Místní spolek Československého Červeného kříže

Ve Bzenci byl založen v únoru 1920. Jeho počátky byly velmi těžké, protože v lidech přetrvávala nedůvěra zaviněná špatnými zkušenostmi s bývalým rakouským Červeným křížem. K jeho založení se přihlásilo 127 občanů města, ale na ustavující schůzi se sešlo pouhých 5 lidí, takže nebylo možné ani naplnit jeho výbor. Předsedou byl jmenován místní lékárník Rudolf Šenk a jednatelkou Ludmila Racková (viz. významné osobnosti Bzence). Jen díky obětavosti těchto lidí nebyl celý podnik ihned z počátku odsouzen k naprostému nezdaru.

O své účelnosti přesvědčil spolek již v dubnu roku 1920, kdy mu bylo z amerických darů přiděleno několik beden šatstva v ceně asi 25 000 Kč. O něco později následovaly také potraviny, z kterých byla ve škole dětem trpícím podvýživou vařena polévka, kakao a malým dětem dáván rybí tuk, který byl v té době naprosto nedostatkovým zbožím. Tato pomoc v nejhorších letech po válce plně přesvědčila Bzenčany o správnosti založení tohoto spolku a do Červeného kříže začali vstupovat.

V dalších letech se spolek podílel na mnoha dobročinných akcích z nichž můžeme zmínit například peněžitou pomoc hladovějícímu Rusku nebo zemětřesením postiženému Japonsku. Ve svém nejbližším okolí rozdal místní spolek za 3 roky více než 1 200 Kč jako podporu invalidům a neduživým osobám. Prostředky ke své činnosti získaval spolek členskými příspěvky, menšími odkazy v závětích a hlavně při jarních slavnostech, které byly pravidelně pořádány ve dvacátých letech pod heslem „Pro zdraví lidu”. Další prostředky plynuly z dobrovolných sbírek mezi bzeneckými občany, z koncertů, divadel a akademií.

V roce 1924 byl na chlapecké škole založen Dorost Čsl. Červeného kříže, kterého se účastnilo a bylo v něm organizováno na 270 žáků školy. Jmění spolku v prosinci roku 1925 činilo 2 588 Kč uložených v Moravsko-slezské bance a 3 586,42 Kč v městské spořitelně.

rok počet členů výtěžek z jarních akcí
1920 127 892 Kč
1921 261 1 993 Kč
1922 267 1 446 Kč
1923 229 2 501 Kč
1924 268 1 975 Kč
1925 329 2 631 Kč

Po celou dobu trvání první republiky pomáhal místní spolek Čsl. Červeného kříže všude tam kde ho bylo potřeba, ať už šlo o nejnutnější finanční pomoc postiženým při požárech, povodních, krupobití nebo o pomoc nejchudším vrstvám bzeneckého obyvatelstva a opatření jim alespoň základních prostředků pro život.

Těsně před druhou světovou válkou kdy se již zdálo, že válka bude nevyhnutelná se zapojil místní odbor Čsl. Červeného kříže i do pomoci při budování CPO (civilní protiletecké ochrany), kam nakoupil potřebný materiál v ceně 3 300 Kč, ale také pokračoval i v akcích potravinových balíčků pro místní chudinu. V roce 1938 měla jeho členská základna 192 osob a v majetku se nacházelo 9 000 Kč, ale opravdové činnosti se věnovalo již jen malé procento těchto lidí.

Po německé okupaci a zřízení protektorátu Čechy a Morava došlo 5. 8. 1940 k rozpuštění Československého Červeného kříže a k zabavení jeho majetku, což se týkalo také všech jeho místních spolků včetně bzeneckého. Po válce sice došlo ve Bzenci na zdejší škole k obnově Dorostu Československého Červeného kříže, ale následné poúnorové události se dotkly i něj, když byl násilně zařazen do jednotné Pionýrské organizace a ČSM.

Je škoda, že se na místní spolek Čsl. Červeného kříže i přes veškerá dobrodiní, které pro bzenecké obyvatele během svého působení vykonal, již téměř zapomenulo a že po celou dobu své činnosti se setkával u místních obyvatel se značným nezájmem, i když šlo bezesporu o důležitou místní sociální a zdravotní organizaci v letech 1920 – 1940.