Obecní rozpočet města BZENCE na rok 1916

A)

Řádná potřeba

I. Správní výdaje

 

1. Odměny:

a) starostovi města 800 K

b) náměstku starostovu 240 K

c) čtyřem obecním radním 640 K

 

2. Služné:

a) městskému tajemníku 2 600 K

b) městskému účetnímu 2 080 K

 

3. Diety a remunerace:

– náhrady výloh spojených s intervencí při obecních pracích 100 K

 

4. Výslužné:

a) Součkové Alžbětě 288 K

b) Adamčíkovi Jos. 192 K

 

5. Kancelářské potřeby: 600 K

 

6. Otop a osvětlování úředních místností: 400 K

 

7. Čištění úředních místností: 360 K

 

8. Správa obecního majetku:

a) pojistné obecních budov aj. 460 K

b) udržování obecních budov 2 500 K

c) obecní povozné 300 K

d) vysazování lesů a lesní správa 400 K

e) udržování sadů a vysazování stromů 200 K

f) natahování a správa věžních hodin 180 K

 

II. Daně a jiné dávky

a) daň a přirážka na obecní majetek připadající 1 550 K

b) ekvivalentní poplatek 254 K

 

III. Policejní výlohy:

 

1. Zdravotní záležitosti:

a) poplatek zdravotní 1 000 K

b) služné zvěrolékaři 1 100 K

c) odměna zvěrolékařům při dobytčích trzích 240 K

d) odměna porodním babičkám 150 K

e) služné jatecké 720 K

f) obecní studně 800 K

g) příspěvek výboru zdravotnímu 50 K

h) výlohy na ochranu proti infekčním nemocem 600 K

ch) služné hrobníkovi 600 K

i) služné jeho pomocníku 120

j) služné zástupci zvěrolékaře 720 K

 

2. Záležitosti bezpečnostní:

a) služné strážníku Ferd. Procházkovi 1 100 K

b) služné strážníku Rud. Zicháčkovi 900 K

c) služné strážníku Jos. Kuchařovi 800 K

d) bytné strážníkům 264 K

e) doplnění stejnokroje 600 K

f) služné 4 ponocným 1 920 K

g) služné náhradnímu strážníku 570 K

h) drahotní přídavek strážníkům 720 K

 

3. Osvětlování města:

a) služné lampářům 750 K

b) petrolej a jiné potřeby k osvětlování 2 800 K

 

4. Dláždění města: 2 000 K

 

5. Kanalizace: 600 K

 

6. Čištění náměstí: 270 K

 

7. Správa veřejných cest, mostů, potoků a příkop mimo město: – neuvedeno

 

8. Správa cest, mostů a příkop v městě: – neuvedeno

 

9. Policie polní a lesní:

a) služné hajnému (naruk.) 720 K

b) služné polním a výpomocným hlídačům 1 680 K

c) služné provis. hajnému 720 K

 

10. Policie požární:

a) podpora hasičskému sboru 200 K

b) různá vydání při požárech 50 K

 

11. Policie tržní:

a) odměna tržnímu komisaři 100 K

b) odměna za vážení ovoce 200 K

c) odměna za vážení obilí 100 K

d) výběrčím a pomahačům při dob. trzích 300 K

e) nájemné z trhoviště 50 K

f) příspěvek na umístění cejchovny (nat. byt) 200 K

g) různá vydání tržní a policejní 300 K

 

IV. Chudinství

a) dotace chudinskému ústavu 7 680 K

 

V. Záležitosti školní

 

1. Obecné a měšťanské školy:

a) školní 23% příspěvek 10 900 K

b) školní paušál 3 800 K

c) bytné řediteli škol dívčích 800 K

d) bytné řediteli škol chlapeckých 800 K

e) otop a osvětlení 2 000 K

f) udržování budovy 1 000 K

g) školní potřeby věcné a jiné výlohy 400 K

h) služné školníkovi 1 140 K

ch) učební pomůcky a knižnice 450 K

i) kancel. potřeby a odměna za vedení písemných prací v místní škol. radě 340 K

j) udržování školních zahrad 100 K

k) vyučování němčině 400 K

 

2. Obecní jesličky:

a) služné opatrovnici 600 K

b) za výpomoc a čištění v opatrovně 432 K

c) otop a jiné potřeby 200 K

 

3. Příspěvek chlapecké škole průmyslové 100 K

 

VI. Úroky z výpůjček

a) zemědělské bance z 117 220,77 K – 4 820 K

b) zemědělské bance z 64 068,63 K – 2 650 K

c) zemědělské bance z 38 846,32 K – 1620 K

d) zemědělské bance z 18 888,59 K – 786 K

e) hypoteční bance z 984,80 K – 40 K

f) zvonové pokladně z 9 000 K na 3 % – 270 K

g) honebnímu fondu z 9 000 K na 4 ½ % – 405 K

h) Spořitelně města Bzence z 20 000 K na 5 % – 1 100 K

 

VII. Splátky na výpůjčky

a) hypoteční bance 600 K

b) zemědělské bance I. 3 414 K

c) zemědělské bance II. 1 482 K

d) zemědělské bance III. 563 K

e) zemědělské bance IV. 253 K

f) Spořitelně města Bzence 400 K

 

VIII. Rozličná jiná vydání

 

1. Příspěvek ku zvelebení chrámu Páně: 2 500 K

 

2. Víno pro potřebu kostelní (farní služebnost): 300 K

 

3. Příspěvek ku zvelebení chovu dobytka: 1 500 K

 

4. Na regulační plán města: 500 K

 

5. Výlohy na ochranu vinic: 100 K

 

6. Cestovné: 400 K

 

7. Výlohy na okresní soud: 100 K

 

8. Různá vydání: 1 000 K

 

9. Odpisy:

a) obecních přirážek 5 000 K

b) školného 4 200 K

 

10. Výdaje k dobročinným účelům neuvedeno

 

IX. Výdaje následkem úředních výkonů a nařízení: 600 K

 

X. Vojenské záležitosti:

a) útraty odvodní 600 K

b) ubytování vojska 600 K

c) za vojenskou přípřež 100 K

d) nepředvídané výdaje 200 K

 

XI. Výlohy za účely státní policie: 70 K

B)

Mimořádná potřeba

1. Úroky ze záloh:

a) hřbitovnímu fondu na 4 ½ % z 7 800 K – 351 K

b) obecní dávce z nápojů 4 ½ % z 9 000 K – 405 K

 

2. Ohraničování obecních pozemků neuvedeno

Souhrn veškeré potřeby 106 229 K

A)

Řádná úhrada

I. Ze jmění nemovitého:

 

1. Nájemné:

a) z místnosti v radnici 400 K

b) z obecního domu č. 85 – 592 K

c) z obecního domu č. 323 – 100 K

d) z obecního domu č. 325 – 568 K

e) z obecního domu č. 331/332 – 1 460 K

f) z obecního domu č. 423 – 72 K

g) z vojenského cvičiště „Doubravy“ – 2 560 K

h) z míst na telefonní tyče – 43 K

 

2. Pachtovné:

a) z obecních pozemků a luk 1 300 K

b) ze zahrádek a obecních ploch 80 K

 

3. Výtěžky:

a) za trávu z polních cest, příkopů, trhoviska aj. 200 K

b) z obecního lesa 6 000 K

 

II. Oprávněnosti:

a) rybolov 25 K

b) trhy týdenní 1 000 K

c) trhy výroční výkladní 400 K

d) trhy výroční dobytčí 2 000 K

e) trhy ovocné 1 000 K

f) obilní váha 20 K

g) mostní váha 250 K

 

III. Jmění movité:

a) úroky z dluhopisu mor. zemědělské banky 800 K

 

IV. Poplatky a dávky:

a) porážkové poplatky 4 000 K

b) poplatky ze psů 20 K

c) obecní dávka z nápojů 2 500 K

 

V. Školné: 5 200 K

 

VI. Rozličné příjmy:

a) náhrada výloh postrkových 10 K

b) náhrada výloh za vojenskou přípřež 50 K

c) náhrada výloh za vojenské ubytování 240 K

d) zápisné do obecních jesliček 80 K

e) různé příjmy 1 000 K

f) poplatky za bubnování 100 K

B)

Mimořádná úhrada

1. Náhrady mezd a služného 1 770 K

ROZVAHA

Veškerá potřeba činí 106 229 K

Veškerá úhrada činí 33 840 K

Jeví se schodek 72 389 K

 

Přehled předepsané přímé daně za rok 1913

Pozemková daň obce 11 757,02 K

Ostatní daň obce 18 779,74 K

Pozemková daň cukrovaru 112,47 K

Ostatní daň cukrovaru 8 096 K

Pozemková daň velkostatku 7 420 K

Ostatní daň velkostatku 1 195,64 K

Souhrn veškeré přímé daně 47 360,87 K

 

Na víno pro potřebu kostelní přispívá obec a cukrovar dle veškerých daní.

Na služné polním hlídačům přispívá obec a cukrovar dle daně pozemkové.

Na obecní studně, osvětlování a dláždění města, služné nočním hlídačům, úpravu cest, mostů a příkopů v městě přispívají všichni poplatníci dle daně vyjma pozemkové.

Na úpravu veřejných cest, mostů, příkopů a potoků mimo město přispívá obec a cukrovar dle veškerých daní.

Na příspěvek ku zvelebení chrámu Páně přispívá obec sama dle veškeré daně.

Na ostatní položky přispívají všichni poplatníci dle veškerých daní.

Rozvrh obecní přirážky pro r. 1916

  • pro cukrovar k dani pozemkové 141 %
  • pro cukrovar k dani ostatní 157 %
  • pro velkostatek k dani pozemkové 126 %
  • pro velkostatek k dani ostatní 156 %
  • pro ostatní poplatníky k dani pozemkové 149 %
  • pro ostatní poplatníky k dani ostatní 165 %

VE BZENCI, dne 10. prosince 1915

Starosta města Bzence

Leopold Skála