schválen.

Dále oznamuje, že pro nedbalé docházení do schůzí nebyla letos vůbec žádná výborová schůze konána. Spolek čítá 21 členů s 237 včelstvy, přistoupili noví členové: p. Balaš Martin, p. Rýpal Frant., p. Loprais Frant., nepřihlásili se: Ruml Jan, Škarecký Josef a Kyprová Františka, jež včely prodala. Odesláno v roce 1923 dopisů 22. Státnímu úřadu statistickému hlášeno průměrně na 1 včelstvo 4 kg medu po 14 Kč., vosku 0.05 kg po 22 Kč.

Spolek obdržel od ústředí subvenční vařák na vosk, doplatili jsme 50 Kč. Pojednání o upotřebení vařáku v květnovém čísle „Mor. Včely“!

Význam pojištění jest důležitý, ukradeny byly letos na jaře F. Kyprové 1 včely, dostala náhradu úplnou 60 Kč se státní srážkou.

Dále přednesl jednatel zprávu pokladnickou, příjmy činily 213.59 Kč, vydání 191.12 Kč, zůstává pokladniční hotovost 22.47 Kč.

Pak debatováno o včelařském družstvu, ozývaly se i pochybné hlasy, neboť u nás ve Bzenci již byli v mnoha podnicích zklamáni (Mor. slezská banka, mlýn) takže důvěra i pro jiné podniky jest podryta. Přece však přikročeno k upisování akcií a usneseno, upsati se spolkového jmění 8 akcií, tj. i s reservním podílem 88 Kč. Ostatní členové upisovali dle libosti a upsáno úhrnem 37 podílů, jež jednatel vybral a v obnosu 407 Kč zaslal na patřičné místo. Včelařských kalendářů objednáno 10.

Letošní rok byl nám dosti přízniv avšak až na podzim. V červnu a v červenci byla snůška prostřední, však pro téměř měsíc panující deště včelstva všechno zužitkovaly, takže již v půli srpna byla taková bída u včel, že nebylo ani plodu ani medu, kdyby pršelo ještě týden, museli bychom včely krmiti, aby hlady nezahynuly, však počasí se obrátilo a z otav byla tak bohatá snůška, jaké nebylo dávno, že včely daly užitek krásný a zásobily se tolik, že nebylo třeba ani (kromě rojů) krmiti. Med byl velmi dobrý, světlý a do 14 dní úplně tuhý. Nejvíce medu mají včelaři poblíž luk.

Předseda dává čísti odpověď městské rady na zaslanou interpelaci, v níž nás městská rada ujišťuje, že o znovu vysázení akátů se postará, však z vlastní zkušenosti víme, jaký bude skutek, obec vysázela sice něco lip, akát však ani jeden.

Pak vykonány volby a ponechán tentýž výbor jako loni. Brázda Fr. předsedou, Růžica Vincenc místopředsedou, Bezchleb František jednatelem a pokladníkem, Ryba Josef delegátem, další členi výboru: Novák Frant., Nevřala Antonín a Slavík Josef. Revisoři účtů: Slavík Josef a Kučera Josef.

Pan správce Blábolil i po přeložení do Svatobořic přihlásil se zase členem spolku.

Jednatel oznamuje, že vypověděl časopis „Český včelař“, protože není vůbec čten, což schváleno.

Po volných rozpravách schůze ukončena.

                                                                               Bezchleb František – jednatel

1925

ŠESTÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 8. března 1925 za účasti 10 členů. Přítomni byli: Brázda Frant., Růžica Vincenc, Balaš Martin, Kučera Josef, Ryba Josef, Slavík Josef, Bezchleb Frant., Ventrča Vincenc, Rýpal Frant., Novák Frant.

Předseda zahájil schůzi, vítá přítomné, dává čísti jednateli současně pokladníku protokol minulé valné hromady, po předčtení protokolu přednesena pokladniční zpráva což byla obojí schválena. Jednatel si stěžuje na nedodržování spolkových povinností, jak placení příspěvků tak i docházení do schůzí, což zaviňuje, že nebyla žádná schůze svolána, což jest velmi smutné, neb při schůzích odborných jest nejen milé pobavení, ale také různé ponaučení. Přítomní si stěžují na špatný rok pro včely, neb z větší části musely se na zimu zazimovati a jest ještě obava, bude-li jarní počasí nestálé jak počíná neb již v lednu včely denně létaly a v únoru také již plodovaly jak bylo vidět na podložkách a shánění po vodě. I za chladnějšího počasí můžeme očekávati různé nemoci, uhodí-li ještě špatné počasí, jak nebudou jíti moci ven.

Pak rokováno o medování různých rostlin a o nedostatku pastvy, členové se ale usnáší, že dle možnosti budou medonosné rostliny seti nejen na stráně a potoční břehy ale také po žních na pole na zelené hnojivo. Dále bylo hovořeno o zlodějství včel, které zazimují mnozí včelaři, kteří dávají sladinu mimo úl, čímž včely ku zlodějství povzbuzují nejen své, ale také cizí a tím dělají nepříjemnosti sobě a také ostatním a mnohdy mnoho práce k zamezení a časem i značné škody.

Debatováno o rojení, podotýkalo se, že odborné časopisy stále píší o zamezení rojení, u místních včelařů jest naopak neb poslední dobou jest málo rojů a mnozí chtějí včelíny své doplniti neb rozšířiti, hovoříme o podněcování medem, cukrem, mlékem a vejci což vyvolalo tu různé pochybnosti ačkoliv žáden z přítomných to nevyzkoušel, doufám však, že příští valnou hromadu bude možno míti doklad o účinku podněcovacím, neb zajisté některý z přítomných věc vyzkouší.

Promluveno bylo také o stanicích oplozovacích a pozorovacích, pan Ryba se nabízí vzíti pozorovací stanici, poněvadž ve zdejším okolí žádná není, přítomní slibují, že budou mu dle možností a potřeby přispívati, jmenovaný nabízí se, že obstará členům výměnu vosku za mezistěny neb osobně míní také sobě vyměniti, což se doporučuje, aby se mezistěny objednávaly hromadně, čímž možno docíliti levnější ceny.

Státnímu úřadu statistickému bylo hlášeno průměrně na 1 včelstvo 5 dkg vosku a 1.20 kg medu po 16 Kč.

Pak vykonány volby.

Jednatel Fr. Bezchleb vzdává se jednatelství pro přetížení vlastního zaměstnání, pokladniční správu povede dále, přítomní mu děkují za jeho dosavadní přičinění, poněvadž od založení spolku byl jednatelem skutečně přičinlivým a snaživým.

Do výboru zvoleni byli: Frant. Brázda předseda, V. Růžica místopředseda, Frant. Bezchleb pokladník, Frant. Rýpal jednatel, Josef Slavík revizor účtů, Frant. Novák, Jos. Ryba delegát, Vincenc Ventrča a Kučera Jos. náhradníci.

Po volbách schůze skončena.

                                                                     František Rýpal – jednatel

 

SEDMÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 6. 12. 1925 za účasti 10 členů, přítomní byli: Brázda František, Růžica Vincenc, Balaš Martin, Kučera Josef, Ryba Josef, Slavík Josef, Ventrča Vincenc, Rýpal Frant., Hrabincová Marie, Ruml Jan, Nikl Vavřin., Novák Fr. a Novotný Jos.

Přihlásili se za členy p. Ruml a Nikl. Nepřihlásil se Frant. Poisel z Těmic ačkoliv příspěvek nechal sobě zaplatiti jednatelem, sám ho doposud nezaplatil, na upomínky vůbec neodpověděl. Jsem proto náhledu toho, aby členové zaplatili příspěvky své při schůzi, která se koná obyčejně před novým rokem, aby se předešlo různým nepříjemnostem.

Předseda zahájil schůzi, vítá přítomné, dal čísti protokol z minulé valné hromady, pak přednesena pokladniční zpráva jednatelem, poněvadž pokladník nebyl přítomen a omluvil se, že nemůže se valné hromady účastniti. Po přečtení bylo obojí schváleno.

Jak již několik let i letos byla špatná snůška, místy ucházela, že nemusilo se krmiti, místy se musela ještě přikrmovati, rojů bylo místy dosti.

Mluveno o neutěšené době ve včelařství, která nebude v našem kraji zlepšena, poněvadž se akáty kácejí, a jiné pastvy včely mají málo.

Pan Ryba navrhl, aby se obselo něco svazenky na mýtinu lesní o čež bylo požádáno p. Orlického, který to povolil. Svazenka byla zaseta a zavláčena, částečně vzešla, pro velké sucho však opět zahynula, takže naděje byla opět zklamána.

Dále hovořeno bylo o vařáku, který jest poškozen, aby se dal opraviti, což se schválilo, byl zaslán do Třebíče, byl opraven, poněvadž závit byl přidělán starý, nezdálo se mi, že bude opět vyhovovati, napsal jsem opět do Třebíče, lístek byl potvrzen a bylo mi sděleno, že v pádu, že poklop nebude vyhovovati, bude nahrazen novým úplně bezplatně, žádá se proto, aby členové vařák užívali, aby mohla býti přesnost víka zjištěna. Pak následovaly volné návrhy.

Mluvilo se o včelařově čítance, která bude vydána, navrhlo se, aby se 1 výtisk pro spolkovou knihovnu objednal, což bylo schváleno.

Pak byly vykonány volby, výbor zůstal nezměněn až na revizora účtů, kterým byl zvolen Jan Ruml. Po volbě schůze ukončena.

                                                                              František Rýpal

1926

Členská schůze

Konána dne 9. 7. 1926 za účasti velmi slabé, poněvadž byly v místě dostihy, proto se členové nedostavili až na několik. Schůze byla svolána kvůli přídělu cukru pro zimní krmení včel. Většina členů se přihlásila až na několik, kteří se nehlásili. Cukr byl objednán v přibližném množství pro nahlášená včelstva, přebytek byl rozdělen na včelstva nehlášená.

Cukr přišel dříve než účet, byla stanovena cena na 3.70 Kč za 1 kg, která se od členů také vybírala. Po přijití účtu zjištěn přebytek který se stržil 194 Kč, který byl p. pokladníku odevzdán a bude dle návrhu valné hromady buď rozdělen, nebo ponechán jako majetek spolku.

Všichni členové byli uvědomění o přídělu cukru, mnozí se však ani nepřihlásili, po dojití cukru žádali celé kvantum, přičemž nemohlo býti vyhověno, poněvadž nebylo takové množství objednáno a předem museli dostati členové hlášení.

                                                                                        František Rýpal

 

OSMÁ VALNÁ HROMADA

Konána 8. prosince 1926 za účasti velmi četné, a sice 14 členů, přítomni byli jak obyčejně.

Přihlásili se za členy: Bedřich Bezchleb Bzenec, Ševčík Ed. Vracov, Frant. Beneška Domanín, Martin Klempiřík Bzenec.

Předseda zahájil schůzi, vítá přítomné, dává čísti protokol poslední členské schůze, přednesena pokladniční zpráva, což bylo správným shledáno a schváleno. Navrhl p. pokladník, aby hotovost 150 Kč byla uložena na knížku, což bylo schváleno.

Dále byl dán návrh, aby poslední dva ročníky “Včely Moravské“ a Včelařova říkanka se dali svázati, pí Hrabincová se navrhla, že její syn knihy tyto sváže, návrh byl přijat, bude se hradit vydání na vazbu knih potřebné.

Při té příležitosti byl jmenován p. Doležal za svou obětavou práci na poli včelařském, čestným členem, což bylo oznámeno ústředí a redakci „Včely Moravské“. Schůze byla konána jen jedna, poněvadž členové nemají zájmu a do schůzí dostaví se jen nepatrné množství, obzvláště posledních několik let kdy jest včelařství spíše sport. Poněvadž část členstva platí pozdě příspěvky, usneslo se, že každý člen, který pozdě platí, musí si hraditi poštovné.

Poněvadž se letos kácely poslední kaštany a část akátů, usneslo se, aby se městská rada požádala o znovu vysazování akátů na stráně. Jak každoročně, tak i letos mluveno bylo ohledně zlepšení včelí pastvy, nepodniklo se ničeho jen pí. Hrabincová si objednala medonosné křoviny.

Také ohledně výstavy bylo debatováno, na vystavování nic vhodného nebylo, taktéž medu ten čas žádný neměl. Výstavy se zúčastnil p. Ryba a p. Novotný. Vzpomnělo se také na přídělový cukr, členové byli varováni k opatrnosti, abychom nepřišli o dobrodiní toto, které dalo mnoho práce a námahy, než to bylo povoleno.

Různé návrhy, pak provedeny volby.

Do výboru zvoleni byli:

František Brázda, předseda,

Marie Hrabincová, místopředsedkyně,

František Bezchleb, pokladník,

František Rýpal, jednatel,

Josef Ryba, delegát,

Ruml Jan, Novák František, náhradníci,

Růžica Vincenc, Novotný Josef, revizoři účtů.

                                                                            František Rýpal

 

DEVÁTÁ VALNÁ HROMADA

Konána dne 14. prosince za účasti 22 členů, poněvadž bylo krásné počasí, byla velká část členů přespolních. Za člena se přihlásili p. Hlávka ze Syrovína, p. Dvořan Antonín a Alex z Újezdce. Dnes čítá spolek 32 členů s 294 včelstvy. Předseda zahájil schůzi, vítá přítomné, dává čísti pokladniční zprávu. Pokladniční hotovost byla 36.54 Kč + výtěžek z cukru, který obnášel 371.40 Kč, celkem tedy 407.94 Kč, obnos ten byl uložen na spořitelní knížku.

Pak na pořadí byla Brněnská výstava, debatováno ohledně vystavování, poněvadž však nemáme ve zdejším kraji nic zajímavého, usneseno, že bude se vystavovati med, jednotliví členové se usnesli, že se přičiní odebrati jednotlivé druhy medu. Bylo usneseno, že bude se konati schůze před výstavou, abychom se mohli rozhodnout, jak s vystavováním, tak i kdo se bude chtít zúčastnit výstavy, aby mohl se stanoviti přesný počet účastníků, poněvadž bude 33% sleva na dráze, odznaky budou se opatřovati předem.

Jak každoročně tak i letos se zlepšovala pastva, ale pouze na schůzi, skutek utek.

Pak provedeny volby:

Zvoleni byli:

František Novák, předseda,

Marie Hrabincová, místopředseda,

Do výboru zvoleni byli: Procházka Tomáš, Beneš František, Hygin Strýček, Kučera Josef, František Bezchleb – pokladník, František Rýpal – jednatel.

Náhradníci: Ruml J., Bezchleb Bedř.

Revizoři účtů. Brázda Frant., Hostýnek.

Delegát: Ryba Josef.

Dosavadní předseda Frant. Brázda vzdal se předsednictví, poněvadž poslední dobou přišel o všechny včely.

Nově zvolený předseda jménem spolku děkuje mu za jeho obětavost, kterou prokázal pro zdejší spolek, ve kterém byl od založení ve výboru, později předsedou. Vybrány členské příspěvky a pojištění, což bylo sděleno ústředí.

Kalendářů bylo objednáno 12.

Letošní rok byl ve zdejším kraji dosti uspokojivý, průměr byl 5 kg medu a 15 dkg vosku na 1 včelstvo. Ceny medu byly 18 – 20 Kč za kg.

Pak následovaly volné návrhy a schůze skončena.

                                                                                     František Rýpal – jednatel

1928

Členská schůze

Konána dne 1. května 1928 za účasti nepatrné, což zavinilo asi, že den ten byl zčásti svěcen. Schůze byla svolána skrz brněnskou výstavu. Vystavoval se „jen med“, a to pí. Hrabincové, Ryby a Rýpala. Legitimace a odznaky si členové opatřovali sami. Výstavy se zúčastnila většina členstva.

                                                                                                  František Rýpal

 

DESÁTÁ VALNÁ HROMADA

Konána dne 9. prosince 1928, přítomno 13 členů: Růžica Vincenc, Brázda František, Slavík Josef, Novák František, Rýpal František, Bezchleb František, Valštýn Jan,  Balaš Martin, Kučera Josef, Kučera Pavel, pan. Hrabinec, Růžica František, Novotný Bedřich, Ventrča Vincenc.

Předseda zahájil schůzi, uvítav přítomné, věnoval vzpomínku zemřelým našim členům: Karlu Kyprovi, Aloisu Růžicovi a tohoto roku zemřelému Josefu Novotnému, jejich památku jsme uctili povstáním.

Přečten protokol minulé valné hromady, kterýž schválen. Konala se 1 členská schůze, která byla svolána skrze Brněnskou výstavu. Pokladniční pohotovost 100 korun, na knížce 86 korun.

Letošní léto bylo uspokojivé, cena medu stanovena v drobném 20 korun, ve velkém 18 korun.

Státnímu statistickému úřadu oznámeno na 1 včelstvo 5 kg medu a 15 dkg vosku.

Spolek čítá 34 členů se 294 včelstvy.

Okresní politická zpráva zazkazuje vysazování akátů pro potírání pukvice švestkové a nabízí, by se ulice a sady vysazovaly Morušemi. Tu nám nezbývá jenom zrušiti včeličky a zaříditi si Bource Morušového, jenom co by na to říkaly ty hrnce od medu a jak by vypadal týden před Vánocemi.

Pan František Růžica navrhuje, by se koupili akáty šlechtěné a pak ostatní akáty se jimi šlechtily, členové návrh ten schválili.

Od finančního úřadu přišel dotaz, jaký máme spolkový majetek, z těch důvodů, členové ujednali, by se koupilo 100 kg esparsety dvojsečné a koupiti akáty ku zlepšení pastvy. Pan Valštýn navrhuje, by každý člen si vysadil alespoň jednu lípu na dvoře pro včelí pastvu.

Bohužel z hospodářských důvodů není možno na našich malých dvorcích lípy vysazovati.

Přicházejí na pořadí volby, pan František Rýpal a pan František Bezchleb se vzdávají svých funkcí z důvodu, že mají mladé panímámy, aby se zase starali druzí členové, zvoleni byli: Novák František, předseda,

Hrabincová Marie, místopředsedkyně,

Kučera Pavel, pokladník,

Ventrča Vincenc, jednatel.

Další členové výboru: Beneš František – Domanín, Vavřín Nikl – Vracov, Balaš Martin – M. Písek.

Náhradníci: Slavík Josef, Novotný Bedřich.

Revizoři účtů: František Brázda, Růžica.

Delegát: Josef Ryba.

Členové poděkovali dřívějším funkcionářům za jejich službu. Po volných rozpravách schůze ukončena.

František Novák – předseda

Ventrča Vincenc – jednatel

1929

Členská schůze s odbornou přednáškou

Dne 20. července 1929 byla pořádána odborná přednáška. Přednášel pan Vincenc Ferdinand, řídící učitel z Brna, přednášel o podzimním podněcování a zazimování včel, o úpravě a o prodejně medu. Přítomno bylo 20 členů: pan František Novák, Kučera Pavel, Ventrča V., Kučera J., Brázda F., Rýpal F., Ryba J., Bezchleb F., Růžica F., Hostýnek J., Zelvecker K., Ruml J., Línek A., Slavík J., Růžica Vin., Balaš M., Hrabincová M., Nykl A., Hrabinec F. a paní Ševečková. Po přednášce navrhli členové by se zřídila prodejna medu, návrh ten všehlasně schválen.

Zvoleni: pan Novák František – vedoucí, Rýpal František – zapisovatel.

Do akčního výboru: Brázda František, Zelvecker Karel, Ryba Josef, Hrabincová Marie.

Ujednána cena medu 20 korun.

V přátelském rušném rozhovoru schůze skončena o 23 hodině.

                                                                    Ventrča Vincenc – jednatel

 

JEDENÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konána 1. prosince 1929, přítomno 19 členů: Růžica Vincenc, Růžica Frant., Rýpal Frant., Bezchleb Frant., Bezchleb B., Novák Frant., Brázda Frant., Kučera Pavel, Kučera J., Hrabinec s paní, Ševeček s paní, Línek Antonín, Nikl Vavřín, Smítal Antonín, Balaš Martin, Martínek Štěpán, Berka Jos., Janůšek Frant., Ventrča Vinc.

Předseda zahájil schůzi, uvítal přítomné. Jednatel přečetl protokol minulé valné hromady, který byl schválen. Přes léto byla uspořádaná 1 schůze s přednáškou, na níž účinkoval pan Vincenc Ferdinand z Brna, promluvil nám o podněcování včel a zazimování, pak vzal do programu prodejnu, medu a její význam, smluveno objednat pro ni 150 sklenic a plakáty, do provise panu Černému a paní Babákové.

Státnímu Statistickému úřadu oznámeno na 1 včelstvo 4 kg medu a 12 dkg vosku.

Cukru bylo objednáno 42 q, cena 4.20, čistý zisk 538 K. Jednatel hlásí liknavost členů při odebírání cukru, přičemž má velké nepříjemnosti, ujednáno 1% srážky při rozvažování. Spolek čítá 40 členů se 397 včelstvy.

Pokladník hlásí pokladniční zprávy: Příjem za cukr a příspěvek 615 K. Výdaje za správy spolkové, semeno, akáty –neuvedeno-, pro prodejnu medu dáno 400 K. Zbytek na knížce 363 K, na hotovosti 123 K, úhrnem 486 K.

Přicházejí na pořadí volby: paní Hrabincová se vzdala místopředsednictví, zvolen Nikl Vavřín, do výboru místo něho Smítal, ostatní při starém.

Na pořadí volné návrhy.

Jednatel navrhuje dát svázat Včelu Moravskou, ročník 27, 28. Členové navrhli objednat 50 plakátů na tvrdém papíře a 100 ks letáčků pro členy, též byl návrh na akáty šlechtěné. Návrhy byly všehlasně schváleny.

František Novák – předseda

Ventrča Vincenc – jednatel

1930

DVANÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konána 23. listopadu 1930 v hotelu u Skalů, účast byla slabá, přítomni byli: Novák F., Nikl V.,Ventrča Vincenc, Dykast Josef, Línek A., Ruml Jan, Slavík J., Hostýnek Jan, František Růžica, Hrtáň Jan, Balaš Martin, Berka Josef, Janoušek F., Hrouda František.

Přihlásili se za členy: Kolaja J. ze Žeravic, Dykast J., Vaclavek J., a Dostalík J. ze Bzence-Písku, Hrtáň J. ze Bzence.

Předseda zahájil schůzi, uvítal přítomné, věnoval vzpomínku zemřelým, což jsme uctili povstáním, dává čísti jednateli protokol minulé valné hromady, který byl schválen. Pokladník přečetl zprávy pokladniční, které byly též schváleny, na hotovosti máme (v textu neuvedeno) K. Jednatel si stěžuje na liknavost členů, což má za následek, že nebyla pořádaná přes léto žádná schůze. Přes léto byl objednán Včelařský receptář, který se dal svázati, též se dala svázati Včela Moravská ročníky 1929, 1930.

Pro reklamu objednány 2 diapozitivy a 1 000 rozvrhů pro žáky.

Volby zůstaly při starém.

Naposled přišla na pořad cena medu. Někteří členové byli pro, aby se prodával za 20 K, jiní zase, že by se měla cena snížit – ku konci schůze se však cena neustálila.

Následovali volné návrhy, jenže nebyl dán ani jeden, schůze skončena při svíčce.

                                                                           Ventrča Vincenc – jednatel

1931

Členská schůze

Dne 15. března 1931 byla pořádaná členská schůze na radnici. Účást byla velká, členové se zúčastnili schůze v plném počtu. Jen Vracov byl nejméně zastoupen, následkem, že člen prý zapomněl přátelům oznámit termín schůze a sám nepřišel.

Na programu bylo objednání stromků a keřů medonosných a objednání mezistěn.

Peníze, které byly určeny pro pro podporu včelí pastvy, byly rozděleny dle včelstev, za něž si mohli členové dle ceníku vybrat, členové z Vracova si vyzvedli svůj podíl, že si budou objednávat lípy sami.

Mezistěn bylo objednáno 49 kg, prvních 35 kg bylo po 31 K a řezané po 32 K, z druhé objednávky 14 kg byly dražší o 1 K.

Po přátelském rozhovoru byla schůze ukončena.

                                                                          Vincenc Ventrča – jednatel

 

TŘINÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konána byla 13. prosince 1931 za hojné účasti členů, jejichž jména zde uvádím: Novák Fr., Kučera Pav., Bezchleb Fr., Martínek St., Nikl V., Hrabincová M., Smítal A., Iž Fr., Berka Jos., Vaculík Jos., Slavík Jos., Línek A., Balaš M., Martinek Jan, Janoušek J., Zelwecker K., Růžica Vincenc, Němec A., Rýpal Fr., Poisl Fr., Hapla, Hrtáň J., Ventrča V., Novotný Alois, Hlávka K., Kučera Jos. a Hromada.

Tato valná hromada konána byla v sále městské radnice, protože členové uznávají toto místo za nejvhodnější pro naši nepolitickou organisaci včelařskou.

Předseda uvítal přítomné a zahájil schůzi. Nechal přečíst protokol minulé valné hromady a zprávu pokladniční, kteréž byly schváleny.

Příjem spolku byl 438 Kč.

Vydání spolku bylo 1 000 Kč.

Členové spolku, jichž bylo 49, vyzimovali 473 včelstev, před valnou hromadou bylo pak 51 členů a 494 včelstev.

Statistickému úřadu hlášeno 988 kg medu a 20 kg vosku.

Dne 15. března 1931 se konala členská schůze, za účelem zvelebení včelí pastvy a společného objednání mezistěn. Povoleno aby se použilo obnosu až do výše 600 Kč k nákupu subvenčních stromků a keřů a obnos ten byl dle počtu včelstev na jednotlivé obce rozdělen. Vracov si peníze vyzvedl a učinil si nákup sám. Ostatní obce učinily společný nákup subvenčních stromků a keřů z Kelče. Po dlouholetém vyjednávání s naší obcí, jsme docílili toho, že nám byl poskytnut pozemek, kde si členové spolku půdu zryli a malé akátky tam zaškolili. Další letní práce ve školce a dozor prováděl většinou nejstarší člen našeho spolku př. Růžica Vincenc.

200 ks akátů jsme darovali obci, které vysázeny byly na Starý hrad a podél silnice k Lidéřovicím. Cena medu shodnuta byla na 16 – 18 Kč za 1 kg.

Členové si stěžují, že tento rok na včely pro dlouhotrvající sucha byl snad nejhorší ze všech a snižování cen medu odůvodňují následkem poklesu všech potravin a konkurencí medu slovenského.

Pan Martinek Štěp. vysvětlil členům, jak možno pomocí kelímků i větší část medu odbýti.

Hovořilo se, by se něco podniklo k propagaci medu, což funkcionáři mají vzít na vědomí. Některých členů zajímá otázka úlová, jiných zase chov matek. Pan Ryba navrhuje ve volných návrzích o společném nákupu mezistěn pro rok 1932 na čemž i ostatní členové jevili zájem. Jelikož čas pokročil, přišly na pořadí volby. Fr. Zelwercker navrhuje by se předsednictvo obnovilo. Předsedou však i přes jeho odpor opět zvolen byl Novák Fr., však starý pokladník již nemohl být více volen, protože byl zvolen jednatelem jeho bratr.

Zvoleni byli: Novák Fr., předseda, Iž Fr., místopředseda, Kučera Jos., jednatel, Zelwercker Karel, pokladník. Další členové výboru: Martinek Štěp., Poisl Frant., a Balaš M. Náhradníci: Novotný Alois a pan Hromada. Revisoři účtů: Rýpal Fr., a Bezchleb Fr. Delegátem Ryba Josef. Pak byla schůze skončena.

                                                                             Kučera Josef – jednatel

 

DODATEČNÁ REVISE ROKU 1931

Protože nově zvoleným funkcionářům nebyly doručeny doklady, týkající se rozdělování cukru r. 1931 a účty toho roku vůbec evidovány nebyly, byl nucen předseda svolat dodatečnou revisi, která se konala v neděli 27. prosince v 10 hodin dopoledne v kanceláři u p. Rýpala za účasti odstupujících a nově zvolených revisorů. Mimo toho účastni byli předseda, jednatel, pokladník a bývalý jednatel a pokladník. Revise konána byla dle různých výpovědí a dokladů pouze po ruce jsoucích a výsledky se dovídáme ve zprávách pokladničních. Zároveň kladu členstvu na vědomí, že za rok 1930 zodpovědnost pokladník a jednatel nebéře, protože rok ten revidován nebyl a revisoři upustili do revidování, jelikož není žádných dokladů týkajících se rozdělení tohoto cukru.

Panu Rýpalovi bylo poděkováno za propůjčení místnosti a schůzka skončena.

                                                                            Kučera Josef – jednatel

1932

Členská schůze

Byla konána dne 21. února 1932 v sále městské radnice za hojné účasti. Bylo projednáno, jakým způsobem se máme připravit k přednášce, kteráž bude veřejná, aby účast byla hojná. Bylo schváleno, aby přednáška se konala v sokolovně, vyvěsily se plakáty a nechalo se vybubnovat.

Bylo povoleno vyplatit z pokladny 15 Kč jako dar spolku Charita.

Aby práce s rozdělováním cukru byla zjednodušena, ujednalo se, by každá obec si odebrala vždy cukr společně a pak si ho doma rozvážili. Bylo dojednáno, aby členové si objednali společně mezistěny od firmy V. Zbořil: Objednávka činila 36.5 kg, cena byla v kotoučích 24.50 Kč a na míru řez. 26.50 Kč za 1 kg. Bylo schváleno zakoupit 2 kg svazenkového semene a rozdělit mezi členy. Bylo povoleno vyčerpat obnos až do výše 300 Kč za účelem zvelebení včelí pastvy různým způsobem.

Členové žádali, aby byl učiněn dotaz na lesní správu do Čeložnice ohledně nákupu líp. Členové se přihlásili k společné objednávce medonosných stromků a keřů a schůze byla skončena.

                                                                                  Kučera Josef – jednatel

 

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA

Za účelem zvelebení včelí pastvy a propagaci prodeje medu byla konána 6. března 1932 o 3 hod. odp. Přednášel př. Ing. Adamec Karel odb. uč. včelařství z Ivančic. Přednáška, jak sami členové pozorovali, byla hojně navštívena a čítá se 212 posluchačů a to 80% nevčelařů, takže přednáška plně dostála svému účelu. Př. řečník po vyzvání předsedy se s chutí ujal slova a zdůraznil, že včelařství jest podnikání zemědělské a vedlejší příjem venkovského lidu a vyzýval rolníky, aby si šli se včelaři vstříc, jelikož semenářství je nemožné bez včel. Vybídl zemědělce aby sázeli to, čehož dovoz z ciziny jest zbytečný tím, že se tomu také u nás daří a ještě by to prospělo včelařství, poukázav hlavně na lísku, jabloň, meruňky a jiné. Zmínil se také o důležitosti směsek jetelotravních pro dobytkářství a včelařství. Nejvíce však oceňuje esparsetu a jetel růžák pro včelařství. Z praxe mluvil, že půda po žních má být zastíněna, za účelem zeleného hnojení a zároveň se tím zlepší pozdní pastva včelí a vyjmenoval nejdůležitější rostliny k tomu účelu se hodící, a sice pohanku, hořčici, hrách, faselii a řepku na olej. Také komonice jest důležitá pro včely a na zelené hnojení jako rostlina dvouletá a směs vikve se žitem by prý byla také dobré zelené krmivo a prospělo by včelám. Pro 1 kg medu musí prý včela 14.000 krát vyletět a mimo toho ještě navštívit spousty květů takže jest potřeba, by se včelaři, zvlášť rolníci starali hodně o rozšíření včelí pastvy. Jelikož ceny domácího medu značně poklesly, stává se tento denní potravou lidu a zároveň se vrací starý způsob léčení medem. Také bylo zmíněno o různém způsobu užívání medu dětmi a dospělými a přečteny dobrozdání různých lékařů a přednáška trvající 2 hodiny skončena. Členové v dotazech se zajímali o kurs medového pečiva a kurs chovu matek, což jest vzato na vědomí.

Př. Ing. Adamec nám dobře nastínil cesty k zvelebení včelí pastvy, v našem převčeleném kraji tak potřebné, za což jest mu náš spolek vděčným.

                                                                            Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána v sokolovně ve čtvrtek dne 7. dubna 1932 za účelem vyplnění dotazníku k rozšíření včelí pastvy, udělené subvence a informace.

Výbor se dostavil v plném počtu, protože scházející př. Šť. Martinek byl nahrazen náhradníkem. Př. Ryba Jos. se omluvil, protože měl právě službu. Bylo ujednáno, by výše uvedený dotazník byl vyplněn a povolen byl obnos 300 Kč až 400 Kč k tomu účelu.

Také bylo navrhnuto, aby byl učiněn dotaz, mohl-li by náš spolek obdržet subvenční semeno esparsety pro zdejší rolníky a aby se koupily 4 štěpované akáty a chůze skončena.

                                                                                 Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Dne 22. května 1932 byla konána v sokolovně o 10 hod. dop. za účasti všech členů výboru až na př. Št. Martinka, který byl nahrazen náhradníkem př. Novotným A. Bylo pojednáno o blížícím se kursu chovu včelích matek a kursu medového pečiva, na kterýžto bylo stanoveno kursovné 10 Kč a usneslo se, aby členstvo bylo požádáno o dobrovolné dary, jelikož kursovné jest nízké na uhrazení všech výloh. Byla schválena objednávka třech knížek pro spolkovou knihovnu.

 1. Návod k lidovému chovu ušlechtilých včelích matiček.
 2. Cílevědomým osevním postupem a hnojením hospodář. plodin a pícnin k rozšíření včelí pastvy.
 3. Knihu od Frant. Nováka Rohateckého.

Jelikož se proslýchá, že cukr příštím rokem snad přidělován nebude, navrhl př. A. Novotný, aby byl učiněn dotaz do ústředí o té věci. Byla schválena výměna kursů chovu včel. matiček se spolkem Strážnice na 26. června, jelikož přidělený nám 19. červen nevyhovoval. Př. Dostalík Josef vystupuje ze spolku, jelikož byl přeložen.

Bylo přijato však zase 12 nových členů:

Jedovnický Frant., Adamík Jar., Černoch Ant., Doležal Št., Karlík Jos., Mazák Mart., Masopust Matouš, Nejezchleba Jan, Nejezchleba Jos., Obdržálek Jan, Vedral Jos. a Vojtěch Jos.

Kučera Josef – jednatel

 

KURS CHOVU VČELÍCH MATIČEK

Se odbýval 26. června 1932 na včelíně př. Fr. Rýpala. Kurs byl jednodenní a řídil ho př. Jos. Bršlica z Nivnice. Kursu bylo přítomno 50 včelařů. Př. učitel probral věc od základů a odůvodnil, proč jest nutno, bychom matky chovali. Po delším výkladu, jehož obsah zde nepotřebuji uvádět, jelikož si včelaři důležitější věci sami zapisovali, odpověděl a vyložil př. Bršlica ještě všechny dotazy a po polední přestávce bylo přikročeno k provádění. Při praxi s nalepováním buňky s jednodenním červíkem, si každý účastník svou poznačil, a jelikož byl červík od významnějších včel, majitel po vyzvání svolil, že které budou přijaty, může je každý na požádání obdržet, což bude nejlepší začátek chovu u každého. Pak nám ještě náš učitel vysvětlil důležitost správně vyvinutých trubců, o plemenných stanicích a provedl způsob označení matek a výrobu krmného těsta, pověděl o výměně matek a zasílání poštou a vyzval včelaře, aby skutečně také matky chovali. Zájem o chov matek byl velký, což bylo patrno ještě z některých dotazů a trpělivosti všech. Dík př. Bršlicovi, že dovedl nám vše řádně vysvětlit a zdůraznil, že bez chovu včelích matek se včelař našeho kraje v budoucnu ani neobejde.

                                                                             Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána v sokolovně v neděli o 10 hodině dopoledne 17. července 1932. Bylo schváleno, aby kurs medového pečiva byl konán ve větším měřítku a zakončen byl výstavkou výrobků a včelařskou slavností v přilehlou neděli a kursistky aby byly obdařeny výslužky, aby členové byli požádáni o dobrovolné dary a požádán byl př. Fr. Novák z Rohatce, aby nás navštívil na včelařské slavnosti. Také bylo pojednáváno, aby byla koupena a vyrobena medovina k slavnosti. Členové byli požádáni, aby své výrobky též vystavovali. Pak byl prohlédnut výkaz o rozděleném cukru a schůze skončena.

                                                                                      Kučera Josef – jednatel

 

KURS PŘÍPRAVY MEDOVÉHO PEČIVA

Se odbýval ve dnech 24. – 28. srpna 1932 v místnostech sokolovny v Bzenci. Kursu se zúčastnilo 45 paní a dívek a byl zahájen př. předsedou v 8 h. ráno. Paní učitelka Bož. Pivničková z Německé Vyskytné (od roku 1947 Vyskytná nad Jihlavou – pozn. přepisovatele ) po krátké rozmluvě se ujala své činnosti a dovedla tak velký počet kursistek plně ovládati. Stala se pro svoji milou povahu hned velmi oblíbenou a dobrou rádkyní všem. Že také členové se obětovali pro kurs tento, nasvědčuje, že ze všech 62 členů po vyzvání o dobrovolné dary, hlavně medu, se zúčastnilo darování 41 členů, kteří darovali ve zboží a penězích celkem 1040.80 Kč a tím zajistili zdar kursu. Listina jednotlivých darů jest k nahlédnutí u jednatele, kdež ve spolkových listinách uschována bude. Zpracováno bylo 37.50 kg medu, 55 kg mouky, 303 vejce atd., takže výrobků bylo mnoho. V neděli pak na ukončení kursu byla uspořádána výstava výrobků medu s včelařskou slavností v zahradě sokolovny, kterou navštívilo celkem 700 osob. Přednášky pí. učitelky Bož. Pivničkové na téma „Jak včely vytvářejí med a zužitkování jeho v domácnosti“,  př. Fr. Nováka-Rohateckého na téma „Včelařství u nás a v cizině“ byly 300 posluchači pozorně sledovány. Dík oběma, že z lásky ke včelařství, úplně zdarma vysvětlili před celou veřejností důležitost medu domácího. Při dalších slavnostech byly všechny výrobky za účinkování hudby zpeněženy a kursistky byly obdařeny výslužkami. Prodáno bylo ještě větší množství medu a medového másla v oplatkových kornoutkách a různých medovin. Prodáno bylo 55 spisů od Neťukové a 16 spisů Suchardové. Dík všem dárcům a také všem, kteří různým způsobem vypomáhali. Dík hlavně pí. učitelce za svědomité vedení kursu a která zůstane nám všem v blahé paměti.

                                                                                        Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána v neděli 25. září 1932 o 10 hod. dop. v zahradě sokolovny. Bylo pojednáváno o výsledcích nedávno odbývaného kursu med. pečiva a včelařských slavností. Bylo povoleno pro vyhořelého př. Emila Fiantu z Velešovic dar 62 Kč a mimo toho byla učiněna sbírka mezi členy pro něho. Bylo schváleno, aby každý člen obdržel jednou pro vždy kontrolní číslo, které by užíval při prodeji medu. Jakým způsobem toto číslování se provede, bylo ponecháno k rozhodnutí valné hromady. Př. Navrátil Jos. navrhuje, aby byla koupena skříň pro knihy a různé spisy spolkové: Př. Marák M. navrhuje, aby byl koupen zase lis na mezistěny. Oba tyto návrhy se ponechávají valné hromadě k rozhodnutí, která se dle dnešního usnesení má do 15. prosince 1932 odbývat.

                                                                                   Kučera Josef – jednatel

 

ČTRNÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konána byla dne 11. prosince 1932 v místnostech lidového domu za účasti 35 členů. Př. předseda uvítal přítomné a ve svém proslovu se vyjádřil o vzrůstu a podnikání spolku a také byl potěšen tím, že nikdo ze 63 členů nás na věky neopustil. Pouze dva členové z důvodů rodinných se přestěhovali. Zpráva jednatelská byla dosti obsáhlá a jednatel prohlašuje, že nemožno každým rokem tolik podnikat z důvodů, že ústředí nemůže každým rokem pro náš spolek tolik peněz obětovat a obětaví členové též, ale něco se dělat musí. Zpráva pokladníka byla též obsáhlá a revisory účtů správnou shledána a proto schválena. Dále bylo usneseno, že každý člen obdrží legitimaci s číslem, pod kterýmž bude med prodávat a bude veden u jednatele stálý seznam členů. Cena medu byla shodnuta 14 -16 Kč za 1 kg. Obnos 500 Kč bude použit k subvencování semen medonosných pícnin, a sice v místě i okolí. Skříň v ceně až do 400 Kč bude zřízena pro knihy a různé spisy spolkové, která bude vždy u jednatele spolku. Také bylo jednáno o tom, aby vařák na vosk byl opraven. Byli přijati tito noví členové: Kozumplík Fr. č. 156 Žeravice, Jurkovský Arn. č. 46 Újezdec, Gerža Jos. č. 51 Újezdec a Mezihorák Jos. č.576 Vracov.

Úřadu statistickému hlášeno bylo 5 kg medu a 10 dkg vosku na jedno včelstvo.

Zvoleni byli: Novák Fr. předseda, Marák M. místopředseda, Kučera Josef jednatel, Navrátil Josef pokladník.

Další členové výboru: Balaš M., Poisl Fr., Hrabincová Marie, Martinek Štěp. a Kolaja Jos. Náhradníky: Novotný Alois a Dvořan Alex. Revisory: Rýpal Fr., Bezchleb Fr. Po čtyřhodinovém jednání byla schůze skončena.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

1933

Výborová schůze

Byla konána 22. ledna 1933 dopoledne v hostinci u Vojáčků. Účast byla slabší. Bylo projednáno, aby obnos 500 Kč byl použit k subvencování semena esparsety k jarnímu setí a k setí inkarnátu po žních po 1 Kč na 1 kg. Vařák na vosk, který jest poškozený, se má opravit na místě. Členové se mají vyzvat, přejí-li si zase společné objednávky mezistěn, nebo stromoví. Co se týče přednášky, která nám každým rokem náleží, bylo dojednáno, aby konána byla v menší místnosti pouze pro členy a známé na téma „Jarní práce na včelíně a nemoci včelí“.

Od většího podnikání vzhledem k špatným poměrům se upouští, pouze výbor se usnesl, aby byl učiněn letní zájezd buď k př. Bršlicovi nebo Němečkovi nebo do Židlochovic o čemž ještě bude uvažováno. Mimo toho by se také mohl uspořádat nějaký menší kurs medového pečiva nebo večírek v listopadu neb prosinci t. r. Jelikož náš delegát př. Ryba Josef již mnoho cest do Brna pro náš spolek vykonal a doposud mu žádné cestné vypláceno nebylo, byl vyzván, aby patřičný jemu obnos si u př. pokladníka vyzvedl a tím schůze skončena.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

PŘEDNÁŠKA VČELAŘSKÁ

Konala se 19. února 1933 v hostinci u Vojáčků za účasti 34 členů. Přednášel odb. učitel včel. př. Novák-Rohatecký Fr. na téma: „Jarní práce na včelíně“ a nastínil nám veškeré poznatky vyzimovaných včelstev zevně a zdůraznil, že dobré vyzimování včelstev záleží na správném zazimování, o kterémž se také zmínil a zvlášť zajímavý byl způsob podzimního krmení včel, který doporučuje, aby jara se pak dočkaly včely neopotřebované. Doporučuje úl teplý, aby včelaři se přizpůsobili všem novotám a zvlášť výběru matiček. Však důležitost též přikládá trubcům. Též se zmínil o spojování včelstev a včelí pastvě.

Přednáška trvala celkem 3 hod. a př. učitel pozval nás všech na hody a včelařskou výstavku, která se má konat v Rohatci dne 27. srpna 1933.

Př. předseda pak poděkoval př. uč. Frant. Nováku-Rohateckému za jeho krásný referát a schůzi skončil.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Konala se 8. října 1933 v hostinci u Daněčků za účasti 10 členů výboru. Předseda zahájiv schůzi, vyzval přítomné, aby povstáním projevili vzpomínku zemřelému členu a prvnímu předsedovi př. Vinc. Růžicovi. Pak jednatel ve své zprávě pověděl o činnosti spolkové v tomto roce, o rozdělování semen růžáku, esparsety, komonice a cukru. Jelikož čistý zisk ze sklenic se odvádí pokladně, usnáší se výbor, aby bedny si ponechal jednatel za práci. Zbylé pytle od semen jetelinových se též ponechají jednateli za dovoz z dráhy a za rozdělování. Pokladník podal zprávu o stavu pokladny. Doporučilo se, aby byla konána přednáška př. ing. Strýčka a aby valná hromada konána byla na začátku prosince, aby se větší schůze konaly střídavě na Lidovém domě, Sokolovně a u Vojáčků.

Za členy se přihlásili: Karlík Petr, Belka Fr., Mlček Václav, Píštěk Jan, Konšel Vl., Mach Petr, Mezihorák Ant., Hlávka K., Matušková Bož., Žďára R., Kuchař Fr.

Jelikož neplatili příspěvky, považují se za vystouplé tito členové: Brázda Fr., Hanzelka Al., Jedovnický Fr., Němec Fr., Procházka Tomáš a Vedral Josef.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

PATNÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konala se 17. prosince 1933 o 10 h. dop. v neděli na lidovém domě. Př. předseda zahájil schůzi, vyzval přítomné, aby uctili památku zemřelého člena a prvního předsedy našeho spolku př. Vinc. Růžice povstáním. Ve zprávách jednatelských se dovídáme, že spolek koupil novou skříň na různé spisy a knihy včelařské. Celkem se zprostředkovalo 66 q nezd. cukru, z něhož výtěžek pro spolek byl 1.720.30 Kč. Rozdalo se mezi členy 3.5 kg svazenky a semen komonice bílé. Zprostředkovalo se a spolkem subvencováno bylo 326 kg sem lygrusu, 285 kg sem. růžáku a 69.40 kg jest ještě na skladě. Vzhledem k tomu, že v roce předchozím byl spolek až příliš činným a letošní pro včelaře tak mizerný rok, také mnoho chuti nedodal, bylo upuštěno od většího podnikání. Po zprávě pokladníka, vzhledem k tomu, že revisoři vše správné shledali, bylo uděleno všem funkcionářům absolutorium.

Příspěvek pro „Charitu“ byl zamítnut. Spisů ing. Vl. Strýčka bylo objednáno 5 pro spolek.

Jednohlasně byli zvoleni opět starší funkcionáři. Ve volných návrzích do debaty zasáhli př. Dykast, př. Navrátil, př. Žďára aj. a př. pokladník žádal, aby se zde utvořil program o činnosti pro příští rok. Valná hromada vzala jeho návrh na vědomí a dohodnuto bylo na následujícím:

 1. Přednáška př. Ing. Vl. Strýčka a 1 přednáška ještě mimo toho.
 2. Kurs slamáků, bude-li dostatek zájmu
 3. Kurs med. pečiva a výstavku popřípadě i s některou korporací.

Funkcionáři vzali usnesení toto na vědomí a schůze skončena.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

1934

PŘEDNÁŠKA VČELAŘSKÁ

Konala se 18. března 1934 o 10 hod. dop. v hostinci u Vojáčků za přítomnosti 30 členů. Přednášel př. ing. Vl. Strýček o včelaření v jeho patentním úle. Řečník ukázal a vysvětlil všechny podrobnosti při jeho novém úle. Členstvo mělo velký zájem o tento úl, ale přáli si ho vidět osazený. Př. ing. Strýček beze všeho přislíbil, že přejí-li si členové vidět úly osazené, že ho mohou navštívit v Domaníně, což v úvahu vzato bylo a doporučil jim vydaný spisek „Osvědčená metoda včelařská“, zaručující ze včelařství nejvyšší čistý zisk.

Povoleno proplatit vyhořelému 35 Kč a na zvelebení pastvy Vracovu 100 Kč a Těmicím dovozné keřů.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

KURS PLETENÍ SLAMÁKŮ

Uspořádán byl 11. dubna téhož roku za vedení odb. uč. př. Nováka-Rohateckého. Po obsáhlé úvodní řeči na Lidovém domě, kde vedoucí poukázal na všechny výhody slamáků, vykonán byl kurs v domě p. Rýpala: Kursu zúčastnilo se 25 účastníků a zájem zvlášť u mladších byl velký, neboť až v 7 hod. se účastníci rozcházeli.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

Výborová schůze

Konána byla v neděli 5. srpna 1934 o 10 hod. dop. v sokolovně za hojné účasti. Hlavním bodem jednání byl kurs medového pečiva, jelikož z ústředí se povoluje 200 Kč k tomu účelu. Př. Marák M. navrhuje, aby vzhledem k špatným poměrům a v důsledku špatné sklizně medu od podobné akce upuštěno bylo pro letošní rok s čímž také výbor jednohlasně souhlasil. Po velké debatě pak schůze tato o 12 h. polední skončena byla.

                                                                                     Kučera Josef – jednatel

 

ŠESTNÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konala se dne 16. prosince 1934 o 10.30 hod. v hostinci p. Ludvíka Vojáčka. Přítomno bylo jen 29 členů. Př. předseda zahájil schůzi a vzpomněl zemřelého včelaře Jana Růžice. Na to pak př. jednatel Josef Kučera přečetl zápis o patnácté valné hromadě a přednášce včelařské a kursu pletení slamáků. Dále byl konstatován př. pokladníkem stav pokladny, která obnáší k tomuto dni 2.800 Kč i se ziskem z cukru. Př. revisoři účtů zjistili správnost účtů a pokladny, a předsednictvu bylo uděleno absolutorium.

Př. Dykast navrhl nižší cenu cukru a na včelí pastvu, aby se peníze nedávaly. Co se týče toho prvého bodu, bylo poukázáno na nutnost zvýšení stavu pokladny, což by při snížení ceny cukru nebylo možno.  V druhém pak případě mu však bylo dáno za pravdu a peníze povoleny nebyly.

Př. Bezchleb žádal snížení členských příspěvků, což však nebylo znovu odhlasováno s ohledem na vpředu již uvedenou okolnost, zvýšit stav pokladny.

Bylo odhlasováno, aby př. pokladníkovi bylo vyplaceno 30 Kč ze spolkové pokladny, jako náhrada za tři falešné desetikoruny, které obdržel během roku od členů spolku.

Dále byl rozhodnut spor mezi př. Mlčkem a př. Rýpalem ohledně roje, v tom smyslu, že př. Rýpal dá v době rojení 1935 jeden roj př. Mlčkovi.

Konečně bylo schváleno, aby př. Rybovi, jenž se o spolek zasloužil, by při jeho přemístění do Kyjova zaslán děkovný dopis.

Na to pak bylo přikročeno k volbě předsednictva a výboru. Zvoleni byli:

Novák František, předseda,

Nikl Vavřín, místopředseda,

Bouda August, jednatel,

Navrátil Josef, pokladník,

Obdržálek Jan, Dykast Josef, Poisl František, Hrabincová Marie, Martinek Štěpán, Kolaja Josef, Novotný Alois, Dvořan Alex.

Revisoři účtů: Rýpal František a Bezchleb František.

Ve volných návrzích bylo navrženo, aby spolek koupil medonosné křoviny a byla požádána městská rada, aby povolila vysázení jejich v Bzinské ulici na místě u Luže. Bylo navrženo informovati se na obec, jaké ona k tomuto návrhu zaujme stanovisko. Dále bylo navrhnuto, aby se v následujícím roce konal kurs medového pečiva, což bylo navrhnuto až na pořad výborové schůze a pak na to jaký bude rok pro nás včelaře.

Snad dá Bůh, že bude lepší, nežli byly tyto dva poslední a dočkáme se té naší včelařské slavnosti.

O 12. hod. byla valná hromada ukončena.

                                                                                 August Bouda – jednatel

1935

Výborová schůze

Byla konána dne 20. ledna 1935 o 10 hod v místnosti hostince p. Lud. Vojáčka za účasti devíti členů výboru. Výbor měl za úkol vyřídit mnoho věcí a to reorganizaci agendy včel. spolku, která se jevila až dosud nedostatečnou. Bylo usneseno založit nové knihy a to Podací protokol, Inventář, Knihu příjmů a vydání, a Kartotékový seznam členů. Dále bylo schváleno opatřiti nové razítko s nápisem – Včelařský spolek ve Bzenci, jehož staré razítko s názvem – Pobočný – již dávno nevyhovuje. Pak bylo schváleno přijímání členů, z nichž byli čtyři noví přijati a usneseno, že každý člen musí být přihlášen do konce prosince, chce-li být znovu vzat v seznam pro následující rok. Jinak automaticky vypadává a přihlásiti se znovu musí a zaplatiti 2 Kč zápisné – jako pokutu za svoji liknavost. Schválena byla vazba brožovaných knih.

Dále bylo usneseno, aby se konaly přípravy ke kursu medového pečiva – který se bude v tomto roku konat, bude-li jen trochu dobrá snáška medu do včelínů. Na zřízení včelařského sadu ve Bzenci bylo povoleno uvolnit 1.000 Kč ze spolkových peněz. Konečně bylo schváleno, aby učitel včelařství, jenž byl našemu spolku povolen přednášel na téma – Vyzimování včelstev.

Jak vidět měl výbor moc věcí na pořadu, avšak se všech klidně a hladce zhostil během dvou hodin.

                                                                                                 Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla odbývána dne 10. února 1935 o desáté hodině v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci, za účasti 31 členů. Pro sněhovou bouři slabá návštěva omluvena. Byly přečteny stanovy včelařského spolku ve Bzenci. Na to se rozpředla debata a probírány některé body stanov. Dále bylo odhlasováno většinou hlasů – 15 – aby cukr byl členům prodán letos za obnos 4.10 Kč a výtěžku aby bylo použito na nákup medu, mouky a různých potřeb při kursu medového pečiva, který se bude konati v tomto roce. Pak se přihlásily obce o příděl stromků a keřů zakoupených ze spolkových peněz. Konečně bylo navrženo, aby následující schůze dne 17. března 1935 se konala v Lidovém domě ve Bzenci

O 12 hod. byla schůze ukončena.

                                                                                                   Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla spojena s přednáškou př. Nováka-Rohateckého, byla konána dne 17. března 1935 o 14 hod. v sále Lidového domu ve Bzenci., za účasti 41 členů. Za omluvivšího se př. předsedu – předsedal schůzi př. místopředseda V. Nikl z Vracova. Jednatel přečetl zápis z poslední členské schůze, kterýž byl schválen bez poznámek. Pak se ujal slova řečník – Novák-Rohatecký, jenž pěknými slovy přednesl přítomným – „Vyzimování včelstev, opatrování včelstev při rojení a přidávání mezistěn“. Pak udělil př. Novák-Rohatecký, některé rady místním členům. Př. jednatel upozornil přítomné na chystanou výstavu po kursu medového pečiva a vyzval je, aby pokud je to komu možné přispěl ku zdaru této výstavy – jako starými úly, nářadím, matičkami a fotografiemi svých včelínů.

O 17 hod. 15 min. byla schůze ukončena.

                                                                                                   Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 28. dubna 1935 o 9 hod. v místnosti p. Ludvíka Vojáčka za přítomnosti 7 členů. Na pořadu bylo ustanovení členů – delegátů – na valnou hromadu Z.U.V.M. v Brně na den 12. 5. 1935. Zvolen byl př. jednatel Bouda a př. Obdržálek, kteří mají úhrnem 4 hlasy. Bylo usneseno, aby tito delegáti v Brně se postavili proti stavbě včelařskému domu. Dále bylo navrženo, aby včel. spolek ve Bzenci pořádal kurs medového pečiva roku 1935 za součinnosti místního spolku Červeného kříže a má býti požádána učitelka pí. Janišová z Rousínova o spoluúčast. Další již zařídí př. jednatel.

Bylo navrženo koupit nový vařák a jednatel má vyžádat prospekty od různých firem. Starý vařák je již nepotřebný a prodá se do starého železa.

Schůze byla ukončena o 10 hod. 15 min.

                                                                                                   Bouda – jednatel

 

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 7. července 1935 o 8. hod. v hostinci p. Ludvíka Vojáčka ve Bzenci za účasti 28 osob. Př. předseda zahájil schůzi. Přivítal přítomné a dal hlasovat, má-li se číst zápis o poslední valné hromadě. Jednohlasně usneseno, že nemá být čten a bez debaty schválen. Pak se ujali slova př. delegáti valné hromady Z.Ú.V.M. ze dna 12. 5. 1935, kteří stručně objasnili situaci na této valné hromadě, načež př. předseda poděkoval jménem spolku př. delegátům za jejich námahu.

Na to byly čteny př. jednatelem stanovy nové Z.Ú.V.M., které byly jednohlasně a bez debaty schváleny, s odůvodněním př. Adamíka, že jistě je v ústředí dobře prostudovali a probrali.

Dále pak bylo jednohlasně odhlasováno, aby delegátům na valné hromady Z.Ú.V.M. bylo vždy vyplaceno 25 Kč mimo jízdného. Jízdenky však musí být odevzdány pokladníkovi.

Konečně pak byly probrány valnou hromadou přípravy ke kursu medového pečiva a ku výstavě a bylo usneseno aby členové našeho spolku z každé vesnice vystavovali med a pak aby př. členové dodali různé včelařské náčiní a úly, aby lid viděl, jak se včelařilo kdysi a jak se včelaří nyní. Př. Kozumplík žádal, aby spolek konal kurs medového pečiva i v Syrovíně pro obec Syrovín, Újezdec, Medlovice a Hostějov a bylo mu přislíbeno, jestliže se nepřihlásí o kurs medového pečiva některá velká obec a to Vracov neb Mor. Písek, že na prvé místo přijdou pak oni.

O 11. hod. byla mimořádná valná hromada ukončena.

                                                                                                   Bouda – jednatel

 

KURS MEDOVÉHO PEČIVA

Odbýval se ve dnech 7. – 10. srpna 1935 za účasti 32 dam vesměs ze Bzence a z přilehlé kolonie.

Kurs zahájil dne 7. 8. 1935 ráno o 8 hod př. předseda, načež se ujala slova pí. odb. učitelka B. Janišová z Rousínova, jež krátkými avšak výstižnými větami objasnila účel kursu a význam medu pro lidstvo vůbec. O 9 hod. se pak přikročilo k dělání těsta dle předloh. Kurs trval až do 10. srpna v poledne, kdy se kursistky rozešly, aby odpoledne se mohlo chystat cukroví na stoly k zítřejší výstavě.

Při kursu bylo zpracováno zboží za 1.881 Kč počítaje v to mouku, med, vejce, máslo a různé přípravky. Všechno bylo zakoupeno ze spolkových peněz. Dne 11. 8. byla pak v sokolovně výstava spojená s koncertem, kterou navštívilo 1.000 osob platících. Každý návštěvník obdržel malé perníkové srdéčko, na němž byl v bílém poli červený kříž. Tyto vstupenky se velice zamlouvaly. Každý 100 návštěvník obdržel láhev ½ l medu zdarma a 1.000 obdržel 2 sklenice medu a velké srdce perníkové. Večer pak byla pro členy kursu taneční zábava. Výsledek kursu jak morální tak i hmotný, byl velice dobrý. Po odečtení všech výloh zůstalo včelařskému spolku (v textu neuvedena částka – pozn. přepisovatele) a místní spolek Červeného kříže obdržel ještě (v textu neuvedena částka – pozn. přepisovatele). Ačkoliv bylo pečiva mnoho na šesti stolech, bylo jej přece málo pro tak velký počet návštěvníků, kteří si všichni chtěli z výstavy něco odnésti. Byly zde deputace včelařského spolku v Hodoníně, Strážnici, Uh. Hradiště, Polešovic a Rohatce. Všem vřelý dík za návštěvu. Zvláště početná byla účast na výstavě ze Žeravic. Pí. odborná učitelka B. Janišová odjela ze Bzence již v časných hodinách ranních dne 11. srpna, takže na výstavě nebyla, dopisem jsem jí pak ještě poděkoval, jakož i p. Konšelovi, přednostovi stanice v Bzenci – Mor. Písku za krásný dar 5 l staré medoviny, která všem velmi chutnala, vedle likérů vyrobených kursistkami. Medovina od Nováka-Rohateckého nikomu nechutnala, byla to jen sladká vodička. Se zdarem jsme kurs skončili a se zdarem budeme i pokračovati.

                                                                                                   Bouda – jednatel

Výborová schůze

Konala se dne 18. srpna 1935 o 9 hod. v hostinci u pí. Daněčkové ve Bzenci. Na schůzi se dostavili jedině místní členové a náhradník ze Žeravic. Jiní členové výboru se nedostavili – což jim bude v následující schůzi vytknuto, neboť nechtěl-li kdo do výborových schůzí choditi, měl to ihned při volbách říci, byli by zvoleni druzí. Ve smyslu §11 stanov se chůze o 10 hod započala a se usnášela právoplatně. Bylo usneseno, aby v měsíci říjnu 1935 se konala ukázka vyváření vosku na novém spolkovém vařiči. Př. Kuchař byl kooptován do výboru jako hospodář. Bude mít inventář včelařských spolkových předmětů a u něj bude uložen nový vařák, kdež si jej bude moci každý vypůjčit, avšak s písemnou podmínkou, že jej čistý a neporušený hospodáři vrátí.

Dále bylo odhlasováno, aby př. Konšelovi byl zaslán jednatelem děkovný dopis za vystavování výborné medoviny na výstavě. Na to přednesl př. jednatel svůj referát ohledně kursu medového pečiva a výstavy, přičemž zhodnotil práci pí. učitelky B. Janišové, daru kurzistek a př. pokladníka za obětavou účast na kurse a výstavě. Př. pokladník pak přednesl svůj referát týkající se hmotné stránky kursu a výstavy, přičemž vyšlo najevo, že kurs s výstavou se střetl s krásným čistým ziskem, ačkoliv jsme od členů nic darem nepřijali, byly účty schváleny a navrženo aby spolek čsl. Červeného kříže obdržel jako čistý zisk z výstavy obnos 400 Kč, což i bylo schváleno. Konečně byly probrány návrhy, aby se konaly kursy med. pečiva ve Vracově a v Žeravicích v některém týdnu roku 1935. Předběžně tyto dva návrhy byly schváleny s podmínkou, že si Vracov a Žeravice zvolí zábavní výbor, aby jednatel s pokladníkem neměli tak mnoho práce, jako ji měli ve Bzenci. Konečný výsledek se řekne vracovským, tak i žeravským na členské schůzi ve Vracově dne 25. srpna 1935.

O 11 hod. byla schůze skončena.

Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Konala se 25. srpna 1935 o 10 hod. v obecním hostinci ve Vracově. Přítomno bylo 17 členů, vesměs z Vracova, Bzence a Žeravic. Schůzi zahájil př. předseda a na to byl čten protokol poslední členské schůze a zápis o pořádání kursu med. pečiva ve Bzenci ze dne 7. – 10. srpna 1935. Protokol o poslední členské schůzi byl jednomyslně schválen, kdežto k zápisu o kursu med. pečiva měl poznámku pokladník, že všechno bylo zakoupeno ze spolkových peněz, a žádal, aby tato věta byla upravena v tom smyslu, že věci byly zakoupeny z peněz získaných z kursu a z výstavy. Proti námětu pokladníka se postavili všichni přítomní a odvozovali, že je to jedno, jestliže se to platilo před kursem nebo po kurse, jednotlivec to neplatil ze své kapsy, proto to šlo z peněz spolkových, i když to bylo bráno na účet a po výstavě se účet zaplatil.

Přikročeno pak bylo k hlasování má-li se kurs med. pečiva pořádat i ve Vracově a v Žeravicích. Jednohlasně to bylo odhlasováno. Na to bylo přikročeno k volbě zábavního výboru ve Vracově a Žeravicích, ve Vracově byl zvolen př. Barabáš, př. Hrabincová.  Do Žeravic byl zvolen př. Janoušek a př. Čech. Oběma zábavním výborům bylo pak dáno př. jednatelem na starost, že se musí ve svých obcích o všechno postarat, čeho je zapotřebí k pořádání kursu a výstavky. Jednatel pak vyřídí všechno písemně jak u úřadů, tak i v našem ústředí, a pak o řádném vedení kursu a výstavy. Členové z Vracova budou pořádat kurs a výstavu „osvětovým odborem“ a Žeravice s Dobrovolným hasičským sborem.

Ve volných návrzích přednesl př. Ševčík, že by rád, aby se konala valná hromada vždy odpoledne. Byl vyzván př. předsedou, aby tuto věc přednesl na nové valné hromadě, jelikož pro tento rok bylo odhlasováno, aby se schůze a valné hromady konaly vždy dopoledne, již z ohledu na členy z okolních vesnic, neboť valná hromada se protáhne vždy hodně dlouho a proto tito by museli jíti domů v noci.

O 16 hod 15 min. byla schůze ukončena.

Bouda – jednatel

 

KURS – ukázka vyváření vosku

Byl pořádán dne 20. října 1935 o 13 hod. u př. Fr. Rýpala ve Bzenci.

Přítomno bylo 17 členů. Ukázku vyváření vosku předvedl př. Rýpal na novém spolkovém vařiči vosku. Vosk se vyváří až na 90%, což vzali přítomní s uznáním na vědomí.

Teprve nyní bude si moci každý člen spolkový vařák vypůjčiti.

Kurs byl ukončen v 15 hod 30 min.

Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 8. prosince 1935 o 10 hod. v bytě jednatele Aug. Boudy, za přítomnosti devíti členů a dvou hostí – členů zábavního výboru ze Žeravic.

Po zahájení schůze přednesl př. jednatel svůj referát o kurse med. pečiva v Žeravicích. Konstatoval, že kursistky se vynasnažily, aby se kurs a výstava střetla co možná se ziskem. Taktéž bylo poděkováno př. členům zábavního výboru za jejich obětavost a píli při kurse. Dle referátu př. pokladníka, byl v Žeravicích menší deficit, avšak počítaje v to zboží, které se dovezlo do Vracova, deficit se nejevil. Bylo proto odhlasováno, aby spolek dobrovolných hasičů v Žeravicích obdržel od našeho spolku 50 Kč co dar, kterýžto obnos jim byl poslán po př. Hosovi.

Na to pak přikročil př. jednatel k referátu o kursu ve Vracově. Zde bylo také poděkováno př. členům zábavního výboru, avšak kursistky být pochváleny nemohly, neboť se nevynasnažily, aby byl z kursu nějaký zisk, jenž by se mohl dát chudým a potřebným dětem ve Vracově. Dle referátu př. pokladníka jeví se zde schodek více než-li 300 Kč, avšak i zde se ukázala dobrosrdečnost včelařů, neboť odhlasovali, aby spolek „Demokracie dětem“ obdržel taky 50 Kč, kteréžto peníze byly dány př. Hrabincové.

Pak bylo odhlasováno, aby byla žádána spolku na rok 1936 jedna přednáška.

Po rušné debatě týkající se kursů med. pečiva byla schůze ukončena o 12 hodině.

Bouda – jednatel

 

SEDMNÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 15. prosince 1935 o 10 hod. v sále Lidového domu ve Bzenci.

Účastníků bylo 47, což se asi rovná polovici členů.

Nejprve př. předseda zahájil schůzi vzpomínkou na právě zemřelého člena spolku př. Fr. Růžicu, jehož památka byla uctěna povstáním všech členů.

Pak přednesl jednatel Aug. Bouda referát o celoroční činnosti spolku. Mimo jiné uvedl, že členů spolku je 82. Spolek měl jednu mimořádnou valnou hromadu, čtyři výborové schůze a tři členské schůze. Dále jsme konaly tři kursy med. pečiva a to ve Bzenci s 33 kursistkami, v Žeravicích s 35 kursistkami a ve Vracově s 29 kursistkami. Konečně byl jeden kurs vyváření vosku a jedna přednáška př. Nováka-Rohateckého.

Mimo to bylo vyřízeno 42 čísel jednacích, z nichž některé přišlo i třikrát zpět. Dále bylo objednáno 100 kg inkarnátu, z nějž má spolek ještě 54 kg neprodaného, ačkoliv jsme jej prodávali za sníženou cenu 3 Kč 40 hal. A konečně bylo zakoupeno 35 kg mezistěn a 67 q daněprostého cukru a za 1.000 Kč medonosných a okrasných stromků a keřů, které se vysadily v obcích, v nichž náš spolek má členy a byl koupen vařák na vosk, který mají členové spolku k dispozici u př. Kuchaře.

Naše školka, kterou jsme obdrželi od naší obce darem, velmi dobře prospívá a je tam už mnoho těch, které se mohou v roce 1936 vysadit na svá místa. Po tomto referátu, který byl jednohlasně schválen bez námitek a dotazů, pronesl svůj referát př. pokladník, jenž prohlásil, že stav naší pokladny je dobrý. V pokladně je hotově 2.750 Kč a k tomu ještě peníze za 54 kg inkarnátu a subvence na pořádané kursy med. pečiva, které jsme dosud neobdrželi od Z.Ú.V.M.

Na to pak řekli svůj referát př. revisoři účtů, kteří shledali účty v pořádku.

Na návrh př. předsedy vyslovila valná hromada př. jednateli a př. pokladníkovi jednotlivě důvěru – absolutorium.

Na návrh př. jednatele bylo přikročeno k volbě pastevního odboru, do nějž byl zvolen př. Vincenc Růžica. Ant. Línek, Ant. Klos, Martin Polášek, Jos. Gerža, Fr. Fanta, Bedřich Sehnal, Frant. Hapla a Matúš Masopust.

Pak dal návrh př. předseda, že by se mohlo jet v následujícím roce na Slovensko, prohlédnout tamní paseku a včelařské museum v Bratislavě. Účastníci by obdrželi slevu 50% od čsl. drah, od včelařského spolku 30% a 20% by si každý doplatil sám. Návrh byl přijat všemi přítomnými hlasy. Do konce ledna se musí zájemci přihlásit a složit u jednatele zálohu 20 Kč. Na výstavu do Přerova se znovu všichni přihlásili. Jednatel upozornil přítomné, že nejenom odhlasovat má se jeti tam nebo tam, ale všichni se přihlásit.

Pak se přihlásilo 26 členů o kalendáře na rok 1936.

Dále bylo přikročeno k volbám předsednictva výboru a delegátů. Poněvadž se př. předseda své funkce vzdal z ohledu na svoji rodinu a pak, že již mnoho let po sobě předsedou. Zvolen byl novým předsedou př. Rýpal František, místopředsedou př. Jan Obdržálek, jednatelem Aug. Bouda, pokladníkem př. Josef Navrátil.

Do výboru: Př. Frant. Kuchař, Marie Hrabincová, Martin Baláš, Ant. Klos, Martin Polášek, Fr. Hromada, Bedřich Sehnal, Marie Novotná, Jar. Kolmáš a Fr. Hapla.

Revisory účtů: Rud. Žďára a Hygin Strýček.

Delegáty: August Bouda a Fr. Belka.

Na rok 1936 byla stanovena cena cukru na 4 Kč cena medu na 14 Kč.

Zemřelý př. Fr. Růžica obdrží od našeho spolku věnec se stuhou na který nám daroval pan restauratér z Lidového domu 10 Kč.

Byl též předložen návrh, aby se konala nějaká zábava v roce 1936, což však bylo odloženo na pořad výborové schůze.

Dále byl předložen návrh, aby se koupil ze spolkových peněz – čeřen na med a dvě konve na zasílání medu.  I toto bylo odročeno na pořad výborové schůze.

Na valné hromadě nepřihlásili se všichni členové, a proto musí být pokutováni 2 Kč za svoji liknavost.

O 13 hod byla pak valná hromada ukončena.

Bouda – jednatel

1936

Výborová schůze

Byla konána dne 19. ledna 1936 o 9 hod. u pí. M. Daněčkové ve Bzenci za přítomnosti všech členů výboru, mimo pí. Hrabincovou, která však vyslala za sebe náhradu.

Př. předseda zahájil schůzi, načež př. jednatel přečetl zápis poslední výborové schůze, jenž byl schválen všemi hlasy.

Na to pak se zapředla debata o návrhu na povolenou přednášku. Konečně se však výbor ustálil na návrhu př. jednatele na „Klima a národohospodářský význam včelařství“, doba v druhé polovici dubna.

Dále pak bylo odhlasováno, aby spolek věnoval ze svého jmění obnos 830 Kč a ½ q inkarnátu v hodnotě 183 Kč Pastevnímu odboru na včelí pastvu.

Rovněž bylo odhlasováno uspořádat včelařský ples v roce 1936.

Ve volných návrzích děkoval př. jednatel všem včelařům za účast na pohřbu př. Fr. Růžice, jakož i za věnec. Pak přečetl dopis z Hodonína, v němž se přihlašuje k zájezdu na Slovensko a vyzval všechny členy výboru, aby ve svých obcích učinili soupis včel.

Ti, kdož by se chtěli zájezdu zúčastniti a výsledek sčítání včelstev aby mi hlásili do konce února 1936.

O 10 hod 45 min byla pak schůze ukončena.

Bouda – jednatel

 

Schůze pastevního odboru

Byla konána dne 19. ledna 1936 ihned po výborové schůzi o 10 hod. 45 min. v hostinci pí. M. Daněčkové ve Bzenci za přítomnosti všech deseti členů.

Př. předseda zahájil schůzi přivítáním přítomných, načež formálně převzal od pokladníka obnos 850 Kč a ½ q inkarnátu, což bylo tomuto odboru povoleno, výborem včelařského spolku.

Po tomto se pak rozpředla debata, co se za tyto peníze má koupit pro včelí pastvu a bylo odhlasováno, aby se koupilo přibližně 1.000 akátů – tříletých, 300 ks pámelníku a semena – švédského jetele a žovky v ceně 150 Kč. Mimo toho bude rozděleno z vlastní školky do obcí 30 keřů jerlínu, asi 50 akátů a mnoho krásných keřů žanovce, vypěstěných za semene – jednatelem včel. spolku.

Schůze byla zakončena o 11 hod 30 min., načež byla prohlídka školky včelař. spolku ve Bzenci, která se všem přítomným zamlouvala.

Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 8. března 1936 v hostinci pí. M. Daněčkové v Bzenci, za přítomnosti 40 členů.

Př. předseda zahájil schůzi vzpomínkou na zemřelého našeho člena př. Františka Růžicu a na redaktora Včely Moravské př. Dr. Štěpána Soudka, jichž památka byla uctěna povstáním.

Na to pak dal př. hlasovati, máme-li žádati od Z.Ú.V.M. cukr denaturovaný aneb čistý, jako roky minulé. Po debatě, která vyzněla na zavržení denaturovaného cukru, jelikož máme své včelky rádi a neradi by jsme je pozbyli, kdyby se snad nakazily, neb dokonce otrávili – denaturací, která dosud není vyzkoušena. Propagujeme čistý a prvotřídní med, takže krmení včel denaturovaným cukrem, nevíme, jaký by  jsme pak měli tento med v létech následujících. Roku 1935 jsme obdrželi cukr nečistý, byly v něm různá vlákna apod. špína, pročež jsme jej museli cedit, aneb nechat ustát, jen aby se jim nic špinavého do úlu nedostalo. Pak kdyby byl cukr pošpiněn buď pilinami nebo pískem, neb nějakou jinou přismíšeninou, jako se to dělo před válkou, byl by za 2 Kč drahý, neboť by včelaři platili písek, piliny apod., čehož má každý dosti i zdarma. Byla proto jednohlasně schválena resoluce aby se upustilo od získávání cukru denaturovaného, nebo špinavého cukru ale, aby se svaz pokusil získat cukr kvalitní – hrubozrnný za nižší cenu, nežli byl roky minulé.

Po této debatě bylo přikročeno k záznamu na zakoupení mezistěn a včelařského nářadí. Z přihlášek je viděti že naši př. včelaři uznávají výhody, které jim náš spolek poskytuje, neboť každému je dobrý peníz, který ušetří při hromadném objednávání.

Na to pak bylo odhlasováno, aby následující členská schůze spojená s odbornou přednáškou konala se dne 26. dubna 1936 o 9 hod v sále městské radnice ve Bzenci.

Po upozornění, aby si př. včelaři přišli pro stromky ve čtvrtek dne 12. března tak mezi 9 – 12 hodinou byla schůze zakončena o 11 hod. 30 min.

V Bzenci dne 8. března 1936

August Bouda

 

Členská schůze

Konána dne 26. dubna 1936 o 9 hod v zasedací síni městské radnice v Bzenci za přítomnosti 38 členů a 3 hostů.

Př. předseda zahájil schůzi, načež byl čten zápis poslední členské schůze, který byl schválen a bez debaty.

Na to přikročil př. odb. učitel včelařství P. Krupička k přednášce, která byla velmi věcná a zajímavá neboť objasnil přítomným př. včelařům význam včelařství pro národohospodářství. Přednáška tato byla sledována se zájmem a možno říci, že se všem líbila.

Po přednášce objasnil př. jednatel rozpor mezi opozičním brněnským spolkem a Z.Ú.V.M. a žádán souhlas k tomu, aby delegáti valné hromady Z.Ú.V.M. mohli hlasovati pro vyloučení opozičních členů brněnského spolku – ze všech spolků v ČSR. Všichni členové hlasovali pro návrh př. jednatele. Dále pak přečetl př. jednatel úryvky ze „Slov. Včel“, jednající o nezdaněném cukru a stavbě vlastního včelař. cukrovaru, což přijali přítomní s uspokojením a přáním, aby nás Pán Bůh uchránil všelijakých malicherností a různých lidí tzv. vrtáků, kteří vidí slámku v cizím oku, kdežto brvu na svém nevidí, př. jednatel svůj referát ukončil.

Na to pak ukázal př. místopředseda přítomným nějaký nový rojochyt, jenž mu byl dodán od včelaře z Ratíškovic. Pak se přihlásilo 8 př. o subvenční matičky.

Po udělení několika rad přítomným včelařům př. odb. učitelem Krupičkou, byla tato velmi zajímavá schůze ukončena o 11 hod 30 min., načež šli někteří včelaři k prohlídce včel k př. V. Mlíkovi, kdež byl i přítomen př. odb. učitel.

V Bzenci dne 27. dubna 1936

August Bouda

 

Členská schůze

Konaná dne 21. června 1936 o 10 hod. v hostinci L. Vojáčka v Bzenci za přítomnosti 19 členů.

Za omluvivšího se př. předsedu a místopředsedu zahájil schůzi př. jednatel, jenž taky přečetl zápis poslední členské schůze, který byl schválen bez debaty.

Na to pak představil delegát valné hromady Z.Ů.V.M. př. jednatel Bouda svůj referát ohledně jednání valné hromady Z.Ů.V.M.

Dále pak byl čten přípis Z.Ů.V.M. ohledně účasti včelařů na Středomoravské výstavě v Přerově dne 6. 7. 1936.

Delegáti ze všech obcí byli vyzváni, aby učinili ve svých obcích soupis všech včelařů, kteří by rádi do Přerova jeli a seznam aby poslali do neděle 28. 6. 1936.

Byly čteny různé včelařské reklamní letáky, které nám došly od poslední členské schůze.

Nakonec pak přednesl př. Línek předsednictvu návrh, abychom konali včelařskou výstavu v rámci vavřineckých slavností dne 15 – 16. 8. 1936. Předsednictvo se nestavělo záporně k tomuto návrhu a pověřilo jednatele, aby jednal v tomto směru s místním starostou. Do přípravného výstavního výboru zvoleni: A. Bouda, J. Navrátil, F. Kuchař, A. Línek a M. Novotná, kteří funkce přijali.

Schůze byla ukončena o 11 hod. 30 min.

V Bzenci dne 22. června 1936.

August Bouda

 

Výborová schůze

Byla konána dne 13. září 1936 o 9 hod v hostinci P. Ludvíka Vojáčka ve Bzenci.

Schůze započala o 10 hod. za účasti 11 členů, kteří se opožděně do schůze dostavili, proto muselo býti na ně hodinu počkáno.

Nejprve zahájil schůzi př. předseda, pak dal čísti př. jednatelovi zápis poslední výborové schůze, kterýžto zápis byl vzat bez debaty na vědomí.

Dále pak četl př. jednatel přípis zemského úřadu v Praze – adresovaný všem okr. úřadům v Čechách – ohledně přípravných kroků k zamezování včelí nemoci – roztočové nákazy – zveřejněno v českém včelaři číslo 9/36, který nabízí včelařským spolkům lék proti roztočové nákaze. Po debatě, která se rozpředla okolo tohoto případu onemocnění včelstev, zvolil výbor svého praktického včelaře, jenž by byl nápomocen státnímu veterináři anebo starostovi obce, při potírání nemocí včelích. Zvolen byl jako člen př. A. Bouda a jeho náhradník J. Navrátil.

Konečně odhlasoval výbor deseti hlasy proti jednomu, aby náš spolek uspořádal t. r. v listopadu I. Včelařský reprezentační ples. Přitom byly ihned rozděleny funkce mezi místní včelaře. U pokladny bude pokladník př. Navrátil s př. revis. účtů Žďárou a jednou slečnou. Dekorace sálu byla svěřena př. Kuchařovi, o bufet se postará př. Novotná a všechny jiné přípravné práce byly svěřeny př. jednateli Boudovi. Čistý výtěžek tohoto plesu bude věnován místním chudým dětem na vánoční nadílku.

O 12 hod. byla schůze přátelsky ukončena.

Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 29. listopadu 1936 o 10 hod. v hostinci p. Lud. Vojáčka v Bzenci.

Přítomno bylo 11 členů výboru.

Schůzi zahájil př. předseda, načež dal čísti př. jednateli protokol poslední výborové schůze, kterýžto zápis byl vzat bez debaty na vědomí.

Na to se pak výbor usnesl věnovati čistou částku peněz z 1. Včel. dobročinného plesu místním školním dětem a to buď v medu, tj. každé dítě by obdrželo 1/16 l medu a diferencii by doplatil spolek ze svých peněz, anebo aby byly dány škole jedině peníze 350 Kč co zbytek z plesu na nutné potřeby chudých školních dítek.

Dle rozmluvy s pí. ředitelkou místní školy, obdrží škola od včelařského spolku 350 Kč na mléčnou akci pro chudé školní děti – tím je tato záležitost uzavřena.

Dále odhlasoval spolek, aby se koupila pro spolek váha – decimálka – i se závažím na rozvažování cukru. Toto již zařídí jednatel s pokladníkem. Pak bylo schváleno anulování dluhu 15 Kč v pokladní knize, kterýžto obnos jest pro nejasnost, na dlužníku př. Hanákovi nedobytný.

Rovněž byla schválena kandidátní listina předsednictva a výboru pro valnou hromadu, která se bude konati dne 13. prosince 1936 o 10 hod. v sále Lidového domu v Bzenci.

O 12 hod. 15 min. byla schůze ukončena.

                                                                                       Bouda – jednatel

 

OSMNÁCTÁ VALNÁ HROMADA

Konána dne 10. 12. 1936 o 10 hodině v sále Lidového domu za účasti 42 členů. Přítel pokladní Navrátil se omluvil, nemohl se schůze zúčastniti.

Přítel předseda zahájil schůzi, vzpomenul úmrtí našeho redaktora Dr. Soudka, památka byla uctěna povstáním. Pak dal čísti příteli jednateli protokol poslední valné hromady, který byl schválen ponejprv bez debaty, ačkoliv přít. předseda žádal přítomné, aby činili námitky, přímo má-li někdo něco proti protokolu, nikoli až mimo schůzi. K této výzvě ujal se slova přít. P. Kučera a vytýkal přít. jednateli, že v zápisu poslední valné hromady byla stanovena cena medu 14 Kč a  sám nabízel pí. Babákové za 10 Kč tj. s poznámkou, že jej dá levněji  jak př. Kučera, což přítel jednatel tuto nepravdu vyvracel, že jest to snad omyl nebo obchodní „trik“, ale přítel Kučera tvrzení neuznal a trval na svém. Přítel jednatel navrhl, aby přít. předs. s nimi k pí. Babákové příští den zašel a přesvědčil se o tvrzení př. Kučery. (Výsledek vyšetření v dodatku).

Pak přečetl přítel jednatel svůj celoroční referát, ve kterém sdělil, že spolek čítal v roce 1936 92 členů, vyřídil 48 čís. jednacích, byla pořádána v tomto roce jedna valná hromada, tři výborové, tři členské, jedna schůze pastevního odboru a 1. Včelařský dobročinný ples. Tyto všechny naše podniky se dobře vydařily až na ples, kde přítel jednatel poznamenal, že tento se vydařil i přes jistou netečnost naší včelařské společnosti. Tohoto se ujali přítel P. Kučera a př. Dykast, kteří prohlásili, že se nemuselo nic dělat a nechodit po členech žebrat. Přítel Dykast prohlásil náš spolek za výdělečný, a že chce-li červený kříž a neb někdo jiný dobrovolný spolek něco, ať si pořádá něco sám. Výrok tento musí se hnusiti každému cítícímu člověku. Dále tvrdil přítel Dykast, že jsme žádali od svých členů na I. dobr. ples peníze, což bylo vyvráceno jako nepravda, nic jsme darem nežádali a kdo co dal, dal to z morální povinnosti k chudým dětem, které obdržely z tohoto dobr. plesu 362 Kč. Na výrok žebrání po členech poznamenal př. Kuchař, že všechny spolky ba i finanční, žádají dary pro bufet a nejsou pořádány k takovým účelům, jako byl ples včelařský a kdo co dal, zajisté dal z ochoty. Přítel Dykast poznamenal, že kvůli pořádání plesu měla býti svolána členská schůze a nikoliv výborová, kde poznamenal, že členové každý návrh odkývají. Na tento zesměšňující výrok ohradil se př. Hapla s prohlášením, že volení výboru nejsou žádní kejvalové ale každý návrh jest řádně prodebatován a teprve je-li  za dobrý uznán, se schvaluje.  Bylo poznamenáno, že návrh pořádati ples byl již na 17 valné hromadě dán a byl postoupen výboru k dalšímu rozhodnutí.

Proti uveřejnění zápisu výborových schůzí namítal př. Kučera Pavel, že nemají býti uveřejňována veřejně ve Včele Moravské a poznamenal, že byl uražen čl. výboru, který nehlasoval, domněnka tato byla opět vyvrácena př. jedn., neb člen výboru nebyl jmenován a není tu žádná urážka, nechť každý hlasuje dle svého náhledu, jak za dobré uzná.

Dále byla zprostředkována koupě cukru daněprostého 75 Kč za q v hodnotě 30 tisíc Kč z čehož čistý zisk 1260 Kč byl dán př. pokladníku. K tomuto bodu žádal př. jednatel, aby byla doplněna věta z XI. valné hromady, že ujednané „1% srážky při rozvažování jednateli“, na větu: „1% z hrubého příjmu jednateli na nepředvídatelné ztráty při rozvažování cukru.“

Proti tomuto byl opět přítel Dykast a přítel Línek, kteří tvrdili, že ztráta je vyloučená, což bylo jim vyvráceno př. obchodníky a př. Kučerou a jinými. Přít. předseda žádal, aby byl dán návrh kolik má dostati ten kdo bude rozdělovati na rozvážení a nepředvídané ztráty, poněvadž př. Dykast a př. Línek tvrdili, že ztráta jest nemožná, navrhl př. předseda př. Línka aby cukr rozděloval, což bylo odsouhlaseno.

Dále řekl př. jednatel že  spolem zprostředkoval koupi různého včelař. nářadí od firmy  Švarc za obnos 1512 Kč 70 hal a mezistěn od firmy zbořil  za obnos 770 Kč 30 ha a pastevní odbor koupil různých medonosných keřů v hodnotě 478 Kč. Mimo toho obdrželi členové podle počtu včelstev medonosné sazenice z naší školky. Pro nepřítomnost pokladníka přečetl pokladniční zprávu př. jednatel, z níž se jeví zbytek 3 311 Kč.

Konečně byla přednesena zpráva revisorů účtů, kteří shledali vše v pořádku, všechny doklady doložené a bylo uděleno pokladníkovi absolutorium. Po sdělení revisní zprávy př. Žďára vyslovil pochvalné uznání vedoucím spolku za obětavou práci pro veřejnost včelařskou  a přál další spolupráci  ku zvelebování našeho včelařství mnoho zdaru. Pak přišla debata výstavy Slovácka v Uh. Hradišti, kde žádal spolek tamější výstavní podíl. Dle vysvětlení přítele jednatele není věc doposud jasná a bylo navrhnuto aby se vyčkalo až se věc rozřeší a žádaný výstavní podíl se splatí v obnose 200 Kč. Jako zástupce do výstavního výboru byl zvolen p. Dykast.

Pak následovaly volby:

Předseda př. Rýpal, místopředseda Barabáš, jednatel p. Bouda, pokladník p. Navrátil.

Výbor a revisoři zůstávají tak i delegáti. Pro pokročilou dobu schůze skončena o 13 hod.

Jednatel př. Bouda volbu nechtěl přijati (zajisté za podobných poměrů, které se vyskytly ve spolku nebylo to možno) avšak volba byla odhlasována proti vůli, př. Barabáš a Navrátil nebyli přítomní a tak nutně prohlásili volby za neplatné, z toho důvodu jest nutno voliti mimořádní valnou hromadu.

                                                                                           Fr. Rýpal – předseda

Dodatek:

Dne 14. 12. 1936 dle návrhu valné hromady byli př. Pavel Kučera, Bouda a Rýpal u pí Babákové zjistit nepříjemnou záležitost ceny medu nabízeného p. Boudou. Pí. Babáková popřela přít. Pavlu Kučerovi do očí, že by se někdy v tom smyslu vyslovila, naopak prohlásila, že přítel Bouda vždy hájil zájem spolku proti členům cizích spolků. Př. řídící učitel z Kunovic, který jí dodává med za 10 Kč za 1 kg a prohlásila, že přítel Bouda jí med nikdy nenabízel. Ačkoliv přítel Kučera pí. Babákovou všemožně upozorňoval i poznámkami, aby jí to nemrzelo tj. ze stanoviska obchodního, že tam nakupují své potřeby, ani v tom případě své prohlášení nezměnila.

                                                                                           Fr. Rýpal – předseda

 

Mimořádná valná hromada

Byla konána dne 27. prosince 1936 o 9 hod 30 min v sále Lidového domu v Bzenci za účasti 35 členů.

Na začátku svého zasedání zvolila si valná hromada zapisovatele – zvolen př. Žďára –  neboť v tu dobu neměl spolek žádného jednatele a bylo ihned přikročeno ku čtení zápisu poslední valné hromady. Proti zápisu se neozvaly žádné námitky.

Př. Žďára pak četl stanovy našeho spolku. V stanovách se napředla debata, když př. Dykast žádal o znovu čtení §11, jenž pojednává o vylučování členů a žádal změnu na doplnění stanov v tom smyslu, aby se mohl případně vyloučený člen odvolati k valné hromadě. Návrh byl zamítnut, neboť §10, III. odst., praví, že valné hromadě náleží zkoumati a posuzovati činnost výboru o což se již snaží, že případně vyloučený člen má se právo odvolati k valné hromadě.

Po delší debatě byly odstraněny nedorozumění mezi př. J. Dykastem, př. P. Kučerou a A. Boudou, jenž hájil zájem a dobrý chod spolku.

Na to pak přikročeno k volbě předsednictva, výboru a pastevního odboru. Př. předseda dal hlasovati o tom, má-li se voliti lístky anebo aklamací (veřejné hlasování – pozn. přepisovatele), všemi hlasy bylo navrženo aklamací.

Zvoleni byli všemi hlasy: předsedou př. Fr. Rýpal – obchodník ze Bzence, místopředsedou Fr. Barabáš – říd. učitel v. v. ve Vracově, jednatelem A. Bouda četn. štáb. strážm.  v. v. v Bzenci, pokladníkem J. Navrátil – kaplan v.v. v Bzenci.

Členy výboru: Fr. Kuchař ze Bzence, M. Novotná ze Bzence, J. Dykast ze Bzence – Mor. Písku, A. Glos ze Žeravic, J. Polášek ze Syrovína, B. Sehnal z Hostějova, Fr. Hrouda z Újezdce, Fr. Hapla z Těmic, M. Masopust z Mor. Písku, J. Kolmář z Medlovic.

Revizoři účtů: Hyg. Strýček říd. uč. v.v. v Bzenci a Rud. Žďára správce vin. Družstva v Bzenci. Delegáty A. Bouda ze Bzence, Fr. Poisl z Těmic, Jan Nejezchleba z Mor. Písku č. 304 a H. Strýček ze Bzence.

Pastevní odbor: předsedou V. Růžica, dále A. Bouda, A. Navrátil, A Línek z Bzence, Dom. Vávra z Vracova, A. Glos z Žeravic, M. Polášek ze Syrovína, J. Gerža Újezdec, F. Fanta Medlovice, B. Sehnal Hostějov, F. Hapla Těmice a M. Masopust Mor. Písek. Všichni zvolení členové volbu přijali, čímž tato nabyla moci práva.

Dále stanovila valná hromada, že med nemá býti prodáván v drobném pod cenu 12 Kč. Cena cukru byla stanovena „z každého 1 kg – 20 hal pro účely spolkové. Při tom bylo stanoveno, že rozdělovatel cukru obdrží 1% z hrubého příjmu – tedy z peněz a ne z cukru – na nepředvídatelné ztráty. Pro tento bod hlasovala velká většina a to z 27 členů, proti 6 členům. Př. Línek navrhoval, aby členové při odběru cukru, zaplatili tento nejprve ve spořitelně a pak s lístkem šli k rozdělování cukru. Toto bylo jednohlasně zamítnuto.

Konečně odhlasovala valná hromada pastevnímu výboru na rok 1937 částku 1.000 Kč. O 11 hod 30 min byla valná hromada ve vší spokojenosti ukončena.

V Bzenci dne 28. prosince 1936.

Bouda – jednatel

1937

Mimořádná valná hromada

Byla konána dne 7. února 1937 o 9 hod 30 min ve velkém sále Lidového domu v Bzenci.

Přítomno bylo 46 členů našeho spolku a 68 př. spolků okolních, kteří sem byli pozváni. Dále zde byl přítomen př. Dr. Jan Gašparík – předseda Z.Ú.V.S. a M. Nožička tajemník Z.Ú.V.S., kteří byli přivítáni bouřlivým potleskem všech přítomných. Mimo toho zde byli přítomni př. W. Drexler předseda německého ústředí včelařů na Moravě a ve Slezsku a mimo něj ještě tři členové tohoto ústředí. Rovněž zde bylo mnoho hostí nezvaných z řad krajanů, takže velký sál byl do ⅔ zaplněn.

Př. předseda zahájil valnou hromadu přivítáním př. pozvaných hostí a vzpomínkou na zemřelého našeho člena Fr. Janouška což bylo uctěno povstáním. Na to pak se tázal př. předseda má-li se číst poslední zápis valné hromady, což bylo většinou zamítnuto s odůvodněním a odvoláním se na cizí hosty. Tím byl tedy zápis poslední valné hromady schválen. Po tomto předal př. předseda slovo př. jednateli, jenž počal číst přípisy a směrnice Družstva pro stavbu včelařského cukrovaru.

Po přečtení tohoto se ujal slova př. M. Nožička z Bratislavy, jenž obsáhlou a výstižnou řečí objasnil význam upisování podílů tohoto družstva, jak pro včelaře tak i nepřímo pro širší veřejnost. Př. Nožička dovozoval, že se nám tak dalece nejedná ani o stavbu tohoto cukrovaru, nýbrž o to, aby cukrovarnický kartel, byl donucen pod tlakem širší veřejnosti snížiti podstatně cenu cukru alespoň o 1 Kč, kterýžto vývod byl přítomnými přijat s potleskem.

Proti stavbě cukrovaru, resp. proti přistoupení spolku do družstva pro stavbu cukrovaru se vyskytli řečníci: př. ing. J. Václavek, J. Dykast, J. Kučera z našeho spolku, př. Václavek ze spolku Veselí nad Mor., př. Slavotínek ze spolku Uh. Hradiště a p. Šlahůnek z Domanína za řepaře a cukrovarnický kartel. Na všechny kladené otázky a námitky věcně odpovídal př. Nožička, takže když bylo hlasováno má-li bzenecký spolek vstoupiti do družstva pro stavbu cukrovaru – bylo 41 hlasů proti 5 hlasům a to př. Dykasta, Václavka, J. Kučery, P. Kučery a R. Žďáry zvednutím ruky odhlasováno, že se bzenecký spolek stává co právní osoba členem družstva pro stavbu cukrovaru v Topolčanech.

Pak se ujal slova př. Dr. J. Gašparík, jenž se poděkoval přítomným za tak milé jeho uvítání v Bzenci a potvrdil slova př. Nožičky, že se nám nejedná o stavbu cukrovaru ani tak, jako o to, aby cukrovarnický kartel byl donucen snížit cenu cukru alespoň o 1 Kč. Nesnížíte-li, dobrá, budeme stavět svůj cukrovar, snížíte-li, každý člen obdrží svůj splacený podíl zpět i s úroky.

Př. Drexler předseda Z.Ú.V. Německých na Moravě a ve Slezsku – krátce, lámanou češtinou – se vyslovil, že Německé ústředí z Moravy a Slezska jest za jedno se Slováky v otázce stavby družstevního cukrovaru, neboť ani oni nevěří v slova a sliby cukrovarnického kartelu.

Poněvadž jsme obdrželi přípis Z.Ú.V. M. v Brně týkající se žup na Moravě v čemž nám sdělovali, že reorganizační komise pracuje na plánu krajského zastoupení, dle něhož by měl každý kraj svého voleného zástupce Z.Ú.V.M. , bylo upuštěno od ustavení se Včelařské župy Slovácké a přešlo se bez debaty přes tento bod k bodu poslednímu valné hromady. Poněvadž nikdo žádný návrh nepodal, ukončil př. předseda schůzi – valnou hromadu –  v 13 hod 30 min.

Po ukončení valné hromady přicházeli členové okolních spolků, jako např. z Kyjova, z Břeclavi, ze Strážnice, apod. k jednateli našeho spolku se žádostí, mohli by členové jejich spolků – vstoupiti do družstva – prostřednictvím spolku ve Bzenci, načež obdrželi odpověď, že ano.

V Bzenci dne 7. února 1937.

Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána v neděli dne 21. února 1937 v 10 hod v kanceláři př. Fr. Rýpala v Bzenci za účasti všech 12 členů. Př. Kuchař a př. Hapla se omluvili.

Př. předseda nejprve zahájil schůzi a nechal čísti zápis poslední výborové schůze. Př. Dykast měl k tomu dotaz o jakých 11 Kč u př. Maráka šlo, které výbor svolil anulovati. Po objasnění této záležitosti př. pokladníkem, byla zápisnice vzata na vědomí a tím i schválena.

Pak přečetl př. jednatel přípisy pro a proti, týkající se upisování podílů na družstvo pro stavbu včel. cukrovaru. Př. Dykast a př. Barabáš měli osobní námitky, však výbor je zamítl a setrval v upisování podílů. Výbor se pak usnesl, aby tyto spisy byly též čteny všem členům na členské schůzi dne 28. 2. 1937.

Na pořadu byla též otázka, téma, den a místo nám provedené přednášky. Byl čten návrh př. Haply a př. Barabáš navrhl téma, „Chov matek s volnými dotazy“. Toto téma pak bylo výborem schváleno a ustanoven den 29. 5. 1937 odpoledne v Bzenci. Další zařídí př. jednatel. Rovněž na návrh př. jednatele bylo odhlasováno, aby každý člen obdržel opis spolkových stanov, aby dle nich každý se mohl říditi. Výlohy s rozmnožením zaplatily se ze spolkové pokladny.

Schůze byla pak ukončena o 12 hod 45 min.

V Bzenci dne 21. února 1937.

Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 21. února 1937 o 10 hod v sále městské radnice v Bzenci za účasti 47 členů.

Předseda zahájil schůzi přivítáním přítomných a dal čísti zápis poslední členské schůze.

Př. jednatel tedy přečetl zápis poslední členské schůze, který byl bez debaty schválen. Na to pak byly členům čteny přípisy od svazu týkající se stavby družstevního cukrovaru a taktéž přípisy družstva pro stavbu v Topolčanech. Po přečtení těchto přípisů se zapředla živá debata mezi upisovateli podílů a opozičníky. Do debaty zasáhl př. Václavek proti a mimo něj př. Dykast přečetl dopisy od př. Dr. Calábka proti stavbě. Opozici bylo vysvětleno, že po nich nic nežádáme a poněvadž valná hromada velkou většinou hlasů odhlasovala přistoupení za člena družstva, je tím celá záležitost likvidována.

Př. Jos. Nejezchleba pak promluvil všem členům do duše, abychom se nepotírali, říkáme-li si přátelé, neboť by tento boj nevedl k žádným dobrým koncům.

Z.Ú.V.M. jsme o jednání schůze informovali. Rovněž se přihlásili členové k hromadné koupi mezistěn a nářadí včelařského.

Poněvadž ve volných návrzích nebyl žádný návrh podán, byla schůze ukončena o 12 hod 30 min.

V Bzenci dne 28. února 1937.

Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 25. dubna 1937 o 9 hod v hostinci p. Lud. Vojáčka v Bzenci za účasti 31 členů.

Předseda zahájil schůzi přivítáním přítomných a dal čísti zápis poslední členské schůze, který byl schválen bez debaty.

Pak přednesl zběžně a povrchně př. jednatel referát ohledně krajové schůze v Uh. Hradišti dne 4. 4. 1937, kdež byl přítomen co delegát s př. předsedou. Po tomto referátu přečetl př. jednatel dopis od experta družstevního cukrovaru př. Nožičky, týkající se podmínek při dodávce řepy z Moravy do družstevního cukrovaru na Slovensku. Na to se pak zapředla debata ohledně cukrovaru a zlevnění cukru. Př. Karlík ze Skalky navrhl, aby jednatel psal expertovi družstevního cukrovaru, nebylo by-li možno jednati s cukrovar. kartelem o dodávce řepy. Bylo přislíbeno, že se tam bude psát v tomto směru, ačkoliv se již předem pochybuje o kladném vyřízení.

Př. pokladník vybíral členské podíly na družstevní cukrovar od přihlášených členů.

Př. jednatel Bouda byl pověřen, co delegát na valnou hromadu Z.Ú.V. M. pro den 17. 5. 1937. Pověření přijal s podmínkou, že v případě jiného zaneprázdnění pověří on jiného delegáta účastí na této valné hromadě.

Schůze pak byla ukončena ve vší tichosti jak se sluší a patří o 11 hod 30 min.

V Bzenci 25. dubna 1937

Bouda – jednatel

 

Předsednická schůze

Byla konána dne 10. května 1937 o 15 hod u př. Rýpala. Přítomní byli tři členové a to předseda, jednatel a pokladník.

Na pořadu byla žádost př. Nožičky, účetního z Bratislavy o přijetí za člena našeho spolku a žádost téhož o jednu legitimaci na valnou hromadu Z.Ú.V. M.

Předsednictvo se usneslo všemi hlasy, přijati žadatele do svazku našeho spolku a zplnomocniti př. jednatele co delegáta na valnou hromadu Z.Ú.V. M., aby bude-li si to př. Nožička přát, vydal mu jednu legitimaci za spolek v Bzenci na valnou hromadu Z.Ú.V. M. s podmínkou, že př. Nožička nebude žádati na našem spolku nějakou náhradu cestovného.

V Bzenci dne 10. května 1937.

Bouda – jednatel

 

Členská schůze s přednáškou

Byla konána dne 24. května 1937 o 14 hod v sále Lidového domu v Bzenci za účasti 33 členů a 1 hosta.

Př. předseda zahájil schůzi a dal čísti zápis poslední členské schůze, který byl schválen bez debaty.

Dále přednesl př. jednatel referát o valné hromadě Z.Ú.V. M. v Brně, v němž řekl jeho hlavní body jednání a hlasování, že valná hromada odhlasovala, že celé Z.Ú.V.M. podřizuje se myšlence svépomocného družstevního cukrovaru, jemuž budou uvolněny jistý počet stran ve Včele Moravské, jak odhlasováním nových stanov s volebním řádem dle návrhu př. Adamce, volby dle delegátů. Konečně odhlasovano, aby se pro tento rok Včelařský dům v Brně nestavěl.

Konečně přednesl př. jednatel referát o valné hromadě „ Družstevního cukrovaru v Trenčíně“, kdež bylo usneseno ihned stavět cukrovar a to v „Novém Městě nad Váhom“. Správa družstva, do níž byl zvolen i př. jednatel Bouda všemi hlasy byla zplnomocněna provádět práce se stavbou cukrovaru až do úplného uvedení v chod. Pak aby každý členský spolek daroval na tento cukrovar jeden kámen, co základní s nápisem spolku a přiléhavým číslem.

Konečně se ujal slova př. Jos. Hartman uč. včelařství, jenž přednášel o chovu matiček, kterého úkolu se během dvou hodin lehce zhostil. Po udělení rad a pokynů př. včelařům při chovu a výběru matiček, jakož i pozvání našeho spolku do Radějova na jednodenní kurs o praktickém chovu včelích matiček byla schůze ve vší přátelskosti ukončena o 17 hod.

Po schůzi se přihlásilo u př. jednatele 6 členů o subvenční včelí matičky.

V Bzenci dne 24. května 1937.

Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána 5. prosince 1937 v 10 hod v hostinci p. Lud. Vojáčka za účasti 6 členů.

Př. Kuchař a př. Novotná se řádně omluvili. Dodatečně se omluvil i př. Barabáš.

Př. předseda zahájil schůzi, načež dal číst zápis poslední výborové schůze, který byl všemi hlasy schválen. Př. jednatel odůvodnil nevydání tiskem na náklady spolku – stanovy pro členy spolku, neboť na valné hromadě Z.Ú.V.M. v Brně dne 17. května 1937 bylo odhlasováno, aby vydalo Z.Ú.V. M. legitimace ve způsob knížečky, kdež by byly i spolkové stanovy. Do dnešního dne však vydány nebyly.

Na to odhlasováno aby se konala valná hromada dne 19. prosince 1937 o 9 hod v Lidovém domě ve Bzenci. Lidový dům byl proto zvolen ačkoli tam již bylo několik valných hromad, neboť se ve Bzenci žádná jiná místnost nenalézá, která by našemu spolku vyhovovala.

Bylo též odhlasováno, aby náš spolek jmenoval svého zakládajícího člena VL. Konšela za zásluhy o založení včel. spolku v Bzenci svým čestným členem, a aby mu byl vydán diplom při oslavách dvacetiletého trvání spolku, které připadne na 3. listopad 1938.

Spolková slavnost se má konati v rámci celostátních oslav dvacetiletého trvání Čsl. republiky.

Schůze byla ukončena o 12 hod.

V Bzenci dne 5. prosince 1937.

Bouda – jednatel

 

DEVATENÁCTÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Konána byla dne 19. prosince 1937 o 10 hod. v sále Lidového domu ve Bzenci za přítomnosti 50 členů.

Nejprve zahájil př. předseda valnou hromadu vzpomínkou na našeho nezapomenutelného p. presidenta osvoboditele T. G. Masaryka, jehož památka byla uctěna povstáním.

Př. jednatel pak četl zápis poslední valné hromady, který byl přijat všemi přítomnými, až na žádost př. J. Kučery, jenž žádal, aby zápis o tom, že i on mluvil proti stavbě družstevního cukrovaru byl opraven, že on mluvil proti přistoupení spolku za člena družstva pro stavbu tohoto cukrovaru, čemuž bylo i vyhověno.

Potom přistoupili př. funkcionáři k podávání výroční zprávy a to př. jednatel, jenž dovozoval, že v roce 1937 jsme měli přihlášeno 104 členů, v tomto roce vyřídil 53 čísel jednacích, tohoto roku jsme konali jednu řádnou a dvě mimořádné valné hromady, dvě schůze výboru, jednu předsednickou a tři členské schůze s jednou přednáškou.

Mimo toho jsme zprostředkovali koupi včelích mezistěn a výměnu vosku v ceně 1.008 Kč 10 hal. Od fy. Švarc jsme zprostředkovali koupi včel. nářadí v hodnotě 156 Kč. Konečně bylo koupeno 63 q cukru ke krmení včel v hodnotě 25.200 Kč, z čehož zůstalo čistého zisku pro spolek 1.220 Kč.

Přáním mnoho zdaru včel. spolku v jubilejním roce 1938 skončil svůj referát.

Na to přistoupil k referátu př. pokladník jenž dovozoval, že náš spolek má značný přebytek a doporučoval aby valná hromada rozdělila tyto přebytky na potřebné včel. nástroje a na památník p. presidenta – Osvoboditele – T. G. Masaryka v Bzenci. O tomto návrhu byla rozpředena nová debata, načež bylo odhlasováno všemi hlasy, aby spolek daroval městské radě v Bzenci na postavení pomníku p. presidentovi T. G. Masarykovi obnos 1.000 Kč a obnos 1.000 Kč, aby rozdělil dle počtu včelstev, dle stavu za rok 1937, na obce, ve kterých jsou naši včelaři, na vařáky vosku a na medomety, kteréžto předměty se koupí prostřednictvím našeho spolku. Zbytek peněz má zůstati k potřebám spolkovým.

Dále navrhl př. pokladník, aby bylo zvýšeno zápisné na 5 Kč, což bylo též jednohlasně schváleno.

Konečně podali svůj referát revisoři účtů, kteří zjistili, že účty byly vypláceny v mezích spolkových předpisů a všechny, že vyhovují svému účelu a není pochyby o jejich správnosti a navrhli, aby valná hromada odhlasovala funkcionářům absolutorium, které bylo též odhlasováno.

Na to byly provedeny volby nových funkcionářů a byli jednotlivě zvoleni: předsedou př. Fr. Rýpal, místopředsedou př. Jan Obdržálek z Písku, jednatelem Aug. Bouda, pokladníkem Jos. Navrátil.

Do výboru byli zvoleni: př. Línek, Jos. Mezihorák, Fr. Barabáš, Fr. Hapla, Jos. Vaculík, Fr. Hromada, Fr. Fanta. Fr. Čech, Bed. Sehnal, Jos. Dykast a Ol. Čech.

Za revisory účtů: Rud. Žďára a Hygin Strýček.

Po volbách pronesl k přítomným členům př. Aug. Bouda jako člen dozorčí rady družstevního cukrovaru, krátce co se pohlo ve věci vybudování družstevního cukrovaru, načež po krátké debatě s př. Dykastem byla schůze ukončena o 13 hod. 15 min., neboť ve volných návrzích nebyly podány žádné návrhy.

V Bzenci dne 19. prosince 1937.

Bouda – jednatel

 

Dodatek: Poněvadž př. Dykast podal ve výborové schůzi návrh, aby se konala valná hromada odpoledne, bylo dáno o tomto návrhu hlasovati a tu bylo pro dopolední schůze 46 hlasů a pro odpolední 4 hlasy.

1938

Výborová schůze

Byla konána dne 16. ledna 1938 o 10 hod v hostinci p. Lud. Vojáčka ve Bzenci za přítomnosti 13 členů.

Schůzi zahájil př. předseda, jenž dal čísti zápis poslední výborové schůze, který byl schválen všemi hlasy bez debaty.

Pak bylo přikročeno k volbě delegátů a revisorů účtů, jelikož na řádné valné hromadě bylo opomenuto zvoliti delegáty a pak se vzdal své funkce – revisora účtů – př. Hyg. Strýček. Byla provedena jejich volba, po předběžném přečtení §10 a 11 spolkových stanov – pojednávajících o právu valné hromady a výboru.

Rozhodnutí výboru bude předloženo ku schválení nejbližší valné hromadě. Delegáty byl zvolen Aug. Bouda a Fr. Kuchař. Revisorem účtů Vinc. Růžica.

Po objasnění př. jednatelem – nového volebního řádu, dle něhož se volí, delegáty – bylo odhlasováno, abychom se delegáti celého volebního okrsku dohodli na místě, kde budou volby prováděny a též i na vhodném kandidátu – sami mezi sebou.

K bodu přípravy oslav jubilea republiky a včelařského spolku, bylo všemi hlasy odhlasováno, návrh př. jednatele, aby byl zvolen slavnostní a zábavní výbor, jenž by měl za úkol vypracovat podrobný návrh oslav a uskutečniti je. Do tohoto výboru byli zvoleni A. Bouda, J. Dykast, J. Navrátil resp. př. Novotná, Fr. Kuchař, Fr. Hapla, J. Obdržálek, Fr, Hromada, Fr. Čech a jeden člen z Vracova, jehož jméno bude dodatečně oznámeno (Škarecký Jan).

Dále př. jednatel přednesl přítomným, že jsme obdrželi 35 kalendářů po 2.10 Kč, aby tedy řekli svým členům, že se mají o ně u tohoto přihlásiti do neděle dne 23 ledna 1938. Do tohoto dne musí se přihlásiti všichni členové, kteří budou chtít v tomto roku obdržeti cukr a Včelu Moravskou. Po tomto termínu, že nebude nikdo přijat za člena – návrh př. Dykasta.

Ve volných návrzích dal př. Dykast návrh, aby byl do Bzence povolán řečník od ústředí a řečník Družstevního cukrovaru. Při hlasování byli však všichni členové proti tomuto návrhu, neboť nechtějí vnášeti větší rozkol v naše řady nežli je.

Př. Dykast byl upozorněn, že mu dáváme k volnému uvážení, není-li s vedením našeho spolku spokojen, aby v klidu z něj vystoupil a přestoupil do nějakého jiného spolku, který je lépe veden nebo, že bude výborem vyloučen, pro vnášení rozkolu a nesnášenlivosti v naše řady.

Konečně výbor schválil rozhodnutí předsednictva ze dne 15. ledna 1938, které bylo, že se nemá věnovati věnec za žádných okolností na rakev toho dne zesnulé manželce př. A. Línka v Bzenci

Schůze byla ukončena o 12 hod.

V Bzenci dne 16. ledna 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 30. ledna 1938 o 10 hod v hostinci p. Ludv. Vojáčka za účasti 16 členů.

Schůze byla zahájena př. předsedou, načež byl čten zápis poslední výborové schůze, který byl schválen všemi hlasy bez debaty.

Dále byli přijati za členy dva noví členové a to: Alois Čech z Mor. Písku a Fr. Patermann z Mor. Písku.

Rovněž po jisté debatě bylo odhlasováno všemi hlasy, aby byl čten celý zápis na mimořádné valné hromadě, která se koná týž den, po této schůzi.

Schůze byla zakončena v 10 hod. 30 min.

V Bzenci dne 30. ledna 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Mimořádná valná hromada

Byla konána dne 30. ledna 1938 v 10 hod. 30 min v hostinci u Ludv. Vojáčka v Bzenci za účasti 35 členů.

Mimořádnou valnou hromadu zahájil př. předseda vzpomínkou na našeho zemřelého člena př. Jos. Karlíka z Mor. Písku, jehož památka byla uctěna povstáním.

Na to přečetl př. jednatel zápis poslední výborové schůze, který byl přijat všemi hlasy, takže odpadly nové volby delegátů a revisorů účtů.

Ihned bylo přikročeno ku čtení nových spolkových stanov, které byly taktéž schváleny všemi hlasy s tím, že včelařský spolek ponese jméno „Včelařský spolek pro Bzenec a okolí“. Sídlo spolku jest ve Bzenci. Musí se proto udělat nové razítko spolkové.

Po tomto přečetl př. jednatel přípis od městské rady v Bzenci a poděkování za dar 1.000 Kč na pomník p. presidenta osvoboditele T. G. Masaryka.

Dále bylo odhlasováno, aby se objednal „Český Včelař“.

Na návrh př. Barabáše bylo odhlasováno, aby se v roce 1938 vybíral příspěvek z cukru ve formě „Příplatek za režie“ v hodnotě 20 hal za 1 kg cukru.

Poněvadž se př. Navrátil a Bouda vzdali jakékoliv činnosti ve funkci členů zábavného a slavnostního výboru a nikdo si z přítomných nechtěl tyto funkce vzít na svá bedra, bylo odhlasováno 31 příteli, aby se vůbec žádné spolkové slavnosti v tomto roce nekonaly.

Na návrh předsednictva spolku, bylo všemi hlasy odhlasováno, aby byl Vladimír Konšel jmenován čestným členem našeho spolku, za zásluhy o založení včel. spolku ve Bzenci a aby mu byl dodán při té příležitosti diplom, který má nechat vypracovat př. jednatel.

Po kratších výměnách názorů mezi členy spolku a narovnání sporu mezi př. Dykastem a předsednictvím spolku byla schůze zakončena o 12 hod. 30 min.

V Bzenci dne 30 ledna 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 6. března 1938 v 10 hod v hostinci p. Ludv. Vojáčka ve Bzenci za přítomnosti 30 členů.

Jelikož př. předseda se omluvil, zahájil schůzi místopředseda, který vzpomněl našeho nezapomenutelného prvního presidenta T. G. Masaryka, jehož narozeniny – osmdesáté osmé – právě vzpomínáme, což bylo uctěno povstáním.

Zápis poslední členské schůze byl přečten a schválen bez debaty.

Pak se přihlašovali členové k hromadnému zakoupení mezistěn a nářadí od fy. Švarc.

Na to se zabředla debata ohledně termínu a tématu přednášky povolené nám Z.Ú.V.M.

Byl přijat návrh př. Navrátila, abychom si dali téma „Rok na včelíně“ s dodatkem „S přidáváním včelích matiček“. Datum bylo určeno 24. dubna 1938.

Konečně ve volných návrzích bylo na návrh př. jednatele přijato, aby včelařský spolek přistoupil za zakládajícího člena „Okrašlovacího spolku ve Bzenci“, avšak s podmínkou, že se tento návrh dá ku schválení nejbližší valné hromadě. Členové z okolních vesnic byli vyzvání, aby hleděli spolupracovati s místními okrašlovacími spolky, jichž členy se stane i náš spolek s právem poradním – jedním místním členem.

Schůze byla ukončena o 12 hod.

V Bzenci dne 6. března 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána 24. dubna 1938 v 9 hod 30 min. zpožděním pro nepřítomnost členů v zasedací síni městské radnice v Bzenci za přítomnosti 27 členů a 1 hosta.

Př. předseda zahájil schůzi přivítáním přítomných, jakož i učitele včelařství př. Frant. Nováka z Rohatce.

Př. jednatel přečetl zápis poslední členské schůze – který byl schválen bez debaty.

Dále byl přečten přípis zemského úřadu v Brně, jimiž nám schválil nové stanovy a dle kterého pozbývají platnosti stanovy staré. Pak přečetl též přípis pastevního odboru Z.Ú.V.M. ze dne 11. 3. 1938.

Poté se ujal slova učitel včelařství př. Novák, jenž rozebráním tématu “Rok na včelíně“ a podáním různých odborných pokynů a rad se svého úkolu hladce zhostil.

Po ukončení přednášky se zapsalo 5 členů o ušlechtilé subvenci včelí matičky.

Schůze tato byla v přátelské rozmluvě ukončena o 11 hod 30 min.

V Bzenci dne 24. dubna 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 17. července 1938 o 10 hodině dopolední v hostinci p. L. Vojáčka v Bzenci za účasti dvanácti členů.

Předseda zahájil schůzi a dal čísti zápis poslední výborové schůze, který byl přijat bez debaty.

Na to bylo rokováno a hlasováno ohledně způsobu vybírání od členů příspěvku na obranu státu. Byl přijat návrh, aby se nevybíral od členů žádný příspěvek, ale aby pro tento rok se obnos 20 hal z 1 kg daněprostého cukru pro krmení včel, který se vybírá jako „příplatek na režie“ dal na obranu státu. Režie spolková se musí uhradit z peněz, které má spolek z roků minulých.

Pro tento návrh hlasoval: př. Obdržálek, Dykast, Hromada, Vaculík, Barabáš, Hapla, Sehnal a Mezihorák. Proti návrhu hlasovali: př. Rýpal, Navrátil, Bouda a Čech.

Konečně přečetl př. jednatel přípis Z.Ú.V.M. 2. 7. 1938.

Volné návrhy nebyly.

Schůze byla ukončena o 13 hodině.

V Bzenci dne 17. července 1938

Aug. Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 18. prosince 1938 v 10 hodin v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci za účasti devíti členů.

Předseda zahájil schůzi a dal čísti zápis poslední výborové schůze, který byl přijat bez debaty.

Jednatel přednesl, že obnos, který měl náš spolek odevzdati na obranu státu, nemohl býti k tomuto účelu dosud věnován, neboť jsme dosud neobdrželi od společného výboru cukrovarů – zaplaceno dovozné za cukr. Výbor pak na to zrušil své rozhodnutí ze dne 17. 7. 1938 a určil, že se má dáti z těchto peněz 100 Kč – výboru pro místní uprchlíky a zbytek se má použít na včelí pastvu.

Pak byly čteny došlé spisy a bylo usneseno založit je do spisů, mimo příjem, který náš spolek obdržel ze Syrovína jako žádost o povolení utvoření nového spolku v Syrovíně. Tento přípis byl odkázán na pořad valné hromady, o čemž má býti vyrozuměn pisatel.

Dále byli členové upozorněni, že jsme obdrželi od Z.Ú.V.M. subvenci 200 Kč na včelí pastvu a za tento obnos jsme obdrželi 30 lip, které si mohou členové dle rozdělovního klíče vyzvednout u předsedy pastev. odboru př. V. Růžice.

Pak bylo odhlasováno, aby se konala řádná valná hromada dne 6. ledna 1939 o osmé hodině v sále Lidového domu v Bzenci.

Pak byla navržena kandidátní listina předsednictva a výboru, která bude předložena valné hromadě ku schválení.

O 12 hod. 15 min. byla schůze ve vší svornosti a spokojenosti ukončena přáním všem přítomným šťastných svátků vánočních a Nového roku.

V Bzenci dne 18. prosince 1938

Aug. Bouda – jednatel

1939

DEVATENÁCTÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Konána byla v pátek dne 6. ledna 1939 o 8 hodině v Lidovém domě v Bzenci za účasti 55 členů.

Př. předseda zahájil schůzi přivítáním všech přítomných, načež dal čísti zápis poslední valné hromady, proti kterému nebylo žádných námitek a byl proto schválen bez debaty.

Na to se znova ujal slova př. jednatel, jenž přednesl svůj referát o činnosti spolku za rok 1938. Ve svém referátu vzpomněl, že tato valná hromada jest schůzí jubilejní, neboť náš spolek byl založen právě před dvaceti léty př. Konšelem, Růžicou, Bezchlebem a ještě jinými devíti zasloužilými včelaři bzeneckými. Př. Konšelovi byl udělen diplom čestného členství, mrtvým zakládajícím členům budiž zachována čestná vzpomínka a žijícím budiž dík za jejich blahodárnou činnost. Př. Bouda a Dykast byli pověřeni doručit diplom Př. Konšelovi do Brna. V roce 1938 konal spolek 1 řádnou valnou hromadu, 1 mimořádnou, 4 výborové schůze, 2 členské schůze a 1 přednášku učitele včelařství. Spolek náš zprostředkoval výměnu a koupi mezistěn od fy. Zbořil v hodnotě 1.053 Kč a včelařského nářadí od fy. Br. Švarcové v ceně 775 Kč.

Pastevní výbor koupil za subvenci od našeho spolku u p. V. Jasného v Kelči medonosných keřů a stromků v hodnotě za 500 Kč. Mimo toho obdržel subvenci  od Z.Ú.V.M. 200 Kč, načež se koupilo 30 jubilejních lipek, které se rozdělily mezi členy.

Cukru bylo koupeno v tomto roce 7.349 kg v hodnotě 22.050 Kč 65 hal, z čehož zůstalo čistého pro spolkové účely 900 Kč 40 hal.

V běžném roce bylo vyřízeno přímo 38 čísel jednacích.

Konečně přednesl př. jednatel že při volbách do výboru Z.Ú.V.M. byl zvolen jako člen př. A. Zachara říd. uč. v Podivíně a za jeho náhradníka byl zvolen Aug. Bouda ze Bzence.

Dále přednesl svůj referát př. pokladník, jenž uvedl, že stav pokladny jest ku tomuto dni 2.133 Kč a navrhoval, aby se z těchto peněz dalo 1.000 Kč pastevnímu odboru v Bzenci což bylo přijato jednomyslně.

Na to se pak ujal slova př. revisor účtů, jenž prohlásil, že přezkoumal všechny účetní doklady s knihou pokladní a všechno shledal v nejlepším pořádku.

Po těchto třech referátech, které byly přijaty všemi přítomnými s uspokojením a byly schváleny, bylo přikročeno k projednávání žádosti př. ze Syrovína, kteří si předložili žádost o povolení utvořiti si nový včelařský spolek v Syrovíně. Po řádném odůvodnění této žádosti, bylo všemi hlasy schváleno utvořiti nový včelařský spolek v Syrovíně. Př. ze Syrovína jednomyslně prohlásili, že se zříkají jakéhokoliv nároku na majetek ze jmění svého mateřského spolku ve Bzenci, avšak př. ze spolku v Bzenci rozhodli, že obdrží-li př. v Syrovíně povolení od Z.Ú.V.M. k utvoření nového včelařského spolku, že jim dá do vínku – určitý příspěvek – ze svého jmění. Výši příspěvku určí výbor.

Na to pak byly provedeny volby funkcionářů a výboru a byli jednomyslně aklamací zvoleni: předsedou Frant. Rýpal ze Bzence, místopředsedou Marie Hrabincová z Vracova, jednatelem August Bouda ze Bzence, pokladníkem Jos. Navrátil ze Bzence.

Členy výboru: V. Mlček ze Bzence, Fr. Kuchař ze Bzence, Fr. Hapla z Těmic, Josef Vaculík ze Syrovína, Fr. Hromada z Újezdce, Fr. Fanta z Medlovic, Fr. Čech z Žeravic, B. Sehnal z Hostějova, J. Dykast z Mor. Písku, Jan Obdržálek a O. Čech z Mor. Písku, Dominik Vávra z Vracova.

Revisory účtů: Met. Líceník z Bzence – Mor. Písku  a Vincenc Růžica ze Bzence.

Delegáty Aug. Bouda J. Dykast. Všichni volbu přijali, ačkoliv př. předseda hned při zahájení voleb prohlásil, že tyto volby jsou dle nových stanov platny po dobu tří let.

Pastevní odbor, zůstal nezměněn až na to, že za nepřítomného př. Linku byl zvolen př. Fr. Novák ze Bzence a z Mor. Písku Jan Nejezchleb.

Konečně po družné debatě byla valná hromada ukončena o 11 hod. 15 min.

V Bzenci dne 6. ledna 1939

Aug. Bouda – jednatel

                                                                        Fr. Kuchař

                                                                        Vinc. Růžica

 

Výborová schůze

Byla konána v neděli 12. února 1939 o 10 hodině v hostinci p. L. Vojáčka v Bzenci za účasti desíti členů.

Př. předseda nechal čísti zápis poslední výborové schůze, který byl přijat s poznámkou př. pokladníka, aby bylo v tomto zápisu poznamenáno, že výbor anuloval své rozhodnutí ze dne 18. 12. 1938 dáti 100 K místním uprchlíkům a věnuje je dle rozhodnutí valné hromady ze dne 6. 1. 1939 pastevnímu odboru, což bylo i provedeno.

Dále přednesli delegáti valné hromady Z.Ú.V.M. své poznatky z této výroční schůze.

Pak přečetl př. jednatel došlé spisy, ale nebylo k nim vzato žádného zřetele, byly proto uloženy ad acta.

Na návrh př. pokladníka má se objednati od Švarce železný lis – na rohože, tak aby zde byl do kursu, který budeme t. r. pořádat.

Dále zde byl návrh, aby na schůzi členské byla projednána cena medu.

Rovněž na návrh př. Nováka, má býti učiněn na místní obec návrh, aby obec vysadila na Doubravě u Formánkového akáty, na místě neosvědčené rostliny – nebo stromků zvaných – baukriáda.

Poněvadž nebylo žádných valných návrhů, byla schůze ukončena v 11 hodin 30 min.

V Bzenci dne 12. února 1939

Aug. Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 11. listopadu 1939 o 9 hodině dopoledne v hostinci p. L. Vojáčka v Bzenci za účasti 7 členů.

Př. předseda zahájil schůzi a nechal číst zápis poslední výborové schůze, který byl přijat bez debaty.

Na to četl př. jednatel došlé spisy, týkající se akce družstevní, cukerní, racionalizační, pastevní a konečně delegátů okrsku hodonínského v Hodoníně dne 12. 11. 1939.

Př. členové výboru vzali na vědomí a odsoudili přípis, kterým byl napaden př. Bouda, že se jménem včelařského spolku ohradil proti nemístnému vybírání obnosu za cukr předem.

Dále bylo odhlasováno, aby na konferenci do Hodonína jeli čtyři delegáti a že jim bude spolek hraditi cestu autem do Hodonína. Jeli př. Dykast, Novotný, Hrabincová a Bouda.

Výbor odhlasoval návrh, aby se zakoupil ze spolkových peněz nový vařák na vosk, ale aby si nejprve př. jednatel vyžádal nabídky firem.

Př. Dykast podal návrh, aby se zvýšil členský příspěvek a snížil příspěvek na cukr, který t. r. činil 20 hal na 1 kg. Návrh bude dán na pořad velké hromady, která se bude konati buď dne 3. prosince anebo 17. prosince 1939, dle toho schválí-li nám tento návrh okr. úřad.

Schůze byla ukončena ve 12 hod.

V Bzenci dne 11. listopadu 1939

Aug. Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 25. listopadu 1939 o deváté hodině v hostinci p. Ludvíka Vojáčka ve Bzenci za účasti 7 členů.

Př. předseda zahájil schůzi a dal čísti zápis poslední výborové schůze, který byl přijatý bez debaty.

Po přečtení přípisu Z.Ú.V.M. a dopisu včelařského spolku v Hodoníně, byl přijat návrh př. Navrátila, aby byl kandidován do výboru Z.Ú. jako člen resp. jeho náhradník př. jednatel Aug. Bouda. Př. jednatel ačkoliv si nepřál kandidovati, přece se konečně podvolil vůli a přání spolku a podepsal kandidátní listinu (byl dne 26. 11. 1939 zvolen na dobu 3 let za náhradního člena výboru Z.Ú.V.M. ).

Výbor vzal na vědomí návrh př. Dykasta a navrhne jej ku schválení valné hromadě, která se bude konati dne 3. 12. 1939 o osmé hod v sále Lidového domu ve Bzenci, aby byl zvýšen členský příspěvek ze dvou na pět korun, ale aby naproti tomu byl letos vybírán mimořádný příspěvek z ceny cukru jenom 10 haléřů z jednoho kilogramu.

Konečně výbor odhlasoval koupi nového vařáku na vosk v ceně 336 K, kromě 3% dvouobalu a dopravy od fy. Horný v Brně a pověřil př. jednatele, aby na tento vařák žádal subvenci od Z.Ú.V.M. v Brně.

Schůze byla ukončena o 11 hod. 30 min. v úplné shodě a přátelství.

V Bzenci dne 25. listopadu 1939

Aug. Bouda – jednatel

 

DVACÁTÁ PRVÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 3. prosince 1939 o osmé hodině v sále Lidového domu v Bzenci za účasti 45 členů a 1 hosta ze Z.Ú.V.M.

Př. předseda zahájil valnou hromadu a dal čísti zápis poslední valné hromady, který byl přijatý bez debaty.

Na to se pak ujal slova př. jednatel, jenž přečetl svůj referát za uplynulý rok 1939.

Po svém referátu pak přednesl, že jsme obdrželi již objednaný vařák na vosk, který stál 365 K a že př. Dykast podá výboru návrh, aby se nezvyšoval příspěvek na cukr, ale aby se tento snížil na 10 hal. z 1 kg, ale aby se naproti tomu zvýšil členský příspěvek na 5 K. Po rušné debatě, pro tento návrh oproti a po odůvodnění př. pokladníkem, že když by se příspěvek na cukr snížil, že by to ucítila pokladna spolková, byly 4 hlasy proti 4 hlasům přijat návrh př. Barabáše, aby se zvýšil členský příspěvek na 5 K a aby zůstal příspěvek na cukr 20 hal z 1 kg.

Po referátu př. revisorů účtů, kteří prohlásili, že po přezkoumání účetních dokladů a pokladní knížky zjistili, že je vše v pořádku a pokladna souhlasí, bylo uděleno všemi hlasy funkcionářům spolkovým absolutorium.

Konečně valná hromada navrhla a odhlasovala návrh, aby se zakoupily pro včely spolkové ještě tři vařáky na vosk a tím by bylo ve spolku pět vařáků a nadělily se takto: jeden pro Bzenec, druhý pro Písek, třetí pro Vracov, čtvrtý pro Žeravice a pátý pro Újezdec, Hostějov, Medlovice a Osvětimany. Př. jednatel byl pověřen tyto objednati a rozděliti. Mimo toho bylo odhlasováno, aby při odebírání si vařáku složil člen odebírající zálohu 10 K, která mu bude po třech dnech vrácena. Když by snad do tří dnů vařák nevrátil, pak se mu za každý den z těchto peněz stáhne 1 K pro účely spolkové.

Po tomto referátu a po debatě, která se rozpředla, byla valná hromada ukončena o 12 hod. v klidu a ve vší svornosti, což by si bylo přáti každým rokem a po každé schůzi.

V Bzenci dne 3. prosince 1939

Aug. Bouda – jednatel

1940

Členská schůze s přednáškou

Byla konána dne 2. června 1940 o deváté hodině v hostinci p. Lud. Vojáčka ve Bzenci za účasti 27 členů. Př. předseda zahájil schůzi, přivítal přítomného učitele včelařství př. Jos. Lachmana a pak dal čísti zápis poslední členské schůze, který byl přijat bez jakékoliv debaty.

Na to přečetl př. jednatel došlou korespondenci a vysvětlil přítomným, jak si mají počínati s cukrem, na který dosud nemají náhradu za uhynulá včelstva a sdělil, resp. přečetl přípis svazu, že lhůta k přiznání je prodloužena do 15. srpna 1940.

Pak přednesl zkráceně svůj referát delegát valné hromady Př. Bouda a Dykast.

Dále pak referoval př. Bouda, že družstvo pro stavbu cukrovaru – jednalo s p. V. Stoupalem o převzetí některého cukrovaru na Moravě, k čemuž nám on dal závazný příslib, že když si zaopatříme povolení od říš. úřadů – on nám prodá cukrovar v Kojetíně.

Na subvenční matičky se přihlásili čtyři – př. Rýpal, Mlček, Novák, Obdržálek. Př. jednatel je objedná.

Konečně se ujal slova př. Lachman z Radějova, jenž hladkými a výstižnými větami přednesl svůj referát na námět „Dnešní stav Českomoravského včelařství“, kterýž byl pro jeho skončení s povděkem přijat a přítomnými kvitován. Po přednášce pak udělil učitel včelařství dotazovatelům několik cenných rad.

Schůze byla pak ukončena o 12 hod 15 min.

V Bzenci dne 36. června 1940.

August Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána v neděli dne 24. listopadu 1940 o desáté hodině v hostinci p. L. Vojáčka v Bzenci za účasti 13 členů.

Předseda zahájil schůzi vzpomínkou na zemřelého našeho člena př. Josefa Vávru z Vracova, což všichni přítomní uctili povstáním.

Zápis poslední výborové schůze byl přečten a schválen bez debaty.

Pak byly čteny došlé dopisy, které byly jenom čtyři, a jejichž obsah byl vzat bez debaty na vědomí.

Poněvadž spolek nepoložil dle staré tradice věnec na rakev zemřelého př. Jos. Vávry a nevyslal ani deputaci, neboť nám bylo úmrtí oznámeno až po pohřbu, usnesli jsme se věnovati 100 K pozůstalým jako výpomoc na postavení pomníku. Př. pokladník ihned obnos 100 K vyplatil proti potvrzení př. Dom. Vávrové z Vracova.

Konečně bylo odhlasováno, aby se konala řádná valná hromada 22. prosince 1940 v 9 hodin v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci

Volné návrhy vůbec žádné nebyly.

Po přátelské debatě, byla schůze ukončena o 12 hod. 15 min.

V Bzenci dne 24. listopadu 1940.

August Bouda – jednatel

 

DVACÁTÁ DRUHÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 22. prosince 1940 o deváté hod ve vinárně p. Ludv. Vojáčka v Bzenci za účasti 31 členů.

V nepřítomnosti předsedy zahájil valnou hromadu místopředseda Jan Obdržálek, jenž vzpomněl všech zemřelých našich členů, což uctili přítomní povstáním.

Zápis poslední valné hromady byl čten př. jednatelem, který byl přijat bez debaty. Mezi tou dobou se dostavil i př. předseda.

Po přečtení – referátu – zápisu přednesl jednatel svůj referát za rok 1940, po něm se rozpředla debata ohledně vařáků a nařízeno aby hospodář dodržoval usnesení valné hromady a vybíral od členů, kteří si dojdou vypůjčit vařák – na dobu 3 dnů – obnos 10 K jako kauci, že člen tento vařák do tří dnů vrátí.

Pak přednesl svůj referát př. pokladník, jenž řekl, že budeme míti v pokladně po Novém roce obnos okrouhle 2.300 K.

Revisor účtů přednesl, že pokladna s účty byla shledána v nejlepším pořádku.

Předseda pastevního odboru přednesl, že letos bylo zakoupeno medonosného a užitkového stromoví ze společné pokladny asi za 1.022 K a toto bylo rovnoměrně rozděleno mezi naše členy dle počtu včelstev.

Po těchto referátech se rozpředla debata o tom, neměl-li by se zakoupit velký vařák, na němž by vyvařoval vždy jenom náš člen vosk všem členům obce. Byly však podány návrhy, aby se raději zakoupily dva menší vařáky a byl vyzván př. Dykast – mědikovec v Bzenci, aby předložil našemu výboru rozpočet, a dle toho se pak rozhodne, zda-li se vařáky zakoupí.

Pastevnímu odboru bylo odhlasováno 800 K na zakoupení medonosných rostlin.

Př. Budkovský přednesl návrh, by členové ze Bzence hleděli si pronajati alespoň jednu míru pozemků na který by se nasela svazenka aby včely měly z čeho med nositi.

Valná hromada byla v dobré shodě ukončena o 11 hod. 30 min.

V Bzenci dne 22. prosince 1940.

August Bouda – jednatel

1941

Členská schůze

Byla spojena s přednáškou př. Al. Marcalíka z Milotic, byla konána dne 6. dubna 1941 o deváté hodině v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci za účasti 34 členů a 1 hosta.

Schůzi zahájil předseda, přivítáním přednášejícího př. Marcalíka a dal čísti zápis poslední členské schůze, který byl přijatý bez debaty.

Pak přečetl přítel jednatel došlé dopisy a projednala se otázka obvodu našeho spolku. Menšiny budou odevzdány sousedním spolkům a to Kyjovu – dva z Osvětiman a jeden z Kyjova, Veselí nad/Mor. jeden z Mor. Písku.

Po projednání této záležitosti počal přednášeti př. Marcalík o vyzimování, jarním proletu včel a včelích nemocích.

Přednáška tato byla velmi zajímavá a poučná jak pro nové tak i pro staré včelaře.

Přednášející ukázal přítomným chemikálie, kterých se dnes používá při potírání včelích nemocí a dal též určité rady včelařům, kteří se jej dotazovali na určité okolnosti při svých včelách.

S přednáškou byli všichni spokojeni

V Bzenci dne 6. dubna 1941.

August Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 22. června 1941 o desáté hodině v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci.

Přítomno bylo 11 členů výboru a 4 hosté.

Za nepřítomnosti omluveného př. předsedy zahájil schůzi př. místopředseda, jenž dal hlasovati má-li se čísti poslední zápis výborové schůze, všichni členové hlasovali, aby se nečetl, proto byl schválen bez debaty.

Na to pak přečetl př. jednatel došlou korespondenci od svazu zemského a od svazu hosp. medem a voskem, a vysvětleno bylo, že každý člen ať organizovaný nebo neorganizovaný bude odvádět z každého včelstva určité množství medu a vosku, cenu určí svaz dodatečně.

Př. členové výboru vzali toto na vědomí s tím, že budou informovat své spolučleny ve svých obcích.

Konečně byl všemi hlasy zvolen za vedoucího místní sběrny medu a vosku pro včelařský spolek v Bzenci př. jednatel August Bouda ze Bzence.

Po přátelské debatě pak byla schůze ukončena o 11 hod. 30 min.

V Bzenci dne 22. června 1941.

August Bouda – jednatel

 

DVACÁTÁ TŘETÍ VALNÁ HROMADA

Konala se dne 14. prosince 1941 o desáté hodině v sále Lidového domu v Bzenci za účasti 38 členů.

Schůzi zahájil př. předseda a předal slovo př. jednateli, který nejprve přečetl povolení okr. úřadu v Uh. Hradišti, načež přečetl zápis poslední valné hromady. Po jednomyslném schválení zápisu přečetl jednatel svůj celoroční referát – viz příloha. Po jednohlasném schválení referátu, přečetl jednatel pokladní zprávu o stavu pokladny v roce 1941, jelikož př. pokladník se omluvil cestou na pohřeb – viz příloha pokladní. Po schválení navrhl př. jednatel, aby se věnovalo 1.500 K pastevnímu odboru, což bylo po předběžné debatě a návrhu př. Obdržálka a př. Kuchaře, aby se koupil za tyto peníze vařák na vosk, schváleno a přikročeno k jednání o tom, co by si zástupci obcí přáli za tyto peníze zakoupiti. Zakoupí se proto ovocné stromoví (dle možností) a semeno svazenky a ligrusu.

Po tomto přednesli své referáty př. revisoři a hospodář. Revisoři účtů shledali pokladnu v naprostém pořádku a hospodář si stěžoval na nedochvilnost našich členů s odevzdáváním vypůjčených vařáků a lisu na rohože.

Bylo proto znovu poukazováno na usnesení minulé valné hromady, aby hospodář bezpodmínečně bral zálohu 10 K od členů na dobu tří dnů, kdo nevrátí po této době vařák, záloha propadá.

Po tomto bylo přikročeno k volbám funkcionářů. Zvoleni byli na dobu tří let:

Předseda Fr. Rýpal, místopředseda Jan Obdržálek z Mor. Písku, jednatel August Bouda ze Bzence, pokladník Jos. Navrátil ze Bzence.

Důvěrníci v obcích byli jmenováni: Vracov – B. Kráčmer, Mor. Písek – J. Anst, Těmice – Fr. Hapla, Domanín – Jan Němec, Žeravice – Flor. Čech, Syrovín – Jos. Vaculík, Újezdec – Fr. Hromada, Medlovice – Ant. Jurkovský, Hostějov – Bed. Sehnal.

Revisory účtů: Vincenc Růžica – Bzenec, Met. Líčeník – Mor. Písek.

Hospodář: Jan Rygár – Bzenec.

Po volbě nebyly učiněny žádné volné návrhy.

Valná hromada byla proto skončena v 11 hod. v klidu a pořádku.

V Bzenci dne 15. prosince 1941.

August Bouda – jednatel

1942

Mimořádná valná hromada

Byla konána dne 7. června 1942 o desáté hodině v sále Lidového domu v Bzenci za účasti 83 členů spolku.

Předseda zahájil valnou hromadu a konstatoval, že je přítomno 83 členů spolku a že mimořádná valná hromada je schopna platně jednati a se usnášeti.

Pak přečetl přípis svazu o jmenování důvěrníků, a proto valná hromada vyjmenovala tyto zkušené včelaře v politických obcích jako důvěrníky. Bzenec – Václav Mlček, osada Bzenec – Mor. Písek – Josef Dykast, Mor. Písek – Arnošt Hotovec, Těmice – Fr. Hapla, Domanín – J. Němec, Hostějov – B. Sehnal, Újezdec – Fr. Hromada, Vracov – B. Kráčmer, Žeravice – Flor. Čech.

Př. Jos. Navrátil byl jmenován za úzké součinnosti s jednatelem spolku Augustem Boudou, referentem pro tlumení včelích nemocí v obvodu spolku.

Na to přečetl jednatel přípis – výnos min. zemědělství a lesnictví ze dne 5. 5. 1942 č.j. 68.192-IV.D/42 a přikročil k projednání programu. Referát o úkolech včelařství v rámci výrobní bitvy v zemědělství přednesl pan August Bouda. Jednatel podal pak zprávu o nových jednotných stanovách včelařských spolků. Po jejich projednání byly přijaty 83 hlasy přítomných členů, čímž změna stanov spolku byla provedena.

V dalším pak usneseno, aby zadáním změny stanov spolku v zemském úřadu pověřeno bylo Z.Ú.V.M. v Brně.

Mimořádná valná hromada skončena ve 12 hod.

V Bzenci dne 8. června 1942.

August Bouda – jednatel

1943

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Konala se dne 17. ledna 1943 v 9 hod. 45 min., nedostavil se dostatečný počet členů, přítomno bylo 21 členů.

Za omluveného předsedu, nepřítomného místopředsedu zahájil valnou hromadu př. jednatel, který přivítal přítomné a konstatoval, že se nedostavil dostatečný počet členů, což se omluví nepříjemným počasím a válečnými poměry. Př. jednatel uvedl, že v roce 1943 máme o 15 členů méně, než-li v roce 1942, což je důsledek velkých předcházejících zim a pak nedostatečným přikrmením včelstev, neboť jsme v tomto roce obdrželi toliko 7 a ½ kg cukru, čímž včelstva uhynula.

Dále př. jednatel přednesl, že byl za spolek přítomen valné hromadě Z.Ú.V.M. v Brně, v říjnu t.r. kdež bylo odhlasováno zvýšení členského příspěvku z 15 na 25 K. Pak vzato na vědomí utvoření nových včelařských žup, do nichž budou volby konány v měsíci únoru.

Jako delegáti k těmto volbám byli zvoleni: př. A. Bouda ze Bzence, př. A. Hotovec z Mor. Písku a Bedř. Kráčmer z Vracova. Když by snad bylo zapotřebí více členů z našeho spolku bylo předsednictvo spolku zplnomocněno si tyto členy vybrati a jmenovati.

Dále jednatel sdělil, že v tomto roce zakoupili ovocných stromků za 1.000 K a rozdělili mezi členstvo. Pro rok 1943 jsme zakoupili předem ovocného stromoví, které bude rozděleno až na jaře. V prosinci jsme zakoupili dvě úlové váhy, které budou rozděleny, jedna do Bzence a druhá do Kyjova.

Př. jednatel dále sdělil, že jsme obdrželi během roku 35 dopisů, které jsme řádně zodpověděli. Pak přečetl přípis z Prahy, ve kterém se připomíná, aby každý řádně odvedl med, tak jak jej u spolku přihlásil. Tam, kde by spolky nemohly med odvésti, nech si to nechají potvrditi okr. úřadem a pošlou svazu pro výkup medu v Praze.

Kalendáře dojdou v dohledné době a budou uchazečům rozeslány poštou.

Na to přednesl svoji výroční zprávu př. pokladník, jenž řekl, že jsme měli v roce 1942 příjem 7.931 K 7 hal., vydání 6.897 K 88 hal. – takže ku dni 31. prosince 1942 zůstává v pokladně 1.033 K 86 hal.

Př. revisor účtů prohlásil, že shledali pokladnu v naprostém pořádku.

Př. předseda pastevního odboru a místní sběrny medu a vosku sdělil, že jsme zakoupili ze spolkových peněz ovocného stromoví a aby každý řádně odváděl med, tak jak ho upsal.

Konečně byla udělena důtka př. A. Jurnovskému za to, že půjčil spolkový vařák na vosk do sousední obce jiného včelařského spolku, a nařízeno, že se nemá spolkový majetek do cizích vesnic půjčovati, leda za zaplacené půjčovné.

Na to byla valná hromada o 10 hod. 45 min. v klidu a tichu ukončena.

V Bzenci dne 18. ledna 1943.

August Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána v neděli dne 11. dubna 1943 o deváté hodině v modrém sále Lidového domu za účasti 47 členů a jednoho hosta z Vracova.

Schůzi zahájil předseda přivítáním přítomných a dal čísti zápis poslední členské schůze, který byl vzat na vědomí bez debaty.

Na to přečetl př. jednatel došlou poštu, která nebyla vyřízena předsednictvem.

Pak bylo odhlasováno, aby k župním volbám do Hodonína jel př. jednatel a př. Hotovec z Mor. Písku.

Př. jednatel přečetl a vysvětlil přípis Z.Ú.V.M. stran kočování našich včelařů za řepkou. Jelikož v obvodu našeho spolku je dostatečné množství řepky a na ni i dostatečné množství odpovídající předpisům včelstev, a jelikož včelaři nejsou na kočování zařízeni, nebudou vůbec kočovati. Obseté pole řepkou nejsou vzdálena od včelínů ani 2 km.

Dále př. jednatel přednesl, že došel cukr pro krmení včel v roce 1943 a vysvětlil, že letos se musel přihlásiti každý předvídaný roj již předem, aby se mohl cukr naň jít již vyžádati. Tento cukr již došel, ale bude rozdán, tak že včelaři obdrží cukr toliko na včelstva, která má-li dle stavu 1. 2. a na předvídané roje ku dni 15. 8. zůstane cukr uložen u spolku a pak se teprve v létě rozdělí.

Za cukr odebraný v roce 1942 jsme obdrželi od svazu Z.Ú.V. M. subvenci 31 hal na 1 kg v úhrnné části 1.914 K.

Jelikož jsou včelaři povinni platiti mimořádný členský příspěvek svazu, ponechaly se tyto peníze v pokladně spolku a zaplatí se z nich tento příspěvek svazu v částce 813 K a zbytek se upotřebí na různé spolkové zařízení, jako buď vařák neb něco podobného.

O vstupu spolku a členů do včelařského družstva v Brně v Aleji, rozhodla členská schůze v tom smyslu, že členové jednomyslně neuznali naléhavou potřebu vstupu do tohoto družstva. Jednotlivcům bylo však doporučeno, aby do tohoto družstva vstoupili. Přihlášky jim byly vydány.

Schůze tato byla ve vší tichosti a svornosti ukončena v 11 hod. 30 min.

V Bzenci dne 11. dubna 1943.

August Bouda – jednatel

1944

DVACÁTÁ PÁTÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 9. ledna 1944 v 9 hod. 3 min. v sále radnice v Bzenci za účasti 35 členů.

Valnou hromadu zahájil předseda spolku, který vzpomněl úmrtí našeho člena př. Ant. Jurkovského, jehož památka byla uctěna povstáním všech přítomných.

Na to byl čten zápis poslední valné hromady, jehož zápis byl vzat jednomyslně na vědomí a schválen.

Pak přečetl svůj referát, který jest připojen ke spisům za rok 1943, po něm pak četl pokladní referát př. Líčeník za nepřítomného pokladníka, jenž zněl, že spolek měl v roce 1943 zbytek z roku přešlého v obnose 1.033 K 86 hal.

Úroky činily 62 K.

Subvence pastevního odboru Z.Ú.V.M. činila 200 K.

Zbytek z cukru z roku 1943 činil 1.314 K.

Celkem tedy má spolek peněz 2.609 K 86 hal.

Vydání v roce 1943: na křoviny 200 K 50 hal., poštovné za rok 1943 – 294 K 70 hal., na Němec. Červený kříž 125 K.

Celkem činila vydání 650 K 20 hal.

Doklad přiložen. Referát př. pastevního odboru odpadl pro nepřítomnost tohoto.

Po referátech četl př. jednatel došlou korespondenci, která musela býti dána všem členům na vědomí a po přečtení bylo hlasováno o tom zda-li chce spolek míti včelařskou dvoudenní přednášku s kursem návštěvníků včelařů, což bylo jednomyslně přijato s tím, že se přihlašují všichni členové do tohoto kursu a aby bylo žádáno na zem. skup. v Brně, aby učinila tento kurs v Bzenci. Všichni členové budou o tomto ještě i písemně vyrozuměni s tím, aby každý přihlášku podepsal.

Jelikož nebyly žádné valné návrhy, byla valná hromada ukončena v 10 hod. 45 min. a členové se v klidu a tichu domů rozešli.

V Bzenci dne 9. ledna 1944.

August Bouda – jednatel

1945

DVACÁTÁ ŠESTÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 9. prosince 1945 o deváté hodině za přítomnosti 25 členů, což jest jedna pětina všech našich členů.

Valnou hromadu zahájil př. předseda uvítáním přítomných členů, načež dal čísti zápis poslední valné hromady. Tuto přečetl př. jednatel a byla vzata všemi přítomnými bez debaty na vědomí.

Po tomto přednesl př. jednatel svůj dosti obsáhlý referát, jehož znění se přikládá ke spisům za rok 1945. Ke konci svého referátu žádal př. jednatel, aby všichni členové včelařského spolku vstoupili alespoň s jedním podílem do Včelařských družstevních podniků v Bzenci, neboť je to naše vlastní družstvo vybudované námi a pro nás. Př. Kráčmer, důvěrník z Vracova pak navrhl, aby se poslaly tiskopisy přihlášek s příslušným říkáním každému důvěrníkovi, který to pak rozdělí mezi členstvo. Bylo to schváleno a př. jednatel přislíbil toto učiniti. Př. Hotovec prohlásil, že složil 500 Kč v roce 1937 u včelařského spolku v Šale nad/Váhom a aby se o tento obnos př. jednatel domáhal, tento to tedy přislíbil.

Pak přednesl svůj referát př. pokladník, který řekl, že z roku 1944 přenesl do roku 1945 obnos 2.055 K. Z cukru z roku 1945 zůstal obnos 1.364 K, takže celkový obnos je 4.144 K 73 hal, ten má spolek uložený na vkladní knížce, po odečtení výloh.

Na to pak př. pokladník se vyslovil, že naši pokladnu zatěžují velké částky na věnce, které se musí dávati při pohřbu zemřelého člena. Tu navrhl H. Strýček, aby se utvořil u spolku „Pohřební fond“, na který by každý člen ročně platil 3 Kč a když by snad některý náš člen zemřel, tedy z tohoto fondu by se mu zakoupil věnec, ale vydanou částku by pak museli členové znovu nahraditi. Tento návrh přijat všemi hlasy. Konečně bylo přikročeno k volbám předsednictva a důvěrníků:

Předseda: Rýpal František obchodník ze Bzence.

Jednatel: Bouda August četník št. sl. ve Bzenci.

Pokladník: Navrátil Josef kpt. v. v. Bzenec.

Hospodář: Fanta František stolař Medlovice.

Důvěrníci za obce: Vracov: Kráčmer Bedřich ř. uč. Vracov. M. Písek: Hotovec Arnošt žel. zř. v Mor. Písku. Domanín: Němec Jan zřízenec okr. úř. v Uh. Hradišti.

Těmice: Hapla František rolník Těmice. Žeravice: Glos Ant. rolník Žeravice. Újezdec: Gerža Josef rolník Újezdec. Medlovice: Fanta Frant stolař Medlovice. Hostějov: Sehnal Bedřich rolník Hostějov. Všichni zvolení volbu přijali, čímž tato nabyla moci práva.

Přihlášky členů na rok 1946 nebyly provedeny, neboť dosud nám nedošly od Z.Ú.V.M. přihlášky na členské pojistné. Proto se řeklo, že jakmile nám tyto přihlášky dojdou, rozešlou se s přípisy důvěrníkům, kteří je vydají členům, seberou od těchto členů patřičný obnos a zašlou to všechno na spolkového pokladníka.

Valná hromada byla pak ve vší svornosti a přátelství ukončena v 11 hod. 40 min.

V Bzenci dne 9. prosince 1945.

August Bouda – jednatel

1946

Členská schůze

Byla konaná dne 28. července 1946 o desáté hodině v sále Lidového domu v Bzenci za přítomnosti 23 členů.

Schůzi zahájil př. jednatel, neboť př. předseda se omluvil pro velké zaneprázdnění ve svém obchodě.

Zápis poslední členské schůze nebyl čten, neboť členové jednomyslně toto zavrhli.

Pak předčítal došlou korespondenci, což bylo vzato přítomnými členy na vědomí a konečně jsme projednali záležitost rozvoje včelstev v červnu a červenci 1946 a snůškové poměry. Důvěrníci ze všech obcí prohlásili, že rozvoj včelstev v tomto roce je slabší, jako roky minulé, což jest již patrno z velkého nedostatku rojů, letos se včely velmi málo rojily.

Medná snůška je letos také velmi slabá, neboť i co bylo v mednících v květnu a červnu, později při následném suchém povětří včely veškerý med snesly do plodiště a tam jej zužitkovaly pro svoji mláď.

Dle přihlášek jednotlivých důvěrníků, jeví se průměr snůšky za červen a červenec pro celý spolek asi 15 dkg na jedno včelstvo. Snad později z luh nějaká snůška bude, ale to je toliko snad.

Konečně jsme se jednomyslně shodli, že budeme členské schůze konati každé dva měsíce.

Schůze pak byla skončena o 11 hod. 15 min.

V Bzenci dne 28. června 1946.

August Bouda – jednatel

 

Výborová schůze

Konána dne 4. srpna 1946 o desáté hodině v místnosti Včelařského družstevního podniku v Bzenci.

Schůzi zahájil jednatel za omluvivšího se p. předsedu čtením přípisu od Jednoty včelařů republiky československé o přídělu cukru a spojování včel.

Přítomní důvěrníci ze všech obcí prohlásili, že včelstva normální a silná nespojí, neboť by to bylo ze stanoviska národohospodářského nemožné, zvláště v našem ovocnářsko – zelinářském kraji. Slabochy však navrhnou spojiti, ale to bude velmi malé procento. Včelaři si přikrmí svá včelstva normální a silná, tam kde to bude nutné, třeba i z cukru z normálního přídělu, čímž ošidí své kuchyně, ale svůj těžce vydobytý majetek nezničí. Leda by jim ho chtěl ten, kdo nařídí zaplatiti. Včelaři spoléhají na příznivou zimu a jaro, která jim tyto uchrání.

Po podepsání výkazu všemi důvěrníky byla tato schůze zakončena o jedenácté hodině

V Bzenci dne 4. srpna 1946.

August Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Konaná dne 22. září 1946 v modrém sále Lidového domu v Bzenci za účasti 30 členů.

Schůzi zahájil jednatel za omluvivšího se př. předsedu, čtením zápisu poslední členské schůze a výborové schůze, které byly vzaty přítomnými na vědomí bez debaty.

Př. jednatel přečetl došlou korespondenci, týkající se dodatečné dodávky 750 kg cukru pro nouzové přikrmování včel s podmínkou, že včelaři spojí svá slabá včelstva a zbytek přikrmí cukrem, aby jeho včely byly takto dostatečně zásobeny do nastávající zimy.

Př. členové vzali toto v úvahu a prohlásili, že se vynasnaží, aby slabochy spojili a tak jsme rozhodli, že každý člen obdrží na dvě třetiny svých včelstev cukr v množství 1 ½ kg na jedno včelstvo, čímž celé nám přidělené množství vyčerpáme.

Dále byl přečten výpis svazu pro drůbež, vejce a med, v kterém žádají o dostatečné hlášení, mohou-li členové dodati nějaký med.

Všichni členové však ústy svých důvěrníků prohlásili, že žádný med nemohou dodati, neboť toho vůbec nemají. V tom smyslu jsme i dotazník odeslali.

Schůze byla pak ve vší shodě zakončena o jedenácté hodině.

V Bzenci dne 22. září 1946.

August Bouda – jednatel

1947

DVACÁTÁ SEDMÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Pro rok 1946 byla konána dne 19. ledna 1947 o desáté hodině v modrém sále Lidového domu v Bzenci za účasti 26 členů.

Valnou hromadu zahájil za omluvivšího se předsedu (nemocí svého syna).

Předsedající vzpomněl památky zemřelého člena př. Jana Němce z Domanína, jehož uctili přítomní povstáním.

Na to přečetl zápis poslední řádné valné hromady, který byl přijat přítomnými bez debaty.

Pak přednesl svůj jednatelský referát, který byl za uplynulý rok velmi krátký, tj. že jsme konali jednu výborovou a dvě členské schůze. Na rok 1946 jsme měli povoleny – jednu přenášku učitele včelařství př. Zachary z Podivína a jeden kurs medového pečiva, ale ani jeden ani druhý kurs se nekonal pro technické překážky přednášejících.

Dál přečetl došlou korespondenci, týkající se vybírání členských poplatků a odesílání vzorků včel, proti čemuž všichni přítomní brojili a usnesla se valná hromada na tom, poslat Z.Ú.V.M. protestní dopis, který má jednatel vyhotoviti a odeslati.

Na to přednesl svůj referát př. pokladník, který prohlásil, že spolek má ke dni 1. ledna 1948 obnos 4.647 Kčs a mohlo by se z těchto peněz na něco pro včelařství použíti. Valná hromada odhlasovala, aby bylo zakoupeno semeno exparsety asi 2 q a rozděleno včelařům.

Pak byly projednány volby důvěrníků v obci Domanín, Vracov, Syrovín a Bzenec – Mor. Písek.

Za obec Domanín byl zvolen př. Rudolf Marčík, za Vracov př. Konstantin Novotný, za Syrovín př. Frant. Fiala a v Kolonii Bzenec – Mor. Písek př. Frant. Patrman. Všichni volbu přijali.

Po volbách, jelikož nebylo žádných konkrétních, volných návrhů, byla valná hromada o 11 hod. 45 min. ukončena

V Bzenci dne 20. ledna 1947.

August Bouda – jednatel

 

Členská schůze

Byla konána v neděli dne 7. prosince 1947 o deváté hodině v hostinci p. Vojáčka v Bzenci.

Přítomno bylo 19 členů.

Za omluvivšího se př. předsedu zahájil schůzi př. jednatel, který přivítal přítomné a četl zápis poslední členské schůze, jejíž obsah byl přítomnými vzat na vědomí bez debaty.

Pak přečetl přípis Z.Ú.V.M., kterým nás zvou na župní ustavující valnou hromadu do Uh. Hradiště a přípis, aby byli vyloučeni ze včelařského spolku všichni ti, kdož nejsou z jednoho politického okresu.

Toto sdělení bylo vzato přítomnými členy z Vracova, Syrovína, Újezdce, Medlovic, Hostějova a Žeravic s nelibostí na vědomí a usneseno, aby jednatel vyhotovil písemnou petici pro Z.Ú.V.M. v níž by odůvodnil a žádal aby bylo výjimečně dovoleno, by tito členové mohli nadále zůstati členy spolku v Bzenci anebo aby si mohli otevříti včelařský spolek v Osvětimanech. Tento přípis bude vyhotoven a odeslán přímo na župní schůzi v Uh. Hradišti.

Dále se rozhodl důvěrník z Mor. Písku, že tamní členové setrvají ve včelařském spolku v Bzenci, bude-li jim půjčen vařák na vosk, cukr bude-li jim doručován až na místo hromadně a schůze aby byly konány odpoledne. Jednatel jim tyto požadavky jako samozřejmé zaručil, čímž budoucnost včelařského spolku v Bzenci ustálena.

Jelikož po rozdělení členských přihlášek nebylo žádných důvodných návrhů, byla schůze dne 7. prosince o 11 hodině třicáté minutě ukončena a členové zůstali jen v přátelské debatě v místě.

V Bzenci dne 7. prosince 1947.                              

August Bouda – jednatel

1948

DVACÁTÁ OSMÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 11. ledna 1948 o deváté hodině a pro velkou účast členstva byla odložena na desátou hodinu v hostinci p. Ludv. Vojáčka ve Bzenci.

Přítomno bylo 28 členů dle presenční listiny.

Valnou hromadu zahájil př. předseda Fr. Rýpal, který dal čísti zápis poslední valné hromady, který přečetl jednatel, a který byl schválen bez debaty až na dotaz př. Fanty, proč se nekoupilo v uplynulém roce semeno esparsety, jak to minulá valná hromada nařídila. Bylo odůvodněno, že časně na jaře semene nebylo, až pak v pozdnějším čase, a to se již nekupovalo, neboť by už nevzešlo a peníze by byly vyhozeny do vzduchu.

Pak přednesl krátce svůj referát př. jednatel, který řekl, že jsme v uplynulém roce konali 1 valnou hromadu a 1 členskou schůzi, pro naprostý nezájem a protože od Z.Ú.V.M. nedošly žádné přípisy. Bylo předneseno, že př. z Žeravic, Syrovína, Hostějova, Újezdce a Medlovic, zažádali si u  Z.Ú.V.M., aby jim bylo povoleno utvořiti nový včelařský spolek v Osvětimanech, kterýžto přípis byl podepsán všemi důvěrníky z těchto obcí, jakož předsedou a jednatelem včel. spolku ve Bzenci.

Na to přednesl referát př. pokladník, který řekl, že náš spolek má v pokladně ku dni 31. 12. 1947 obnos 3.681 Kčs 90 hal.

Př. Novotný se dotázal, z čeho tyto peníze jsou, zdali jsou to peníze toliko ze zápisného. Př. pokladník toto potvrdil. Na to reagoval př. Novotný ze Syrovína, který učinil dotaz, kde že je zbytek peněz za zprostředkování cukru. Př. pokladník ihned prohlásil, že při původním dotazu nerozuměl otázce a že v sumě 3.681 Kčs 90 hal. jest zahrnut i příspěvek z cukru, který řádně každým rokem dostával, poněvadž nebyl přítomen revisor účtů a rozdělovač cukru z roku 1947.

V důsledku toho bylo navrženo př. Novotným, aby byla utvořena tříčlenná komise, která by dne 18. 1. 1948 prozkoumala účty od cukru, což bylo vzato na vědomí a zvolen př. Fanta, př. Mlček a př. Novotný ze Syrovína. Všichni se sejdou v bytě př. předsedy, resp. v jeho kanceláři 18. 1. 1948 o deváté hodině. Na to př. Fanta se dotazoval stran spolkového majetku, co spolek má, kolik knih má ve své knihovně atd.

Př. jednatel prohlásil, že toto všechno bude řádně předáno dne 25. 1. 1948, kdy bude svolána výborová schůze.

Pak bylo přikročeno k volbě nových funkcionářů a byli zvoleni:

Předsedou – př. Fanta Fr. z Medlovic.

Místopředsedou – př. Mlček Petr ze Bzence.

Jednatelem – Urbánek Jan ze Bzence.

Pokladníkem – Navrátil Jos. ze Bzence.

Důvěrníky za obce: Vracov – Novotný Konstantin, Těmice – Hapla Frant., Žeravice – Glos Al., Syrovín Fiala Jos., Újezdec – Gerža Jos., Hostějov – Strnad Bedřich, Domanín – Marčík Rudolf, Bzenec-Mor. Písek –Patrman Fr., Mor. Písek – Hotovec Arnošt.

Revisoři účtů: Fr. Vrána ze Syrovína a A. Chileček z Vracova.

Všichni volbu přijali s výhradou, že spolek povedou do té doby nežli bude utvořen nový spolek v Osvětimanech, kam budou přemístěni z včel. spolku v Bzenci.  Svolá se pak mimořádná valná hromada, na které budou provedeny nové řádné volby.

Nový předseda poděkoval za vykonanou práci starým funkcionářům, načež schůze byla zakončena o 11 hod. 45. min.

V Bzenci dne 12. ledna 1948.

František Fanta – předseda

August Bouda – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 15. 1. 1948 o desáté hodině v hostinci p. Ludv. Vojáčka v Bzenci.

Přítomno bylo 12 členů výboru, dle presenční listiny.

Př. předseda zahájil schůzi a předal slovo př. jednatelovi v zastoupení nového jednatele, který dlel na valné hromadě Z.Ú.V.M. v Brně.

Př. jednatel přečetl zápis poslední výborové schůze, který byl vzat na vědomí bez debaty. Na to pak přečetl došlý přípis Z.Ú.V.M.  v Brně, v němž jest výslovně psáno, aby byli bezpodmínečně předáni členové spolku, kteří nejsou z místního politického okresu do sídla spolku ve svém politickém okrese,

Na to se rozpředla debata, která vyzněla, že oni členové z obcí Žeravic, Syrovín, Újezdec, Hostějov a Medlovice utvoří si vlastní včelařský spolek v Osvětimanech. A svolají si ustavující valnou hromadu na den 1. února do Osvětiman.

Členové z Vracova mají býti předáni do včel. spolku v Kyjově.

Na to se usnesl výbor svolati mimořádnou valnou hromadu do Bzence na den 15. února 1948 za účelem volby nových řádných funkcionářů,

Dále bylo odhlasováno, aby spolkový majetek byl rozdělen dle stavu včelstev přihlášených členů ku dni 1. ledna 1948.

Po projevech odcházejících členů a projevech zůstávajících členů byla schůze ukončena.

V Bzenci dne 26 ledna 1948 – v zastoupení August Bouda.

 

Výborová schůze

Byla konaná dne 4. dubna za přítomnosti 14 členů v 9 hod. 30 min. dopoledne u pana Vojáčka.

Přečten protokol z minulé schůze, nebylo námitek, protokol schválen.

Rozdělení spolku se provede až po sezoně, proč vysvětlil předseda. Rozdělení cukru bude předáno hromadně důvěrníkům, kteří se přesvědčí před rozdělením u členů, kolik včelstev bude zazimováno. Důvěrníci si vzali za úkol, jak bylo naloženo s podíly, které byly upsány.

Rozdělení majetku dle včelstev provede pokladník, což bude činiti asi 3 Kčs 50 hal podle stavu z roku 1947.

Majetek spolku byl zjištěn následovně.

Bzenec:

 • 1 lis na mezistěny
 • 1 lis na rohož 2 jehly
 • 1 váha decimální se soupravou závaží
 • 1 knihovna

Mor. Písek:

 • 1 parní vařák
 • 1 úlová váha

Předseda požádá přítele Hrušáka, aby nám v družstvě dovolil knihovnu uložit.

Usnesl se výbor, aby nesrovnalosti jednatele byly likvidovány (Aug. Boudy), likvidování bylo schváleno, schůze skončena v 11 hod 45 min.

V Bzenci dne 4 dubna 1948.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Konala se v neděli dne 20. června 1948 o desáté hodině dopolední na Sokolovně v Bzenci za účasti 14 členů.

Schůze byla zahájena za nepřítomnosti předsedy, místopředsedou Petrem Mlčkem, který přivítal přítomné, poté předal jednání jednateli, který předčítá došlou korespondenci, protokol z výborové schůze, který byl přijat bez debaty až na malou poznámku učiněnou př. Patrmanem, že likvidace jednatele Boudy neměla být tak jednoduchá.

Při čtení jednotlivých korespondencí bylo debatováno, což však nestálo za poznámku. Odeslání žádosti o zvýšení cukru bylo všemi přítomnými schváleno. Přečtení o plánovaném státním hospodářství jako plán pro pětiletku schválen, kontrolování včelstev bylo přijato s pochopením, protože členové včel nemající cukru nepotřebují tak, jako ti co včely mají!

Bylo rokováno o zřízení družstva dle návrhu nám zaslaného, do přípravného výboru byli navrženi členové: Fanta Frant. Medlovice, Patrman Frant. Mor. Písek, Pojsl Frant. Těmice, Mlček Petr Bzenec.

Bylo rozhodnuto objednat potřebné tiskopisy a informace o získání přídělů půdy.

Udělena důtka předsedovi za jeho nepřítomnost, že se neomluvil.

Schůze byla skončena o 11 hod. 45 min. pro pokročilou dobu, aniž mohlo býti vše důležité prodebatováno.

V Bzenci 20. června 1948.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 12. září 1948 za přítomnosti 19 členů.

Předseda schůzi zahájil přivítáním. Zahájená schůze byla vzpomínkou na zemřelého nám všem tak drahého pana presidenta Edvarda Beneše povstáním.

Poté přečten protokol ze schůze minulé a přijat bez poznámky. Jednatel předčítá došlou korespondenci. Bylo debatováno hlavně o malé snůšce, která byla letos velmi špatná. Propočítáno na jakých zásobách může včelstvo vydržet přes zimu.

Dále mělo býti rokováno o zřízení zdejšího včelařského družstva, jak bude postupovat a hospodařit na přidělené půdě ze statku.

Po schůzi bylo přikročeno ku vracení peněz vybraných na cukr.

Schůze byla skončena v 11 hod. 30 min. s poznámkou př. T. Patrmana, že nikdy nebyla schůze za tak stísněné nálady jako dnes.

V Bzenci 12. září 1948.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

1949

DVACÁTÁ DEVÁTÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 6. února 1949 o desáté hodině dopolední za přítomnosti 30 členů.

Valnou hromadu zahájil př. předseda, uvítal přítomné, načež dal přečísti protokol z poslední valné hromady. Tuto přečetl př. jednatel, byla vzata na vědomí bez poznámky všemi přítomnými. Po tomto přednesl př. jednatel jeho zprávu o činnosti za celý rok.

Do valné hromady přišlo 65 kusů různé korespondence, která došla od poslední schůze, př. jednatel se zmínil o liknavosti národního správce př. Böhma, který jen nařizuje a naši korespondenci nevyřizuje, nechává vše při planých slibech. Na to podává zprávu př. pokladník, kterou doplňují revisoři účtů, že zápisy pokladníka jsou správné a navrhují absolutorium, Cileček a Gerža.

Volné návrhy byly hlučné, že nestačil př. jednatel si dělat poznámky, př. Navrátil vysvětluje nedostatky pro funkcionáře a jejich potíže s umístěním knihovny a jiných věcí, dále vytýká př, Böhmovi, že jeho nesplnitelnými sliby dělá státu velkou národohospodářskou ztrátu. Po té přikládá př. předseda dopis od př. Böhma, který mu stroze odpovídá na nedodržené sliby.

K oběžníku č. 2 př. Hrabincová poznamenává, že nesouhlasí s tím, aby udělali umělé roje, jelikož by nebylo zas žádného medu tím zeslabením včelstev, jelikož žádný včelař do 27. února 1949 nebude vědět jak silné má včelstvo, ne tak aby předem bez přídělu cukru mohl dělat umělé roje pro vývoz.

Vracov předložil návrh pro ministerstvo, aby jim byla pronajata část neobsazené plochy u lesa na dobu 100 let bezplatně, kde by se pěstovala včelí pastva a stromoví. O návrhu nebylo debatováno a nechá se do schůze.

Před ukončením př. jednatel vzpomněl, že je tomu letos 30 let, co včelařský spolek byl založen, pro pokročilou dobu byla vzpomínka též odložena do příští schůze.

Tím byla valná hromada za přátelského ticha skončena ve 12 hod.

V Bzenci 6. února 1949.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 27. března 1949 v hostinci p. Ludv. Vojáčka za přítomnosti 22 členů. Schůzi zahájil př. předseda v 9 hod. 30 min., uvítal přítomné a nechal předčítat zápis schůze minulé, ku zápisu nebylo poznámek a zápis schválen.

Předal slovo př. jednateli, který přečetl došlou korespondenci, předseda nechal rokovat o vývozu rojů do Polska, usneseno, že spolek roje dá, ale roje přirozené, ovšem budou-li jaké. Rozmnožovat včelstva ne příliš sytá, tím by včely utrpěly ztrátu. O čemž se podá zpráva Z.Ú.V.M. Brno.

Př. jednatel vzpomíná třicetiletého založení spolku včelařského v Bzenci. K této vzpomínce promluvil první jednatel př. Bezchleb Frant., vzpomněl zasloužilého člena př. Konšela, člena zakládajícího a dobrého včelaře.

Př. jednatel žádá přítomné, aby uctili povstáním památku všem našim členům, kteří nás za těchto třicet let opustili, nebylo zapomenuto na naše drahé presidenty T. G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše jako osvoboditele, jenž nás rovněž opustil navždy.

Lípa svobody, která byla slavnostně zasazena, uschla, byl podán návrh, aby byla zasazena znovu, ale ne na Starém hradě, tam není pro lípu půda.

Po rušné debatě předseda schůzi končí v 10 hod. 30 min.

V Bzenci 27. března 1949.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Byla konána 5. června 1949 o deváté hodině dopoledne v hostinci p. L. Vojáčka v Bzenci za přítomnosti 19 členů. Jelikož se do schůze nedostavil předseda ani místopředseda, zahájil schůzi jednatel na výzvu členů až v 10 hod.

Př. jednatel zahájil schůzi tím, že přivítal přítomné s poznámkou, že liknavost členů hlavně důvěrníků byla velká. Nezúčastnění schůze byli: Mor. Písek, Syrovín, Domanín, Hostějov a Medlovice.

Na to jednatel přečetl zápis minulé schůze, který byl přijat bez poznámky. Při čtení korespondence bylo rokováno o každém kusu zvlášť. Po přečtení oběžníku č. 3, bylo jednohlasně usneseno dopsat na Národní zprávu včelařů, aby nám zaslali nádoby na odeslání žádaných oddělků, jinak, že včelaři včely dodati nemohou neb nemají v čem. Včela není holub, aby se mohla poslat v košíku.

Členové jsou ochotni dát nejen oddělky ale celé roje, když jim budou potřebné bedny dány k dispozici.

Př. Patrman odchází na nové působiště do Hrušovan, př. Ed. Veverka do Lipova aniž by byl důvěrníkovi dal zprávu, že se stěhuje.

Za rušného hovoru schůze skončena v 11 hod. 20 min.

V Bzenci 6. června 1949.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Konaná dne 3. července 1949 v místnostech p. Ludv. Vojáčka v Bzenci.

Schůzi zahájil př. předseda za přítomnosti všech důvěrníků a několika členů v 9 hod. 15 min. dopoledne.

Jednatel přečetl přípis od jednoty včelařů z Prahy, který se týkal přídělu cukru a kontingentu medu. Př. Glos učinil poznámku, proč to neměla čísti schůze členská, proč on má se namáhat a každému referovat o co se jednalo, načež mu jednatel krátce odpovídá, že členové schůze málo navštěvují, pak říkají, že o ničem neví, proto jsou důvěrníci za to odpovědní.

Na jednání o dodávce medu navrhuje př. Novotný, aby každá obec, která nemá medu, podala žádost sama o neúrodě a snížení dodávky medu.

Př. Bochera říká, že mají-li se včely rozmnožovat, musí se také uznat, že snůška medu není také všude stejná, tím by byla jen ztráta včelařů a navrhuje, aby byla dodávka medu odložená až po pozdní snůšce. Pro velmi rušnou debatu nestačil jednatel si dělat poznámky a říká, že teď musíme čekat na dekret ministerstva, který má dle oběžníku č. 4 býti vydán dne 8. července 1949.

Přítel Novotný se zmínil o projevu národního správce Lad. Böhma v Malenovicích, který řekl, že to nebude tak zlé.

Předseda poděkoval výboru a hostům za účast a schůzi skončil v 10 hod. 30 min.

V Bzenci 3. července 1949.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Byla konaná dne 23. 10. 1949 v 9 hod. 30 min. v hostinci p. Ludv. Vojáčka za účasti 14 členů.

Schůzi zahájil př. předseda a dal přečísti protokol z minulé schůze, který byl schválen bez debaty.

Přikročeno ku jednání došlé korespondence z kraje, na tuto schůzi byli důvěrníci vyzváni, aby s sebou do schůze přinesli žádané věci, což neučinili všichni a proto byli př. jednatelem pokáráni pro nekonání svých povinností vůči spolku. Což slíbili, že tak dodatečně učiní.

Bylo jednáno o vyslání 2 delegátů na schůzi kraje, čímž byli pověřeni př. Novotný z Vracova a př. Urbánek ze Bzence.

Volné návrhy nebyly celkem žádné, ale přátelská rozprava o různých věcech byla čilá.

Po debatě př. předseda přítomným poděkoval a schůzi ukončil v 10 hod. 45 min. s přáním hodně zdaru do další práce.

V Bzenci 30. října 1949.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

1950

TŘICÁTÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána 8. ledna 1950 o deváté hodině dopoledne v místnosti pí. Daněčkové na náměstí, ale pro velmi malou účast musela býti započata v deset hodin.

V deset hodin zahájil schůzi předseda za přítomnosti 27 členů, po zahájení valné hromady vybídl př. jednatel přítomné, aby vzdali poctu zesnulému členu, řídícímu učiteli Hyginu Strýčkovi zasloužilému členovi.

Pak dal př. předseda přečísti protokol z minulé schůze, proti záznamu nebylo poznámek a protokol schválen. Př. jednatel přečetl došlou korespondenci, o níž bylo debatováno hlavně o rozčlenění spolku do svých okresů a rozdělení jmění odcházejícím. Soupis spolkových věcí vzal si na starost hospodář př. Josef Rygar, po skončení soupisu bude svolána schůze výboru, který o věci rozhodne.

Dále členové protestovali proti zdlouhavému oddalování s výplatou za dodaný med a bylo žádáno, aby se tam dopsalo uvedení způsobu. Když cukr musí býti zaplacen předem, proč nemůže býti med zaplacen při dodávce, nebude-li med ze sklizně proplacen hned, nebude také odevzdán.

Př. pokladník přečetl pokladní zprávy.  Pokladní hotovost do valné hromady činí 1252 Kčs.

Pak bylo přikročeno k volbám nového předsednictva. Předsedou byl zvolen jednohlasně př. Mlček Petr ze Bzence, místopředseda Fr. Novák ze Bzence, jednatel Urbánek Jan ze Bzence, pokladník Jos. Navrátil ze Bzence.

Důvěrníci: Bochera Frant. Bzenec Kolonie – Mor. Písek, Chromý Vlad. Domanín, Mařík Rud. Těmice, Hapla Frant. Syrovín, (jméno nečitelné – pozn. přepisovatele) Žeravice, Šrom (nečitelné – pozn. přepisovatele).

Revisoři účtů. Rýpal Frant. Bzenec a Vrána Frant. Syrovín.

Všichni volbu přijali.

Ve volných návrzích vybídl netečnost funkcionářů při pohřbu př. Strýčka za nedodaný věnec a spoluúčast na pohřbu, což nebylo vinou jednatele, neboť o smrti nebyl včasně spraven, aby mohl potřebné věci zařídit.

Na to nový předseda valnou hromadu ukončil v 11 hod. 30 min. a poděkoval přítomným.

V Bzenci 8. ledna 1950.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 23. 4. 1950 v 9 hod. v hostinci p. Ludv. Vojáčka za přítomnosti 20 členů.

Schůzi zahájil př. předseda přivítáním přítomných o půl hodiny později, nechal předčítati protokol minulé schůze, po přečtení kritizuje př. Hapla ostré zápisy protokolu, což bylo členstvem žádáno. Př. Šrom vytýkal nepřítomnost př. Rygara, který měl do schůze přinést inventární záznam spolkového majetku a knihovny a jehož nepřítomnost nebyla omluvená. Jinak nebylo proti záznamům poznámek a zápis schválen.

Schůzi nenavštívila Kolonie a z Písku pouze př. Obdržálek.

Schůze byla určena pro vybírání příspěvku na rok 1950, asi proto byla tak malá účast. Domanín žádá změnu důvěrníka, místo R. Maříka, př. Veselého Bohumíra.

Dále bylo uloženo jednateli, aby udělal dotaz u fy. Brat. Švarcové v Kolčí, zač dodá medomety, úly a jak brzy.

Na to předseda schůzi skončil v 10 hod. 45 min.

V Bzenci 24. dubna 1950.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Konaná dne 14. 5. 1950 v hostinci p. Ludvíka Vojáčka za přítomnosti 25 členů.

Schůzi zahájil předseda o 9 hod. 30 min. dopoledne. Předal referát př. jednateli, který přečetl došlou korespondenci, týkající se nesplnění dodávky medu. Členstvo o věci podebatovalo a dalo za úkol jednateli, aby věc dle usnesení členstva vyřídil. Vracov poslal přípis, že má věc vyřízenou, což se vzalo na vědomí.

Předseda schůzi skončil o desáté hodině dopolední.

V Bzenci 14. května 1950.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Konaná dne 23. 7. 1950 v hostinci p. Ludv. Vojáčka za přítomnosti 25 členů.

Schůzi zahájil předseda v 9 hod. dopoledne. Program schůze byl: povinná dodávka medu ze sklizně 1950, kterou členové vyslechli velmi pozorně a slíbili, že med odvedou co nejdříve. Př. jednatel si stěžoval na nedbalost některých důvěrníků, že nevyřizují věci vůči spolku, tak jak jest potřeba. Dále apeloval na důvěrníky, aby v zájmu spolku, věci, které se mu nařizují, neodkladně vyřizovaly.

Nedbalostí se práce jednatele velmi stěžuje.

Za klidné a veselé nálady předseda schůzi ukončil v 10 hod. Poděkoval přítomným a přál mnoho zdaru.

V Bzenci 2. 7. 1950.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

1951

TŘICÁTÁ PRVNÍ VALNÁ HROMADA

Byla konána 14. ledna 1951 v sále Lidového domu v 9 hod. dopoledne.

Pro nedostatečný počet členů byla zahájena v 10 hod. za přítomnosti 26 členů. Předseda valnou hromadu zahájil a vybídl přítomné, aby povstáním vzpomněli zesnulého člena Rudolfa Pařenicu, který naše řady opustil navždy.

Předseda pak nechal přečísti protokol minulé valné hromady, který byl schválen bez poznámky.

Jednatel pronáší svůj referát, kde uvádí, že došlo 75 kusů korespondence, odesláno bylo 77 kusů, k čemu potřeboval dosti práce a času, pak přečetl došlou korespondenci, kterou pro její obsáhlost nezvládl a požádal př. Rud. Lukeše, aby něco z toho přečetl, který vyhověl, ač měl silnou rýmu.

Po té podává zprávu př. pokladník, který krátce hlásí pokladní hotovost 2.079 Kčs 50 hal. a na fond mu zbývá pro letošní rok ještě 845 Kčs.

Revisoři provedli revisi na místě, kde shledali vše v pořádku.

Mor. Písek nechal opraviti vařák, což sami zaplatili z poplatku ze zapůjčení. Přijato bylo pět nových členů s uspokojením.

Ve volných návrzích pro stísněnost nebylo návrhu ani dotazů.

Pro pokročilou dobu předseda valnou hromadu skončil poděkováním za účast v 11 hod. 50 min.

V Bzenci 14. ledna 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

Volby byly krátce odbyty tím, že většina členů prohlásila, aby starý výbor zůstal, což hlasováním taky tak dopadlo a schváleno.

 

Členská schůze

Konána dne 13. května 1951 na prostranství dvoru před vinárnou v hotelu Skála za krásného dne.

Schůzi zahájil př. Petr Mlček uvítáním přítomných 15 členů v 9 hod. 15 min. dopoledne.

Př. Urbánek předčítá došlou korespondenci a což bylo hlavním bodem schůze – dodávka rojů pro lesní závod ve Strážnici, jelikož lesní závod ve Strážnici nám sdělil, že nemá o příděl rojů již zájem. Rokovalo se o tom v případě, že by kraj na nás dodávku žádal, jak postupovati, což bylo usneseno na návrh př. Rýpala, dle počtu včelstev v obcích ve spolku.

Ve volných návrzích nebylo poznámek k další debatě pro stísněnost členstva.

Přijati byli dva členové ze Žeravic: Zámečník Ervin a Alois st.

Tím předseda schůzi skončil a poděkoval za účast na ní v 10 hod. 45 min. dopoledne s přáním zdar včelařství.

V Bzenci 13. května 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Členská schůze

Byla konána dne 1. července 1951 v 9 hodin dopoledne za přítomnosti 25 členů ve vinárně hotelu Skála.

Schůzi zahájil př. předseda v 9 hod. 30 min., přivítal přítomné a předal slovo jednateli, který přečetl došlou korespondenci, hlavním bodem bylo, jak řešit dodávku medu a MNV nám zaslal rozpis na jedno včelstvo 2.30 kg, což by bylo o 322 kg ještě více.

Proto členstvo protestovalo, že je to nemožné, aby při tak špatném počasí a zvláště když včely dosud nic nepřinesly od jara. Bylo družstvem navrženo, aby byla podána žádost o úplné zproštění dodávkové povinnosti.

K tomu má každá obec patřící do spolku poslati potvrzení o tom, že není medu.

Současně členstvo žádá ONV o vyslání revise na včelíny, aby se osobně přesvědčily, že splnění povinností je nemožné.

Přítel Mazničenko sledoval, jak houževnatě se včely namáhají, aby nějakou potravu našly, ale žádná včela se ani na okamžik na květu nezdržela, protože tam pro ni nic nebylo.

Přítel Zámečník Ervin ze Žeravic vytýkal, že bylo málo rojů naplánováno, že podle směrnic se na roje nasazené nedostává cukru, ale při plánování návrh žádný nepodal, kolik se má do plánů rojů napsat.

Po rušné debatě se členstvo rozchází, aniž by vyčkalo, až předseda schůzi zakončí, jednatel poděkoval zbytku za účast a schůzi skončil v 11 hod.

V Bzenci 1. července 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 5. 8. 1951 v 9 hod. dopoledne na hotelu Skála za přítomnosti 10 členů.

Schůzi zahájil př. předseda Mlček v 9 hod. 30 min. a přivítal přítomné, předal jednání př. jednateli, př. jednatel vysvětlil přítomným situaci s cukrem pro roje, přečetl přípis z kraje, který nemá námitek, aby cukr ze spolku v Kyjově byl předisponován k nám do Bzence a sděluje nám, že spolek může žádat taky u jednoty v Praze nejpozději do 5. 8. 1951, později by to bylo bezpředmětné. Př. Šrom se nabídl, že cukr z Kyjova přiveze dne 6. 8. 1951. Přít. Bochera navrhuje, aby byly jednateli hrazeny výlety a cestovné, ušlý čas s obstaráním cukru pro roje a to tím způsobem, že se cena cukru zvýší o 1 Kčs na 1 kg, počet rojů dosáhl nebývalé výše 73.

Př. jednatel vytýkal důvěrníkům, že se málo starali o to, aby se odvedly roje pro státní lesy. Vyzíval je, aby se starali o to, aby byl med dodán aspoň částečně od těch, kteří něco vytočili, bez ohledu na to má-li taky druhý či ne, vždycky bude lepší něco než nic, ale snaha je zde dodávku splnit, což bylo důvěrníky splněno.

Př. jednatel odpovídá na různé otázky, které nebyly důležité, aby se protokolovaly.

Bylo přijato 5 nových členů.

Byl objednán suchý sirup, který má členstvo rozebrati u pokladníka. Př. Bochera doporučuje krmení sirupem až na jaře, aby včely nedostaly úplavici, jednatel dá rozmnožiti poučení, jak se přidává sirup do cukru.

Př. předseda poděkoval přítomným a schůzi skončil v 11 hod. s přáním mnoha zdaru ve včelařství.

V Bzenci 5. srpna 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 28. října 1951 v 9 hod. dopoledne v místnosti hotelu Skála za přítomnosti 10 členů.

Schůzi zahájil předseda př. Mlček, přivítal přítomné a předává slovo př. jednateli, který se ujímá povinnosti čtením došlé korespondence a rozebírá ji bod po bodu, aby výsledek schůze byl zpracován, což se ukázalo, že to není možné ani od důvěrníků dosáhnout, neb na body nemohli dáti přesnou odpověď, což slíbili, že vše u svých členů zjistí a pošlou.

Spolek dodal státním lesům v Jarohněvicích 10 včelstev, včelstva však nebyla proplacena, tak jak jednota včelařů v Praze oznámila.

Proto se výbor usnesl dopsat na lesní správu, aby věc napravila. Což jednatel napíše a doporučeně odešle.

Př. jednatel vyzívá důvěrníky, aby nabádali členy ku naplnění dodávkových povinností, jak rojů, medu a semen. Aby se nespoléhali, že byla žádost o prominutí podána, ale není vyřízena více, že snůška byla velmi špatná, proto dej každý, co můžeš, snaha zde bude, obce se zavázaly, že tak učiní. Těmice a Syrovín měly kontrolu a dodávky byly zproštěny. Dále byli členové vyzváni, aby rozebrali zakoupený dextrin na přikrmování včelstev.

Volných návrhů a dotazů nebylo, jen poznámky o katastrofálním suchu.

Schůzi předseda skončil v 11 hod.

V Bzenci 28. října 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

 

Výborová schůze

Byla konána dne 2. prosince 1951 v 9 hod. dopoledne v místnosti Hotel Skála za přítomnosti 11 členů.

Schůzi zahájil za nepřítomného předsedu Mlčka př. jednatel Urbánek v 9 hod. 30 min. Přítomno 9 členů výboru a 2 hosti, př. Bochera se omluvil.

Hlavním bodem bylo pánování na rok 1952, návrh plánování KVO byl probrán bod po bodu a o každém bylo zvlášť rokováno. Výsledek toho bude odeslán KVO v Gottvaldově.

Př. Rygar rozdělil peníze včelařům, kteří dodali včely pro státní lesy Hodonín (Jarohněvice).

Na to byla přečtena korespondence, po krátké debatě poděkoval př. jednatel výboru za spolupráci a schůzi skončil v 11 hod. dopoledne.

V Bzenci 2. prosince 1951.

Urbánek Jan – t. č. jednatel

1952

TŘICÁTÁ DRUHÁ VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 8. února 1952 v 9 hod. v sále u Daněčků ve Bzenci.

Za účasti 28 členů předseda př. Mlček zahájil schůzi. Na návrh členů nebyl čten zápis z minulé valné hromady.

Za nepřítomného jednatele přečetl př. předseda oběžník od Jednoty včelařů o vybírání příspěvku, které zůstávají jako loni.

Př. Rýpal podal výklad o celostátní konferenci v Mar. Lázních, konané 19. – 20. ledna 1952

Předseda připomíná, že Žeravice, Mor. Písek a Kolonie mají dodati roje.

Př. předseda podává zprávu ze své činnosti, že byl volán na ONV, kde mu bylo vytýkáno, aby spolky řádně plnily své povinnosti.

Celkem se dodalo 213 kg medu. Rolnická škola dodala 12 kg. Dále předseda žádá, aby členové řádně navštěvovali schůze a plnili své povinnosti.

Na to podává zprávu př. pokladník:

Zbytek z roku 1950 Kčs, 2.079,50 Kč, příspěvky členů činí 11.517,50 Kčs, včetně zbytku z roku 1950 zůstává v pokladně 391 Kčs, úmrtní činí 845 Kčs.

Dále žádá členy, aby si odebrali dextrin pro jarní krmení včel.

Valná hromada navrhuje, aby člen, který 3x nenavštíví schůzi anebo se řádně neomluví, aby byl z účastnictví spolku vyloučen a zbaven všech práv po dobu jednoho občanského roku. Dále se usnáší, aby při vydávání cukru byla vybírána přirážka na úhradu režie od případu k případu.

Od členů byly vysloveny návrhu, př. Šrom navrhuje pro Žeravice, kurs medového pečiva a přednášku o včelařství.

Př. Veselý navrhuje, aby v sídle spolku byl uspořádán kurs o včelaření a chovu matek. Datum kursů určí předsednictvo spolků. Hospodář sděluje, že má 25 ks knih, lis na rohožky, ruční lis na mezistěny a 2 jehly.

Volba nových činovníků:

Předseda – př. Frant. Bochera.

Místopředseda – př. Frant. Mazničenko.

Jednatel – př. Matěj Šoustek.

Pokladník – př. Josef Navrátil

Revisoři účtů: př. Frant. Rýpal a Petr Mlček.

Důvěrníci: pro Bzenec Frant. Rychmach, J. Rygar, pro Mor. Písek Jan Aust, Těmice Frant. Hapla, Domanín Bohumír Veselý, Žeravice Adalbert Šrom, Syrovín Frant. Fiala.

Vykupovač medu: Petr Mlček.

Volné návrhy žádné a pro pokročilou dobu schůze skončena ve 12 hod.

Medová bilance byla letošního roku velmi slabá, že jsme nemohli ani předepsaný kontingent v některých obcích splnit vůbec a v některých jen částečně. Dá Bůh, že letošního roku se nám vše vynahradí.

V Bzenci dne 7. února 1952.

Matěj Šoustek – jednatel

 

Členská schůze

Konaná 27. dubna 1952 v hostinci u Daněčků. Přítomno bylo 39 členů, tedy účast podle předcházejících schůzí dosti potěšitelná.

Předseda zahájil schůzi a uvítal s potěšením hojnou účast členů; přečteny došlé dopisy z KOVO a od okres. důvěrníka. Ve výzvě KOVO, aby spolek byl nápomocen složkám soc. sektoru a místnímu JZD, vystoupil př. Urbánek se stížností, proč obec Bzenec zaorala či nechala zaorat pozemek, svého času pro rozšíření včelí pastvy věnovaný a včel. spolkem medonosnými rostlinami osetý. Žádal, aby se podala stížnost KOVO.

V dalším programu bylo projednání dopisu od statku Jarohněvice o nedodání 9 rojů. Od přítomných př. zjištěno, že dodáno 10 rojů – které se správně nedodaly (bez matky a slabé), takže statek Jarohněvice má 10 rojů v r. 1951 dodaných, takže spolek náš má dle toho dodat ještě 5 rojů.

V roce 1951 dle hlášení přítomných dodali statku Jarohněvice: Juřík – Domanín 2 roje a zároveň žádá vrácení 2 kg cukru a do dvou rámků mezistěny, Hapla – Těmice 1 roj, Pojzl též 1 roj, Novotný – Syrovín 1 roj, Novotný – Syrovín 1 roj, ze Bzence Rýpal 2 roje, Novák 1 roj a Rygar 1 roj. Celkem tedy 10 rojů pro rok 1952, zůstává k dodání 5 rojů: Žeravice 2, Mor. Písek 2 Bzenec-Kolonie 1 roj.

Po přečtení dopisu př. Rocha z Veselí navrženo odeslat jemu jmenovitý seznam všech členů.

Po prodebatování z přídělu mezistěn u našeho spolku (15 kg), rozdělit mezistěny pro 32 členy začátečníky: Těmice 1, Žeravice 6, Syrovín 6, Písek 6, Domanín 9, Bzenec 4. Bylo navrženo pro každého ½ kg mezistěn, a poněvadž odhlasovaných jako potřebných bylo více, dohodnuto na dkg pro jednotlivého člena navrženého a jsou to přátelé: Ambruzík – Těmice, Raisiger, Schneider, Střebovský, Zámečník ml. i st. a Žůrek – Žeravice, Habán, Mentl, Pavlíček, Dočkal, Repík, Plášek – Mor. Písek, Janík, Pernica, Němec, Píštěk, Žůrek, – Syrovín, Hobza, Rychmach, Sekely a Vrzal – Bzenec, Čožík, Glos, Kmínek, Klobáska, Miklenda, Němec Nikl st., Rudecký a Veselý z Domanína.

Bylo ihned vybráno od přítomných důvěrníků na zaplacení následující obnosy: Těmice 70 Kčs, Domanín 650 Kčs, Syrovín 420 Kčs, Bzenec 280 Kčs (zaplatil př. Hobza), Žeravice, že zašlou obnos 420 Kčs př. Austovi do Písku. Př. Aust na návrh členů z Písku pověřen, aby pro mezistěny zajel. Povinnost tuto převzal a ujistil, že scházející obnos 420 Kčs, který má složit Písek od píseckých přátel vybere osobně a pro mezistěny v úterý po této nedělní schůzi zajede. Mezistěny tyto osobně se musí vyzvednout po předchozím zaplacení u KVO v Gottvaldově. Jak už skoro vzpomenuto, protože pro větší počet žadatelů nebylo možno každému po ½ kg dát, navrhuje př. Hobza po 40 dkg.

Př. Urbánek hlásí, že dodavatelé semene slunečnic dostali za vedená semena obnos 200 Kčs a tento obnos věnují k dobru spolku do spol. pokladny, za kterýžto krásný a příkladný čin bylo hned předsedou tlumočeno obětavým členům jménem spolku poděkování.

Od přátel mladších včelařů bylo navrženo v proponované přednášce, na kterou byl osobně KVO delegován př. Novák z Rohatce, bylo hlavním tématem „Podmínky hlavního rozvoje včelařství“. Protože máme v našem spolku mnoho začátečníků a dle usnesení KVO musí každý spolek ve vlastním oboru působnosti a obvodu pro tyto uspořádat výcvikový kurs, vyzval předseda přítomného osvědčeného chovatele včel i matek př. Rýpala, aby část svého volného času v některou neděli tomuto účelu věnoval. Bylo přislíbeno a ihned se z přítomných přihlásilo několik přátel a sice: př. Hobza. Žůrek, Pernica, Kotek, Kmínek, Ambruzík, Veselý, Rudecký, Nikl st., Klobáska, Janík, Gloss, Martykán, Polánek, Vrzala, Němec a Talanda. Poněvadž takový počet pro jednu neděli by byl velký, rozděleno na dvě neděle a stanoveno tak, že př. mimo Bzenec bydlící, v případě, že by snad ve stanovenou neděli bylo deštivé počasí, bez dalšího vyrozumívání přijedou až v neděli následující.

Někteří přátelé mají zájem o vysazování ovocných stromků podle možností a bude tato akce podniknuta v pozdějším období.

O pořádání přednášky př. Nováka z Rohatce se termín nemohl stanovit až po dohodě s vyslaným učitelem včel.

Před skončením schůze žádal předseda vysvětlení nestranickosti u př. Fialy, který dostal na rok 1951 cukr na zimní přikrmování pro 9 včelstev a na jaře hlásí, že zazimoval troje, sdělil př. Fiala, že 6 čeledí prodal – př. Janíkovi do Syrovína 2, př. Kotkovi 1, př. Žůrkovi do Žeravic 1, př. Schneiderovi 1 a do Újezdce př. Čechovi 1. S tímto vysvětlením však není věc urovnána, protože ze jmenovaných i na tyto jim prodané včely se vydal cukr, v příští schůzi se o tom mezi členy rozhodne, jak tuto věc skončit.

Čas pokročil, a proto většina přítel opouští schůzi, kterou předseda končí v 11 hod. 45 min.

Bzenec 27. dubna 1952.

Matěj Šoustek – jednatel

 

Členská schůze

Konaná dne 10. srpna 1952 u Daněčků.

Př. předseda zahájil schůzi za účasti 34 členů. Dále př. předseda přečetl program schůze a na žádost členů byl přečten zápis poslední schůze. Na dotaz, kdo má nějaké připomínky k přečtení zápisu sdělil př. Rýpal, že kurs pro nepříznivé počasí nebylo možno provést.

Na to př. předseda vysvětluje, že o zaorání pozemku nemá zprávu. Dále př. předseda předčítá dopis pro státní statky. Na to se rozvine debata o plnění dodávky rojů a př. předseda dává návrh k odhlasování, že dokud Mor. Písek neodevzdá roje, neobdrží včelaři v Mor. Písku žádaný cukr. Při hlasování byli všichni pro až na př. Obdržálka, který navrhuje, že s tímto nesouhlasí, poněvadž se mu žádné včelstvo nerojilo. Po přečtení počtu včelstev a rojů sděluje př. Obdržálek, že 1 roj odevzdá.

Členstvo se usnáší o zapůjčení překladů cizích literátů. Na žádost př. Schneidra, který žádá o zapůjčení včelařského filmu.

Na to byly přečteny směrnice na rozdělení cukru.

Na návrh př. Veselého bude vybírána z každého1 kg cukru pro včelaře 1 Kčs.

Schůze skončena v 10 hod. 45 min.

V Bzenci 10. srpna 1952.

Matěj Šoustek – jednatel

1953

Členská schůze výboru

Konaná dne 4. ledna 1953 v místnostech rolnické školy za účasti 12 členů výboru.

Schůzi zahájil př. předseda, přivítal přítomné a poděkoval řed. školy  za propůjčení místnosti.

Na programu bylo informování členů o přídělu cukru na nouzové krmení včel. Př. předseda dává návrh na rozdělení cukru, a sice pro včelstva, na které se odevzdal med 1,10 kg a na včelstva, na které se med neodevzdal 0,25 kg. Př. Rýpal navrhuje, že podle tohoto se cukr rozdělovat nemá, na což vznikla debata. Bylo přijato, aby byl cukr rozdělen, a sice pro včelstva, na které se med odevzdal 1,25 kg a na včelstva, kde se med neodevzdal 0.50 kg a včelařům kteří med neodevzdávají vůbec, se nedá žádný cukr.

Ve volných návrzích př. předseda informuje, proč nemůže v některých úlech usaditi včely.

Po debatě byla schůze skončena.

V Bzenci 4. ledna 1953.

Matěj Šoustek – jednatel

 

VALNÁ HROMADA

Byla konána dne 8. března 1953 v sále hotelu Skála za účasti 25 členů.

Př. předseda přivítal přítomné a žádal jednatele, aby přečetl zápis z poslední valné hromady.

Dále byla přečtena korespondence. V další debatě př, Rýpal navrhuje, aby byl pozván př. Savín na uspořádání přednášky.

Př. Hobza sděluje, že doveze cement z Gottvaldova. Př. Aust, dává návrh, aby členové spolku v Mor. Písku vypomohli při vybudování včelínu v JZD v Mor. Písku.

Dále byla provedena volba nových činovníků:

Předseda – př. Frant. Bocheza.

Místopředseda – př. Mazničenko.

Jednatel – Matěj Šoustek.

Pokladník – Josef Navrátil.

Revisoři účtů: př. Frant. Rýpal a Petr Mlček.

Důvěrníci pro Bzenec – Frant. Rychmach, a J. Rygar, Mor. Písek – Jan Aust, Těmice – Fr. Hapla, Domanín – B. Veselý, Žeravice A. Štrom, Syrovín – Fr. Fiala.

Vykupovač medu – Petr Mlček.

Př. předseda si dává závazek, že vyškolí nového včelaře a splní dodávku medu.

Též př. Rygar si dává také závazek, že taky splní dodávku medu.

Dále si dává př. Aust závazek, že odpracuje 10 hodin při vybudování včelínu v JZD Mor. Písku.

V Bzenci 4. ledna 1953.

Matěj Šoustek – jednatel