Kronika města Bzence od roku 1918

Tato pamětní kniha čítá 578 stran

v Bzenci dne 20. prosince 1924

schválil: František Kučera, starosta

Úvod

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 17. prosince 1924, by jsem já, Josef Dufalík, učitel v Bzenci, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se dne 20. prosince 1924.
Narodil jsem se v Bzenci 6. ledna 1892 a vychodiv zde obecnou a měšťanskou školu, absolvoval jsem učitelský ústav v Brně. Učil jsem v Kostelci, v Miloticích, ve Vracově a počátkem školního roku 1924 – 1925 ustanoven jsem byl definitivním učitelem na čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci.

Uvázav se v sepisování pamětí rodného města, snažil jsem se v rámci ročního koloběhu zobraziti náš lid, jak žije a umírá, jak se veselí a pracuje, jak oddaně miluje rodnou půdu a spolu vylíčiti pestré i ponuré okamžiky jeho života. Při tom všímal jsem si poměrů hospodářských, sociálních, kulturních, náboženských i politických a všech událostí místních, význačných pro posouzení doby, lidí a poměrů. Tímto způsobem nebudou se paměti jako řada fakt chronologicky uspořádaných, ale jako freska, plná barev, ruchu a života. Při líčení snažil jsem se postupovati s největší objektivností, naprosto bez zájmu osobního a čtenáře tak přímo uváděti doprostřed dějů a k vlastnímu úsudku o nich. Pokud se mi to podařilo, posuď čtenář sám!

Záznamy a události začínají státním převratem a zaznamenávány jsou, pokud se mi v paměti dochovaly a čeho mohl jsem se z různých pramenů a zápisů, jakož i z podání svědků a jiných důvěryhodných osob dopátrati. Děje let minulých vylíčeny jsou v Pamětech města Bzence od Josefa Hanáka, katechety v Bzenci.

Kronika ať dodává přítomným posily k životu a naději, k práci a námaze, k obětem a utrpením pro budoucnost, v budoucích nechť rozněcuje lásku k rodnému městu, jeho řádům a zvětšuje v nich sílu, důvěru a odvahu poukazem na pestrou a bohatou minulost města Bzence!

Stav obce

Popis obce

Bzenec leží pod jižními svahy hor Chřibských 185 m nad hladinou mořskou. Nad městem vypíná se vínorodý vrch Starý hrad, lemovaný na severu věncem hor, posázených révou a ovocnými stromy, k jihu táhnou se pole a louky stísněné pohraničními lesy Bzinkem a Doubravou. Z těchto příčin nemohlo se město stejnoměrně rozvinouti všemi směry a nabylo nynější protáhlé podoby od východu k západu, takže jeho délka činí asi 3 km. Středem města jest Dolní náměstí v podobě obdélníka zabírající plochu 26 000 m², na němž každý čtvrtek a neděli konají se trhy v době zeleniny a ovoce velmi živé a šest výročních trhů dobytčích a výkladních. Náměstí je z větší části vydlážděno; dlážditi se začalo hned v r. 1890 a to jednotlivé přechody, později větší plochy a v roce 1904 – 1905 vydlážděna největší část náměstí. Uprostřed je socha Marie Panny z kararského mramoru na podstavci ze švédské žuly postavená v roce 1915 bzeneckým farářem, pozdějším kanovníkem olomouckým Dr. Janem Pospíšilem.

Severně je náměstí Horní s okrasným sadem; na tomto náměstí je farní kostel, budovy obecných a měšťanských škol a zemská rolnicko–vinařská škola. Východně tohoto náměstí je čtvrt zvaná Baráky, západně Židovská čtvrt se synagogou a zámkem.

Náměstí Dolní přechází k západu v ulici Vracovskou, na východ v Olšovskou a Olšovec. K jihu táhne se ulice Bzinská, jež končí nádražní stanicí.

Znak města

Znakem města Bzence je stříbrná brána s dvěma věžmi v modrém poli; v otevřené bráně jest červeně oděná ruka, třímající meč, nad branou mezi věžmi jest černý dvouocasý lev s korunou, stojící na třech pahorcích v červeném poli, nad nímž jsou tři liliové květy.

Výměra obce

Celková plocha bzeneckého katastru má výměry 4 031 ha. Z toho polí 732 ha, luk 630 ha, zahrad 288 ha, vinic 82 ha, pastvin 100 ha, lesa 1 954 ha a plochy zastavené 35 ha, neplodné a jiné 210 ha (stav z roku 1918).

Majetek obce

Město je majetníkem 12 domů a jednoho sklepa v ceně asi 2 miliony korun, 53,9128 ha polí v ceně asi 270 000 Kč, 5,294 ha luk v ceně 50 000 Kč, 2,7672 ha zahrad v ceně asi 20 000 Kč, 0,5376 ha vinic v ceně 7 000 Kč, 94,6878 ha pastvin v ceně asi 120 000 Kč, 153,0436 ha lesa v ceně asi 3 000 000 Kč, 41,5064 ha neplodné půdy v ceně 40 000 Kč a 0,8388 ha stavební plochy v ceně asi 50 000 Kč.

Mimo to má jmění za 127 500 Kč akcií Západomoravských elektráren, státních půjček 471 600 Kč a jmění různých fondů: Fond kanalizační 23 327,77 Kč, na dláždění města 10 839,07 Kč, chudinský 54 426,74 Kč, obecní dávky z nápojů 25 389,22 Kč, dobytčího pojištění 29 554,14 Kč, býků 14 547,28 Kč, chorobince 47 342,05 Kč, Masarykovy sirotčí nadace 9 921,03 Kč, zvonové pokladny 36 570,53 Kč, zásobovací akce 55 874,20 Kč, hřbitovní 22 557,53 Kč a fond Pamětí města Bzence 3 429,15 Kč.

Veškeré jmění movité i nemovité obce Bzence činí tudíž přibližně asi 6 ½ mil. Kč, naproti tomu měla obec koncem roku 1923 řádných dluhů 1 361 970,70 Kč, elektrizační výpůjčky 422 056 Kč, celkem tedy dluhů 1 784 026,70 Kč.

Lékaři

Bzenec je středem zdravotního obvodu, k němuž náležejí obce Vracov, Písek, Domanín a Těmice; obvodním a zároveň městským lékařem je Dr. Rudolf Polášek. Mimo něj je zde praktický a zubní lékař Dr. Mráček a zvěrolékař.

Úřady

V Bzenci je sídlo poštovního a telegrafního úřadu, dvou stanic dráhy a to stanice Bzenec–Město na trati Brno – Teplá, zřízené v roce 1882 – 1883 a stanice Bzenec–Písek na trati Břeclav – Přerov, postavené v roce 1848. Přednostou prvé stanice je toho času inspektor Viterna Karel, druhé inspektor Dostalík Josef. Dále je zde úřad důchodkové kontroly s přednostou revidentem Webrem Františkem, četnické velitelství se staničním velitelem vrchním strážmistrem Františkem Lošťákem a třemi četníky. Službu bezpečnostní v obci vykonávají čtyři strážníci, dva polní a jeden lesní hlídač. V kasárnách je ubytována 3. korouhev jezdeckého pluku č. 7 s třemi eskadronami počtem 13 důstojníků a 220 mužů. Velitelem a současně posádkovým důstojníkem je podplukovník Hejný Vilém. V zámecké budově je sídlo vojenského zdravotního skladiště pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, jehož velitelem je podplukovník ruských legií Jos. Kadláč.

V městě je katolický kostel, fara, kaple sv. Vavřince na Starém hradě a synagoga. Farářem je Ferdinand Břeský.

Školství

Ze škol je zde pětitřídní obecná škola chlapecká, pětitřídní obecná škola dívčí, trojtřídní chlapecká škola měšťanská, trojtřídní dívčí škola měšťanská a čtvrtá třída měšťanská pro chlapce i děvčata společná; dále dva ročníky živnostenské školy pokračovací pro učně a zemská rolnicko–vinařská škola. Ředitelem chlapeckých škol je František Kouba, dívčích Jan Gartner, správcem školy pokračovací učitel Jindřich Kotas, ředitelem hospodářské školy Ing. Lad. Dedek.

Obec udržuje svým nákladem infekční nemocnici, obecní porážku a Dětský domov, útulek pro děti opuštěné a zanedbané. V současné době uchází se o koupi po parcelaci vzniklého velkostatku a zúčastňuje se stavby silnice do Strážnice.

Finanční ústavy

Finanční ústavy jsou v obci dva: Spořitelna města Bzence a Reifeisenka. Spořitelna města Bzence, spol s. r. o. začala svou činnost 1. ledna 1911 a úřadovala nejdříve v domě č. 85, potom se přestěhovala do přízemí radnice, na to do domu č. 77 a konečně v květnu 1924 do vlastního domu č. 326, který zakoupila od Moravsko–Slezské banky za 148 000 Kč. Platí z vkladů 4 % – 4 ½% úroků a bere ze zápůjček hypotekárních 6 %, ze směnek 7 %, ze záloh na cenné papíry 7 ½ % a ze zajištěných úvěrů 6 ½ %. Koncem roku 1924 měla vkladů 5 970 820,34 Kč, půjček 3 013 942,85 Kč vlastního jmění 245 868,94 Kč. Předsedou spořitelního výboru je František Přerovský, členy ředitelstva Josef Koutný, Jan Ajmuth, Karel Felenda, Pavel Klučka. Správcem spořitelny je Antonín Černý, účetním Mann.

Reifeisenka, spol s r. o. má své místnosti v domě č. 83. Byla založena 18. prosince 1908 a prvním starostou byl Frant. Karnůfek, místostarostou Pavel Rachvala, další členi představenstva byli Pavel Bunža, Pavel Novák, Jos. Růdl, pokladníkem František Bukvald. Starostou toho času je Jos. Růdl, náměstkem starosty Štěpán Píštěk, členi představenstva Frant. Indrůch, Jan Sigmund a Čeněk Němec; pokladníkem ředitel měšťanské školy ve výslužbě Petr Hyvnar. Koncem roku 1924 měla 231 členů, vkladů bylo 942 834,50 Kč, půjček 649 308,96 Kč, rezervního fondu 5 070,34 Kč a půjčovalo se na 5 ½ %. Vklady úrokovány 4 %.

Průmyslové podniky

Z podniků průmyslových je v Bzenci cukrovar, cihelna, lihovar a octárna.

Cihelna

Vápnopísková cihelna zařízena byla v roce 1911 u železniční stanice Lidéřovic, na cestě z Bzence do Strážnice. Myšlenkou vybudovati podobný podnik zabývali se Bedřich Orlický a stavitel Bartoloměj Holomek delší dobu, než teprve v roce 1911 byl podnik uskutečněn, když obec bzenecká odprodala potřebný pozemek. Výměra pozemku činí 10 ha, vrstva písku dosahuje místy až 25 m. Utvořena společnost s ručením omezeným, jejímiž členy stali se Josef Orlický, Bedřich Orlický, Bartoloměj Holomek, Josef Koutný a Frant. Vašík s různou účastí celkem 100 000 Kč. Podnik narážel v začátcích na značné potíže, musil překonávati nechuť a odpor k vlastním výrobkům. Po dobu války se nepracovalo a výroba obnovena teprve koncem války. Cihelna je zařízena na výrobu 16 000 cihel denně a poslední dobou své výrobní možnosti plně využitkuje. Cihly prodávají se nejvíce na Hanou a všude tam, kde obyvatelstvo si libuje ve stavbách neomítaných.

V roce 1918 přistavena k podniku pila s 2 rámovými pilami a 4 pilami okružními. Stalo se tak na přání nově přistouplých podílníků Josefa Hložánka, Josefa Záklasníka, Karla Klečky z Hodonína a Frant. Vepřka z Kroměříže, kteří do podniku vložili dalších 100 000 Kč, takže dnešní kapitál činí celkem 200 000 Kč. Pily nemůže býti dosud plně využito pro nedostatek kulatiny v místě a drahý dovoz drahou z míst vzdálenějších. Vyrábí se stolařské a stavební řezivo a přiřezávají se stavební součástky.

Při plné zaměstnanosti pracuje v podniku asi 60 lidí. Do konce roku 1924 vyrobeno a prodáno bylo přes 14 000 000 cihel. Mimo menších zranění říznutím, vážný případ udál se toliko jeden, kdy dělník zachycen řemenem utrpěl vážné vnitřní zranění.

Pohon obstarává parní stroj výkonnosti 80 koňských sil a osvětlení elektrické děje se vlastním dynamem.

Vedoucím cihelny je Bedřich Orlický, který je zároveň účetním a kancelářskou silou. Ze stálých zřízenců je jeden strojník, 3 topiči, kovář a zámečník.

Rafinérie lihu

Rafinérie lihu byla postavena r. 1906 nákladem 250 000 Kč a majetníkem je firma Eduard Fürst. Továrna zřízena je na výrobu 24 000 hl lihu za 1 rok a zpracuje ročně 5 000 až 6 000 hl, denně 60 – 70 hl. Zaměstnává dva úředníky a osum stálých dělníků. 1 litr čistého lihu stojí 35,30 Kč – 36 Kč, denaturovaného 4,20 Kč.

Octárna

Octárna, náležející témuž majiteli, zřízena byla v roce 1920 za 400 000 Kč; vyrábí ročně 1 500 – 1 700 hl octa a zaměstnává jednoho stálého dělníka.

Živnosti

Ze živnostníků jsou v obci tou dobou 2 kloboučníci, 2 elektrotechnici, 2 sklenáři, 4 holiči, 1 kartáčník, 2 klempíři, 1 kameník, 1 cementář, 1 provazník, 1 mědikovec, 2 koláři, 5 bednářů, 3 sedláři, 3 natěrači, 1 zahradník, 8 stolařů, 7 řezníků, 19 krejčí, 7 švadlen, 12 obuvníků, 4 malíři, 5 zámečníků, 3 hodináři, 6 pekařů, 4 cukráři, 1 výrobce sodové vody, 3 kováři, 2 knihaři a papírníci, 1 košíkář, 1 kominík, 1 vetešník, 1 hokynář, 6 trafikantů, 15 smíšených obchodů, 8 krátkých a galanterních obchodů, 14 obchodníků se zeleninou, 8 obchodníků se semeny, 2 výkroje kůže, 2 obchody se surovou kůží, 2 koloniální a železářské obchody, 3 obchody s kuchyňským nádobím, 2 obchody s obuví, 1 obchodník s dobytkem, 2 obchody s dřívím a uhlím, 1 tesařský mistr, 3 stavitelé, 3 povozníci, 1 drogista, 1 lekárník, 3 porodní asistentky, 1 plakátovací ústav a 1 pohodný.

Spolkový život

Spolkový a veřejný život soustřeďuje se v různých spolcích. Z nepolitických jsou to: jednota legionářů, jednota válečných poškozenců; z politických: místní organizace čs. strany socialistické, čs. strany sociálně demokratické a strany komunistické, strana živnostensko–obchodnická, agrární, národně demokratická a lidová. Z tělovýchovných spolků je to Sokol, Fed. děl. těl. jednota a Orel. Ze spolků kulturních: divadelní a ochotnická jednota Tyl, řemeslnická vzdělávací beseda Havlíček, Osvětová komise; ze spolků humánních: Čs. Červený kříž, Péče o mládež a Sbor dobrovolných hasičů. Ze spolků hospodářských je to včelařský spolek, Jednota malozemědělců, Vinařské a ovocnické družstvo.

Nadřízené úřady

Bzenec patří k okresní politické správě v Uherském Hradišti a je vzdálen od tohoto města 20 km. Podléhá bernímu úřadu a bernímu soudu v Uherském Ostrohu, okresnímu finančnímu ředitelství v Uherském Hradišti a živnostenské komoře v Olomouci. Patří k děkanství kyjovsko–bzeneckému a arcibiskupství olomouckému, ve věcech školských okresnímu školnímu výboru v Uherském Hradišti a zemské školní radě v Brně.

Tři čtvrtky v měsíci úřaduje zde okresní soud z Uherského Ostrohu a notář.

Předsedou izraelské obce je Sigmund David, kantorem Ignác Fettmann, rabína zde několik let již není.

Počet obyvatelstva a domů

Dle posledního sčítání z roku 1921 mělo město 4 297 obyvatelů a to 2 113 mužů, 2 184 žen. Domů bylo koncem roku 1924 v Bzenci 837, z toho pod dochem ještě 15. Majitelé domů jsou níže uvedeni:

Číslo domu 1 Píštěk Štěpán
Čp. 2 Ježek Herman
Čp. 3 Junek Pavel
Čp. 4 zbořeno
Čp. 5 Tvarůžek Josef
Čp. 6 Strážnický Hynek
Čp. 7 Mlček Tomáš
Čp. 8 Goliáš Jan
Čp. 9 Tvarůžek Jan
Čp. 10 Frankl Max.
Čp. 11 Jakša Jan
Čp. 12 Študent František
Čp. 13 Sekánek František
Čp. 14 Procházka Josef (pod dochem)
Čp. 15 Mágnis Antonín (zámek)
Čp. 16 Mágnis Antonín (zámek)
Čp. 17 Mágnis Antonín (zámek)
Čp. 18 Sokolovna (Tělovýchovná jednota Sokol) jednopatrová
Čp. 19 Nevřivá Marie
Čp. 20 Novák Filip
Čp. 21 Kelner František (pod dochem)
Čp. 22 Vyslůžil Josef (pod dochem)
Čp. 23 Kořalka Josef
Čp. 24 Hnilička Jan
Čp. 25 Skřivánek Jan
Čp. 26 Jurečka František
Čp. 27 Černín Rudolf
Čp. 28 Assman František
Čp. 29 Voleník Bohumil
Čp. 30 Gartner Jan
Čp. 31 Müller Egon
Čp. 32 Hairot Alois
Čp. 33 Tvarůžek Robert
Čp. 34 Ferklová Růžena
Čp. 35 Färstr Ferdinand
Čp. 36 Fürstová Rudolfína (jednopatrový)
Čp. 37 Lakosilová Terezie
Čp. 38 Bystřický Alois
Čp. 39 Rukavička Václav
Čp. 40 Jančí Anna
Čp. 41 Felmarová Božena
Čp. 42 Bičová Apolonie
Čp. 43 Moudrá Ernestína
Čp. 44 Pavlíčková Marie
Čp. 45 Jančí Libor
Čp. 46 Holasová Marie
Čp. 47 Loprajsová Marie
Čp. 48 Jeníčková Terezie
Čp. 49 Pospěch František
Čp. 50 Bymka Karel
Čp. 51 Korvasová Anna
Čp. 52 fara (obecní – jednopatrová)
Čp. 53 rolnická škola
Čp. 54 obecná a měšťanská škola (dvoupatrová)
Čp. 55 obecná a měšťanská škola (dvoupatrová)
Čp. 56 Žďára Rudolf
Čp. 57 Hataš Josef
Čp. 58 Huršťáková Alžběta
Čp. 59 Kastingr Jan
Čp. 60 Derka Ludvík
Čp. 61 Absolon Jan
Čp. 62 Homola Antonín (jednopatrová)
Čp. 63 Růžica Jan
Čp. 64 Horčička Matěj
Čp. 65 Glasser Moric
Čp. 66 Müller Max
Čp. 67 Reich Emil (jednopatrová)
Čp. 68 Černín Rudolf (jednopatrová)
Čp. 69 Černín Rudolf
Čp. 70 Orlický Bedřich
Čp. 71 Šustr Jan
Čp. 72 Müllerová Charlota
Čp. 73 radnice (obecní – jednopatrová)
Čp. 74 Joklová Elsa (jednopatrová)
Čp. 75 Skála Leopold (jednopatrová)
Čp. 76 Somr Leopold
Čp. 77 Sträusslerová Klement. (jednopatrová)
Čp. 78 Bujnoch Alex.
Čp. 79 Ulbrecht Eduard (jednopatrová)
Čp. 80 Antl Martin (jednopatrová)
Čp. 81 Slavík Jakub
Čp. 82 Strnad Jakub
Čp. 83 Voleníková Marie
Čp. 84 Rýpal František
Čp. 85 obecní
Čp. 86 Jelínek Jan
Čp. 87 Markes Jan
Čp. 88 Hiršová Barbora
Čp. 89 Rachvala Pavel
Čp. 90 Žihová Marie
Čp. 91 Žitný Otakar (jednopatrový)
Čp. 92 Jindra Josef
Čp. 93 Repík František
Čp. 94 Goldman Filip
Čp. 95 Herinek Pavel
Čp. 96 Kováč Antonín
Čp. 97 Jurečková Terezie
Čp. 98 Čapková Marie
Čp. 99 Pavka Cyril
Čp. 100 Lagová Františka
Čp. 101 židovská modlitebna na hřbitově (židovská náboženská obec)
Čp. 102 Krutová Marie
Čp. 103 Kubáň Jan
Čp. 104 Píšťková Frant.
Čp. 105 Hostýnková Terezie
Čp. 106 Jakub Štěpán
Čp. 107 Konečná Kateřina
Čp. 108 Ostrézi Frant.
Čp. 109 Jurnyklová Aloisie
Čp. 110 Repík Filip
Čp. 111 Adamčík František
Čp. 112 Jakšová Františka
Čp. 113 Flesner František
Čp. 114 Otruba Josef
Čp. 115 Sova František
Čp. 116 Nováková Aloisie
Čp. 117 Nováková Aloisie
Čp. 118 Nováková Aloisie
Čp. 119 Kotková Apolonie
Čp. 120 Jurásková Alžběta
Čp. 121 Kypr Karel
Čp. 122 Brázdová Cecílie
Čp. 123 Pečírková Apolonie
Čp. 124 Grumbířová Františka
Čp. 125 Rajskub Vincenc
Čp. 126 Součková Anna
Čp. 127 Pintera Cyril
Čp. 128 Procházková Rozálie
Čp. 129 Jemelík František
Čp. 130 Michálíková Josefa
Čp. 131 Gistrová Veronika
Čp. 132 Nevřivý Josef
Čp. 133 Klučková Rozálie
Čp. 134 Repík Josef
Čp. 135 Skřivánková Růžena
Čp. 136 Nováková Marie
Čp. 137 Rudlová Karolína
Čp. 138 Kůtná Barbora
Čp. 139 Valštýn Jan
Čp. 140 Růžica Filip
Čp. 141 Baďura Antonín
Čp. 142 Bukvalt Pavel
Čp. 143 Karnůfek Pavel
Čp. 144 Šišáková Marie
Čp. 145 Dobrovský Antonín
Čp. 146 Růčková Marie
Čp. 147 Tvarůžek Antonín
Čp. 148 Grümová Marie
Čp. 149 Brázda Pavel
Čp. 150 Brandstillerová Kateřina
Čp. 151 Lakosilová Marie
Čp. 152 Hrbáček František
Čp. 153 Jurečka František
Čp. 154 Zikmund Jan
Čp. 155 Tvarůžková Marie
Čp. 156 Jakša Tomáš
Čp. 157 Šebesta Josef
Čp. 158 Klučková Apoléna
Čp. 159 Dobrovský František
Čp. 160 Bohůšek Pavel
Čp. 161 Jakša František
Čp. 162 Jarošová Barbora
Čp. 163 Hrbáček Pavel
Čp. 164 Študent Tomáš
Čp. 165 Novotný Josef
Čp. 166 Novák František
Čp. 167 Gazda Petr (pod dochem)
Čp. 168 Herinková Marie
Čp. 169 Valštýn Pavel
Čp. 170 Ajmuthová Filoména
Čp. 171 Ondrůšek Jan
Čp. 172 Kolajová Antonie
Čp. 173 Ostrézi Terezie
Čp. 174 Potůček Antonín
Čp. 175 Novotná Anna
Čp. 176 Stoček Antonín
Čp. 177 Marečková Terezie
Čp. 178 Běhavková Marie
Čp. 179 Jurečková Anna
Čp. 180 Jarošová Antonie
Čp. 181 Kuchař František
Čp. 182 Jakub Emil
Čp. 183 Ostrézi Anna
Čp. 184 Indrůch František
Čp. 185 Nevřivý Jan
Čp. 186 Růčka Filip
Čp. 187 Repík Josef
Čp. 188 Kypr Antonín
Čp. 189 Gazda Baltazar
Čp. 190 Jarošová Kateřina
Čp. 191 Herinková Filoména
Čp. 192 Mágnis Antonín
Čp. 193 Kolářová Kateřina
Čp. 194 Křížková Marie
Čp. 195 Hostýnková Hermína
Čp. 196 Hostecká Aloisie
Čp. 197 Junek Pavel
Čp. 198 Kůtný František
Čp. 199 Kůtná Anna
Čp. 200 Jakšová Kateřina
Čp. 201 Bunžová Marie
Čp. 202 Goliášová Františka
Čp. 203 Kumpán Josef
Čp. 204 Jurečková Jana
Čp. 205 Kaštalán Josef
Čp. 206 Strážnický Hynek
Čp. 207 Študent Tomáš
Čp. 208 Kuchař František
Čp. 209 Manuel Maxmilián
Čp. 210 Jakša Pavel
Čp. 211 pastouška (obecní)
Čp. 212 Pospěch Josef
Čp. 213 Orlický Filip
Čp. 214 Bunža Josef
Čp. 215 Brázda František
Čp. 216 Somr Josef (pod dochem)
Čp. 217 Jakša Jan
Čp. 218 Nevřivý Filip
Čp. 219 Študentová Barbora
Čp. 220 Kozinová Apoléna
Čp. 221 Kučera František
Čp. 222 Kytka Václav
Čp. 223 Komárek Jan
Čp. 224 Tomanová Františka
Čp. 225 Horký Melichar
Čp. 226 Ostrézi Terezie
Čp. 227 Brázdová Rozálie
Čp. 228 Kučera Pavel
Čp. 229 Karnůfek František
Čp. 230 Indrůch Josef
Čp. 231 Orlický František
Čp. 232 Klučková Ludmila
Čp. 233 Kučera František
Čp. 234 Goliáš František
Čp. 235 Brázdová Rozálie
Čp. 236 Jurečka Pavel
Čp. 237 Študentová Marie
Čp. 238 Bezchlebová Josefa
Čp. 239 Ventrča František
Čp. 240 Kůtný Filip
Čp. 241 Šebesta Jan
Čp. 242 Slavíková Terezie
Čp. 243 Kučerová Barbora
Čp. 244 Jakšová Marie
Čp. 245 Mokrý Jakub
Čp. 246 Kučerová Terezie
Čp. 247 Blatecká Barbora
Čp. 248 Rajskub Sylvestr
Čp. 249 Gazdová Josefa
Čp. 250 Gistrová Františka
Čp. 251 Klučková Johana
Čp. 252 Nevřivá Marie
Čp. 253 Ventrčová Františka
Čp. 254 Škoda Josef
Čp. 255 Somrová Aloisie
Čp. 256 Růžica Václav
Čp. 257 Sůčková Terezie
Čp. 258 Goliášová Anna
Čp. 259 Ventrča František
Čp. 260 Jelínek František
Čp. 261 Kuchařová Josefa
Čp. 262 Klučková Josefa
Čp. 263 Mlček Tomáš
Čp. 264 Uličný Josef
Čp. 265 Ostrézi Marie
Čp. 266 Růžica Jan
Čp. 267 Jakša Vincenc
Čp. 268 Kučera František
Čp. 269 Šebesta Josef (pod dochem)
Čp. 270 Tvarůžek Jan
Čp. 271 Goliáš František
Čp. 272 Valštýn František
Čp. 273 Žalud Hubert
Čp. 274 Sáblová Josefa
Čp. 275 Kuchař Vincenc
Čp. 276 Kaštalán Pavel (pod dochem)
Čp. 277 Růžica Vincenc
Čp. 278 zbořeno
Čp. 279 Karnůfek František
Čp. 280 Holomek Miroslav
Čp. 281 Slavík Josef
Čp. 282 Vašíková Antonie
Čp. 283 Šebesta Jan
Čp. 284 Pařízková Marie
Čp. 285 Kůtný Josef
Čp. 286 Tomčala Andělín
Čp. 287 Brázda Jan
Čp. 288 Matůšková Josefa
Čp. 289 Urban Josef
Čp. 290 Ostrézi Apoléna
Čp. 291 Hrubý František
Čp. 292 Šťastný Ferdinand
Čp. 293 Horák Antonín
Čp. 294 Sůčková Marie
Čp. 295 Otépka Rudolf
Čp. 296 Růžica Filip (pod dochem)
Čp. 297 Jelínek Jakub
Čp. 298 Laca Ondřej
Čp. 299 Šťastný Ctibor
Čp. 300 Holomek Bartoloměj
Čp. 301 Jeníček Josef
Čp. 302 Kouba František
Čp. 303 Otépková Jana
Čp. 304 Rosová Rozálie
Čp. 305 Mikulčíková Františka
Čp. 306 Jakub Teodor
Čp. 307 Polášek Rudolf
Čp. 308 Bergrová Eleonora
Čp. 309 Rychman Jan (dvoupatrový)
Čp. 310 Goldman Jan
Čp. 311 Goldman Jan
Čp. 312 Linhartová Eliška (jednopatrový)
Čp. 313 Jelínek Jan
Čp. 314 Přerovský František (jednopatrový)
Čp. 315 Čermáková Josefa
Čp. 316 Puchta Ferdinand (lékárna – jednopatrový)
Čp. 317 Klein Moric
Čp. 318 Königstein Hugo (jednopatrový)
Čp. 319 Königstein Hugo (jednopatrový)
Čp. 320 Hromada Ignác
Čp. 321 Strážnický Václav
Čp. 322 Frankl Naftali (jednopatrový)
Čp. 323 obecní dům
Čp. 324 Somr Leopold
Čp. 325 obecní dům (dvoupatrový)
Čp. 326 spořitelna města Bzence (jednopatrový)
Čp. 327 Bič Pavel (jednopatrový)
Čp. 328 Daněček Marcelín
Čp. 329 Hrbáček Josef
Čp. 330 zbořeno
Čp. 331 obecní dům
Čp. 332 obecní dům
Čp. 333 Kováč Josef
Čp. 334 Růčka Jan
Čp. 335 Goliášová Růžena
Čp. 336 Kočí Jan
Čp. 337 Šimšíková Anna
Čp. 338 Braunové (bratři)
Čp. 339 Klučka Josef
Čp. 340 Vašíková Barbora
Čp. 341 Sásová Isabela
Čp. 342 Repík Josef
Čp. 343 Jelínek Jakub
Čp. 344 Repík Antonín
Čp. 345 Sůček Bohumil
Čp. 346 Novosád Pavel
Čp. 347 Neubauerová Karolína
Čp. 348 Růčková Kateřina
Čp. 349 Sýkora Bohuslav
Čp. 350 Jurečka Josef
Čp. 351 Bunža František
Čp. 352 Bunža Josef
Čp. 353 Fedyna Josef
Čp. 354 Vrzalová Františka
Čp. 355 Valštýnová Františka
Čp. 356 Hubrová Anna
Čp. 357 Mágnis Antonín (horní mlýn)
Čp. 358 cukrovar (akc. společnost pro průmysl cukrovarnický)
Čp. 359 Sigmund Jan
Čp. 360 Škoda Josef
Čp. 361 Bičová Anna
Čp. 362 Fabrický Vincenc
Čp. 363 Nováková Františka
Čp. 364 Janůšek František
Čp. 365 Šoller Jindřich
Čp. 366 Repík František
Čp. 367 Kypr František
Čp. 368 Minařík František (pod dochem)
Čp. 369 Jarošová Františka (pod dochem)
Čp. 370 Pumprlíková Terezie
Čp. 371 Růčka Jan
Čp. 372 Růžicová Františka
Čp. 373 Formánek Jan
Čp. 374 Vitoň Jan
Čp. 375 Růčka Josef
Čp. 376 Bastián František (pod dochem)
Čp. 377 Skřívánek Václav
Čp. 378 Horký Jan
Čp. 379 Bezchlebová Růžena
Čp. 380 Růčka Josef
Čp. 381 Merdová Anna
Čp. 382 Bunža Pavel
Čp. 383 Hanák Josef
Čp. 384 Indrůch Josef
Čp. 385 Junková Aloisie
Čp. 386 Michalíková Josefa
Čp. 387 Orlický Pavel
Čp. 388 Tvarůžek Jan
Čp. 389 Růčka Josef
Čp. 390 Růčka František
Čp. 391 Ventrča Pavel (pod dochem)
Čp. 392 Pospěch Eduard
Čp. 393 Sýkora Karel (jednopatrový)
Čp. 394 Buriánková Marie
Čp. 395 Jeníčková Anna
Čp. 396 Bezchleb Jan
Čp. 397 Kastingr Vilém
Čp. 398 Rohlenová Jana
Čp. 399 Kovaříková Barbora
Čp. 400 Rachvalová Josefa
Čp. 401 Ostrézi Tomáš
Čp. 402 Repík Jan
Čp. 403 Pospěch Petr
Čp. 404 Novák Jan
Čp. 405 Brázda Jan
Čp. 406 Herinek Antonín
Čp. 407 Kaštalánová Zuzana
Čp. 408 cukrovar (akciová společnost pro průmysl cukrovarnický)
Čp. 409 severní dráha
Čp. 410 severní dráha
Čp. 411 severní dráha
Čp. 412 severní dráha
Čp. 413 severní dráha
Čp. 414 cukrovar (hlavní budova – dvoupatrová)
Čp. 415 Bukvald Jan
Čp. 416 Vaňková Bedřicha
Čp. 417 Glasser Samuel
Čp. 418 Bičová Františka
Čp. 419 Čumrová Barbora (pod dochem)
Čp. 420 Vymazal Jan
Čp. 421 dvůr Háj (Mágnis Antonín – jednopatrová)
Čp. 422 Křížek Isidor
Čp. 423 Kovalčíková Marie (bývalé mýto)
Čp. 424 Kozina Jan (jednopatrový)
Čp. 425 Baubín Augustin
Čp. 426 Kováč Jan
Čp. 427 Raisiglová Františka
Čp. 428 Tlustašová Antonie
Čp. 429 Kožůšek Petr
Čp. 430 Hostecká Aloisie
Čp. 431 Adámek František
Čp. 432 Lakosilová Anna
Čp. 433 Somrová Františka
Čp. 434 Ajmuth Jan
Čp. 435 Šimíková Terezie
Čp. 436 Jakša Josef
Čp. 437 Šebesta Václav
Čp. 438 Kůtná Marie
Čp. 439 Klučka Josef (pod dochem)
Čp. 440 Sásová Marie
Čp. 441 Mágnis Antonín
Čp. 442 Látal Maxmilián
Čp. 443 Švajda Rudolf
Čp. 444 Maděra František
Čp. 445 Růžicová Rozálie
Čp. 446 Běhunková Filoména
Čp. 447 Hyvnar Petr
Čp. 448 Juřicová Marie
Čp. 449 Konečná Rozálie
Čp. 450 Růžica František
Čp. 451 Pospěch Jan
Čp. 452 Jurečková Terezie
Čp. 453 Černý Antonín
Čp. 454 Michalík František
Čp. 455 Ruth František
Čp. 456 Janůšek Vincenc
Čp. 457 Smočková Marie
Čp. 458 Růžica František
Čp. 459 cukrovar (byty dělnické)
Čp. 460 cukrovar (byty dělnické)
Čp. 461 Jaroš Jan
Čp. 462 Klučka Josef
Čp. 463 Kůtný Pavel
Čp. 464 Stehlík František
Čp. 465 Němec Vincenc
Čp. 466 Sůček Josef
Čp. 467 Mašková Anna
Čp. 468 Hromada Ignác
Čp. 469 Němeček Antonín
Čp. 470 Vojtková Františka
Čp. 471 Žabková Alžběta
Čp. 472 Trlidová Marie
Čp. 473 Trachtulcová Anna
Čp. 474 Suchánek Jan
Čp. 475 Křížová Anna
Čp. 476 severní dráha
Čp. 477 Rachvala Pavel
Čp. 478 Bezchleb Jan
Čp. 479 Ratůzký Josef
Čp. 480 Rešilián Josef
Čp. 481 Häuslerová Anna
Čp. 482 Skřivánek Václav
Čp. 483 Nevřivý Ignác
Čp. 484 Slavík František
Čp. 485 Klučková Barbora
Čp. 486 Hráček Jan
Čp. 487 Vrtalová Josefa
Čp. 488 Gazdová Terezie
Čp. 489 Masopustová Marie
Čp. 490 Nevřivý Václav
Čp. 491 Vrzal Karel
Čp. 492 Sova Jan
Čp. 493 Zapletal Josef
Čp. 494 severní dráha
Čp. 495 Navrátil Emil
Čp. 496 Rajskub Jan
Čp. 497 Kováč Jiří
Čp. 498 cukrovar
Čp. 499 státní dráha (strážní budka)
Čp. 500 kasárna (3 dvoupatrové budovy)
Čp. 501 Nováková Marie
Čp. 502 Jurečka Jan
Čp. 503 Valda Pavel
Čp. 504 Dufalík Vilém
Čp. 505 Strnad Jakub
Čp. 506 Růžicová Terezie
Čp. 507 nádraží (Brno – Teplá, jednopatrový)
Čp. 508 nádražní budka
Čp. 509 Vlček Josef
Čp. 510 Mrazík Jan
Čp. 511 Goldmanová Klotilda
Čp. 512 Kastingrová Marie
Čp. 513 Jakšová Marie
Čp. 514 Baráková Anna
Čp. 515 Nováková Terezie
Čp. 516 Kaštalán Tomáš
Čp. 517 Kypr Antonín
Čp. 518 Kuhnerová Arnošta
Čp. 519 Zicháčková Marie
Čp. 520 cukrovar
Čp. 521 Zelinka František
Čp. 522 Telecká Božena
Čp. 523 Frankl Maxmilián (sušírna koží)
Čp. 524 severní dráha (nádraží Lidéřovice – jednopatrový)
Čp. 525 severní dráha (strážní domek)
Čp. 526 Letovská Ludmila
Čp. 527 severní dráha
Čp. 528 Mágnis Antonín (dvůr Háj)
Čp. 529 Felenda Karel
Čp. 530 Gazdová Marie
Čp. 531 Vozga Josef
Čp. 532 porážka obecní
Čp. 533 státní dráha
Čp. 534 Kuchař Antonín
Čp. 535 Daněček Josef (pod dochem)
Čp. 536 cukrovar
Čp. 537 cukrovar
Čp. 538 David Sigmund
Čp. 539 Korut František
Čp. 540 Nečas František
Čp. 541 Jelínek Karel
Čp. 542 Novák Josef
Čp. 543 Němeček František
Čp. 544 Stehlíková Marie
Čp. 545 Procházka Filip
Čp. 546 Tvarůžková Františka
Čp. 547 Dufalík Karel
Čp. 548 Vašíček Josef
Čp. 549 Mágnis Antonín
Čp. 550 Mágnis Antonín
Čp. 551 Bukvald František
Čp. 552 Čagánek Jan
Čp. 553 Juhn Pavel
Čp. 554 Juhn Pavel
Čp. 555 Ajchlerová Marie
Čp. 556 Žerávek Martin
Čp. 557 Řiháčková Anna
Čp. 558 Klučka Josef
Čp. 559 Šebesta Josef
Čp. 560 Hén Antonín
Čp. 561 Balaja Josef
Čp. 562 Valštýn František
Čp. 563 Růdl Josef
Čp. 564 Vašíková Františka
Čp. 565 Matušková Božena
Čp. 566 Indrůch Pavel
Čp. 567 Rychmachová Františka
Čp. 568 Jurečka Pavel
Čp. 569 Hudečková Rozálie
Čp. 570 Navrátil Josef
Čp. 571 Ventrča Pavel
Čp. 572 Baďura František
Čp. 573 Husárová Františka
Čp. 574 Ventrča Josef
Čp. 575 Hušek Alois
Čp. 576 Navrátilová Františka
Čp. 577 Jelínková Klára
Čp. 578 Kotek Jan
Čp. 579 Tvarůžek Josef
Čp. 580 Kučera Josef
Čp. 581 Jakša Josef
Čp. 582 Novák Josef
Čp. 583 Indrůch Jakub
Čp. 584 Kůtná Anna
Čp. 585 Bukvald Pavel
Čp. 586 Vašík František
Čp. 587 Repíková Františka
Čp. 588 Kůtný Josef
Čp. 589 Novák František
Čp. 590 Toman Rudolf
Čp. 591 Stürzenhoferová Terezie
Čp. 592 Jurečka František
Čp. 593 Jurečka Pavel
Čp. 594 Zikmund Filip
Čp. 595 Marčík František
Čp. 596 Jurečka František
Čp. 597 Němečková Marie
Čp. 598 Vrzal Karel
Čp. 599 Jelínková Eleonora
Čp. 600 Jelínková Eleonora
Čp. 601 Repík Jan
Čp. 602 Repík Filip
Čp. 603 Repíková Josefa
Čp. 604 Habrdová Marie
Čp. 605 Ventrča Jan
Čp. 606 Vojtěchová Anna
Čp. 607 Rychmach František
Čp. 608 Altrichtr Ondřej
Čp. 609 Repík Filip
Čp. 610 Visinger Kašpar
Čp. 611 Ventrča Karel
Čp. 612 Nováková Lidmila
Čp. 613 Jelínková Rozálie
Čp. 614 Rychnnach Jan
Čp. 615 Rataj Eduard
Čp. 616 Frýbort Josef
Čp. 617 Nevřivý Vincenc
Čp. 618 Indrůch Tomáš
Čp. 619 Šebesta Bohumil
Čp. 620 Šimková Josefa
Čp. 621 Kuchařová Františka
Čp. 622 obecní dům
Čp. 623 Sazmová Marie
Čp. 624 Novák Pavel
Čp. 625 Šebesta František
Čp. 626 Gistr Josef
Čp. 627 Grossman Viktor
Čp. 628 Skála Miroslav
Čp. 629 Felenda Karel
Čp. 630 Hank Antonín
Čp. 631 zbořeno
Čp. 632 Ventrčová Josefa
Čp. 633 Raiskupová Františka
Čp. 634 Nováková Aloisie
Čp. 635 Žádníková Anna
Čp. 636 Novotný Josef
Čp. 637 Opravil Cyril
Čp. 638 Půček Jan
Čp. 639 Jurečka Jan
Čp. 640 Adamčík Pavel
Čp. 641 obecní dům
Čp. 642 Junek Richard
Čp. 643 Ventrča Václav
Čp. 644 Kypr Josef
Čp. 645 Miča František
Čp. 646 obecní nemocnice
Čp. 647 Eichler Antonín
Čp. 648 Šimčík František
Čp. 649 Bukvaltová Anna
Čp. 650 Balaš Martin
Čp. 651 Skřivánková Helena
Čp. 652 Stavjaná Marie
Čp. 653 Dr. Klein Gabriel (jednopatrový)
Čp. 654 Valštýn Jan
Čp. 655 Mezihorák Pavel
Čp. 656 Rus Jan
Čp. 657 Jelínek Antonín
Čp. 658 Šebesta František
Čp. 659 Tesárková Františka
Čp. 660 Dykast Josef
Čp. 661 Pech Bohumil
Čp. 662 severní dráha (strážní domek)
Čp. 663 Jerolímek František
Čp. 664 Vinter Rudolf
Čp. 665 rafinerie lihu (Ed. Fürst)
Čp. 666 Hubr Josef
Čp. 667 cukrovar
Čp. 668 Kraus Josef
Čp. 669 Ratůzký Fabián
Čp. 670 Študent František
Čp. 671 Holomek Miroslav
Čp. 672 Böhmová Matylda
Čp. 673 Zapletal František
Čp. 674 Krajcinger Václav
Čp. 675 Růžica Tomáš
Čp. 676 Mágnis Antonín
Čp. 677 Hanonsková Josefa
Čp. 678 Jandlová Františka
Čp. 679 severní dráha (nádraží Lidéřovice – jednopatrová)
Čp. 680 severní dráha
Čp. 681 severní dráha
Čp. 682 Kuchař František
Čp. 683 Nevřivý František
Čp. 684 Brandtner František
Čp. 685 Panáčková Terezie
Čp. 686 Mágnis Antonín (hájovna)
Čp. 687 Jakša František
Čp. 688 Vévoda Josef
Čp. 689 Juriga Štěpán
Čp. 690 Pařízek František
Čp. 691 vápnopísková cihelna a pila (společnost)
Čp. 692 Novák Jan
Čp. 693 Bič Pavel (jednopatrová)
Čp. 694 Goliášová Bedřicha
Čp. 695 Plzák Jan
Čp. 696 Jaroš Josef
Čp. 697 Vávra Jan (jednopatrová)
Čp. 698 Novotný Vojtěch
Čp. 699 Blatecký Jan
Čp. 700 Jurčík František
Čp. 701 Varadínková Aloisie
Čp. 702 Janíková Vilemína
Čp. 703 Vašíček Alois
Čp. 704 Ruml Jan
Čp. 705 Pánková Anna
Čp. 706 Sýkora Karel
Čp. 707 státní dráha
Čp. 708 Čech Jakub
Čp. 709 Vojáček Jan
Čp. 710 Němečková Terezie
Čp. 711 Staněk Matouš
Čp. 712 Švéda Jan (bývalá sýpka)
Čp. 713 rafinérie lihu (Ed. Fürst)
Čp. 714 Rychmach Alois
Čp. 715 Staněk Matouš
Čp. 716 Máca Jan
Čp. 717 Kohn Jan
Čp. 718 Suttner Robert
Čp. 719 židovská náboženská obec
Čp. 720 Paula František
Čp. 721 Suttnerová Marie
Čp. 722 Kostková Marie
Čp. 723 Jančí Anna
Čp. 724 Novosád František
Čp. 725 Novosád František
Čp. 726 Dušková Filoména
Čp. 727 Piskořová Marie
Čp. 728 Glasser Adolf
Čp. 729 Michálek František
Čp. 730 židovská náboženská obec
Čp. 731 Reizenthaler František
Čp. 732 Michálková Rozálie
Čp. 733 židovská náboženská obec
Čp. 734 Reizenthaler František
Čp. 735 Juhn Hugo
Čp. 736 Juhn Hugo
Čp. 737 Juhn Hugo
Čp. 738 Klimková Anna
Čp. 739 Koutná Hedvika
Čp. 740 Guttmann Pinkus
Čp. 741 Vojáček Ludvík
Čp. 742 Guttmannová Marie
Čp. 743 Grünvaldová Marie
Čp. 744 Fürstová Amálie
Čp. 745 Otevřel Vladimír
Čp. 746 Sásová Lidmila
Čp. 747 Ridlich Isaiáš
Čp. 748 Ferman Antonín
Čp. 749 Půček Kašpar
Čp. 750 Ferman Antonín
Čp. 751 Pavlíček Vladimír
Čp. 752 Knížová Marie
Čp. 753 Oberlender Maxmilián
Čp. 754 Vrátný František
Čp. 755 Deutsch Josef
Čp. 756 Píštěková Marie
Čp. 757 Kaiserová Hermína
Čp. 758 Redlich Isidor (jednopatrová)
Čp. 759 židovská náboženská obec (bývalá německá škola – jednopatrová)
Čp. 760 Grünbaum Bernard (jednopatrová)
Čp. 761 Kaiserová Jindřiška (jednopatrový)
Čp. 762 Löwy Adolf (jednopatrový)
Čp. 763 Fuchs Eduard (jednopatrový)
Čp. 764 Cigánková Marie
Čp. 765 Graul Alois (jednopatrový)
Čp. 766 Frankl David
Čp. 767 Königstein Gerson (jednopatrový)
Čp. 768 Růčková Františka
Čp. 769 Plšek Robert (jednopatrový)
Čp. 770 Valdhansová Františka
Čp. 771 Klučková Anna
Čp. 772 sloučeno s čp. 768
Čp. 773 Kaiserová Žofie
Čp. 774 Urbančíková Barbora
Čp. 775 Orálková Františka
Čp. 776 Černín Bohumír
Čp. 777 Frankl Maxmilián
Čp. 778 Kuchař František (jednopatrový)
Čp. 779 Kuchař František (jednopatrový)
Čp. 780 Glasser Moric
Čp. 781 Svobodník Stanislav
Čp. 782 Bůřil Antonín
Čp. 783 Válek František
Čp. 784 Sáblová Arnolda
Čp. 785 Klučka Karel
Čp. 786 Zelinka František
Čp. 787 Řinora Karel
Čp. 788 Mágnis Antonín (kůlna)
Čp. 789 Mazánek Rudolf
Čp. 790 Teller Rudolf
Čp. 791 Petrle Klement
Čp. 792 Šimčík Jan (jednopatrový)
Čp. 793 Psotka Alois
Čp. 794 Hamburgr František
Čp. 795 Ventrča Jan
Čp. 796 Fuchs Jan
Čp. 797 Brief Josef (jednopatrový)
Čp. 798 Pořtová Františka
Čp. 799 Faiglová Františka
Čp. 800 Oberlendrová Kateřina
Čp. 801 Joklová Julie
Čp. 802 zbořeno
Čp. 803 Vávra František (jednopatrový)
Čp. 804 Pařízková Marie
Čp. 805 Fürst Moric (jednopatrový)
Čp. 806 Hrbáček Josef (jednopatrový)
Čp. 807 Strážnický František
Čp. 808 Hank Antonín (jednopatrový)
Čp. 809 farní kostel
Čp. 810 hasičské skladiště
Čp. 811 židovský templ
Čp. 812 octárna (Ed. Fürst)
Čp. 813 Fuchs Eduard
Čp. 814 Voleník Bohumil
Čp. 815 Otépková Jana
Čp. 816 židovská náboženská obec
Čp. 817 Tvrdík Vladimír
Čp. 818 cukrovar (byty zřízenců – dvoupatrový)
Čp. 819 Somr Antonín
Čp. 820 Baloun Václav
Čp. 821 Šatava Josef
Čp. 822 Borovec Vavřinec
Čp. 823 Somr Klement
Čp. 824 Jelínková Bedřicha
Čp. 825 Novák Jan
Čp. 826 Kuchař Josef
Čp. 827 Fabrická Josefa
Čp. 828 Růžica Bedřich
Čp. 829 Indrůch František
Čp. 830 Förster Bedřich
Čp. 831 Markes Eduard
Čp. 832 Kimner Josef
Čp. 833 Kubáň Jan
Čp. 834 Aubus Jan
Čp. 835 Kienová Gréta
Čp. 836 Vítková Terezie
Čp. 837 Prokop Rudolf

Zaměstnání

Hlavním zaměstnáním obyvatelstva je zelinářství a vinařství. Pěstují se okurky, mrkev, petržel, cibule, česnek, celer, zelí, salát aj. zelenina, jež prodává se o týdeních trzích zdejším i cizím obchodníkům. Obilniny a víno pěstuje se většinou pro domácí potřebu. V poslední době sází se hodně řepa cukrová pro vysokou cenu její.

Je zjevem velmi potěšitelným, že obchodu se zeleninou, který do nedávna byl v rukou židů, chápou se i naší lidé a pěkně se zavádějí.

Vzdělání mládeže

Na studie, zvláště vyšší, posílají své syny málo, dávajíce při dnešní nadprodukci inteligence přednost více povolání praktickému, zvláště řemeslům. Děvčata zůstávají většinou doma, některým dostává se dalšího vzdělání na dívčích školách průmyslových.

Charakteristika občanů

Bzenčané jsou postavy prostřední, silných, vyvinutých svalů od namáhavé práce, kterou je jim, jako zelinářům a rolníkům konati. Jsou pracovití a přičinliví, povahy snadno vznětlivé a veselé, pohostinní, šetrní, smýšlení z velké části konzervativního a národně uvědomělí.

V úrodných letech trží za zeleninu a semena značné peníze a žijí, ač mají málo pozemků, poměrně v dostatku. Ženy a donedávna i muži rozvážejí zeleninu trakařem do blízkých, drahou do vzdálenějších míst. Tak jezdívají na trhy do Hradiště, Hodonína, Kyjova, Bučovic, Koryčan, Myjavy, Skalice, Uh. Brodu, Břeclavi, Slavkova, Přerova, Lipníka, Hranic, Vsetína, Kroměříže, Brna, Mor. Ostravy aj. měst a setkáváme se s nimi téměř po celé Moravě. Trakař je také nejdůležitějším kusem hospodářským v domácnosti. Za nepřítomnosti ženy domácnost vedou muži nebo děti, poněvadž žena trží, jest také paní domu a vládne domácí pokladnou, kdežto muž je velmi často závislý na ženě i co se týče peněz na denní útratu. A tento zvyk, jezditi na trhy, udržuje se tradicí a nevymizí tak brzy, nehledě ani k tomu, že některým rodinám tento způsob zaměstnání je hlavním výdělkem.

Nejoblíbenějším místem zábavy a odpočinku Bzenčanů jsou sklepy, kde se scházívají po denním lopotění a v neděli, aby se občerstvili skleničkou vína a pohovořili si o hospodářství a časových událostech. Zvláště před schůzemi a volbami a zhusta i po nich jsou sklepy místem, kde se řeší otázky hospodářské a politické. Potěšení jim způsobuje, mohou-li známého neb cizince pozvati do sklepu a stálým ochutnáváním a připíjením ho, lidově řečeno, nadrati.

Bývalý bzenecký kroj vymizel a obyvatelé strojí se většinou po módě. Je zjevem řídkým spatřiti typickou figurku bzenčana s oholenými vousy a dlouhými zastřiženými vlasy.

Mnoho jest ještě těch, kteří ve všech, kdož nepracují na poli, vidí příživníky a lenochy, na které musí oni platiti.

Poslední dobou racionálnějším hospodařením, zvláště používáním různých strojů hospodářských a umělých hnojiv, snaží se zvětšiti výnos svých pozemků.

Názvy pozemků

Názvy polí, luk a lesů bzeneckého katastru. Půdě na níž se pěstuje z větší části zelenina, říká se zahrada. Mnohé louky a také části lesa se z nedostatku půdy přeměňují na pole.

Za potokem zahrady
Za prádly zahrady
Bzinek zahrady
Oukolka zahrady
Pod horním mlýnem zahrady
Nad horním mlýnem zahrady
Baby role
Falaříky role
U salajky zahrady
Uličné zahrady
U bažantnice zahrady
Pod báchory zahrady
Klínky vinohrady
Liščí hora vinohrady
Křivé role
U výholca role
Za horníma horama vinice
U hájka role, něco vinic
Novosady vinice
Získaly vinice
Pohany vinice
Psí hory vinice
Kožuchy vinice
Horní hory vinice
Prostřední hory vinice
Čihůvky vinice
Maršálky vinice
Starý hrad vinice
Grefty vinice
Pod grefty zahrady
Kněží hory vinice
Pod cukmantly vinice
Cukmantl vinice
Růžené vinice
Hašneky vinice
Klíny vinice
Humence vinice
Výholec role
Zadní hory role
Písky role
Havala vinice
Súdniska role
Chrasť role
Veselská hráza louky
Vápenice louky
Stolařky louky
Skřínky louky
Hajný kout louky
Kučovánky louky
Oukolka louky
Petránky louky
Vlčí hrdlo louky
Ondrovské louky
Školová louky
Příčiny louky
Blatná louky
Rájce louky
Dubová louky
Osušky louky
Doubrava les
Bzinek les
Pod Olšovcem zahrady
Pod rybníky zahrady
Dlouhé role
Široké role
Nivy zahrady
Podchrasť zahrady
Padělky les, část role

Vinohrady

Bzenecké vinohrady měří asi 50 ha a vysázeny jsou na pozemcích, jak svrchu uvedeno. Na měřici vinohradu nabere se 1 – 5 hl vína. Bílých druhů je asi třikrát tolik, co červených. Z bílých druhů pěstuje se ryzlink rýnský (lipka), burgundské bílé, sylván zelený, veltlinské, muškátové a tramín; z červených portugalské, burgundské modré, sv. vavřinecké a frankovka. Nejlépe daří se vínům na Starém hradě, Kožuchách, Maršálcích a Kněžích horách.

Památnosti

V zámecké zahradě jsou dvě lípy, nejstarší stromy na Moravě a bezpochyby i v celé republice. Kmen větší lípy byl vichrem rozvrácen na devět částí a jeho větve spočívají na dřevěném lešení, jež ve třech kruzích má 70 podpěr. Obvod kmene měří 12 metrů 85 cm, nejdelší větev na lešení je 19 m dlouhá. Stáří lípy je velké, čítá 820 let. Na kamenné desce pod lípou je vyryt nápis z roku 1771, v němž se praví, že dle zpráv z roku 1604 byla již tehdy lípa na 500 let stará. Obvod kmene menší lípy má 6 m.

Lípy, zvláště lípa menší, v poslední době značně odumírají, snad nedostatkem výživných látek.

Z místních slavností bzeneckých zasluhují zmínky uzavírání hory na sv. Vavřince a bzenecká pouť. První je 10. srpna, druhá 15. srpna.

V Olšovské ulici je dům č. 216, který má poslední žůdro v Bzenci.

Rovněž zajímavý a starobylý je dům č. 393.