Kronika obecné školy dívčí 1940 – 1945

Zdroj: SOKA Hodonín

Značka fondu: NSŠ-Bz

Inventární číslo: 7

Tuto kroniku založil ve školním roce 1940/1941 Ladislav Koutný, řídící učitel.

Školní rok 1940 – 1941

Zapečetění kronik:

Přípisem okresního školního výboru v Uh. Hradišti ze dne 1. 7. 1940, č. 2 766 byly školní kroniky až včetně do školního roku 1939/1940 zabaleny, zapečetěny a uloženy jako závadné knihy. Nové školní kroniky buďtež založeny a vedeny počínajíc školním rokem 1940/41.

Ježto obecná dívčí škola v Bzenci neměla ještě zavedenu po svém rozdělení od společných správ obecných a měšťanských škol vlastní kroniku, týkal se shora jmenovaný výnos jen ředitelství měšťanské školy dívčí, jež až do té doby vedla společnou školní kroniku pro obě školy.

Nová kronika:

Pro obecnou školu dívčí byla založena tato školní kronika od 1. září 1940 řídícím učitelem dívčí obecné školy Ladislavem Koutným.

Rozdělení správy škol:

Správy škol obecných a měšťanských v Bzenci byly rozděleny výnosem zemské školní rady v Brně z 11. srpna 1939, č. 63 912, int. o. š. v. v Uherském Hradišti z 19. srpna, č. 4 207. Vedením správy dívčí obecné školy pověřen až na další opatření def. uč. Lad. Koutný jako učitel služebně nejstarší.

Emil Pavlák školní dozorce:

Zásluhu o rozdělení škol měl okresní školní dozorce p. Emil Pavlák. Proto učitelský sbor dívčí obecné školy v uznání jeho zásluh poděkoval mu následovně:

Vážený pane inspektore Pavláku!

V úctě podepsaní členové učitelského sboru dívčí obecné školy v Bzenci děkují Vám za obětavou a vytrvalou práci, kterou jste věnoval pro osamostatnění této obecné školy.

Střídavé vyučování:

Ježto měšťanské škole dívčí přibyly během školních roků 1939 – 1941 dvě nové pobočky při II. a III. třídě, pro něž učebny zabrány obecné škole dívčí, měla tato začátkem školního roku 1940/41 v hlavní budově školní již jen 2 učebny. Další dvě nouzové učebny zřízeny v zámku a v sokolovně, v místnosti výborovky. Obě učebny jsou slunné, suché, prostorné.

Proto zavedeno částečné střídavé vyučování, při němž žákyně 3. třídy se až do čtvrtku učily v učebně 2. třídy, v pátek v učebně 5. třídy, v sobotu ve 4. třídě. Podrobný rozvrh střídavého vyučování je uveden v zápisu zahajovací porady uč. sboru 1. září roku 1939 i 1940.

Hába Alois:

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 12. 8. 1940, č. 3 503, byl def. uč. obec. školy Alois Hába přidělen chlapecké škole v Bzenci a na jeho místo ustanovena o. š. v. v Uherském Hradišti, č. 3 794 z 22. 8. 1940 Marie Šimíčková, def. uč. dle §4 U. Z. v Nedakonicích.

Koželuha Čestmír:

Koncem měsíce června 1940 vyvázán ze služby výpomocný učitel Koželuha Čestmír výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 15. 6. 1940, č. 2 307. Zdejší škole přidělen výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti od 1. 6. 1940 z 20. května 1940, č. 1 883 a to za onemocnělého učitele Al. Hábu.

Dědková Olga:

Dívčím ručním pracím vyučuje na místo učitelky mateřské školy Olgy Dědkové ze Zarazic učitelka domácích nauk Julie Hanzlíková z Domanína.

Zápis žactva k 1. 9. 1940:

Třída: Počet žákyň: bez vyznání: Náboženství
řk. čs. čbr.
1. 39 1 35 2 1
2. 37 1 33 2 1
3. 35 0 28 6 1
4. 37 0 33 3 1
5. 31 1 22 6 2
Celkem: 179 3 151 19 6

 

Třídními učiteli ustanoveni:

 • v 1. třídě Marie Koubová, def. učitelka,
 • v 2. třídě Ladislav Koutný, řídící učitel,
 • v 3. třídě Jana Kunclová, def. učitelka,
 • ve 4. třídě Svatopluk Čech, zat. učitel,
 • v 5. třídě Marie Šimíčková, def. učitelka dle §4 U. Z.

Kromě těchto přiděleny naší škole ještě dvě literní učitelské síly:

 • Olga Svárovská, učitelská praktikantka,
 • Jiřina Vaňková, učitelská praktikantka.

Podrobnější údaje o všech shora jmenovaných učitelských osobách, jakož i uvedených na straně 5, je v podrobnějším vylíčení života každého z nich, jež následuje.

Koutný Ladislav:

Ladislav Koutný, řídící učitel, narodil se 10. července 1889 v Třeběticích u Holešova. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, nižší reálku v Holešově a učitelský ústav v Příboře. Jako zatímní učitel působil na Holešovsku v Žeranovicích a ve Slušovicích, def. učitelem ustanoven ve Slavkově v Bystřici p. Hostýnem. Vojenskou službu nastoupil hned při vypuknutí světové války, z níž vrátil se až 8. 2. 1920 jako legionář.

Od 1. 3. 1920 učil jeden měsíc v Hlinsku u Bystřice p. Hostýnem, tři měsíce v Tupesích u Uherského Hradiště a pět let v Moravském Písku. Jako řídící učitel učil sedm let v Nedachlebicích, odkud pro chorobu své ženy se hlásil na def. učitelské místo na dívčí obecné škole v Bzenci. Zde od 1. 12. 1939 ustanoven o. š. v. v Uh. Hradišti z 24. 11. 1939, č. 6 339 na základě souhlasu z. š. r. v Brně z 16. 11. 1939, č. 91 983 na dobu potřeby zatímním řídícím učitelem.

Kunclová Jana:

Definitivní učitelka, narozena ve Vysokém Mýtě dne 27. 12. 1889, kdež vychodila obecnou a čtyři třídy měšťanské školy. Po vyjití učitelského ústavu v Litomyšli obdržela vysvědčení dospělosti dne 13. 7. 1909. Vyučovala v Otinivsi v letech 1909 – 1916, v Jalubí 1916 – 1919, v Babicích 1919 – 1921. Na dívčí obecnou školu v Bzenci nastoupila službu od 1. září 1921 a působí na ní dodnes. Hudební vzdělání umožnilo jí býti i členkou Sboru moravských učitelek.

Hába Alois:

Definitivní učitel, narozen ve Vizovicích dne 14. 12. 1891, absolvoval tamtéž v letech 1903 – 1906 měšťanskou školu. Vysvědčení dospělosti nabyl po čtyřletých studiích v Příboře 1910. Způsobilost pro vyučování na pokračovacích školách průmyslových nabyl v Praze dne 12. 8. 1913. Jako výpomocný, zatímní a učitel ad personam konal službu na obecných školách v Bánově, v Luhačovicích a v Jasené, celkem 15 let. Def. učitelem na dívčí obecné škole v Bzenci ustanoven od 1. září 1925. Od 1. 9. 1940 přidělen chlapecké škole obecné v Bzenci výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 12. 8. 1940, č. 3 503.

Koubová Marie:

Definitivní učitelka, narozená v Bzenci dne 5. 8. 1893, kdež vychodila obecnou i měšťanskou školu. Od r. 1909 do 1913 vzdělávala se na soukromém ústavu pro vzdělání učitelek s právem veřejnosti v Přerově. Výpomocnou učitelkou ustanovena v Bzenci dne 26. 3. 1914. Od 1. 9. 1914 jmenována výpomocnou učitelkou v Kunovicích, ale právě za rok ustanovena opět v Bzenci, kdež působí nepřetržitě. Def. učitelkou v Bzenci jmenována od 1. září 1919 dekretem z. š. r. v Brně z 16. 9. 1919, č. 22 341.

Čech Svatopluk:

Zatímní učitel, narodil se 1. ledna 1910 v Bzenci na Moravě. Obecnou školu navštěvoval v Bzenci. V letech 1922 až 1930 se vzdělával na státním reálném gymnáziu v Kyjově. Ve školním roce 1930/31 se připravoval k dráze učitelské na státní pedagogické akademii v Bratislavě, kdež nabyl vysvědčení učitelské dospělosti. Od 1. 9. do 30. 9. působil jako učitelský čekatel na státní ludové škole ve Skalici na Slovensku. Od 1. 10. 1931 do 13. 1. 1933 konal vojenskou službu v bývalé československé armádě a byl poručíkem pěchoty v záloze. Od ledna 1933 do září 1938 působil jako učitel na státní ludové škole ve Skalici, vykonav mezitím na podzim zkoušku učitelské způsobilosti v Bratislavě. Od září 1938 do konce února 1939 působil v Újezdci v okrese Kyjovském, na zdejší škole od 1. března 1939.

Šimíčková Marie:

Rozená Zemánková, učitelka, narodila se 23. února 1907 v Brně. Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala ve Valašském Meziříčí, čtvrtý rok školy měšťanské v Krásně nad Bečvou. Učitelský ústav studovala ve Valašském Meziříčí v letech 1924/28. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala v Příboře. Pro nedostatek míst literních učitelů byla ustanovena výpomocnou industriální učitelkou v Kurovicích na Holešovsku od 4. 10. 1928; od 1. 11. 1928 v Jindřichově ve Slezsku, od 15. 9. 1929 v Gutách, okr. Český Těšín. Teprve 5. 5. 1930 nastoupila jako výpomocná literní učitelka v Košařiskách, okr. Český Těšín. Od 1. 9. 1931 ustanovena zatímní učitelkou v Gutách, od 1. 9. 1932 v Oldřichovicích, od 1. 9. 1933 na státní obecné škole v Mostech u Jablunkova až do evakuace, tj. do 2. 10. 1938. Od 1. 3. 1939 ustanovena zatímní učitelkou v Nedakonicích, okr. Uherské Hradiště.

Školní služby v Mostech byla zproštěna 28. 2. 1939, takže evakuací nebyla přerušena její služba. Učitelkou na dívčí obecné škole v Bzenci ustanovena od 1. září 1940 výnosem okres. škol. výboru v Uh. Hradišti z 22. 8. 1940, č. 3 794.

Věru pestré putování za povoláním!

Svárovská Olga:

Učitelská praktikantka, narozená 26. 2. 1916 v Králově Poli, kdež navštěvovala i obecnou školu. V letech 1927/30 studovala na ref. reálném gymnáziu v Králově Poli, v roce 1931 na dívčím ref. reálném gymnáziu v Brně. Od r. 1932 – 1936 na státním ženském ústavu učitelském v Brně. V r. 1937 hospitovala na chlapecké škole obecné v Králově Poli. V r. 1938 navštěvovala kurz Vysoké školy studií pedagogických v Brně.

Výnosem okr. škol. výboru v Uh. Hradišti z 30. 10. 1939, č. 5 843 po schválení z. š. r. v Brně z 2. 12. 1939, č. 93 675/39 ustanovena uč. praktikantkou na zdejší škole obecné.

Vaňková Jiřina:

Učitelská praktikantka, narozená 20. 10. 1916 v Szydlovci v Polsku. Obecnou a jednu třídu měšťanské školy navštěvovala v Bzenci. Ve školních letech 1928 – 1936 absolvovala státní reálné gymnázium Josefa Klvani v Kyjově. V červnu 1937 vykonala s vyznamenáním zkoušku učitelské dospělosti na státním pedagogickém učilišti – akademii v Brně. Po hospitačním působení v Bzenci ustanovena od 1. 2. 1938 učitelskou praktikantkou v Moravském Písku a v Napajedlích. Na dívčí obecné škole v Bzenci ustanovena učitelskou praktikantkou výnosem okr. školního výboru v Uherském Hradišti z 24. 1. 1940, č. 340 a to od 1. února 1940.

Penzionování učitelů:

Dne 31. března 1941 byli penzionováni jako padesátiletí řídící učitel Ladislav Koutný a paní učitelka Jana Kunclová. Podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 7. 4. 1941, zůstává paní učitelka Jana Kunclová na svém služebním místě do skončení vyučování ve školním roce 1940 1941.

Správcem školy byla dočasně ustanovena jako nejstarší def. učitelka Marie Koubová.

Glozová Marie:

Na místo řídícího učitele nastoupila Marie Glozová, def. učitelka dle §4 U. Z.

Marie Glozová, def. učitelka dle §4 U. Z., narozená dne 2. prosince 1914 v Blatnici pod sv. Antoníčkem. Obecnou školu navštěvovala v Blatnici, měšťanskou v Olomouci – Řepčíně. Tam také vyšla učitelský ústav a r. 1934 dostala vysvědčení dospělosti. V r. 1936 v Příboře vykonala zkoušku způsobilosti. Nejprve byla ustanovena dočasnou učitelkou v Štepanové, okres Skalica na Slovensku od 17. 9. 1934 do 27. 6. 1935. Potom byla výpomocnou učitelkou v Břestku, okres Uherské Hradiště, kde zůstala až do 31. 8. 1939. Definitivní učitelkou dle §4 U. Z. byla ustanovena dekretem zemské školní rady v Brně, dne 17. 3. 1938, č. 12 795. Od 1. 9. 1939 působila v Kunovicích a dne 1. 4. 1941 nastoupila na zdejší školu.

Oslavy:

Ve výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava promluvil k shromážděnému žactvu řídící učitel Ladislav Koutný. Učitelský sbor i žactvo bylo plně zastoupeno.

Narozeniny Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera byly oslaveny společným shromážděním žactva a učitelstva, ku kterému promluvila učitelka pověřená správou Marie Koubová.

Školní rok byl zakončen 28. června 1941.

Marie Koubová – v červenci 1941

Školní rok 1941 – 1942

Sbírka na Německý Červený kříž:

Začátkem července byla provedena mezi učitelstvem sbírka na Německý Červený kříž a vynesla 43 K.

Úprava třídy:

Dnem 1. července byl zrušen nájem učebny umístěné v zámku. Pro tuto třídu byla upravena ředitelna v přízemí hlavní školní budovy.

Správa školy:

Protože učitelka Marie Koubová, od 1. srpna 1941 ustanovená zatímní řídící učitelkou, dostala zdravotní dovolenou, vedl správu školy ředitel hlavní školy Karel Pírek v měsíci září, od října do konce prosince učitelka Marie Šimíčková. Tato byla, jako vdaná, vyvázána ze školní služby k 1. lednu 1942.

Pátá třída dívčí připojena k páté třídě chlapecké:

Dle telefonického rozhovoru okresního školského dozorce p. E. Pavláka s ředitelem chlapecké školy S. Butkovským, dne 4. října 1941 byla 5. třída dívčí obecné školy spojena s 5. třídou chlapecké obecné školy a připojena k obecné škole chlapecké.

Zemská inspekce:

Dne 14. října 1941 navštívil obecnou školu chlapeckou zemský inspektor p. Dr. Parma. Odpoledne promluvil ke shromážděnému sboru o výchově žactva v dnešních poměrech. Připomněl učitelstvu přesné plnění povinností k Říši a ke svému národu. Loajální výchova vůči Velkoněmecké říši je naprosto nezbytná a učitelstvo je povinno žactvo v tomto duchu učiti a vychovávati.

Sběr kaštanů:

Žákyně sbíraly kaštany, za něž dostaly 26 K. Byly za ně koupeny potřeby pro chudobnější žákyně.

Den „Spořivosti“:

V mezinárodním dni Spořivosti uložily žákyně 5 780 K 95 h.

Žákyně 3. třídy dostaly spořitelní knížky jako dar Spořitelny města Bzence teprve v červnu 1942, jinak by byl vklad jistě vyšší.

Vánoční prázdniny:

Vánoční prázdniny byly prodlouženy pro nedostatek uhlí a krutou zimu přes leden a únor. V druhé polovině února chodily si žákyně 1 x týdně pro úlohy z němčiny, jazyka vyučovacího a počtů.

Dar Spořitelny:

Spořitelna města Bzence darovala správě školy na „ošacovací akci“ 987,40 K.

Oslavy:

Dne 14. března sešly se do vyzdobené tělocvičny všechny žákyně ve svátečním oděvu a celý sbor učitelský, aby vyslechly přednášku k oslavě 3. výročí Protektorátu.

Dne 20. dubna účastnily se žákyně s učitelským sborem důstojné oslavy 53. narozenin Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera. Tělocvična byla ozdobena květinami a obrazy. Řeč pronesla řídící učitelka Marie Koubová.

Sbírka na Německý Červený kříž:

V červnu byla provedena sbírka na Německý Červený kříž a vynesla mezi učitelským sborem 52 K, mezi žactvem 128 K, mezi občanstvem, vyjímajíc gážisty, penzisty a obchodníky 10 744 K.

Sběr odpadových hmot:

Žákyně nasbíraly od ledna do června 66 kg papíru a 14 kg železa.

Apel pana ministra E. Moravce:

Dne 18. června přečten byl učitelstvu „apel“ p. ministra školství Em. Moravce. Podobný apel byl přečten dne 19. června shromážděným žákyním.

Projev pana ministra E. Moravce na sv. Antoníčku:

Dne 28. června sjelo se učitelstvo i obecenstvo z celého slováckého kraje na poutním místě sv. Antonínku, aby vyslechlo přednášku p. ministra Em. Moravce. Hostů bylo dle zpráv 35 – 40 0000.

Oslava 70. narozenin p. prezidenta Háchy:

Dne 7. července bylo vzpomenuto ve společném, slavnostním shromáždění sedmdesátých narozenin p. státního prezidenta JUDr. Emila Háchy.

Sběr léčivých bylin:

Žákyně 3. a 4. třídy sbíraly a sušily léčivé byliny.

Školní rok byl zakončen dne 9. července.

V červenci 1942 – Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1942 – 1943

Začátek školního roku:

Vyučovati se začalo 2. září.

Změny ve sboru učitelském:

Definitivní učitelka Marie Glozová – Čermáková odešla ze školní služby, protože se provdala. Na její místo byla ustanovena výpomocná učitelka Marie Macourková. Nadpočetné hodiny vyučuje učitelská praktikantka z chlapecké školy Marie Poštolková.

Počet žákyň:

Do čtyř tříd je zapsáno 148 žákyň.

Sběr bylin:

Před prázdninami i o prázdninách sbíraly žákyně 3. a 4. třídy za dozoru učitelek Marie Glozové a Libuše Gartnerové léčivé byliny. O prázdninách byly usušené byliny, celkem 11,70 kg odeslány firmě „Jareš“ ve Starém Městě. 54 K za ně obdržené bylo uloženo na spořitelní knížku Rodičovského sdružení.

Hubení běláska zelného:

Dne 24. srpna odpoledne vypravilo se 45 žákyň do zelnic, aby tam hubily vajíčka a housenky běláska zelného.

Dne 26. srpna účastnilo se tohoto hubení 22 žákyň.

Práce učitelů o prázdninách:

Učitelstvo pomáhalo o prázdninách u rolníků při polních pracích.

Přeškolovací kurz:

Výpomocná učitelka Libuše Gartnerová prodělala přeškolovací kurz v Uh. Hradišti od 17. do 28. srpna.

Kurz němčiny:

V téže době navštěvovali ostatní učitelé kurz němčiny pořádaný v Bzenci.

Sběr:

Žákyně byly nabádány k pilnému sběru odpadových hmot, léčivých bylin a ovocných pecek.

Za prázdniny a září nasbíraly žákyně 336,5 kg odpadových hmot.

Firmě „Landin“ v Brně bylo odesláno 30,40 kg léčivých bylin za 78 K 30 h.

Práce na poli:

Dne 26. září pomáhaly žákyně 3. třídy na velkostatku otrhávat lusky. Dostaly za práci 35 K.

Vinobraní:

Dne 3. října dala místní školní rada prázdno na vinobraní.

Zkouška z němčiny:

Učitelský sbor podrobil se dne 22. září písemné a 13. října ústní všeobecné zkoušce z jazyka německého, vesměs s úspěchem.

Soutěž spořitelny o ceny:

Žákyně 4. třídy zhotovily výkresy a napsaly slohové práce pro soutěž o ceny, které vypsala spořitelna. Tři žákyně dostaly za slohové práce upomínkové a čestné ceny.

Den spořivosti:

V den spořivosti uložily si žákyně dvou tříd 6 377,60 K.

Výsledek sběru za říjen:

Za měsíc říjen nasbíraly žákyně 282 kg odpadových hmot.

Sběr pecek:

Hospodářskému družstvu bylo odvedeno 51,5 kg pecek.

Odpadové hmoty:

Za odpadové hmoty obdržela správa školy 28,50 K.

Výsledek sběru za listopad:

Za měsíc listopad nasbíraly žákyně 219 kg odpadových hmot.

Dopravní kázeň:

V týdnu od 15. do 21. listopadu byly žákyně vhodným proslovem poučeny, aby poskytly všechnu možnou podporu opatřením, směřujícím k výchově obyvatelstva k dopravní kázni.

Nakažlivá nemoc:

Od 20. do 30. listopadu dostala obecná škola prázdno pro záškrt. Třídy byly dezinfikovány.

Mimořádný sběr papíru:

Dne 20. listopadu při mimořádném sběru papíru sebrali žáci a žákyně 780 kg.

Poučení o protiletecké ochraně:

Žákyně byly ve vyučovacích předmětech poučeny o protiletecké ochraně.

Sbírka kaštanů:

Za 265 kg kaštanů dostala správa školy dne 5. 12. od velkostatku hraběte Magnise 106 K. Z peněz byly zakoupeny pohádkové knížečky.

Sběr kostí a materiálu:

Sběr kostí za prosinec vynesl 30 kg, sběr starého materiálu 274 kg.

Vystavování obrazů:

Na chodbě byla umístěna skříň, kde se vystavují obrazy ze současných dějin.

Motýli:

Žákyním, které nasbíraly nejvíce (až 1 000) motýlů, bylo vyplaceno 77 K.

Poplachové cvičení:

Dne 18. prosince bylo poplachové cvičení s rychlým vyklizením školní budovy a dosáhnutím protileteckého krytu.

Mimoškolní práce žactva a učitelstva:

Žactvo zdejšího okresu mimo vyučování pomáhalo vydatně při jarních a letních pracích i při podzimní sklizni, pilně sbíralo léčivé byliny, sázelo stromky ovocné i lesní. Rovněž sběr papíru, odpadků a kostí se vydatně zlepšil.

Kromě vysázených 530 000 borovic v písčinách Bzence sebralo se v roce 11 782 kg léčivých rostlin v 46 druzích, za které jim bylo vyplaceno 39 818 K.

Pomoc žactva při polních pracích v tomto roce byla rovněž vydatná. Tak pracovalo letos 9 840 žáků hlavních škol a vyšších tříd škol obecných a odpracovalo celkem 1 725 045 hodin. Z toho pracovali u cizích lidí 208 568 hodin, na velkostatcích 185 177.

Žactvu bylo celkově vyplaceno 236 831 K, jeden žák si průměrně vydělal 29,15 K, průměrná mzda hodinová byla 1,20 K. Připadá tedy při 8 hodinové denní práci na jednoho žáka 22 dní práce.

Z uvedeného je zřejmo, že dobře organizovanou práci žactva národních škol nelze podceňovat. Zásluhu o zdar má v prvé řadě učitelstvo, které s porozuměním nejen polní práce, ale i veškeré sběry organizovalo, při nich pomáhalo a také vydatně spolupracovalo při různých soupisech a písemných pracích na obecných úřadech.

Okresní školní výbor s povděkem uznává tuto významnou mimoškolní práci učitelstva i žactva ve válečné době a vyslovuje jim upřímný dík.

Pololetí:

Konec 1. pololetí byl 30. ledna 1943. Dětem byly rozdány školní zprávy.

Sběr za leden:

Za leden bylo nasbíráno 170,60 kg odpadků, z toho 101,60 kg kostí.

Pololetní vyučování:

Od 1. do 13. února bylo zavedeno polodenní vyučování, aby se ušetřila malá zásoba uhlí.

Sběr za únor:

Za únor bylo nasbíráno 255,50 kg starého materiálu, z toho 145,5 kg kostí.

Oslava 15. března:

Dne 15. března, v den výročí zřízení Protektorátu a zařazení Čech a Moravy jako autonomní součásti pod ochranou Říše, vyslechly žákyně rozhlasem vysílanou mohutnou manifestaci české mládeže k 15. březnu. Mluvil generální referent Dr. Fr. Teuner, potom ministr školství p. Em. Moravec.

Hospitování:

Účastníci německého kurzu byli přítomni v 2. třídě (učitel Svatopluk Čech) dne 10. 2. 1943 a dne 24. 2. 1943 v 1. třídě (učitelka Marie Macourková) vyučování německému jazyku.

Příděl mýdla:

Za odvedené kosti dostala škola 56 kousků toaletního plovoucího mýdla, které bylo rozděleno mezi žákyně, které donesly nejméně 5 kg kostí.

Sběr za březen:

V březnu byly žákyně neobyčejně pilné ve sběru odpadových hmot. Pobídlo je k tomu asi rozdávání mýdla. Celkem se nasbíralo 785 kg, z toho 149 kg kostí.

Pole:

Dne 4. dubna bylo nám povoleno od obce vzíti si z louky za zámkem kus na školní pole. Vyměřili jsme si asi 8 arů a poprosili správce statku, aby nám louku zaoral, což se také stalo. Zaplatili jsme za to 50 K. Polovička pole, tj. 4 ary patří dívčí škole.

Poněvadž do této zorané půdy se nedalo sázet, pomohli hoši z chlapecké hlavní školy drn vybrat a upravit pole k sadbě. Správkyně vyplatila žákům 50 K.

Učitel Čech a učitelka Gartnerová s žákyněmi 4. třídy věnovali mnoho hodin práce, aby pole uhrabali, zasadili brambory a zaseli cibuli, mrkev, ředkvičku, petržel a hrách. Semena jsme koupili, brambory donesly žákyně.

Oslava narozenin Vůdce A. Hitlera:

Dne 20. dubna před 10. hodinou shromáždily se žákyně se svými učiteli ve vyzdobené tělocvičně, aby byly přítomny oslavě 54. narozenin Vůdce Německé Říše Adolfa Hitlera. Oslava byla vysílána školským rozhlasem z Prahy.

Odpoledne měly děti prázdno.

Sběr starého materiálu za duben:

Na sbírku starého materiálu přinesly žákyně 380 kg železa, 134,80 kg kostí, 77,50 kg hadrů, 6,50 kg gumy a 25,50 kg papíru. Celkem 624,80 kg.

Příděl mýdla:

Okresní úřad přidělil nám poukázku na 30 kusů mýdla, za které bylo zaplaceno 24 K. Peníze byly opatřeny prodejem nasbíraného starého materiálu, zvláště kostí.

Schůze o sběru:

Dne 15. dubna byla v Uherském Hradišti schůze ředitelů, řídících učitelů a učitelů pověřených sběrem starého materiálu, na které promluvil školní rada p. Kunze o důležitosti sběru. Učitelstvo bylo vybídnuto k ještě usilovnější práci. Naše škola byla jmenována mezi těmi, které docílily dobrého výsledku, čtvrtletní průměr obnášel 17 bodů.

Okresní péče o mládež:

Dne 3. dubna dostala správa školy od Okresní péče o mládež obnos 400 K na ošacení nejpotřebnějších žákyň. Bylo poděleno 8 žákyň po 50 K.

Tělovýchovný kurz:

Od 18. do 20. května byla učitelka Marie Macourková na tělovýchovném kurzu v Uherském Hradišti.

Poukaz na mýdlo:

Dne 20. května obdržela správa školy poukaz na 27 kousků mýdla od okresního úřadu.

Poplachové cvičení:

Dne 20. května bylo poplachové cvičení, aby v nejkratší době bylo dosaženo krytu.

Práce na poli:

Žákyně třech tříd pracují na přiděleném poli. Okopávají, plejí a zalévají.

Sběr starého materiálu za květen:

Za měsíc květen nasbíraly žákyně 189,15 kg kostí, 299 kg železa, 19,67 kg papíru, 70,85 kg hadrů, 7,24 kg gumy, dohromady 585,91 kg.

První výročí úmrtí SS Obergruppenführera R. Heydricha:

Dne 4. června v 10 hodin sešli se žáci a žákyně se svými učiteli v tělocvičně k rozhlasovému projevu k uctění prvního výročí památky tragicky zemřelého SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Pod jeho podobiznou, černou páskou převázanou, byly vkusně umístěny četné květináče a vázy květin.

Slavnost začala smutečním pochodem ze třetí Beethovenovy symfonie – Eroicy. Do přednášky, ve které byli žáci poučeni o životě, významu a zásluhách oslavence, byly vkládány hudební vložky, které se melodií přimykaly k obsahu slov.

Zvláštní sběr papíru:

Při zvláštním sběru papíru, který se konal 6. června, nasbíraly žákyně 294 kg.

Sběr za červen:

Žáci a žákyně hlavních škol pěstují bource morušového. Aby se pochlubili svou prací, uspořádali výstavu v naší 2. třídě. Dne 3. července jsme se také na výstavu podívaly.

Vizitace:

Dne 28. června vizitoval zdejší školu školní okresní inspektor Emil Pavlák.

Oslava narozenin p. prezidenta:

Dne 12. července dožil se náš pan prezident Dr. Emil Hácha 71 let. Na jeho počest uspořádala škola slavnost s proslovem, ve kterém byla zhodnocena jeho práce a obětavost pro náš národ.

Dne jeho narozenin použili jsme k tomu, abychom mu přáli dlouhý život a zdraví pro šťastnou budoucnost národa.

Mýdlo:

Dne 17. července obdržela správa školy poukázku na 26 kousků mýdla od okresního úřadu.

Konec školního roku:

Školní roky byl ukončen dne 14. července 1943.

Léčivé byliny:

V měsíci červenci jsme odevzdaly 22,80 kg léčivých bylin, za něž jsme obdržely 73,90 K.

Sběr:

Za červenec jsme nasbíraly 422 kg odpadových hmot.

Zřízení 5. postupujícího ročníku:

Výnosem pana zemského prezidenta na Moravě v Brně, dne 4. srpna 1943, č. 65 420/43-II/1-b/B bylo povoleno 5 postupných tříd.

Přeškolovací kurz z dějepisu:

V době od 23. do 28. srpna byl v Hradišti pořádán přeškolovací kurz z dějepisu pro učitele obecných a hlavních škol. Účastnili se ho učitelka Marie Macourková a učitel Svatopluk Čech.

Odměny dobrým sběratelkám:

Žákyně, nejlepší sběratelky odpadových hmot, budou poděleny tužkami (2 tucty), které dodal školní úřad v Uherském Hradišti dne 28. 8.

Jsou to: 3 žákyně z 1. třídy, 2 žákyně z 2. třídy, 11 z 3. třídy, 4 ze 4. třídy, celkem 20 žákyň.

Práce učitelů o prázdninách:

Učitelstvo o prázdninách vyplnilo svoji povinnost tím, že pomáhalo při polních pracích.

Sběr odpadků za srpen:

Za srpen nasbíraly žákyně 328,5 kg odpadových hmot.

V srpnu 1943 – Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1943 – 1944

Začátek školního roku:

Školní rok začal v pátek dne 3. září.

Počet žákyň:

Podle zápisu je v jednotlivých třídách:

 • v 1. třídě 37 žákyň,
 • v 2. třídě 37 žákyň,
 • v 3. třídě 34 žákyň,
 • ve 4. třídě 4 žákyň,
 • v 5. třídě 49 žákyň,
 • celkem 197 žákyň.

Pět tříd:

Protože nám přibylo žákyň, bylo nám dovoleno zříditi zase 5. třídu. V přízemí máme 1. a 2. třídu, 3. třídu v knihovně Viktoria, 4. třídu na chlapecké straně školy v 1. poschodí a 5. třídu v 1. poschodí na dívčí škole.

Změny ve sboru:

Jako nová síla byla nám přidělena učitelka Zdeňka Sedláčková z chlapecké školy obecné a na němčinu a zbývající předměty učitel František Jašek z Domanína.

Brambory:

Žákyně 5. třídy vykopaly část zemáků, asi 1 q a uskladnily je ve sklepě. Budou žákyněmi spotřebovány ve školní kuchyni.

Mýdlo:

Dne 21. září zaslal nám okresní úřad v Uherském Hradišti poukaz na 9 kousků toaletního mýdla.

Sběr:

Za měsíc září nasbírala naše škola 327 kg odpadových hmot.

Spoření:

Za měsíc září uspořily žákyně 2 596,50 K.

Sbírka na Německý Červený kříž:

Dne 1. října vybralo učitelstvo na Německý Červený kříž obnos 56,90 K, který byl složenkou zaslán na příslušné místo. Žactvo přispělo rovněž obnosem: 1. třída 37,70 K, 2. třída 72,40 K, 3. třída 34,50 K, 4. třída 61,80 K, 5. třída 53,50 K, celkem 259,90 K. Obec vybrala 10 000 K.

Sběr šípků:

Dne 14. října za kalného dne vyšly žákyně 5. třídy do domanínského okrsku na sběr šípků. Za deště se odpoledne vrátily a donesly 7 kg těchto plodů.

Trhání papriky:

Dne 18. října sbíraly na poli zemského pokusného statku papriku rovněž žákyně 5. třídy.

Práce na poli:

Žákyně 5. třídy vykopaly v ručních pracích za dozoru uč. domácích nauk J. Hanzlíkové zeleninu na poli a uskladnily ji ve sklepě. Zeleniny se použije ve školní kuchyni. Ředkvičku a hrách snědly žákyně za syrova. Pro vaření zůstalo: karotky 4,5 kg, petrželí 6 kg, brambor 150 kg.

Sběr žaludů:

Dne 29. října vyšly žákyně 3., 4. a 5. třídy do 2 hodiny vzdáleného lesa na žaludy. Bohužel donesly jen nepatrné množství, žaludů tam nebylo.

Dodatečná sbírka na Německý Červený kříž:

Při dodatečném sběru na Německý Červený kříž nasbíraly v 1. třídě 53,80 K, dohromady 91,50 K, v 2. třídě 30 K, dohromady 102,40 K, ve 3. třídě 25 K, dohromady 59,50 K, ve 4. třídě 21 K, dohromady 82,80 K, v 5. třídě 2,60 K, dohromady 56,10 K.

Celková suma 392,3 K. Průměrně na 1 žákyni připadá 1,98 K.

Soutěž o spořivosti:

Dvě žákyně z 1. třídy a 10 žákyň ze 4. třídy podaly kreslířské a slohové práce k soutěži spořitelny.

Dne 30. října byla celá dívčí škola ve spořitelně, kde byla vkusně upravená výstavka z prací k soutěži zaslaných a zvláštní komisí za nejlepší uznaných.

Ludmila Strážnická – žákyně 1. třídy dostala 1. cenu (50 K) za výkres, ze 4. třídy Dáša Handlová (slohová práce) a Marie Žďárová (výkres) 2. cenu (á 20 K), Estrida Osyčková (výkres), Věra Smočková (sloh. práce) a Zdeňka Kolmašová (slohová práce) 3. cenu (á 10 K). Ostatních 15 žákyň dostalo po pěkném bloku a pravítku.

Spoření:

Za říjen ušetřily žákyně 6 778,50 K.

Sběr odpadových hmot:

Za říjen nasbíraly žákyně celkem 417,9 kg odpadových hmot, za něž obdržela správa školy v listopadu 51,70 K.

Sběr textilií:

Dne 9. listopadu měla celá škola, vyjma 4. třídy prázdno, protože všechno učitelstvo bylo zaměstnáno sběrem textilií, jakož i žákyně 5. třídy.

Očkování proti záškrtu:

Dne 10. listopadu bylo hromadné očkování dětí proti záškrtu.

Sběr bylin, semen, žaludů:

Za druhý půlrok 1943 – 1944 nasbíraly žákyně 20 dkg listů žebříčkových, 3 kg květů žebříčku, 1 kg truskavce, 8,50 kg přesličky, 75 dkg máty peprné, dohromady 13,45 kg. Žaludů nasbíraly 4 kg (4 K), kaštanů 168 kg (67,2 K), šípků 7 kg. Semen lipových 20 dkg (1 K), javorových 5,5 kg (11 K).

Sklizeň:

Z pole na bývalém pastvisku jsme sklidili 7,5 kg mrkve, 6 kg petrželí, 5 kg zelí a 2 kg kapusty. Ředkvičku, hrách a 3 kg mrkve snědly žákyně za syrova. Cibule nám vůbec nevzešla. Žákyně sklidily 150 kg brambor.

Pracovní kroužek:

K prohloubení a jednotnému uspořádání vyučování němčině byl založen z popudu ministerstva školství dne 22. listopadu pracovní kroužek všech učitelů pověřených vyučováním němčiny. Porady se budou konati jednou měsíčně. Učitelé (na obecné škole dívčí 6 osob, na chlapecké 4) budou u sebe vzájemně hospitovati a 3 x za rok bude vzorná hodina pro všechny účastníky kroužku. V Uherském Hradišti budou se konati pracovní dny, kterých se musí účastniti jeden z kroužku, aby kroužek měl směrnice pro svou práci.

Mýdlo:

Dne 18. listopadu obdržela správa školy poukázku na 14 kousků mýdla.

Byliny:

Za byliny obdržela správa školy od firmy Jareš Staré Město u Uherského Hradiště 26,60 K.

Pecky:

Za 51,5 kg pecek, které jsme loni odvedli, jsme dostali 13. 11. 1943 – 38 K. Letos jsme dodali družstvu 20 kg pecek.

Úmrtí:

Žákyně 4. třídy Radmila Poulová zemřela dne 29. listopadu 1943 v nemocnici uherskohradišťské na obrnu po záškrtu.

Sběr starých hmot:

Za listopad nasbíraly žákyně 357,75 kg odpadových hmot.

Spoření:

Tento měsíc ušetřily žákyně 10 661,50 K.

Okresní péče o mládež:

Okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu nám zaslala 100 K, které jsme dali na ošacení 5. třídy V. Šafářové.

Druhé očkování proti záškrtu:

Dne 8. prosince bylo druhé očkování proti záškrtu.

Koncert:

Kuratorium pro výchovu mládeže uspořádalo 11. 12. koncert árií.

Vánoční prázdniny:

Vánoční prázdniny začaly dne 21. prosince a budou trvati do 11. ledna 1944.

Mýdlo:

Dne 21. prosince obdržela škola od okresního úřadu odběrní lístek na 13 kousků mýdla.

Odměna za sběr:

Jiřina Jurečková, žákyně 2. třídy dostala jako nejlepší sběratelka odpadových hmot prostřednictvím školní úřadovny v Uherském Hradišti 50 K.

Sběr:

Za prosinec odvedly žákyně 344,65 kg odpadových hmot: kostí 136,17 kg, papíru 36,07 kg, hadrů 31,29 kg, gumy 3,62 kg, železa 137,5 kg.

Kurz protiletecké ochrany:

Veškeré učitelstvo účastnilo se kurzu protiletecké ochrany v Uh. Hradišti ve dnech 6. – 8. ledna.

Divadlo:

Kuratorium pro výchovu mládeže uspořádalo 12. ledna divadlo „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Účinkovali herci z Brna.

Ošacovací akce:

Dne 17. 2. obdržela škola od Okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu příspěvek na ošacení dětí 500 K.

Byly poděleny tyto žákyně: z 1. třídy Anna Ducháčková a Věra Vávrová po 50 K, z 3. třídy Ela Svobodová a Ludmila Sigmundová, ze 4. třídy Františka Šafářová, z 5. třídy Zdeňka Hložková po 100 K.

Inspekce:

Dne 17. a 18. února vizitoval zdejší školu okresní inspektor p. Emil Pavlák.

Mýdlo:

Za leden a únor jsme obdržely od okresního úřadu poukaz na 57 kousků mýdla (27 + 30).

Spoření:

Dle výkazu spořitelny uložily si žákyně úspornými známkami od začátku školního roku do 29. 2. 1944 – 47 189 K.

Dar:

Prostřednictvím školní úřadovny v Uherském Hradišti dostaly jsme dar 100 K, kterých bylo použito na doplnění lékárničky.

Oslava 15. 3.:

Dne 15. března v den 5. výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava byla pořádána slavnost. Žákyně 1. až 3. školního roku měly oslavu ve třídách, kde třídní učitelé jim vyložili srozumitelně a přístupně význam tohoto dne. Žákyně 4. a 5. třídy naslouchaly ve vyzdobené tělocvičně pořadu z Prahy, vysílaným rozhlasem.

Dar:

Dne 14. dubna obdržela naše škola od Okresní péče o mládež z Uherského Ostrohu dar 1 000 K. Bylo poděleno 10 žákyň po 100 K. Z 1. třídy M. Tomanová a A. Vaňharová, ze 2. třídy E. Herinková a A. Ducháčková, z 3. třídy P. Nevřivá a L. Gajdová, ze 4. třídy J. Vojtková a B. Měsíčková, z 5. třídy F. Nevřivá a M. Jelínková.

Práce v lese:

Dne 14. dubna začaly žákyně 6. a 7. postupného ročníku pracovati na zalesňování. Budou sázeti stromky dvakráte nebo třikráte týdně.

Očkování:

Dne 17. dubna byly žákyně 1. – 4. třídy očkovány tuberkulinem a 20. dubna prohlíženy obvodním lékařem A. Macháčkem, aby byla zjištěna reakce.

Narozeniny Vůdce:

Dne 20. dubna na oslavu 55. narozenin Vůdce Adolfa Hitlera naslouchaly žákyně pořadu vysílanému z Prahy. Tělocvična byla vyzdobena a kolem obrazu Vůdce bylo seskupeno hojně květin. Na slavnosti zahájené Wagnerovými skladbami promluvil generální referent Kuratoria pro výchovu mládeže Dr. Frant. Teuner. Slavnost byla zakončena Wagnerovou předehrou k opeře Mistři, pěvci Norimberští.

Čtvrtletní sběr:

Za čtvrt roku, tj. od 1. ledna do 31. března nasbíraly žákyně 4,44 q kostí, 1,81 q papíru, 0,69 q hadrů, 4,22 q železa, celkem 11,23 q odpadových hmot. Průměr jedné žákyně za měsíc je 1,2 kg.

Divadlo:

Dne 22. dubna sehrály všechny čtyři školy společně divadlo se zpěvy a tanci: „Ospaleček“ od M. Pernicové. Z výtěžku 6 145,60 K byl zakoupen úzký film.

Inspekce:

Dne 26. dubna provedl na zdejší škole inspekci p. okresní inspektor Emil Pavlák.

Spoření:

Do 30. dubna uspořily žákyně ve známkách 65 397,50 K.

Mýdlo:

Dne 26. dubna jsme obdrželi od okresního úřadu 35 kousků mýdla.

Práce na poli:

Dne 27. a 28. dubna upravily žákyně 4. třídy školní pole na sázení brambor a posléze v květnu žákyně 5. třídy zasázely za dozoru učitele Sv. Čecha brambory a také je okopaly.

Sbírka na sociální pomoc:

Dne 13. května odeslala správa školy na Sociální pomoc celkem 666,40 K a to: 1. tř. 276 K, 2. tř. 88,90 K, 3. tř. 53 K, 4 tř. 191 K, 5. tř. 51,50 K.

Příspěvky na školní film:

Dne 13. května odeslala správa školy příspěvky na školní film, celkem platilo 137 žákyň po 8 K – 1 096 K. 14 žákyň bylo osvobozeno, 1 žákyně, že otec jako invalida pobírá podporu, 43 žákyň, že mají starší sourozence.

Práce v lese:

V době od 14. dubna do 16. května pracovaly dívky 6. a 7. školního roku při zalesňovacích pracích na pozemcích hraběte Magnise ze Strážnice. Pracovalo 32 žákyň 1 075 hodin a dostaly za 1 hodinu 2 K počítaje, celkem 1 920 K. Vysadily i s ostatními žákyněmi a žáky obecných a hlavních škol 520 000 sazenic.

Spoření:

Do konce května uspořily žákyně 4 053 K, od září 69 450,50 K.

Práce na poli:

Dne 4. června okopávaly žákyně 3. a 5. třídy na školním poli.

Kuratorium:

Dne 8. června uspořádalo Kuratorium v dopoledních hodinách divadelní hru „Fialový mstitel“. Byl též proveden nábor mládeže do Kuratoria. Přihlásilo se 53 žákyň a příspěvek byl odeslán okr. pověřenci do Uherského Hradiště dne 19. června (265 K).

Mýdlo:

Od okresního úřadu jsme dostali poukaz na 40 kousků mýdla a 120 kusů Gelana.

Práce na poli:

Dne 15. června odpoledne okopávala 5. třída řepu na poli velkostatku.

Výstava:

Na okresní výstavu výrobků z odpadových hmot v Uh. Hradišti, která se konala 2., 3. a 4. července, jsme poslali 6 výkresů, 5 úloh a 6 kusů hraček.

Papír:

Mimořádný sběr papíru vynesl 9 q.

Vitamínová akce:

Slabší žákyně byly poděleny vitamínovými přípravky (3 dávky šípkové zavařeniny, 2 dávky draže, 10 dávek „Cebionu“).

Sběr odpadků:

Za čtvrt roku od 1. dubna do 30. června nasbíraly žákyně 514 kg kostí, 511 kg papíru, 304 kg hadrů, 104 kg železa, 9,45 kg gumy, dohromady 1 442 kg odpadků.

Odměna:

Pro nejlepší sběrače dostala správa školy na podělení od školní úřadovny v Uherském Hradišti 10 tužek.

Svátek pana prezidenta:

Dne 12. července na oslavu narozenin pana prezidenta E. Háchy naslouchaly žákyně přednášce vysílané rozhlasem z Prahy.

Konec školního roku:

Dne 13. července po třetí vyučovací hodině byly rozdány žákyním školní zprávy. Zápis do 1. třídy ustanoven na 15. července.

Sběr obuvi:

Dne 14. července provedly žákyně 4. a 5. třídy v některých domech v Kolonii, Olšovci a Barákách sběr obuvi. Šest párů zanesly potom na obecní úřad, který obuv sebranou v celé obci odeslal na určené místo.

Mýdlo:

Dne 15. července dostala správa školy poukaz na 30 kousků mýdla.

Gelano:

Dne 29. července obdržela škola na zvláštní poukaz od firmy Hamšík v Uherském Hradišti 120 kusů Gelana. Toto mýdlo bylo prodáno dětem, ¼ ponechána pro všeobecnou potřebu.

Dne 30. srpna místo Gelana obdržela škola poukaz na 89 kousků mýdla.

Léčivé byliny:

Dne 30. srpna bylo firmě Jareš ve Starém Městě zasláno 34 ½ kg léčivých bylin. Dostali jsme za ně 100 K.

Odměna za sběr:

Dne 30. srpna dostala škola od škol. úřadovny v Uherském Hradišti jedno plnící pero pro nejlepší sběratelku odpadových hmot.

Prázdninové práce:

Za prázdniny v době od 19. července do 30. srpna odpracovalo 27 děvčat 130 hodin na poli. Sbíraly rajská jablíčka a ořezávaly mák a tabák.

V srpnu 1944 – Marie Koubová, řídící učitelka

Školní rok 1944 – 1945

Září:

Školní rok začal dne 5. září v úterý.

Počet žákyň:

Podle zápisu je v jednotlivých třídách:

 • v 1. třídě 33 žákyň,
 • v 2. třídě 38 žákyň,
 • v 3. třídě 41 žákyň,
 • ve 4. třídě 37 žákyň,
 • v 5. třídě 51 žákyň,
 • celkem 200 žákyň.

Změna ve sboru:

Učitel František Jašek byl přeložen na obecnou školu chlapeckou a z této zase učitelka Marie Macourková přeložena na školu naši.

Dne 20. září byl učitel Svatopluk Čech přeložen na obecnou školu chlapeckou v Bzenci.

Dne 25. září učitelka domácích nauk Julie Hanzlíková byla nasazena do práce a opustila službu.

Dne 26. září byla učitelka L. Růžicová přeložena do M. Písku a na její místo přidělen na dobu potřeby odborný učitel Ferd. Dvořák.

Sklizeň:

Žákyně 5. třídy vykopaly 1 q brambor, které byly uskladněny ve sklepě ke školnímu vaření.

Dar:

Z pozůstalosti pana stavitele Bartoloměje Holomka dostala dívčí škola 750 K (3. října).

Sběr šípků:

Dne 6. října dopoledne vypravila se 3. a 5. třída na sběr šípků. Donesla 19 kg.

Čtvrtletní sběr odpadků:

Čtvrtletní sběr odpadových hmot činil 230 kg kostí, 751 kg papíru, 260 kg hadrů, 20 kg gumy, 28 kg skla, dohromady 1 289 kg.

Vizitace:

Dne 18. října vizitoval chlapeckou školu zemský inspektor p. Karel Krčma. Na společné poradě nám zdůraznil důležitost tělesné výchovy.

Stěhování školy:

Dne 23. a 24. října jsme stěhovali celou školu, protože musela býti uprázdněna k vojenským účelům. Dvě třídy byly umístěny v bývalé židovské školy, jedna v sokolovně, 1 v zámku, 1 v lidovém domě. Starší žákyně pomáhaly přenášeti četné věci.

Změny ve sboru:

Dne 29. října podle nařízení škol. úřadovny přestoupil odb. učitel Ferdinand Dvořák na školu chlapeckou a na jeho místo přišla Ludmila Růžicová z Moravského Písku.

Kaštany:

Koňských kaštanů nasbíraly žákyně 226 kg.

Zrušení zabrání školy:

Dne 30. října bylo zabrání školy zrušeno, tak jsme všechno zase odstěhovali na své místo.

Mimořádný sběr papíru:

Dne 4. listopadu žákyně vyšších ročníků v průvodu učitele vykonaly mimořádný sběr papíru. Nasbíraly se 4 q.

Stěhování:

Dne 4. listopadu jsme se přestěhovali znovu do školní budovy, protože vojsko, pro které byla škola vyklizena, se nedostavilo. Učíme zase normálním pořádkem.

Nálety:

V měsíci listopadu pro časté nálety bylo vyučování přetrhováno. Za výstrahy pouštíme žákyně domů a při poplachu se uchylujeme do krytu, který je ve sklepě vinařského družstva v Barácích.

Očkování:

Dne 22. listopadu bylo první očkování proti záškrtu.

Příspěvek:

Od Okresní péče o mládež dostala škola 500 K na příspěvek k ošacení nejchudobnějších žákyň. Bylo poděleno 5 žákyň po 100 K.

Čtvrtletní sběr:

Za čtvrté čtvrtletí r. 1944 jsme nasbírali: 301 kg kostí, 721 kg papíru, 137 kg hadrů, 3 kg gumy, 68 kg skla, dohromady 1 230 kg odpadových hmot. Zvláštní sběr papíru vynesl 4 q.

Dar:

Dne 15. prosince dostaly žákyně ze Spořitelny darem papíry, pravítka, tužky, bločky.

Vyklizení školy:

Dne 16. ledna byla dívčí půle školy zabrána pro vojsko.

Prázdniny:

Vánoční prázdniny, které byly do 4. 1. 1945, byly prodlouženy nejprve do 11. 1. 1945, potom do 22. ledna.

Od této doby jsme dávaly dětem úlohy, několikráte se také učilo (3., 6., 9. února). Dne 10. února bylo veškeré vyučování na čas zastaveno (nebezpečí tyfové nákazy).

Film:

Jako příspěvek na film (uč. příspěvek) jsme poslaly 1 120 K.

Třetí dílo Sociální pomoci:

Dne 8. února zaslala správa školy na III. Dílo Sociální pomoci 728 K 60 h. Obec Bzenec sebrala na tento účel 25 607 K.

Vysvědčení:

Dne 15. února jsme rozdávali školní zprávy.

Vyučování:

Protože máme stále jen 4 místnosti (v ostatních ubytováni vojáci SS Polizei) učíme nouzově, popřípadě dáváme jen úlohy pro časté nálety nepřátelských letadel.

Vojsko:

Dne 12. března vyklidilo vojsko SS Polizei naši školu. Nenastěhovali jsme se tam, protože se nesmí topit a je možnost nového nastěhování. Učíme nouzově ve 4. třídách chlapecké školy.

Dne 15. března:

Dne 15. března ráno se vyučovalo jen v 5. třídě, kde bylo vzpomenuto 6. výročí zřízení Protektorátu. Rozhlasem vysílaný projev nemohl býti vyslechnut, protože elektrický proud byl vypnut.

V ostatních třídách bylo vzpomenuto tohoto významného dne odpoledne při nouzovém vyučování.

Vitamíny:

Dne 15. 3. dostala správa školy 20 balíčků dražé ze šípků a žákyně jimi byly poděleny.

Obsazení školy:

Dne 19. 3. bylo přízemí naší školy obsazeno oddílem TO Kommando Nord.

Zalesňovací práce:

Dne 26. 3. začaly žákyně 6. – 8. školního roku pracovat na zalesňování.

Válka:

Dne 5. dubna, kdy po velikonocích se mělo začíti s vyučováním, byla zase škola zabrána vojskem. Ani úlohy se nedávaly, protože Bzenec ležel ve válečném území.

Dne 19. dubna byl Bzenec osvobozen od Němců Rumuny, ale stále ohrožován z kulometných hnízd. Na vyučování nebylo pomyšlení. Ku konci dubna byla škola vyčištěna a uklizena bzeneckými pozůstalými Němci. Byla však zabrána znovu pro rumunskou i civilní nemocnici. Miny, Němci nakladené, měly svou žeň.

Po novém vyčištění školy se mělo znovu začíti vyučování. To už byl 8. května vyhlášen mír.

Začátek vyučování:

Dne 9. května jsme tedy začali vyučování slavností v sokolovně. Všechno žactvo se shromáždilo v sále, kde promluvil odb. učitel A. Pojeta. Promluvil o významu míru, našeho osvobození a našeho milého prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Pak následovaly hymny a několik čísel hudebních a recitačních.

Narozeniny pana prezidenta:

Dne 28. května jsme radostně slavili 61. narozeniny Obnovitele naší československé republiky Dr. Edvarda Beneše. Bohatý program, skládající se z hudby, písní, přání a hymen, následoval po proslovu uč. Fr. Jaška. Heslo slavnosti bylo „Věrni zůstaneme“.

Zkoušky:

Dne 4. června dělaly naše žákyně 6. – 8. postupujícího ročníku, aby byla odčiněna křivda, zkoušku do měšťanské školy. Ze 34 žákyň se 1 nedostavila, ostatní byly všechny přijaty a podle svých vědomostí zařazeny do 2. a 3. třídy. 15 žákyň 5. školního roku bylo připojeno k 16 žákům a dáno pod správu obecné školy chlapecké. Tak máme do prázdnin pouze 4. třídy.

Slavnost Rumunů:

Dne 21. června odhalovali Rumuni, kteří se vraceli do vlasti svým padlým a u kostela pochovaným bratřím, pomník. Naše žákyně se této pietní slavnosti účastnily.

Manifestace mládeže:

Svaz české mládeže uspořádal v neděli dne 24. června Manifestaci mládeže a byli jsme vyzváni, aby naše děti se této manifestace a průvodu zúčastnily. Den předtím byly všechny děti na slavnostní akademii.

Konec školního roku:

Na poradě učitelského sboru dne 9. července bylo usneseno, že vyučování ukončíme dne 12. července, aby žákyně mohly pomoci při žňových pracích.

Uzavření kroniky:

Až do 19. dubna 1945 byly záznamy v této kronice nepravdivé a neodpovídaly vnitřnímu přesvědčení českého učitele a obsahují údaje okupanty vynucené a proto bezcenné. Proto se kronika uzavírá.

V říjnu 1945 – Marie Koubová, řídící učitelka