Revize obecního hospodaření města Bzence z roku 1912

ZEMSKÝ VÝBOR MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO.

V Brně, dne 7. února 1915. Č. 13364

PŘEDSTAVENSTVU OBCE MĚSTA BZENCE

Moravský zemský výbor vzal na vědomí výsledek revise obecního hospodaření města Bzence, vykonané na zdejší rozkaz ze dne 13. dubna 1912 č. 38621 a dává obecnímu představenstvu věděti:

Na základě konaných šetření zjištěny z úřadování bývalého starosty p. Josefa Orlického náhrady ve prospěch obecní pokladny úhrnným obnosem 23.660 K 82 h a po srážce obnosů zúčtovaných na domnělý schodek z roku 1899 per 7383 K 08 h, hotově 16.277 K 74 h.

Na tento obnos zavázal se bývalý starosta Josef Orlický nahraditi obci smírem obnos 13.000 K, dále bývalý obecní účetní p. Ludvík Doležal zřeknutím se kauce svojí i s úroky ve prospěch města Bzence asi 2300 K.

Moravský zemský výbor schválil ve své schůzi dne 10. ledna 1915 nabídku smíru p. Josefem Orlickým učiněnou a usnesl se, by zbytek vyšetřených a neuhrazených úhrad byl odepsán.

Na obnos 13000 K složena dne 31. prosince 1914 u města Bzence do ruky starosty vkladní knížka občanské záložny v Bzenci č. 1477 znějící na obnos 8173 K 23 h Davidem Sträusslerem za bývalého starostu Josefa Orlického. Zbytek zavázal se David Sträussler, jenž od Josefa Orlického koupil dům č. 77, kde pro obec knihovně je zajištěn požadavek za Josefem Orlickým na hořejší náhradu i s 5 % úroky od 1. února 1915 co nejdříve splatiti do obecní pokladny.

Obecnímu představenstvu se nařizuje, aby sem podalo zprávu, zda obnos tento je již splacen.

Ohledně kauce bývalého městského účetního Ludvíka Doležala dává se obecnímu představenstvu věděti, že Ludvík Doležal dne 31. ledna 1916 u zemského výboru podepsal prohlášení, že se na částečnou úhradu vyšetřených nesprávností zříká kauce i s úroky ve prospěch města Bzence a že zároveň zmocňuje obecní představenstvo, aby tuto kauci i s úroky vybralo z městské spořitelny ze vkladu č. 14. Též v této věci jest sem podati zprávu, že obnos byl vybrán a zúčtován.

Co se týče půjčky 80.000 K, jež obci Bzenci vyplacena byla v papírech zemědělskou bankou dne 14. září 1901 podotýká se následovní:

Dlouhou dobu byl veden spor v obci o tom, kam se podělo 2000 K z této půjčky nezúčtovaných.

V obecních účtech, resp. v deníku se účtuje 63.417 K 77 h v roce 1901 v pol. 669 a 4522 K 50 h v pol. 670 jako kursovní ztráta z 69.000 K, kterýžto obnos se zároveň /: totiž 4522 K 22 h :/ zase dává do vydání. Tedy ve skutečném příjmu je 63.417 K 77 h a v roce 1902 v pol. 771 K 10.758 – /: za 11.000 K :/. Kursovní ztráta 242 K je zase v příjmech i ve vydání.

Advokátní kancelář, jež tehdy půjčku 80.000 K prováděla, zaslala obci zúčtování v této půjčce následujícím způsobem:

Příjem: 11. října 1901 za 37.000 dluhopisů po 92.75 = 34.317 K 50 h; 30. prosince 1901 za 32.000 po 94.25 = 30.160 K; % z 32.000 K 1. 12. – 30. 12. 1901 = 106 K; 10. 10. 1902 za 11.000 kusů dluhopisů po 97.80 = 10.758 K; % z 11.000 K 1. 12. 1901 – 16. 10. 1902 = 353 K 50 h; 16. 1. 1903 % z diferenční částky 2277 K 23 h od 16. října 1902 do 16. ledna 1903 K 22.77, to činí celkem K 75.717,77.

Vydání: 26. srpna 1901 záloha obci 20.000 K; % ze zálohy do 1. prosince 1901 K 106,66; 13. září 1901 zemědělské bance zaslány předběžné platy hotově 2477 K 11 h; % z této zálohy do 1. prosince 1901 K 34,-; 11. října obci zasláno 10.000 K; záloha na advokátní útraty provedené půjčky 800 K; 30. 12. obci hotově 30.000 K; 10. 10. 1902 obci hotově 10.000 K; 16. 1. 1903 obci hotově 2214 K; provize, kursovní daň, pošta 86 K = celkem 75.717 K 77 h.

Na první pohled by se zdálo to správno, ale věc se má jinak. Ve příjmu je vynechán úrok 4 % za kupony ze 32.000 K od 1. června do 1. prosince 1901 /: neboť, jak zmíněno, půjčka byla připočtena dne 14. září 1901 :/ per 640 K, dále za kupony z 11.000 K od 1. června do 1. prosince 1901 K 220,-, pak od 1. prosince 1901 do 1. června 1902 K 220,-, to činí 1080 K.

Papíry, totiž úpisy zemědělské banky, uloženy byly však vlastně u filiálky pražského úvěrního ústavu v Olomouci a prováděla tato filiálka prodej papírů těchto a zúčtování výtěžku za ně.

Nyní po tolika letech nebylo dosud lze u zmíněné bankovní filiálky ani v kanceláři p. Dr. Smrčky, jenž převzal svým časem kancelář po p. Dr. Žáčkovi, pravý stav věci zjistiti a ani banka ani advokátní kancelář, jež půjčku prováděla, knih veškerých z doby oné ve svých depotech nalézti nemohla.

Proto bylo od zevrubného vyšetření záležitosti této revisory zemského výboru upuštěno.

Dle účetních výkazů porážkových byla učiněna bývalým starostou Josefem Orlickým bez vědomí obecního výboru bzeneckým řezníkům počínajíc od 5. února 1904 sleva na poplatcích za porážení dobytka tím způsobem, že za maso vyvezené ze Bzence do Vídně dávána byla náhrada a to 1 h za každý kilogram. Sleva tato činí celkem 2426 K 54 h.

Zemský výbor se usnesl vzhledem k tomu, že v záležitosti této dosud právoplatně obecním výborem rozhodnuto nebylo, aby tato záležitost obecnímu výboru v nejbližší schůzi, kde výsledek revise bude obecnímu výboru sdělen, byla předložena ku projednání a usnesení. O výsledku budiž zemskému výboru podána zpráva s ověřeným opisem dotyčného usnesení.

Současně usnesl se zemský výbor zamítnouti jako opožděnou stížnost bývalého starosty Josefa Orlického de praes. 17. ledna 1915, pokud tato obsahem svým je stížností proti usnesení obecního výboru ze dne 10. ledna 1915, poněvadž bylo při podání jejím opomenuto ustanovení článku 98 mor. ob. řádu, dle něhož má býti každá stížnost ve 14. denní lhůtě u obecního představenstva podána. Byla totiž stížnost tato obecnímu představenstvu doručena teprve dne 9. února 1915, takže bylo ji nutno jako opožděnou zamítnouti.

Pokud se zabývá stížnost výsledky revise a způsobem konaného šetření, nemá zemský výbor příčiny vzhledem k revisně vyšetřeným okolnostem jednotlivými body v podání tom uvedenými znovu se zabývati. Ostatně jde ze šetřících protokolů najevo, že stěžovatel měl s dostatek příležitosti o podstatě všech vyšetřených a po něm požadovaných náhrad se přesvědčiti. Mimo to dlužno míti na zřeteli, že bývalý starosta Josef Orlický právě na základě obšírného projednání otázky náhrad zavázal se dne 31. prosince 1915 na uhrazení vyšetřených náhrad smírem do obecní pokladny nahraditi obnos 13.000 K, takže, byl-li návrh smíru obecním výborem přijat, není z jeho strany důvodu, aby na tomto stavu věci něco měnil.

Ostatně věcně správnosti protokolů stížnost ani nepopírá.

O tomto rozhodnutí budiž bývalý starosta Josef Orlický písemně uvědoměn. *)

Náměstek zemského hejtmana:

Jellinek, v. r.

*)

Co do komisionálních útrat, revisí obecního hospodaření vzešlých, předpisuje se na základě článku 96 obec. řádu doplň. zákonem ze dne 16. 1. 1891 z. z. č. 11 obnos 1613 K 52 h obci Bzenci k náhradě a ukládá se obecnímu představenstvu, by tento obnos do osmi neděl přiloženou složenkou zaslalo pro zemský fond mor. zemské pokladně v Brně. Stalo se tak z toho důvodu, že vykonanou revisí obci značně bylo poslouženo a že bylo nutno konati cesty a práce, jež sice pro výsledek revise byly velmi důležity, avšak na náhradu Josefa Orlického neměly vlivu. Zbytek komisionálních útrat předpisuje se bývalému starostovi Josefu Orlickému ku náhradě.

Tento výnos budiž obecnímu výboru v nejbližší schůzi doslovně přečten a opis protokolu této schůze sem zaslán.