Školní rok 1950 – 1951

Nový školní rok zahájen 1. září 1950 zvlášť slavnostním způsobem. Žáci všech místních škol (mateřská, národní, střední a rolnicko-vinařská) shromáždili se v Olšovské ulici u kasáren a odtud za doprovodu železničářské kapely z Veselí nad Moravou pochodovali městem na sokolské cvičiště.

V čele průvodu nesli státní vlajku, v průvodu standarty se socialistickými hesly, provolávali a skandovali hesla o socialistické škole.

Na cvičišti do mikrofonu měli k žactvu a shromážděnému obecenstvu proslovy:

 • za střední školu ředitel U. Blahutka,
 • za KSČ předseda Stonáček,
 • za Akční výbor předseda Jelínek,
 • za MNV předseda Kučera.

Slavnostního zahájení školního roku zúčastnily se i deputace místní posádky, vedené osvětovým důstojníkem a zazpívaly 4 pokrokové písně s doprovodem harmoniky.

Účast obecenstva byla neobyčejně velká. Po ukončení programu vyhrávala veselská hudba až do poledních hodin.

Žáci ještě před začátkem školního roku vyzdobili své třídy a vyhlásili třídní závazky. Rovněž učitelský sbor vyhlásil své kolektivní závazky.

Zapsáno bylo celkem 324 dětí:

 • I. A – 34, I. B – 34, I. C – 36,
 • II. A – 36, II. B – 41,
 • III. A – 46, III. B – 44,
 • IV. A – 25, IV. B – 28.

Učitelský sbor:

 • ředitel Urban Blahutka,
 • odborný učitel Fr. Běhal,
 • odborný učitel Sv. Čech,
 • odborný učitel Ferd. Dvořák,
 • profesor M. Fabrici,
 • učitelka Anna Hejmalová,
 • odborná učitelka Kateřina Hrabálková,
 • učitelka domácích nauk A. Charvátová,
 • odborný učitel Rud. Lukeš,
 • profesorka Vl. Pavlovská,
 • odborný učitel A. Pojeta,
 • odborná učitelka M. Robenková.

Do nového roku vstoupili jsme s jasnými zásadami výchovné a vyučovací práce. Na první místo jsme dali výchovu k uvědomělému vlastenectví, tj. vštěpovali jsme žactvu hrdost a lásku k československé republice a naučili jsme ho znát dějiny našeho státu.

Zintensivněli jsme vyučování mateřštině, zvýšili péči o čistotu a správnost mateřského jazyka – a to ve všech předmětech, nejen v hodinách češtiny. Zdůrazňovali jsme důležitost přírodních věd. Heslem našim bylo: „Lépe učit a lépe a víc naučit“.

Bojovali jsme proti propadávání žactva zavedením doučovacích skupin. Tyto zavedeny v ruštině (ředitel Blahutka), češtině (Čech a Hrabálková) a v matematice (Lukeš).

Slabým žákům se tím skutečně pomohlo. Procento propadání se zmenšilo na minimum. Průměrná návštěva skupiny byla 15 žáků.

Byly zavedeny „žákovské knížky“, které však nedošly u všech rodičů náležitého pochopení.

Na střední škole bylo 54 pionýrů. Svou činností umístili se na 1. místě v okrese. Zúčastňovali se všech kulturních podniků a odpracovali mnoho hodin v brigádách.

Stravování žactva

Probíhalo jen v zimních měsících.

Bylo podáno:

 • v listopadu 2 640 obědů,
 • v prosinci 1 760 obědů,
 • v lednu 1 596 obědů,
 • v únoru 1 216 obědů,
 • v březnu 1 254 obědů,
 • celkem 8 466 obědů.

Důležité události:

 • dne 11. září – oslava „Dne horníků“,
 • dne 2. října – návštěva cirkusu „Olympia“,
 • dne 7. října – vojenská hudba uspořádala před školou koncert. Večer pak zúčastnilo se všechno žactvo s učitelským sborem manifestačního průvodu míru,
 • dne 27. října – školní akademie k 28. říjnu za účasti veřejnosti, zástupce MNV, KSČ a okr. šk. inspektora,
 • dne 23. listopadu – oslava 54. narozenin prezidenta Gottwalda,
 • dne 20. prosince – oslava J. V. Stalina a rozžehnutí vánočního stromku republiky.

V lednu 1951 provedl Ústav národního zdraví výtěry v krku a v nose u všeho žactva a učitelského sboru za účelem zjištění nositelů záškrtových bacilů.

 • dne 2. března – besídka žáků IV. A třídy,
 • dne 9. května – oslava narozenin Lenina,
 • dne 30. června – slavnost ukončení školního roku na sokolském cvičišti.

Filmová představení:

 • dne 25. září – „Ohnivou stopou“,
 • dne 26. října – „Pod cizím jménem“,
 • dne 17. prosince – „Celý svět se směje“,
 • dne 20. února – „Jak se kalila ocel“,
 • dne 9. května – „Šibal Váňa“,
 • dne 1. června – „Pád Berlína“.

Několik filmů jsme si promítali sami školním zvukovým aparátem.

Inspekce:

 • dne 29. listopadu navštívili školu krajský šk. inspektor Misař, okr. šk. inspektor Vitek a inspektor tělesné výchovy Pšurný,
 • dne 13. prosince provedl inspekci školy krajský šk. inspektor Bouška,
 • dne 29. března dokončení inspekce krajským šk. inspektorem Bouškou.

Závěrečné zkoušky byly zahájeny proslovem ředitele školy a žákovskou besedou se zpěvy, tanci apod. Byly to první zkoušky pro žactvo IV. tříd – a obstáli skvěle. 30 % uznáno s vyznamenáním. Zkoušky byly veřejné. Po nich definitivně bylo žactvo zařazeno do povolání, jak toho vyžadovaly státní potřeby. Všechny předepsané kvóty byly splněny – i kvóta horníků.

Školní výlety podnikly všechny třídy. Největší zájezd byl šestidenní výlet do Tater a Slovenského ráje žáků IV. tříd – za vedení odborného učitele Dvořáka, ředitele Blahutky a profesorky Pavlovské.

Koncem školního roku byla penzionována učitelka Anna Hejmalová – dokončivši 60. roku.

Odborný učitel Fr. Běhal dán pro trvalou nemoc na zdravotní dovolenou.

Ředitel Urban Blahutka dosáhl také 60 let – a měl tudíž odejít na odpočinek. Na jeho přání byl však ponechán stále v učitelské službě, ale správu školy předal Old. Kučerovi, dosavadnímu řediteli národní školy dívčí v Bzenci.

Urban Blahutka, ředitel střední školy.

Školní rok 1951 – 1952

Nový školní rok byl zahájen slavnostním způsobem dne 1. září 1951. Zahájení školního roku provedly všechny místní školy společně. Všechno žactvo se shromáždilo ve škole a za doprovodu hudby odešlo na náměstí, kde je přivítal zástupce Místního národního výboru a žáci vyslechli pořad státního rozhlasu – Slavnostní zahájení roku z Prahy. Po slavnosti na náměstí se všichni vrátili do školy, kde ke shromážděným promluvil ředitel školy a přivítal nově zapsané žáky. Pak se žáci seznámili se svými třídními učiteli, kteří jim dali pokyny pro další školní práci.

Osobní změny v učitelském sboru:

Dosavadní ředitel školy Urban Blahutka po dosažení 60 let měl odejíti na trvalý odpočinek dne 30. 8. 1951. Byl však na vlastní žádost ponechán ve službě jako učitel a správu střední školy převzal po něm ředitel národní školy dívčí Oldřich Kučera.

Dnem 1. 9. 1951 byla profesorka Vlasta Pavlovská na vlastní žádost přemístěna do Tvarožné, okres a kraj Brno.

Učitelka Anna Hejmalová byla dnem 30. 8. 1951 dána na trvalý odpočinek.

 

Učitelský sbor ve školním roce 1951/1952. Zleva: Jašek, Hirš, Lukeš, Fabrici, Čech, Hrabálková, Kučera, Charvátová, Blahutka, Tylče, Dvořák, Pojeta, Robenková.

Profesor Jan Hirš z gymnázia v Uherském Brodě byl přemístěn dnem 1. 9. 1951 na zdejší školu. Dále byli nově ustanoveni na zdejší škole: profesor Vítězslav Procházka z Gottwaldova, učitel František Jašek z Moravského Písku a učitel Josef Tylče z Domanína. Učitel František Běhal byl přeložen na zdravotní dovolenou, později do invalidního důchodu pro pracovní neschopnost.

Složení učitelského sboru

Složení sboru bylo na začátku školního roku 1951/1952 následující:

Oldřich Kučera, ředitel školy, Urban Blahutka, Ferdinand Dvořák, Antonín Pojeta, Josef Tylče, Milan Fabrici, Vítězslav Procházka, Svatopluk Čech, František Jašek, Marie Robenková, Rudolf Lukeš, Kateřina Hrabálková, Anna Charvátová, Jan Hirš.

Zápis žactva

Zápis žactva a přidělené třídnictví:

 • I. A – 38 chlapců – třídní F. Dvořák,
 • I. B – 38 děvčat – třídní A. Pojeta,
 • I. C – 16 chlapců a 21 děvčat – třídní J. Tylče,
 • II. A – 34 chlapců – třídní M. Fabrici,
 • II. B – 35 děvčat – třídní V. Procházka,
 • II. C – 17 chlapců a 18 děvčat – třídní Sv. Čech,
 • III. A – 16 chlapců a 25 děvčat – třídní Fr. Jašek,
 • III. B – 16 chlapců a 26 děvčat – třídní M. Robenková,
 • IV. A – 34 chlapců – třídní R. Lukeš,
 • IV. B – 37 děvčat – třídní K. Hrabálková,
 • celkem 171 chlapců, 201 děvčat, tedy 371 žáků.

Náplň školní práce v tomto roce:

Význam školy a školní výchovy pro výstavbu socialismu v naší vlasti je nesmírný. Škola má svésti zápas o duši nejmladší generace národů Československa, má tuto generaci vychovávat jako generaci socialistickou, nových společenských vztahů, generaci nové kultury, nové morálky. Má vychovávat mládež čestnou, pilnou, hrdou, statečnou, odhodlanou k práci i k obraně vlasti, oddanou svému lidu, zanícenou pro výstavbu socialismu, jak nám je ukazuje soudruh prezident Klement Gottwald a Komunistická strana Československa, mládež věrnou spojenectví se Sovětským svazem, mládež věrnou velkým myšlenkám Lenina a Stalina. Škola má vychovávat ruku v ruce s velkou socialistickou přestavbou a výstavbou naší země uvědomělé socialistické pracovníky, dělníky a rolníky a vytvořit novou socialistickou inteligenci. Toto je úkol, který je dán škole při její výchově nového socialistického člověka. Tento úkol byl vytýčen předsednictvem Ústředního výboru KSČ již o prázdninách a byl vtělen do „Usnesení předsednictva ÚV KSČ o učebnicích pro národní a střední školy“.

Jednou z nezbytných podmínek k tomu, aby mohla škola plnit tento úkol, jsou dobré, stálé učebnice, které mají ve výchovné a vzdělávací práci lidově demokratické školy velký význam. Tyto učebnice, nové a v novém duchu vypracované, byly vydány ještě o prázdninách pro všechny předměty a žáky. Nové učebnice, porovnáme-li je s dřívějšími učebnicemi předmnichovské buržoazní republiky, znamenají velký pokrok. Učí mládež o naší lidově demokratické vlasti a jejím pracujícím lidu, o našem mocném a věrném spojenci Sovětském svazu, o lidu celého světa, bojujícím za mír a svobodu.

Nové učebnice měly však nedostatky, které bylo třeba při práci s nimi překonávat. Proto z podnětu Ministerstva školství, věd a umění vypracovaly komise při Výzkumném ústavu pedagogickém „Metodické stati“ pro vyučování jednotlivým předmětům. Tyto metodické stati se staly pomocníky při práci učitele ve škole podle Usnesení ÚV KSČ o učebnicích.

Dalším pomocníkem školní práce v převýchově žactva v duchu socialistickém byl: Plán práce a organizace funkcí jednotlivých učitelů – každý učitel dostal úkol zodpovídat se za určitou složku stojící mimo vyučovací proces, ale která úzce souvisí nebo doplňuje výchovnou činnost školní, jako: žákovská organizace, pionýrská organizace, patronát závodu, sdružení rodičů a přátel školy, školní družina, sokolská družina, filmový referát, školní rozhlas, soutěže ve sběru léčivých bylin a odpadových hmot, provádění kampaně k bodům školního řádu, organizace příprav k závěrečným zkouškám. Všechny tyto složky měly plánovány své úkoly v operativním plánu.

 

Část recitačně-pěveckého kroužku Pionýra.

Učitelstvo své vzdělání doplňovalo jednak soukromým studiem odborným a politickým, jednak politickými referáty v učitelských poradách a školením na odborových úsekových schůzích.

Práce jednotlivých složek napomáhajících ve výchově školní byla následující:

Pionýrská organizace

Měla 110 členů a svou činnost vyvíjela v zájmových kroužcích jako recitačním, hudebním a mičurinském. Na poli kulturním dosáhl krásných výsledků nesčetnými kulturními brigádami. Pionýři měli podíl na všech soutěžích a brigádnických pracích.

Navázali družbu se slovenskou školou ve Skalici a stále udržovali přátelské styky s pionýry v Moskvě v SSSR, s kterými si vyměnili četné dopisy a 2 alba fotografií. Pionýrský oddíl trpěl nedostatkem vedoucích oddílů a hlubším zaměřením se na výchovnou práci ve škole.

Družina mládeže

Byla umístěna v budově národní školy (bývalá židovská), kde se stravovalo 25 dětí zaměstnaných matek. I když hmotné vybavení družiny bylo velmi dobré, pedagogická činnost byla teprve v počátcích.

Žákovská organizace

Prováděla ve spolupráci s Pionýrskou organizací soutěže pořádku, čistoty a kázně, soutěž ve sběrech a rozhlasových relacích. Obě tyto organizace udržovaly a organizovaly kázeň a dozor na chodbách před vyučováním.

Sdružení rodičů a přátel školy

Konalo své výborové a plenární schůze, ve kterých se zabývalo výchovnými a zdravotními problémy školy.

Na počátku školního roku pořádalo Sdružení rodičů za spoluúčasti Místního národního výboru veřejnou schůzi na které byla řešena otázka odstranění křížů ze školy, což bylo během prázdnin provedeno.

 

Výzdoba k socializaci vesnice.

Práce celého učitelského kolektivu a všech těchto složek na výchově zúčastněných se projevila na konci roku ve výsledcích vědomostí žáků, takže celkové procento propadlých bylo 4 %. Tomuto napomáhaly zajímavé kroužky doučovací skupiny.

Pionýrské divadlo s názvem – My, Pionýři.

Žactvo bylo rozděleno na drobné kolektivy po 3 až 6 žácích, které pečovaly o méně nadané žáky.

Pomoc žactva při socialistickém budování

Se projevovala zvláště účastí na sběru léčivých bylin a odpadových hmot, dále brigádami, ke kterým se žáci zavazovali při různých slavnostních příležitostech. Pracovali na státním statku Háj a v Jednotném zemědělském družstvu a odpracovali celkem 1 400 hodin. Žactvo bylo zapojeno do soutěže v zalesňovacích pracích a odpracovalo 5 821 hodin a vysadilo 100 000 stromků ve zdejších lesích.

 

Na lesní brigádě v místním polesí.

Důležité události školní

Začátkem školního roku nastoupil službu nový okresní školní inspektor V. Kudla, když bývalý inspektor Josef Vitek odešel na trvalý odpočinek. Ve funkci okresního školního inspektora došlo k další změně koncem školního roku, kdy dosavadní s. V. Kudla byl přemístěn a inspektorem jmenován s. Jaroslav Vítek z Veselí. Takže složení nadřízených složek koncem roku bylo následující:

 • krajský školní inspektor – Jan Bouška,
 • referent KNV – Novotný,
 • okresní školní inspektor – Jaroslav Vítek,
 • referent ONV – Vaverka.

V měsíci listopadu – měsíci československo-sovětského přátelství, byla uspořádána školní slavnost Velké říjnové revoluce s kulturními vložkami, provedena se žactvem návštěva Treťjakovské galerie a proveden se žactvem štafetový běh obcí a navštíven film o Sovětském svazu.

Oslava narozenin prezidenta s. Klementa Gottwalda byla provedena společně ve škole (rozhlasová pásma).

Dne 21. prosince oslavila škola narozeniny největšího bojovníka za sovětský mír J. V. Stalina společnou oslavou, při které žactvo si dávalo závazky.

Žactvo navštěvovalo po celý rok aktuální filmy.

Zubní lékař MUDr. Blumka daroval škole jako každý rok obnos 3 000 Kč, kterých bylo použito k podpoře žáků.

V měsíci dubnu podepsali všichni učitelé a žáci protest proti vedení bakteriologické války v Koreji napadené kapitalistickými státy a žactvo provedlo sbírku pro postižené korejské děti, která vynesla 5 000 Kčs.

V tomto měsíci navštívili žáci, kteří se přihlásili na hornictví OKD závody v Ostravě.

 

Vítěz (IV. A tř.) – Strakova memoriálu v odbíjené v soutěži mezi čtyřmi školami o putovní pohár: Cimala, Gistr, Kočař, Vítek, Kindl, Hynčica.

Ze závodů žáků o TOZ.

Dne 30. dubna se konalo shromáždění žactva, které bylo seznámeno s historií a významem 1. máje, při kteréžto příležitosti se žáci zavazovali k brigádám. Podobné shromáždění s kulturním a zábavním pořadem se konalo 8. května, u příležitosti výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Tuto oslavu organizovala a z větší části provedla Pionýrská organizace, rovněž večer pro dospělé.

Dne 16. května pořádala škola se Sokolem Běh vítězství.

Inspekce

V prvním pololetí navštívil školu o. š. i. V Kudla a v měsíci červnu o. š. i. Jar. Vítek. Podle zjištění obou nebylo závad a oproti minulému roku bylo patrno zlepšení jak po stránce organizace práce ve škole, výzdoby školy i vyučovacích výsledků.

Školní výlety, exkurze, rekreace

Zájmový kroužek Pionýrské organizace nacvičil pionýrské divadlo, které předvedl ve Vracově a ve Skalici na Slovensku.

Žáci a rodiče příštích hornických a hutnických učňů podnikli zájezd do Ostravy a Třince, kde se seznámili s příštím povoláním.

Školní výlety se konaly ve dnech závěrečných zkoušek mimo čtvrtých tříd, které jely až po. I. A – Valašsko, Vsetín, I. B – Radhošť, I. C – Podyjí a Brno, II. A Bratislava, II. B – Brno a Macocha, II. C – Bratislava, III. A, IV. A a IV. B – Praha a jižní Čechy, III. B – Praha a okolí.

Od 1. do 10. srpna se účastnilo 20 nejlepších pionýrů kulturní rekreace do Písku, Tábora a Č. Budějovic.

Závěrečné zkoušky

K závěrečným zkouškám byli připuštěni všichni žáci čtvrtých tříd a zúčastnilo se zkoušek 34 hochů a 38 dívek. Byli rozděleni do dvou zkušebních komisí. Písemné práce z češtiny a matematiky se konaly 3. a 4. června, ústní zkoušky od 9. do 13. června.

Každý den po vykonaných zkouškách byly rozhovory s rodiči žáků o zapojení se do zaměstnání. Lánskou akci škola splnila, i když ne jenom hornickými a hutnickými učni, ale i ostatními obory těžkého průmyslu.

Závěrečné zkoušky absolvovali všichni úspěšně, z toho 11 chlapů a 7 dívek s vyznamenáním. Zkoušky splnily také své hlavní poslání, tj. volbu dalšího povolání vycházejících žáků. Zvláštní zřetel byl brán při výběru žáků pro školy III. stupně, kde bylo přihlíženo k třídnímu původu a zapojení se žáka v mimoškolní budovatelské práci.

Ukončení školního roku:

Uskutečnilo se v slavnostním hávu na školním hřišti, kde shromáždilo se žactvo obou škol, rodiče a zástupci veřejných institucí. Ředitel školy zhodnotil práci učitelského sboru a žáků za celý rok. Nejlepší tři žáci každé třídy v prospěchu, kázni a pracovním úsilí byli odměněni knižními dary patronátních závodů, tj. vojenské posádky a Fruty, dále žákovské organizace, která odměnila tři nejlepší žáky celé školy – Danu Čechovou (Žeravice), Jar. Dostálka a Vl. Pojetovou ze Bzence praktickými dary.

Třída IV. B – vycházející dívky. (třídní učitelka Hrabálková)

Třída IV. B – vycházející hoši. (třídní učitel Lukeš označen na fotografii křížkem, ředitel školy dvěma křížky)

Při této slavnosti byli též žáci odcházející do hornictví a hutnictví vyznamenáni čestnými odznaky ČSM a knižními dary. Byli též uvedeni ostatním žákům jako nejuvědomělejší budovatelé našeho socialistického státu na nejdůležitějším úseku našeho těžkého průmyslu. Jsou to žáci: Šuráň, Dočkálek, Kníže. Tito žáci se zavázali, že budou i nadále přicházet do naší školy a pomáhat nám získávat další uvědomělé chlapce do tohoto čestného povolání.

V závěru slavnosti složili nově přijatí pionýři slib.

Práce školy:

Práce školy v tomto roce se zaměřovala na dva stěžejní problémy: mezinárodní – boj za udržení světového míru, vnitřní – vybudování těžkého průmyslu (Donbas na Ostravsku a Huko na Slovensku) a zemědělské velkovýroby, jako nezbytnou součást vybudování socialismu v naší vlasti a nejúčinnější prostředek boje za světový mír.

Těmito dvěma problémy se zabývala výchova a uvědomování žactva tak, že žákům bylo jasné, proč nepřetržitě trvá barbarská válka v Koreji, vyvolaná západními kapitalisty a která měla sloužit jako ohnisko nové třetí světové války: Bezmocnost kapitalistů bojovat proti hrdinskému lidu Koreje vyvrcholuje v použití bakteriologického vedení války a přenesení ohniska do Evropy – západního Německa a použití fašistických a hitlerovských elementů pro přípravu nové války. Proti tomuto válečnému hartusení západních kapitalistů vidí žák mohutné úsilí všech lidově demokratických států vedených Sovětským svazem, jak na poli politickém i budovatelském vésti svět k mírovému a spokojenému životu. Sovětský svaz mohutnými stavbami komunismu ukazuje cestu celému světu, že se dá žíti i bez válečného vraždění a tímto příkladem strhuje na svou mírovou cestu převážnou část lidstva na světě.

Toto je charakteristika uplynulého roku a tyto dva stěžejní problémy byly při každé příležitosti žactvu tak osvětlovány, že se žactvo prakticky účastnilo na tomto boji za mír.

Výzdoba chodby v měsíci československo-sovětského přátelství.

I učitelé se snažili vychovávat z našich žáků nové občany, učili je chápat socialisticky a snažili se je připravovat pro novou socialistickou společnost. Pomocníkem jim byly nové osnovy, učebnice, usnesení ÚV – KSČ a nejdůležitější pomocník – marxismus, leninismus, z kteréžto vědy musí vycházet nejen výchova žactva, ale výchova ve všech oblastech našeho života. A tato věda i v příštích letech výchovy a výuky na škole se musí stát základem veškeré práce školní, má-li splnit škola to nejdůležitější poslání, podle slov prezidenta s. Klementa Gottwalda: „Škola se musí stát hlavním činitelem výchovy nových občanů republiky.“

V Bzenci, srpen 1952.

Oldřich Kučera, ředitel střední školy.

Školní rok 1952 – 1953

Všichni učitelé a žáci zahájili slavnostně dne 1. září 1952 nový školní rok shromážděním na náměstí, kde zástupci MNV a ČSM ve svých projevech k žactvu zdůraznili význam vzdělání v lidově-demokratických státech a důležitost prohloubené výchovy socialistické na všech školách. Po odchodu z náměstí do školy byli žáci seznámeni ředitelem školy se školním řádem, s úkoly školy vyplývající z celostátní konference učitelstva v Praze a s významem pionýrské organizace na školách. V dobře připravených a vyzdobených třídách se seznámili žáci se svými třídními učiteli, kteří jim podrobně vysvětlili jednotlivé pracovní úkoly ve škole.

Osobní změny v učitelském sboru:

Učitel František Jašek byl přemístěn na střední školu v Moravském Písku a profesor Milan Fabrici na státní konzervárenskou školu v Bzenci. Náhradou za ně byla přidělena na zdejší školu učitelka Vlasta Fajferová z Hroznové Lhoty a kandidátka učitelství Božena Gottwaldová – Skalická. Od pololetí byl přemístěn na střední školu v Uherském Ostrohu učitel Antonín Pojeta na vlastní žádost.

Složení učitelského sboru:

Na počátku školního roku:

 • Oldřich Kučera, ředitel školy
 • Urban Blahutka,
 • Svatopluk Čech,
 • Ferdinand Dvořák,
 • Vlasta Fajferová,
 • Jan Hirš,
 • Kateřina Hrabálková,
 • Anna Charvátová,
 • Rudolf Lukeš,
 • Marie Robenková,
 • Antonín Pojeta,
 • Božena Skalická,
 • Josef Tylče.

Zápis žactva a přidělené třídnictví:

 • třída I. A – 18 chlapců, 18 dívek, celkem 36 žáků, třídní Gottwaldová,
 • třída I. B – 15 chlapců, 20 dívek, celkem 35 žáků, třídní Hrabálková,
 • třída I. C – 20 chlapců, 15 dívek, celkem 35 žáků, třídní Tylče,
 • třída II. A – 15 chlapců, 19 dívek, celkem 34 žáků, třídní Dvořák,
 • třída II. B – 13 chlapců, 21 dívek, celkem 34 žáků, třídní Čech,
 • třída II. C – 15 chlapců, 19 dívek, celkem 34 žáků, třídní Fajferová,
 • třída III. A – 22 chlapců, 22 dívek, celkem 44 žáků, třídní Lukeš,
 • třída III. B – 21 chlapců, 23 dívek, celkem 44 žáků, třídní Hirš,
 • třída IV. A – 11 chlapců, 20 dívek, celkem 31 žáků, třídní Pojeta,
 • třída IV. B – 12 chlapců, 16 dívek, celkem 28 žáků, třídní Robenková.

Zapsáno 162 chlapců a 193 dívek, celkem 355 žáků.

Náplň a plán školní práce v tomto roce:

Úkoly pracovní pro školní rok vyplynuly z celostátní konference učitelů. Veškerá práce školní bude plánována jednak v operativním plánu školy, jednak v individuálních plánech každé třídy, učitele a školní organizace.

Bude zapotřebí zaměřit se na důslednost, pracovní morálku a dodržování státní disciplíny. Práce bude rozplánována tak, aby každý učitel měl přesně vymezené úkoly a mohl dodržet pracovní řád.

Stěžejním úkolem v náplni výchovné práce je výchova k socialistickému vlastenectví, vychovávat naši mládež jako neohrožené bojovníky za světový mír. Tento výchovný cíl musí prolínat všechny předměty, musí stát před každým učitelem při jeho každodenní práci jako hlavní úkol, ke kterému musí směřovati veškeré úsilí nejen práce ve škole, ale všech mimoškolních organizací.

Plán práce školy a funkcí jednotlivých učitelů:

Práce školní i mimoškolní byla naplánována tak, aby byla rovnoměrně rozdělena mezi všechny učitele takto: patronátní závody učitel Čech, žákovské organizace učitel Lukeš, Červený kříž a dozor v družině učitelka Hrabálková, organizace příprav závěrečných zkoušek učitel Pojeta, filmový referent učitel Tylče, sběr bylin učitelka Charvátová, výzdoba školy učitelka Robenková, mičurinský kroužek učitel Hirš, pěvecký učitel Dvořák, hudební učitel Hirš, dramatický učitel Tylče, sportovní ředitel Kučera.

Učitelé doplňovali své vzdělání jednak soukromým studiem dálkovým (Skalická, Pojeta, Tylče, Fajferová, Robenková), jednak studiem odborně-politických časopisů, politicko-odbornými referáty na učitelských poradách, dále individuálním studiem dokumentů XIX. sjezdu VKSb (Všesvazová komunistická strana bolševiků), kterého se účastnili všichni učitelé a zaměstnanci. Z tohoto školení byla činěna usnesení pro zlepšení práce školy. Toto školení bylo pak doplněno referáty z celostátní konference KSČ, které byly rovněž aplikovány na školní práci.

Pionýrská organizace:

Měla 156 členů a byla rozdělena do 8 oddílů. Všechny oddíly měly své vedoucí, takže činnost celé organizace se dobře vyvíjela a přinesla dobré výsledky. I po stránce pomoci škole, zvláště před závěrečnými zkouškami se dobře rozvinula v pomoci slabším žákům. Při PO byly ustaveny tyto zájmové kroužky:

Mičurinský, který na poměrně rozsáhlém mičurinském poli se zabýval pěstováním cizích léčivých bylin, pšenice a několika druhů stromků a druhů zeleniny.

Pěvecko-hudební kroužek měl vysokou úroveň, účastnil se několika veřejných vystoupení, zvláště v rámci „Svátku zpěvu a tance“.

Do budování naší vlasti se zapojil několika samostatnými brigádami na úpravě obce, stavbě kravína JZD, v patronátním závodě a ve sběru odpadových surovin. Odměnou za pěknou práci ve škole i mimo školu byly pro naše pionýry zájezdy do Ostravy a Beskyd, na které byli vybráni KNV a Krajskou radou jako jedni z nejlepších. V dopisování s moskevskými pionýry bylo i nadále pokračováno a byla vyměněna vzájemně další alba fotografií, sloužící k poznání práce školy.

Žákovská organizace:

Byla znovu výnosem ministerstva školství reorganizována a přeměněna v žákovský výbor. Tento byl složen z nejlepších žáků každé třídy a scházel se za vedení ředitele, který mu ukládal úkoly, které navazovaly na úzkou spolupráci s PO. V každé třídě pak byl volený starosta, který spolu s třídním učitelem zajišťoval režim dne ve třídě, takže chod práce ve třídě byl plynulý. Toho bylo dosaženo jen tím, že práce byla plánována a rozdělena do žákovských kroužků.

Sdružení rodičů a přátel školy:

Na počátku roku, kdy bylo toto ustaveno, se činnost velmi pěkně rozvíjela, postupem času (ke konci roku) však téměř úplně zanikla. První plenární schůze, početně navštívená, se zabývala otázkou náboženství, které se stalo nepovinným předmětem, dále úkoly školy v nastávajícím školním roce a pomocí rodiny škole při socialistické výchově. Nedostatkem či příčinou, že se činnost zdárně nevyvíjela, bylo, že tato nebyla dostatečně plánována.

Družina mládeže:

Práce družiny se v tomto roce zlepšila a to tím, že velký počet dětí byl rozdělen do dvou skupin, takže při střední škole byla samostatná skupina, kterou vedla nově ustanovená vychovatelka Dobromila Kučerová. Nedostačující místnosti a špatné materiální vybavení byly překážkou v lepší rozvinutí činnosti. Stravování po změně personálu se velmi zlepšilo.

Pomoc žactva při socialistickém budování:

Projevilo se zvláště při jeho zapojení se do brigádnických úkolů. Mimo sběr léčivých bylin, odpadových surovin, který se prováděl během celého roku, pracovali žáci na úpravě obce, vysazování lesních stromků na státním polesí, při výstavbě kravína JZD, při jarních pracích na polích JZD, dále svým pracovním zásahem pomáhali zachraňovati úrodu ve vinicích státního statku rolnické školy a vinařských závodů. Celkem odpracovali více než 5 000 hodin.

Důležité události během školního roku:

Složení v nadřízených složkách školního úřadu zůstává oproti minulému roku nezměněno. Tento rok přinesl řadu důležitých, rozhodujících i smutných událostí, které se dotkly nejen školy, našeho státu, ale byly i rázu mezinárodního, když jsme byli svědky odchodu největších státníků J. V. Stalina a prezidenta s. Klementa Gottwalda, mužů tvořících socialistický dnešek, radostnější pro pracující celého světa.

Měsíc říjen se stal střediskem příprav oslav jako bylo výročí Velké říjnové revoluce, Dne čsl. armády, Dne znárodnění a příprava Měsíce čsl.-sovětského přátelství.

Na počest XIX. sjezdu VKSb učitelský sbor vyhlásil několik hodnotných závazků zaměřených k socializaci vesnice.

V měsíci říjnu bylo uskutečněno několik exkurzí:

 • do dolů v Dubňanech,
 • výstava v Hodoníně a Uherském Brodě (J. A. Komenský).

Dne 7. listopadu byla provedena bohatým programem školy oslava Velké říjnové revoluce, 22. listopadu podobná oslava k 56. narozeninám prezidenta s. Klementa Gottwalda.

K uctění narozenin generalisima J. V. Stalina uspořádala Pionýrská organizace slavnostní akademii též pro veřejnost s velmi hodnotným programem.

Ve středu 31. ledna uspořádali žáci v Sokolovně oslavu V. I. Lenina, spojenou se složením slibu pionýrů.

V únoru navštívil školu okresní školní inspektor Jar. Vítek za účelem podrobné prověrky školní práce, která trvala 7 dní a byla ukončena společnou poradou 26. 2. Až na menší nedostatky byla uznána práce školy za dobrou.

V rámci oslav osvobození našeho státu Rudou armádou, provedla Pionýrská organizace celovečerní pásmo „Svátek písní a tanců“, též pro veřejnost.

Pionýři a žáci střední školy nacvičili a sehráli několikráte divadelní hru J. K. Tyla „Lesní panna“. Tato dětská hra byla s takovým úspěchem provedena, že ji žactvo sehrálo 27. června v brněnském státním divadle. Bylo to poprvé v historii jmenovaného divadla, aby žactvo nahradilo dospělé herce, podle odborné kritiky dramaturgie, velmi úspěšně.

Z mimoškolních událostí je nutno zaznamenati pro svou neobyčejnou důležitost mezinárodní XIX. sjezd VKSb, který se konal od 5. října v Moskvě za přítomnosti J. V. Stalina. Sjezd, který přinesl směrnice budování veliké země socialismu, ale též linii mírové politiky Sovětského svazu. Všechny referáty tohoto sjezdu se staly podkladem individuálního studia všech učitelů, z kterého se prováděly konkrétní usnesení pro školní práci.

Druhou, pro nás neméně důležitou událostí, byla celostátní konference KSČ, která po prosincovém likvidování protistátních zrádců vedených bývalým tajemníkem ÚV-KSČ Slánským, vytýčila po vzoru velkého sjezdu VKSb, další linii budovatelského úsilí našeho pracujícího lidu. Závěr této konference pro naši vládu po stránce školské byl slavný den 27. dubna, kdy přijalo a schválilo Národní shromáždění nový školský zákon.

Je to významný mezník v historii našeho školství, protože tímto zákonem se dokončuje a uceluje zákon o jednotné škole z r. 1948 a dává všechny předpoklady přiblížit se nejpokrokovější škole sovětské. Přináší zrychlení naší školní výchovy pro budování socialismu, sjednocuje všechno školství a rozšiřuje školství odborné.

Všeobecné školství je organizováno osmiletou docházkou ve středních školách osmiletých a jedenáctiletých, čímž se docházka z devítileté snižuje o rok, o který se pak rozšíří odborné školství. Je to dokončení školského zákona Dr. Zd. Nejedlého novým ministrem školství Ernestem Sýkorou.

Po těchto důležitých událostech celkem radostných pro školu přichází dvě zprávy, které otřásly celým pokrokovým světem.

Dne 5. března 1953 oznamují Ústřední výbor VKSb, Rada ministrů a Prezidium nejvyššího sovětu SSSR, že zemřel Josef Vissarionovič Stalin v důsledku mozkového krvácení, ke kterému došlo na podkladě hypertonické choroby a atherosklerózy. Neutrpěl největší ránu jen bratrský Sovětský svaz, ale všechen pracující lid světa ztrácí tvůrce lepšího života a největšího bojovníka za mír ve světě.

Pohřbu dne 9. března se účastnil za ČSR s. Klement Gottwald, ministři Čepička a Bacílek.

Žactvo i učitelstvo se účastnilo všech pietních oslav pořádaných místními činiteli ve velkém rozsahu.

Téměř do týdne i náš stát stihla podobná rána, když dne 14. března 1953 oznámil Ústřední výbor KSČ a vláda ČSR, že zemřel prezident Klement Gottwald.

Úmrtí nastalo po výronu krve do hrudníku a mezihrudí, v důsledku sklerózy cévní, zejména s význačnými změnami na srdečnici – tolik lékařská zpráva.

Dvojnásobný bol dolehl na všechen pracující lid ve velmi krátké době, kdy odchází první dělnický prezident a předseda KSČ, ukazatel a neohrožený bojovník za socialismus – lepší zítřek všech pracujících. Celý národ se rozloučil se svým prezidentem po dobu pětidenního vystavení těla zesnulého a o pohřbu, který se konal 19. března 1953. Všichni žáci a učitelé na slavnostních tryznách vzdali poslední poctu prvnímu občanu republiky.

Tato ztráta pro náš národ těžká a citelná byla poněkud zmírněna tím, že ještě téhož měsíce (v březnu) zvolil všechen lid ústy Národního shromáždění prezidentem ČSR Antonína Zápotockého.

Na opuštěný prezidentský stolec byl zvolen nejbližší spolupracovník s. Klementa Gottwalda, druhý dělnický prezident, dosavadní předseda vlády a dlouholetý odborářský pracovník, který dal záruku lidu po své volbě slovy: „I když jsem byl dnes vůlí našeho parlamentu povolán k nejvyšší funkci v našem státě, slibuji, že nikdy nezapomenu třídy, z které jsem vyšel…“

Závěrečné zkoušky:

V letošním školním roce vycházeli ze školy žáci dvou postupujících ročníků III. a IV. třídy. IV. třídy vykonaly zkoušky v plném rozsahu, ke zkoušce byli připuštěni a prospěli všichni, tj. 57 žáků, z toho s vyznamenáním prospělo 17 žáků. Do povolání a na školy III. stupně byli zapojeni všichni. III. třídy konaly přehledné závěrečné zkoušky písemné i ústní před komisí učitelskou, rovněž prospěli všichni (87), z toho s vyznamenáním prospělo 20 žáků.

Protože všichni žáci III. tříd pro nedostatek místa nemohli býti přijati do dalších škol a povolání, zřídilo ministerstvo Jednoroční učební kurzy, jako přechodnou pro tento rok IV. třídu, kam se přihlásilo 47 žáků III. tříd. Nejlepší žáci obou ročníků byli při této příležitosti odměněni knižními dary.

Školní výlety, exkurze a rekreace:

Žactvo vycházející ze školy podniklo s učiteli a zástupci referátu pracovních sil exkurze do Dubňan (doly), do Gottwaldova (ZPS) a do Vsetína (ZPS), aby se seznámili s pracovním prostředím svých povolání.

Krajská pionýrská rada poskytla bezplatný čtrnáctidenní pobyt v Beskydech našim 20 nejlepším pionýrkám, dalším 20 pionýrům rekreační zájezd do Ostravy.

Školní výlety uskutečnily III. třídy do Krkonoš a do Prahy a Babiččina údolí, II. třídy do Slovenského ráje. Další výlety nebyly uskutečněny vzhledem k měnové reformě.

Během roku bylo uskutečněno několik kulturních zájezdů do divadla v Brně.

Ukončení školního roku:

Bylo provedeno slavnostním shromážděním žactva, učitelů i rodičů na školním hřišti. Ředitel školy zhodnotil celoroční práci školy i žáků a odměnil věcnými a knižními dary po třech nejlepších žácích z každé třídy. Mimoto byli zvláště odměněni 3 nejlepší žáci celé školy: Jiřina Jašková (IV. třída), Dušan Macháček (IV. třída), Neutschlägerová Marie (I. třída).

Končí školní rok, který přinesl velké a mnohé i bolestné události. Stal se mezníkem a to rozhodujícím v socialistické výchově naší mládeže položením pevného základu – nového školského zákona. Podle něj budujeme školu novou, školu zcela jinou než znala kapitalistická společnost. V boji o tuto novou socialistickou školu je nutno houževnatě bojovat a překonávat všechno staré a přežité. Jasným vzorem a zářným příkladem ve školní práci, která nás čeká v příštím roce je sovětská škola a práce sovětských učitelů. Jen důsledným přijímáním sovětských zkušeností se nám podaří uskutečnit nový školský zákon a vybudovat novou, radostnější školu – socialistickou.

Protože podle školského zákona ze dne 24. dubna 1953 se tvoří Osmiletá střední škola, čímž se slučuje dosavadní národní a střední škola v jednu školu s jednou správou školy – uzavírám tímto kroniku střední školy v Bzenci.

V Bzenci v srpnu 1953.

Oldřich Kučera – ředitel.