Stížnost města Bzence k vrchnosti – r. 1653

Stížnost purkmistra, rady a celé obce města Bzence na pana Jana Tomáše Winklera rytíře ze Střelic ze dne 2. února 1653.

 

Německy psaná stížnost byla podána Janu Kryštofu a Jiřímu Kryštofu Pruskovským, svobodným pánům na Pruskově, Šemicích, Chřelicích, Hradci a Bzenci, císařského a královského Veličenstva skutečným komořím, milostivým a dědičným pánům.

 

Ve stížnosti se připomíná, že za válečných útisků všechny kontribuce[1] a také výpalné museli složiti poddaní, čímž zámek, pivovar a dvůr byl uchráněn před zpustošením, začež jim vrchnost třetinu výpalného na pokornou jejich prosbu prominula.

Pan Winkler však, pokud v jejich purkrechtě[2] mešká, nechce ani krejcaru císařské kontribuce či výpalného dáti, dokonce nechce ani odváděti poplatky ze svého domu a dvoru do panského důchodu, takže je za něj musí platiti chudobní poddaní.

Častěji byl již žádán, aby také přispíval na kontribuci, odpověděl však, že jej vrchnost ode všeho osvobodila.

Poněvadž již po mnoho let ani císařské, tj. švédské kontribuce, ani vrchnostenských poplatků do panského důchodu nechce odváděti, je město povinno za něj je dávati.

Ano, ani ze statků, jež za levný peníz od chudobných poddaných vykoupil, nic nedává a mnohem více rozličného dobytka chová, než mu náleží.

Poddaní tedy prosí vrchnost, aby nařídila panu Winklerovi hraditi za uplynulá léta císařskou, tj. švédskou kontribuci a poplatky z domu a dvoru; a poněvadž pan Winkler tvrdí, že je ode všech osvobozen, aby vrchnost jim dala o tom nejmilostivější resoluci.

 

Odpověď ze dne 9. února 1653 je napsána na rubu prosby rukou Jiřího Kryštofa, který tak učinil na Proskově. Praví se v ní, aby prosebníci nahlédli do osvobození, jež dali panu Winklerovi a přesvědčili se, jak se věc má. Co se týká císařské, neboli švédské kontribuce, nemohou někoho osvoboditi, poněvadž to nespadá pod jejich pravomoc; ať se s ním tedy svobodně dohodnou.

 

Odpověď je také německy psaná; podepsáni na ní jsou Jan Kryštof z Pruskova a Jiří Kryštof z Pruskova.

 

Listina se nyní nachází v depozitu Expozice města Bzence.

 

 


[1] kontribuce – nucená daň

[2] purkrecht – dědičný nájem