Obecná škola dívčí v Bzenci 1940 – 1952

Originál kroniky je uložen ve Státním okresním archivu v Hodoníně (fond: NSŠ-BZ, inv. č. 6) a pojednává o dění na obecné škole dívčí v letech 1940 – 1952.  Zápisy z válečných let 1940 – 1945 jsou dopsány zpětně. Kroniku vedla do roku 1948 Marie Koubová, v letech 1948 – 1950 Ladislav Koutný, ve školním roce 1950 – 1951 Oldřich Kučera a ve školním roce 1951 – 1952 Milada Hiršová.

Založení kroniky:

Po rozdělení obecné a měšťanské školy dívčí, které se stalo výnosem z. š. r. v Brně ze dne 1. 8. 1939, č. 63 912, int. o. š. r. v Uherském Hradišti ze dne 19. 8. 1939, č. 4 207, byla založena pro obecnou školu kronika počátkem školního roku 1940 – 1941 řídícím učitelem Ladislavem Koutným. Kronika tato byla vedena dále až do konce školního roku 1944 – 1945.

Uzavření kroniky:

Podle přípisu o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 9. 10. 1945, č. 1 918, po výnosu z. š. r. v Brně ze dne 3. 10. 1945, byla kronika z doby okupace uzavřena a uložena ve školním archivu jako dokument doby.

Nová kronika:

Protože před r. 1940 měla obecná škola kroniku společnou se školou měšťanskou, musí býti založena kronika nová, v níž budou přehledně a stručně vylíčeny události od školního roku 1940.

Marie Koubová, zatímní řídící učitelka

Školní rok 1940 – 1941

Zápis žactva k 1. 9. 1940:

 • v 1. třídě 39 žákyň,
 • v 2. třídě 37 žákyň,
 • v 3. třídě 35 žákyň,
 • ve 4. třídě 37 žákyň,
 • v 5. třídě 31 žákyň,
 • celkem 179 žákyň.

Třídními učiteli byli ustanoveni:

 • v 1. třídě Marie Koubová, definitivní učitelka,
 • v 2. třídě Ladislav Koutný, řídící učitel,
 • v 3. třídě Jana Kunclová, definitivní učitelka,
 • ve 4. třídě Svatopluk Čech, zatímní učitel,
 • v 5. třídě Marie Šimíčková, definitivní učitelka.

Kromě těchto přiděleny naší škole učitelské praktikantky Olga Svárovská a Jiřina Vaňková.

Podrobné údaje o těchto učitelských osobách jsou ve staré kronice.

Umístění tříd:

Pětitřídní naše škola měla v hlavní budově jen 2 učebny. Další dvě byly nouzově zřízeny v zámku a sokolovně. V těchto čtyřech učebnách se střídavě vyučovalo 5 tříd, jak viděti v zápise zahajovací porady učitelského sboru ze dne 1. září 1939 a 1940.

Změny ve sboru:

Dne 31. března 1941 byli penzionováni jako padesátiletí řídící učitel Ladislav Koutný a paní učitelka Jana Kunclová. Tato podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 7. 4. 1941 zůstala na svém služebním místě do konce školního roku 1940 – 1941. Správkyní školy byla dočasně ustanovena nejstarší členka sboru def. uč. Marie Koubová.

Na místo uvolněné řídící učitelky nastoupila Marie Glozová, def. uč. dle §4 UZ z Kunovic. Její životopisná data jsou ve staré kronice.

Nařízení:

Za nového režimu bylo 13 revizí knih a učebnic, třikrát zabaveny učebnice ještě povolené. Zakázáno půjčovati knihy francouzských a anglických spisovatelů. Nařízeno naučiti říšským hymnám. Témata k českým slohovým pracím musela býti loajální. Půjčování knih z žákovské knihovny úplně zastaveno, neschválených učebnic se nesmělo užívati. Učitelé, kteří se chtěli státi správci, museli znáti německý jazyk. Za tím účelem zřizovány kurzy. Všechny svátky, až na hod vánoční, velikonoční a Nový rok, byly přeloženy na neděli. Škola musela býti označena písmenem V. Ač knihovny byly zavřeny, přišel dodatečný zákaz ruských autorů. Byly zapečetěny a dány pod zámek.

Konec školního roku:

Školní rok byl ukončen 28. června 1941.

Vynechání pro nedostatek otopu:

Pro nedostatek otopu jsme vynechali 20 půldnů, což činí 5,7 % zameškání za celý školní rok.

Místní školní rady:

Vládním nařízením ze dne 8. srpna 1940 Sb. č. 115, vyhlášeno dne 29. března 1941 – byly místní školní rady rozpuštěny.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1941 – 1942

Umístění tříd:

Dnem 1. července 1941 byl zrušen nájem učebny umístěné v zámku. Pro tuto třídu byla upravena ředitelna v přízemí hlavní školní budovy.

Počet žákyň:

Zápis žactva k 1. září 1941: do 1. třídy zapsáno 40 žákyň, do 2. třídy 33 žákyň, do 3. třídy 38 žákyň, do 4. třídy 34 žákyň, do 5. třídy 23 žákyň, celkem 168 žákyň.

Třídními učiteli byli: v 1. třídě Alena Novotná, v 2. třídě Libuše Gartnerová, ve 3. třídě Marie Glozová, ve 4. třídě Marie Šimíčková a v 5. třídě Svatopluk Čech.

Kromě toho byly přiděleny škole učitelské praktikantky Olga Svárovská a Jiřina Vaňková.

Změny ve sboru učitelském:

Protože učitelka Marie Koubová, od 1. srpna 1941 ustanovená zatímní řídící učitelkou dostala zdravotní dovolenou, vedl správu ředitel měšťanských škol Karel Pírek v měsíci září a od října do konce prosince učitelka Marie Šimíčková.

Čtvrté třídy:

Pátá třída dívčí byla spojena v měsíci říjnu s pátou třídou chlapeckou a připojena ke škole chlapecké.

Změny ve sboru učitelském:

K 1. lednu 1942 se vrátila zatímní řídící učitelka Marie Koubová do školní služby, učitelka Marie Šimíčková, jako vdaná, byla vyvázána.

Vánoční prázdniny:

Vánoční prázdniny pro nedostatek uhlí a krutou zimu byly prodlouženy přes leden a únor. V druhé polovině února si chodily žákyně jedenkrát týdně pro úlohy.

Dar:

Spořitelna města Bzence darovala správě školy na ošacovací akci 987,40 K.

Nařízení:

Kulturní nařízení protektorátní vlády: vyloučení spisů Masarykových. Kurzy němčiny a kurzy přeškolovací. Hrozby učitelům a žákům pro politické přečiny. Němčina se začala vtloukat do dětí už od 1. třídy. V 1. a 2. třídě po 4 hodinách týdně, v ostatních po 7 hodinách týdně. Zakázány knihy severoamerických autorů. Při služebním styku se doporučoval pozdrav německý, zdvižení pravice. Vyučování dějepisu na českých školách úplně zastaveno. Jenom J. A. Komenského k jeho 350. letému výročí jsme směli oceniti. Byli jsme zaplavováni germánskou literaturou – většinou dary ministerstva školství.

Jako povinnou četbu poručili „Mladý svět“, ve kterém se mluvilo jen o neporazitelném Německu. Města, ležící v území „Říše“ měla jména jen německá. Nutili sbírati na Německý Červený kříž.

Díla Denise a Palackého byla vyloučena. V časopise „Böhmen und Mähren“ dostal ubohý Palacký co proto. Všechny obrazy, nejen visící na zdech, ale i v kabinetech musily se opatřit německo-českým nápisem.

Po smrti Heydrichově jsme museli tlumočit hlubokou lítost. Všechny vyloučené knihy, mapy, obrazy byly poslány do stoupy. Počítalo se v kg. I náboženské spisy byly zakázány.

Správcové škol byli povoláni ke zkoušce z němčiny. K červnovému projevu ministra školství Moravce muselo učitelstvo až na sv. Antonínek. O prázdninách učitelstvo muselo dozírat na žáky, pracující na Němci okupovaném velkostatku.

Těžkým proviněním proti předpisu bylo, předložiti česky psaný spis některému ministerstvu.  S takovým provinilcem bylo zavedeno ihned disciplinární řízení a 3 roky mu bylo sráženo 25 % platu. Učitelé si musili o prázdninách odbýti pracovní povinnost, ověřenou starostou nebo zaměstnavatelem.

Povinně jsme odebírali časopis „Wir unterrichten deutsch“. Také učitelky domácích nauk měly kurz němčiny. O prázdninách byl přeškolovací kurz – přednášely se výsledky kurzu v Berlin – Rankenheimu.

Vyučování židovských dětí bylo zastaveno. Žákyně byly nuceny sbírat kaštany, sušit léčivé byliny.

Konec školního roku:

Školní rok byl zakončen 9. července 1942.

Zameškání:

Pro nedostatek otopu jsme zameškaly 76 půldnů, což činí 21,8 %. Vyučování bylo však prodlouženo až do července, aby se poněkud nahradilo.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1942 – 1943

Vyučování začalo dne 2. září.

Počet žákyň:

Zapsáno bylo: do 1. třídy 42 žákyň, do 2. třídy 34 žákyň, do 3. třídy 38 žákyň, do 4. třídy 35 žákyň, celkem 148 žákyň.

Změny ve sboru učitelském:

Definitivní učitelka Marie Glozová – Čermáková odešla ze školní služby, protože se provdala. Na její místo byla ustanovena výpomocná učitelka Marie Macourková. Nadpočetné hodiny vyučuje učitelská praktikantka z chlapecké školy Marie Poštolková.

Přidělení tříd:

Třídními učiteli tedy byli: v 1. třídě M. Macourková, v 2. třídě Svatopluk Čech, v 3. třídě M. Koubová, ve 4. třídě Libuše Gartnerová.

Záškrt:

Od 20. do 30. 11 byla škola zavřena pro záškrt.

Nedostatek topiva:

Od 1. do 13. 2 1942 bylo zavedeno polodenní vyučování, aby se ušetřila malá zásoba uhlí.

Dar:

Dne 3. dubna dostala správa školy 400 K na ošacení dětí od Okresní péče o mládež.

Inspekce:

Dne 28. června vizitoval naši školu okresní inspektor Emil Pavlák.

Zřízení pátých tříd:

Výnosem z. pres. v Brně ze dne 4. 8. 1943, č. 65 420/43-II/1-b/B bylo povoleno, aby příštím školním rokem se zase zavedlo 5 postupných tříd.

Nařízení:

Děti pro naše „Ochránce“ sbíraly léčivé byliny, v zelnicích hubily housenky běláska, pomáhaly na velkostatku trhat lusky, sbíraly pecky, kaštany, vysazovaly lesní stromky. Také učitelé museli o prázdninách pomáhat. Děti byly poučovány o protiletecké ochraně a konána s nimi poplachová cvičení.

Obrazy vítězného postupu Němců a jejich ničivé činnosti na příkaz vystavovány ve skříních. Za nasbírané odpadky nám poukazovali mýdlo a také jednou nějaké tužky.

Děti, které byly potrestány pro politický přečin, nesměly býti přijaty na žádnou školu. Všichni učitelé se museli podrobiti zkoušce z němčiny, v měsíci září písemné, v říjnu ústní. Kdo propadl, byl mu zaražen postup do vyššího platového stupně. Objevilo se Kuratorium pro výchovu mládeže.

Nouze o papír nutí psáti úřední zprávy na osmerkách. Zápisy do školních kronik se musí zapisovati měsíčně. Hlavně aby v nich bylo kolik nasbíraly děti odpadků, kolik uspořily a jak se konaly oslavy. Všichni veřejní zaměstnanci přispívají dobrovolně na Sociální pomoc.

K Ježíšku 21. 12. 1942 jsme dostali příkaz používati v úředním styku s okresní a školskou úřadovnou jen jazyka německého. V hodinách německého jazyka si museli učitelé hospitovati, také společné hospitace nařízeny a to vše k „prohloubení vědomostí v jazyce německém“. Kurzy němčiny ku „zdokonalení“ stále povinné.

Výročí Heydrichovy smrti vysíláno rozhlasem. Nemuseli jsme si aspoň špinit ústa. Nařízené německé písně se ozývaly ve škole celý den.

Konec školního roku:

Školní rok byl ukončen dne 14. července 1943.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1943 – 1944

Počet žákyň:

K začátku 3. září bylo zapsáno v jednotlivých třídách:

 • v 1. třídě 37 žákyň,
 • v 2. třídě 37 žákyň,
 • v 3. třídě 34 žákyň,
 • ve 4. třídě 40 žákyň,
 • v 5. třídě 49 žákyň,
 • celkem 197 žákyň.

Změny v učitelském sboru:

Jako nová síla přibyla Zdeňka Sedláčková z chlapecké místní obecné školy a na přespočetné hodiny učitel František Jašek z Domanína.

Přidělení tříd:

 • v 1. třídě Zdeňka Sedláčková,
 • v 2. třídě Marie Macourková,
 • v 3. třídě Svatopluk Čech,
 • ve 4. třídě Marie Koubová,
 • v 5. třídě Libuše Jašková.

Zdeňka Sedláčková:

Dekretem zemského presidia na Moravě ze dne 9. 9. 1943, č. 74 378/43-II/1-cB byla def. učitelka Zdeňka Sedláčková přeložena z chlapecké obecné školy na dívčí. Narodila se dne 28. září 1902 v Pavlovicích u Kojetína, obecnou školu navštěvovala v Císařově, měšťanskou 1. třídu v Kroměříži a 2. v Přerově. Potom studovala na učitelském ústavu v Přerově, kde složila zkoušku dospělosti r. 1922. Zkoušku způsobilosti vykonala v Brně r. 1925. Od 1. září 1922 byla ustanovena zatímní učitelkou v Moravském Písku, od 1. 9. 1930 na smíšené škole měšťanské ve Starém Městě, od 1. 9. 1934 na smíšené měšťanské škole v Buchlovicích, od 3. 12. 1936 na 5. třídní obecné škole v Buchlovicích a od 31. 1. 1939 jako def. učitelka dle §4UZ na obecné škole chlapecké v Bzenci.

Marie Macourková:

Marie Macourková, narozená dne 7. 11. 1913 v Kněžicích u Jihlavy vychodila obecnou školu v Kněžicích a v Bzenci, 1. třídu měšťanské školy v Bzenci, reálné gymnázium v Uherském Hradišti (5 ½), v Kyjově (2 ½) a ústav učitelský v Olomouci – Řepčíně. Zkoušku učitelské dospělosti složila v Olomouci – Řepčíně v r. 1935, zkoušku způsobilosti v Příboře r. 1938. Učitelskou praktikantkou byla ustanovena 17. 2. 1936 v Uherském Ostrohu, od 30. 9. 1937 výpomocnou učitelkou na Suchově, od 26. 9. 1938 výpomocnou učitelkou v Blatničce a poté v Kostelanech, od 9. 12. 1938 v Domaníně, od 30. 12. 1938 v Pohořelicích, od 1. 9. 1939 v Břestku, od 30. 8. 1940 jako výpomocná učitelka na měšťanské škole chlapecké v Bzenci, od 1. 9. 1941 na obecné škole v Nedakonicích, od 1. 9. 1942 výpomocnou učitelkou na obecné škole dívčí v Bzenci, od 1. 12. 1943 učitelskou č v Bzenci, od 1. 12. 1943 učitelskou čekatelkou na obecných školách chlapeckých v Bzenci, od 1. 9. 1944 def. učitelkou dle §4UZ na obecnou školu dívčí v Bzenci.

Práce dětí:

Děti nuceny sbírati šípky, žaludy, kaštany, pecky, léčivé byliny.

Soutěž spořivosti:

Aby děti hodně spořily, pořádány soutěže ve spořivosti.

Úmrtí:

Žákyně 4. třídy Radmila Poulová zemřela dne 29. listopadu v nemocnici uherskohradišťské na obrnu po záškrtu.

Dar:

Okresní péče z Uh. Ostrohu přispěla obnosem 100 K na ošacení žákyní a po druhé 500 K.

Očkování:

Dne 1. prosince bylo druhé očkování proti záškrtu.

Vánoční prázdniny:

Vánoční prázdniny trvaly od 21. prosince do 11. ledna 1944.

Protiletecký kurz:

Veškeré učitelstvo se muselo účastniti kurzu protileteckého v Uh. Hradišti ve dnech 6. až 8. ledna.

Inspekce:

Dne 17. a 18. února visitoval zdejší školu okresní inspektor p. Emil Pavlák.

Dar:

Dne 14. dubna dostala škola od Okresní péče z Uh. Ostrohu dar 1 000 K, jimiž bylo obdarováno 10 žákyň po 100 K.

Divadlo:

Dne 22. dubna sehrály všechny čtyři školy společně divadlo se zpěvy a tanci „Ospaleček“ od M. Pernicové. Z výtěžku 6 145,60 K byl zakoupen úzký film.

Inspekce:

Dne 26. dubna provedl na zdejší škole inspekci p. okresní inspektor Emil Pavlák.

Nařízení:

Z nařízení jimiž nás mučili: Nepřátelské rejdy proti říši pod trestem oznámiti. Učitelé němčiny z celého okresu mívali jednou za měsíc v Uherském Hradišti pracovní dny. Referáty z těchto schůzí byly přednášeny v domácích kroužcích učitelů němčiny. Rozvrh těchto kroužků s určitým dnem i hodinou na celý rok napřed musel býti oznámen školním úřadům v Uh. Hradišti. Smělo se na nich mluvit jen německy (ale nemluvilo).

Žákyně chodily z jara místo vyučování zalesňovat plochy, které byly „našimi ochránci“ vypleněny. Bylo to v době od 14. dubna do 16. května, kdy 6. a 7. postupující ročník pracoval na pozemcích hraběte Magnise ze Strážnice. Pracovalo 32 žákyň 1 075 hodin a dostaly za hodinu 2 K, celkem ale jen 1 920 K. Vysadily s ostatními žáky a žákyněmi obecných i měšťanských škol 520 000 sazenic. Za prázdniny v době od 19. července do 30. srpna odpracovalo 27 děvčat 130 hodin. Sbíraly rajská jablíčka a ořezávaly mák a tabák na polích Výzkumného ústavu.

Podrobné rozvrhy z r. 1939 byly vyřazeny. Nucení ku zvýšení sběru. Kuratorium mládeže se činilo důležitým. Uspořádalo závody: „Ukaž, co umíš!“ Nábor žactva do Kuratoria. Nucená sbírka na Německý Červený kříž a na vyučovací film, který jsme už, naštěstí, neuviděli.

O prázdninách „totální“ nasazení učitelstva. Žákyně musily ještě provést i sbírku obuvi.

Konec školního roku:

Dne 13. července po třetí vyučovací hodině byly žákyním rozdány školní zprávy.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1944 – 1945

Začal dne 5. září v úterý.

Začátek školního roku a počet dětí:

Podle zápisu bylo v jednotlivých třídách: v 1. třídě 33 žákyň, v 2. třídě 38 žákyň, v 3. třídě 41 žákyň, ve 4. třídě 37 žákyň, v 5. třídě 51 žákyň, celkem 200 žákyň.

Přidělení tříd:

Třídními učiteli byli ustanoveni: v 1. třídě Marie Koubová, v 2. třídě Zdeňka Sedláčková, v 3. třídě Marie Macourková, ve 4. třídě Svatopluk Čech, v 5. třídě Libuše Jašková.

Změny ve sboru učitelském:

Učitel František Jašek byl přeložen na chlapeckou školu obecnou a učitelka Marie Macourková z chlapecké obecné školy na dívčí. Dne 20. září byl učitel Svatopluk Čech přeložen rovněž na chlapeckou obecnou školu v Bzenci. Na jeho místo přišla výpomocná učitelka Lidmila Růžicová, ale již 26. září přeložena do Moravského Písku. Místo ní přidělen k nám odborný učitel Ferdinand Dvořák z místní měšťanské školy. Dne 29. října přestoupil tento na školu obecnou chlapeckou a Lidmila Růžicová ustanovena znovu na svém místě. Dne 25. září Julie Hanzlíková, učitelka domácích nauk byla „nasazena“ do práce a opustila školní službu.

Dar

Z pozůstalosti p. stavitele Bartoloměje Holomka dostala dívčí škola dne 3. října 750 K.

Vizitace:

Dne 18. října vizitoval chlapeckou školu zemský inspektor p. Karel Krčma. Na poradě, které byl přítomen učitelský sbor všech škol, zdůraznil důležitost tělesné výchovy.

Zabrání školy:

Dne 23. a 24. října jsme vystěhovali celou školu pro vojenský účel. Dvě třídy jsme umístili v bývalé židovské škole, jednu v sokolovně, jednu v zámku a jednu v lidovém domě. Vyučovali jsme zde střídavě se školou chlapeckou. Dne 4. listopadu jsme se stěhovali zpět do hlavní budovy a učili normálně. Dne 16. ledna byla dívčí půlka školy zabrána pro vojsko SS Pol. až do 13. března. Dne 19. března se do přízemí zase nastěhoval oddíl TO Kommando Nord a zůstal do začátku dubna.

Nouzové vyučování:

Po celou dobu obsazení školy jsme vyučovali nouzově, střídavě s chlapeckou školou. Také jsme museli šetřit otopem. Pro zabrání školy vojskem jsme ztratili 72 půldnů, pro nedostatek otopu 76 půldnů. Celkem jsme vynechali 40,7 % půldnů za celý rok.

Poplachy:

V listopadu bylo vyučování velmi často rušeno nálety amerických letadel. Pouštěli jsme děti domů, nebo běželi s nimi do sklepa vinařského družstva.

Vánoční prázdniny:

Vánoční prázdniny byly prodlouženy pro nedostatek topiva do 22. ledna a potom jsme dávali jen třikrát týdně úlohy.

Dary:

Od Okresní péče v Uherském Ostrohu dostala škola příspěvek na ošacení žákyň 500 K; od Spořitelny města Bzence papíry, pravítka, bločky, tužky.

Pololetí:

Pololetí bylo 15. února.

Nařízení:

Tento rok již nebylo tolik nařízení, nebylo už co nařizovat. Děti ještě sbíraly šípky i kaštany. Za šípky nám poslali od úřadu 20 balíčků drageé, každému dítěti jsme dali 4 – 5 kousků, zatímco německá se v tom přímo topila.

K prohloubení znalosti jazyka německého znovu nařízeny pracovní schůze učitelů němčiny dle rozvrhu předem stanoveného, ale měsíční v Uherském Hradišti „až na další“ zastaveny.

Činnost „Umění mládeži“ zastaveno.

Správcové škol dostali důtklivé napomenutí, že jsou odpovědni za provádění sdělení a výnosů uveřejněných ve Věstníku.

Za časopis „Wehrmacht“, který dodělal, doporučen stejně protivně nabubřelý „Signal“.

Znovu vybírán příspěvek na učební film (1 120 k) a na III. Dílo Sociální pomoci (728,60 K).

Mnoho pokynů o leteckém nebezpečí, jak ochrániti osobní doklady, nařízení o obsazování škol vojskem a zastavení vyučování a o zaměstnání učitelstva po čas nucených prázdnin. Ve škole učitelé mívali hlídky v noci, v prázdné dny i ve dne a nakonec, kdy školu obsadili Němci celou, vykradli vše, co se jim líbilo. U stolů, skříní pouráželi zámky nebo prostě vyrazili dveře, rovněž tak u zamčených místností. Stalo se to asi 19. dubna, neboť od 5. dubna byla škola zase obsazena vojskem. Ani úlohy se nedávaly, protože Bzenec ležel ve válečném území a panoval německý teror.

Válka o Bzenec:

Dne 19. dubna byl Bzenec dobyt hrstkou Rumunů, ale stále ohrožován Němci, kteří si ve vinohradech zbudovali dobře schovaná kulometná hnízda. Vyučovat jsme nemohli také proto, že škola byla odporně znečištěná. Teprve koncem dubna byla vyčištěna Němkami. Byla však znovu zabrána pro rumunskou vojenskou i civilní nemocnici. Miny Němci nakladené si vyžádaly mnoho obětí.

Po odchodu vojenské nemocnice vyčistily školu dobrovolné síly a vyučování mohlo započíti.

Mír:

Dne 8. května byl vyhlášen mír.

Začátek vyučování:

Dne 9. května jsme uspořádali pro všechny čtyři školy „Slavnost míru“ v sokolovně. Odborný učitel A. Pojeta promluvil o významu uzavření míru pro naše osvobození a o našem milém prezidentu Edvardu Benešovi. Potom následovaly hymny a několik čísel hudebních a recitačních.

Narozeniny prezidenta E. Beneše:

Dne 28. května jsme radostně oslavili 61. narozeniny Obnovitele naší československé republiky p. prezidenta Dr. E. Beneše. Po proslovu uč. Fr. Jaška následoval bohatý pořad, složený z přání, písní, hudebních čísel a zakončený hymnami. Heslo slavnosti bylo „Věrni zůstaneme“.

Zkoušky na měšťanskou školu:

Dne 4. června dělaly žákyně 6. až 8. postupného ročníku zkoušku do měšťanské školy, aby byla napravena křivda, na nich spáchaná. Z 34 žákyň 1 se nedostavila, ostatní byly všechny přijaty a zařazeny podle svých vědomostí do 2. a 3. třídy.

Patnáct žákyň pátého školního roku bylo připojeno k 16 žákům pátého školního roku a dáno pod správu obecné školy chlapecké. Tak nám zbyly jen čtyři třídy se 147 žákyněmi.

Odhalení pomníku padlým Rumunům:

Dne 21. června odhalili Rumuni, kteří se vraceli do vlasti svým padlým a u kostela pochovaným bratřím pomník. Naše žákyně se této pietní slavnosti také účastnily a přispěly množstvím věnců a kytic.

Manifestace mládeže:

Svaz české mládeže uspořádal v neděli dne 24. června Manifestaci mládeže, které jsme se na pozvání účastnili. Den předtím jsme byli na slavnostní akademii.

Konec školního roku:

Na poradě učitelského sboru dne 9. července bylo usneseno, že vyučování ukončíme dne 12. července, aby větší žákyně pomohly při žních.

Oprava školních pomůcek:

V červnu celý učitelský sbor opravoval pomůcky a přelepoval německé nápisy a vyřazoval celý ten germánský balast.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1945 – 1946

Slavnostní zahájení školního roku:

Byl zahájen dne 3. září 1945 slavnostním způsobem v tělocvičně proslovem řídícího učitele chlapecké obecné školy Ladislavem Koutným. Po zazpívání obou hymen odebraly se žákyně do přikázaných tříd. 1. a 2. třída do přízemí, 3. třída do 1. poschodí, 4. třída do 2. poschodí na chlapecké straně a 5. třída do sokolovny.

Počet žákyň:

V 1. třídě bylo 29 žákyň, v 2. třídě 34 žákyň, v 3. třídě 29 žákyň, ve 4. třídě 34 žákyň, v 5. třídě 34 žákyň, celkem 160 žákyň. Z toho 139 náboženství řk., 7 čsl., 11 čbr., 2 bez vyznání a 1 pravoslavného vyznání.

Přidělení tříd:

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě Zdeňka Sedláčková,
 • v 2. třídě Marie Koubová,
 • v 3. třídě Oldřich Kučera,
 • ve 4. třídě Marie Macourková,
 • v 5. třídě Lidmila Růžicová.

Změny ve sboru:

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti byl dne 28. 7. 1945, č. 1 033/25 přidělen na naši školu učitel Svatopluk Čech a výnosem téhož úřadu ze dne 28. 7. 1945, č. 1 324/17 učitel Oldřich Kučera.

Učitel Svatopluk Čech vykonával vojenskou službu a Oldřich Kučera zažádal o vyvázání ze školní služby.

Na jejich místa byly přiděleny bývalé učitelky: Markéta Kudlíková, na základě schválení zemské školní rady v Brně ze dne 5. 10. 1945, č. 32 730-45-II-3, jako učitelka čekatelka od 22. 10. 1945 a Alma Běhalová, výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti ze dne 17. 10. 1945, č. 1 990/1 od 1. 11. 1945 jako výpomocná učitelka.

Výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti ze dne 15. 9. 1945, č. 1 915/5 byl přidělen škole jako výpomocný učitel Zdeněk Čížkovský. Poněvadž jsme měli 5 učitelských sil, vypomáhal jmenovaný na měšťanské škole chlapecké, ale už od 1. 10. 1945 vykonával službu vojenskou až do dubna 1946.

Učitelka Ludmila Růžicová byla přidělena výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 31. 10. 1945, č. 2 087/18 měšťanské škole v Moravském Písku.

Tak byli třídními učitelkami: v 1. třídě Zd. Sedláčková, v 2. třídě Marie Koubová, v 3. třídě Markéta Kudlíková, ve 4. třídě Marie Macourková a v 5. třídě Alma Běhalová. Učitelka Libuše Jašková přijala místo v pohraničí – v Šumperku.

Alma Běhalová:

Rozená Tikalová, narozena 20. srpna 1905 ve Žďáru, okres Nové Město na Moravě. Vychodila obecnou a měšťanskou školu tamtéž, učitelský ústav v Brně. Zkoušku dospělosti vykonala r. 1925, zkoušku způsobilosti též v Brně r. 1926. První místo nastoupila jako zatímní učitelka dne 1. 10. 1925 v Milokošti. Od 1. 12. 1926 nastoupila jako zatímní učitelka na obecnou školu dívčí v Bzenci, od 24. 8. 1927 na obecnou školu chlapeckou v Bzenci.

V roce 1928 vyučovala po 3 měsíce na měšťanské škole dívčí, načež se vrátila na své místo na chlapecké škole. Dne 1. 2. 1939 byla ze školní služby vyvázána jako vdaná. Od 1. 11. 1945 byla reaktivována a nastoupila službu školní na dívčí škole.

Markéta Kudlíková:

Narozena 19. 5. 1917 v Budatíně, okres Žilina na Slovensku. Vychodila obecnou školu v Tepličce nad Váhem a Žilině, učitelský ústav ve Spišské Nové Vsi. Tam také složila r. 1936 zkoušku dospělosti a v r. 1938 zkoušku způsobilosti. Začala vyučovat jako zatímní učitelka r. 1936 ve Strečně, r. 1939 byla ze školní služby vyvázána. Nově ustanovena jako učitelská čekatelka od 22. 10. 1945 na dívčí škole v Bzenci.

Léčivé byliny:

Za prázdniny nasbíraly a nasušily žákyně 20 kg léčivých bylin.

Paměť úmrtí T. G. Masaryka:

Dne 14. září na paměť úmrtí našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka konala se pietní slavnost v krásně vyzdobené tělocvičně. Po písni „Tatíčku starý náš“ přednášely žákyně a žáci verše básníků k tomuto dnu složené. Po proslovu řídícího učitele chlapeckých škol Ladislava Koutného prohlédli jsme si výstavku obrazů ze života i slavnostního pohřbu našeho Tatíčka Osvoboditele.

Den 28. října:

Dne 27. října konala se oslava „osvobozené první republiky“ v sále sokolovny s bohatým pořadem a proslovem učitele chlapecké školy Felixe Šeděnky.

Říjnová revoluce:

Dne 6. listopadu osvětlily učitelky dětem význam „Říjnové revoluce“ v Rusku a co znamenala také pro nás.

Dne 17. listopadu:

Dne 17. listopadu bylo vzpomenuto pražských studentů – mučedníků a hrdinů, kteří položili svůj život na oltář vlasti.

Knihy do pohraničí:

Dne 23. listopadu jsme odeslali do pohraničí 19 knih.

Místní školní rada:

Dne 12. prosince byla ustanovena podle zákona nové republiky čsl. zase místní školní rada. Její složení:

Zástupci občanstva: Spálavský František, dělník; Mikoška Josef, dělník; Dostálek Alois, obchodník; Čermák Vladimír, drogista; Pospěch Petr, rolník; Ventrča Alois, železniční zřízenec; Samson Jan, zelinář; Gazda Antonín, pokladník Spořitelny; Rýpal Jan, krejčí; Pojeta Antonín, odborný učitel.

Zástupci učitelstva: Běhal František, odborný učitel; Strážnický Jaroslav, odborný učitel; Šeděnka Felix, učitel; Hrabálková Kateřina, odborná učitelka; Hanzlíková Julie, učitelka domácích nauk; ředitelé měšťanských škol Butkovský Sylvestr a Pírek Karel; řídící učitelé Ladislav Koutný a Koubová Marie s hlasem poradním.

Předsedou je Gazda Antonín, pokladníkem Běhal František, jednatelem Šeděnka Felix.

Slavnost vánočního stromku:

Dne 14. prosince uspořádaly školy s národním výborem slavnost vánočního stromku. Strom byl vztyčen před radnicí, kam se o půl páté sešlo žactvo, učitelstvo i obecenstvo. Zpívaly se koledy, promluvil předseda MNV a osvětový referent. Pod stromkem se vybralo 6 000 Kčs.

Narozeniny J. V. Stalina:

Dne 21. prosince bylo vzpomenuto 66. letých narozenin J. V. Stalina, generalisima a maršála SSSR.

Vyživovací akce:

Dne 22. ledna začala se provádět polévková akce. Vařilo se v bývalé židovské škole za dozoru učitelky domácích nauk J. Hanzlíkové, za pomoci žákyň z kurzu i dobrovolných sil. V pondělí, úterý a čtvrtek se vařila polévka, v pátek káva. Úhrada z dobrovolných darů a od m. šk. rady. Z naší školy se na této akci podílelo 20 žákyň. Ke konci dubna byly všechny žákyně dvakrát poděleny hrnkem kakaa a v květnu párkrát smaženinou ze sušených žloutků.

Kakao, sušené mléko a vejce byly dary UNRY a Čsl. Červeného kříže.

Založení Dorostu ČSL. Č. K.

Dne 30. ledna vstoupily žákyně 3., 4., 5. třídy, tj. celkem 87 do spolku „Dorost ČSL. Č. K.“

Konec suplování:

Od ledna až do konce dubna učily literní učitelky ženským ručním pracím.

Pololetí:

Konec prvního pololetí byl 15. února.

Rudá armáda:

Dne 22. února vysvětlily učitelky ve svých třídách význam založení Rudé armády. Den na to bylo žactvo přítomno oslavě na náměstí, kde řečník MNV a velitel místní vojenské posádky mluvili o chrabré Rudé armádě, která má hlavní zásluhu o naše osvobození.

Narozeniny Tatíčka Masaryka:

Dne 6. března jsme oslavovali společně s obecnou školou chlapeckou 96. leté narozeniny našeho prvního prezidenta Tatíčka Masaryka. Ve vyzdobeném sále sokolovny jsme se sešli o 1 hodině odpoledne a proslovy se střídaly s písněmi a příležitostnými básněmi. Slavnosti byli přítomni i rodiče.

J. A. Komenský:

Dne 28. března byl žákyním v politické výchově připomenut význam učitele národů J. A. Komenského.

Akce UNRY:

Dne 28. března bylo žákyním z akce UNRA rozdáno obnošené šatstvo.

Inspekce:

Dne 29. března vizitoval naši školu o. š. inspektor pan A. Havaš.

T. D. Roosevelt:

Dne 12. dubna připadlo 1. výročí smrti prezidenta Spojených států severoamerických T. D. Roosevelta. V první hodině vyučovací bylo vzpomenuto tohoto bojovníka za svobodu světa.

Tryzna za partyzány:

Dne 14. dubna na Květnou neděli byly děti a deputace učitelské na tryzně za umučené bzenecké partyzány. Po pohřebních slavnostech – tělesné pozůstatky byly přeneseny ze zámku na hřbitov – byly jim uděleny kříže in memoriam.

Mír Čsl. Č. K.:

Dne 20. dubna na Bílou sobotu se odbývala v sokolovně slavnost Čsl. Č. K. s heslem „Důvěrou k míru“. Předseda místní odbočky měl proslov, potom se vyčkalo rozhlasem vysílaného znamení z Prahy k dvouminutovému tichu, jímž byla uctěna památka padlých za vlast.

Vzpomínka na osvobození Bzence:

Téhož dne po vzkříšení konala se vzpomínková oslava osvobození Bzence minulého roku rumunskou jednotkou. Po přednášce byl padlým Rumunům položen na hrob věnec.

Květnová revoluce:

Dne 4. května uctily žákyně prvé výročí květnové revoluce v Praze školní slavností. V přednášce, kterou měl řídící učitel chlapecké školy Ladislav Koutný, bylo vzpomenuto práce našich zahraničních i domácích bojovníků velkých zásluh našich spojenců a jejich armád o novou svobodu Československa, zvláště pak byla zdůrazněna naše vděčnost Sovětskému svazu a Rudé armádě za očistu republiky od fašistických nepřátel a za její rychlou pomoc, která zachránila hlavní město Prahu před zkázou.

Oslava míru:

Dne 9. května o půl desáté na náměstí vyslechli jsme armádní rozkaz p. prezidenta, který přečetl velitel zdejší posádky, přednášku osvětového důstojníka a řečníka MNV na oslavu míru.

Svátek matek:

Před 12. květnem vzpomenuly jsme ideového významu Svátku matek, který je pod heslem „Matka zdrojem národního života“.

Vzpomínka na padlé Rumuny:

Dne 30. května uspořádala místní posádka pietní oslavu padlých Rumunů. Žákyně vyslechly proslov velitele a položily potom na hroby mnoho kytic.

Den dětí a matek:

Teprve 2. června uspořádaly všechny školy „Svátek matek“. Stalo se to proto, že dříve nebylo upraveno sokolské hřiště, kde jsme chtěli slavnost uspořádat. Po bohatém programu byly děti poděleny pomerančovou šťávou, kterou daroval Čsl. Č. kříž a balíčkem cukroví, které napekly obětavé maminky.

Z čistého výtěžku dostala naše škola 2 755,50 Kčs, které byly rozděleny mezi pět tříd rovným dílem. První a druhá třída dostaly cukroví na výlet do lesa, ostatní třídy měly příspěvek na výlety na Buchlov a do Haluzic.

Narozeniny prezidenta Beneše:

Dne 28. května v den narozenin našeho prezidenta Obnovitele Dr. Edvarda Beneše jsme uspořádali společně s chlapeckou školou oslavu s proslovem, zpěvnými a recitačními čísly.

Lidice:

Dne 7. června bylo vzpomenuto Lidic, nešťastné vsi, zničené před 4 roky Němci.

Týden v radosti:

Dne 17. června v první den „Týdne radosti“ jsme na náměstí o půl jedenácté očekávali štafetu s „Poselstvím čsl. lesů“. Vyběhla z Buchlovic a v Bzenci předala spis předsedovi národního výboru. Ten jej přečetl shromážděnému žactvu, aby bylo poučeno o významu a důležitosti lesů. Lesy zvou mládež do svých stínů.

Odpoledne jsme si uspořádali besídku ruských národních pohádek.

Dne 18. června rozběhla se 1. a 2. třída do lesa, 3. třída si zajela až do Haluzic. 4. a 5. třída měly ráno vlastivědnou besídku, odpoledne si šly obhlédnout své zeleninové pole.

Dne 20. června si žákyně prohlédly velmi vkusně uspořádanou výstavu dětských knih, hraček, nábytku, potřeb i dobrot.

Dne 21. června k pěknému ukončení „Týdne radosti“ předvedl nám sbor místní vojenské posádky ve dvouhodinovém koncertu ukázku svého umění.

Konec školního roku:

Dne 22. června byl školní rok výjimečně ukončen.

Pohyb žactva:

Z počátečního počtu žákyň 160, 21 žákyň vystoupilo, ale jen 4 vstoupily, takže končíme se 143 žákyněmi.

Léčivé byliny:

Žákyně nasušily 37,2 kg léčivých bylin, za něž jsme obdržely 308 Kčs. Peníze byly rozděleny na pět tříd po 61 Kčs.

V červenci 1946

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1946 – 1947

Zahájení školního roku:

Byl zahájen dne 2. září 1946 slavnostním proslovem řídícího učitele chlapecké školy L. Koutným. Po zapění hymny odebraly se žákyně do vykázaných místností: 1. až 3. třída jsou v přízemí, 4. třída v sokolovně a 5. třída v přízemí školy chlapecké.

Počet žákyň:

V jednotlivých třídách bylo zapsáno:

Třída: Počet žákyň: Národnost česká: Náboženství
řk. čs. čbr.
1. 29 29 24 2 3
2. 29 29 25 3 1
3. 29 29 25 3 1
4. 27 27 24 1 2
5. 31 31 27 2 2
Celkem: 145 145 125 11 9

 

Přidělení tříd:

Třídními učitelkami byly:

 • v 1. třídě: Alma Běhalová,
 • v 2. třídě: Zdeňka Sedláčková,
 • v 3. třídě Marie Koubová,
 • ve 4. třídě: Markéta Kudlíková,
 • v 5. třídě: Marie Macourková.

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 1. 3. 1947, č. 870 byla přidělena naší škole uč. domácích nauk v Domaníně Julie Hanzlíková.

Julie Hanzlíková:

Narozená dne 12. 11. 1907 v Tovačově, vychodila obecnou a měšťanskou školu v Chropyni, rodinnou školu v Přerově a učitelský ústav pro ženská povolání v Brně, kdež vykonala zkoušku způsobilosti pro obecné školy v r. 1927. První místo nastoupila jako výpomocná učitelka od 19. 9. 1927 do 24. 8. 1931 v Nedachlebicích, do 29. 9. 1932 v Kudlovicích, do 7. 2. 1933 jako def. uč. §4UZ v Blatnici, do 14. 10. 1936 v Boršicích u Blatnice, do 6. 12. 1938 v Mor. Písku, do 1. 3. 1947 v Domaníně a od této doby v Bzenci.

Místní školní rada:

Nová místní školní rada má tyto členy: 1. Oldřich Fiamoli, 2. Josef Mikoška, 3. Marie Krásná, 4. Jan Hirš, 5. Ladislav Pekárek, 6. Ludvík Nezval, 7. Josef Student, 8. Josef Daněček (předseda), 9. Vladimír Čermák, 10. Florian Rusňák (místopředseda).

Zástupci učitelstva: František Běhal (pokladník), Jaroslav Strážnický, Felix Šeděnka (jednatel), Marie Robenková, Zdeňka Sedláčková.

Úmrtí T. G. Masaryka:

Dne 14. září odpoledne na uctění památky prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka promluvila učitelka Marie Macourková a žákyně i žáci chlapecké školy přednesli smuteční básně.

Dorost ČČK:

Všechny žákyně počínaje 3. školním rokem jsou členy Dorostu Československého Červeného kříže.

Léčivé byliny:

Žákyně nasušily na podzim 8,35 kg léčivých bylin, ale obnos za ně stačil na poštovné.

Sbírka zeleniny:

Pro Dětský domov v Uherském Ostrohu jsme uspořádali sbírku zeleniny s dobrým výsledkem.

Vaření:

S vařením polévky (někdy bylo kakao nebo i maso s příkrmem), která se podávala čtyřikrát týdně, se započalo dne 14. října a ukončilo koncem dubna 1947. Z naší školy chodilo asi 20 žákyň. Všechny žákyně přispívaly masovými, tukovými i chlebovými lístky.

Dary:

Místní organizace „čs. obce legionářů“ darovala pro chudé žákyně 500 Kčs. Byly jim předplaceny časopisy k doplňkové četbě.

Dne 12. 10. bylo poděleno 7 žákyň z částky 750 Kčs, kterou dostala správa školy od OPM v Uherském Ostrohu.

Svátek 28. října:

Dne 28. října jsme slavili den osvobození. Pozvali jsme i rodiče. Program byl následující:

 • čtvrtá třída: píseň „My jsme děti republiky“,
 • přednáška učitelky M. Kudlíkové,
 • první třída: báseň „Miluji náš prapor červenomodrobílý“,
 • druhá třída: báseň „Svátek republiky“,
 • třetí třída: směs písní, báseň „Náš národ“, píseň „Krásný vzhled je na ten Boží svět“,
 • čtvrtá třída: sborová recitace,
 • pátá třída: báseň „Libušina modlitba“, píseň „Vlajka“, hymna.

Po programu jsme byli ještě na slavnosti občanů na náměstí. Děti byly potom ještě pohoštěny kakaem a sušenkami, což daroval Místní stravovací odbor.

Sběr žaludů, semen, kaštanů:

Žákyně všech tříd nasbíraly 265 kg žaludů, za něž jsme dostaly od lesní správy 803 Kčs, za 3 kg javorového a 4 kg lipového semene 153 Kčs, celkem 956 Kčs, které se věnovalo na zakoupení zábavných knih do žákovské knihovny.

Peníze za 4 q kaštanů (160 Kčs) jsme věnovali polévkové akci.

Ruská revoluce:

Dne 7. 11. bylo vzpomenuto 29. výročí ruské revoluce.

První oběti nacistů:

Dne 17. 11. byla věnována vzpomínka umučeným studentům – prvním obětem nacistů.

Mikulášská nadílka:

Dne 6. 12. si uspořádala Samospráva 3. a 4. třídy mikulášskou nadílku.

Zemská inspekce:

Dne 12. 12. navštívil naši školu zemský inspektor ruštiny Cyril Nemeškal. Byl s výsledky vyučování spokojen a oznámkoval „dobře“.

Slavnost vánočního stromku:

Dne 18. 12. se konala na náměstí u osvětlení vánočního stromu slavnost. Pod stromem se vybralo na Stravovací akci 20 165 Kčs.

Dar Kanadského Červeného kříže:

Dne 19. 12. jsme dostaly od Kanadského Č. kříže 4 dárkové krabice, 14 psacích bloků, 14 tužek, 7 mýdel, 5 zubních kartáčků, 14 krabiček dietní kaše, 1 cívku bílých nití, 21 pohlednic, velkou krabici ovocného jamu. Žákyně všech tříd byly poděleny a jamu se použilo k výrobě cukrovinek na Dětský den (25. 5. 1947).

Dar:

Dne 21. 12. jsme obdržely 750 Kčs od obchodníka p. Kimnera a podělily jsme 7 žákyň.

Týden bezpečnosti:

Dne 10. 1. uspořádal člen SNB, vrchní strážmistr přednášku v rámci „Týdne bezpečnosti“.

Dar KČK:

Dne 13. 1. dostali jsme od Československého Červeného kříže z daru Kanadského Červeného kříže a československého sdružení v Kanadě 51 kg mouky, 2,7 kg polévkového prášku, 14 kg kakaa, 30 krabic hrachové polévky, 1,8 kg kanadské sušené zeleniny, 2 krabice „Pablum“.

Z mouky jsme napekli 1 326 rohlíků a z kakaa navařili 3 000 porcí kakaa.

Ostatní konzervy jsme odevzdali místnímu Stravovacímu odboru. Tento nám daroval 8 krabic sušeného mléka a platil nám kuchařku. Za mléko jsme zaplatili 1 572,50 Kčs z příspěvků Rodičovského sdružení a na pečení rohlíků nám věnoval Čs. Č. kříž 400 Kčs.

Dne 16. 1. jsme začali kakao vařit a skončili dne 28. 2. – celkem dvacetkrát.

Abychom ukázali, jak nám kakao svědčilo, daly se jednotlivé třídy vyfotografovat a obrázky jsme zaslali Čs. Č. kříži, aby je zaslali do Kanady.

Na zvláštních pohlednicích jsme K. Č. kříži ještě jednou poděkovali.

 

Žákyně druhé třídy si pochutnávají na potravinách darovaných Kanadským Červeným křížem.

 

Žákyně třetí třídy si pochutnávají na potravinách darovaných Kanadským Červeným křížem.

 

Žákyně čtvrté třídy si pochutnávají na potravinách darovaných Kanadským Červeným křížem.

 

Žákyně první třídy si pochutnávají na potravinách darovaných Kanadským Červeným křížem.

 

Žákyně páté třídy si pochutnávají na potravinách darovaných Kanadským Červeným křížem.

Konec prvního pololetí:

Konec 1. pololetí byl 31. ledna, kdy byly dětem rozdány školní zprávy.

Nouzové vyučování:

Od 17. 2. do 2. 3. (25. a 26. vyučovací týden) střídali jsme se pro nedostatek uhlí s chlapeckou školou obecnou. Celkem jsme učili 3 dny v týdnu v bývalé židovské škole.

Od 3. 3. (27. a 28. vyučovací týden) učili jsme 2 půldny odpoledne a 2 dopoledne, to 1., 2. a 3. třída, 4. a 5. třída se střídaly v učebně v sokolovně po 3 dnech v týdnu.

Od 17. 3. bylo pravidelné vyučování v hlavní budově.

Dar ČČK:

Dne 21. 2. zaslal nám Československý Červený kříž čokoládu (z vojenských amerických konzerv), která byla rozdělena dětem.

Narozeniny T. G. M.:

Dne 7. 3. jsme měli na oslavu narozenin pana prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka schůzku s tímto pořadem:

 • proslov učitelky Markéty Kudlíkové,
 • třetí třída: píseň „Do kopce nebo rovinou“,
 • první třída: báseň „Tatíčkovi“,
 • druhá třída: sborově „Tatíčku náš“,
 • čtvrtá třída: báseň „Dva dny“, smuteční báseň,
 • třetí třída: směs písní,
 • pátá třída: báseň „Březen – září“,
 • státní hymna.

Darované knihy:

Od MŠNO jsme dostali darem 5 knih: O. Šafránek a K. Pekárek „Než vypluje loď“. Obdarovali jsme jimi tyto nejpilnější žákyně: z 2. třídy Zdeňku Bělkovou, ze 3. třídy Annu Vytonskou, ze 4. třídy Irenu Lagovou a z 5. třídy Ludmilu Ciprovou. Zbývající jednu knihu jsme zařadili do žákovské knihovny.

Slavnost míru ČČK:

Dne 30. 3. na Květnou neděli jsme uspořádali na popud Československého Červeného kříže dětskou besídku za hojné účasti rodičů. K pěknému programu přispěla i chlapecká škola obecná.

 • proslov učitelky A. Běhalové,
 • třetí třída: píseň „Do kopce nebo rovinou“,
 • čtvrtá třída: píseň „Přijde jaro“, „Motýlci mají svůj ples“,
 • pátá třída: báseň „Jarní romance“,
 • čtvrtá třída: báseň „Píseň mládí“,
 • třetí třída: směs písní,
 • pátá třída: báseň „Prosba za mír“,
 • čtvrtá třída: báseň „Znám jednu zem“,
 • čtvrtá třída: píseň „Čechy krásné“,
 • třetí třída: dramatizace „Kohoutek hrdina“.

Vizitace okresního školního inspektora:

Dne 14. dubna vizitoval naši školu o. š. i. pan Alexandr Havaš.

Úprava hrobů:

Dne 17. dubna vyplely a pohrabaly hroby padlých Rumunů žákyně 5. třídy za dozoru učitelky M. Macourkové.

Slavnost 2. výročí osvobození Bzence:

Dne 19. dubna ke 2. výročí osvobození Bzence šla se školní mládež poklonit mrtvým, za nás padlým Rumunům. K pomníku padlých položila věnec a na hroby spoustu květin, zarecitovala, zazpívala a učitel O. Kučera promluvil krátce, abychom na své zachránce nezapomínali. Na sbírku pro strádající Rumuny (obec vybrala 23 500 Kčs), přispěly naše žákyně obnosem 385,50 Kčs.

Dar K. Č. K.:

Dne 18. dubna jsme dostali z daru Kanadského Červeného kříže 23 kg mouky a 3 kg kakaa. Hned jsme začali vařit kakao 3 x 150 porcí, tj. 450 porcí a nechali napéci 600 rohlíků. Účty za mléko a za pečení nám zaplatil Místní stravovací výbor.

K této dávce kakaa a mouky dostaly jsme vitamínové tabletky, kterými jsme podělili 8 nejslabších žákyň. Dostaly po 72 kusech.

Cestovní fond:

Třetí, čtvrtá a pátá třída dostaly na cestovní fond po 200 Kčs. Ze sběru hadrů 350 Kčs, z divadla, které sehrál učitelský sbor 232,50 Kčs, celkem 582,50 Kčs; obnos doplněn z příruční pokladny na 600 Kčs.

Štefánikův týden:

Dne 4. května bylo v občanské výchově vzpomenuto 28. výročí tragické smrti prvního ministra války čs. republiky generála Dr. M. R. Štefánika.

Den vítězství:

Dne 9. května v „Den vítězství“ jsme vzpomněli všech Bzenčanů, za minulé i této války padlých a umučených:

 • učitele Antonína Straky, + 1945,
 • J. Masopusta, + 1918,
 • Františka Zábelky, + 1919,
 • Anděly Šťastné, + 1944,
 • Marie Staňkové, + 1945,
 • Antonína Höhna, + 1945,
 • Floriána Jelínka, + 1945,
 • Františka Jurigy, + 1945.

Po přednesu básní, obsahem se k tomuto dni vázajícím, promluvil učitel Oldřich Kučera o těchto hrdinech. Odhalená deska se jmény bzeneckých mučedníků byla potom umístěna ve vstupní chodbě chlapecké školy.

 

Pamětní deska umístěná v chlapecké škole.

Očkování proti neštovicím:

Dne 20. května byly žákyně 1. třídy naočkovány proti neštovicím.

Veřejná školní slavnost:

Dne 25. května bylo „veřejné vystoupení škol“, aby žactvo ukázalo obecenstvu výsledky vyspělé tělesné výchovy.

Byla to zároveň veřejná oslava 63. narozenin prezidenta Dr. Edvarda Beneše.

O půl druhé seřadilo se žactvo v Olšovské ulici. V čele průvodu šly dívky v národních krojích a nesly standartu s nápisem: „V dětech je národ věčný“. Zhotovily si ji a pestrými barvami vymalovaly žákyně 4. třídy za vedení uč. M. Kudlíkové.

Potom jely dva ověnčené vozy s dětmi mateřské školy, většinou v národních krojích.

Za nimi dlouhý průvod žactva všech škol.

Zvučné pochody místní hudby dovedly nás na sokolské hřiště.

Po zahájení slavnosti předsedou MNV p. A. Dostálkem, promluvil o p. prezidentu Benešovi řídící učitel L. Koutný.

Potom následoval program.

 • první a druhá třída „U Broučků“ nacvičily učitelka Z. Sedláčková a A. Běhalová;
 • třetí třída cvičení na písně: „Dú Valaši“ a „Naše zvony“ – řídící učitelka M. Koubová,
 • čtvrtá a pátá třída cvičení na písně „Hrály dudy“ a „Sil jsem proso“ – učitelka M. Macourková a M. Kudlíková.

Ostatní část programu vyplnily ostatní školy. Počasí nám přálo, obecenstvo bylo s programem spokojeno a pochutnávalo si na výborném cukroví, což umožnily naše obětavé maminky. Napekly cukroví, nebo poslaly na ně cukroví. Řezníci darovali salámy na chlebíčky.

Zvláště se vyznamenal účinnou pomocí výbor Rodičovského sdružení naší školy a to paní Vytonská, Šimčíková, Belantová, Glosová, Píšťková a Čablová, které 3 dny pekly u Šimčíků a ještě na slavnosti tyto dobroty prodávaly.

Také „kolo štěstí“ a „tombola“ lákaly k sobě společnost.

O výtěžek, který je značný – 25 000 Kčs, se rozdělily 4 školy. Na nás připadlo 4 000 Kčs, ovšem po delším jednání.

Děti dostaly zdarma chléb s párkem, na kterém si dobře pochutnaly. Zaopatřil je místní stravovací odbor.

Narozeniny p. prezidenta Dr. Edvarda Beneše:

Dne 29. května jsme vzpomněli prezidentových narozenin malou slavností s tímto pořadem:

 • třetí třída: čten článek „Syn pracovitého chalupníka“,
 • první třída: „Přáníčko“,
 • druhá třída: „Přání“,
 • pátá třída: „Modlitba na Řípu“ – sborově,
 • třetí třída: píseň s mimikou „Já jsem muzikant“,
 • čtvrtá třída: „Panu prezidentovi k 28. 5.“,
 • čtvrtá třída: „Druhému panu prezidentovi“,
 • pátá třída: „Píseň k 28. květnu“,
 • pátá třída: „Ve vlasech stříbro“,
 • čtvrtá třída: sborově „To byl ten máj!“,

Týden od 16. 6. do 21. 6. jsme strávili takto: Všechny třídy vykonaly menší i větší vycházky do lesa Bzinku, kde hrály všeliké hry; do lesa Háje, kde sbíraly jahody; k mostu přes Moravu u stanice Lidéřovice, zpáteční cestu lukami; k Těmicím; na polní trať „U katova kříže“, k lignitovým dolům.

Třetí třída podnikla ještě zájezd do Uherského Ostrohu, kde si prohlédla zámek a město, podél řeky Moravy přišla do Veselí, kde rovněž zhlédla město, zámek, park a muzeum.

Čtvrtá a pátá třída zase zajela do Luhačovic, prohlédla lázeňské budovy, muzeum, přehradu i městečko.

Poslední den v týdnu jsme uspořádali roztomilou besídku s četnými veselými, zpěvními a tanečními čísly.

Odpoledne jsme byli na filmovém představení „Džulbars“.

Konec školního roku byl 28. června. Počet dětí 138, během roku nám ubylo 7 žákyň.

V srpnu 1947.

Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1947 – 1948

Zahájení školního roku:

Byl zahájen dne 1. září 1947 proslovem řídícího učitele chlapecké školy p. Ladislavem Koutným. Sešlo se proto žactvo obou obecných škol do kreslírny, přišli také četní rodiče, zvláště nově nastupujících dětí.

Po zazpívání hymny rozešly se žákyně do vykázaných tříd. 1., 2, a 4. třída jsou v přízemí dívčí školy, 3. a 5. třída ve 2. poschodí chlapecké školy.

Počet žákyň:

V jednotlivých třídách bylo zapsáno:

Třída: Počet žákyň: Národnost česká: Náboženství
řk. čs. čbr.
1. 34 34 31 3 0
2. 28 28 23 2 3
3. 28 28 24 3 1
4. 26 26 21 3 2
5. 28 28 26 1 1
Celkem: 144 144 125 12 7

 

Přidělení tříd:

Třídními učitelkami byly:

 • v 1. třídě: Marie Macourková,
 • v 2. třídě: Alma Běhalová,
 • v 3. třídě: Zdeňka Sedláčková,
 • ve 4. třídě: Marie Koubová,
 • v 5. třídě: Markéta Kudlíková.

Místní školní rada:

Složení místní školní rady zůstalo jako v minulém školním roce.

Vzpomínka na T. G. M.

Dne 13. 9. dopoledne na památku 10. výročí smrti prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka jsme vyslechli rozhlas a doplnili svým nacvičeným pořadem.

Pojistné:

Z peněz za odpadové hmoty zaplatila správa školy za všechny žákyně pojistné proti úrazu při sběru odpadových hmot.

Dorost ČČK:

Všechny žákyně od 1. třídy počínaje jsou členkami Dorostu ČČK a zaplatila příspěvky 3 Kčs. Dostáváme za to 10 čísel časopisu.

Pokladník Dorostu ČČK nám zaplatil 20 kalendáříků; byly rozdány hodným žákyním.

Výsledek vizitace:

Dne 7. 10. přišla zpráva o výsledku vizitace školy, kterou provedl o. š. i. pan Alexandr Havaš ve dny 26. 10. 1946 a 14. 4. 1947. Stav školy byl dobrý, chování žákyň chvalitebné, návštěva školy velmi pilná, výsledky vyučovací velmi dobré.

Den Osvobození:

Dne 27. 10. jsme měli oslavu dne osvobození. Žákyně předvedly nacvičený pořad a potom vyslechly rozhlasem vysílané hudební pásmo a řeč pana prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.

Konec byl sladký, žákyně dostaly po hrníčku kakaa.

Sbírka zeleniny:

Žákyně donesly na vaření polévek a pro OPM v Uherském Ostrohu zeleninu.

Třicáté výročí ruské revoluce:

Dne 7. 11. čtvrtou hodinu vyučovací oslavili jsme 30. výročí ruské revoluce s tímto pořadem:

 • učitelka M. Kudlíková v proslovu uvedla význam tohoto dne,
 • soutěž žákovských slohových prací na téma „Ze vzpomínek na pomoc sovětské armády při našich bojích o osvobození“,
 • třetí třída: říkanka „To oni“,
 • čtvrtá třída: říkanka „Ja znaju alfavit“,
 • pátá třída: recitační pásmo „Zdravice Rudé armádě“,
 • žákyně 3., 4. a 5. třídy četly výňatky z ruských povídek,
 • prohlídka sešitů a ruského jazyka,
 • ruská hymna.

Sbírka peněz:

K zakoupení věnců a květin na desku padlých, umístěnou na chlapecké škole, jsme věnovaly sbírku 159,50 Kčs.

 

Žákyně u vánočního stromku v roce 1947.

Památka Karla IV.:

Dne 29. 11. jsme vzpomenuly přednáškou blahodárné vlády Otce vlasti Karla IV.

Mikulášská besídka:

Dne 6. 12. uspořádala Samospráva 3. a 5. třídy „Mikulášskou besídku“. Hlavní zásluhu měly vedoucí učitelka M. Kudlíková a Z. Sedláčková, které nacvičily výstupy a krásně upravily jeviště. Po programu andělská družina s Mikulášem rozdávala spoustu dárků. Dychtivost dětí mírnila pekelná chasa s luciferem v čele. Také maminky se přišly na nás podívat.

Rodičovské sdružení:

Hned po besídce jsme zahájili schůzi Rodičovského sdružení a zvolili nový výbor s předsedkyní paní Karlou Šimčíkovou.

Vizitace:

Dne 18. 12. vizitoval naši školu o. š. i. pan A. Havaš.

Samospráva 5. třídy:

Dne 19. 12. uspořádala samospráva 5. třídy besídku u vánočního stromku. Účinně tu pomohlo Rodičovské sdružení, aby kromě duševního, dostalo se žákyním i chuťového požitku výborným čajem, obloženými chlebíčky a cukrovím. Samospráva pozvala též řídící učitelku a na konec se dala vyfotografovat, jak viděti z podařeného snímku.

Vánoční strom:

Téhož dne o půl páté zahájily všechny školy rozsvícení vánočního stromu na náměstí koledami, recitacemi a přednáškou řídícího učitele chlapecké školy p. Lad. Koutného.

Vánoční besídka:

Na den 20. 12. připravila Samospráva 4. třídy také vánoční besídku, k jejímuž programu přispěly všechny třídy:

 • čtvrtá třída: výstup „Stromeček“,
 • první třída: říkanky „Mikuláš“, „Koleda“, „Přání“,
 • třetí třída: koleda „Veselé vánoční hody“,
 • druhá třída: „Přivítání“,
 • třetí třída: báseň „Zimní host“,
 • pátá třída: sborová recitace „Prosinec“,
 • čtvrtá třída: „Vánoční scéna“,
 • čtvrtá a pátá třída: koledy – na klavír doprovázela řídící učitelka.

Dar ČČK:

Dne 7. 1. bylo z daru ČČK poděleno 23 žákyň šatstvem, prádlem a obuví.

Pololetí:

Dne 31. ledna byly rozdány školní zprávy. Pololetní prázdniny trvaly od 1. do 9. 2. 1948.

Třicet let trvání Rudé armády:

Dne 23. 2. promluveno přístupným způsobem o třicetiletém trvání Rudé armády a jejím významu pro nás.

Den 25. únor:

Den 25. 2. zůstane trvale zapsán v historii československých pracujících. Ministerský předseda Klement Gottwald oznámil, že prezident Dr. Edvard Beneš schválil podle jeho návrhu novou vládu.

Narozeniny T. G. Masaryka:

Dne 6. 3. odpoledne jsme oslavili narozeniny prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Slavnost byla zahájena přednáškou učitelky Almy Běhalové „O našem Tatíčkovi“ a řídící učitel chlapecké školy Lad. Koutný promluvil o Bachmači a Sokolovu. Potom se střídaly v programu všechny třídy.

Úmrtí Jana Masaryka:

Dne 12. 3. jsme vyslechly rozhlasem vysílanou pietní vzpomínku na zemřelého velikého syna velikého otce, ministra zahraničí Jana Masaryka.

Týden proti alkoholismu:

V týdnu „proti alkoholismu“ od 7. do 13. 3. upozornily učitelky ve svých třídách na škody na zdraví a národním majetku.

Dar OPM:

Dne 15. 3. obdržely jsme od OPM v Uh. Ostrohu 1 300 Kčs, jimiž byly poděleny tyto žákyně: Jiřina Jurečková 400 Kčs, Bohumila Rudlová 300 Kčs, Anna Vaňharová 300 Kčs, Helena Stürzenhoferová 300 Kčs.

Besídka:

Dne 23. 3. odpoledne uspořádaly Samosprávy tříd besídku Míru ČČK s heslem: „Mládež míru – mír mládeži“. Ve velmi pěkném pořadu žákyně všech tříd recitovaly básně, zpívaly a 4. i 5. třída sehrály dvě scény. Obrázek je z té, kterou provedly žákyně 5. třídy (zřejmě se ale jedná o žákyně mladších ročníků – pozn. přepisovatele).

 

Scéna žákyň 5. třídy v rámci besídky Míru konané dne 23. 3. 1948.

Úcta k mrtvým:

Dne 27. 3. zanesl dorost ČČK kytici na hrob Rumunů a věnec na hrob bzeneckých mučedníků.

Oprava školy:

Ačkoliv od října 1947 do konce března 1948 se naše škola hemžila zedníky, instalatéry, malíři, nevynechali jsme ani jednu vyučovací hodinu, jen v tělocvičně se nemohlo cvičit.

/Změna zapisovatele kroniky/

Česká škola byla vždy místem, v níž se odrážely politické, hospodářské a sociální proudy národního života. V letošním roce se přímo zapjala do samého středu politického dění. Byly to únorové události, po nichž nastaly jak v státním, tak i ve školním životě podstatné změny.

Únorové události vnesly u nás jasno. Vítězstvím pracujícího lidu nastolena u nás vláda lidové demokracie. Prezident Beneš v dramatické únorové době zůstal věren lidu a odkazu našeho odboje, když podepsal složení vlády nové obrozené NF, které bylo v míře co největší umožněno uskutečňovat ideály socialismu v naší republice.

I učitelstvo bylo vyzýváno, aby vysvětlilo žactvu význam únorových událostí i pro sjednocení národa, jež posléze projevilo se postavením jednotné kandidátní listiny pro volby do Národního shromáždění.

V Bzenci bylo odevzdáno pro jednotnou kandidátku 2 731 lístků, bílých lístků bylo 285, neplatných 85. V celé republice bylo pro jednotnou kandidátku NF odevzdáno 89,28 % lístků a bílých lístků 10,72 %.

Vítězství lidové demokracie uspíšilo i odhlasování nového školského zákona, takže od 1. září 1948 začali jsme vyučování s novou jednotnou školou s ministrem Zdeňkem Nejedlým v čele.

Kromě vzrušujících, nakonec však radostných událostí byly to i smutné zprávy, jež se těžce dotkly citů naší školy. Byla to především smrt Jana Masaryka, jenž v dramatické únorové době postavil se mužně po bok lidu: „Neuvažoval jsem ani minutku, kde je moje místo. Je s lidem, s Čechy a Slováky, které miluji.“

Druhou smutnou zprávou bylo vzdání se prezidenta Dr. Edvarda Beneše svého úřadu, a to listem ze dne 7. 6. 1948, jenž končil těmito památnými slovy: „Přeji všem svým drahým spoluobčanům, jejich odpovědným zástupcům a jejich vládě, aby republika zůstala ušetřena všech pohrom, aby všichni žili a pracovali ve snášenlivosti, lásce a odpouštění, svobody přáli a svobody svědomitě užívali. Věřím v dobrého genia našeho lidu a věřím v krásnou budoucnost naší drahé republiky.

Novým prezidentem byl zvolen 14. 6. 1948 ve Vladislavském sále pražského hradu dosavadní předseda vlády Klement Gottwald, o němž řekl výstižně při volbě předseda NS Dr. John, že je prezidentem této země, tohoto lidu a této doby.

V rámci „Týdne radosti“ účastnily se žákyně divadelního představení „Nejkrásnější den“ od J. Johna a filmu „Vlast vítá“.

Dne 31. 5. vizitoval naši školu školní dozorce p. Ludvík Jaroš.

Dne 16. 6. konalo učitelstvo ze Bzence a okolí pracovní schůzi za projevu šk. dozorce p. Lud. Jaroše o pracovní škole, řízené zásadou, že co může vykonati dítě, ať tak činí za předpokladu, že podnět k práci dá napřed učitel.

Dne 11. června 1948 konán zápis žákyň na školní rok 1948/49 a bylo zapsáno celkem 144 žákyň.

Únorové události způsobily i změny v učitelském sboru. OŠV v Uherském Hradišti z 30. 3. 1948, č. 703 po návrhu Okresního akčního výboru od 1. 4. 1948 učitelku Marii Macourkovou na obecnou školu v Moravském Písku, učitelku Marii Koubovou zprostil správy školy a správou školy pověřil učitele Slavoljuba Čapka, přiděleného z měšťanské školy chlapecké od 1. 4. 1948 na obecnou školu dívčí v postavení definitivního učitele dle §4 UZ. Dlouho však zde nepůsobil. Již 25. 6. 1948 zahynul ve výkonu veřejné služby městu Bzenci při automobilovém neštěstí u Havlíčkova Brodu.

Slavoljub Čapek se narodil 4. 11. 1908 v Brožani, okr. Křiževci v Jugoslávii. Domovské právo měl v Milokošti u Uherského Hradiště. Jeho manželka Lidmila Čapková, rozená Šlechtová, pochází ze Bzence.

Obecnou školu navštěvoval v Micholjaci, nižší střední a učitelský ústav v Křiževci v Jugoslávii.

Služební místo nastoupil 5. 12. 1930 v Topolovici, okres Grubišno Polje v Jugoslávii.

Dne 1. 7. 1947 nastoupil jako smluvní učitel na měšťanské škole chlapecké v Bzenci.

Bojů osvobozeneckých účastnil se jako partyzán čsl. brigády Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii a to od 9. dubna 1943 do 9. května 1945 v hodnosti nadporučíka.

Dne 1. 5. 1946 obdržel pochvalné uznání za obětavou činnost na kulturní obnově země.

Prezidentem čsl. republiky vyznamenán za zásluhy medailí I. stupně dne 21. srpna 1945.

Zanechal vdovu a 3 dítky ve stáří 16, 10 a 5 let.

V Bzenci účastnil se pilně mimoškolského života a to jako člen Místní národní rady, kulturní referent MNV a jako člen Místního akčního výboru.

Divný byl věru jeho osud, když dal mu uniknouti tak mnohým nebezpečím v partyzánských bojích, aby ani ne po roce působení v čsl. republice srazil ho navždy k zemi!

Na jeho místo ustanoven výnosem OŠV v Uh. Hradišti z 29. 8. 1948 od 1. 9. 1948 dosavadní řídící učitel obecné školy chlapecké v Bzenci Ladislav Koutný.

V Bzenci 5. 9. 1948 – Ladislav Koutný, ředitel

Školní rok 1948 – 1948

Školní rok začal 1. září o 9 hodině ranní školní slavností v hlavní školní budově.

Dle výnosu MŠVU (Ministerstvo školství, věd a umění – pozn. přepisovatele) uspořádán „Svátek čsl. školy“, kde k žactvu obou národních škol a k četným rodičům promluvil ředitel Ladislav Koutný o významu nového školského zákona. Také poukázal na nutnost vypověděti boj nepořádku a ledabylosti a pustiti se s chutí do nové práce pro prospěch svůj a blaho naší milé republiky. Nakonec sdělil rodičům prvňáčků pokyny a rady ohledně pomůcek, vyučování a kontrolování jejich dítek. Po zazpívání hymen odešlo žactvo do svých tříd.

OŠV v Uherském Hradišti ze dne 29. 8. 1948, č. 2 009 ustanoven ředitelem na zdejší škole od 1. 9. 1948 dosavadní ředitel národní školy chlapecké Ladislav Koutný. Místo učitelky Markéty Kudlíkové, jež přemístěna na místní národní školu chlapeckou, ustanovena učitelka této školy Helena Dvořáková.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě – ředitel Ladislav Koutný,
 • v 2. třídě – učitelka Helena Dvořáková,
 • v 3. třídě – učitelka Alma Běhalová,
 • ve 4. třídě – učitelka Zdeňka Sedláčková,
 • v 5. třídě – učitelka Marie Koubová.

Zavedením nového školského zákona nastaly nové úkoly výchovné i vyučovací. Proto i naše škola snažila se pochopit plně pracujícího člověka a jeho úsilí o nový socialistický společenský řád. Zásady lidové demokracie pronikaly vším školním životem. I učitelstvo našeho sboru se odborně i politicky vzdělávalo, aby mohlo lépe pracovati jak ve prospěch žactva, tak i pracujícího lidu ve vědomí, že jednotícím ideálem nás všech je socialismus.

Dne 8. září konána tryzna za zesnulého prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Po přednesu básní následoval smuteční projev ředitele Lad. Koutného, načež tryzna zakončena hymnami.

Dne 14. září konány třídní smuteční vzpomínky na T. G. M.

V měsíci září založen v každé třídě Dorost Čs. Č. kříže, za jehož členky přistoupily všechny žákyně, když jim předtím byl vyložen význam organizace.

Dne 16. 10. 1948 navštívil naši školu okresní školní inspektor Ludvík Jaroš a byl přítomen vyučování ve všech třídách.

Ve dnech 25. a 26. září konána oslava padesátiletého trvání měšťanské školy v Bzenci, k jejímuž zdaru pomáhali i členové našeho učitelského sboru.

Dne 18. 10. konána okrsková schůze učitelstva, na níž referoval ředitel střední školy Urban Blahutka o povinnosti učitelstva přispěti ke zvýšení dodávek potravin a o způsobu, jak má učitelstvo postupovat.

Naše škola přiložila ruce k dílu. Aby naše žákyně se zajímaly o dodávky a samy prakticky tomu dopomáhaly, byla dodávková akce vysvětlována a používána i ve vyučování, především v počtech, v prvouce a vlastivědě. Třídní učitelé zhotovili diagramy dodávek a dle nich i žákyně vyšších tříd. Rodičům, kteří splnili dodávky, napsaly žákyně od 3. třídy počínaje děkovné dopisy. Z nižších tříd žákyně dotyčných rolníků poděkovaly ústně vzkazem ze školy.

Jestliže naše žákyně lásku republice dokazovaly zvýšenou pilností a větším sběrem odpadových hmot, odpadovou akcí zapojovaly se tím víc do života.

Třicet let ČSR. Časový odstup a slavné vítězství SSSR nad fašistickým Německem ukázalo sílu ruské revoluce v roce 1917, která i u nás po celou dobu trvání první republiky nebyla doceňována. Zásluha Masaryka, Beneše a Štefánika jako osvoboditelů byla vždy uváděna jen ve spojitosti se západními mocnostmi. Vliv ruské revoluce svým vyhlášením svobody porobeným národům i u nás přezírán. Mnichovské doklady německého ministerstva zahraničních věcí, nalezené v Berlíně ruským vojskem, dokázaly, že význam našeho osvobození od západních mocností byl přeceňován, že i zde jim byly přednější vlastní zájmy hospodářské, jak přímo názorně vidíme v současné době, kdy evropské západní mocnosti jsou vedeny kapitalistickým imperialismem Spojených států amerických.

Proto i naše jednotná škola plně vyzvedla vedle západních spojenců i význam ruských revolucí v roce 1917 pro naše národní osvobození.

Dne 22. 10. 1948 pořádána v Bzenci okrsková schůze učitelstva, na níž z prázdninového kurzu politického podala referát učitelka Marie Koubová. Školní dozorce L. Jaroš pojednal o doplňovacích a doučovacích skupinách a kroužcích, jež na naší škole týkají se počtů a jazykových vyučování.

I naše škola zavedením doučovacích skupin odstraňovala sociální nespravedlivost u méně nadaných žákyň.

Třicetileté trvání naší svobody oslavily obě národní školy společně recitacemi básní, sborovými výstupy, veselohrou a zpěvohrou. Proslov měl ředitel Oldřich Kučera.

Dne 6. 11 k oslavě Říjnové revoluce pořádána opět společná slavnost s projevem ředitele Lad. Koutného v dětském duchu o významu říjnové revoluce jak pro sovětské národy a naši svobodu, tak i pro pokrok celého světa. Bohatý program byl zakončen pásmem k 7. 11 a zapěním ruské hymny Sovětského svazu žákyněmi 5. třídy a všemi přítomnými zapěním našich hymen.

Dne 23. 11. 1948 konaly obě národní školy slavnost k narozeninám prezidenta Kl. Gottwalda. Bohatý program zahájen Písní práce a projevem ředitele Oldřicha Kučery. Kromě recitací básní a zpěvů českých i ruských byly sehrány 4 veselé výstupy.

Jako dar pracujícího lidu k 52. narozeninám prezidentovým zaveden od 15. do 20. listopadu „Týden vzorné práce“. Naše škola zlepšila dochvilnost v docházce školní, zvýšila péči o čistotu třídy i žaček. Byly vytyčeny v hlavních předmětech plány, jež také splněny. Vliv učitelů jevil se i na zvýšeném sběru odpadových hmot.

Dne 17. 12. byla v Bzenci pracovní okrsková schůze učitelstva, na níž školní dozorce soudruh Ludvík Jaroš referoval o vývoji lidské společnosti až k současné době, v níž i škola má svým zapojením se do života významné místo.

Dne 20. 12. pořádaly obě národní školy veřejnou slavnost vánočního stromu s udílením dárků všemu žactvu. Bohatý program měl 21 čísel, většinou vánočních scének, veselých výstupů a lahodných koled. Proslov měla učitelka Alma Běhalová. Zvláštní peněžité dary obdržely děti legionářů a partyzánů.

Dne 21. ledna konána vzpomínková slavnost žactva obou národních škol k 25. výročí úmrtí V. I. Lenina. O životě Lenina a o jeho krásném poměru k dětem promluvil ředitel Ladislav Koutný. Pásmo o Leninovi přednesly žákyně 5. třídy. Po recitaci četných básní slavnost ukončena písní „Pochod mladých průkopníků“ a hymnou Sovětského svazu.

Na podkladě výnosu MŠUV konána mimořádná učitelská porada, na níž po referátu ředitele Lad. Koutného přikročeno k rozpravě o marxismu-leninismu, z níž vyjímáme hlavní body:

 • Leninismus je Leninovo učení, jímž se rozumí marxismus epochy imperialismu a proletářské revoluce.
 • Síla a živoucnost marxismu-leninismu spočívá v tom, že se řídí v práci po výtce potřebami materiálního života společnosti.
 • Hlavní činitel v systému podmínek materiálního života společnosti je způsob dobývání materiálních statků (potravy, oděvu, nástrojů, bydliště atd.), potřebných k tomu, aby společnost mohla žít a se rozvíjet.
 • Zásada Marxova materialismu je, že myšlení vychází z bytí a ne dle staršího idealistického nazírání bytí z myšlení.
 • Historická věda musí věnovat pozornost především dějinám výrobců materiálních statků, dějinám pracujícího lidu.
 • Leninismus stává se svým charakterem světovým učením proletariátu a zbraní utlačovaných národů.

Dne 12. ledna zasláno žákyněmi naší školy na Jiráskův fond 1 036 Kčs a členy učitelského sboru 400 Kčs.

Československý Červený kříž věnoval naší škole 10 oděvních součástek, 1,67 kg kakaa, 0,77 kg mouky a 148 krabiček zubního prášku. Dne 7. a 22. 1. 1949 bylo uvařeno pro všechny žákyně kakao, z mouky napečeny rohlíky. Polévky věnovány školní stravovací stanici.

Dne 3. 2. účastnily se žákyně pohřbu spolužačky z 2. třídy Jiřiny Zamazalové, s níž se rozloučil za dívčí školu ředitel Lad. Koutný.

V rámci krajského zřízení stalo se Veselí nad Moravou sídlem našeho nového okresu. Je téměř na středu okresu a má komunikační spojení do všech míst.

Okresním školním dozorcem je ředitel národní školy v Uherském Ostrohu soudruh Josef Vitek.

V „Týdnu spořivosti“ vyložili učitelé, že pití lihovin škodí nejen tělesnému a tím více duševnímu rozvoji mládeže, ale že neméně brzdí budování všech našich nových snah, především budování socialismu.

A toho si musí být naše mládež jako jedna z nejlepších v Evropě tím více vědoma, protože ČSR stojí v čele pokroku ve svazku lidových demokracií. Od únorových událostí v roce 1948 jdeme nezadržitelně do nové doby po boku bratrského Sovětského svazu!

Dne 5. dubna vizitoval naši školu okresní školní dozorce Josef Vitek. Téhož dne odpoledne konána okrsková schůze učitelstva, na níž provedeny volby do odborové rady. Na to učinil projev ředitel Ladislav Koutný o vlivu únorových událostí na další náš vývoj.

Ve všech třídách sestaveny pracovní brigády, jež v mimoškolní době při čištění parků na Horním náměstí, koutu u farního dvora, svahů před kostelem, dále při čištění školního dvora celkem 247 hodin v hodnotě 1 482 Kčs, jako dar republice k IX. sjezdu KSČ.

Žákyně V. třídy odpracovaly kromě toho při čištění a sbírání papírků ve školní zahradě, v parcích, na náměstí, v Olšovci, na Babí a při umývání oken ve třídách a úklidu ve třídě 67 hodin v hodnotě 402 Kčs.

Na vzornou polskou školu ve Varšavě vybráno žákyněmi 555 Kčs, na bulharské děti 9 kg kostkového cukru.

Ve středu 13. dubna účastnila se i naše škola mírové veřejné slavnosti „Chceme mír“, na níž učinil projev osvětový inspektor J. Grones.

V úterý 19. dubna konána slavnost 4. výročí osvobození Bzence rumunským vojskem, na níž promluvil předseda MNV s. Petr Pospěch; žákovské zpěvy řídil odborný učitel Ferdinand Dvořák. Shromážděné obyvatelstvo odebralo se pak k farnímu kostelu na rumunský hřbitůvek, kde promluvil vojenský osvětový důstojník. Nakonec na místním hřbitově u hrobu obětí fašistického násilí promluvil ředitel Oldřich Kučera.

Dne 9. 5. konána školní oslava Dne vítězství, na níž po projevu ředitele Lad. Koutného o znovu osvobozené princezně Svoboděnce následovaly recitace a písně žactva všech tříd obou národních škol. K zakončení oslavy zapěly žačky 5. třídy píseň „Stěnka Razin“ a hymnu sovětskou i naši.

Slavnost Svátku matek konala se v neděli 15. května. Ráno měla proslov v rozhlase předsedkyně Rady žen paní Trundová a po ní dětí z mateřské školy přednášely básničky. Odpolední průvod zahájen za hudby kapitána Votruby alegorickými vozy s dětmi mateřské školy. Po přivítání obecenstva předsedou MNV s. Petrem Pospěchem a po proslovu ředitele Lad. Koutného následoval vlastní pořad žactva od mateřské školy až po školu střední. Ze zdařilé slavnosti obdržela naše škola 3 500 Kčs, které použity na částečné hrazení cestovného při vlastivědných zájezdech žákyň 5. třídy do Luhačovic a Strážnice, žákyň 4. třídy do Trenčianských Teplic a žákyň 1. – 3. třídy na Přívoz u Lidéřovic.

Dne 19. května konána porada členů obou sborů za předsednictví ředitele Ladislava Koutného ohledně vyplňování výkazu o čtrnáctidenní pracovní pomoci o prázdninách.

Dne 24. 5. pořádána okrsková schůze učitelů v Moravském Písku. Učitelstvo za přítomnosti inspektora Josefa Vitka a okresního kulturního referenta ředitele Oldřicha Kučery bylo přítomno vyučování ruštiny ve 3. třídě střední školy za vedení kolegyně Vladimírovičové. Odborné školení vedla kolegyně M. Jurečková. Za nepřítomného politického referenta promluvili ředitel Oldřich Kučera a ředitel Ladislav Koutný.

Dne 23. a 27. 5. očkovány žákyně proti TBC.

Dne 27. 5. viděly žákyně zdarma k poctě IX. sjezdu KSČ krásný ruský film „Cirkus“.

Ve dnech 25. – 29. května konán v Praze IX. sjezd KSČ, aby provedl účet ze své činnosti a současně určil i směrnici dalšího rozvoje naší republiky na cestě k socialismu. Ježto socialismus může nad kapitalismem zvítěziti jen na základě vyšší produktivity práce, bylo ve všech referátech oceněno údernické hnutí a socialistické soutěžení, což vše je příkladné i pro naši mládež.

Dne 20. června konala se porada učitelského sboru ohledně vyplňování výkazu činnosti za předešlé prázdniny a školní rok 1948 – 1949.

Dne 25. června účastnilo se žactvo obou národních škol vzpomínkové oslavy tragicky zesnulého správou školy pověřeného učitele Sl. Čapka a městského tajemníka Antonína Válka. Projevy učinili ředitel Oldřich Kučera a předseda MNV s. Petr Pospěch.

Dne 27. června konala se okrsková schůze, na níž jednáno o výkazech činnosti.

V akci „Sběr papíru a textilu na nové učebnice“ za období leden – květen umístila se naše škola na druhém místě v okresu množstvím 4 190 kg při 385,4 % splnění normy. Pro sběr odpadových hmot o prázdninách zřízeny pro každou třídu brigády.

Žákyněmi odesláno léčivých bylin ve váze 16,84 kg, a to: 9,50 kg černého bezu, 1,50 kg přesličky, 0,36 kg hluchavky, 0,29 kg jitrocele, 3,70 kg žebříčku, 0,49 kg lipového květu a 1 kg třešňových stopek.

Za školní rok 1948 – 1949 uspořily žákyně naší školy 30 110 Kčs; ocitly se tak na prvním místě z místních i okolních škol.

V zakončení školního vyučování účastnily se žákyně jednotlivých tříd navzájem besídek.

Se školními zprávami obdržely žákyně současně i čokoládové cukroví v množství 14 ½ kg; poukaz ke koupi za 1 017 Kčs obdrželo ředitelství dívčí národní školy na žádost od ONV ve Veselí nad Moravou.

Dne 13. července 1949 – Ladislav Koutný, ředitel.

Školní rok 1949 – 1950

Zahájen společně oběma národními školami. V projevu ředitele Ladislava Koutného vysvětlen rodičům i žactvu význam jednotné školy a údernického hnutí pro zdárné uskutečňování pětiletky i ve škole. Za příklad kladeni kromě úderníků z řad dělnictva oba naši prezidenti, pak Lenin a Stalin. Na to promluveno žertovně k prvákům, načež uděleny pokyny rodičům. Po zapětí hymen odešlo žactvo s třídními učiteli do tříd.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě Lad. Koutný,
 • v 2. třídě Helena Dvořáková,
 • v 3. třídě Marie Koubová,
 • ve 4. třídě Alma Běhalová,
 • v 5. třídě Zdeňka Sedláčková.

Učitelka domácích nauk Julie Hanzlíková přidělena v zastoupení liter. učitelky na národní školu v Těmicích od 1. září 1949 (o. š. v. Veselí, 32 576 z 19. 8. 1949).

Dne 5. 4. 1950 podala si učitelka M. Koubová žádost na dočasný odpočinek a místo ní nastoupila jako kandidátka učitelství od 1. 5. 1950 Anna Šumberová (o. š. v. Veselí, 32 520 z 3. 5. 1950).

Odborný učitel Antonín Pojeta vyzdobil I. třídu pěknými kresbami a hýřivými slováckými ornamenty. Dojem při vstupu do třídy je překvapující.

Ustavující schůze Sdružení rodičů a přátel školy konána hned 1. 9. 1950 za přítomnosti 38 členů. Po vysvětlení ředitele školy nového vládního nařízení o SRPŠ provedeny volby a vypracován pracovní program pro školní rok 1949 – 1950, jenž byl plně splněn.

Dne 27. 9. konána okrsková schůze učitelská, na níž předseda ROH s. Jar. Vítek pojednal o průkopnickém hnutí ve školách, po něm jednatel ROH s. Weber promluvil o hospodářském životě v západních zemích a státech s lidovou demokracií. Nakonec okresní školní inspektor s. Jos. Vitek pronesl své poznatky ze škol, jež navštívil.

Dne 6. 10. zúčastnily se žákyně vojenské slavnosti „Dukla“ na náměstí.

Dne 20. 10. byla pracovní schůze učitelů bzeneckého okrsku v Domaníně, na níž po hospitaci v počtech ve 4. a 5. školním roce u uč. s. Poláška následovala diskuze a po ní přednáška okresního školního inspektora s. Jos. Vitka o významu učení marxismu-leninismu v hospodářství.

Dne 26. 10. byla ve Veselí pracovní schůze OPS a všech jeho sekcí za předsednictví okresního školního inspektora s. J. Vitka. První přednáška byla o formalismu ve škole, druhá o zakládání pionýrství především na středních školách. Krajský inspektor s. Bouška: „Pracovní poměr k práci“.

Dne 1. 11. zúčastnily se žákyně pietní slavnosti odhalení pomníku obětem nacismu.

Dne 7. 11. konána školní slavnost k Říjnové revoluci. Po projevu ředitele Lad. Koutného následoval bohatý program.

Dne 16. 11. 1949 konána v Bzenci okrsková schůze učitelstva za přítomnosti krajského inspektora Jana Boušky a o. š. i. Jos. Vitka a předsedy ROH s. Jar. Vítka, jenž promluvil o odbor. časovostech a o imperialistickém kapitalismu. Před schůzí bylo učitelstvo přítomno při vyučování čtení v I. třídě za přítomnosti obou inspektorů. Vyučující ředitel Ladislav Koutný podal obrázek průpravného čtení od počátku až po čtení celků.

Od 7. – 19. 11. byla učitelka Helena Dvořáková přítomná politickému školení v Brně.

Jako dar žákyň naší školy zaveden k 53. narozeninám prezidenta K. Gottwalda „Týden vzorné práce“ – od 21. – 27. 11.

Dne 18. 12. pořádaly obě národní školy veřejnou slavnost k poctě 70. narozenin J. Stalina. Po proslovu učitelka M. Kudlíkové následoval bohatý program o dvaceti číslech.

Dorost ČČK za vedení učitelky A. Běhalové odeslal 13 kg jablek žákyním školy v Karviné, což bylo podkladem vzájemnému dopisování s našimi žákyněmi V. třídy.

Ve školní oslavě měl ředitel L. Koutný projev o I. Leninovi, především z jeho mládí. Z jeho života vyzvednuty charakteristické jevy, jež osvětlily i žactvu srozumitelně jeho velikou osobnost a dějinný význam i pro nás a naši republiku.

Učitelé využili střílení do dělníků v italské Modeně k vysvětlení dětem rozdílu mezi naší vládou lidové demokracie a vládou panské demokracie v Itálii, v níž rozhodujícím činitelem je kořistnický kapitalismus. SNB u nás je naopak ochránkyní dělnických práv!

Dne 25. 1. 1950 konána pracovní schůze učitelů ve Veselí s přednáškou profesora Popeláře: „Závadné děti“.

Dne 21. 2. byla okrsková schůze v Moravském Písku. Hospitováno v občanské nauce při vyučování učitelky Jurečkové na střední škole. Pak následovala přednáška odborného učitele Antonína Pojety „O dialektickém a historickém materialismu“.

Žákyně 3. až 5. třídy napsaly 12 děkovných dopisů údernicím Státní výzkumné stanice, octárny a MNV v Bzenci.

Dne 7. 3. vyslechly žákyně rozhlasový pořad, v němž promluvil ministr Zd. Nejedlý uznale o T. G. M.

Na poradách učitelského sboru pojednáváno o poznatcích a zkušenostech z nových učebnic a to početnic a čítanek pro všechny školní roky. Na základě potřeb pomůcek dle nových početnic zakoupeny ihned do každé třídy krámské váhy se závažím, míry duté a základní tělesa měřická. Do 1. třídy zakoupeno 1 velké ruské počítadlo a 35 malých počitadel.

Na nových třech nástěnkách na chodbě národní dívčí školy uveřejňovány dopisy žákyň údernicím a rodičům při významnějších událostech jakož i dobrovolné pracovní závazky tříd i jedinců.

Dne 1. 5. zúčastnilo se učitelstvo májového průvodu ve Veselí, když týden před tím zvali všichni členové učitelského sboru ve dvojicích obyvatelstvo na májovou slavnost.

Žákyně zúčastnily se během školního roku více kinopředstavení, z nichž vedle pásem krátkých filmů v paměť vepsalo se o životě a díle Mičurina „Život v květech“. Nade vše zapůsobilo i do dětských srdcí představení „Mladá garda“. Děj pro svoji vlasteneckou tendenci byl sledován s velkým zájmem. Vystupování hochů a dívek z Mladé gardy bylo výchovně velmi působivé! Při každém objevení se Rudé armády dávaly děti hlasitě najevo k ní své sympatie.

Ve dnech 3. – 9. 6. konána na naší škole zpravodajská akce o soudním řízení se Zemínovou atd. Přispěla nejen k objasnění žactvu otravné úlohy domácí i zahraniční reakce, ale tím více k projevům dětské lásky jak k naší republice, tak i k SSSR.

Závazky, jež dali si učitelé i žákyně, splněny s naprostým zdarem, jak přesvědčil se ředitel školy. Závazky žákyň 4. a 5. třídy vedly k tvořivé práci.

Při budování státu socialistického vystoupilo do popředí zájmů údernické hnutí. Úderníci myslí na zlepšení práce před prací i při práci. Jejich tvořivá práce po poznání výhod je následována spolupracovníky, čímž vznikají pracovní úderky. Tyto jsou úsvitem na cestě k socialismu, neb větší pracovní výkonnost je první zárukou vítězství nad kapitalistickým hospodařením.

O hrdinný boj úderníků za vyšší pracovní výkon byl příkladem i nám při vychovávání a vyučování žákyň. Ač naše učitelské údernictví jevilo se v tomto roce zatím jako socialistické soutěžení, přece přineslo nám i žákyním nejedno potěšení a radost z práce. Na potvrzení této výchovné a tvořivé práce uvádíme dále doklady z naší činnosti učitelské během roku: organizování sběrů, pracovních brigád, doučovacích skupin za pomocí žákovských samospráv, školních a veřejných slavností, hlavně pak různých významných akcí – mírová propagace, Modena, oslava 1. Máje, propagace JZD ve třídách, propagace pionýrství – to vše vedlo nejen k prohlubování spolupráce mezi členy učitelského sboru, ale i ke vzrůstající činnosti samospráv a nakonec k tvořivé práci prozatímních pionýrských oddílů.

Výraznější zapojení všech členů učitelského sboru do socialistického soutěžení je zřejmé při plnění kolektivního závazku, jímž bylo prostudování a posouzení i písemné nových početnic a čítanek a politicky ideové rozhovory při měsíčních učitelských poradách.

Žákovské samosprávy měly u nás hned od začátku kolektivní prvky. Byly to především zdravotní letky ve 4. a 5. třídě, jež konaly znenadání přehlídky žákyň na celé škole. Byly to dle potřeby v nejnižší třídě pomocné brigády z vyšších tříd.

Význam žákovských samospráv a jejich působnost vzrůstala danými úkoly především při významných událostech, kdy žákyně stanovily si závazky. Tyto závazky, uveřejňované na třídních, důležitější i na chodebních nástěnkách byly kontrolovány, jejich plnění kritizováno.

Pionýrské prozatímní oddíly byly u nás založeny až 2. 6. 1950. Po vyjasnění si úkolu byly založeny jako pomocníci učitelů. Proto i pionýrské závazky směřovaly ku zlepšení prospěchu i chování žákyň; byly veřejně vystaveny a kontrolovány. Jestliže při žákovské samosprávě byly zapojovány k činnosti všechny žákyně, členky přípravných pionýrských oddílů staly se špičkami žákovské samosprávy již při plnění svých pionýrských závazků, neb konec konců prvním předpokladem skutečného pionýra je velmi dobrý prospěch. Prozatímní pionýrské oddíly dostaly nakonec za úkol připraviti program besídek a to pionýrský oddíl 4. třídy v závodě našeho patrona a 5. třídy na zakončení školního roku, jehož vystoupení za řízení učitelky Zd. Sedláčkové bylo velmi zdařilé.

Přispěla-li činnost prozatímních pionýrských oddílů ke zlepšení prospěchu žákyň, je nutno dbáti, aby tak samy žákyně staly se nejlepšími propagátorkami pionýrského hnutí i doma. Přesvědčí-li se rodiče, že pionýrství je i jejich pomocníkem ve výchově dítek, ve snaze o lepší prospěch dítek, pak rázem odstraní se všechny předsudky k prospěchu tohoto nového hnutí v našich školách.

Činnost SRPŠ omezila se kromě první schůze jen na pořádání dvou nadílek a pořádání dvou veřejných slavností a to k sedmdesátým narozeninám J. Stalina a k Svátku matek. Jinak výchovná činnost nebyla, když pro malou účast na schůzi byla odřeknuta přednáška „O výchově dětí v rodině“ dle Makarenka. SRPŠ zakoupeny dva strojky na ořezávání tužek, přebytečné nové učebnice, 5 krámských vah se závažím a hrazeno cestovné žákyním 3. až 5. třídy na výletě do Luhačovic.

Patronát nad naší školou přijal závod Oděvní družstvo v Bzenci a to při školní slavnosti 9. května v zastoupení ředitele závodu a dvou členů závodní rady. Dne 27. 6. konala naše škola po prohlídce závodu, v němž šijí se šaty od dospělých až po loutky, zdařilou kulturní besídku s bohatým programem. Besídka končila vzájemným pozváním po prázdninách. OS (oděvní služba) zavázala se ponechávat naší škole pro měsíční sběr odpadové hmoty.

Příspěvek učitelstva i žactva v budovatelské práci vysvítá z níže uvedených pracovních výkazů: Učitelé pracovali pro účely školní 173 hodin a pro účely mimoškolní s dětmi 85 hodin. Žákyně odpracovaly na dobrovolných brigádách pro účely školní 165 hodin a pro účely mimoškolní 1 392 hodin.

Ve sběru odpadových hmot dosaženo těchto výsledků: papírů sebráno 4 964 kg, kostí 1 417 kg, hader 786 kg a gumy 437 kg.

Lahviček Alpa odesláno 174 kusy, litrových a půllitrových lahví 95.

Kaštanů 510 kg, lipového semene 1,05 kg, květů hluchavky 1,01 kg, bezu 17,30 kg, přesličky 16,07 kg, šeříků 34 dkg, lístků růží 27 dkg, třešňových stopek 10 dkg.

Dne 22. 6. 1950 byla schůze úsekového okrsku za předsednictví ředitele Rud. Lukeše, na níž projednány pedagogické odměny.

Dne 28. 6. konána ve Veselí nad Moravou plenární schůze učitelstva celého okresu za řízení o. š. i. s. Jos. Vítka. Na schůzi podali referáty předsedové odb. komisí pro průkopnictví, ŽO a Pionýra. Hlavní referát měl s. Dvořák o socializaci vesnice, jenž vyslechnut s velkou pozorností. I diskuze byla na vysoké úrovni.

Během prázdnin byly na politickém školení v Kroměříži učitelka Zdeňka Sedláčková a učitelka Anna Šumberová, jež kromě toho v měsíci srpnu byla vedoucí dětského tábora v Javorníku.

O prázdninách nechal ředitel školy svázati všechny knihy učitelské příruční knihovny.

Dvě třídy dívčí národní školy, jež byly dosud v 2. poschodí chlapecké střední školy, zaměněny za dvě třídy v 1. poschodí na dívčí straně, takže všechny třídy naší školy budou konečně zase pohromadě.

Za účelem rozšíření 3. třídy o kabinet odstraněna prozatímní přehradová stěna.

Ředitel školy Lad. Koutný byl přeložen na vlastní žádost na trvalý odpočinek. Na jeho místo ustanoven dosavadní ředitel národní školy chlapecké Oldřich Kučera. Svému nástupci, učitelům a dětem mnoho zdaru!

Dne 1. srpna 1950 – Koutný Lad., ředitel.

Školní rok 1950 – 1951

Školní rok byl zahájen slavnostně. Žactvo všech škol v obci doprovázeno hudbou provedlo slavnostní pochod městem na sokolské cvičiště, kde promluvili a přivítali žactvo do nové práce ředitelé škol a předsedové místních institucí.

Žactvo přišli uvítat též zástupci místní posádky, jejichž ČSM zpestřil též program. Druhý den byly žákyně rozděleny do pěti tříd s těmito třídními učiteli:

 • v 1. třídě Zdeňka Sedláčková,
 • v 2. třídě Helena Dvořáková,
 • v 3. třídě Oldřich Kučera,
 • ve 4. třídě Milada Hiršová,
 • v 5. třídě Alma Běhalová.

Po odchodu dosavadního ředitele národní školy dívčí Lad. Koutného na odpočinek převzal správu školy ředitel národní školy chlapecké Oldřich Kučera dnem 1. září.

Týmž dnem a z téže školy byla přidělena na národní školu dívčí učitelka Milada Hiršová. Z národní školy dívčí odešla učitelka Anna Šumberová na národní školu chlapeckou v Bzenci.

Před začátkem školního roku byly třídy vyzdobeny, též chodby opatřeny nástěnnými tabulemi.

Zapsaných žákyň pro tento školní rok bylo 154. Náboženství římsko-katolické vyučovala laická učitelka Věra Robková, československé farář J. Štefánek a českobratrské farář Jirků.

První prací učitelského sboru bylo sestavení operativního plánu pro příští školní rok. Operativní plán vyčerpal veškerou práci se všemi složkami působícími na školní práci, byl v každé měsíční poradě zhodnocen a kontrolován. Operativním plánem se zabývaly též žákovské organizace vyšších postupujících ročníků.

Aby se zlepšila práce učitelského sboru, byly prováděny hospitace jednotlivými učiteli v různých třídách.

Dne 29. září bylo ustaveno Sdružení rodičů a přátel školy, jejíž předsedkyní zvolena paní Minaříčková.

Celá obec a školy oslavily 6. října „Den čsl. armády“. Vojenská hudba vyhrávala školákům, večer pak byl proveden místní posádkou koncert, který byl doplněn též kulturními vložkami škol.

Všichni učitelé se přihlásili do průkopnického hnutí a vyhlásili své závazky, které byly během roku kontrolovány a také splněny. Mezi závazky byl též kulturní patronát nad místním Jednotným zemědělským družstvem, kterému se představily žákyně na slavnostní schůzi kulturním pořadem.

V měsíci listopadu provedlo žactvo sbírku na trpící děti bojující Koreje za své osvobození, sbírka 411 Kčs byla předána MNV.

Za přítomnosti okresního inspektora J. Vitka byla provedena oslava 28. října, kterýžto den byl zhodnocen z hlediska budovatelského ředitelem školy a doplněn velmi přiléhavými kulturními vložkami.

Podobnou oslavu provedla škola 7. listopadu u příležitosti 33. výročí Velké říjnové revoluce.

Rovněž 54. narozeniny prezidenta republiky Klementa Gottwalda byly 23. listopadu oslaveny důstojným způsobem. Žákyně ve svých projevech vyjádřily dík za lepší náš zítřek dílu prezidentovu a vyhlásily závazky k týdnu vzorného chování na počest narozenin prezidentových.

Kulturní patronát s JZD byl navázán na slavnostní schůzi JZD, kde naše žákyně bohatým programem seznámily družstevníky se svými závazky k JZD, které též splnily, jako např. sklizeň léčivých bylin na pozemcích JZD.

Tak se stal 23. listopad – den slavnostní schůze, navázáním styku s družstevníky a počátkem poznávání socializace vesnice též prakticky.

Podobnou besídku zase s družstevníky uskutečnila škola 1. prosince současně s národní školou chlapeckou.

Vánoční strom republiky byl rozžat 16. prosince, při kteréžto slavnosti účinkovaly naše žákyně.

Narozeniny prvního bojovníka za mír generalisima J. V. Stalina, oslavila škola velmi důstojně 21. prosince, za přítomnosti zástupců veřejných institucí. Po proslovu a kulturních vložkách zpěvních a recitačních se pochlubily žákyně velmi krásnými závazky na počest narozenin velikého Stalina. Tyto závazky byly zveřejněny ve třídách a jejich plnění kontrolováno. K tomuto dni byly podarovány Svazem bojovníků za svobodu žákyně rodičů příslušníků odboje pamětními stříbrnými 100 Kčs.

První pololetí skončilo celkem úspěšně, ze 154 žákyň měly 3 žákyně nedostatečný prospěch.

Žákovská organizace 5. třídy rozhlasovým projevem zahájila akci vyhlášení boje proti plýtvání potravinami a uskutečnila ji prováděním prohlídek tříd za spolupráce ŽO ostatních tříd.

Velkým přínosem a podporou nové školy byl nový školní řád a výnos o opatřeních proti rušivým zásahům do vyučování. Oba tyto výnosy přivítalo učitelstvo s velkým pochopením a radostí, prodebatovalo je v učitelské poradě a pak 14. února na členské schůzi SRPŠ, kde byli rodiče seznámeni s novým školním řádem, ve škole pak učitelé důkladně s ním seznámili žákyně. Že se stal nový školní řád velkým přínosem pro naše školství, bylo patrno z velké a živé diskuze rodičů.

Dne 10. ledna 1951 se žactvo a učitelé všech škol rozloučili se zemřelým ředitelem národní školy dívčí Ladislavem Koutným. Nejen školní, ale i občanská veřejnost svou velkou účastí dala najevo, jak si vážila celoživotního díla ředitele Koutného nejen ve škole, ale též v kulturní práci mimoškolní. Poslední poctu a dík za všechnu práci pro školu mu projevilo žactvo před školou a při opouštění obce se s ním rozloučil okresní školní inspektor J. Vitek.

Dne 28. ledna 1951 vystoupily žákyně školy s kulturním pořadem na valné hromadě Svazu bojovníků za svobodu.

První pololetí skončilo 31. ledna 1951.

Školským referentem při MNV byl od počátku roku s. Petr Jaroslav, v březnu byl pak vystřídán novým referentem.

Závod pro konzervování zeleniny „Zelina“ převzal 27. února patronát nad IV. třídou na společné slavnosti přímo v závodě.

Dne 8. února byl ustaven na zdejší škole Pionýrský oddíl, který byl rozdělen na dvě skupiny, a vedoucími byly posluchačky konzervárenské školy s. Rádlová a Žouželková. Činnost PO se zdárně rozvíjela a zaměřila se na přípravu ke slibu. Slib byl slavnostně proveden při zakončení školního roku na sokolském cvičišti za účasti žactva všech škol. Žákyním byly současně předány pionýrské šátky.

Od 19. do 25. února byla provedena akce „Týden otevřených dveří“ při níž byla dána možnost rodičům přesvědčiti se na pracovišti o práci školy a jejich dětí. Na nižším stupni návštěva byla dosti dobrá, na vyšším s menším pochopením.

Místní národní výbor provedl 27. února za velké účasti občanstva veřejnou schůzi pod názvem „Hovory občanstva o škole“. Předseda MNV a ředitelé škol zhodnotili práci škol a pak se rozpředla živá a plodná diskuze občanů.

Učitelský sbor ve své poradě po referátu učitelky I. třídy se rozhovořil o výchově k míru na školách. Diskuze byla vyvolána odpovědí generalisima J. V. Stalina dopisovateli Pravdy, kde jasně celému světu řekl, proč musí býti ve světě mír a jakou silou se dá mír zachránit. Zdůraznil, že je to tentokráte jenom lid, který může rozhodovati o tom, zda mír bude zachován a nikoliv hrstka kapitalistů ve světě, jak tomu bylo za poslední války.

V příští dubnové poradě se učitelský sbor po referátu ředitele školy zabýval 6 body prezidenta republiky, které přednesl na zasedání ÚV-KSČ a na jednotlivé body reagoval tak, že ke každému bodu si vytýčil závazky, které byly pak ve školní práci uskutečňovány.

Tělocvičná jednota Sokol uspořádala celostátní akci „Pochod míru“ dne 15. dubna, kterého se zúčastnily též naše žákyně 4. a 5. třídy.

Kontrolu a ošetření chrupu žákyň celé školy provedl etapově od 17. dubna MUDr. Blumka.

Žákyně 4. a 5. třídy zaslaly pozdravné dopisy našim nejzasloužilejším dělníkům s. Leitgebovi a s. Čepilové, kteří byli vyznamenáni prezidentem Kl. Gottwaldem „Řádem práce“.

V týdnu od 14. do 19. května byly žákyně seznámeny s třicetiletým výročím Komunistické strany Československa, s její historií a posláním jako vedoucí při budování socialismu.

Do boje za mír se učitelé všichni zapojili tím, že chodili jako přesvědčovací dvojice při hlasování za Pakt míru, kterážto akce v obci skončila stoprocentním podepsáním všech občanů.

Dne 27. května byl proveden celokrajově Sokolem „Sokolský den“, kterého se zúčastnily všechny žákyně aktivním cvičením.

Během roku se žactvo velmi aktivně zapojilo do brigádnických prací na úpravě města, do sběru léčivých bylin a odpadků. V soutěži spořivosti byla škola odměněna diplomem.

Ke konci školního roku podnikly jednotlivé třídy školní výlety: 2. a 3. třída na Buchlov autobusem, 4. a 5. třída na Bunč a do Kroměříže, rovněž autobusem.

Práce žactva byla zhodnocena závěrečnou poradou učitelského sboru a bylo zjištěno, že prospěch v důsledku doučování se zlepšil tak, že jenom dvě žákyně byly prohlášeny za neschopné postoupiti do vyššího postupového ročníku.

Školní rok byl zakončen 30. června velmi slavnostním způsobem. Žactvo všech škol i s rodiči pochodovalo s hudbou městem na sokolské cvičiště, kde po zhodnocení práce školy, složení slibu PO, předání čestných odznaků hornickým učňům, se rozpředla veselá zábava žactva.

Doba prázdnin letos rovněž byla rozplánována tak, aby učitelé po vyčerpání své zákonité dovolené se věnovali zvláště politicko-odbornému studiu, přípravě operativního plánu a všem přípravám pro zahájení nového školního roku, aby dnem 1. září po slavnostním uvítání žactva do nové práce, se ihned uvedla v život školní práce bez jakéhokoliv narušování.

V Bzenci, 22. července 1951 – Oldřich Kučera, ředitel školy.

Školní rok 1951 – 1952

Přípravy k zahájení školního roku:

Již týden před 1. zářím sešly se učitelské sbory všech škol k poradě, na níž bylo projednáno slavnostní zahájení nového školního roku a všechny přípravy. V tomto týdnu vyzdobili učitelé třídy a chodby, dostali nové objednané učebnice a žákovské knížky pro žáky i předem zajištěné sešity z prodejny Narpa, aby se předešlo tlačenicím dětí při nákupech školních potřeb. Bylo kontrolováno studium. Místní rozhlas v týdnu před zahájením vysílal pro občanstvo pravidelné relace a děti samy v tomto vysílání zvaly rodiče a přátele školy k účasti při zahájení nového školního roku.

Zahájení školního roku:

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září shromážděním žactva všech škol a občanstva – zvláště matek dětí – na nově vydlážděném náměstí před budovou MNV. Slavnostní projev učinil zástupce MNV Petr Pospěch a byl vyslechnut projev zástupce ministra školství v rámci slavnostního vysílání čsl. rozhlasu z Prahy. Zahájení bylo výrazem radostného nástupu žactva i učitelstva do nové práce.

Po slavnosti odešlo žactvo, mnozí i s rodiči do tříd, kde byla kontrolována přítomnost.

Přidělení tříd:

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě Alma Běhalová,
 • v 2. třídě Zdenka Sedláčková,
 • v 3. třídě Helena Dvořáková,
 • ve 4. třídě Jan Červenák,
 • v 5. třídě Milada Hiršová.

Změny v učitelském sboru:

V učitelském sboru nastaly dvě změny. Dnem 1. srpna byla jmenována ONV – IV. ref. ve Veselí nad Moravou, čj. 428/51 ředitelkou dívčí národní školy učitelka Milada Hiršová. Dosavadní ředitel Oldřich Kučera byl jmenován dnem 1. srpna 1951 ředitelem střední školy v Bzenci. Na národní školu dívčí byl přidělen učitel Jan Červenák v Ostrožské Nové Vsi.

Jan Červenák:

Narodil se v Ostrožské Nové Vsi 19. 11. 1914, kde také vychodil obecnou a měšťanskou školu. Jednoroční učební kurz a učitelský ústav absolvoval v Modre na Slovensku, kde 1. června 1935 maturoval. Začal učit na Slovensku ve Štiavniku – Jastrebi ve školním roce 1935 – 1936. Ve školním roce 1936 – 1937 učil ve Zborově u Bytr. a ve školním roce 1937 – 1938 učil v Turzovce do 31. 12. 1938. Pak byl dán slovenskou vládou k dispozici pražské vládě. Od 1. 1. 1939 působil v Uherském ostrohu do konce školního roku. Ve školním roce 1939 – 1940 učil v Horním Němčí, od 1. 12. 1940 do konce školního roku 1940 – 1941 učil na měšťanské škole v Kunovicích. Ve školním roce 1941 – 1942 učil na Suchově. Ve školním roce 1942 – 1943 až do května 1944 učil na obecné dívčí škole v Ostrožské Nové Vsi, kde se 26. 4. 1944 oženil.

V květnu 1944 byl totálně nasazen jako dělník v Avii v Kunovicích do května 1945. Od května 1945 učil na měšťanské škole v Ostrožské Nové Vsi do 30. září a od 1. 10. 1945 do 28. 2. 1946 konal vojenskou prezenční službu v Uherském Hradišti. Od 1. 3. 1946 až do konce školního roku 1949 – 1950 učil opět na měšťanské škole v Ostrožské Nové Vsi. Ve školním roce 1950 – 1951 učil na národní škole chlapecké v Ostrožské Nové Vsi a od 1. září 1951 do konce školního roku 1951 – 1952 působil na národní škole dívčí v Bzenci.

Okresní školní inspektor Jos. Vitek se přípisem rozloučil s učitelstvem veselského okresu, protože dnem 1. září 1951 odešel na odpočinek. Jeho nástupcem se stal o. š. i. Vilém Kudla.

Počet žákyň:

Výsledek zápisu: 160 žákyň, z toho 139 náboženství římsko-katolického, 16 československého, 4 českobratrského, 1 pravoslavného. Náboženství římsko-katolické vyučovala laická učitelka Věra Robková, československé farář J. Štefánek, českobratrské řídící učitel ve výslužbě František Adamec z Kyjova, který zastupoval faráře Jirků, jenž vykonával vojenskou službu.

Důležité události:

V měsíci září bylo vzpomenuto Slovenského národního povstání, státního svátku Bulharska, Dne horníků. Dne 14. září navštívily žákyně 3., 4. a 5. třídy výstavu grafických prací ředitele školy ve výslužbě Ctibora Šťastného, která byla uspořádána v místnosti muzea.

Školní rozhlas:

Ranní hlášení národním školám a vysílání pro školy I. stupně, jehož poslech byl v tomto školním roce povinný, zpestřilo vyučování. Učitelé využívali, když nebránily technické závady, poslechu rozhlasu při vyučování a výchově žákyň.

Žákovská organizace:

Žákovská organizace, kterou vedl Jan Červenák, zahájila svou činnost soutěží čistoty. Organizovala po celý rok všechny sběry. Žákyně vyšších tříd pomáhaly těm malým. Ke konci Měsíce čsl.-sovětského přátelství bylo uspořádáno žákovské shromáždění, na němž bylo debatováno o školním řádu a o tom, jak jeho pravidla uskutečňovat v práci i v chování žákyň, tak jak to činí na sovětských školách.

Spoření:

Všechna děvčata pravidelně spořila. Kromě 4. třídy bylo dosaženo ve všech třídách 100 % účasti a bylo uspořeno 40 632 Kčs. Množství uspořených peněz bylo zaznamenáváno na sloupkovém diagramu pro každou třídu. Byl umístěn na chodbě, aby mohl býti všemi sledován.

Pionýrská organizace:

Do PO se v září přihlásily nové pionýrky ze 4. třídy. Celkem měla 322. skupina PO na dívčí národní škole 30 členek ve dvou oddílech, tj. 50 % žákyň 4. a 5. třídy. Většina těchto pionýrek byly dobré žákyně, i jejich chování bylo dobré. Rády pomáhaly žákyním slabším v prospěchu a doučovaly je nebo s nimi učivo opakovaly. Spolupracovaly při organizaci sběru léčivých bylin i odpadových surovin. Zúčastnily se hromadně oslavy 1. máje ve Veselí nad Moravou a účinkovaly při všech školních oslavách. Palčivou otázkou byla přesná docházka do schůzek, na kterých nebyla nikdy plná účast. Některé pionýrky se omlouvaly, protože musely pomoci rodičům. Většinou však se nedostavovaly bez omluvy. Bylo to zaviněno nedochvilností vedoucích a hlavně jejich častým střídáním. Vedoucí Žouželková se své funkce vzdala a Jar. Rádlová nejdříve pro velké zaneprázdnění, později pro nemoc se nemohla pionýrkám dosti věnovati. Ředitelství školy požádalo okresní vedení SČM o přidělení nových vedoucích. Tak se v druhém pololetí staly vedoucími žákyně střední školy Marta Strnadová a Jiřina Jašková, po nich pak studující Anděla Babáková a Jarmila Jelínková. Po celý rok dostávaly vedoucí časopis „Vedoucí pionýrů“, z něhož čerpaly náměty k programu schůzek. Byly také pozvány k návštěvám školy, na nichž bylo přátelsky debatováno o problémech s vedením PO. Koncem května přišla smutná zpráva, že J. Rádlová, bývalá vedoucí, zemřela na srdeční chorobu ve věku 18 let. Pionýrky poslaly věnce a projevily účast rodičům.

SRPŠ:

Ustavující schůze SRPŠ se konala 20. září za malé účasti rodičů. Předsedkyní zůstala opět paní Jar. Minaříčková. Nově zvolený výbor pověřil důvěrnice tříd úkolem, aby zajistily pro další schůze co největší účast, což se také podařilo. Žákyně zahajovaly schůze kulturními vložkami a tím přilákaly své rodiče. V každé schůzi byl přednesen referát. Četli jsme rodičům také stati z Makarenka. Debaty však byly nesmělé, rodiče si mnohem raději promluvili s učiteli o svých dětech před zahájením schůze nebo po ukončení. Byly navázány osobní styky s většinou rodičů. Učitelé sledovali domácí výchovu a s rodiči se radili a dávali pokyny. Rodiče většinou podporovali snahu učitelů o dobrý prospěch žákyň i jejich dobré chování.

Za obětavého vedení předsedkyně byl uspořádán dne 1. a 2. prosince bazar, jehož výtěžek činil 16 000 Kčs. O velikonocích dne 13. dubna navštívily všechny žákyně, které chtěly jet, divadelní představení Rusalka v Brně. Jely v doprovodu svých rodičů nebo známých v počtu 311 osob. Vstupné i obě jízdy zaplatilo žákyním naší školy SRPŠ z prostředků, které byly získány uspořádáním bazaru. Tak bylo dosaženo toho, že divadlo mohly navštíviti všechny děti, které měly zájem, nejen ty, jejichž rodiče možnost k návštěvám divadla mají. Z peněz SRPŠ bylo také zakoupeno větší množství knih do žákovské knihovny, děti dostaly příspěvky na výlety, ke konci školního roku zakoupilo SRPŠ 35 odměn pro žákyně a k veselému zakončení dostala každá žákyně housku a párek.

Nejlepšími prostředníky mezi školou a rodiči byly žákovské knížky, kde rodiče mohli sledovati práci svého dítěte ve škole a případně napsati svá sdělení.

Kromě schůzí se členové SRPŠ sešli koncem května k přátelské besedě v muzeu, kde byla uspořádána výstavka „Bzenec ve fotografii“. Ve výkladu i ve fotografiích sledovali pracovní úsilí Bzenčanů od drobného hospodaření k JZD, od dřívějšího nezájmu o výstavbu a krásu města k úpravě náměstí a ulic, dřívější události v obci i události v době osvobozovacích bojů v roce 1945.

Patronátní podniky:

Patronátní podnik Zelina věnoval škole 600 Kčs ve prospěch zájezdu do divadla. Jeho osazenstvo bylo pozváno k účasti. Družstvo Jednota požádalo o kulturní vložku k zahájení schůze, pořad byl nacvičen, ale pak družstvem odřeknut. Jinak se činnost patronátů neprojevila.

Péče o zdraví:

Péči o zdravý chrup dětí se i v tomto školním roce věnoval MUDr. A. Blumka. Navštívil školu 18. září a 24. dubna, prohlédl chrup všem žákyním a zařídil další ošetření v nutných případech. Asi 130 děvčat navštívilo celkem jeho ordinaci. Dne 17. června provedl ještě fluorizaci chrupu žákyň.

Dne 28. května dokončil MUDr. Antonín Macháček lékařskou prohlídku žákyň, jejíž výsledky byly značeny do zdravotních záznamů dětí.

Důležité události – říjen:

Dne 6. října se konala oslava Dne armády. Byla uspořádána školní oslava s bohatým programem, které se zúčastnili zástupci branné moci. Po programu v debatě zodpověděli vojáci dotazy dětí. K tomuto dni daly si žákyně závazky, které na oslavě vyhlásily. Také učitelé si dali ke Dni armády tyto závazky: věnují co největší péči vyučování českého jazyka, aby byly žákům dány první základy pravopisné a mluvnické. Ve všech předmětech se vynasnaží probírati učivo tak, aby žáci nabyli hlubokých vědomostí. Proto budou také žáky doučovati i bez ohlášení doučovacích skupin.

Dne 7. října se žáci zúčastnili slavnosti v kasárnách a odpoledne her a závodů na sportovním hřišti.

Dne 26. října promluvil strážmistr SNB k žactvu o dopravní bezpečnosti.

Dne 29. října navštívily žákyně 4. a 5. třídy zdejší mlýn. Výklad o zpracování obilí podal správce mlýna.

Listopad:

Oslavou Velké říjnové revoluce dne 7. 11. byl zahájen Měsíc čsl.-sovětského přátelství. Oslava byla konána společně s národní školou chlapeckou v sále Lidového domu. Promluvil učitel Jan Červenák, program byl velmi bohatý. K zahájení Měsíce přátelství jakož i k 55. narozeninám prezidenta Klementa Gottwalda byla provedena výzdoba tříd a chodeb.

K popularizaci sovětského umění přispěla návštěva žákyň na výstavě Treťjakovské galerie uspořádaná v muzeu.

Učitelský sbor se činně zúčastnil náboru členů do SČSP. S dětmi byly uspořádány rozhovory o sovětských pionýrech, o životě sovětského lidu a o budování v SSSR. Žákyně 5. třídy si daly závazek, že budou čísti knihy sovětských autorů, které byly do žákovské knihovny zakoupeny. Měsíc přátelství byl zakončen společnou besídkou žákyň.

Dne 22. 11. navštívily žákyně 3. – 5. třídy výstavu o dopravní bezpečnosti ve Veselí nad Moravou. Vyučování nebylo zájezdem narušeno.

Dne 23. 11. bylo vzpomenuto 55. narozenin prezidenta Klementa Gottwalda pásmem v našem školním rozhlasu.

Žákyně 5. třídy napsaly rodičům a známým dopisy nabádající k šetření elektrickým proudem.

Prosinec:

Dne 1. a 2. prosince byl uspořádán v Bzenci tělovýchovný kurz pro učitele, kterého se účastnily H. Dvořáková a A. Běhalová.

Dne 11. prosince odpoledne se zúčastnily žákyně s třídními učiteli pohřbu ředitele F. Kouby.

Dne 21. prosince oslavila škola 72. narozeniny J. V. Stalina pásmem ve školním rozhlase. Oslavy se zúčastnily všechny třídy a přispěly pěkným programem.

Leden:

Při nástupu do školy po vánočních svátcích bylo ve všech třídách vzpomenuto zahájení čtvrtého roku pětiletky. Projev učinil předseda MNV a ředitel střední školy Oldřich Kučera. Vysílání školním rozhlasem zpestřily pionýrky střední školy recitacemi a písněmi.

Dne 21. ledna byla uspořádána školním rozhlasem vzpomínková oslava úmrtí V. I. Lenina. Program připravily rovněž pionýrky.

Inspekce:

Toho dne navštívil školu o. š. i. Vilém Kudla a prošel všemi třídami ve vyučování.

Dne 31. 1. odpoledne byla žákyním vydána vysvědčení v poslední vyučovací hodině.

Únor:

Dne 19. 2. se učitelský sbor podrobil roentgenologické prohlídce v Ústavu národního zdraví ve Veselí nad Moravou.

Dne 25. 2. vzpomněli třídní učitelé únorových událostí v r. 1948.

Dne 29. 2. zahráli pionýři střední školy pro žactvo národních škol divadelní představení „My pionýři“.

Březen:

Dne 2. 3. zúčastnily se učitelky ve dvojicích zvaní k účasti na oslavách Mezinárodního dne žen a získaly závazky (souhlas s HTÚP, ženy do zaměstnání, výpomoc v JZD). Sbírka na pomoc bojující Koreji vynesla na naší škole 1 039 Kčs. Obnos byl předán MNV. Dvojice učitelek se zúčastnily sbírky v obci dne 23. 3. 1952.

Žákyně 4. třídy pod vedením učitele J. Červenáka nacvičily pěknou kulturní vložku a zahájily 23. 3. schůzi JZD v Bzenci.

Na výzvu čsl. rozhlasu zúčastnily se také žákyně všech tříd podpisové akce na znamení protestu proti bakteriologické válce na Koreji.

Na počest okresní konference KSČ dne 29. – 30. 3. si daly žákyně závazek, že budou pomáhat JZD při sběru léčivých bylin a vypomohou lehčími pracemi podle potřeby.

Duben:

Měsíc duben byl přípravou k oslavám 1. máje a 9. května – Dne vítězství. Předmájová politicko-agitační práce byla zaměřena ke zkvalitnění školní výchovy a vyučování ve všech předmětech ve smyslu usnesení strany o učebnicích. Žákyně si daly různé závazky: zlepšiti prospěch, pečovati pečlivě o mičurinské políčko, sbírati pecky a léčivé byliny. Učitelky se zúčastnily zvaní k oslavám 1. máje. Žákyním byl vysvětlen význam obou důležitých dní, zejména úloha Rudé armády při osvobození naší vlasti a Sovětského svazu v boji za světový mír. Dne 30. dubna uspořádaly žákyně pěkný program k oslavě 1. máje ve Veselí nad Moravou.

Květen:

Dne 8. května se konala školní oslava Dne vítězství, večer zpestřily žákyně program veřejné oslavy básní a zpěvem.

Dne 13. 5. zajely žákyně 4. a 5. třídy do keramické dílny ve Strážnici, kde viděly výrobu hliněného zboží.

Dne 25. 5. jely žákyně 5. třídy na školní výlet do Moravského Krasu, na Kníničskou přehradu a Mohylu míru u Slavkova.

Červen:

Dne 1. 6. se konala oslava Mezinárodního dne dětí spojená s průvodem na sokolské hřiště.

Dne 17. 6. jely 3. a 4. třída na výlet do Luhačovic.

V červnu se také konal Sokolský den.

Opravy:

V zimních měsících byly záchody v budově dívčí školy opatřeny splachovacím zařízením a nově upraveny.

Družina:

Pro děti pracujících matek byla zřízena v listopadu družina mládeže místo dosavadního Stravovacího odboru.

Mičurinský kroužek:

Mičutrinský kroužek pracoval úspěšně na poli přiděleném MNV. Pěstoval také větvitou pšenici a sóji.

Filmy:

Filmy, které děti shlédly: Císařův slavík, Boj o vteřiny, O životě bobrů, Temno, Velká příležitost, Daleko od Moskvy a řada úzkých filmů ze státní půjčovny.

Sběry:

Sběry: 22 kg šípků, 28 kg makovic, v akci „Mírový košík brambor“ 300 kg brambor, 240 kg hader, 43 kg pecek, 10 q starého železa, 5 q papíru, 37 kg léčivých bylin.

Zakončení školního roku:

Školní zahrada byla proměněna v hřiště, na němž byl dne 28. června společně se střední školou slavnostním způsobem za přítomnosti rodičů a zástupců lidové správy zakončen školní rok 1951 – 1952.

Dne 30. srpna 1952 – Milada Hiršová, ředitelka