Text zápisu je ponechán v původní gramatické podobě.

Zápis

ze dne 13. prosince 1919

o schůzi obecního zastupitelstva města Bzence za přítomnosti starosty p. Josefa Bunže, jako předsedy, 24 členů obecního zastupitelstva a městského tajemníka.

Pořad.

1. Předseda uvítav přítomné a zjistiv vyhlášení schůze a osobní pozvání k ní podle ustanovení čl. 2 zákona ze dne 7. února 1919 č. 76 Sbír. zák. a nař. zahájil jednání.

2. K návrhu p. Dra Rudolfa Poláška usneseno uzavříti smlouvu s Oslavanskou centrálou Rosických elektráren o dodávání elektrického proudu na dobu 30 let podle připojeného integrující část tohoto zápisu tvořícího prohlášení, jež čteno a jednomyslně schváleno.

3. K žádosti bzenecké honební společnosti o snížení nájemného na polovici z I. části honitby, usneseno k návrhu p. Izidora Křížka vzhledem ku škodám, jež společnost po čas pobytu různých posádek vojenských na zvěři utrpěla, snížiti nájemné z I. části honitby bzenecké na polovici po dobu dvou let.

Taktéž vyhověno druhé žádosti téže společnosti za odepsání nájemného za dobu od 1. ledna 1919 do 26. března 1919 z toho důvodu, že nájem honitby následkem podaných námitek ze strany obce teprve 26. března 1919 byl schválen.

4. K žádosti farního úřadu ustanovena náhrada za služebnostní dávku desíti věder vína pro rok 1919 obnosem 1 000 Kč, jednoho tisíce korun československých.

5. K návrhu městské rady usneseno zvýšiti poplatky z trhů týdenních dle připojené sazby (2) od 1. ledna 1920 počínaje a vybírati je ve vlastní správě.

6. K žádosti p. Bedřicha Orlického usneseno snížiti mu kupní cenu za obecní pozemek parc. čís. 6 810/1 na jednu korunu československou za každý čtvereční metr.

7. K návrhu městské rady usneseno zaslati místnímu farnímu úřadu následující resoluci:

„Řím usiluje o utvrzení latinismu a vymítání naší mateřské řeči z chrámu.

Jazyk náš nesmí býti doma žádnému jazyku podružným a jsme povinni zjednati mu úplnou platnost v našich chrámech.

Propůjčí-li se kněžstvo k proradě, může očekávati, že nevstoupíme do chrámu, dokud v něm nebude hlaholiti výhradně náš jazyk mateřský.“

8. K podaným žádostem usneseno přijati do svazku obce města Bzence podle čl. 2 zákona ze dne 5. prosince 1896 č. 222 říš. zák. následující občany:

a) Vitoně Jana, železničního zřízence z Frahelče (správně Frahelže – pozn. přepisovatele), politický okres Třeboň

b) Kožuška Petra, hospodářského dělníka z Vracova, politický okres Kyjov

9. K žádosti obecních strážníků za přiznání čtyř válečných let dvojmo do postupu a výslužby usneseno přiznati jim dvojmo onu dobu, která obdobně jest přiznána zaměstnancům státním zákonem ze dne 23. července 1919, č. 457 Sbír. zák. a nař.

10. Žádosti zásobovacího skladníka Rudolfa Zicháčka za udělení remunerace dvou set korun československých z fondu aprovisačního vyhověno.

11. Žádosti obecního strážníka Ferdinanda Procházky za vyplacení po pět let zadržené kvinkvenálky v obnosu pěti set korun československých vyhověno.

12. K žádosti kancelářské manipulační praktikantky sl. Ludmily Ježkové usneseno jmenovati ji definitivní asistentkou městského úřadu s požitky dle zákona ze dne 23. července 1919 č. 443 Sbír. zák. a nař.

13. K žádosti městského tajemníka Josefa Karáska usneseno:

a) posuzovati jeho služební poměr dle ustanovení zákona ze dne 23. července 1919 č. 443 Sbír. zák. a. nař.

b) ustanoviti mu základní služné rovnající se páté platové stupnici deváté hodnostní třídy státních úředníků (zákon ze dne 7. října 1919) s přídavky podle usnesení obecního zastupitelstva města Bzence ze dne 31. března 1919.

14. K návrhu městské rady usneseno, aby na uhražení obecních potřeb vybírána byla v době do 31. prosince 1922 obecní dávka z nápojů v obvodu městské obce bzenecké spotřebovaných a to:

Deset korun z každého hektolitru piva, deset korun z každého hektolitru piva, deset korun z každého hektolitru obyčejné kořalky, dvacet korun z každého hektolitru likéru, slivovice, koňaku a podobných jemnějších kořalek a čtyřicet korun z každého hektolitru lihu.

Zároveň schváleny vykonávací předpisy, jež tomuto protokolu jsou připojeny (3.)

15. Vzhledem k tomu, že Spořitelna přesídlí do najatých místností v domě č. 77 usneseno po návrhu městské rady, aby uprázdněná přední místnost v přízemí obsazena byla obecním důchodem a druhá menší místnost vedle domu č. 72 upravena byla pro policejní strážníky s vchodem z ulice.

16. K návrhu městské rady usneseno, aby po dobu, než bude rozpočet na rok 1920 schválen, konaly se výplaty podle vydání z roku 1919 se zřením k novým zákonům a usnesením obecního zastupitelstva.

17. K návrhu p. Leopolda Pařízka usneseno zvoliti desítičlennou revisní komisi sestávající z pánů: Brázdy Františka, Felendy Karla, Klajného Rudolfa, Kotase Jindřicha, Křivánka Václava, Nábělka Ladislava, Olšinu Aloise, Pařízka Leopolda, Strážnického Václava a Životského Jana.

18. K návrhu sl. Ludmily Rackové usneseno, aby poplatek za chudé děti umístěné v místní americké missi pro péči o dítě placen byl z prostředků obecních.

19. Na dotaz p. Jana Sigmunda předčítá předseda protokol sepsaný v záležitosti vyrubaných borů a březí v obecním lese. Pan Sigmund podotýká k tomu, že vylíčení věci v protokole není úplné a pan Ant. Bezchleb postrádá v něm hlavně zmínku o ztraceném dubu. Dále jest dosud nevysvětlen prodej trávy na Hradě Pavlu Rachvalovi za 40 K a 13 cukerních lístků, rodině p. Přerovského vydávaných.

Usneseno tyto všecky záležitosti vyšetřiti a v příští schůzi podati o nich zprávu.

20. Návrh pana Františka Protivánka na zavedení nových dvou trhů výročních v zásadě přijat s odkázáním městské radě k provedení.

21. Usneseno navrhnouti sl. Boženu Mayerovou z Veselí na uprázdněné místo učitelky I. odboru při zdejší měšťanské škole dívčí.

Ku podpisu protokolu zvoleni pp. inž. Lad. Dedek a Jan Absolon.

Skončeno. Zápis čten a bez námitky schválen.

Podpisy:

  • člen obecního zastupitelstva, Ladislav Dedek v. r.
  • člen obecního zastupitelstva, Jan Absolon v. r.
  • starosta, J. Bunža v. r.
  • městský tajemník, J. Karásek v. r.

Za správný opis: starosta J. Bunža