Přepis zápisů ze schůzí knihovní rady v letech 1920 – 1945. Text je ponechán v původní gramatické podobě.

Protokoly knihovní rady

Schůze konaná dne 17. června 1920

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 17. června 1920 o 8. hodině večerní v sále městské radnice.

1. Knihovní rada v Bzenci jest sestavena na základě 36. článku vládního nařízení čís. 607 sb. zákonů a nařízení ze dne 22. 11. 1919.

a) Obecním zastupitelstvem byli jmenováni pánové:

– Jan Gartner, odb. uč.,

– Maxmilián Hložek, uč.,

– Ant. Terman, pekař.

b) K nim přistupuje jednatel místní osvětové komise Jan Kolářík, odb. učitel.

c) Kooptací přibráni byli:

– paní Lidmila Letovská a

– pan František Pařízek, krejčí.

2. Knihovní rada zvolila:

– p. Jana Gartnera předsedou,

– p. Antonína Termana pokladníkem,

– a Jana Koláříka jednatelem.

3. Usneseno vyzvati zdejší Měšťanskou besedu a Řemeslnickou vzdělávací besedu „Havlíček“, aby odevzdaly své knihovny obci. Smlouvu s „Havlíčkem“ uzavřou jménem knihovní rady pan Gartner a Terman, s Měšťanskou besedou pan Hložek a Kolářík.

4. Obecní knihovna ponese název: „Veřejná knihovna města Bzence“.

5. Pro knihovnu navrhne se obci místnost v bývalé německé škole.

6. Knihovníkem ustanoven odb. učitel Jan Kolářík a určena mu roční odměna 400 Kč (čtyři sta) a předloží se obecnímu zastupitelstvu, aby to schválilo.

7. Pojednáno o knihovním řádu, který vypracuje knihovník.

Jan Kolářík, jednatel.

Schůze konaná dne 8. ledna 1921

Zápis o schůzi knihovní rady dne 8. ledna 1921 v místnosti knihovny konané.

1. Přítomni předseda, jednatel, člen knihovní rady Max. Hložek. Ostatní členové se omluvili.

2. Zpráva jednatelova (knihovníkova):

a) Smlouva s „Havlíčkem“ uzavřena hladce již v červnu, spolek věnuje knihovnu svou zdarma, za skříň žádá 600 Kč v 6 lhůtách ročních (tužkou poznamenáno – vyplaceno poslední splátkou 600 Kč – úplně dne 28. 1. 1929).

b) S Měšťanskou besedou uzavřena smlouva v listopadu za těchže podmínek jako se spolkem prvním, za 2 skříně žádá 1 000 Kč v 5 lhůtách ročních (tužkou poznamenáno – neplaceno – Měšťanská beseda se v tichu rozešla. Dne 21. 3. 1921 pokladník p. Terman vykazuje splátku na jakousi skříň 200 Kč, ale nezapsal komu)

c) Zřízení knihovny oddáleno nedostatkem místností. Navržená místnost v bývalé německé škole byla použita pro české školy. Teprve v listopadu uprázdnila se vhodná místnost v obecním domě ve Vracovské ulici.

d) Knihovna zřízena do konce prosince 1920, jak knihovní zákon nařizuje a zítra, tj. dne 9. ledna zahájí svou činnost. Obsahuje:

– 804 svazků četby zábavné,

– 67 svazků básní a divadel,

– 23 svazků pro mládež,

– 42 svazků časopisů,

– 107 svazů četby zábavné,

1043 svazků úhrnem.

Knihy jsou většinou dobře zachovány, mnohé nové, část dala se opraviti.

Z knihovny Besedy darováno 564 svazků, z Havlíčka 479 svazků (úhrnem tedy 1043 svazků).

e) Knihovník sloučil obě knihovny v jedinou, seřadil knihy dle spisovatelů v abecedním pořádku, zavedl číslování knih dle spisovatelů (tzv. čísla spisovatelská). Tím dána jest možnost, že nové knihy bez obtíží zařadí se ke starším a díla jednotlivých spisovatelů budou u sebe. Seznamy pořízeny byly lístkové, štítky a knižní lístky barevné, přesně vše dle pokynů v příručce pro knihovny ministerstvem šk. a nár. osvěty vydané. Seznamy pro čtenáře napsány jsou na lepenkových tabulích.

f) Schválena zařízení jednatelova (knihovníkova) stran upravení místnosti (natření stolu, skříně, věšáků, koupení podstavce pod skříň, razítka).

3. Projednán knihovní řád. Aby se aspoň částečně uhradilo vydání (tužkou poznamenáno – přes 1 000 Kč) spojené se zařízením knihovny (tiskopisy, štítky, schránky na knižní lístky) usneseno vybírati od čtenářů zápisné 4 Kč a za legitimaci 1 Kč.

4. Nutnou posluhu obstará v místnosti knihovny paní Lid. Letovská. O odměně dohodne se s ní jednatel.

5. Do místnosti zakoupí se obraz pana prezidenta republiky.

Jan Kolářík, jednatel – knihovník.

Schůze konaná dne 9. února 1921

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 9. února 1921 v místnosti knihovny.

Přítomni: Gartner, Hložek, Terman, Pařízek, Kolařík, omluvena paní Letovská.

1. Přečten zápis o poslední schůzi a schválen.

2. Knihovník podává zprávu o stavu knihovny. Ta jest teprve měsíc v činnosti, ale vykazuje již 68 vypůjčovatelů.

V měsíci lednu půjčeno 293 svazků.

Stále ještě přicházejí do knihovny knihy z bývalé knihovny Měšťanské Besedy a Havlíčka. Do místnosti byl zakoupen obraz p. prezidenta Masaryka od pana Václava Strážnického, který při té příležitosti daroval 2 obrazy v rámečcích (Dr. Kramář, Dr. Rašín), Bylo mu jednatelem poděkováno.

Vzato na vědomí vynesení ministerstva školství a národní osvěty č. 6629/21 z 24. ledna 1921, jímž schválen knihovní řád, úmluvy s Měšťanskou Besedou a Havlíčkem a jmenování knihovníkovo.

3. Pokladník p. Antonín Terman podává svou zprávu za rok 1920, která jest patrna z výkazu o činnosti, který jest k tomuto zápisu připojen. Zbytek příspěvku obecního na rok 1920 v částce 1250 Kč byl již obcí vyplacen. Vzhledem na obsáhlou práci knihovníkovu spojenou se zařízením knihovny a sloučením obou darovaných usneseno vyplatiti mu celou odměnu za rok 1920, tj. 400 Kč, ze které podle svého vyznání odmění své pomocníky.

4. Strany zakupování nových knih: Zakoupení schvaluje knihovní rada na návrh knihovníkův. V nutných případech ponechává se volná ruka knihovníkovi, který se může dohodnouti s předsedou.

5. Volných návrhů nebylo.

Jan Kolářík, jednatel.

Schůze konaná dne 15. června 1921

Zápis o schůzi knihovní rady, konané dne 15. června 1921 o 8. hodině večer v místnosti knihovny.

Přítomni všichni členové.

1. Přečten zápis o poslední schůzi a schválen.

2. Zpráva knihovníkova. Knihovna rychle se vžila, počet čtenářů vzrůstal stále a dosáhl koncem května čísla (neuvedeno). Zároveň vzrůstal počet výpůjček, bylo jich koncem května 1 849. Dnešním dnem se knihovna uzavírá. Knihovník vykonal revisi a zjistil, že neztratila se žádná kniha, výpůjční systém jím zavedený osvědčil se tedy velmi dobře.

Knihovníkovi pomáhali někteří žáci měšťanské školy, usneseno vyplatiti jim 50 Kč. Knihovní majetek nutno pojistiti, usneseno pojistiti jej prostřednictvím p. stavitele Rychmana a Hasičské pojišťovny na částku 10 000 Kč.

Obecnímu zastupitelstvu byla podána zpráva o stavu knihovny, jak toho žádá §8, oddělení e) knihovního zákona a čl. 43, oddělení e) prováděcího nařízení.

Přípisem ze dne (neuvedeno) oznámila městská rada, že zprávu tu s uspokojením vzala na vědomí a vyslovila účastněným činitelům svůj dík.

Aby vyhověl zákonitým požadavkům, zúčastní se knihovník státního kursu, který bude o prázdninách v Uherském Hradišti pořádán.

Za úklid v knihovně vyplatí se paní Letovské 40 Kč.

3. Pokladník pan Antonín Terman podává svou zprávu o příjmech a vydáních knihovny.

4. Návrhy knihovníkovy na zakoupení knih byly projednány a schváleny.

5. Člen knihovní rady p. Maxmilián Hložek nastoupí dnem 1. září 1921 učitelské místo na okrese přerovském, opustí tudíž své místo v knihovní radě. Předseda poděkoval mu za jeho činnost, zvláště za onu, kterou jako dlouholetý knihovník Měšťanské besedy přispěl k rozvoji její knihovny, jejíž nástupkyní stala se knihovna obecní.

Zároveň usneseno, aby bylo obecnímu zastupitelstvu navrženo, aby do knihovní rady místo p. Hložka ustanoven člen Měšťanské besedy, doporučí se p. odb. učitel Kouba.

6. Volné. Promluveno o zřízení čítárny a konstatováno, že v nynější době není možno ji zříditi pro nedostatek místa, nářadí a peněz na předplacení časopisů a revuí.

Jan Kolářík, jednatel

Schůze konaná dne 31. srpna 1922

Zápis o schůzi knihovní rady, konané dne 31. srpna 1922 o ½ 8. hod. večer v místnosti knihovny.

Přítomni všichni členové mimo paní Letovskou.

Pořad jednání:

1) Přečten zápis o schůzi poslední a schválen.

2) Zpráva knihovníkova:

Ve školním roce 1921/22 ustanoven byl knihovník správcem nové měšťanské školy v Polešovicích. Vedl knihovnu dále, knihy však půjčoval p. uč. Dvořák.

Dne 31. prosince bylo v knihovně 1 008 svazků zábavných, básní a knih pro mládež; 42 svazků časopisů; 152 svazků četby naučné; úhrnem 1 202 svazky.

Přibylo tudíž v r. 1921 114 svazků četby zábavné, 45 svazků četby naučné, úhrnem 159 svazků.

Od 1. ledna do dneška opět značně přibylo. V r. 1921 neubyl žádný svazek.

Počet čtenářů koncem r. 1921 – 165.

Počet čtenářů koncem června 1922 – 196.

Zastoupeny jsou všechny vrstvy obyvatelstva.

V roce 1921 otevřena byla knihovna od 9. ledna do 15. června, pak od 1. října do 15. června tohoto roku. Půjčovalo se stále 2 x v týdnu po 1 ½ hodině. Počet výpůjček stále vzrůstal. V roce 1921 bylo půjčeno 3 211 svazků, z toho 194 naučných.

Od 1. ledna 1922 do uzavření bylo již půjčeno 2 618 svazků, z toho 123 naučných. Nejvíce se čtlo v měsíci lednu (698 svazků), v únoru (650 svazků) a v březnu (678 svazků).

Stav knih: Knihovník vykonal revisi, chybí jediný svazek, nahrazeno bylo čtenářem R. Plškem 20 Kč. Poněvadž většina knih byla přejata z bývalé knihovny Měšťanské Besedy a Havlíčka již starých, jest třeba mnohé opraviti. Knihovník se dohodne s knihařem. Svazky menší vnitřní hodnoty, jejichž oprava by vyžadovala větší částky, se vyloučí.

Množství svazků potřebuje pouze malé opravy (hlavně štítky), náklad nebude veliký.

Místnost ponenáhlu nevyhovuje, bylo by třeba větší.

3) Zpráva pokladníkova: pan Antonín Terman podal přehled o příjmech a vydáních, doklady náležitě doloženy. Schváleno.

4) Paní Letovské za úklid dáno 50 Kč.

5) Návrhy knihovníkovy na zakoupení nových knih schváleny.

6) Nato vykonáno vylosování poloviny členů knihovní rady na základě §7 zák. ze dne 12. 7. 1919, č. 430 Sb. z. a n. a čl. 39 příslušného vládního nařízení.

Předně vylosováni 2 členové ze tří, jmenovaní obecním zastupitelstvem. Vystupují pánové Gartner a Kouba, zůstává ještě 1 rok p. Antonín Terman.

Ze dvou členů kooptovaných vystupují p. Pařízek, zůstává paní Letovská.

7) Volných návrhů nebylo.

Jan Kolářík, jednatel.

Schůze konaná dne 19. června 1923

Zápis o schůzi knihovní rady dne 19. června 1923 o 7 hod. večer v ředitelně dívčí školy.

Přítomni byli členové:

– za obec p. Jan Gartner, ředitel dívčí školy; p. František Kouba, odborný učitel; p. Ant. Terman, obchodník.

– za čtenáře paní Lud. Letovská (ještě jeden rok) se nedostavila; p. Vladimír Pokorný, učitel hospodářské školy (na dvě léta).

Pořad jednání:

1) Přečten přípis okresního Osvětového sboru pro okres Uherský Ostroh obsahující zprávu o pořádání státního třínedělního kursu pro knihovníky v Kyjově ministerstvem školství a národní osvěty.

2) Zpráva knihovnice:

a) Ve školním roce 1922 – 23 ustanoven byl knihovník zdejší veřejné knihovny p. Jan Kolářík správcem měšťanské školy v Polešovicích a pověřena byla touto funkcí od 1. března 1923 učitelka dívčí obecné školy Marie Dvořáková.

b) Knihovna obsahovala dne 31. prosince 1922:

– 924 svazky knih zábavných,

– 90 svazků básní a divadel,

– 46 svazků knih pro mládež,

– 178 svazků knih naučných,

– 42 časopisy;

úhrnem 1 280 svazků.

Přibylo v r. 1922 43 svazků knih zábavných, 6 svazků básní a divadel, 7 svazků knih pro mládež, 27 svazků knih naučných – úhrnem 83 svazků.

Ubylo v r. 1922 3 svazky knih zábavných, 1 kniha pro mládež a 1 kniha naučná – úhrnem 5 svazků (vyřazeny pro chatrnost vazby i listů).

c) Půjčovalo se dvakráte v týdnu, vždy po 1 1/2 hod. od 1. ledna do 31. května a od 1. listopadu do 31. prosince 1922. Půjčeno bylo v lednu 748 svazků, v únoru 650 svazků, v březnu 678 svazků, v dubnu 308 svazků, v květnu 284 svazků, v listopadu 452 svazků, v prosinci 725 svazků – celkem 3 813 svazků 242 čtenářům.

V roce 1923 pokračováno bylo v půjčování knih od 1. ledna do 31. května, načež knihovnice vykonala revisi a zjistila, že nebyly odevzdány tyto knihy: K. Světlé „Láska k básníkovi“ (vypůjčil Somr Kliment, úředník, Baráky č. 433), H. Sienkiewicze „Selim Mirza“ (vypůjčil Bič Karel, učeň, Horní náměstí č. 641), Dickense „Klub Pickwicků“ a Aldrichovu „Sábskou královnu“ (vypůjčil Kolář Jindřich, učeň, Olšovská ul. č. 193). Knihy nebo obnosy v jejich ceně budou po čtenářích vymáhány.

Častým půjčováním byly některé knihy poškozeny na hřbetě (v počtu 35) i usneseno, aby byly dány knihaři na opravu. Místnost nevyhovuje.

3) Pokladník p. A. Terman podal zprávu o stavu peněžitých prostředků veřejné knihovny města Bzence.

Převod z minulého roku 1922 70,34 Kč, příjem od obce 2 509,60 Kč, uložených 628,38 Kč. Celkem 3 208,02 Kč. Vydaných doposud 2 760,28 Kč. Zbývá 447,74 Kč.

Za legitimace odvedeno bylo pokladníkovi p. A. Termanovi 8. 4. 1923 60,40 Kč a dne 26. 6. 1923 18 Kč.

4) Ze 2 členů kooptovaných vystoupil p. Pařízek a místo ono zastupuje p. Vladimír Pokorný, uč. hospodářské školy. Paní Letovská zůstává ještě pro jeden rok.

5) Knihy objednané p. J. Koláříkem dřívějším knihovníkem k doplnění knihovny pro rok 1923 byly opatřeny vazbou a zařazeny do knihovny.

6) Volných návrhů nebylo.

Jan Gartner, t. č. předseda.

Marie Dvořáková, jednatelka.

Tužkou připsáno – Sl. M. Dvořáková v sedění zast. obecního 23. 6. 1923 jmenována knihovnicí. Usneseno v městské radě 21. 9. 1922, aby členové knihovní komise J. Gartner a Fr. Kouba ponecháni nadále.

Schůze konaná dne 20. června 1924

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 20. června 1924 v ředitelně dívčí měšťanské školy o 7. hod. večer.

Přítomni předseda p. J. Gartner řed. šk. dív., knihovní podepsaná (M. Dvořáková), p. Fr. Kouba odb. uč., p. Vlad. Pokorný odb. uč. hosp. šk., p. Antonín Terman obchodník.

Pořad jednání:

I. Funkční období jednotlivých členů knihovní komise – za obec dne 21. září 1922 potvrzeni na další dvě léta členové p. J. Gartner a Fr. Kouba. Panu Ant. Termanovi vypršelo funkční období v červnu 1923. Jest nutno pro oba předešlé zažádati u obecního zastupitelstva o případné znovuustavení na další 2 léta, u poslednějšího na 1 rok. (tužkou připsáno – stalo se a byli potvrzeni obecním zastupitelstvem). Za čtenáře přibraný p. Vlad. Pokorný zůstává ještě jeden rok do června 1925. Za čtenáře přibraná Ludmila Letovská letos vystupuje a místo ní se přibírá odhlasováním Božena Raiskubová.

II. Došlé dopisy

1) Dotazník okresního osvětového sboru č. 356 pro okres Uh. Ostroh z ledna 1924 – byl vyplněn pouze přehled knihoven obce Bzenec za rok 1923. Oběžník okresního osvětového sboru vzat na vědomí.

2) Přípis téhož sboru ze dne 2. ledna 1924 č. 336 (výkaz o činnosti veřejné knihovny obecní za rok 1923) nemohl býti vyplněn a dosud odeslán. V březnu t. r. odevzdal p. pokladník Ant. Terman účty naší knihovny obecnímu úřadu ke schválení a dosud podání ono přes opětovné zakročení nevyřízeno.

Po celý rok docházel darem časopis československých knihovníků.

III. Zprávu knihovní podává podepsaná.

Dne 31. prosince 1923 obsahovala knihovna 966 svazků knih zábavných (70,6%), 94 svazků knih básní a divadel (6,9%), 57 svazků knih pro mládež (4,1%), 42 svazků knih časopisů (3,1%), 211 svazků knih naučných (15,3%) – tedy 1 370 svazků úhrnem (100%).

V roce 1923 přibylo:

– 43 svazky knih zábavných (ubyl 1 svazek),

– 4 svazky knih básní a divadel (ubylo 0 svazků),

– 11 svazků knih pro mládež (ubylo 0 svazků),

– 33 svazků knih naučných (ubylo 0 svazků),

celkem 91 svazků knih přibylo, ubyl 1 svazek.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1923 byl 245. Knihy se půjčovaly od 1. ledna 1923 do konce května, potom od počátku října do konce roku.

Půjčilo se:

– 2 732 svazků knih zábavných (81,8%),

– 79 svazků knih básní a divadel (2,4%),

– 327 svazků knih pro mládež (9,8%),

– 200 svazků knih naučných (6%),

celkem 3 338 svazků knih (100%).

V jednotlivých měsících se půjčilo:

– v lednu 714 svazků,

– v únoru 618 svazků,

– v březnu 443 svazků,

– v dubnu 405 svazků,

– v květnu 214 svazků,

– v říjnu 151 svazků,

– v listopadu 364 svazků,

– v prosinci 429 svazků,

celkem 3338 svazků.

Půjčováno pravidelně v neděli od 9 – 10 ½ hod. a ve středu od 5 – 6 ½ hod. v místnosti někdy netopené. Knihy trpí vlhkou světnicí, na deskách jejích ve skříních bují plíseň a rozmnožují se přinesené bakterie. Otop a úklid získán s vynaložením úsilí. I někteří čtenáři se přičiňují o zkázu půjčených knih. Osvětlování obecní úřad uhrazovati nechce; musíme je zapravovati z hubené dotace.

Od 1. ledna 1924 přibylo darem: „Sborník Blahoslavův“ (dar min. škol), J. Sv. Machar „Kriminál“ (dar od E. Juhna), B. Melanové „Pense“ (dar od M. Stehlíkové), M. Rayle „Majorův jedináček“ (dar od B. Raiskubové). Zakoupeno L. Sychrava „Československý odboj“ (9 Kč), J. Hurdálek „Turov“ (15 Kč), J. Marcha „Masaryk za hranicemi“ (6 Kč) a Umělecký almanach legionářský (dar ministerstva šk. v červnu 1924).

Leží zde a navrhujeme zakoupení: Dr. J. Šimsa „Alkohol pro – proti“ (12 Kč), 52. běh Matice lidu č. 2 a 5 (ostatní čísla dlužno reklamovati 1, 3, 4 a 6 – 31 Kč), 49. běh Libuše je zde č. 5 (ostatní dlužno reklamovati – 31 Kč), Hilaire Bellot „Marie Antoinetta“ (36 Kč), Fr. Cajthaml „Sláva a pád Provincie Deutschböhmen“ (9,50 Kč).

Nepořádek s Maticí lidu a Libuší vznikl tím, že obecní úřad přijímá zásilky určené Veřejné knihovně a dodává nám je dle libosti.

Nákup knih dalších zůstavuje se předsednictví knihovní komise, dle peněžních možností letošního rozpočtu.

Ztráty knihovní: Emil Juhn neodvedl knihu „At-Davan“ od Korolenka. Usneseno za ni žádati 15 Kč (tužkou připsáno – dodatečně se u nich našla a náhrada 15 Kč vrácena). Eleonora Auštecká, zelinářka v Olšovci č. 567 neodvedla – Jirásek „Skály“, Marlittová „Druhá manželka“. Usneseno vymáhati náhradou 50 Kč (tužkou připsáno – náhrada zaplacena).

Knihy po řadě prohlédneme, zjistíme nedostatky a dáme opraviti.

Za úklid zaplaceno L. Letovské v lednu 1924 25 Kč, v květnu M. Jandlové 30 Kč.

Obecnímu zastupitelstvu podáme zprávu o činnosti Veřejné knihovny městské za r. 1923.

IV. Zpráva pokladníkova:

Pan Antonín Terman přes opětovné zakročení neobdržel vyřízení rozpočtu Veřejné knihovny, který podal již v březnu tohoto roku. Přednese jej dodatečně časem.

V. Volné návrhy – nebylo jich.

Jan Gartner, t. č. předseda.

Marie Dvořáková, knihovní.

Schůze konaná dne 22. června 1925

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 22. června 1925 v ředitelně dívčí školy měšťanské v Bzenci o 7 hod. večer.

Přítomni: p. J. Gartner, t. č. předseda; p. Frant. Kouba, ředitel chlapeckých škol; p. Vlad. Pokorný, odb. uč. hosp. šk.; pan Antonín Terman, obchodník; knihovní podepsaná.

Pořad jednání:

I. Funkční období jednotlivých členů knihovní komise: knihovní sl. M. Dvořáková zemřela dne 30. 4. 1925 v Olomouci. Knihovní rada na její místo prozatím přibrala Marii Vávrovskou, učitelku zde, která hned zemřelou M. Dvořákovou vystřídala. Oznámí se tato změna obecnímu zastupitelstvu a požádá se o schválení tohoto opatření: bude ustanovena na příští 2 léta.

Pan František Kouba, ředitel chlapeckých škol, je členem knihovní rady jakožto jednatel místní osvětové komise. P. Jan Gartner, předseda t. č., zůstává ve své funkci ještě 1 rok. O potvrzení p. Ant. Termana jakožto člena knihovní rady na další 2 léta se zažádá. Čtenářstvo zastupují p. Vlad. Pokorný, odb. uč. zemské rol. a vin. školy zde (přibrán t. r. znova na 2 léta) a pí Božena Pecúchová rozená Rajskubová.

II. Došlé dopisy:

Přípis státního instruktora knihovnického ze dne 16. 5. 1925, č. 2 275 obsahujícího výzvu, aby vyslána knihovní absolvovati odborný letošní knihovnický kurs v Břeclavi. Zaslaný dotazník nevyplněn, poněvadž byla odpověď záporná. Ve vyřizování došlých dopisů a výkazů jsou možné některé mezery: nevedeme jednacího protokolu a zemřelá sl. knihovní nezanechala o tom zápisů. Z té příčiny také nevíme, kdy byl vyřízen formulář „Výkazu“ žádaného o činnosti naší veřejné knihovny za rok 1924, ze dne 8. ledna 1925, č. 21. Celý rok docházel darem Časopis československých knihoven.

III. Zprávu knihovní podává podepsaná:

Dne 31. prosince 1924 vykazovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 997 svazků knih zábavných A (71%),
 • 95 svazků knih básní a dram. B (6,7%),
 • 62 svazků knih pro mládež M (4,4%),
 • 42 svazků knih časopisů C (2,6%),
 • 222 svazků knih naučných D (15,3%),
 • celkem 1 418 svazků knih úhrnem (100%).

V roce 1924 koupí a z části též darem přibylo:

 • 33 svazků knih zábavných A, neubyl žádný,
 • 1 svazek knih básnických B, neubyl žádný,
 • 5 svazků knih pro mládež M, neubyl žádný,
 • 0 svazků knih časopisů C, neubyl žádný,
 • 11 svazků knih naučných D, neubyl žádný,
 • celkem 50 svazků knih přibylo, neubyl žádný.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1924 byl 185.

Knihy se půjčovaly bez záruky na pouhou důvěru od 1. ledna 1924 do měsíce května, pak zas od listopadu do konce prosince.

Půjčilo se:

 • 1 938 svazků knih zábavných A (81,4%),
 • 49 svazků knih básní a divadel B (2,1%),
 • 233 svazků knih pro mládež M (10%),
 • 20 svazků časopisů C (1%),
 • 132 svazků knih naučných D (5,5%),
 • celkem 2 372 svazků knih úhrnem (100%).

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 522,
 • v únoru 437,
 • v březnu 398,
 • v dubnu 233,
 • v květnu 132,
 • v listopadu 278,
 • v prosinci 372,
 • úhrnem 2 372 svazků.

Půjčili jsme tedy asi o 1 000 svazků méně než roku 1924, neboť bylo nutno omeziti vydávání knih živlům nekalým, kteří knih nešetří, jsou nebezpečni cizímu majetku, zvláště veřejnému a dle své vnitřní podstaty neslibují z četby míti žádného mravního prospěchu; vyhledávají jen senzace neb pikantnosti dlouhým přehlížením a pátráním ve vyložených seznamech. Z téhož důvodu letos jsme neměli žádného zpronevěření.

Půjčováno pravidelně v neděli od 9 – 11, ve středu od 5 – 7 v místnosti mnohdy špatně vytopené, kde podlaha a stěny mokvají u kouřících kamen; prach neutřen, umývadla ani ručníku nikde, špatně zameteno, okna prachem a špínou málo průhledná, ze stropu visí pavučiny. Posluhujícímu děvčeti při shánění otopu bylo vyslechnouti i štiplavou poznámku někdy. Knihy trpí vlhkem, pokrývají se plísní, vazby bubří mokrem; v mazu knihařském, na zašpiněných listech ovšem bují bakterie. Tedy otop i úklid nebyl vyhovující. A proč jsme si nezjednali lepšího? Proč jsme se spokojili s obsluhou malé školačky? Vždyť z hubené dotace obecní musíme si platiti osvětlování položkou téměř 180 Kč; šetříme tedy, pokud možno na jiném. Na úklid vynaložili jsme 60 Kč.

Darem ministerstva školství přibylo dílo: Branislav Nušič „1915“; sl. L. Racková darovala: L. Kleiner „Zlatý oblak“, Jar. Čižmář „V řadách české družiny“ a 2 sešity přednášek. Tyto knihy jsou dnes ještě nevázané. Koupiti navrhujeme: Josef Švehla „Kozí“ (7 Kč).

S „Maticí lidu“ a s „Libuší“ vzniklý nepořádek není vyrovnán. Naše dopisování oněm vydavatelům nemělo účinku.

Nákup dalších knih zdravé lidové četby neb děl naučných stravitelných průměrnému čtenáři zůstavuje knihovní rada předsedovi a knihovní.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu ve všech částech prohlédli a zjistili následující nedostatky postupujíce dle lístkového katalogu dne 9. června 1925:

 • č. 33A 8 Brodský „Z pole a lesa“, ztraceno 1922 a zaplaceno 20 K,
 • č. N112 „Návrat čs. legií“ – pohřešujeme (tužkou připsáno – toto dílo formátu foliového uloženo je zvlášť a je tedy zde),
 • č. 302A11, A12, A13 J. Holeček „Za svobodu“. O této knize nevíme, co se s ní stalo. V seznamu přírůstkovém nalézti ji nemožno. Doptáme se u dřívějšího knihovníka (tužkou připsáno – našla se, byla omylem zařazena jinak).

Knihy očíslované v přírůstkovém katalogu od č. 1 372 (inclusive) do 1 421 (inclusive) odevzdali jsme do vazby knihaři J. Strnadovi. Knihy potrhané a vadné nachystali jsme mu k opravě na stole v knihovně.

Obecnímu zastupitelstvu podáme povinnou zprávu se žádostí, aby se přenesla veřejná knihovna města Bzence do prázdné síně v Městské spořitelně, v kteréž bývala svého času lidová čítárna. Dosavadní stav je neudržitelný. Knihy brzy vezmou za své a je to majetek v ceně několika tisíců. Též osobám obecenstvo obsluhujícím vzniká škoda na zdraví. Při troše dobré vůle zjednala by se jistě odpomoc.

IV. Zpráva pokladníkova vzata na vědomí. Probrány položky účtu a objevila se pokladní hotovost 685,38 Kč, Hotovost dnešního dne obnáší 498,68 Kč.

V. Volné návrhy – nebylo jich.

Jan Gartner – t. č. předseda

Marie Vávrovská – t. č. knihovní

 

Schůze konaná dne 18. června 1926

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 18. června 1926 v místnosti veřejné knihovny v Bzenci o 7 hod. večer.

Přítomni: p. J. Gartner, t. č. předseda; p. Frant. Kouba, ředitel chl. škol a knihovní podepsaná.

Pořad jednání:

I. Funkční období jednotlivých členů knihovní komise:

Frant. Kouba, ředitel chl. škol je členem knihovní rady jakožto jednatel místní osvětové komise. P. J. Gartnerovi, řed. vypršelo funkční období v červnu 1925. Jest nutno oznámiti obec. zastupitelstvu. P. Ant. Terman, pokladník a knihovní Marie Vávrovská zůstávají ve své funkci ještě 1 rok dle výnosu městské rady ze dne 17. 9. 1925. Čtenářstvo zastupují p. Vlad. Pokorný, odb. uč. zem. rol. a vin. školy zde, zůstává ještě 1 rok do konce června 1927. Paní Božena Pecúchová se přibírá na další 2 léta.

II. Došlé dopisy:

Přípis státního instruktora knih o vyplnění „Výkazu o činnosti veřejné knihovny obce“ za rok 1925; vyplněn a odeslán jakož i dotazník okresní osvět. komise 24. 2. 1926.

Přípis obsahující výzvu, zúčastniti se sjezdu osvět. pracovníků v Uh. Hradišti.

Přípis, by knihovní absolvovala odb. kurz knihovnický.

Přípis městské rady ze 17. 9. 1925, č. 1706/D4.

III. Zprávu knihovní podává podepsaná:

Dne 31. prosince 1925 obsahovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 997 svazků knih zábavných (71%),
 • 95 svazků knih básní a dram. (6,7%),
 • 62 svazků knih pro mládež (6,4%),
 • 42 svazků časopisů (2,6%),
 • 222 svazků knih naučných (15,3%),
 • celkem 1 418 svazků knih úhrnem (100%).

V roce 1925 přibylo:

Dar min. šk. a nár. osvěty „Slovenská čítanka“, dar sl. uč. J. Jarkovské – L. N. Tolstoj „Anna Karenina“, dar sl. uč. Lid. Rackové – Barbusse „Oheň“, dar čes. odboru zemědělské rady moravské – brožura Jana Rozkošného.

Časopis Matice Moravské roč. 41 a 42 za 10 K; Josef Švehla „Kozí“ za 7 K zakoupeny.

Počet čtenářů dne 31. 12. 1925 byl 210. Knihy se půjčovaly od 1. ledna 1925 do konce května, od listopadu do konce prosince. Půjčilo se:

 • 1 673 svazků knih zábavných,
 • 60 svazků knih básní a divadel,
 • 158 svazků knih pro mládež,
 • 9 svazků časopisů,
 • 143 svazků knih naučných,
 • celkem 2 043 svazků knih úhrnem (100%).

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 381,
 • v únoru 306,
 • v březnu 332,
 • v dubnu 207,
 • v květnu 139,
 • v listopadu 346,
 • v prosinci 332,
 • úhrnem 2 043 svazků.

Půjčovalo se pravidelně v neděli od 9 – 11, ve středu od 5 – 7 hodin.

Za úklid a otop, který obstarávala Mašková A., žákyně obecné 4. B třídy zaplaceno bylo 50 Kč z peněz, vybraných za zápisné a legitimace. Od 1. února 1926 přidělena byla nám k úklidu paní Růčková Marie, která obstarává úklid na obci.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu ve všech částech prohlédli a zjistili následující nedostatky z minulých let postupujíce dle lístkového katalogu dne 9. června 1925.

 • č. 38A 8 Brodský „Z pole i lesa“ ztraceno 1922 a zaplaceno 20 Kč.
 • č. 184A Marlittova „Druhá manželka“ ztraceno a zaplaceno 1925.
 • č. 308A 11, 12, 13 Holeček „Za svobodu“ schází dávno. Nemožno ji nalézti ani v seznamu přírůstkovém. (tužkou připsáno – při sdělávání seznamu popisného 1932 – 3 přišlo se na to, že 3 svazky „Za svobodu“ vězí za mylně signovanými – jakožto duplikátními – díly Holečkových „Našich“)
 • č. 112N – „Návrat čs. legií“ pohřešujeme již od loňského roku.

Knihy potrhané a vadné nachystali jsme k opravě na stole v knihovně p. J. Strnadovi – celkem 68 knih.

Nákup dalších knih zdravé lidové četby zůstavuje se předsedovi a knihovní. Budeme přihlížeti k tomu, aby četněji byli zastoupeni význačnější spisovatelé.

Min. školství a národní osvěty zaslalo státní příspěvek na činnost občansko-výchovnou v r. 1926 – částku 500 Kč.

Místní odbor Červeného kříže dával knihovně zdravotnický měsíčník čs. Červeného kříže „Zdraví lidu“.

IV. Zpráva pokladníkova:

Vzata na vědomí. Probrány položky účtu za rok 1925 a objevila se pokladniční hotovost 61,40 Kč. Celková hotovost dnešního dne 1 648,25 Kč a 499 Kč – celkem 2 147,25 Kč.

V. Volné návrhy – nebyly.

Marie Vávrovská, t. č. knihovní.

Schůze konaná dne 21. února 1927

Protokol sepsaný o ustavující schůzi knihovní rady veřejné knihovny města Bzence konané dne 21. února 1927 v ředitelně měšťanské školy chlapecké zde.

Přítomni členové, o nichž doleji řeč.

Pořad jednání:

I. Došlé dopisy:

Přípis obecního zastupitelstva ze dne 27. prosince 1926 č. 1 618; sděluje, že volby členů knihovní komise z řad voličů odloženy na dobu příhodnou.

Přípis městské rady v Bzenci ze dne 18. února 1927 č. 659, kterýmž se oznamuje, že městské zastupitelstvo ve schůzi konané dne 16. t. m. z řad voličů obecních do knihovní komise vyslalo sl. Marii Vávrovskou, učitelku zde; p. Martina Antla, obchodníka zde a Jana Gartnera, ředitele ve výslužbě zde.

Přípis okresního osvětového sboru v Uh. Ostrohu ze dne 29. prosince 1926, č. 1 041 povinně jest odebírati věstník min. školství a nár. osvěty „Česká osvěta“ za roční předplatné 30 Kč. – Předplatné zasláno dne 20. ledna 1927.

II. Volba funkcionářů knihovní komise:

Jednatel místní Komise osvětové p. Fr. Kouba zjišťuje, že za vypůjčovatele knih do knihovní komise po rozumu §36 vlád. nař. z 22. 7. 1919 povoláni byli: p. Vladimír Pokorný, profesor zem. rol. a vin. školy zde, jenž se dostavil a paní Božena Pecúchová roz. Rajskubová, která se omluvila neodkladným domácím dílem. Jednatel místní komise osvětové navrhuje předsedou Jana Gartnera, knihovní sl. Marii Vávrovskou a pokladníkem p. člena obecního zastupitelstva Martina Antla. Po svém zvolení všichni prohlásili, že přidělené funkce přijímají.

III. Sl. knihovní podává stručnou zprávu o činnosti veřejné knihovny města Bzence a o inspekci ze dne 20. listopadu 1926 p. min. ref. Dr. Calábkem. Sděluje, že výkaz o činnosti knihovny za rok 1926 zaslán byl kam třeba dne 14. ledna 1927 a rovněž dotazník o stavu všech knihoven v místě okresnímu osvětovému sboru v Uh. Ostrohu dne 30. ledna t. r.

Jan Gartner, t. č. předseda

Marie Vávrovská, knihovní

Schůze konaná dne 15. června 1927

Zápis o schůzi knihovní rady veř. knihovny města Bzence konané dne 15. června 1927 v ředitelně chlap. školy zde.

Přítomni: P. Jan Gartner, předseda; p. Frant. Kouba, jednatel místní osvět. komise; p. Martin Antl, pokladník a knihovní podepsaná. (tužkou připsáno p. Vlad. Pokorný + Božena Pecúchová se nedostavili).

Pořad jednání:

I. Došlé dopisy:

a) Městská rada ve Bzenci zasílá přípis spolku čsl. knihovníků a jejich přátel v Praze, že spolek ten pořádá sjezd knihovníků 5. a 6. června v Plzni a uvědomuje městskou radu, by umožnila knihovníku zájezd.

b) Přípis okres. Osvět. sboru v Uherském Ostrohu ze dne 19. května 1927 č. 1406/27 – Volby Č. K.

II. Zprávu knihovní podává podepsaná:

Dne 31. prosince 1926 obsahovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 1 045 svazků knih zábavných A (70,5%),
 • 95 svazků knih básní a divadel B (6,6%),
 • 74 svazků knih pro mládež M (4,9%),
 • 42 svazků časopisů Č (2,8%),
 • 228 svazků knih naučných N (15,4%),
 • celkem 1 484 svazků knih úhrnem (100%).

V roce 1926 přibylo:

 • 48 svazků záb. A,
 • 12 svazků knih pro mládež M,
 • 6 svazků knih naučných N,
 • celkem 66 svazků.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1926 byl 210.

Knihy se půjčovaly od 1. ledna 1926 do konce května, od října do prosince.

Půjčilo se:

 • 2 373 svazků knih zábavných,
 • 49 svazků knih básní a divadel,
 • 308 svazků knih pro mládež,
 • 6 svazků časopisů,
 • 148 svazků knih naučných,
 • celkem 2 884 svazků.

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 537,
 • v únoru 457,
 • v březnu 418,
 • v dubnu 286,
 • v květnu 266,
 • v říjnu 123,
 • v listopadu 372,
 • v prosinci 425,
 • úhrnem 2 884 svazků.

Půjčovalo se pravidelně v neděli od 9 – 11 hod., ve středu od 5 – 7 hod.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu prohlédli a zjistili nedostatky z let minulých postupujíce dle lístkového katalogu.

Všechny půjčené knihy byly nám v pořádku odevzdány. Kniha Viktora Huga „Bug Jargal“ byla čtenářem poškozena, ale též hned zaplacena částkou 18 Kč (tužkou připsáno – a znova pořízena).

Knihy vadné se dají k opravě p. Strnadovi. Nákup dalších knih zůstavuje se knihovní. Místní odbor Čsl. Červ. kříže dával knihovně zdravotnický měsíčník Čsl. Červ. kř. „Zdraví lidu“.

Na žádost posluhovačky napsána poukázka na ob. důchod (služba za 5 měsíců – částka 100 Kč). Úklid a čištění v knihovně je letos dobře vedeno. Jaké značné zlepšení v úklidu proti dřívějšímu. Jen žádoucno je kamna vyčistiti.

III. Zpráva pokladníkova vzata na vědomí. Celková hotovost ke dni 1. 6. obnáší 1 461,52 Kč. Příspěvek obce posud složen nebyl.

IV. Volné návrhy – nebylo jich.

Jan Gartner – t. č. předseda

Marie Vávrovská – knihovní

Schůze konaná dne 19. června 1928

Zápis o schůzi knihovní rady veřejné knihovny města Bzenec, konané dne 19. června 1928 v obecní knihovně zde.

Přítomni:

 • Gartner Jan, předseda,
 • Šťastný Ctibor, jednatel m. o. k.,
 • Pokorný Vladimír, za čtenáře,
 • knihovní podepsaná.

Nepřítomni:

 • Antl Martin, pokladní,
 • pí. Pecúchová Božena, za čtenáře – omluvena.

Pořad jednání:

I. Čtení minulého zápisu.

II. Došlé dopisy:

a) Ústřední dělnické knihkupectví Ant. Svěcený, Praha II., Hybernská 7 upomíná o obnos 113 Kč za knihy Viktora Huga, objednané zemřelou knihovní sl. Dvořákovou. Jelikož objednávka pro knihovnu byla jen na 80 Kč, kterýžto obnos byl 31. 12. 1924 zaplacen, máme věc onu za vyřízenou.

b) Dotazníky o činnosti veř. knihovny vyplněny a odeslány; jeden státnímu instruktoru knihovnickému, druhý okres. osvět. sboru a třetí přiložen k zápisu o činnosti knihovny.

Rovněž i doplněk k výkazu o činnosti obecní knihovny za r. 1927 odeslán stát. instr. knih.

c) Kursu knih. v Uh. Ostrohu pořádaného se knihovní nemohla účastniti.

d) První celostátní sjezd lidových pracovníků a knihovníků veř. obecních knihoven se koná 5. – 7. července 1928 v Brně. Nemožno se účastniti.

III. Zpráva knihovní:

Dne 31. 12. 1927 obsahovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 1 124 svazků knih zábavných A,
 • 95 svazků knih básní a divadel B,
 • 78 svazků knih pro mládež M,
 • 42 svazků časopisů Č,
 • 240 svazků knih naučných N,
 • celkem 1 579 svazků úhrnem.

V roce 1927 přibylo:

 • 79 svazků zábavných A,
 • 4 svazky pro mládež M,
 • 12 svazků naučných N,
 • celkem 95 svazků.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1927 byl 205.

Knihy se půjčovaly od 1. ledna 1927 do konce května, od listopadu do konce prosince.

Půjčilo se:

 • 2 325 knih zábavných A,
 • 37 knih básní a divadel B,
 • 213 knih pro mládež M,
 • 115 knih naučných N,
 • celkem 2 690 svazků.

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 538,
 • v únoru 436,
 • v březnu 402,
 • v dubnu 293,
 • v květnu 257,
 • v listopadu 381,
 • v prosinci 383,
 • úhrnem 2 690 svazků.

Půjčovalo se v neděli od 9 – 11, ve středu od 5 – 7.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu prohlédli, postupovalo se dle lístků katal. a neshledány žádné nedostatky, jelikož půjčené knihy byly nám v pořádku odvedeny.

Knihy vadné se dají k opravě p. Strnadovi. Nákup dalších knih zůstavuje se knihovní a p. předsedovi.

Povinný časopis „Česká osvěta“ byl odebírán.

Na žádost posluhovačky napsána byla poukázka na doplatek za duben a květen á 20 Kč = 40 Kč.

Městská rada v Bzenci objednala v subskripci 1 výtisk „Čsl. Nár. čítanky“ v celoplátěné vazbě pro knihovnu a přípisem ze dne 10. 4. 1928 č. 1281 nám oznámeno.

Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový) dle poukazu min. šk. a nár. osvěty čj. 9 712-28V poslal nám jako dar 9 svazků slovenských knih. Příjem potvrzen na přiloženém lístku.

Kanc. presidia min. rady zaslala darem dílo „President Masaryk“.

Městská rada postoupila knihovně J. A. Komenského „Kšaft umírající matky J. bratrské“,

IV. Zpráva pokladníkova:

Pan pokladník Martin Antl zaslal výpis pokladní hotovosti. Celková hotovost ke dni dnešnímu činí 996,63 Kč a je uložena ve Spořitelně města Bzence. Příspěvek obce nebyl posud složen.

V. Volné návrhy:

Jelikož platíme za světlo za 2 měsíce 28,40 Kč a pouze 1x v týdnu svítíme a to jen zas v zimních měsících, navrhuje se, dáti vypnout proud na dobu od 1. 7. – 1. 11. a pak zavésti světlo na hodiny. – Přijímá se. Knihovní oznámí tuto změnu „Správě západ. mor. elektráren v Kyjově“.

Božena Pacúchová za čtenáře znovu přibrána.

Tím skončeno.

Marie Vávrovská, t. č. knihovní

Schůze konaná dne 18. června 1929

Zápis o schůzi knihovní rady veřejné knihovny města Bzenec, konané dne 18. června 1929 v ředitelně chlapecké školy zde.

Přítomni:

 • Gartner Jan, předseda,
 • Šťastný Ctibor, jednatel m. o. k.,
 • Martin Antl, pokladník,
 • Pokorný Vladimír, za čtenáře,
 • knihovní podepsaná.

Nepřítomna:

 • pí. Pecúchová Božena, za čtenáře – omluvena.

Pořad jednání:

I. Čtení minulého zápisu.

II. Došlé dopisy:

 1. Dotazníky o činnosti veř. knihovny vyplněny a do stanovené lhůty odeslány: státnímu instr. knihovnickému, okres. osvět. sboru a jeden přiložen k zápisu o činnosti veř. knihovny. Rovněž i všecky doplňky k výkazu o činnosti odeslány st. instr. knih.
 2. Státní kurs knihovnický v Šumperku na Moravě.
 3. Přípis st. instr. knih. ze 7. 5. 1929 č. 1 926 – remunerace knih.
 4. Podána žádost o státní podporu 18. 4. 1929. – Vyplněno.
 5. Přípis městské rady č. 432 oznamuje, že bere na vědomí zprávu o činnosti veřejné knihovny.
 6. Přípis O. O. s. zařazování povinných dotací na obec. knihovnu do obec. rozpočtů.

III. Zpráva knihovní:

Dne 31. 12. 1928 obsahovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 1 163 svazků knih zábavných,
 • 95 svazků knih básní a divadel,
 • 80 svazků knih pro mládež,
 • 42 svazků časopisů,
 • 255 svazků knih naučných,
 • celkem 1 635 svazků úhrnem.

V roce 1928 přibylo:

 • 39 svazků zábavných,
 • 2 svazky pro mládež,
 • 15 svazků naučných.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1928 byl 110.

Knihy se půjčovaly od 1. ledna do konce května, od listopadu do konce prosince.

Půjčilo se:

 • 1 709 knih zábavných A,
 • 40 knih básní a divadel B,
 • 161 knih pro mládež M,
 • 105 knih naučných N,
 • celkem 2 015 svazků.

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 398,
 • v únoru 373,
 • v březnu 313,
 • v dubnu 273,
 • v květnu 133,
 • v listopadu 199,
 • v prosinci 326,
 • úhrnem 2 015 svazků.

Půjčovalo se v neděli od 9 – 11 hod., ve středu od 5 – 7 hod.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu prohlédli.

Knihy vadné se daly k opravě p. J. Strnadovi. Nákup dalších knih zůstavuje se knihovní a p. předsedovi.

Časopis „Česká osvěta“ se odebírá.

Ministerstvo školství a národní osvěty darovalo knihy:

 • Ant. Veselý „Ot. Březina“,
 • Jiří Mahen „Knihovna jako instituce národní“,
 • Lad. Lábek „Nástin museologie“,
 • R. Medek „Veliký pochod Čechoslováků Ruskem a Sibiří“,
 • Jos. Holeček „Sokolovič“.

Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový) daroval:

 • „Vývoj technického hospodářství ve Spojených státech Amerických“ – Stanislav Špaček,
 • „Domácí zdravotnictví pro ženy“ – MUDr. Karel Driml,
 • „Jak možno odstraniti duševní a fysický zmatek“ – Ant. Sýkora,
 • „Stabilisace mzdy a služného“ – Ludvík Schamberger.

Městská rada ve Bzenci darovala pro knihovnu „Národní čítanku“ – Merhaut, Němec, výměnou obdrženou knihu „Geschichte der Stadt Hohenstadt“ – Leop. Falz a „Sborník ruských legionářů“.

Během roku zakoupila knihovna:

 • Frant. Jech „Založení a zlatá doba Jemnice“,
 • Frant. Outrata „Václav Outerek na studiích“,
 • H. Sienkiewicz „Selim Mirza“ – doplněno,
 • „Paměti Hradišťské“,
 • „Uničovsko“ – vlastivědný sborník.

Nakladatel Otto daroval knihovně velký nástěnný kalendář.

Elektrické světlo v knihovně zavedeno na hodiny.

Dne 13. 4. 1929 inspekce státního instruktora knihovnického p. Dr. Calábka.

Záclony byly sedlářem spraveny.

IV. Zpráva pokladníkova:

Celková hotovost ku dnešnímu dni obnáší 1 670,25 Kč. Příspěvek obce posud nebyl složen.

Božena Pecúchová, zástupce čtenářů, kooptuje se znova na 2 léta (už loni). Zůstává tedy ještě na 1 rok.

V. Volné návrhy – nebyly.

Marie Vávrovská.

Schůze konaná dne 11. března 1930

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 11. března 1930 ve zdejší ředitelně chlapecké školy.

Přítomni:

 • p. Jan Gartner, předseda,
 • p. Ctibor Šťastný, jednatel Místní okrašlovací komise,
 • p. Vladimír Pokorný za čtenáře,
 • knihovní podepsaná.

Nepřítomni:

 • p. Martin Antl,
 • pí. Božena Pecúchová.

Pořad jednání:

I. Došlé dopisy:

Přípis Městského úřadu: Oznámení vylosovaných členů knihovní rady k volbám.

II. Volby:

Polovina ze 3 členů knihovní rady volených obecním zastupitelstvem byla vylosována a to: p. Martin Antl a Marie Vávrovská. Zůstává p. Jan Gartner. Za čtenáře vylosována pí. Pecúchová, zůstává p. Vladimír Pokorný. Za čtenáře nově zvolena Anna Šimečková.

O tom se podá zpráva obecnímu zastupitelstvu. Výkaz o činnosti Veř. knihovny města Bzence dán již Městskému úřadu.

Marie Vávrovská o prázdninách 1929 absolvovala státní kurs knihovnický v Českých Budějovicích.

Marie Vávrovská

Schůze konaná dne 28. června 1930

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 28. června 1930 v ředitelně chlapecké školy.

Přítomni:

 • p. Jan Gartner, předseda,
 • p. Ctibor Šťastný, jednatel Místní okrašlovací komise,
 • p. Gabriš Ant., pokladní,
 • knihovní podepsaná.

Nepřítomni (omluveni):

 • p. V. Pokorný,
 • pí. A. Šimečková.

Pořad jednání:

I. Čtení minulého zápisu.

II. Došlé dopisy:

 • Dotazníky o činnosti veř. knihovny vyplněny a odeslány.
 • Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o resignaci p. M. Antla a žádá o vylosování členů volených i kooptovaných. Ve schůzi konané dne 11. 3. 1930 byli vylosováni dva členové, p. M. Antl a M. Vávrovská a o tom podána zpráva Městské radě. Ta jmenuje p. Ant. Gabriše a M. Vávrovskou. P. Ant. Gabriš zvolen pokladníkem a M. Vávrovská zůstává knihovní.
 • Přípis Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně postupuje městská rada knihovní radě: Objednávka knih – sleva 20%.
 • Pozvání ku slavnostní valné schůzi do knihovny města Uh. Ostrohu na den 7. 3. 1930.
 • Přípis O. O. s. v Uherském Ostrohu, že místnost pro knihovnu naprosto nevyhovuje pro svoji vlhkost, čímž se knihy kazí a žádají městskou radu v Bzenci o poskytnutí vhodné místnosti.
 • Knihovní dostala přípis od O. O. sboru v Uherském Ostrohu: Berou na vědomí prodělání státního kursu knihovnického v Č. Budějovicích a činí dotaz, zda chce knihovní žádat o def. jmenování a potvrzení obecní knihovnicí pro město Bzenec.
 • Přípis O. O. s. pro Opavu zasílá účet za publikace. Žádných knih, které nám dojdou, si zásadně neponecháváme, vše vracíme. Tak odpověděla jsem i shora jmenovanému sboru.

III. Zpráva knihovní:

Dne 31. 12. 1929 obsahovala knihovna dle zápisu v přírůstkovém katalogu:

 • 1 228 svazků knih zábavných A,
 • 101 svazků knih básní a divadel B,
 • 86 svazků knih pro mládež M,
 • 42 svazků časopisů Č,
 • 272 svazků knih naučných N,
 • celkem 1 729 svazků úhrnem.

V roce 1929 přibylo:

 • 65 svazků zábavných,
 • 6 svazků knih básní a divadel,
 • 6 svazků pro mládež,
 • 17 svazků naučných,
 • celkem 94 svazků.

Počet čtenářů dne 31. prosince 1929 byl 101.

Knihy se půjčovaly od 1. ledna 1929 do konce května, od listopadu do konce prosince.

Půjčilo se:

 • 1 533 knih zábavných A,
 • 28 knih básní a divadel B,
 • 107 knih pro mládež M,
 • 86 knih naučných N,
 • celkem 1 754 svazků.

V jednotlivých měsících se půjčilo:

 • v lednu 356,
 • v únoru 262,
 • v březnu 228,
 • v dubnu 227,
 • v květnu 156,
 • v listopadu 193,
 • v prosinci 332,
 • úhrnem 1 754 svazků.

Půjčovalo se v neděli od 9 – 11, ve středu od 5 – 7 hod.

Po ukončení půjčovní doby jsme knihovnu prohlédli. Vadné knihy byly dány k opravě p. J. Strnadovi. Nákup nových knih byl proveden a knihy dány do vazby p. Strnadovi. Celkem koupeno 49 knih.

Časopis „Česká osvěta“ se odebírá.

Ministerstvo školství a národní osvěty darovalo:

 • Dr. Doležal: „80 let T. G. Masaryka“,
 • Jar. Frey: „Psychologie čtenáře“,
 • T. G. Masaryk: „Slovanské problémy“,
 • Al. Pražák: „Češi a Slováci“,
 • „Anketa o školské reformě“,
 • Dr. J. Voženílek: „Předběžné výsledky pozemkové reformy“.

Ministerstvo školství a národní osvěty dalo na žádost o subvenci podporu v knihách v ceně 1 000 Kč. Dne 6. 12. 1929 došlo 38 svazků vázaných.

Paní ředitelka Lud. Dvořáčková darovala veřejné knihovně vázanou knihu Miroslava Krleža „Na frontu“.

Knihovní Marie Vávrovská účastnila se státního kursu knihovnického třínedělního v Č. Budějovicích a podrobila se zkoušce písemné i ústní a dosáhla způsobilosti pro funkci knihovníka pro obce do 10 000 obyvatel.

Dne 7. 2. 1930 inspekce p. St. Koudelky – okresního referenta knihovnického.

IV. Zpráva pokladníka p. Ant. Gabriše:

Celková hotovost k 31. 12. 1929 byla 2 642,80 Kč, celkové vydání k dnešnímu dni 1 408,70 Kč. Hotovost dnešního dne 1 234,10 K, jež jsou uloženy v Městské spořitelně v Bzenci.

Příspěvek obce posud složen nebyl.

V. Volné návrhy – nebyly.

Marie Vávrovská, t. č. knihovní.

Schůze konaná dne 28. ledna 1931

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 28. ledna 1931.

Předmět jednání:

Schválení rozpočtu potřeb veřejné knihovny města Bzence na rok 1931:

 • na koupi nových knih 2 500 Kč,
 • na vazbu nových knih a opravu starých knih 1 000 Kč,
 • na režii knihovny 400 Kč,
 • na úklid 140 Kč,
 • na osvětlení 60 Kč,
 • na různé menší věcné potřeby 50 Kč,
 • dohromady 4 150 Kč.

Úhrada:

 • pravděpodobný příspěvek čtenářů 230 Kč,
 • obec poskytne 2 790 Kč,
 • dohromady 3 020 Kč.

Neuhrazené potřeby tedy r. 1931 nebude, poněvadž z minulého roku máme převod 3 187 Kč.

Je třeba pro rostoucí počet svazků poříditi novou (šestou) skříň a ve skříni upraviti vhodněji police.

Usneseno poříditi nový seznam knih pro uložení.

Jan Gartner, t. č. předseda

Olga Okounová, t. č. knihovní

Schůze konaná dne 27. ledna 1932

Zápis o schůzi knihovní rady konané dne 27. ledna 1932 v místnosti veřejné knihovny města Bzence.

Přítomni: J. Gartner, předseda; p. Ant. Gabriš, pokladník a podepsaná knihovní.

Nepřítomni: p. Vl. Pokorný, pí. Šimečková, p. Ct. Šťastný. Všichni omluveni.

Pořad jednání:

I. Čtení minulého zápisu o schůzi ze dne 28. ledna 1931. Dle §43 prováděcího nařízení ze dne 5. 11. 1919, č. 607, Sb. z. a nař., má se podávati každoročně zpráva o veř. knih. obecní městskému úřadu, a to je účelem svolané porady knihovní rady zdejší. Jindy bylo obyčejem tak činiti za půjčovní rok; od letoška zavádíme podávání zprávy za uplynulý kalendářní rok, a proto se naše porada letos koná později než léta minulá.

II. Došlé dopisy: čtou se jednotlivě, jak zaznamenány byly v jednacím protokolu. Tendence o. o. sb. o zvýšení obecní dotace pro knihovnu. Výjimečné poměry: stavba poštovní budovy, kde prý se knihovně dostane konečně nál. umístění.

III. Složení knihovní rady zdejší:

Zůstávají ve svých funkcích: p. Ct. Šťastný, jednatel m. o. k., virilista a následující členové, jimž dvouletá doba působení ještě nevypršela: p. Ant. Gabriš, pokladník, jmenovaný obecním zastupitelstvem, dne 18. listopadu 1930 a knihovní sl. Ol. Okounová, jež byla měst. zastupitelstvem jmenována ode dne 1. listopadu 1930 (tužkou připsáno – na zbytek funkčního období za M. Vávrovskou). Vystupuje předseda J. Gartner vylosováním.

Ze čtenářských zástupců vystupuje po uplynulém dvouletém období p. Vlad. Pokorný (z r. 1929); zůstává pí. Anna Šimečková (z r. 1930).

IV. Zpráva knihovní:

Na základě zmocnění daného knihovní komisí předsedovi a sl. knihovní, zakoupeno letos dle záznamu přírůstkového katalogu 82 knih, darem přibylo 8 knih, dohromady knihovna vzrostla o 90 knih.

Stav 31. prosince 1931:

 • A knih zábavných bylo z r. 1930 celkem 1 272 svazků, přibylo 62, zůstává 1 334;
 • B knih básní a divadel bylo z r. 1930 celkem 101 svazků, přibyl 1, zůstává 102;
 • M knih pro mládež bylo z r. 1930 celkem 86 svazků, přibylo 10, zůstává 96;
 • C časopisů bylo z r. 1930 celkem 42 svazků, přibylo 0, zůstává 42;
 • N knih naučných bylo z r. 1930 celkem 283 svazků, přibylo 17, zůstává 300;
 • úhrnem bylo 31/XII 1930 celkem 1 784 svazků, přibylo 90, ubylo 0, zůstává 1 874.

Čtenářů jsme napočetli 109. Půjčovalo se 2x týdně: ve středu vždy od 5 do 7 večer, v neděli od 9 do 11, a sice od 1. ledna 1931 do 31. května – pak od 1. listopadu do 31. prosince.

Půjčilo se úhrnem 2 164 knih a to: zábavných 1 668, naučných 161, pro mládež 305, básní a divadel 10, časopisů 20 svazků.

V jednotlivých měsících se přečetlo:

 • v lednu 337,
 • v únoru 334,
 • v březnu 329,
 • v dubnu 313,
 • v květnu 190,
 • v listopadu 265,
 • v prosinci 396.

Po ukončení půjčovního období jsme svazek po svazku prohlédli dne 31. 5. Vadné knihy sepsány a dány na opravu knihařovi, jenž i nově zakoupené svázal, pokud nebyly už vazbou opatřeny.

Povinný lidovýchovný časopis „Česká osvěta“ se odebírá.

Darem obmyslili letos knihovnu zdejší:

Národopisná společnost čs. darovala dílo V. Suka „Anthropologie a národopis“, zařazeno jakožto 1 786 čís. přírůstkového katalogu.

Státní nakladatelství v Praze darovalo sebrané články Arn. Denise, otiskované v zahraničních časopisech jakožto propaganda myšlenky českého státu „V boj“ za doby světové války 4 sv., přírůstkové číslo 1 864 – 7.

Ministerstvo školství a národní osvěty darovalo: „Účelná domácnost“ od Růženy Štěpánové, přírůstkové číslo 1 868 a spisek H. Tomana „Žižkův duch, povaha a listy“.

Masarykova akademie práce darovala Špačkův spis „Vývoj technického hospodářství“, přírůstkové číslo 1 869.

Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy zaslalo spis K. Drimla „Domácí zdravotnictví pro ženy“, přírůstkové číslo 1 870.

Městská rada zdejší darovala spisek „Jiráskův pohřeb“, brožuru Dr. J. Dřímala „Archiv zem. hl. města Brna“ a předplatila roztodivný časopis „Nová Bratislava“ 5. listopadu 1931 (tužkou připsáno – nedocházel pak).

Josef Vavroch, spisovatel, daroval svůj spis „Zásobování českých vojsk na Rusi“.

J. Králík, košíkář, daroval román „V záři milionů“ a Jos. Brázda, starší měšťan, 45 sešitů Jiráskových spisů.

Úklid ve vlhké, nevhodné místnosti knihovny je obstojný. Po zakoupení nové skříně získalo se místa pro knihy, které pohodlněji umístěny a manipulace jimi ulehčena.

Díla sešitová nemůže knihovna naše odebírati – vznikly by nepořádky; neobjednané došlé knihy pravidelně hned poštou vráceny a učiněn o tom zápis v jednacím protokolu. Z povahy věci samé u nás vyplývá nutnost doplňovati knihovnu, která povstala zakoupením dvou značnějších sbírek knih, aby nescházelo v ní čelných a význačných jevů spisovatelských.

Potěšitelnou okolností jest, že se žádná kniha uplynulého roku neztratila a že p. státní instruktor shledal výběr knih učiněný předsedou a knihovní za vhodný.

V. Zpráva pokladniční:

Podává p. Ant. Gabriš dle účetních záznamů uzavřených ke dni 31. prosince 1931. Příjem se označuje cifrou 6 656,30 Kč, vydání 2 547,65 Kč; zůstává ke dni 31. 12. 1931 hotovost 4 108,65 Kč. Z toho je v Městské spořitelně na vkladní knížce č. 2 527 uloženo 3 873,55 Kč, z čtenářských poplatků na hotovosti zůstává po ruce 235,30 Kč. Nákup knih stál 1 147 Kč, knihař 398,80 Kč.

Pro domo sua (latinsky – pro vlastní potřebu); poněvadž tiskopis se odevzdává jako podání povinné obecnímu úřadu, opíše se do protokolu tato zpráva pokladní z něho vyňatá:

Příjem:

 • zbytek z roku minulého 3 186,95 Kč,
 • příspěvek obce 2 250 Kč,
 • příspěvek obce na úklid 140 Kč,
 • příspěvek obce na odměnu knihovní 400 Kč,
 • poplatky vybrané od čtenářů 586 Kč,
 • úroky (výnos vlastního jmění) 93,35 Kč,
 • úhrnem 6 656,30 Kč

Vydání:

 • nákup knih 1 147 Kč,
 • vazba, oprava 398,80 Kč,
 • zařízení knihovny 315 Kč,
 • světlo, úklid 286,85 Kč,
 • odměna knihovní 400 Kč,
 • úhrnem 2 547,65 Kč.

Přílohy k účtům počíslovány a do obálky urovnány.

Nehospodárným vydáním je poplatek za osvětlení. Celý rok svítíme asi 40 hodin (ve středu), což stojí tak asi 57 Kč, z toho je plat za elektroměr 6 x 7,15 = 42,90 Kč a za světlo by přišlo vlastně jen 14 Kč asi. Zde by bylo třeba provésti úsporu.

VI. Volné návrhy:

Zmocnění, aby jako dosud se provoz knihovny vedl.

Jan Gartner, t. č. předseda

Olga Okounová, t. č. knihovní

Schůze konaná dne 15. ledna 1933

Zápis o schůzi knihovní rady vykonané dne 15. ledna 1933 v nových místnostech veřejné knihovny města Bzence (tužkou připsáno – Dolní náměstí 85).

Přítomni pánové Ctibor Šťastný, Martin Antl a Jan Králík, též dosavadní předseda Jan Gartner a knihovní sl. Marie Koubová. Nepřítomná paní Anna Šimečková se omluvila.

Pojednáno o následujících kusech:

I. Čtení zápisu o minulé schůzi ze dne 27. ledna 1932, jenž vyslechnut a schválen.

II. Došlé dopisy.

Čtou se dle zápisů v jednacím protokolu a na dotazy se podává vysvětlení.

III. Složení zdejší knihovní rady.

Zůstávají ve svých funkcích: p. Ctibor Šťastný, odb. učitel, jednatel m. o. k. (virilista) a paní Anna Šimečková (zvolena 11. 3. 1931) za čtenáře. Na místo členů vylosovaných neb těch, jimž funkční období uplynulo, zvoleni z návrhu městské rady obecním zastupitelstvem dle přípisu ze dne 6. prosince 1932 č. 1 149/4 253 Jan Gartner a Martin Antl. Ze čtenářských zástupců vystoupil po uplynulém funkčním období (od 21. února 1930) p. odb. uč. rol. a vin. školy Vlad. Pokorný. Místo něho kooptován p. Jan Králík, mistr košíkářský zde – za čtenáře od 1. ledna 1933. Zůstává ještě zástupcem čtenářů paní Anna Šimečková (od 11. března 1931) a knihovní sl. Marie Koubová (ustanovená obec. zastupitelstvem dne 13. 7. 1932, č. 2 456)

Nato se knihovní rada ustavila: předsedou zvolen Jan Gartner, pokladníkem zástupce obce v knihovní radě, p. Martin Antl. Knihovní zůstává sl. Marie Koubová. Volby tyto budou oznámeny městskému úřadu.

IV. Zpráva knihovní:

Dle zmocnění uděleného knihovní radou předsedovi a sl. knihovní zakoupeno v dohodě s čtenáři neb dle pokynů v „Čes. osvětě“ a „Lidových novinách“ v uplynulém roce dle záznamů v přírůstkovém katalogu 123 svazků, darem přibylo 7 knih, neubyla žádná, tedy knihovna vzrostla o 130 děl.

Stav její dne 31. prosince 1932:

 • A knih zábavných bylo z r. 1931 celkem 1 334 svazků, přibylo 95, je jich 1 429;
 • B knih básní a divadel bylo z r. 1931 celkem 102 svazků, přibyly 3, je jich 105;
 • M knih pro mládež bylo z r. 1931 celkem 96 svazků, přibylo 16, je jich 112;
 • C časopisů bylo z r. 1931 celkem 42 svazků, přibylo 0, je jich 42;
 • N knih naučných bylo z r. 1931 celkem 300 svazků, přibylo 16, je jich 316;
 • úhrnem bylo 31/XII 1931 celkem 1 874 svazků, přibylo 130, je 2 004 svazků.

Ztrátou neb zpronevěrou nebyla žádná kniha pozbyta.

Čtenářů jsme napočetli 97; provoz knihovny se řídil dle řádu schváleného ministerstvem školství a národní osvěty ze dne 24. ledna 1921 č. 6 629/21 vyvěšeného v knihovně k informaci obecenstva.

Přečetlo se za minulý rok 2 207 svazků: zábavných 1 791, naučných 117, pro mládež 276, básní a divadel 13, časopisů 10.

V měsíci lednu se přečetlo 416 knih, v únoru 359, v březnu 312, v dubnu 215, v květnu 97, v listopadu 390, v prosinci 408.

Zakončivši půjčovní období, prohlédli jsme všechny svazky; 41 dáno na opravu knihaři; nově do vazby dána 101 kniha.

Povinný časopis lidovýchovný „Česká osvěta“ se odbírá.

K úplnému vystrojení správy knihovny dlužno poříditi „Hlavní seznam popisný“, na jehož sepsání knihovní rada povoluje 50 Kč.

Darem od ministerstva školství došel na oslavu vzpomínkového roku 1832 „Goethův sborník“

Soukromá společnost darovala spis: „Duchovné prúdy v čs. republike“.

Voleníková Bohumila přinesla 5 starších zábavných knih pocházejících z „Havlíčka“.

Knihy v našich 6 různorodých skříních jsou obstojně umístěny. Krásná světnice 44 m² v rohu zvýšeného přízemí nového obecního domu č. 85, s nadbytkem světla i vzduchu, parketovaná, elektricky osvětlená už sama o sobě představuje značné zvýšení obecního příspěvku na knihovnu. Schází nějaká obyčejná lavice na odložení klobouků aj., když si čtenáři knihy vybírají a několik židlí. Posluha by měla zatápěti vždy dříve – začátkem půjčování pracuje se vždy v zimě.

V. Zpráva účetní:

Podává za bývalého pokladníka předseda ke dni 31. prosince 1932. Příjem celoroční označuje cifra 6 823,70 Kč, vydání 3 762,65 Kč. Z toho je uloženo 2 254,45 Kč v městské spořitelně, 303,60 máme k běžným potřebám po ruce a 503 Kč bylo během roku ukradeno! Pan důvěrník obce celý rok užíval vkladní knížky naší ke svým účelům; nechtěl vydati ji předsedovi, který za něj vždy roční účty sestavoval. Podařilo se zachrániti 2 250 Kč; z oněch 503 Kč zcizených bráno je k odpovědnosti tehdejší zastupitelstvo obecní, které Ant. Gabriše svou důvěrou poctilo. Usneseno domáhati se náhrady.

Příjem:

 • zbytek z roku minulého 4 108,65 Kč,
 • příspěvek obce hotově 2 250 Kč,
 • příspěvek obce na úklid 140 Kč,
 • příspěvek obce na odměnu knihovní 400 Kč,
 • příspěvek obce na nájem (1 200 Kč), osvětlení (40 Kč), otop (210 Kč) 1 450 Kč,
 • poplatky vybrané od čtenářů 417,70 Kč,
 • úroky (výnos vlastního jmění) 47,35 Kč,
 • úhrnem 8 813,70 Kč

Vydání:

 • nákup knih 2 978,50 Kč,
 • vazba, oprava 578,70 Kč,
 • zařízení knihovny 94 Kč,
 • provoz kancelářský 88,90 Kč,
 • osvětlení, úklid 178,05 Kč,
 • odměna knihovní 400 Kč,
 • úhrnem 4 318,15 Kč.

Přílohy k účetní zprávě uspořádány a k účtům přidány k upotřebení obecním revisorům.

VI. Volné návrhy:

Knihovní a předseda zmocněni k nákupu knih dle praxe dosavadní.

Skončeno.

Jan Gartner, t. č. předseda.

Marie Koubová, knihovní.

Schůze konaná dne 3. prosince 1933

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 3. prosince 1933 v místnosti veřejné knihovny města Bzence.

Přítomni pánové Antl Martin, Králík Jan, Koubová Marie, Šťastný Ctibor a podepsaný. Anna Šimečková omluvena.

Pořad jednání:

I. Čten a vzat na vědomí protokol o minulé schůzi knihovní rady.

II. Došlé dopisy čtou se dle jednacího protokolu.

 • Zákaz nákupu starých knih.
 • Okrskoví dozorci.
 • Půjčku jen na legitimaci.
 • Vedení přírůstkového seznamu.
 • Výkazy obcím.
 • Bezplatné půjčování knih.
 • Podepsaný předseda jmenován o. o. s. v Uherském Ostrohu okrskovým dozorcem pro Těmice, Domanín a Moravský Písek.
 • Pan Martin Antl ustanoven pokladníkem.
 • Dohled na pamětní knihy obce přikazuje se okrskovým dozorcům.
 • Pozvání na knihovní kurs o. o. s. v Uherském Ostrohu na 25. máje 1933.
 • Jednatel o. o. s. pan St. Koudelka zemřel dne 16. září 1933.
 • Okresní finanční ředitelství osvobodilo majetek veřejné knihovny od poplatku ekvivalentního a školního na roky 1931 – 1940.

III. Provoz knihovny zahájen dnem 1. listopadu 1933.

Pan rotmistr Antonín Brož zdarma svázal v poloplátěnou vazbu 6 svazků našeho přírůstku v ceně asi 50 Kč.

Obec dodala v březnu pro knihovnu 2 nové žlutě natřené lavice.

Pan Martin Antl daroval 5 cenných knih, o. o. sbor 1.

IV. Přesun ve funkcích uvnitř knihovní rady. Dosavadní předseda J. Gartner nabyl na knihovním kursu v Uh. Ostrohu „Osvědčení“ ze dne 17. července 1933 č. 587/33, že je formálně způsobilý vésti knihovnu; způsobilosti praktické získal desetiletou správou její. K výzvě o. o. s. ujímá se funkce knihovnické, což přítomní berou na vědomí.

V. Pojištění požární. Rokem 1933 vyprší desítiletá lhůta pojištění majetku Veřejné knihovny na 10 000 Kč u Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně. Usneseno zvýšiti toto pojištění u téhož ústavu na 12 000 Kč a prodloužiti je na dalších 12 let.

VI. Složení knihovní rady.

Pan odborný učitel Ctibor Šťastný (čp. 299) zůstává jakožto jednatel místní osvětové komise.

Jan Gartner (čp. 30) a Martin Antl (čp. 80) ustanoveni obecním zastupitelstvem (6. 12. 1932) na roky 1933 a 1934.

Slečna Marie Koubová (čp. 302) zastupovala od 1. listopadu 1932 sl. Ol. Okounovou odstěhovalou, v knihovně podnes a mandát její trvá 1932 – 1933, jak vzalo na vědomí obecní zastupitelstvo přípisem z 13. 7. 1932.

Pan J. Králík (čp. 312) zástupce čtenářstva, přibrán od 1. ledna 1933 a setrvá ještě v r. 1934.

Paní A. Šimečkové vypršela funkce zástupkyně čtenářů letos a místo ní od 1. ledna 1934 přibíráme sl. učitelku Emilii Sýkorovou (čp. 306) pro r. 1934 a 1935.

VII. Zpráva pokladníkova.

Obec složila povinný příspěvek za r. 1933 dne 28. listopadu 1933 a uložen je v Městské spořitelně. Zpráva podrobněji uvede se ve hlavním referátu po 31. prosinci tohoto roku.

VIII. Volné návrhy.

Posluhovačce Mar. Růčkové budiž vyplacena mimořádná odměna 10 Kč za odvezení knih darovaných po zemřelé paní Marii Miklíkové.

Provoz knihovny děj se způsobem dosavadním, pro místo vhodným a již osvědčeným.

Knihovna ať neustrne dle předpisů o. o. s. o nákupu dle nařízených seznamů. Naše čtenářstvo většinou městské žádá si přílivu moderních knih, které v nařízených seznamech ještě nemohou býti.

Buď pamatováno na okolnost, že za rok naše dosavadní skříně sotva budou stačiti; třeba pomýšleti na zbudování dlouhé skříně ve výklenku při stěně – skříně nepřenosné, členěné. Snad městská spořitelna a obec by se mohly spojiti k dílu tomuto. Též několika židlí je pro místnost knihovní třeba.

Přijato a skončeno.

Jan Gartner

Schůze konaná dne 25. března 1934

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 25. března 1934.

Přítomni: Pan Martin Antl, pan Jan Králík, slečna Emilie Sýkorová a podepsaný.

Pořad jednání:

I. Přečten protokol o schůzi minulé.

II. Čteny došlé dopisy od 3. prosince 1933 po dnes.

III. Návrh zprávy podané obecnímu zastupitelstvu o činnosti Veřejné knihovny města Bzence za rok 1933 vyslyšen a schválen. – Podán dne 26. března 1934. Prvopis viz. ve svazku listu jednacího protokolu 1934.

IV. Uvědoměna knihovní rada o nákupu knih na rok 1934, předloženy účty (antikvární) a přírůstky takto získané schváleny.

V. Odměna dvěma studentíkům (pomoc při vydávání a příjmu knih od obecenstva) stanovena po 15 Kč.

VI. Pan Martin Antl navrhuje podati žádost ředitelství Městské spořitelny v Bzenci o přispění ke zbudování přihrádkové skříně v místnosti knihovny ve shodě s obecním zastupitelstvem.

VII. Volné návrhy – jiný se nenahodil.

Jan Gartner, jednatel – knihovník a t. č. předseda

Schůze konaná dne 3. března 1935

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 3. března 1935.

Přítomni: pánové Martin Antl, Jan Králík a podepsaný jednatel. Pan Ctibor Šťastný se omluvil.

Pojednáno o následujících kusech:

I. Přečten zápis o minulé schůzi a vzat na vědomí.

II. Probrána dle jednacího protokolu agenda knihovní rady od 19. 3. 1934 až podnes.

III. Stanoven návrh zprávy o činnosti Veřejné knihovny města Bzence za rok 1934 pro obecní zastupitelstvo, viz sbírka listin z r. 1935.

IV. Pokladník p. Antl podává zprávu pokladniční dle účtů a příloh (což se předloží k nahlédnutí finanční komisi města).

V. Schvaluje se návrh nákupu nových knih pokud možno za ceny antikvární. Pan J. Králík upozorňuje, aby byl brán zřetel k domácím živnostníkům.

VI. Odměna dvěma pomocníkům při provozu knihovny ponechána v loňské výši – každému 15 Kč.

VII. Dle zprávy podávané obecnímu zastupitelstvu vypršela funkční doba panu M. Antlovi a jest třeba učiniti opatření.

Zástupci čtenářstva panu J. Králíkovi rovněž uplynula funkční doba a on vystupuje z rady. Při nové volbě je opět zvolen na r. 1935 a 1936.

Předsedovi vypršel mandát rovněž rokem 1934. Při obnově zvolen za předsedu pan Jan Králík na r. 1935 – 1936, jenž tuto hodnost přijímá.

VIII. Volné návrhy:

Pan Martin Antl dodatkem k návrhu o nákupu na rok 1935 žádá, aby se zakoupila kniha: J. Herben „Kniha vzpomínek“, prostřednictvím některého člena Družstevní práce za 58 Kčs. – Přijato.

Skončeno.

Jan Gartner – t. č. knihovník a jednatel.

Schůze konaná dne 2. února 1936

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 2. února 1936.

Přítomni: pánové Jan Králík, předseda; Ctibor Šťastný a podepsaný jednatel.

Pojednáno o následujících kusech:

I. Přečten zápis o minulé schůzi a vzat na vědomí.

II. Dle jednacího protokolu probrána agenda knihovní rady od 3. 3. 1934 až podnes.

III. Stanoven návrh výroční zprávy o činnosti Veřejné knihovny města Bzence za rok 1935 pro obecní zastupitelstvo, viz sbírka listin z r. 1936.

Dvěma pomocníkům povolena odměna každému 25 Kč.

IV. Na místě nepřítomného pokladníka podává účetní zprávu za minulý rok jednatel. Zpráva dle stavu z 31. prosince 1935 obsažena je v podání obecnímu zastupitelstvu. Doklady k jednotlivým položkám předloženy – právě se vrátily z přehlídky obecního důchodu.

V. Zástupci čtenářů – paní učitelce Emilii Šeděnkové vypršelo funkční období. Vázána teď rodinnými zřetely, bytem v Domaníně – proto zvolen místo ní za zástupce čtenářů p. odborný učitel Jan Vlk na r. 1936 – 1937.

VI. Záležitost pořízení nové skříně ustrnula na mrtvém bodě, ať už nedostatkem dobré vůle, ať peněžní tísní obce. Dar na tento účel od městské spořitelny 1 500 Kč se uloží, až se dočká doplnění potřebného. Zatím knihy budou zčásti uloženy na skříních.

Jednatel mezitím vyložil prozatímní seznam žádoucích knih pro nový nákup na rok 1936. Z toho se mimovolně vyvinulo rozšíření (pro tentokráte ještě nezamýšlené) jednacího pořádku o č.:

VII. Nákup knih na tento rok. Jednatel vybral knihy z ankety Lidových novin, četbu to opravdového výkvětu národa a zastává zásadu: „Kupuji tam, kde je levněji (totiž antikvárně se slevami).“ Pan předseda naproti tomu namítá: „Knihy buďte opatřeny prostřednictvím místního živnostníka.“ Z přetřesu náhledů vzešla řešení kompromisní, zprostředkovací: Knihy hleďme opatřiti za zmírněné ceny, jako dosud se dělo, ale jistou částí buď pamatováno na místního činitele.

Skončeno.

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Schůze konaná dne 10. ledna 1937

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 10. ledna 1937.

Přítomni: p. Jan Králík, předseda; p. Martin Antl, pokladník; p. Fr. Běhal, jednatel m. o. k.; sl. M. Koubová; p. Josef Vlk a podepsaný jednatel.

Pojednáno o následujících kusech:

I. Přečten zápis o minulé schůzi ze dne 2. února 1936 a vzat bez námitek na vědomí.

II. Probrána agenda dle jednacího protokolu od 2. 2. 1936 až podnes.

III. Stanoven návrh výroční zprávy o činnosti knihovní rady a Veřejné knihovny města Bzence za rok 1936 pro obecní zastupitelstvo.

IV. Vyslechnuta zpráva pokladníkova o účtech za občanský rok 1936. Doklady k jednotlivým položkám jsou připraveny ku přehlídce a předloží se obecním dozorčím orgánům.

V. Dle přezvědu výbor městské spořitelny povolil náklad na postavení knihovní skříně. Dopisem žádáme obecní úřad, aby dle zavedených zvyklostí tuto práci vypsal. (Viz sbírka listin)

VI. Dvěma pomocníkům povolena odměna jako loni po 25 Kč.

VII. Zástupcem čtenářů po vystupujícím předsedovi zvolen p. odb. učitel Bohumil Kučera na r. 1937 a 1938.

VIII. Svolen nákup knih na tento rok dle předloženého seznamu provésti.

Skončeno.

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Schůze konaná dne 21. února 1937

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 21. února 1937.

Přítomni: Pánové Martin Antl, Josef Vlk, Bohumil Kučera a podepsaný. Slečna M. Koubová se nedostavila. Pan František Běhal jel zastupovati nás na schůzi o. o. s. v Uherském Ostrohu – omluven.

Pořad jednání:

I. Schválen protokol schůze minulé.

II. Čtena agenda z jednacího protokolu.

Z přípisů uvádíme:

 • Zpráva obecního zastupitelstva z 15. února 1937, č. 691, jíž p. Antl Martin jmenován zástupcem obce v knihovní radě na r. 1937 a 1938.
 • Nákup knih děj se v místě.
 • Účastníci se přesvědčili, že moderní četba se nakupovala z Prahy a se slevou 25%, kdežto místní obchodník s papírem žádné slevy nedává.

III. Rozdělení funkcí: pokladníkem bude p. Martin Antl, důvěrník obce; jednatelem podepsaný knihovník; předsedou p. odb. uč. Bohumil Kučera.

IV. Zadání díla: p. Martin Antl otevírá obálku a čte přípis obecní rady z 16. února 1937. Prohlíženy 4 došlé nabídky:

 • firma Šustr nabízí se postaviti žádanou skříň za 3 280 Kč,
 • firma Čmelík nejpečlivěji sestavenou nabídku: provedení A 3 952 Kč, důkladnější B 4 700 Kč,
 • firma Novák provedení prosté A za 3 040 Kč, provedení důkladnější B za 3 720 Kč,
 • firma Strážnický za 2 900 Kč v prostém, téměř nouzovém provedení.

V rozpravě zjištěno, že Čmelíkova nabídka přesahuje naše finanční možnosti a návrh Strážnického, že neodpovídá rozměrem. K posudku ze zbývajících návrhů přizve se truhlář z kasáren a dne 24. t. m. se záležitost rozhodne.

Dne 24. února pokračováno v úvahách o zadání práce. Objevily se komplikace, které věc ztěžují.

Dne 28. února pokračováno v jednání. Většina vyslovila se pro návrh firmy Válek a Novák. Pan předseda B. Kučera bude vyjednávati s Válkem, převezme-li práci za nabízenou cenu a:

 • zachováním podmínek obsažených v obecní výzvě k truhlářům;
 • odpovědnost musí nésti osoba jediná, tedy Válek;
 • neodvede-li dílo do 1. června t. r., platí penále 500 Kč;
 • zachovati podmínky obsažené v učiněné nabídce, která byla opravdu věrná;
 • posuvné schodky do vyššího oddělení skříně se počítají do úhrnné ceny;
 • pan předseda Bohumil Kučera vyjedná s panem Válkem, čeho potřeba, bez odkladu, aby se netratilo mnoho času.

Skončeno.

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Podmínky přečetl a souhlasí František Válek – dne 3. 3. 1937.

Schůze konaná dne 23. ledna 1938

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 23. ledna 1938.

Přítomni: pan Bohumil Kučera, předseda; pan Martin Antl, pokladník; pan Fr. Běhal, jednatel místní osvětové komise a podepsaný. Slečna M. Koubová, jíž vypršelo funkční období, nebyla přizvána.

Pořad jednání:

I. Čtení zápisu o minulé schůzi ze dne 21. února m. r.

II. Probrána čísla jednacího protokolu od února minulého roku do 21. ledna tohoto roku.

III. Vyslyšena zpráva pokladníkova a závěrečné účty, položka za položkou přehlédnuty. Zjištěno, že do účetního roku 1938 vstupujeme s pokladní hotovostí 3 594,15 Kč.

IV. Zvolen zástupcem čtenářů pan Hygin Strýček – řídící učitel ve výslužbě a ujímá se svého místa.

V. Vyslyšen se souhlasem návrh jednatelův výroční zprávy o činnosti Veřejné knihovny města Bzence za rok 1937, který bude podán obecnímu zastupitelstvu.

VI. Vyloženy knihy mající býti zakoupeny, seznam jich pořízený dle ankety Lidových novin. Schváleno a přijato.

VII. Odměna dvěma pomocníkům buď dle uznání jim vyplácena při skončení půjčovního období v mezích loňské sumy.

VIII. Až Novák a Válek opraví menší vadu u skříně, může jim býti u výročí odevzdání díla vyplaceno zadržených 200 Kč. Budou umístěny na skříni tabulky: „Dar Městské spořitelny v Bzenci“ a nad vchodem: „Veřejná knihovna města Bzence“.

IX. Volný návrh se nevyskytl.

Skončeno.

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

 

Schůze konaná dne 15. ledna 1939

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 15. ledna 1939.

Přítomni: knihovník, jednatel m. o. k., sl. M. Koubová a p. B. Kučera.

Pan Hygin Strýček omluven nemocí a nebezpečným náledím, pan Martin Antl nehodou v domácnosti.

Pořad jednání:

I. Čten a přijat zápis o minulé schůzi ze dne 23. ledna minulého roku.

II. Probrána čísla jednacího protokolu počtem 47 za občanský rok 1938.

III. Zástupcem čtenářů na r. 1939 a 1940 zvolen p. odborný učitel Bohumil Kučera. Týž přijímá, zvolen byv, i hodnost předsedy knihovní rady.

IV. Za nepřítomného pokladníka knihovník porovnal za účasti přítomných členů v účtech položku za položkou a shledali souhlas se vkladní knížkou Městské spořitelny v Bzenci.

V. Přezkoumány za téže účasti účetní doklady příloha za přílohou a shledány v pořádku.

VI. Schválen návrh jednatelův o zprávě o činnosti Veřejné knihovny pro lid v městě Bzenci za rok 1938 v novopise, jejíž čistopis bude podán obecnímu zastupitelstvu.

VII. Vyložen seznam knih, které mají býti pokud možno za zlevněné ceny zakoupeny. Seznam pořízen dle ankety Lidových novin. Schváleno a přijato.

VIII. Dvěma pomocníkům se může vyplatiti odměna za přítomný půjčovní rok po skončení období čtenářského v mezích loňské sumy.

IX. Dva nedostavivší se členové tento zápis dodatečně si přečtou a jej podepíší.

X. Volný návrh nebyl.

Skončeno.

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Četli: Hygin Strýček, Martin Antl

 

Schůze konaná dne 28. ledna 1940

Protokol o schůzi knihovní rady ze dne 28. ledna 1940.

Přítomni: předseda Bohumil Kučera; pokladník Martin Antl; m. o. k. odborný učitel František Běhal; paní učitelka Marie Koubová; řídící učitel Hygin Strýček a knihovník.

Pořad jednání:

I. Čten a přijat zápis o minulé schůzi ze dne 15. ledna 1939.

II. Probrána čísla jednacího protokolu počtem 48 za občanský rok 1939.

III. Zástupcem čtenářů na r. 1940 a 1941 opětně zvolen vystupující člen p. říd. H. Strýček, jenž volbu přijímá.

IV. Zástupcem obce na r. 1940 zůstává p. M. Antl. Paní učitelce M. Koubové vypršelo funkční období rokem 1939 a obec se požádá, by nové opatření učinila.

V. Pokladník podává účetní zprávu za uplynulý občanský rok 1939. Předseda za součinnosti ostatních členů knihovní rady, nejprve porovnává každou položku účetní zprávy se zápisy ve vkladní knížce Městské spořitelny zde a nacházejí souhlas. Nato probírají položky o vydání a zkoumají přesnost příloh. Výsledek: účty jsou vedeny v pořádku a v přílohách je zjištěn souhlas.

VI. Jednatel předčítá návrh zprávy, kterou jest nám podati za uplynulý rok obecnímu zastupitelstvu. Návrh se přijímá.

VII. Vyloženy seznamy knih, které mohou letos býti zakoupeny pokud možno, jako jindy, za ceny zmírněné. Darem 350,25 K od místní jednoty republik. dorostu (p. Jos. Zábelka a spol.) se nákupní možnosti naše značně zvýšily.

VIII. Dvěma příručím se povoluje vyplatiti odměnu za výpomoc tohoto výpůjčního roku jako loni 25 K. Každému při konci období.

IX. Volný návrh: Pan řídící Hygin Strýček navrhuje, aby požární pojistné knihovny u Hasičské vzájemné pojišťovny bylo zvýšeno na 15 000 K. Přijato.

Skončeno.

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Notandum: Veřejná knihovna města Bzenec dne 9. 12. 1933 pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny na 12 000 Kč na 12 let po sobě následujících, tedy inclusive do 8. 12. 1945 za roční pojistné 28,80 K. Pojistka tedy vydána městskému strážníkovi (zástupci HVP) Kuchařovi 3. 5. 1940.

Schůze konaná dne 1. září 1940

Protokol o schůzi knihovní rady ze dne 1. září 1940.

Přítomni: předseda Bohumil Kučera; pokladník Martin Antl; jednatel m. o. k. odborný učitel František Běhal; paní učitelka Marie Koubová; řídící učitel Hygin Strýček a knihovník.

Pořad jednání:

I. Projednán jednací protokol Veřejné knihovny města Bzence od č. 1 do č. 42 roku tohoto.

II. Přečten přípis o. o. s. v Uherském Ostrohu z 29. července 1940, č. 122 o V. části revise obsahu veřejných obecních knihoven na Moravě s připojeným návodem, kterak ji prováděti a tištěným seznamem závadných knih. Ve smyslu téhož vybráno 38 knih, které z půjčování byly nyní vyřazeny a ve čtyřech zavázaných, zapečetěných balících uskladněny v nepoužívané skříni. Seznam jejich trojmo sepsán: jeden uložen v archivu, dva se posílají v přítomnosti p. předsedy o. k. r. s protokolem příslušným ref. o. o. s. v Uherském Hradišti.

Revisoři vypůjčili si též seznam nežádoucích knih, které jest vyloučiti z knihoven žákovských a učitelských přihlížejíce k úplnosti zamýšleného díla. Náklad k provedení potřebný povolen.

Opis tohoto protokolu zasílá se o. o. s. v Uh. Ostrohu.

III. Přečten oběžník okresního referenta veř. služby osvětové v Uherském Hradišti z 24. července 1940, č. 697, revise č. VI, jímž se nařizuje výnosem ministerstva školství a národní osvěty, č. j. 85.265/70 vyřaditi hned z veřejných obecních knihoven a čítáren knihy a časopisy obsahu spiritistického. Vybráno u nás 9 svazků, které v přítomnosti p. předsedy knihovní rady zabaleny a odeslány okresnímu úřadu v Uh. Hradišti. Náležitý k tomu protokol a seznam odstavených knih zaslán přímo okres. ref. veř. služby osvětové v Uherském Hradišti.

Skončeno.

Bohumil Kučera, t. č. předseda

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

 

Schůze konaná dne 22. září 1940

Protokol o schůzi knihovní rady ze dne 22. září 1940.

Přítomni: p. Bohumil Kučera, předseda; p. František Běhal, jednatel m. o. komise; paní učitelka Mar. Koubová a podepsaný.

I. Probrán jednací protokol od č. 42 do č. 48 roku tohoto po přečtení protokolu o minulé schůzi. Sedm předchozích revisí úředních vyžádalo si 127 knih.

Jednáno o provedení výnosu m. š. a n. o. z 6. září 1940, č. 109.438/40. Vybrány knihovní radou: „Husova čítanka pro lid“ 116A, dodatečně k předešlým revisím; Al. Jirásek „Skaláci“ 42A, 42Aa; K. V. Rais „Lopota“ 5A2, 5A2a; dohromady 5 knih.

V přiloženém seznamu žádány následující spisy, které jsme již při dřívějších revisích odevzdali:

 • Mann H. „Hlava“,
 • Vrchlický J. „Legenda o sv. Prokopu“,
 • Čapek Karel „Válka s mloky“,
 • Olbracht I. „Golet v údolí“,
 • Vrba Jan „Zubřany“,
 • Zeman A. „Mrtvá baterie“,
 • Zeman A. „Čs. odyssea“.

Patero knih výše zaznamenaných vyřazeno, zabaleno do zapečetěného balíku a uloženo do nepoužívané staré skříně stranou v knihovní světnici. Seznam jejich dvojmo a 1 protokol odeslal knihovník jednateli o. o. s. v Uherském Ostrohu.

II. Jednáno o provedení výnosu krajského referenta veř. služby osvětové č. 1 061 z 10. 9. 1940. Vybráno 252 knih beletrie francouzské a anglické a na dobu války uloženy stranou do nepoužívané skříně, která zapečetěna, Knižní lístky v nich ponechány. Provedení ohlášeno jednateli o. o. s.

III. Volný návrh nebyl.

Jan Gartner, jednatel

Boh. Kučera, t. č. předseda

 

Schůze konaná dne 26. ledna 1941

Protokol o schůzi knihovní rady ze dne 26. ledna 1941.

Přítomni: p. Bohumil Kučera, odborný učitel a předseda; pí. Marie Koubová; Martin Antl; František Běhal, Hyg. Strýček a podepsaný.

Jednáno jak následuje:

I. Přečten zápis o minulé schůzi z 22. září 1940.

II. Probrán jednací protokol č. 49 – 64.

III. Za zástupce čtenářů zvolen opětně po vypršení mandátu odstupující p. odborný učitel Boh. Kučera a zvolen opětně i předsedou na r. 1941 a 1942. Prohlásil, že zvolení své přijímá.

IV. Nato podává podepsaný jednatel za uplynulý obecní rok 1940 zprávu účetní. Předseda za přispění ostatních členů knihovní rady nejprve porovnává každou účetní položku se zápisy ve vkladní knížce Městské spořitelny zde a shledávají souhlas. Nato probírány položky a vydání a zkoumána přesnost příloh. Správnost účtů potvrzena podpisy.

V. Jednatel předčítá návrh zprávy, kterou knihovní rada podá obecnímu zastupitelstvu za uplynulý rok. Text její se přijímá.

VI. Vyložen návrh nákupu nových knih třeba i antikvárních, jen když cenných a účelům veřejné knihovny odpovídajících, hlavně v nynější době dražení tisku za ceny snížené, aby při svých skrovných peněžních možnostech knihovna se rozmnožila. S díky vzpomenuto knižního daru paní učitelky J. Kunclové. Návrh se přijímá.

VII. Dvěma pomocníkům se povoluje odměna po 30 K.

VIII. Volný návrh: S nastalým jarem požádáme městský úřad, aby neodkládal déle opravu škody vodou od nájemníků bydlících nad knihovnou.

Dodatečně se předloží doklad daru 359,80 K, na něž nebylo přílohy.

Skončeno.

Zapsal – J. Gartner.

 

Schůze konaná dne 25. ledna 1942

Protokol o schůzi knihovní rady ze dne 25. ledna 1942.

Pan předseda B. Kučera omluvil se nemocí. Přítomni: p. Martin Antl, Fr. Běhal, H. Strýček, Mar. Koubová a podepsaný jednatel.

I. Přečten a vzat na vědomí protokol o minulé schůzi.

II. Probrán jednací protokol za rok 1941. Se zadostiučiněním zvěděno, že naše známá firma z Prahy, od níž jsme odebírali knih za 1 083 K, povolila slevu 20%. S politováním vzato na vědomí, že pěti konfiskacemi uplynulého roku jsme pozbyli celkem 194 knih. Škody na knihách tuze používaných od čtenářů budou postupně odčiněny. Paní učitelce J. Kunclové vzdán dík za darovaných 6 knih.

III. Zástupcem čtenářů do knihovní rady na místě vystupujícího p. řídícího H. Strýčka opětně týž zvolen na roky 1942 až 1943.

IV. Zprávu pokladní podává podepsaný. Položka za položkou s přílohami porovnána a shledáno vše v souhlasu se vkladní knížkou městské spořitelny. Přijato a schváleno.

V. Zástupcem obce zůstává na r. 1942 p. Martin Antl. Paní učitelce M. Koubové funkční období uplynulo a obecnímu zastupitelstvu jest nové opatření učiniti.

VI. Podepsaný předčítá zprávu o činnosti Veřejné knihovny města Bzence za r. 1941, kterouž zároveň podá obecnímu zastupitelstvu. V těžké přítomnosti, kdy školy pouzavírány, knihy vyřazeny, tisk se národu odcizil a nouze svírá lid, instinktivně se čtenáři zachraňují na kousek českého ostrova – kde promlouvá k nim společnost starých spisovatelů. Za rok 1941 se třikrát tolik vybralo na čtenářských poplatcích co jiná léta.

VII. Vyloženo číslo Lidových novin obsahující čtivo našich uvědomělých vrstev. Dle něho jest se osvědčujícím již způsobem říditi jako minulá léta i při nákupu letos, kdy tisk tolik podražil.

VIII. Všem pomocníkům při nynější zvýšené frekvenci může se vyplatiti odměna až 50 K každému.

IX. Volný návrh se nenahodil. V místnosti rozhostila se třeskutá zima a účastníci se promrzlí rozcházeli.

Skončeno.

Jan Gartner, zapisovatel.

Poznámka dodatečná k VIII. odstavci protokolu. P. Josef Nevřivý (Olšovská ul. čp 218) s bratrem svým, oba příručí a pomocníci při provozu Veř. knihovny města Bzence se své remunerace vzdávají a věnují ji ve prospěch knihovních účelů. (22. 4. 1942)

 

Schůze konaná dne 3. ledna 1943

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 3. ledna 1943.

Všichni členové přítomni. O 11 hod. zahájil předseda jednání.

Dne 30. minulého měsíce v nepřítomnosti předsedy byl zavolán na obecní úřad podepsaný knihovník. Pan starosta Fr. Kučera oznámil, že Zemské četnické velitelství na Moravě vyžaduje pro náležité umístění četnické stanice v Bzenci ještě jednu ubikaci v obecním domě č. 85 na Dolním náměstí. Městský úřad uvolňuje se k témuž účelu postoupiti pro účely četnictva světnici, ve které je umístěna Veřejná knihovna města Bzence, světnici, která byla od začátku stavby předem obcí určena pro tuto knihovnu. Veřejná knihovna prý se přestěhuje na přechodnou dobu do protějšího Lidového domu, do přízemního menšího sálu, který se teď (v zimě) k tomu účelu přiměřeně upraví. Ať zástupci knihovny prohlédnou si zamýšlenou místnost a podrobí se nutnosti nynější těžké doby. Knihovnu snad by mohli dočasně uzavříti, neshledají-li místnost vhodnou.

Překvapený knihovník namítal: „Deset let jsme zde byli v místnosti tomuto účelu zastupitelstvem věnované, zbudovali jsme z milodarů nepřenosnou velkou skříň podél západní stěny a teď máme uhnouti? Což není jinačího východiska?“

Předseda a podepsaný dostavili se do Lidového domu na prohlídku. Shledali, že sál pro výšku stropu v zimě nevytopitelný, vlhký a částečně veteší zabraný. Umístění v neklidné hospodě označené tabulkou „Hotel C“. Nájemník hostince poukazoval na právě došlé číslo „Věstníku hostinských“ na výnos vládní, že onu světnici má užíti jen k rozmachu hostinské jeho místnosti a že je tedy nezadatelna.

Zástupcové knihovny po zralé úvaze dospěli k návrhu na řešení otázky jiným způsobem. Obec r. 1941 hodlala vystavěti nový obecní činžák, v němž by četnická stanice bývala byla pohodlně umístěna. Stavba však byla zakázána a tak četnictvo jest nadále zůstávati v domě č. 85. V I. patře tohoto domu jest čtvero bytů. Ze tří nájemníků má rožní třípokojové obydlí p. ing. List a ten by byl z nich nejsnadněji zaujat, protože bezdětní manželé Listovi si ve srovnání s ostatními dvěma početnějšími rodinami mohou nejsnáze uhnouti. P. List jsa úředníkem rafinerie lihu a octárny snadno najde v závodě ubytování a četnictvo spokojeno s dosavadním jeho bytem nebude musiti vytlačiti knihovnu z její staré světnice, zničiti s obětmi zbudovanou nepřenosnou skříň a teď v zimě přetahovati se s 2 400 svazky a 5 almarami do pustého skladiště, které není obyvatelné.

V rozpravě nastalé uvedl p. odb. učitel Fr. Běhal, že obec prosadí svou a dá knihovnu převésti do Lidového domu.

Pan řídící Strýček rozebírá zkušenosti nabyté v podobné záležitosti ve Veselí nad Moravou, zde rovněž četnictvo chtělo získati místnosti v radnici pro sebe, ale přímým zásahem u Zemského četnického velitelství v Brně sjednána dočasná dohoda, zmírnil se postup velitelství na základě podaných vysvětlivek a nabídek. Což by u nás rovněž šlo, když obec v chystané novostavbě obecního činžáku ručí, že se postará o náležité vybavení četnické stanice.

Podepsaný předkládá k úvaze dvojí věc:

Důležitější-li je pohodlí blahobytné bezdětné rodiny, či kulturní zájem čtenářské obce žádající si duševního povznesení a ušlechtilé zábavy v bezútěšných časech těchto?

Přestěhování knihovny do Lidového domu vrhne Veřejnou knihovnu značně zpět: rozbije se stěhováním lehce zbudovaná velkoskříň o velikých oknech, přenášením 2 400 svazků vznikne dlouho neovladatelný chaos a nevyhnutelné ztráty ve skladišti, v němž je po celý rok zima. Ať městský úřad dobře si rozváží význam svého jednání a ponechá knihovně místnost jí od začátku věnovanou.

Pan předseda shrnuv vyslechnuté názory navrhuje: Buď po příkladu veselských vypravena deputace do Brna k Zemskému četnickému velitelství se zástupcem obce p. Antlem v čele, jež by upozornila na obtíže a škody vzniklé zamýšleným přestěhováním a neodňala v nynějších těžkých dobách 2 400 svazků knih službě veřejnosti a aby se pokusila poprositi Zem. čet. vel. za odklad o roční dobu příhodnější a přiměla je ke zmírnění postupu jako ve Veselí nad Moravou se stalo, aby se zamezilo rozbití velké skříně, jež podruhé sotva už by se mohla zříditi.

Pan Antl se zavazuje hájiti zájmu našeho na radnici a zúčastniti se deputace do Brna. Podepsaný pověřen sepsáním potřebného dokumentu pro jednání v Brně.

Skončeno.

Jan Gartner, zapisovatel

Schůze konaná dne 10. února 1943

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 10. února 1943.

Přítomni: pan Boh. Kučera, ředitel hlavní školy ve Veselí nad Moravou a předseda; paní Marie Koubová, řídící učitelka zde; pan Hygin Strýček, řídící učitel ve výslužbě a podepsaný knihovník.

Nemocí omluveni: pan odb. učitel Fr. Běhal a pan Martin Antl.

Pan předseda ohlašuje, že událost přestěhování knihovny pro naléhání obce stává se neodkladnou a je nutno jednati, aby nás věci příští nepřekvapily. Zákrok tolik slibovaný u Zemského četnického velitelství od místních činitelů pro sjednání odkladu se stěhováním podniknut nebyl, z nezájmu.

Předseda se dotazoval, proč se v této věci nesvolává smíšená komise, jak se z radnice prve navrhovalo. – Zaneprázdnění.

Knihovní rada vyrozuměla krajského referenta veřejné služby osvětové v Kroměříži, co se s knihovnou v Bzenci zamýšlí učiniti, aby se vyhovělo přání Zemského četnického velitelství. Jednatel čte přípis téhož referenta z 15. ledna 1943 č. 23/43, žádající po starostovi města, aby kulturní zájmy knihovnou zastupované v ochranu vzal, aby provoz její nebyl přerušován. Doporučuje věc svěřiti smíšené komisi ze zástupců městské i knihovní rady. Instrument onen zároveň též nám zasílá.

Městská rada však 5. února 1943 přípisem č. 669 rozhoduje, že přestěhování knihovny do místnosti v truhlářském skladišti pana Strážnického v domě čp. 807 na Dolním náměstí musí se státi brzo. Žádá, abychom ohledavše místnost oznámili, jakých úprav bude tam potřeba, abychom projednali rozložení skříní a přemístění knižní zásoby, též inventář. Pominut byl náš návrh, aby stavitelský znalec skladiště upravil.

Knihovna přemístěním učiní krok zpět, ačkoliv získává místnost suchou a podsklepenou.

V příčině bezpečnosti požární bude vydána většímu ohrožení než v dosavadním sídle.

V příčině bezpečnosti před zloději buď mezi vnější polovicí skladiště, které pan Strážnický obci pronajati chce na knihovnu a polovici vnitřní – zadní, z průjezdu přístupnou, kterou si chce podržeti, zřízena jedna dřevěná přepážka se světlíkem do oné zadní temné místnosti.

Poněvadž do zamýšlené knihovny bude se choditi přímo z náměstí, buď zbudována vstupní komora, ze které by se teprve dovnitř chodilo, jako je ve spořitelně městské.

Knihovna buď otopu schopna, jinak není příští místnost upotřebitelna. K dělící prkenné přepážce se sice zády postaví velká a vysoká skříň, ale vedle ní ať se zamezí únik tepla rohožemi.

Výkladec dosavadní má jednoduché sklo, což samo o sobě už znamená zimu uvnitř. Buď po délce velkého jednotného skla zřízena válcovitá stolice nesoucí houně visuté až na zem, aby se zamezilo vnikání zimy do místnosti, sahající až k předprsni.

Výrobce velké skříně se vyjádřil, že se dá snadno rozpůliti a bez rozbití oken přenésti na nové stanoviště.

Buď zbudováno ve výkladní skříni dostatečné zatemňovací zařízení na dřevěném válci motouzem se navinující a ve vstupní komoře železný škrabák a rohož na otírání obuvi.

Vedle vstupu zřízen buď vypínač na elektrické osvětlení a dostatečné osvětlovací těleso.

Případné opominutí, které by se snadno stalo z neznalosti nového stanoviště neoznámením požadavku hned zde, vyhrazujeme si dodatečně ohlásiti.

Přestěhování archivu knižní zásoby 2 400 svazků se stane přispěním žactva a učitelstva zdejší hlavní školy, aby nevznikl chaos.

Knihovní rada si je vědoma, že v obtížné době jí nastávají zlé časy.

Tento elaborát v opise s náčrtem příštího umístění odevzdá jednatel městské radě a oznámí též příslušnému referentovi.

Osvědčí-li se skladiště neotopitelné, nezbude než provoz zastaviti.

Skončeno.

Jan Gartner, t. č. jednatel a knihovník

Boh. Kučera, t. č. předseda

 

Schůze konaná dne 4. dubna 1943

Zápis o schůzi knihovní rady ze dne 4. dubna 1943 v přední polovici truhlářského skladiště domu č. 807.

Pan předseda B. Kučera zahájil schůzi u přítomnosti knihovníka, p. Františka Běhala, paní řídící M. Koubové, p. řídícího H. Strýčka. Pan zástupce obce M. Antl se nedostavil.

I. Vzat na vědomí protokol o minulé schůzi a schválen.

II. Probrán jednací protokol za rok 1942. S politováním jsme si uvědomili, že 6x opakovaný četnický zásah nás zbavil 116 svazků; zvláště litovati dlužno vzácných a drahých děl dějepisných. Mládeži obecných škol letos nepůjčujeme, pamětlivi jsouce škod, kterých jsme od ní utrpěli.

III. Zástupcem čtenářů do knihovní rady opětovně zvolen p. řed. B. Kučera na roky 1943 a 1944. Při odstupňované volbě předsedou knihovní rady zvolen p. řídící učitel H. Strýček a pan B. Kučera místopředsedou pro svou důkladnou znalost spolkových záležitostí (paní J. Kunclová je vedena jako náhradník pro případ přesídlení p. Boh. Kučery).

IV. Jednatel podává zprávu účetní za rok 1942. Podrobná prohlídka vykázala souhlas hotovosti s knihami a přílohami. Obec může svým orgánem se o správnosti kdykoliv přesvědčiti.

V. Zástupcem obce zůstává na r. 1943 paní řídící M. Koubová. Panu M. Antlovi uplynulo funkční období a obci jest nově věc opatřiti (10. 8. 1943, čj. 1 742).

VI. Podepsaný předčítá návrh výroční zprávy o činnosti Veřejné knihovny města Bzence obecnímu zastupitelstvu. – Přijat.

Poměry na knihkupeckém trhu se vlivem válečné nouze zhoršily. Získání nových knih při úžasné drahotě děj se v míře danými poměry omezené dle zkušeností již dříve získaných.

VII. S radostí vzata na vědomí účinná pomoc bratrů Nevřivých při provozu knihovny a jejich dar. Buď jim letos nabídnuta odměna po 50 K. (tužkou připsáno – nepřijali)

Volný návrh se žádný nenahodil.

Ve skladišti nás prolnula krutá zima. Účastníci kašlajíce a kýchajíce odcházeli.

Jan Gartner, zapisovatel

 

Schůze konaná dne 7. listopadu 1943

Zápis o schůzi knihovní rady v Bzenci ze dne 7. listopadu 1943 v části skladiště Františka Strážnického v domě č. 807 na Dolním náměstí.

Pan Martin Antl se nedostavil.

Předseda pan Hygin Strýček zahájil schůzi a jednací pořad dle pozvání písemně doručeného knihovníkem každému členu této rady.

I. Knihovník předčítá protokol minulé schůze a ten vzat na vědomí.

II. Knihovník probírá jednací protokol počínaje č. 19 z 15. dubna tohoto roku podnes.

III. Knihovník oznamuje dar sedmi knih věnovaných 9. září 1943 paní Janou Kunclovou, kteréž rada vyslovuje dík.

IV. Obecní rada dne 10. 8. 1943, č. 1 742 jmenovala pana Martina Antla zástupcem obce v knihovní radě na léta 1943 a 1944, takže nyní má knihovní rada následující složení:

 • zástupce obce p. Martin Antl volen na 1943/44,
 • zástupce obce pí. Marie Koubová na 1943,
 • zástupce čtenářů p. Hyg. Strýček na 1943 (předseda),
 • zástupce čtenářů pí. Jana Kunclová na 1943/44,
 • jednatel místní osvětové komise p. Fr. Běhal – odborný učitel zde.

Paní J. Kunclová přibrána do knihovní rady jako náhradník dne 4. dubna zvolený, neboť pan ředitel Boh. Kučera řídí hlavní školu ve Veselí a je většinu svého času poután ke svému působišti.

V. Knihovní rada jedná, má-li se ode dneška zahájiti půjčovní období pro čtenáře jako obyčejně. Krajský referent Rud. Nermann (Neumann?) v Kroměříži dne 16. 1. 1943 doporučil při stěhování knihovny do části skladiště u firmy Strážnický komisi ze zástupců obce a knihovní rady, aby se na místě samém dohodla dle možností o dalším provozu knihovny. Dostavil se p. starosta, stavitelský znalec, p. účetní, knihovník s předsedou, ale hlavní strůjce přestěhování knihovny, radní sekretář se nedostavil (5. II. 1943) a bez něho byli zástupci obce bezradní. Zástupci knihovny opakovali své požadavky týkající se úpravy nově přidělených místností: vstupní komora, aby se nechodilo z náměstí přímo do knihovny; topné zařízení; zatemňovací osvětlování; pevná mezistěna; jednoduché sklo výkladové a dveře, které nedopouští otopení zamýšlené knihovny. Pro styk s obecenstvem zbývá 8 m² plochy. Knihovna není bezpečná před ohněm ani před zloději. Nachází se v nehotovém stěhování. Už sami původci vidí, že se dopustili chyby, utvořivše nynější neudržitelný stav. (dodatečně připsáno – p. starosta chtěl knihovnu přestěhovati do velkého bytu p. ředitele spořitelny Mana, jenž zaujímal s titulem „archiv spořitelny města Bzence“ 2 pokoje, ale vzájemné měření p. sekretáře s p. Manem toho nedopustilo).

Kulturní život bzeneckého kolektivu je ochuzen, ale obci dostává se ze zabrané naší bývalé místnosti 300 K nájmu měsíčně. Došlo se tedy k závěru hned na počátku jednání (na radnici) pronesenému p. sekretářem, že v nutném případě se knihovna může dočasně zavříti.

A na tom se usnáší shromážděná knihovní rada: „Pro nepřekonatelné dočasné překážky se provoz Veřejné knihovny města Bzence do odvolání zastavuje“.

Skončeno.

Zapsal: Jan Gartner.

Předseda: Hygin Strýček.

 

Schůze konaná dne 14. května 1944

Zápis o schůzi knihovní rady v Bzenci dne 14. května 1944, k níž pozváni členové obvyklým způsobem.

Pořad jednání:

I. Schválen protokol minulé schůze.

II. Probírána agenda této rady počínaje číslem 20 jednacího protokolu do 31. prosince 1943. Vysloven dík dárcům knih: p. Belkovi Karlovi, městské radě v Bzenci a paní J. Kunclové. Celkem 36 knih.

III. Místo časovým pořadem vystupujícího předsedy p. Hyg. Strýčka, zástupcem čtenářů zvolen týž opět, takže knihovní rada má nyní následující složení:

 • zástupci čtenářů: Paní J. Kunclová zůstává, poněvadž byla zvolena na r. 1943 a 1944. Pan Hygin Strýček znova zvolen na r. 1944 a 1945.
 • zástupci obce: zůstává pan Martin Antl, poněvadž byl zvolen na r. 1943 a 1944. V příčině řídící učitelky Marie Koubové, jíž uplynulo funkční období rokem 1943 buď učiněno opatření.
 • jednatel místní komise osvětové p. Fr. Běhal byl vystřídán ředitelem zdejší rolnické a vinařské školy, panem B. Rosinou.
 • knihovník zůstává ve své funkci.

IV. Účty za r. 1943 srovnány se vkladní knížkou spořitelny městské a s přílohami. Pan František Běhal a J. Jarkovská potvrdili, že jsou účty v pořádku.

V. Knihovník podává zprávu o činnosti. Uplynulý rok byl neblahý přestěhováním knihovny ze slušné místnosti do části skladiště v domě čp. 807 a pro přehmaty městských orgánů. Dne 26. února 1943 pan obecní účetní s nádeníky začali před příchodem podepsaného připravovati inventář k přestěhování a vyházeli listiny archivu pod stůl. Podruhé pan obecní sekretář zvěděv o usnesení knihovní rady ze 7. listopadu 1943 o své újmě, vypůjčiv si klíč od pana předsedy jal se přemísťovati skříně i knižní zásobu, nedbaje ohrazování se přítomného knihovníka. Za takových poměrů, kdy v tísni válečné za národního neštěstí využívá se situace k provozování svévole, těžko jen s krajním sebezapřením vydrží člověk při provozu městské knihovny. Počet knih, ztráty z knižního fondu konfiskacemi uvedeny jsou dle seznamů našich ve zprávě podané obecnímu zastupitelstvu o provozu v roce 1943.

Při nákupu četby nové setkali jsme se s obtížemi. Jednak spisovatelé se odmlčeli, jednak knihkupci dávali nejraději na výměnu za potraviny. Zisk letošní je pouze prostřední hodnoty a zčásti vnucený.

VI. Pomocníkům – bratrům Josefu a Stanislavu Nevřivým za obětavou účinnou pomoc při provozu každému připisuje se odměna 150 K.

Volných návrhů nebylo.

Zapsal: Jan Gartner, knihovník.

Hygin Strýček, předseda.

 

Schůze konaná dne 20. května 1945

Protokol o schůzi knihovní rady v Bzenci dne 20. května 1945, konané v části skladiště firmy Strážnického v domě čp. 807 na Dolním náměstí.

Členové pozváni osobně.

Pořad jednání:

I. Pan předseda připomněl, že po šesti otrockých letech strávených v surové válečné libovůli hitlerianismu jsme se dočkali po úžasných zločinech světového míru. Starostí všeho světa jest, aby se německá válka nemohla opakovati. Lítice válečná i od naší knihovny vyžádala si oběti asi 200 svazků knih, jež se Němcům nelíbily a byly nám zabaveny. Stejně nám se opět nelíbily knižní dary, které jsme byli donuceni přijmouti od ministerstva „národní osvěty“, dary provokující naše národní cítění lží a překrucováním. S hnusem budeme vzpomínati doby před 8. květnem 1945 – oněch krvavých šesti německých let v porobě.

II. Schválen protokol o schůzi minulé.

III. Probírána agenda knihovní rady dle jednacího protokolu od 1. ledna do 31. prosince 1944.

V neděli od 9 do 11 a ve středu od 5 do 7 po 31 neděl posluhovali jsme obecenstvu od 1. listopadu 1943 do 31. 5. 1944. Čtenářů bylo kolem 400; úhrnem si vypůjčili 4 600 svazků vykonavše u nás 3 440 návštěv. V dobách ujařmení národa žijícího pod uzávěrou, národu vydanému jedovatým výsměchům odrodilců a okrádáni od Němců těšilo, když čtenáři výslovně si žádali spisy autorů starších a pudově zamítali tiskoviny p. Em. Moravce a zrádných jeho soudruhů. Pomocí uvědomělých činitelů podařilo se v úkrytech zachrániti přes 230 svazků pravé četby.

Přírůstek čtenářů lze vysvětliti okolností, že žákovské knižnice ve školách byly zavřeny, aby jen zločinná germanizace mohla účinněji pokračovati.

Počet dospělých občanských čtenářů spíše poklesl: ležíc knihovna v odlehlém koutě Dolního náměstí a v malinké těsné místnosti čtenáři o půjčovních dnech promrzali. Při některých světelných kalamitách si čtenáři posluhovali vlastními svíčkami. Konfiskací č. 28 jsme pozbyli 4, č. 29 pak 1 knihy. Dohromady za celý rok 5 knih. Strašné rány utrpěné armádami spojenců ochromily mimo jiné i průbojnost konfiskační. Německých spisů máme asi 30, knih produševnělých hitlerovstvím (zvěrstvem) je o něco víc. Náš člověk se nebude zamýšleti nad svazky „Haus schamm sprächt“; „Mein Kriegsbuch“; „Der Zug der Volksdeutschen aus Bessarabien und dem Nord-Buchenland a množstvím jiných.

Knihovna je u Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně proti požáru pojištěna na 15 000 Kč. S díky vzpomínáme též dobrodinců, kteří nás knižními neb peněžními dary obmyslili: paní Jana Kunclová, paní ředitelka Ludmila Dvořáčková, obecní úřad, Bedřich Koutný z Baráků čp. 140.

IV. Složení knihovní rady:

Ze zástupců čtenářů minulo funkční období paní J. Kunclové, působivší r. 1943 a 1944. Znovu zvolena na léta 1945 a 1946. Druhý zástupce čtenářů v knihovní radě, p. řídící Hyg. Strýček, zvolen na r. 1944 a 1945.

Zástupce obce p. Martin Antl zůstává zatímně, kdy obecní zastupitelstvo je vyřazeno, zvolen byl na r. 1943 a 1944. Rozhodnutím obecního zastupitelstva ze dne 17. 3. 1945, č. 2 635 paní řídící učitelka Marie Koubová jmenována znovu pro r. 1945 a 1946.

Knihovník zůstává na svém místě dle potvrzení o. o. sboru v Uherském Ostrohu ze dne 28. února 1935.

Jednatel místní komise osvětové pan Friedrich Rosina zůstává na svém místě.

Knihovna vyřídila naskytující se záležitosti ve schůzi výborové dne 14. května 1944 a běžné věci obstarávali od případu k případu p. předseda s knihovníkem.

V. Zpráva účetní:

Účetní převod z minulého roku 5 930,60 K, čtenářských poplatků odvedeno 2 138,50 K, obecní příspěvek na hotovosti 5  967 K, úroků 172,50 K, záloha na včasné splacení posluze od J. Gartnera 50 K, dohromady 14 258,60 K. Vydání: provoz knihovny 950 K, posluha 350 K, knihy a vazba 2 030,90 K, požární pojistné 27 K.

Jednotlivé položky příjmů i vydání ověřeny jsou vkladní knížkou Městské spořitelny, jejíž žirokonto se knihovně znamenitě hodí. Správnými účty shledali p. předseda a člen čtenářské obce p. učitel František Jašek.

VI. Stav knihovny sdělen poradě dle stavu z 31. prosince 1944 jak uveden na str. 38 seznamu přírůstkového II. Jak opatrné bylo pochybné německé knižní dary vésti v seznamech, zvlášť pro jejich nestydatý ráz, ukazuje se teď, když snadno se budou moci vyhoditi.

VII. Josefu Nevřivému a Stanislavu Nevřivému na návrh p. předsedy H. Strýčka vyplatí se za osvědčenou a obětavou výpomoc každému 250 K odměny.

VIII. Volné návrhy: nebyly.

Skončeno

Zapsal: Jan Gartner, knihovník.

Zápis viděl a zkontroloval: H. Strýček, předseda; jednatel Místního národního výboru Antonín Pojeta; místní kulturní referent Plešák.

 

Schůze konaná dne 2. září 1945

Zápis o schůzi knihovní rady v Bzenci dne 2. září 1945 v místnosti knihovny po 11. hod v poledne. Účastni veškeří členové a to:

 • zástupci obce: M. Koubová volena na r. 1945 a 1946; Antonín Pojeta, odb. učitel na r. 1945 a 1946;
 • zástupci čtenářů: paní J. Kunclová znovu zvolena na r. 1945 a 1946; p. řídící H. Strýček ještě r. 1945 zůstává;
 • jednatel Místní komise osvětové p. Anton Plešák – jako takový má hlas vivilní stejně jako jednatel podepsaný.

Pořad jednání:

Přečten a přijat zápis o minulé schůzi knihovní rady.

Časový rozhled dal podnět k pohledu na německá léta.

Pro nedostatek papíru sotva lze potřebné tiskopisy opatřiti. Nebude nijaká nabídka na knihkupeckém trhu. Šťastnou okolností jsme však dostali mnoho svazků darem, bohužel nestejné ceny.

Pan Pojeta a pan Plešák do sezení přinesli osvěžující zprávu: zakročením členů Místního národního výboru knihovna brzy přesídlí do vrácených svých bývalých místností. Konečně zadostiučinění získané přímo v Brně.

Zrevidován stav osob nynější knihovní rady.

Usneseno knihy nám Němci vnucené vymýtiti a nejprovokativnější z nich na stálou paměť uložiti do místního muzea: „Haus schamm sprächt“ – tlustý svazek; „Deutsche Geschichte“; „Der grosse tarnung der Tschechen“ (odesláno po panu učiteli Hiršovi k rukám ředitele Šťastného).

Mezery konfiskacemi německými způsobené ať se postupně dle možností týmiž svazky vyplňují.

Za půjčovní rok 1944/45 jsme pozbyli čtyř knih: Bass Ed. „Cirkus Humberto I.“; Havlasa J. „Děti neklidu“;  Freuchen P. „Moje mládí v Grónsku“; Šmilovský A. V. „Pod doškovými střechami“. U pana mlynáře v Těmicích p. Antonína Fibingera zůstal jeden ze čtyř svazků románu „Tichý Don“ – Bude upomínán.

Z rozkazu p. obecního sekretáře Války dány na půdu firmy Strážnický při stěhování se sem tři skříně na knihy. Ať se vrátí.

Zdálo by se, že Veřejné knihovně nastávají za poměrů valně změněných lepší časy.

Skončeno.

Jan Gartner, t. č. jednatel

H. Strýček, předseda

Zdroj: Expozice města Bzence