Text zápisu je ponechán v původní gramatické podobě.

ZÁPIS

ze dne 1. června 1920

o volbě obecního starosty, náměstků a radních v Bzenci.

Přítomni:

1. Zástupce dohlédacího úřadu: p. Dr. Rudolf Polášek.

2. Členové zastupitelstva: Bunža Josef, Jelínek Antonín, inž. Dedek Ladislav, Junek Pavel, Kotas Jindřich, Tvarůžek Jan, Brázda František, Kováč František, Ventrča Václav, Vojáček Ludvík, Felenda Karel, Pařízek Leopold, Svatoš Eduard, Klímek Josef, Dr. Polášek Rudolf, Kučera František, Racková Lidmila, Životský Jan, Vitoň Jan, Šebesta Bohumil, Kranz Josef, Kutný Pavel, Hyvnar Petr, Sigmund Jan, Přerovský František, Strážnický Václav, Grünbaum Bernard a Büchler Jindřich.

Zástupce dohlédacího úřadu vzal především všechny přítomné členy zastupitelstva do slibu věrnosti čs. republice, načež přikročeno k provedení voleb.

Volbu řídil nejstarší člen zastupitelstva p. Pavel Kutný s důvěrníky: pp. Büchlerem, Šebestou, Kotasem, Strážnickým, Vojáčkem a Životským.

K volbě I. náměstka sdružila se čs. strana socialistická se skupinou čs. strany sociálně-demokratické, mající tak úhrnem třetinu všech členů zastupitelstva.

Nejprve byl volen starosta.

Odevzdáno bylo 17 hlasů.

Obdržel pan Josef Bunža 17 hlasů ze skupin k volbě I. náměstka nesdružených. Nadpoloviční většina přítomných činí 9. Jest tedy zvolen za starostu p. Josef Bunža, jenž ihned přijal slib věrnosti čs. republice od Dr. Rudolfa Poláška.

Na to přikročeno k volbě I. náměstka starosty.

Odevzdáno bylo 8 hlasů.

Obdržel pan Ludvík Vojáček 7 hlasů z obou skupin k volbě I. náměstka sdružených. Nadpoloviční většina přítomných činí 4 hlasy.

Jest tedy zvolen I. náměstkem starostovým p. Ludvík Vojáček.

Při volbě II. starostova náměstka odevzdáno bylo 18 hlasů, z nichž obdržel p. Dr. Rudolf Polášek 18 hlasů.

Jest tedy zvolen II. náměstkem starostovým p. Dr. Rudolf Polášek.

Konečně vykonána volba radních. Volební komise podle zásad poměrného zastoupení a vzájemného dohodnutí určila počet členů obecní rady připadající každé z volebních skupin takto:

  1. Republikánské straně čs. venkova dva členy.
  2. Sdruženým skupinám čs. strany socialistické, čs. strany sociálně-demokratické a čs. strany národně-demokratické tři členy.
  3. Čs. straně lidové jednoho člena.
  4. O sedmého člena obecní rady učiněna stranami dohoda, aby mezi skupinou čs. strany živnostensko-středostavovské a skupinou Sdružených stran židovských rozhodnul los, jenž padl ve prospěch čs. strany živnostensko-středostavovské.

Na to provedli pak volbu radních členové příslušných skupin volebních nadpoloviční většinou hlasů a jsou zvoleni za radní:

  1. ve skupině Republikánské strany čs. venkova: p. inž. Dedek Ladislav a p. Jelínek Antonín.
  2. ve sdružených skupinách čs. strany socialistické, čs. národní demokracie a čs. strany sociálně-demokratické: pp. Felenda Karel, Pařízek Leopold a Jan Vitoň.
  3. ve skupině čs. strany lidové: p. Pavel Kutný.
  4. ve skupině čs. strany živnostensko-středostavovské: p. Václav Strážnický.

Předseda prohlásiv volby starosty, náměstků a radních za skončeny odevzdal předsednictví nově zvolenému starostovi.

Pan starosta Josef Bunža vzpomíná doby, kdy před 11 měsíci za nejsvízelnějších poměrů ponejprv pověřen byl správou své rodné obce a poděkovav za opětně projevenou důvěru, prohlásil, že spoléhá na čilou účast všech členů zastupitelstva bez rozdílu stran při společné práci pro dobro obecné a aby bylo lze zadost učiniti všem těm naléhavým povinnostem, které naše mladá republika správám obcí v tak hojné míře ukládá.

Volba komisí provedena bude po 8 dnech.

V závěru děkuje starosta všem kdož jakkoliv ku zdaru volební dohody přispěli a provolává za hlučného souhlasu přítomných úspěšné činnosti nového zastupitelstva obecního „Na zdar!“

Skončeno.

Podpisy:

Životský Jan, v. r.

Büchler Jindřich, v. r.

Šebesta Bohumil, v. r.

Kotas J., v. r.

Vojáček Lud., v. r.

Přerovský, v. r.

Strážnický Václav, v. r.

Vitoň Jan, v. r.

Svatoš Eduard, v. r.

Tvarůžek J., v. r.

Bunža J., v. r.

Kutný P., v. r.

Dr. Polášek, v. r.

Felenda Karel, v. r.

Pařízek, v. r.

Klímek Josef, v. r.

Racková Lidm., v. r.

Kováč František, v. r.

Kučera Fr., v. r.

Karásek Josef, v. r. – zapisovatel