Spolek Katolického lidového domu

Tento spolek vznikl koncem roku 1923 a hlavní náplní jeho činnosti bylo zajištění a udržování prostor v Bzenci, které by byly vhodné a fungovaly ke sdružování občanů římsko-katolického vyznání. V roce 1930 a 1931 se na náměstí naproti dnešní pošty podařilo spolku vybudovat na místě bývalého Goldmanova hostince pěkný jednopatrový dům, který byl vybaven restauračními místnostmi, sálem s jevištěm a několika pokoji pro hosty vybavenými vlastním vodovodem. Samotnou stavbu provedla firma Holomek ze Bzence a náklady s ní spojené činily 750 000 Kč. Za budovou byly rozsáhlé zahrady, které hraničily s ulicí Bzinskou. Jejich srovnáním navážkou se počítalo s pozdějším využitím jako cvičiště (nyní stojí na této ploše kulturní dům). Provoz Katolického domu byl zahájen slavnostním otevřením spojeným s vystoupeními Orla a umístěním svěceného kříže v budově dne 30. 8. 1931. O tom, že byla stavba pro spolek dobrým tahem, svědčí její plné využití v pozdějších letech pro divadla, přednášky, výstavy a jiné akce. Spolek byl činným i v době okupace a ještě v roce 1948 v něm bylo sdružováno 69 členů.

Vzhledem k zaměření spolku jej odbor pro vnitřní věci ONV ve Veselí nad Moravou v roce 1948 rozpustil a vydal k tomu toto vyjádření: „Poněvadž vyvíjení spolkové činnosti v separátním spolku se jeví za součastného vývoje jen jako úzké spolkaření a tříštění činnosti povolených organizací. Statutární úkoly spolku Katolický dům v Bzenci jsou takové povahy, že není možno uvažovat o včlenění spolku do některé organizace. Co se kulturní stránky spolku týče je nutné říci, že organizování a rozvíjení nového společenského života pracujících přísluší osvětovým besedám, které jsou zařízením MNV. Z toho vyplývá, že není opodstatněné trvání spolku.”


    zdroje:

  • Julínková, M.: Náboženský život ve Bzenci v letech 1920 – 1950, vydáno roku 2000
  • SOKA Hodonín AM-BZ 167