Dochovaný archiv Pruskovských z Pruskova

Pro vážnější zájemce z řad badatelů uvádíme soupis dochovaných listin o rodu Pruskovských, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně v rodinném archivu Ditrichštejnů (fond G 140). Při sestavování jsme vycházeli z publikace od Dr. Obršlíka J, Řezníčka J. a Dr. Voldána V. CSc. – Rodinný archiv Ditrichštejnů svazek III (Brno 1979), kde jsme se snažili jmenované listiny pro větší přehlednost seřadit chronologicky. Snad Vám zde uvedené informace pomohou při sestavování historie tohoto rodu, který tak významně zasáhnul do historie Bzence a mnoha dalších měst.

Místo uložení dokumentů: Moravský zemský archiv Brno

Název fondu (sbírky): Rodinný archiv Ditrichštejnů Mikulov

Jednotlivé dokumenty týkající se rodiny Pruskovských:

Dokumenty do roku 1500

Inv. č. 2714; Sign. 81/a; Kart. č. 631

(1319) – Potvrzení prodeje vsi Pruskova bratry Bořivojem a Soběslavem jejich strýci Belduovi opolským vévodou Boleslavem II. (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2715; Sign. 81/b; Kart. č. 631

(1378, 1381, 1419) – Potvrzení prodejů dílů vsi Bohušice opolským vévodou Boleslavem II. (prodej dílu vsi vdovou po Jindřichovi Návojovi Ingramu z Louky r. 1378, prodej jiného dílu vsi Konrádem z Louky jeho bratru Ingramu r. 1381, prodej dílu vsi Buhardem z Louky jeho bratru Janovi r. 1419 – psáno německy).

 

Inv. č. 2730; Sign. 81/q; Kart. č. 631

(1403) – (1585) – Potvrzení císaře Rudolfa II. o dědičném postoupení vsi Zlinice císařem Ferdinandem I. bratřím sv. p. Janu VII. a sv. p. Kašparu III. Pruskovským (potvrzení opolského vévody Boleslava IV. o prodeji roční činže 1,5 hřivny gr. ze vsi Zlinice Adamem Bischofsheimem Janu Besovi z Rogau r. 1403, o prodeji poloviny vsi Zlinice Janem Besem manželům Janu a Markétě z Wolaw r. 1405 a o prodeji části vsi Zlinice Mikulášem Mohardem ze Sylmova Janovi z Wolaw r. 1410; potvrzení císaře Ferdinanda I. o prodeji dílu vsi Zlinice Jindřichem Otou Laryšem hejtmanu trenčínského hradu sv. p. Janu VII. Pruskovskému r. 1561 – psáno německy, česky).

Dokumenty z let 1500 – 1550

Inv. č. 2712; Sign. 79; Kart. č. 630

1510 – Potvrzení opolského a hlohovského knížete Jana II. o darování mlýna v Goslavicích a mýta na řece Blatnici Janem z Kunovic převorovi Janu Pivonskému a klášteru P. Marie v Opolí za povinnost čtvrtletně sloužit mše za něho a za Jana V. Pruskovského (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2711; Sign. 78; Kart. č. 630

1511 – Potvrzení kvitance Barbory Logovské na příjem dědictví po matce od jejího bratra Jana V. Pruskovského opolským a hlohovským knížetem Janem II. (psáno česky)

 

Inv. č. 2648; Sign. 19; Kart. č. 624

1514 – Přijetí Jana V. Pruskovského s manželkou Hedvikou a dětmi vikářem české provincie františkánů Bernardem z Grinbegu za spolubratry prvního a třetího řádu sv. Františka a řádu sv. Kláry (psáno německy).

 

Inv. č. 2797; Sign. 88; Kart. č. 637

(1527) – 1586 – Spor bratří Jana VII. a Kašpara III. Pruskovských jako poručníků dětí po sv. p. Jiřím IV. Pruskovském s plnomocníkem maltézského velmistra Michalem Cademustenem a maltézským vyslancem u císaře Mikulášem Grimaldim o pozůstalost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského v komendě v Hrobníkách, v domě sv. Jana ve Vídni a o dvůr v Lysoticích (potvrzení privilegií rychtáři z Bernartic českým maltézským velkopřevorem Janem z Rožmberka r. 1527; inventář komendy v Hrobníkách z r. 1551; potvrzení prodeje dědičného šoltézství v Lysoticích Janem Heydtem sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému českým maltézským velkopřevorem Václavem Zajícem z Hasenburka r. 1568; dispens papeže Pia V. pro sv. p. Jiřího IV. Pruskovského k výstupu z řádu sv. Jana Jeruzalémského a ke vstupu do řádu sv. Jakuba z r. 1566;  povolení doživotního užívání komendy Hrobníky a domu sv. Jana ve Vídni sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému papežem Řehořem XIII. a císařem Maxmiliánem II. r. 1577; potvrzení císaře Rudolfa II. z r. 1585, schvalující rozhodnutí císařské komise ve sporu maltézského velmistra Huga Lobena z Werdala, zastoupeného vyslancem Michalem Cademustenem, s bratřími Janem VII. a Kašparem III. Pruskovskými jako poručníky dětí po sv. p. Jiřím IV. Pruskovském o jeho majetek v komendě v Hrobníkách, v řádovém domě ve Vídni a o dvůr v Lysoticích; spor bratří Jana VII. a Kašpara III. Pruskovských s hrobnickým úředníkem šl. Balcarem Mettichem o 12 000 tolarů náhrady za vydání komendy Hrobníky maltézskému řádu v r. 1586 – psáno německy, latinsky, česky).

 

Inv. č. 2716; Sign. 81/c; Kart. č. 631

1529 – 1561 – Narovnání mezi Hedvikou Laryšovou, roz. Pruskovskou, a její švagrovou Dorotou Laryšovou, roz. Boboluskovou, o rybníky a strouhy ve Lhotě (smlouva mezi bratry vladykami Albrechtem, Kašparem a Kryštofem Laryši o dluhy, podíly a vody z r. 1529; smlouva mezi bratry Albrechtem a Kryštofem Laryši o rybníky, strouhy a faru ve Lhotě z r. 1535 – psáno česky).

 

Inv. č. 2676; Sign. 45; Kart. č. 626

1532 – Potvrzení opolského, hlohovského a ratibořského knížete Jana II. o prodeji dědictví po matce panošem Janem ml. (VI.) Pruskovským jeho bratru Valentinu I. za 300 zl. uherských (psáno česky).

 

Inv. č. 2677; Sign. 46; Kart. č. 626

1532 – Potvrzení opolského, hlohovského a ratibořského knížete Jana II. o postoupení veškerého majetku Kunhutou, roz. Cetrysovou, jejímu manželu Valentinu I. Pruskovskému (psáno česky).

 

Inv. č. 2710; Sign. 77; Kart. č. 630

1532 – Potvrzení opolského, hlohovského a ratibořského knížete Jana II. o postoupení veškerého majetku Hedvikou, roz. Cetrysovou, jejímu manželovi Janu st. (V.) Pruskovskému (psáno česky).

 

Inv. č. 2701; Sign. 67; Kart. č. 630

1532 – Svědectví opolského, hlohovského a ratibořského vévody Jana II. o přesídlení františkánů od sv. Barbory na předměstí do kláštera minoritů v Opolí, o přeměně opuštěného kostela a kláštera u sv. Barbory v novou světskou prebendu a na hřbitov pro chudé a o budoucím předání patronátu kostela sv. Barbory po jeho smrti Janovi z Kunovic (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2652; Sign. 23; Kart. č. 624

1534 – Udělení patronátu kostela a oltáře sv. Barbory na předměstí Opolí vratislavským biskupem Jakubem ze Salza Janovi z Kunovic (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2649; Sign. 20; Kart. č. 624

1541 – Postoupení patronátu oltáře v kapli sv. Barbory na předměstí a oltáře ve špitálním kostele sv. Alexeje v Opolí Janem z Kunovic Valentinu I. Pruskovskému (psáno latinsky a německy).

 

Inv. č. 2650; Sign. 21; Kart. č. 624

1541 – Postoupení rodinných nadací v klášteře dominikánů v Opolí Janem z Kunovic Valentinu I. Pruskovskému (psáno česky a německy).

 

Inv. č. 2645; Sign. 17/a; Kart. č. 623

1549 – Mocný list českého maltézského velkopřevora Zdeňka Berky z Dubé a převora strakonické komendy Jana z Lomnice na poručenství pro Jiřího IV. Pruskovského (psáno německy)

 

Inv. č. 2718; Sign. 81/e; Kart. č. 631

1549, 1551 – Postoupení 2/4 polí, zvaných Kochanovských před olešenskou branou v Opolí sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému císařem Ferdinandem I. (psáno německy).

 

Dokumenty z let 1550 – 1600

Inv. č. 2725; Sign. 81/l; Kart. č. 631

1552 – 1558 – Výdaje sv. p. Jiřího IV. Pruskovského za jeho synovce sv. p. Jana VII. a Valentina II. Pruskovské (psáno německy).

 

Inv. č. 2646; Sign. 17/b; Kart. č. 623

1555 –  Mocný list českého maltézského velkopřevora Václava Zajíce z Hasenburka na poručenství pro Jiřího IV. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2647; Sign. 17/c; Kart. č. 623

1555 – Konfirmace mocného listu maltézského velkopřevora Václava Zajíce z Hasenburka na poručenství pro Jiřího IV. Pruskovského císařem Ferdinandem I. (psáno německy).

 

Inv. č. 2729; Sign. 81/p; Kart. č. 631

1555 – 1556 – Půjčky sv. p. Valentina II. Pruskovského na cestě do Itálie u bratří Jana a Šebestiána Welserů (psáno německy).

 

Inv. č. 2726; Sign. 81/m; Kart. č. 631

1557 – 1584 – Obligace a kvitance sv. p. Jiřího IV. Pruskovského (psáno německy, česky).

 

Inv. č. 2728; Sign. 81/o; Kart. č. 631

(1557) – 1558 – Pozůstalost Valentina I. Pruskovského (testament a inventář – psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2727; Sign. 81/n; Kart. č. 631

1558 – Korespondence sv. p. Jiřího IV. Pruskovského s jeho synovcem sv. p. Valentinem II. Pruskovským (psáno německy).

 

Inv. č. 2722; Sign. 81/i; Kart. č. 631

(1558), 1564 – 1582 – Spor sv. p. Jiřího IV. Pruskovského o pustou ves Ovečkovou u Komprachčic s vikáři kapituly v Nemodlínu (zástava vsí Komprachčic, Chřumčic a Křovic císařem Ferdinandem I. sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému r. 1558 – psáno německy, česky).

 

Inv. č. 2664; Sign. 35; Kart. č. 625

1559 – Výpověď Kryštofa Falkenhana z Kleinkirchen a Jana a Kašpara Pücklerů na žádost Jiřího IV. Pruskovského před vratislavským biskupem Baltazarem z Promnitz o době, místě a způsobu úmrtí členů rodu Pruskovských (úmrtí Jana V. r. 1538; Lukáše r. 1536; Petra II. a Jindřicha IV. r. 1542, Jakuba II. r. 1544; Hedviky roz. Cetrysové r. 1545; Valentina st. (I.) r. 1557 a jeho syna Valentina ml. (II.) r. 1558 – psáno latinsky)

 

Inv. č. 2699; Sign. 66/a; Kart. č. 630

1559 – Potvrzení vratislavského biskupa Baltazara z Promnitz, vydané na žádost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského, o udělení patronátu kostela a oltáře sv. Barbory na předměstí v Opolí vratislavským biskupem Jakubem ze Salza Janovi z Kunovic (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2700; Sign. 66/b; Kart. č. 630

1559 – Potvrzení vratislavského biskupa Baltazara z Promnitz, vydané na žádost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského, o postoupení patronátu kaple sv. Barbory na předměstí  a oltáře ve špitálním kostele sv. Alexeje v Opolí Janem z Kunovic Valentinu I. Pruskovskému (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2655; Sign. 26; Kart. č. 624

1560 – Potvrzení císaře Ferdinada I. o postoupení patronátu oltáře v kapli sv. Barbory na předměstí a oltáře ve špitálním kostele sv. Alexeje v Opolí Janem z Kunovic Jiřímu IV. Pruskovskému (psáno česky).

 

Inv. č. 2657; Sign. 28; Kart. č. 624

1560 (1562) – Povýšení bratří Jiřího IV. a Jana st. (VI.) Pruskovských a bratří Jana ml. (VII.) a Kašpara III. Pruskovských do panského stavu a polepšením znaku císařem Ferdinandem I. (nobilitační a erbovní listina, výpis o přijetí do panského stavu ze zemských desek – psáno česky).

 

Inv. č. 2703; Sign. 69; Kart. č. 630

1561 – 1585 – Vystoupení sv. p. Jiřího IV. Pruskovského z maltézského řádu a vstup do rytířského řádu sv. Jakuba (psáno španělsky, latinsky, německy).

 

Inv. č. 2721; Sign. 81/h; Kart. č. 631

1562, 1581, 1583 – Koupě vsi Skřipec sv. p. Jiřím IV. Pruskovským od Kryštofa ml. Varkoče z Nobšic (postoupení vsi Skřipec věřiteli Jindřicha Varkoče Kryštofu ml. Varkočovi r. 1581; prodej vsí Skřipec, Potěkrbí a Lubře poručníky Štěpána ml. z Vrbna Kryštofu st. Varkočovi r. 1562 – psáno česky, německy)

 

Inv. č. 2660; Sign. 31; Kart. č. 625

1563 – Udělení uherského inkolátu v panském stavu sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému císařem Ferdinandem I. (psáno latinsky a česky).

 

Inv. č. 2734; Sign. 81/u; Kart. č. 631

1565 – 1590 – Obligace a kvitance sv. p. Kašpara III. Pruskovského (psáno německy, česky a italsky).

 

Inv. č. 2686; Sign. 54; Kart. č. 628

1566 – Mocný list císaře Maxmiliána II. na poručenství pro sv. p. Jiřího IV. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2627; Sign. 4; Kart. č. 622

1567 – 1592 – Obligace sv. p. Jiřího IV. Pruskovského pro bratry Marka a Jana Fuggery a kvitance Jana Weichsnera na splátky dluhu 5 000 tolarů (psáno německy, česky).

 

Inv. č. 2643; Sign. 15; Kart. č. 623

1568 – Mocný list císaře Maxmiliána II. na poručenství pro sv. p. Jiřího IV. Pruskovského (psáno česky)

 

Inv. č. 2702; Sign. 68; Kart. č. 630

1568 – Inventář svršků, klenotů a stolního stříbra císaře Maxmiliána II. od jeho nejvyššího komorníka sv. p. Jiřího IV. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2653; Sign. 24; Kart. č. 624

1569 – Potvrzení vratislavského biskupa Kašpara z Logova, vydané na žádost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského, o udělení patronátu kostela a oltáře sv. Barbory na předměstí Opolí vratislavským biskupem Jakubem ze Salza Janovi z Kunovic (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2654; Sign. 25; Kart. č. 624

1569 – Potvrzení vratislavského biskupa Kašpara z Logova, vydané na žádost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského, o postoupení patronátu kaple sv. Barbory na předměstí a oltáře ve špitálním kostele sv. Alexeje v Opolí Janem z Kunovic Valentinu I. Pruskovskému (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2731; Sign. 81/r; Kart. č. 631

1570 – Prodej dílu vsi Stolařovice, Malý Žyglin a Kuzněcí Žyglínské sv. p. Kašparem III. Pruskovským jeho bratru sv. p. Janu VII. (psáno česky).

 

Inv. č. 2796; Sign. 87/h; Kart. č. 637

1570 – Mocný list císaře Maxmiliána II. na poručenství pro Jana Rejzvice z Kadeřína (psáno česky).

 

Inv. č. 2723; Sign. 81/j; Kart. č. 631

1570, 1574 – Ustanovení Fridricha z Vildenštejna úředníkem panství Staré Hrady sv. p. Jiřím IV. Pruskovským (psáno česky).

 

Inv. č. 2723; Sign. 81/j; Kart. č. 631

1574 – Žádost sv. p. Jiřího IV. Pruskovského císaři Maxmiliánovi II. o potvrzení vrchnostenského práva nad vesnicemi Jarohněv a Lidměřice, o schválení smlouvy s braniborským markrabětem Jiřím Fridrichem, o povýšení městečka Libáně na město, o potvrzení patronátu nad dvěma oltáři v Opolí, o převedení dvou oltářních nadací z Opolí k faře v Pruskově a o potvrzení nadace za Jana z Kunovic a Jana V. Pruskovského pro klášter P. Marie v Opolí (psáno česky).

 

Inv. č. 2651; Sign. 22; Kart. č. 624

1571 – Revers opolského radního Kryštofa Őrtela a jeho manželky Regíny, roz. Žabkové, na čtvrtletní placení 18 gr. k patronátnímu oltáři sv. p. Jiřího IV. Pruskovského v kapli sv. Barbory na předměstí Opolí za příjmem 1,5 hřivny stříbra od městské rady v Opolí (psáno německy).

 

Inv. č. 2757; Sign. 82/v; Kart. č. 632

(1571) – 1631 – Spor sv. p. Jany Pruskovské, roz. Kaplířové, s jejím synovcem sv. p. Jiřím Kryštofem I. Pruskovským o 60 000 kop gr. míš. náhrady za ztrátu panství Staré Hrady (prodej druhé poloviny panství Staré Hrady s právem předkupu Kryštofem st. z Lobkovic jeho zeti sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému r. 1571; testament sv. p. Jiřího IV. Pruskovského z r. 1574; pojištění práva předkupu na panství Staré Hrady sv. p. Jiřím IV. Pruskovským Kryštofu st. z Lobkovic r. 1571; trest smrti Petru Bublovi za loupež sirotčích peněz na zámku Staré Hrady r. 1592; rozdíl bratří sv. p. Jana Kryštofa I. a sv. p. Oldřicha Desideria Pruskovských o majetek po jejich otci sv. p. Jiřím IV. v r. 1593; testament sv. p. Oldřicha Desideria Pruskovského z r. 1613; zřeknutí se nároků na panství Staré Hrady po smrti sv. p. Oldřicha Desideria Pruskovského sv. p. Janem Kryštofem I. Pruskovským a jeho synem sv. p. Jiřím Kryštofem I. ve prospěch Viléma ml. z Lobkovic r. 1618; převzetí panství Staré Hrady sv. p. Janou Pruskovskou, roz. Kaplířovou, v r. 1619; postoupení panství Staré Hrady sv. p. Janou Pruskovskou, roz. Kaplířovou, Vilému ml. z Lobkovic a prodej vsí Střevač, Únětice a Bystřice jeho manželce Benigně Kateřině Lobkovicové r. 1623; testament sv. p. Jany Pruskovské, roz. Kaplířové, z r. 1630 – psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2719; Sign. 81/f; Kart. č. 631

1572 – Nařízení slezské komory sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému předložit doklady o vlastnictví majetků dominikánského kláštera a kláštera sv. Barbory v Opolí a mýta u Goslavic (psáno německy).

 

Inv. č. 2720; Sign. 81/g; Kart. č. 631

1572 – Narovnání mezi sv. p. Jiřím IV. Pruskovským a Jiřím Štolcem z Gostomky o majetky a patronátní právo ve vsi Velká Prudina (psáno česky).

 

Inv. č. 2685; Sign. 53; Kart. č. 628

1574 – Testament sv. p. Jiřího IV. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2735; Sign. 81/v; Kart. č. 631

1581 – 1589 – Korespondence sv. p. Kašpara III. Pruskovského (arcivévoda Arnošt 1581 – 1589 (45 německy); sv. p. Leonard IV. prostř. Harrach 1584 (5 německy).

 

Inv. č. 2733; Sign. 81/t; Kart. č. 631

1581 – Cesta sv. p. Kašpara III. Pruskovského z Vídně do Benátek (psáno německy).

 

Inv. č. 2662; Sign. 33; Kart. č. 625

1581 – Zápis daru 8 000 tolarů a dlužného dvorního platu 4 450 zl. císařem Rudolfem II. sv. p. Jiřímu IV. Pruskovskému na jeho zástavních panstvích Bělá a Malé Střelce (psáno německy).

 

Inv. č. 2697; Sign. 64; Kart. č. 629

1582 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Kašpara III. na poručenství pro sv. p. Kašpara III. Pruskovského (psáno česky).

 

Inv. č. 2717; Sign. 81/d; Kart. č. 631

1583 – Slib věrnosti sv. p. Jiřího IV. Pruskovského císaři Rudolfovi II. (psáno česky).

 

Inv. č. 2795; Sign. 87/g; Kart. č. 637

1584 – Testament Michala Loranta z Inky (psáno česky).

 

Inv. č. 2628; Sign. 5; Kart. č. 622

1584 – Revers sv. p. Jiřího IV. Pruskovského ke království Českému (výpis ze zemských desek – psáno česky).

 

Inv. č. 2630; Sign. 7/a; Kart. č. 622

1584 – Revers sv. p. Kašpara III. Pruskovského na zproštění jeho strýce sv. p. Jiřího IV. Pruskovského z rukojemství dluhu 10 000 zl. u Jana z Panwitz (psáno německy).

 

Inv. č. 2695; Sign. 63/a; Kart. č. 629

1584 – Obligace sv. p. Kašpara III. Pruskovského pro Jana z Panwitz na 10 000 zl. (psáno německy)

 

Inv. č. 2631; Sign. 7/b; Kart. č. 622

1585 – Obligace sv. p. Kašpara III. Pruskovského pro Jana z Panwitz na 10 000 zl. (psáno německy)

 

Inv. č. 2670; Sign. 39; Kart. č. 626

1585 – Potvrzení císaře Rudolfa II., schvalující rozhodnutí císařské komise ve sporu maltézského velmistra Huga Lobena z Werdala, zastoupeného vyslancem Michalem Cademustenem, s bratřími Janem VII. a Kašparem III. Pruskovskými jako poručníky dětí po sv. p. Jiřím IV. Pruskovském o jeho majetek v komendě v Hrobníkách, v řádovém domě ve Vídni a o dvůr v Lysoticích (psáno německy).

 

Inv. č. 2756; Sign. 82/u; Kart. č. 632

1588, 1625 – 1628 – Vymáhání 500 tolarů věna Annou Šamberkovou ze Šamberka, roz. Nosovou z Hrabova, u sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (rukojemství sv. p. Jana VII. Pruskovského Kašparu Šamberkovi na 500 tolarů věna pro jeho manželku Annu Nosovou – psáno česky).

 

Inv. č. 2625; Sign. 2; Kart. č. 622

1589 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro Barboru Pruskovskou, roz. Révayovou (psáno česky).

 

Inv. č. 2626; Sign. 3; Kart. č. 622

1591 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro Barboru Pruskovskou, roz. Révayovou (psáno česky).

 

Inv. č. 2641; Sign. 13; Kart. č. 623

1591 – Smlouva sv. p. Oldřicha Desideria Pruskovského s jeho bratrem a poručníkem sv. p. Janem Kryštofem I. o výživné (psáno česky).

 

Inv. č. 2739; Sign. 82/d; Kart. č. 631

1591 – 1605 – Placení dílu výživného sv. p. Voršile Pruskovské jejím bratrem sv. p. Janem Kryštofem I. Pruskovským (smlouva bratří sv. p. Jana Kryštofa I. a sv. p. Oldřicha Desideria Pruskovských s jejich sestrou sv. p. Voršilou o výživné a o pozůstalost po jejich matce sv. p. Voršile, roz. Lobkovicové – psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2687; Sign. 55; Kart. č. 628

1592 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Kašpara III. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2696; Sign. 63/b; Kart. č. 629

1593, 1598 – Obligace sv. p. Kašpara III. Pruskovského pro Chrisoldu z Panwitz, roz. Pogarelovou na 10 000 zl. a kvitance Melichara z Reideburgu pro sv. p. Kašpara III. Pruskovského na splacení dluhu 3 333 tolary 12 gr.

 

Inv. č. 2732; Sign. 81/s; Kart. č. 631

1595, 1597 – Spor sv. p. Kašpara III. Pruskovského s městem Opavou o hranice panství Hradec (psáno německy).

 

Inv. č. 2684; Sign. 52; Kart. č. 628

1596 – Osvobození sv. p. Kašpara III. Pruskovského císařem Rudolfem II. od povinnosti zastávat úřady a účastnit se komisí v markrabství moravském a ve slezských knížectvích (psáno česky).

 

Inv. č. 2748; Sign. 82/m; Kart. č. 632

1596 – 1628 – Korespondence sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského – kardinál František Ditrichštejn 1628 (2 – psány česky); lehnický a břežský vévoda Jiří Rudolf 1621 (3 – psány německy); vratislavský biskup, arcivévoda Karel 1613 – 1621 (22 – psány německy); sv. p. Jiří Oppersdorf 1622 (2 psány česky); sv. p. Jiří Kryštof I. Pruskovský 1621 (4 – psány německy); sv. p. Kašpar III. Pruskovský 1596 (14 – psány německy); hejtman kujavského panství Fridrich Salich z Grossgraben 1599 (2 – psány německy); Jiří st. Sedlnický z Choltic 1598 (1 – psáno německy); Václav Šamařovský z Rohan 1598 (1 – psán česky); Jindřich st. Šíp z Bránice 1598 (4 – psáno německy); neurčené 1598 (2 – psáno německy).

 

Inv. č. 2637; Sign. 11; Kart. č. 623

1598 – Obligace sv. p. Kašpara III. Pruskovského pro Melichara z Reideburgu na 5 000 tolarů (psáno německy).

 

Inv. č. 2746; Sign. 82/k; Kart. č. 632

1598 – 1613 – Obligace a kvitance sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2736; Sign. 82/a; Kart. č. 631

1598 – Narovnání sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského s poddanými ve vsi Plesnice na panství Bělá o práva a povinnosti (psáno česky).

 

Dokumenty z let 1600 – 1650

Inv. č. 2678; Sign. 47; Kart. č. 626

1600 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Kašpara III. Pruskovského (psáno česky).

 

Inv. č. 2688; Sign. 56; Kart. č. 628

1602 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Kašpara III. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2708; Sign. 75; Kart. č. 630

1603 – Narovnání sv. p. Kašpara III. Pruskovského s Janem Doubravkou z Jaseni a jeho tetou Žofií Doubravkovou o dluh 3 500 tolarů, o úroky 787 tolarů a o udržování kaple v Olešně s náhrobky Valentina Doubravky a jeho manželky Anny, roz. Pruskovské (psáno česky).

 

Inv. č. 2668; Sign. 38/a; Kart. č. 626

1603 – Testament sv. p. Kašpara III. Pruskovského s odkazem panství Bzence (psáno česky).

 

Inv. č. 2669; Sign. 38/b; Kart. č. 626

1603 – Testament sv. p. Kašpara III. Pruskovského s odkazem panství Velké Šemnice (psáno česky).

 

Inv. č. 2666; Sign. 37/a; Kart. č. 626

1604 – Testament sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2642; Sign. 14; Kart. č. 623

1604 – Naučení apelačního soudu v Praze k dotazu Zikmunda z Ehrenberka a Stanislava Kobylinského, potvrzující platnost testamentů s chybějícím podpisem posledního, šestého svědka (překlad městské rady v Opolí pro potřebu sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského – psáno česky).

 

Inv. č. 2690; Sign. 58; Kart. č. 628

1604 – Mocné listy císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (2 originály – psané česky).

 

Inv. č. 2667; Sign. 37/b; Kart. č. 626

1604 – Mocný list císaře Rudolfa II. na poručenství pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psán česky).

 

Inv. č. 2737; Sign. 82/b; Kart. č. 631

1606 – Narovnání sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského se sourozenci Dreskovými, Střely a Návojovými o železo z hamru v Trusticích na panství Bytom (psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2740; Sign. 82/e; Kart. č. 631

1606 – Jednání císaře Rudolfa II. se sv. p. Janem Kryštofem I. Pruskovským o půjčku 25 000 zl. (psáno německy).

 

Inv. č. 2692; Sign. 60; Kart. č. 629

1607 – 1612 – Zástava vsí opolské komory Zikmundu Zedlitzovi, sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovskému, sv. p. Jiřímu Schönaichovi a Václavu Zedlitzovi císařem Rudolfem II. za rukojemství půjčky 100 000 tolarů na turecké války u města Vratislavi (psáno německy).

 

Inv. č. 2738; Sign. 82/c; Kart. č. 631

1608 – Inventář cenností, uschovaných hejtmanem opavského zámku Jakubem Semmiem na zámku sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského v Pruskově (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2750; Sign. 82/o; Kart. č. 632

1610 – 1627 – Sňatek sv. p. Alžběty Pruskovské s Václavem Morkovským ze Zástřizl (svatební smlouva, zápis statku Morkovice věnem sv. p. Alžbětě Pruskovské, testament Václava Morkovského – psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2741; Sign. 82/f; Kart. č. 631

1611 – Zplnomocnění sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského císařem Rudolfem II. k převzetí daru slezských stavů ve výši 80 000 tolarů od vévody Karla Minstrberského (psáno německy).

 

Inv. č. 2742; Sign. 82/g; Kart. č. 632

(1611) – Výpisy z knih zemských naučení markrabství moravského pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského o platnosti nezpečetěných testamentů (postoupení panství Nový Hrad bratřím Jiřímu Kryštofovi a Oldřichu Kryštofovi Černohorským z Boskovic z pozůstalosti Tasa Černohorského z Boskovic, poručenství Hynka st. Bruntálského z Vrbna nad sirotkem a majetkem Zikmunda Nekše z Landeka, poručenství Václava z Ludanic nad sirotkem a majetkem Mikuláše Hořického z Hořic – psáno česky).

 

Inv. č. 2644; Sign. 16; Kart. č. 623

1612 – Mocný list císaře Matyáše na poručenství pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky).

 

Inv. č. 2691; Sign. 59; Kart. č. 629

1612 – Mocný list císaře Matyáše na poručenství pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky).

 

Inv. č. 2693; Sign. 61; Kart. č. 629

1612 – Kvitance Václava Morkovského ze Zástřizl na 8 000 zl. věna jeho manželky Alžběty, roz. Pruskovské, pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky).

 

Inv. č. 2743; Sign. 82/h; Kart. č. 632

1613 – 1618 – Kvitance sekretáře opolské kanceláře Kašpara Uličky a opolského kancléře Jana Šelihy na převzetí testamentů a pozůstalostních inventářů pro zemského hejtmana sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2744; Sign. 82/i; Kart. č. 632

1617 – Oznámení císaře Matyáše sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovskému o neplatnosti sněmu knížectví opolsko-ratibořského (psáno česky).

 

Inv. č. 2636; Sign. 10; Kart. č. 623

1617 – Dar zlaté větve s třemi růžemi, zdobené diamanty, rubíny a smaragdy, vratislavským biskupem, arcivévodou Karlem sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovskému za fedeikomisní dům na rohu Biskupské ulice v Nise (psáno německy).

 

Inv. č. 2674; Sign. 43; Kart. č. 626

1617 – 1622 – Sňatek sv. p. Marie Magdalény Pruskovské s Janem Františkem Radthabtem z Rosenburgu (svatební smlouva; kvitance vratislavského biskupa, arcivévody Karla na 1 500 zl. za vykonání obřadu; kvitance Jana Františka Radthabta a jeho manželky Marie Magdalény, na věno – psáno německy).

 

Inv. č. 2747; Sign. 82/l; Kart. č. 632

1618 – 1625 – Účty sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského za šaty a klenoty (psáno německy).

 

Inv. č. 2745; Sign. 82/j; Kart. č. 632

1621 – Prosba slezských účastníků stavovského povstání Kryštofa Gellhorna, Kryštofa Strachwitze, Mikuláše a Kryštofa Kochtických, Jana Františka Radthabta, Melchiora Taubera a Ondřeje Jerina sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovskému o přímluvu u vratislavského biskupa (psáno německy).

 

Inv. č. 2638; Sign. 12/a; Kart. č. 623

1622 – Pas vratislavského biskupa, arcivévody Karla pro jeho komorníka sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského na cesty ve Slezsku, obsazeném polským vojskem (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2629; Sign. 6; Kart. č. 622

1623 – Prodej právovárečného domu v Nise na náměstí Zuzanou Wielhelmovou, roz. Marcellinovou, sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovskému (psáno německy).

 

Inv. č. 2639; Sign. 12/b; Kart. č. 623

1624 – Pas pro sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského na dovoz 7 vozů vína ze Bzence pro dvůr vratislavského biskupa, arcivévody Karla (psáno německy).

 

Inv. č. 2639; Sign. 12/c; Kart. č. 623

1624 – Salva guardia vratislavského biskupa, arcivévody Karla pro panství Chřelice sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2751; Sign. 82/p; Kart. č. 632

1625 – Narovnání sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského s jeho matkou sv. p. Kunhutou, roz. Guttensteinovou, o pozůstalost po otci sv. p. Janu Kryštofovi I. Pruskovském (výplata odkazů sv. p. Jana Kryštofa I. jeho vdovou sv. p. Kunhutou – psáno německy).

 

Inv. č. 2752; Sign. 82/q; Kart. č. 632

(1625) – Ustanovení Chrysostoma Böthnera sekretářem sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2789; Sign. 87/a; Kart. č. 637

(1625) – Testament a kodicil sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2706; Sign. 73; Kart. č. 630

1625, 1626, 1630 – Obligace sv. p. Jiřího Kryštofa I. na 2 000 a 10 000 tolarů pro jeho sestru sv. p. Kateřinu Polyxenu Pruskovskou a na 750 tolarů pro jeho sestry sv. p. Kateřinu Polyxenu a sv. p. Kunhutu Pruskovské (psáno německy).

 

Inv. č. 2707; Sign. 74; Kart. č. 630

1626 – Obligace sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského pro jeho matku sv. p. Kunhutu, roz. Guttensteinovou na 6 000 a 4 000 tolarů (psáno německy)

 

Inv. č. 2755; Sign. 82/t; Kart. č. 632

1626 – 1628 Pohledávka Jana Jiřího Grünauera u Jana Fridricha Donika ze Zdonic na 400 tolarů nedoplatku z prodeje svobodného dvora ve vsi Vasilevice na panství Bělá sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2759; Sign. 82/y; Kart. č. 632

1626 – 1632 – Obligace a kvitance sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (psáno česky, německy).

 

Inv. č. 2675; Sign. 44; Kart. č. 626

1627 – Prohlášení kardinála Františka Ditrichštejna o neúčasti sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského ze Bzence na stavovském povstání a o jeho věrnosti císaři (psáno německy).

 

Inv. č. 2754; Sign. 82/s; Kart. č. 632

1627 – 1628 – Žádost sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského císaři Ferdinandovi II. o náhradu válečných škod (psáno německy).

 

Inv. č. 2749; Sign. 82/n; Kart. č. 632

1627 – 1628 – Nájem bytu na náměstí ve Vratislavi sv. p. Kunhutou Pruskovskou, roz. Guttensteinovou od měšťana Gottfrieda Krichella za 250 tolarů (psáno německy).

 

Inv. č. 2705; Sign. 71; Kart. č. 630

1628 – Kvitance Marie Magdalény Radthabtové, roz. Pruskovské, pro jejího bratra sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského na 120 tolarů (psáno německy).

 

Inv. č. 2753; Sign. 82/r; Kart. č. 632

1628 – Slib poslušnosti Jiřího Skronského z Buzova sv. p. Jiřímu Kryštofovi I. Pruskovskému za propuštění z vězení, v němž byl pro vydání panství Hradce Mansfeldovi (psáno česky).

 

Inv. č. 2793; Sign. 87/e; Kart. č. 637

(1628) – Testament a kodicil sv. p. Kunhuty Pruskovské, roz. Guttensteinové (psáno česky).

 

Inv. č. 2682; Sign. 50; Kart. č. 626

1629 – Potvrzení zemského hejtmana opolsko-ratibořského sv. p. Fridricha Oppersdorfa jménem krále Ferdinanda III. o narovnání mezi sourozenci Pruskovskými sv. p. Jiřím Kryštofem I., Alžbětou Morkovskou ze Zástřizl, sv. p. Marií Magdalénou Radthabtovou, sv. p. Kateřinou Polyxenou a sv. p. Kunhutou o pozůstalost po jejich matce sv. p. Kunhutě Pruskovské, roz. Guttensteinové (psáno německy).

 

Inv. č. 2790; Sign. 87/b; Kart. č. 637

1629 – Dohoda mezi sourozenci Pruskovskými sv. p. Jiřím Kryštofem I., Alžbětou Morkovskou ze Zástřizl, sv. p. Marií Magdalénou Radthabtovou, sv. p. Kateřinou Polyxenou a sv. p. Kunhutou o rozdělení pozůstalosti po jejich matce sv. p. Kunhutě Pruskovské, roz. Guttensteinové (psáno německy).

 

Inv. č. 2791; Sign. 87/c; Kart. č. 637

1630 – Svatební a věnná smlouva mezi sv. p. Kateřinou Polyxenou Pruskovskou a šl. Tobiášem Haubicem (psáno německy).

 

Inv. č. 2758; Sign. 82/w; Kart. č. 632

1630 – Prodej tzv. Hanušovského domu v Praze na Hradčanech sv. p. Jiřím Kryštofem I. Pruskovským Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat (psáno česky).

 

Inv. č. 2683; Sign. 51; Kart. č. 626

1631 – Potvrzení krále Ferdinanda III. o narovnání mezi sourozenci Pruskovskými sv. p. Jiřím Kryštofem I., Alžbětou Morkovskou ze Zástřizl, Marií Magdalénou Radthabtovou, sv. p. Kateřinou Polyxenou a sv. p. Kunhutou o pozůstalost po jejich matce sv. p. Kunhutě Pruskovské, roz. Guttensteinové (psáno německy).

 

Inv. č. 2792; Sign. 87/d; Kart. č. 637

1631 – Svatební smlouva mezi sv. p. Kunhutou Pruskovskou a Baltazarem z Žerotína (psáno německy).

 

Inv. č. 2760; Sign. 83; Kart. č. 633

1633 – 1653 – Pozůstalost sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (pohřební a pozůstalostní účty; objednávka náhrobního kamene sv. p. Jiřího Kryštofa I. u krakovského kameníka Šebestiána Salla; poručenství hr. Jáchyma Metticha a hr. Jiřího Oppersdorfa nad sirotky po sv. p. Jiřím Kryštofu I.; pohledávky sv. p. Jiřího Štěpána Bruntálského z Vrbna na 4 000 tolarů, hr. Jáchyma Metticha na 6 000 tolarů, Fridricha Blachy na 2 000 tolarů a sv. p. Jana Bernarda Herbersteina za vydržování jeho setniny u pozůstalosti sv. p. Jiřího Kryštofa I. – psáno německy, česky, italsky, polsky a latinsky).

 

Inv. č. 2681; Sign. 49; Kart. č. 626

1636 – Inventář pozůstalosti sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2704; Sign. 70; Kart. č. 630

1639, 1647 – Dluh 3 587 tolarů sv. p. Jana Kryštofa I. Pruskovského u Kašpara Manovského (smlouva o dluh mezi poručníky sirotků po sv. p. Jiřím Kryštofu I. Pruskovském a po Kašparu Manovském; kvitance Jiřího Kolkovského z Kolkovic pro poručníky sirotků po sv. p. Jiřím Kryštofu I. Pruskovském na 1 800 tolarů – psáno německy, česky).

 

Inv. č. 2694; Sign. 62; Kart. č. 629

1643 – Obligace císaře Ferdinanda III. pro sv. p. Annu Juliánu Pruskovskou, roz. Kochtickou, na válečnou půjčku 500 zl. (psáno německy).

 

Inv. č. 2794; Sign. 87/f; Kart. č. 637

(1646) – Testament a kodicil sv. p. Alžběty Breunerové, poprvé provdané Morkovské ze Zástřizl, roz. Pruskovské (psáno německy).

 

Inv. č. 2767; Sign. 85/d; Kart. č. 634

1646 – 1676 – Korespondence sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského (hr. František Oppersdorf 1675 – 1676 (14 – psáno německy); Jan Tomáš Winkler ze Střelic 1646 – 1647 (33 – psáno německy).

 

Inv. č. 2765; Sign. 85/b; Kart. č. 634

1647 – Spor poddaných ze vsí statku Šemnice se sv. p. Janem Kryštofem II. Pruskovským o strážní plat (psáno německy).

 

Dokumenty z let 1650 – 1700

Inv. č. 2774; Sign. 85/k; Kart. č. 635

1652 – 1689 – Obligace a kvitance hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2778; Sign. 85/o; Kart. č. 636

1652 – 1700 – Korespondence hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského (polská královna a rakouská arcivévodkyně Eleonora 1695 (2 – psány německy); opat velehradských cisterciáků Bernard Kašpárek 1692 – 1693 (4 – psány německy); Jan Arnošt Machnický 1697 (4 – psány německy); Rüdiger Vojislav Mitzlaff 1666 (2 – psány německy); Anna Juliána Mitzlaffová, poprvé provdaná Pruskovská, roz. Kochtická 1659 (7 – psány německy); šl. Fridrich František Müller 1652 (2 – psány německy); harrachovský sekretář šl. Mikuláš Müller 1690 – 1700 (67 – psány německy); řezenský sněmovní agent šl. Jan Kašpar Pfau 1691 – 1697 (35 – psány německy); šl. Arnošt Schmettau 1680 – 1682 (14 – psány německy); šl. Gottfried Schmettau 1692 – 1698 (44 – psány německy, francouzsky); šl. Fridrich Vilém Winkler 1700 (2 – psány německy).

 

Inv. č. 2635; Sign. 9/c; Kart. č. 623

1655 – Převzetí panství Hradec a Bzenec z pozůstalosti po otci sv. p. Jiřím Kryštofem II. Pruskovským a panství Pruskov a Cařelice jeho bratrem sv. p. Janem Kryštofem II. (obligace sv. p. Jana Kryštofa II. pro jeho bratra sv. p. Jiřího Kryštofa II. na 32 408 tolarů 18 gr. 9 hal. k vyrovnání hodnoty dědického podílu – psáno německy).

 

Inv. č. 2768; Sign. 85/e; Kart. č. 635

1655 – 1687 – Dělení pozůstalosti sv. p. Jiřího Kryštofa I. Pruskovského mezi jeho dětmi hr. Annou Marií Mettichovou, sv. p. Jiřím Kryštofem II. a Janem Kryštofem II. (psáno německy).

 

Inv. č. 2769; Sign. 85/f; Kart. č. 635

1655 – Přísaha pruskovského hejtmana Jana Manovského bratřím sv. p. Janu Kryštofovi II. a sv. p. Jiřímu Kryštofovi II. Pruskovským (psáno německy).

 

Inv. č. 2656; Sign. 27; Kart. č. 624

1656 – Potvrzení svatební smlouvy mezi sv. p. Janem Kryštofem II. Pruskovským a sv. p. Lambertou Marií Fernemontovou polským králem Janem II. Kazimírem jako slezským vévodou (psáno německy).

 

Inv. č. 2689; Sign. 57; Kart. č. 628

1656 – Potvrzení testamentu sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského polským králem Janem II. Kazimírem jako slezským vévodou (psáno německy).

 

Inv. č. 2766; Sign. 85/c; Kart. č. 634

1657 – 1669 – Spor sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského o rukojemství na 500 tolarů věna sv. p. Mariány Maxmiliány Besové s jejím manželem sv. p. Karlem Viktorinem Besem (psáno německy).

 

Inv. č. 2661; Sign. 32; Kart. č. 625

1659 – Udělení uherského inkolátu v panském stavu bratřím sv. p. Jiřímu Kryštofovi II. a sv. p. Janu Kryštofovi II. Pruskovským císařem Leopoldem I. (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2672; Sign. 41; Kart. č. 626

1663 – 1677 – Pohledávka hr. Gustava Colonny na 1 000 dukátů a 3 koně s postroji u hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského z pozůstalosti jeho bratra sv. p. Jana Kryštofa II. (úmluva mezi sv. p. Janem Kryštofem II. a hr. Gustavem Colonnou, zavazující dříve zemřelého k odkazu 1 000 dukátů a 3 koní s postroji – psáno německy).

 

Inv. č. 2775; Sign. 85/l; Kart. č. 635

1663 – 1667 – Zastoupení Marie Magdalény Kavanové sv. p. Jiřím Kryštofem II. Pruskovským v jejím sporu se sv. p. Lambertou Marií Pruskovskou, roz. Fernemontovou, o zrušení jejího manželství (psáno německy, latinsky).

 

Inv. č. 2777; Sign. 85/n; Kart. č. 635

1663 – 1697 – Působení hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského jako přísedícího moravského zemského práva a tribunálu (spor mezi majitelem panství Osová Vilémem Žalkovským a klášterem cisterciaček v Tišnově o hranice a pozemky; spor hr. Karla Jindřicha ml. z Žerotína a jeho manželky Sylvie Polyxeny, roz. Valdštejnové, s poddanými panství Přerov o roboty a práva; odhad panství Přerov zemským právem k prodeji na krytí dluhů po hr. Karlu Jindřichovi ml. z Žerotína; spor hr. Alžběty Vrbnové s dědici sv. p. Kryštofa Karla Podstatského o klenoty a svršky; spor hr. Marie Maxmiliány Terezie Sinzendorfové, roz. Althanové, s hr. Václavem Vojtěchem Šternberkem o věno její matky hr. Marie Evy Alžběty Teuffenbachové, poprvé provdané Althanové, roz. Šternberkové; spor dědiců hr. Rombalda Collalta s jejich poručníky hr. Janem Křt. Werdenbergem a sv. p. Gerhardem Questenbergem a jejich dědici pro neprovádění přímého poručenství – psáno německy, latinsky).

 

Inv. č. 2781; Sign. 86/c; Kart. č. 636

(1665) – 1679 – Jmenování hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského tajným radou a jeho žádost císaři Leopoldovi I. o přiznání přednosti jako tajnému radovi před členy jiných hraběcích rodů na moravském zemském sněmu a soudu (psáno německy).

 

Inv. č. 2633; Sign. 9/a; Kart. č. 623

1666 – Postoupení panství Přemkov a Bělá z pozůstalosti po matce a otci sv. p. Janem Kryštofem II. Pruskovským jeho bratru sv. p. Jiřímu Kryštofovi II. (psáno německy).

 

Inv. č. 2764; Sign. 85/a; Kart. č. 634

1666 – 1673 – Pozvání sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského na moravské zemské sněmy (psáno česky).

 

Inv. č. 2634; Sign. 9/b; Kart. č. 623

1667  – Kvitance hr. Anny Marie Mettichové, roz. Pruskovské pro její bratry sv. p. Jana Kryštofa II. a sv. p. Jiřího Kryštofa II. Pruskovské na podíl z pozůstalosti po otci, matce a nejstarším bratru (kvitance a její schválení opolským zemským soudem – psáno česky).

 

Inv. č. 2632; Sign. 8; Kart. č. 623

1667 – Potvrzení smlouvy sourozenců Pruskovských hr. Anny Marie Mettichové, sv. p. Jana Kryštofa II. a sv. p. Jiřího Kryštofa II. o dědictví po jejich otci, matce a nejstarším bratru císařem Leopoldem I (psáno německy).

 

Inv. č. 2663; Sign. 34; Kart. č. 625

1667 – 1690 – Působení hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského na moravských zemských sněmech (psáno německy a česky).

 

Inv. č. 2671; Sign. 40; Kart. č. 626

1669 – Potvrzení smíru mezi sv. p. Janem Kryštofem II. Pruskovským a jeho manželkou sv. p. Lambertou Marií, roz. Fernemontovou, o 27 000 zl. věna a výživného úřadem knížectví opolsko-ratibořského (psáno německy).

 

Inv. č. 2673; Sign. 42; Kart. č. 626

1672 – Testament sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2698; Sign. 65; Kart. č. 630

1676 – Potvrzení kvitance sv. p. Lamberty Marie Pruskovské, roz. Fernemontové, na 27 000 zl. věna a výživného od sv. p. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského zemským hejtmanem opolsko-ratibořským hr. Františkem Oppersdorfem jménem císaře Leopolda I. (psáno česky).

 

Inv. č. 2770; Sign. 85/g; Kart. č. 635

1676 – 1677 – Odevzdání panství Pruskov a Chřelice z pozůstalosti sv. p. Jana Kryštofa II. Pruskovského jeho bratru sv. p. Jiřímu Kryštofovi II. (psáno německy, polsky).

 

Inv. č. 2658; Sign. 29; Kart. č. 624

1678 – Povýšení sv. p. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského na dědičného říšského hraběte s titulem „Vysoko- a Blahorodí“ císařem Leopoldem I. (diplom psán německy)

 

Inv. č. 2659; Sign. 30; Kart. č. 625

1679 – Povýšení sv. p. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského na dědičného říšského hraběte s titulem „Vysoko- a Blahorodí“ císařem Leopoldem I. (diplom psán německy)

 

Inv. č. 2798; Sign. 89/a; Kart. č. 638

1682 – Rodokmen rodu Pruskovských od Dominika Františka Calina z Marienbergu (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2799; Sign. 89/b; Kart. č. 638

1682 – Rodokmen rodu Pruskovských od Karla Wenzelida (psáno německy).

 

Inv. č. 2713; Sign. 80; Kart. č. 630

1683 – Genealogie rodu Pruskovských od Dominika Františka Calina z Marienbergu „Phoenix redivivus inclytae Bilino-Proskoviae prosapiae…“ Vídeň 1683 (psáno latinsky, německy).

 

Inv. č. 2771; Sign. 85/h; Kart. č. 635

1687 – Správa domu hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského v Brně (psáno německy).

 

Inv. č. 2776; Sign. 85/m; Kart. č. 635

1687 – 1691 – Prostředkování hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského při sňatku hr. Karla Kryštofa Metticha s hr. Marií Sabinou Verdugovou (svatební smlouva – psána německy).

 

Inv. č. 2709; Sign. 76; Kart. č. 630

1690 – Povolení papeže Alexandra VIII. pro hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského a jeho manželku hr. Marii Rozálii, roz. Thurnovou, na sloužení mší v jejich domě v Olomouci (psáno latinsky).

 

Inv. č. 2772; Sign. 85/i; Kart. č. 635

1690 – Smlouva hr. Jiřího Kryštofa Pruskovského se stavitelem Janem Šignou a jeho synem Antonínem o přestavbu zámku v Bělé (psáno německy).

 

Inv. č. 2773; Sign. 85/j; Kart. č. 635

1695, 1699 – Dohoda hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského o změně svatební smlouvy s jeho manželkou hr. Marií Rozálií, roz. Thurnovou, po její koupi statku Krakovce (psáno německy).

 

Inv. č. 2665; Sign. 36; Kart. č. 625

1696 – Povolení císaře Leopolda I. hr. Jiřímu Kryštofovi II. Pruskovskému zřídit testamentem rodinný fideikomis (psáno německy).

 

Inv. č. 2623; Sign. 1/a; Kart. č. 621

1696 – Testament hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského (opis testamentu, konfirmace testamentu císařem Leopoldem I. a intabulace – psáno německy).

 

Inv. č. 2782; Sign. 86/d; Kart. č. 636

(1696) – 1704 – Pozůstalost hr. Jiřího Kryštofa II. Pruskovského (ocenění alodního majetku hr. Jiřího Kryštofa II. a soupisy jeho dluhů a pohledávek; narovnání o dědictví po hr. Jiřím Kryštofovi II. mezi jeho syny hr. Antonínem Kryštofem, hr. Erdmanem Kryštofem a hr. Jiřím Kryštofem III.; soupisy písemností o panství Bzenec a Hradec, předaných hr. Erdmanu Kryštofovi Pruskovskému – psáno německy).

 

Dokumenty od roku 1700

Inv. č. 2624; Sign. 1/b; Kart. č. 622

1702 – Inventář zámků a panství Pruskova a Chřelic při převzetí fideikomisu hr. Antonínem Kryštofem Pruskovským (psáno německy).

 

Inv. č. 2785; Sign. 86/g; Kart. č. 636

1703 – 1731 – Obligace hr. Antonína Kryštofa Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2679; Sign. 48/a; Kart. č. 626

1705 – Potvrzení svídnického a javorského zemského hejtmana hr. Jana Antonína Schaffgotsche o postoupení roční činže 4 gr. ze zahrady Kašpara Liehra v Boberrohsdorfu lénem hr. Anežkou karlou Althanovou, roz. Schaffgotschovou, hr. Antonínu Kryštofovi Pruskovskému (psáno německy).

 

Inv. č. 2680; Sign. 48/b; Kart. č. 626

1705 – Osvědčení svídnického a javorského zemského hejtmana hr. Jana Antonína Schaffgotsche o složení lenní přísahy hr. Antonínem Kryštofem Pruskovským (psáno německy).

 

Inv. č. 2780; Sign. 86/b; Kart. č. 636

1706 – Žádost císaře Josefa I. hr. Marii Rozálii Pruskovské, roz. Thurnové, o půjčku 2 000 zl. na válku o dědictví španělské (psáno německy).

 

Inv. č. 2784; Sign. 86/f; Kart. č. 636

1706 – Půjčka 10 000 zl. hr. Antonína Kryštofa Pruskovského slezské komoře (psáno německy).

 

Inv. č. 2779; Sign. 86/a; Kart. č. 636

(1714 – 1715) – Pozůstalost hr. Marie Rozálie Pruskovské, roz. Thurnové (inventář pozůstalosti; narovnání mezi sourozenci Pruskovskými hr. Antonínem Kryštofem, kn. Karlou Maxmiliánou Ditrichštejnovou, hr. Erdmanem Kryštofem, hr. Sidonií Alžbětou, hr. Jiřím Kryštofem III. a hr. Marií Beatricí o pozůstalost po jejich matce hr. Marii Rozálii – psáno německy).

 

Inv. č. 2762; Sign. 84/b; Kart. č. 634

(1715) – 1738 – Pohledávka hr. Erdmana Kryštofa Pruskovského na podíl 3 549 zl. 7 kr. 2 1 d. z nákladů 15 487 zl. 6 kr. na proces se sv. p. Marií Eleonorou Cerboniovou u jeho sestry kn. Karly Maxmiliány Ditrichštejnové, roz. Pruskovské (soupis pohledávek sv. p. Marie Eleonory Cerboniové z prodeje panství Náměšť na Hané hr. Marii Rozálii Pruskovské u hr. Erdmana Kryštofa Pruskovského; postoupení panství Náměšť na Hané sourozenci Pruskovskými hr. Antonínem Kryštofem kn. Maxmiliánou Ditrichštejnovou, hr. Sidonii Alžbětou, hr. Jiřím Kryštofem III. a hr. Marií Beatricí jejich bratru hr. Erdmanu Kryštofovi Pruskovskému při narovnání o pozůstalost po jejich matce hr. Marii Rozálii Pruskovské, roz. Thurnové, r. 1715; prodej panství Náměšť n. H. hr. Erdmanem Kryštofem Pruskovským Františku Jindřichovi Řeplinskému z Berezka v r. 1719; kvitance sourozenců Pruskovských hr. Antonína Kryštofa, kn. Karly Maxmiliány Ditrichštejnové a hr. Jiřího Kryštofa III. pro jejich bratra hr. Erdmana Kryštofa na dědictví po jejich slabomyslné sestře hr. Sidonii Alžbětě z r. 1728; spor hr. Erdmana Kryštofa Pruskovského se sv. p. Marií Eleonorou Cerboniovou o její pohledávku 11 018 zl. 43 kr. 3 d. na panství Náměšť n. H. – psáno německy).

 

Inv. č. 2786; Sign. 86/h; Kart. č. 636

1722 – 1749 – Pozůstalost hr. Jana Antonína Pruskovského (psáno německy).

 

Inv. č. 2761; Sign. 84/a; Kart. č. 633

(1729) – 1785 – Zrušení mešní nadace hr. Antonína Kryštofa Pruskovského u trinitářů v Zášové císařem Josefem II. (psáno německy).

 

Inv. č. 2783; Sign. 86/e; Kart. č. 636

1735 – Obsazování městské rady v Bělé hr. Antonínem Kryštofem Pruskovským (psáno německy).

 

Inv. č. 2763; Sign. 84/c; Kart. č. 634

1744 – 1768 – Účty hlavní pokladny hr. Erdmana Kryštofa a hr. Leopolda Pruskovských v Pruskově (psáno německy).

 

Inv. č. 2787; Sign. 86/i; Kart. č. 636

1752 – Povolení vývozu vlny hr. Leopoldu Pruskovskému do Opavy pruským králem Fridrichem II. (psáno německy).

 

Inv. č. 2788; Sign. 86/j; Kart. č. 636

1769 – Testamenty a úmrtí hr. Leopolda Pruskovského (psáno německy).


Vysvětlivky k textu:

hr.hrabě, hraběnka

kn.kníže, kněžna

kodicil dovětek

komenda sídlo řádu (rytířského, křížovnického)

konfirmace ověření a potvrzení listiny

kvitancepísemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj závazek (zpravidla peněžitý dluh).

obligace dluhopis

patronátprávo obsazovat úřady, v textu převážně církevní

prebenda – (taktéž obročí nebo beneficium) je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo. Obročí může získat jen ten, kdo pro ně má předpoklady a kdo se o ně uchází; držení více obročí neboli mnohoobročnictví církevní kodex zakazuje

roz.rozený/á

sv. p.svobodný pán/paní

testament závěť