Školní rok 1945 – 1946

Školní rok zahájen byl 3. září. Po službách Božích promluvil k žactvu ředitel školy. Na poradě učitelského sboru vyzval členy učitelského sboru, aby s obzvláštní pílí a radostí tohoto roku se věnovali práci vychovatelské a učitelské, které naše žactvo po 6 let utiskované německým režimem má tolik zapotřebí. Každá práce budiž konána s vědomím, že je vykonávána pro nás, pro naše děti, pro náš budoucí dorost, který společně s námi má zajistiti věčné trvání naší lidové demokratické republiky Československé.

Národní výbor za značného nákladu a ještě za větších obtíží obstarávání pracovních sil provedl opravy školní budovy. Tato byla po okupaci a po válečných událostech vyčištěna, vymalována a řádně připravena k vyučování.

Výsledek zápisu:

 • II. A – 33 chlapců,
 • II. B – 34 chlapců,
 • III. A – 36 chlapců,
 • III. B – 32 chlapců,
 • IV. – 43 chlapců,
 • JUK kurz – 33 chlapců,
 • celkem 211 chlapců.

Učitelský sbor:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • František Běhal, odborný učitel,
 • Karel Fiala, odborný učitel,
 • Antonín Pojeta, odborný učitel,
 • Josefa Kratinová, odborná učitelka,
 • Rudolf Lukeš, odborný učitel,
 • Jan Hirš, odborný učitel.

Odborný učitel Jan Hirš nemohl nastoupiti – poněvadž konal vojenskou službu. Zůstává tedy šest tříd a jen pět učitelů.

Toho roku chybí I. třída, poněvadž za nacistického režimu I. třída byla vlastně 5. postupový ročník, postupuje žactvo z 5. třídy do II. třídy měšťanské školy. Žáci, kteří by měli přestoupiti do I. třídy – zůstávají v V. třídě obecné školy.

Sběr odpadových hmot se provádí dále, ovšem s chutí v prospěch našeho ochuzeného průmyslu.

Dne 12. září složilo všechno učitelstvo slib věrnosti do rukou předsedy okresního národního výboru p. Emila Žejglice – bývalého ředitele měšťanské školy v Uherském Hradišti. Tam také vyslechlo pokyny ohledně vyučování dle nových směrnic.

Od 1. září odchází ze školy pilný člen sboru odborný učitel Josef Šimíček, který byl jmenován tajemníkem ministerstva školství a osvěty v Karviné.

Výpomocný učitel Rud. Lukeš nastoupil dnem 1. října vojenskou službu.

Na školu byli nově ustanoveni:

 • Paní Jana Kunclová, bývalá učitelka, od 1. 10. 1945 byla reaktivována – předtím učitelka na obecné dívčí škole.
 • Paní Věra Gavandová, abit. gamnázia od 1. 10. 1945.
 • Pan Ferdinand Dvořák, odborný učitel, byl přeložen z dívčí měšťanské školy dnem 1. 11. 1945.
 • Paní Milada Hiršová, bývalá učitelská praktikantka, byla reaktivována a ustanovena na škole od 1. 11. 1945.

Dnem 1. listopadu odešel do pohraničí do Valtic odborný učitel Karel Fiala. Učitelský sbor ztrácí jednoho z nejlepších učitelů a rovněž milého kolegu. Působil na škole od r. 1939.

Dne 14. září v den úmrtí prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka byla pořádána ve škole společná oslava, smuteční slavnost. Smuteční proslov přednesl odborný učitel Fr. Běhal. Slavnost konala se ve vyzdobené místnosti a byla doplněna vhodnými vlasteneckými básněmi. Dne 29. září bylo vzpomenuto Mnichova. Na slavnosti promluvil odborný učitel K. Fiala.

Dne 27. října oslavili jsme Den Svobody. Slavnostní proslov přednesl odborný učitel Antonín Pojeta, další program tvořili recitace a zpěvní čísla. Slavnost byla zakončena živým obrazem a holdem čsl. hymně. Na slavnosti byli přítomni zástupci Národního výboru a Rodičovského sdružení.

Dne 6. listopadu se shromáždilo žactvo v tělocvičně, kde o významu říjnové revoluce vyslechlo projev odborného učitele Antonína Pojety. Slavnost byla zakončena čsl. a ruskou hymnou.

V tomto školním roce byl zaveden nový vyučovací předmět – politická výchova – po dvou hodinách týdně. Je to předmět, v kterém se má žactvo dokonale seznámiti se zřízením našeho státu, dozvěděti se o našem poměru ke spřáteleným mocnostem a zvláště o přátelském poměru k Sovětskému svazu.

Dne 17. listopadu bylo vzpomenuto v třídách událostí v Praze dne 17. 11. 1939.

Rud. Lukeš učitel od 1. 3. 1946 po vojenské službě byl přeložen do Moravského Písku na měšťanskou školu.

Nově byla přikázána na školu učitelka Věra Maceluchová, jen na krátký čas od 1. 4. do 8. 4. 1946.

Dne 6. března vzpomnělo žactvo poprvé v osvobozené vlasti narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. K žactvu promluvil odborný učitel J. Hirš. Vzpomínka byla zpestřena četnými vlasteneckými básněmi a zpěvy.

Dne 23. února konala se oslava založení Rudé armády za proslovu odborného učitele Antonína Pojety. Přítomni byli i členové národního výboru. Na programu přednášelo žactvo i ruské básně a zpěvy.

Dne 12. června vzpomněl každý třídní učitel prvního výročí úmrtí prezidenta Spojených států.

Dne 4. května bylo na společné oslavě vzpomenuto výročí květnové revoluce v Praze. Kromě vhodného vlasteneckého proslovu odborného učitele Antonína Pojety, četné recitace a písně doplnily pestrý program.

Velký úspěch morální i finanční docílily dětské radovánky v maškarních kostýmech pořádané dne 4. 3. 1946. Čistý výnos, naprosto neočekávaný, byl věnován na zařízení školního rozhlasu.

Dne 14. a 15. dubna zahrály obě dvě měšťanské školy pohádkovou hru „Jaro“. Hra byla s velkým úspěchem třikráte opakována, čistý výnos byl věnován polévkové akci.

V tomto roce, přičiněním Národního výboru, byla znovu oživena polévková akce pro místní chudé a venkovské žactvo. V bývalé židovské škole byla k tomu účelu dána zvláštní místnost – byly opatřeny potřebné příbory apod. Byla najata zvláštní výpomocná síla jako kuchařka, kromě toho starala se ponejvíce o vedení kuchyně učitelka domácích nauk Julie Hanzlíková se žákyněmi dívčí měšťanské školy. Po dobu zimních měsíců od 22. ledna do 12. dubna byla žactvu všech škol poskytována polévka a káva čtyřikráte týdně. Této akce se účastnil denně až 200 žáků. Finanční prostředky pro udržení chodu celé akce byly darovány jednak Národním výborem, jednak jednotlivci a Okresní péčí o mládež v Uherském Ostrohu. Omastek a zeleninu si žactvo přineslo samo.

Další výpomoc pro žactvo sociálně slabé byla získána z americké pomoci. Bylo získáno kakao, sušené mléko a sušená vejce. Také tyto byly v rámci stravovací akce rozdávány bez rozdílu všemu žactvu škol, jako přilepšení ku stravě.

Dorost Čsl. Červeného kříže byl založen, vedení převzal odborný učitel František Běhal.

Dne 28. května konána byla společně oslava narozenin pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Na slavnosti byli rovněž přítomni zástupci NV.

Dne 7. 6. pořádaly školy s místní odbočkou Ochrany matek „Den matek a dětí“ s bohatým programem na sokolském cvičišti. Rodiče dětí darovali pro tuto slavnost hojnost cukroví, které bylo na slavnosti všem dětem rozděleno. Z daru Červeného kříže dostalo se dětem zdarma občerstvující pomerančové šťávy. Výtěžek slavnosti připadající na naši školu, v obnose 3 309 Kčs, byl použit jako podpora pro chudobné žáky na školní výlet.

Poslední týden vyučovací byl věnován ve smyslu nařízení „Týden dětské radosti“.

Byly pořádány:

 • Závody zdatnosti v Uherském Hradišti,
 • dne 19. 6. prohlídka místních kasáren,
 • dne 20. 6. výstava „Dětské radosti“,
 • dne 21. 6. koncert vojenské hudby v sokolské zahradě.

Všechny podniky pro žactvo byly velmi zdařilé a těšily se velké radosti dětí.

I v tomto roce přes všechny obtíže žactvo se věnovalo pěstování bource morušového. Bylo odvedeno 15 kg kukel. Akci vedl i o prázdninách odborný učitel Jan Hirš.

Školní rok byl ukončen dne 22. června, kdy byla i rozdána vysvědčení.

Zapsal: ředitel Butkovský.

Školní rok 1946 – 1947

Školní rok byl řádně zahájen dne 2. září 1946.

Počet tříd:

 • I. – 39 chlapců,
 • III. A – 30 chlapců,
 • III. B – 31 chlapců,
 • IV. A – 25 chlapců,
 • IV. B – 23 chlapců,
 • JUK – 32 chlapců,
 • celkem 180 chlapců.

Učitelský sbor:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • František Běhal, odborný učitel,
 • Antonín Pojeta, odborný učitel,
 • Josefa Kratinová, odborná učitelka,
 • Jan Hirš, odborný učitel,
 • Oldřich Kučera, učitel,
 • Milada Hiršová, učitelka,
 • Věra Gavandová, učitelka.

Osobní změny:

Učitelka Anna Hejmalová byla přidělena od 1. září na dívčí měšťanskou školu (o. š. v. č. 1 538).

Učitelka Jana Kunclová nastoupila dnem 1. září zdravotní dovolenou.

Události a zprávy:

Chov bource morušového za rok 1945/46 skončil s dobrým výsledkem 10,5 kg. Chov vedl odborný učitel Jan Hirš.

Sběr léčivých bylin vykázal také pěkný úspěch 55 kg, za něž bylo škole vyplaceno 619,80 Kčs. Sběr vedli odborný učitel František Běhal a učitelka Věra Gavandová.

Dne 14. září vzpomenuto bylo pietní slavností úmrtí prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka na společné vzpomínce s dívčí měšťanskou školou. K žactvu promluvil odborný učitel Ferdinand Dvořák.

Na den 28. října „Den svobody“ uspořádána byla důstojná slavnost s bohatým programem. Přednášel odborný učitel Jan Hirš. Na oslavě byli přítomni zástupci rodičů, místní školní rady a NV. Po oslavě poděleno bylo žactvo teplým kakaem a suchary z daru Kanadského Červeného kříže.

Dne 17. října zemřel po krátké nemoci žák III. třídy Vladimír Brandtner. Pohřbu se účastnilo učitelstvo i žactvo.

Žáci provedli na podzim sběr žaludů a kaštanů, kterých odvedeno bylo: 650 kg žaludů a 350 kg koňských kaštanů. Také sesbíráno bylo 17 kg makovic. Obnos za tento sběr byl dán třídním fondům na zájezd žactva na Předsletové hry do Prahy.

Před vánočními svátky zaslal dorost naší školy 50 kg balík šatstva a potravin Dorostu Čsl. Červeného kříže na školu v pohraničí ve Velkých Heralticích.

Jako každého roku byl v obci zažehnut vánoční strom republiky. Letošní výnos byl věnován na stravovací akci školní mládeže. Žactvo účinkovalo při slavnostním večeru dne 18. prosince, kde předneslo básně a zazpívalo koledy. Sbírkou provedenou u vánočního stromu republiky bylo získáno pro stravovací akci přes 20 000 Kčs.

V lednu vykonal místní velitel stráže bezpečnosti ve všech třídách přednášky o předpisech pro chodce a jezdce na veřejných cestách.

 

Vzpomínková pieta pro padlé rumunské vojáky pohřbené u kostela, která se konala dne 19. dubna 1947.

Okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu věnovala pro stravování a ošacení chudých žáků školy 750 Kčs. Rovněž velký příznivec školy p. J. Kimner, tutéž částku. Obnosy byly rozdány třídním učitelům, kteří je potřebným žákům rozdělili.

Kanadský Červený kříž daroval pro žactvo prostřednictvím Čsl. Červeného kříže kakao, mouku a přísadu do polévek. Žactvu bylo na desátou vařeno kakao a podávány rohlíky. Ostatní věci byly spotřebovány v stravovací akci.

Dne 12. prosince visitoval vyučování ruštiny zemský inspektor p. Cyril Nemeškal.

Pan Dr. Alfred Blumka daroval pro žactvo potřebný obnos 5 000 Kčs k uctění památky jeho umučených dvou dětí v koncentračním táboře. Z tohoto obnosu věnováno 1 500 Kčs na stravovací akci a 3 500 Kčs na fond chudých žáků na Předsletové tělovýchovné hry v Praze.

Nedostatkem topiva bylo od 18. února do 13. března vyučováno obden, společně s dívčí měšťanskou školou. Od 14. března bylo vyučováno opět pravidelně.

V měsíci únoru rozdána byla žactvu čokoláda od Kanadského Červeného kříže.

Den 7. března – narozeniny prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka – oslaven byl důstojně na společné vzpomínce v sále místní sokolovny.

Dne 2. 3. vykonán byl se žactvem celostátní sběr tkanin s výsledkem 20 q. Za tkaniny získáno bylo 840 Kčs, které dány třídním učitelům na třídní fond.

Dne 1. 4. uspořádána byla spolu s dívčí školou mírová slavnost a zpestřena krátkým divadelním představením „Velký smír“.  Aby byly získány prostředky pro závod cvičícího žactva na „Předsletové hry“ do Prahy, sehrály uč. sbory dne 12. a 13. března divadelní hru od Zd. Němečka „Rukopis času“. Herecké výkony byly zastoupeny jen učitelstvem a hra docílila velkého úspěchu morálního i finančního. Čistý výnos rozdělen byl na všechny školy a obnos 4 000 Kčs připadající na měšťanskou školu chlapeckou byl opět věnován pro zájezd do Prahy.

Dne 18. dubna visitoval školu p. škol. insp. Alexandr Havaš.

Dne 19. dubna převzali jsme od Červeného kříže 2 ½ kg kakaa, 23 kg mouky a vitamínové tabletky.

V den výročí osvobození Bzence 19. dubna účastnilo se žactvo smuteční vzpomínka u hrobu padlých osvoboditelů Rumunů. O obětavosti padlých hrdinů a členů rumunské armády promluvil k žactvu učitel Oldřich Kučera. Žactvo položilo k pomníku věnce.

Na sbírku ve prospěch strádajících Rumunů přispělo žactvo obnosem 750 Kčs. Obnos byl i s ostatními dary místních škol zaslán Čsl. Červenému kříži.

Dne 4. května v den úmrtí generála Dr. M. R. Štefánika bylo ve všech třídách vzpomenuto jeho významu a též významu československé vzájemnosti.

Učitelský sbor se postaral o umístění pamětní desky padlých a umučených bzeneckých občanů za svobodu. Deska byla odhalena za účasti všech škol a zástupců MNV, místní školní rady na malé důstojné akademii. O hrdinské smrti padlých a významu pro naše osvobození promluvil k shromážděným učitel Oldřich Kučera. Slavnost byla zakončena státní hymnou.

 

Odhalení pamětní desky padlých a umučených bzeneckých občanů za svobodu v roce 1947.

Z činnosti místní odbočky Dorostu Čsl. Červeného kříže v Bzenci.

Toho roku v měsíci červnu konaly se v Praze „Předsletové tělovýchovné slavnosti“. K vystoupení se přihlásila též naše škola a pilně se po celý rok připravovala pod vedením učitele Oldřicha Kučery. Svou přípravu předvedla škola spolu s místními školami na Dětském dni dne 25. května v rámci oslav 63. narozenin p. prezidenta republiky Dr. E. Beneše na sokolském hřišti.

Vystoupení škol bylo dobře oceněno obecenstvem, slavnost se vydařila skvěle. Velký morální úspěch, jakož i neočekávaný finanční úspěch 25 000 Kčs byl věnován na podporu zájezdu do Prahy a na žákovské exkurze všech místních škol.

Dne 28. května v den narozenin p. prezidenta Dr. E. Beneše, bylo ve všech třídách důstojně vzpomenuto jeho zásluh pro naše osvobození.

Dne 29. května sbíralo žactvo ve smyslu daných pokynů staré lahve. Bylo sebráno přes 3 000 lahví.

Žákovské exkurze a výlety:

Ve dnech 19. až 24. června proběhl zájezd na předsletové slavnosti do Prahy. Cvičení se účastnilo 74 žáků a 5 učitelů vedoucích.

Dne 12. a 13. června podniknut byl výlet do Trenčianských Teplic a Trenčína v počtu 50 žáků.

Dne 13. června zajelo žactvo do Myjavy a na Bradlo.

Ve dnech 23. a 24. června uspořádáno bylo pro žactvo táboření v přírodě v osvětimanských horách pod vedením učitelů a vojenských instruktorů.

V tomto školním roce byl ustaven Odbor místní stravovací akce školní mládeže. Odbor vytkl si za účel vésti racionálně polévkovou a stravovací akci pro místní a přespolní chudou školní mládež. Od podzimu až do konce dubna bylo stravováno čtyřikráte týdně přes 200 žáků místních škol. Byla k tomu cíli za pomoci Místního národního výboru zřízena v bývalé židovské škole zvláštní kuchyně a najata výpomocná kuchařka. Ostatní práce jednatelské, pokladní a hospodářské vykonávalo učitelstvo. Stravování si vyžádalo velkého nákladu, kterému přispěli MNV, americký spolek UNRRA, Čsl. Červený kříž a místní dobrodinci, příznivci školy a Okresní péče o mládež a Ministerstvo školství.

Působení učitelského sboru bylo dobré až velmi dobré. Prospěch ve škole nebyl ještě odpovídající námaze učitelstva, poněvadž ještě stále je třeba doháněti nedostatky zaviněné okupací.

V Bzenci v září 1947 ředitel Butkovský Sylvestr.

Školní rok 1947 – 1948

Dne 1. září byl zahájen školní rok s 98 žáky, a to:

 • v I. třídě – 21 chlapců,
 • v II. třídě – 33 chlapců,
 • ve IV. třídě – 26 chlapců,
 • v JUK – 18 chlapců.

Mimo to bylo 16 chlapců předáno dívčí měšťanské škole za účelem zřízení pobočky při IV. třídě. Ježto pobočka zřízena nebyla, vrátilo se 16 žáků, čímž byl počet ve IV. třídě 42 a v celé škole 114 žáků.

Učitelský sbor:

Od 1. 9. ustanoven Ferdinand Dvořák a Svatopluk Čech. Naproti tomu Oldřich Kučera přeložen na obecnou školu chlapeckou v Bzenci, výpomocná učitelka Věra Gavandová a Slavoljub Čapek na měšťanskou školu dívčí. Učitelka Jana Kunclová byla nepřítomna pro nemoc do 1. 3.

Sbor tvořili: ředitel Sylvestr Butkovský, odborný učitel František Běhal, Antonín Pojeta, Jan Hirš, Ferdinand Dvořák, Svatopluk Čech a učitelka Milada Hiršová.

Ferdinand Dvořák přidělen 13. 10. do Moravského Písku a Sl. Čapek ustanoven opět na měšťanskou školu chlapeckou.

Dne 1. 3. 1948 nastoupila službu Jana Kunclová, protože Antonín Pojeta, který do té doby byl kulturním referentem ONV, byl po únorových událostech Okresním akčním výborem jmenován od 1. března okr. školním inspektorem a předsedou akčního výboru zaměstnanců školství a osvěty v Uherském Hradišti. Tuto funkci vykonával v obou obvodech do 1. dubna, kdy byli ZŠR v Brně dosazeni okr. šk. inspektor Ludvík Jaroš z Nového Města a L. Kolaříková z Hodonína.

Dne 15. dubna byl ředitel Syl. Butkovský přeložen do Moravského Písku a správou školy pověřen Ant. Pojeta. Současně byl Ferd. Dvořák přeložen zpět z Mor. Písku. Sl. Čapek přešel na dívčí obecnou školu, jejíž správu převzal. Pro nedostatek učitelských sil na dívčí měšťanské škole vyučovali tam po pěti hodinách J. Hirš a Sv. Čech.

Školní slavnosti:

 • dne 13. 9. – 10. výročí smrti T. G. Masaryka,
 • dne 27. 10. – 28. říjen,
 • dne 7. 11. – oslava 30. výročí Velké říjnové revoluce,
 • dne 19. 12. – rozžehnutí vánočního stromu republiky před radnicí,
 • dne 6. 3. – narozeniny T. G. Masaryka,
 • dne 13. 3. – rozhlasové pásmo z pohřbu ministra Jana Masaryka,
 • dne 19. 4. – třetí výročí osvobození Bzence,
 • dne 22. 4. – reportáž o přijetí školského zákona ve sněmovně,
 • dne 8. 5. – oslava dne vítězství,
 • dne 28. 5. – oslava 64. narozenin prezidenta Dr. Edvarda Beneše,
 • dne 14. 6. manifestační volba Klementa Gottwalda prezidentem,
 • dne 16. 5. – uspořádala škola s ostatními školami „Den matek a dětí“ na letním cvičišti sokolovny.

Filmová představení pro žactvo:

 • dne 8. 10. – „Cesta k barikádám“,
 • dne 15. 11. – krátké filmy,
 • dne 2. 12. – „Zákon velké lásky“,
 • dne 13. 1. – krátké filmy,
 • dne 6. 4. – „Zakletá nevěsta“,
 • dne 10. 4. – „Caesar a Kleopatra“,
 • dne 13. 5. – „Vlast vítá“,
 • dne 19. 5. – „Poslední léta T. G. M.“,
 • dne 16. 6. – „Patnáctiletý kapitán“.

Divadelní představení:

 • dne 6. 3. – J. K. Tyl (divadelní soubor Sokola),
 • dne 8. 5. – „Nejkrásnější den“ (divadelní soubor Sokola),
 • dne 24. 6. – „Maryna Havranova“ (Sokol ze Senice na Slovensku).

Zájezdy a výlety:

 • dne 7. 6. – zájezd na žákovské tělocvičné závody měšťanských škol ve Veselí nad Moravou, kde se i hoši i dívky čestně umístili,
 • dne 25. 5. – podnikli žáci I. a II. třídy výlet do Brna a na Knínickou přehradu,
 • dne 25. – 26. 5. žáci IV. třídy a JUK na Radhošť a Pustevny,
 • dne 7. a 12. 5. prohlídka výstavy a Slováckého muzea v Uh. Hradišti.

Stravovací akce:

Jako v minulém roce byla stejně i letos vedena stravovací akce pro chudé místní a všechny přespolní žáky našich škol – od poloviny října do konce dubna. Předsedou akce byl ředitel Butkovský, jednatelem M. Robenková a pokladníkem Milada Hiršová; hospodářem Julie Hanzlíková, zapisovatelem Marie Macourková. Vařila najatá kuchařka M. Buriánková.

Inspekce školy:

Dne 31. 5. vykonal prohlídku školy nový okresní školní inspektor Ludvík Jaroš, který projevil podiv nad nevyhovujícím stavem školní budovy.

Roentgenologická prohlídka žactva a učitelstva:

Byla provedena v místnostech ML v Uherském Hradišti dne 27. ledna a 4. června. Bylo prohlédnuto všechno žactvo opouštějící školu.

Zalesňovací a polní práce:

 • dne 27. 9. provedly všechny třídy sběr nebezpečného škůdce mandelinky bramborové a dne 3. 5. nosatce řepného,
 • ve dnech 24. 3., 3. 4., 7. 4. a 13. 4. sadili žáci boří. Oproti minulým rokům byly tyto práce v malém rozsahu, ježto lesní správa neměla dostatek sazenic,
 • ve dnech 14., 18., 23. a 25. června odpracovali žáci asi 400 hodin trháním plevele a pletím řepy ve statku Háj v Bzenci.

Sběr odpadků:

Kromě pravidelného měsíčního sběru odpadových hmot byl vykonán jednorázový sběr skla a lahví 22. května a nasbíráno přes 12 q. Sběr papíru proveden dne 21. června. Jednorázový sběr všech hmot byl proveden dne 21. března v akci „Národní směna vítězství“.

Chov bource morušového:

Za chov bource dostala škola 1 224 Kčs; z toho 600 Kčs vyplaceno školníkovi, zbytek věnován na výzdobu školy. V tomto roce pro instalaci ústředního topení se chov neprováděl.

Branné vycházky:

 • dne 30. 9. – pochodové cvičení. Pozorování – ukázňování,
 • dne 31. 10. – branná vycházka ve skupinkách – cíl – Háj,
 • dne 13. 12. – podle speciální mapy chodníky na Přívoz,
 • dne 17. 2. – sáňkování a lyžování na Plechovci,
 • dne 28. 4. – pochod lesem do Rohatce; prohlídka cihelny,
 • dne 20. 5. – signalizování venku – pochod do Lidéřovic.

Při branných vycházkách se prakticky využívalo výsledků učiva z tělesné výchovy a pěstoval se u žáků zájem o předvojenskou a vojenskou výchovu. Tyto vycházky byly pro žactvo radostnou událostí.

Žákovská samospráva:

Ustavila se pod vedením J. Hirše. Předsedou byl Milan Holakovský, jednatelem Jar. Hanák, pokladníkem Karel Herman. Starala se o pořádek ve škole, o sportovní podniky po vyučování, o odběr časopisů a návštěvu filmů a divadel a vydávala měsíční časopis školy „Hlas mládí“, který sdružoval nejschopnější žáky obou škol a měl opravdu dobrou úroveň.

Do školní kroniky byl vložen následující ústřižek ze Zpráv O.P.S. č. 3/1948:

Bzenecké měšťanské školy vzorem třídní samosprávy

Žáci bzeneckých měšťanských škol rozhodli se vydávat vlastní časopis. Doposud vyšla dvě čísla. Zprávy jsou zaměřeny k místním událostem, pověstem a památkám, zároveň jsou připojeny vtipné perličky z „moudrých“ odpovědí jednotlivých žáků. Činovníkům žákovské samosprávy gratulujeme.

A. Havaš, o. š. i.

Důležité události:

Tento rok byl v oboru našeho školství vskutku historický. Politické napětí mezi stranami národní fronty se stále zvětšovalo a úměrně se vzrůstem komunistické strany nabývalo nesmiřitelnosti. Práce v parlamentu a ve vládě vázla. Boj kapitalismu se socialismem nabýval prudkosti. Koncem února boj vyvrcholil. Ministři politických stran: nár. soc., lidové a slov. demokratické podali demisi, aby si vynutili novou vládu, jejímžto předsedou by již nebyl komunista. Ale KSČ a pražské dělnictvo odsoudili toto jednání. Revoluční odborové hnutí zvířilo dělnictvo, které se bouřlivě dožadovalo, aby demise byla přijata. Dne 25. 2. prezident Dr. E. Beneš demisi ministrů přijal.

Dne 25. 2. se konala plenární schůze SZŠO (Svazu zaměstnanců školství a osvěty) v Uh. Hradišti za účasti zem. předs. SZŠO Antonína Králíka. Na této schůzi bylo drtivou většinou (500 proti 8) odhlasováno znění telegramů min. školství a prezidentu republiky, v nichž se žádalo opuštění lidové demokracie a znovuzavedení demokracie parlamentní zjevně proti košickému programu vlády. Proto se již 1. března Okresní akční výbor za předsednictví Jindřicha Škubala usnesl zbaviti oba škol. inspektory Havaše i Poláška jejich funkcí a ustaviti Akční výbor učitelský, aby provedl očistu v učitelských řadách. V rámci této očisty byl ředitel Karel Pírek přeložen na učitelské místo do Malenovic, Anna Hejmalová do Vacenovic a Jaroslav Strážnický do Vracova – všichni od 1. dubna. Na místo ředitele Pírka jmenován Antonín Pojeta, který však dekret vrátil a doporučil Urbana Blahutku. Na zákrok Akčního výboru v Bzenci byl 15. dubna přeložen ředitel Butkovský do Moravského Písku a správou školy pověřen Antonín Pojeta. Ferd. Dvořák byl sice z Mor. Písku vrácen do Bzence, avšak zproštěn funkce knihovníka městské knihovny.

Učitelstvo se jako celek na schůzi dne 4. března v Uh. Hradišti smířilo s únorovým vítězstvím pracující třídy a vyjádřilo v telegramech oddanost nové vládě Kl. Gottwalda.

Dne 2. 3. provedly všechny školy hodinovou stávku za požadavky Ústřední rady odborů a dne 21. 3. Národní směnu vítězství.

Rovněž tak se účastnilo předvolební agitace za jednotnou kandidátku k volbám do Národního shromáždění dne 25. května.

Naprostým vítězstvím ve volbách bel nebezpečný boj ukončen. Avšak tím, že představitelé reakčních stran i četní stoupenci uprchli do Německa a dali se do služeb zahraniční reakce, zdůraznili nutnost další činnosti AV, ale vítězný pochod k socializaci státu nebyl už ničím rušen. Již v dubnu podal vládě demisi prezident Dr. E. Beneš, dne 7. 6. byla demise přijata a 14. 6. zvolen prezidentem Klement Gottwald.

V oboru školství znamenalo únorové vítězství příznivou dobu pro vydání nového školského zákona, který byl již dávno nejlepšími školskými pracovníky připraven, ale na pořad jednání dán nebyl. Nyní, kdy se Dr. Zdeněk Nejedlý (čestný občan města Bzence) stal opět ministrem školství, byl tento zákon přijat a od 1. září budou již všechny školy podle něj organizovány.

Místní školní rada s radou MNV se usnesla doporučiti spojení chlapecké a dívčí měšťanské školy v duchu nového zákona. Tím se dovršuje padesátý rok trvání měšťanské školy v Bzenci. Toto výročí se MNV s osvětovou radou rozhodly oslaviti dvoudenními slavnostmi v září. Byl proto ustaven přípravný výbor slavností a jeho předsedou zvolen Ant. Pojeta.

Instalační zařízení vodovodu a ústředního topení bylo dokončeno, vnitřní vymalování školy zajištěno a oprava vnější zadána, aby do slavností byla školní budova v důstojném stavu.

Školní rok ukončen 28. června – pohřbem učitele Sl. Čapka, který zahynul při autohavárii u Havlíčkova Brodu na cestě z Prahy.

V Bzenci v září 1948: Antonín Pojeta, odborný učitel pověřený správou školy.

Školní rok 1948 – 1949

Dnem 1. září 1948 zahájeno vyučování podle zákona o jednotné škole – škole střední. Dívčí a chlapecká škola měšťanská je sloučena v jednu školu střední. Toto spojení bylo schváleno Zemskou školní radou v Brně výnosem ze dne 8. 11. 1948, č. III/2-7564/2-48. Ředitelem této školy jmenován Urban Blahutka, který dosud působil na škole dívčí.

Zápis žactva:

 • I. A – 44 chlapců,
 • I. B – 50 děvčat,
 • II. A – 24 chlapců,
 • II. B – 35 děvčat,
 • III. A – 33 chlapců,
 • III. B – 32 děvčat,
 • JUK A – 25 chlapců,
 • JUK B – 26 děvčat.

Učitelský sbor:

 • ředitel Urban Blahutka,
 • odborný učitel František Běhal,
 • odborná učitelka Mar. Butkovská,
 • odborný učitel Svatopluk Čech,
 • odborný učitel Ferdinand Dvořák,
 • odborná učitelka Kat. Hrabálková,
 • odborný učitel Rud. Lukeš,
 • odborný učitel Antonín Pojeta,
 • odborná učitelka Mar. Robenková,
 • učitelka Anna Hejmalová,
 • učitelka Milada Hiršová,
 • učitelka domácích nauk A. Charvátová.

Důležité události:

Dne 1. září 1948 slavnostně zahájen nový školní rok bohatým programem. Proslov měl ředitel Blahutka. Přítomni byli předseda AV NF Antl, předseda MNV Pospěch, předseda MŠR Stonáček a četní hosté.

Dne 3. září 1948 o 18 hodině zesnul náš druhý prezident ČSR Dr. E. Beneš. Hned následujícího dne rozloučila se škola se zesnulým pietní vzpomínkou, proslovem ředitele Blahutky, recitací, hudebními a zpěvnými čísly žactva.

Ve dnech 24. – 26. září 1948 oslavila naše škola své padesátileté trvání. Dne 25. 9. odpoledne byla beseda bývalých učitelů a žáků. Večer sehrána divadelní hra „Mraky na nebesích“.

Dne 26. 9. zahájena výstava žákovských výtvarných prací, učitelů kreslířů, dívčích ručních prací, hroznů a ovoce. Proslovy při této slavnosti pronesli: předseda MNV Pospěch, ředitel U. Blahutka a osvětový inspektor Grones z Uherského Hradiště. Odpoledne scéna „Vinobraní“ ve volné přírodě a večer taneční zábava. Dne 27. 9. byly „Mraky na nebesích“ sehrány pro žactvo.

Den 28. říjen oslaven školní akademií. Večer sehrána divadelní hra „Sirotek v Radhošti“. Na náměstí byla přísaha nováčků.

Při oslavě Velké říjnové revoluce (celkem 17 čísel) byli přítomni ve škole zástupci úřadů, spolků, korporací a četní hosté. Všechny básně a zpěvy předneseny v řeči ruské. Proslov měl ředitel Blahutka.

Dne 23. listopadu oslava jmenin prezidenta Gottwalda.

Dne 17. prosince rozžehnutí vánočního stromku na náměstí.

Dne 22. prosince vánoční besídka s nadílkou.

Dne 3. ledna slavnostní zahájení vyučování proslovem ředitele Blahutky „Co od nás očekává 5LP?“.

Dne 21. ledna vzpomenuto 25. výročí smrti Leninovy.

Dne 25. února oslava 1. výročí únorových událostí v kasárnách.

Dne 10. března vzpomínka na bitvu u Bachmače a Sokolova.

Dne 19. dubna vzpomínka na osvobození města Bzence.

Dne 23. dubna mírová slavnost Čsl. Červeného kříže.

Dne 8. května oslava Dne vítězství.

Dne 15. května Den matek – bohatý program všech škol.

Školská samospráva ustavena dne 10. září 1948. První její činnost byla při oslavě padesátiletého trvání školy. Dne 11. ledna vydala první číslo svého časopisu „Naše škola“. Školní samospráva zhotovovala vývěsky o současných událostech politického a kulturního života. Zakoupila zvukový projektor a zesilovač.

Žákovské brigády:

Žactvo se zúčastňovalo různých polních prací, jako je jednocení řepy, sbírání brambor a hrachu, pletí hrachu, sušení jetele, vázání vinné révy a zalesňování.

Celkem odpracovalo žactvo 2 682 hodin.

Inspekce školy:

Dne 28. října provedl částečnou inspekci středních škol okr. š. insp. Jaroš. Dne 17. prosince ji dokončil. Písemná zpráva o inspekci školy zaslaná MNV, AV NF a řediteli školy praví, že učitelský sbor koná své povinnosti dobře a s nadšením, o čemž svědčí krásné vyučovací výsledky, chování žactva a též vnější ráz školy a tříd. Učitelstvo se zapojilo do práce na poli osvětovém, kulturním a politickém. Žákovská samospráva je na 1. místě.

Sběr odpadků:

Byl prováděn pravidelně každý měsíc a výsledky hlášeny OŠV.

Branné vycházky:

 • dne 13. října směr Lidéřovice – Veselí,
 • dne 25. listopadu na vojenské cvičiště; ukázky výcviku ve střelbě,
 • dne 18. prosince podle speciální mapy na Přívoz,
 • dne 17. února sáňkování a lyžování na Plechovci,
 • dne 28. dubna pochod lesem do Rohatce,
 • dne 25. května signalizování v přírodě.

Stravování žactva:

Bylo zahájeno dne 8. listopadu a skončeno 13. dubna.

Celkový počet stravovacích dnů 100.

Celkový počet vydaných porcí 14 530.

Průměrný počet denně stravovaných dětí 145.

Filmová představení pro žactvo:

 • dne 13. 9. – „Dravci“,
 • dne 29. 9. – „Babiččino údolí“, Náchodsko – i s přednáškou,
 • dne 12. 10. – „V horách duní“,
 • dne 5. 11. – „Bílá tma“,
 • dne 10. 11. – „Hrdinové mlčí“,
 • dne 14. 12. – „Uloupená hranice“,
 • dne 18. 1. – „Pilot Čkalov“,
 • dne 22. 2. – „Dva kamarádi“,
 • dne 16. 3. – „Ves v pohraničí“,
 • dne 22. 4. – „Siréna“,
 • dne 27. 5. – „Cirkus“.

Školní výlety:

 • I. A do Bratislavy,
 • I. B do Brna,
 • II. A na Macochu,
 • II. B do Znojma,
 • III. A na Knínickou přehradu,
 • III. B do Znojma, na Vranov a Bítov,
 • JUK A a JUK B táboření v chatě na Javorníku.

Dne 1. září 1948 stal se základní školský zákon skutkem. Tímto zákonem se opravdu podařilo sjednotit školství. Dr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství, uvedl tento zákon ve sněmovně slovy: „Dějiny se dotkly této síně“.

Pro nás je to závazek, abychom tvořili nové dějiny ve školách po celé republice. Jde o výchovu mládeže a výchovu nového člověka. Základní zákon školní byl začátkem práce, do které jsme se dali opravdově a nadšeně. Platí pro nás stará pravda, že jaký učitel, taková škola a takový národ.

Děti jsou květy života a na nás je, aby rozkvetly krásně a bohatě. To je náš závazek k národu a státu i odkaz učitelských generací, které za zákon bojovaly a trpěly.

Urban Blahutka, ředitel.

Školní rok 1949 – 1950

Nový školní rok slavnostně zahájen 1. září 1949 promluvou ředitele školy Urbana Blahutky, který také vzpomněl 5. výročí slovenského povstání. Po něm za MNV promluvil předseda Pospěch, za akční výbor předseda Jelínek, za místní školní radu předseda Gazda a za KSČ předseda Stonáček. Program byl doplněn sborem „Oráč“ a ukončen státní hymnou.

Zápis žactva:

 • I. A – 34 chlapců,
 • I. B – 38 děvčat,
 • II. A – 29 chlapců,
 • II. B – 38 děvčat,
 • II. C – 14 chlapců a 20 děvčat,
 • III. A – 25 chlapců,
 • III. B – 31 děvčat,
 • IV. A – 28 chlapců,
 • IV. B – 29 děvčat.

Učitelský sbor:

 • ředitel Urban Blahutka,
 • odborný učitel Fr. Běhal,
 • profesor M. Fabrici,
 • odborný učitel Ant. Pojeta,
 • odborná učitelka M. Butkovská,
 • profesorka Vl. Pavlovská,
 • odborná učitelka M. Robenková,
 • odborný učitel Sv. Čech,
 • odborná učitelka K. Hrabálková,
 • učitelka A. Hejmalová,
 • odborný učitel Ferd. Dvořák,
 • učitel J. Ludvík,
 • učitelka domácích nauk A. Charvátová.

Důležité události:

 • Slavnostním způsobem zahájen nový školní rok, jak již shora řečeno.
 • Dne 6. října zúčastnila se celá škola slavnostní vzpomínky na náměstí k výročí bojů o Duklu.
 • Dne 10. října přihlásil se celý učitelský sbor za průkopníky.
 • Dne 28. října byla pořádána oslava pro širší veřejnost na sokolovně. Pro žactvo obecných škol, mateřské školy a střední školy dopoledne, pro veřejnost večer. Celá akademie měla velmi dobrou úroveň, veřejnosti i žactvu se líbila. Bylo to úspěšné vystoupení kolektivu střední školy. Na dobrovolných příspěvcích se vybralo 2 458 Kč. Na programu byl proslov, dívčí sbory, prostná, recitační pásmo, různosti aj.
 • Oslava Velké říjnové revoluce měla tento program: Píseň práce, proslov ředitele školy, dvě básně ruské, dvě básně české, ruské zpěvy, housle a klavír, hymny.
 • Dne 1. listopadu zúčastnilo se žactvo slavnostního odhalení pomníku padlých na hřbitově.
 • Dne 2. listopadu zúčastnil se učitelský sbor slavnostní schůze MNV k zahájení podpisové akce k Stalinovým jmeninám.
 • Dne 3. listopadu zúčastnil se celý učitelský sbor brigády na stavbě „Gigantu“ v Jaroňovicích.
 • Dne 23. listopadu oslaveny 53. narozeniny prezidenta Gottwalda a 20. prosince 70. narozeniny generalisima Stalina.
 • Dne 22. února byl proveden mezi žactvem nábor do hornictví, který byl doplněn odbornou přednáškou o hornictví.
 • Dne 21. dubna se konala oslava narozenin V. J. Lenina.
 • Dne 9. května byla oslava „Dne vítězství“. Přítomen i okr. šk. inspektor J. Vitek. Tento pak provedl inspekci naší školy a shledal vše v úplném pořádku.

Žákovská organizace:

Žákovská samospráva uspořádala 28. října slavnostní akademii. Hrubý příjem činil 2 458 Kč.

Starala se o sběr odpadových hmot, výzdobu chodeb a čistotu tříd.

Dne 16. června 1950 pořádala memoriál řídícího učitele Antonína Straky za účasti 7 středních škol a za přítomnosti zástupce okr. šk. výboru. Stříbrný pohár v ceně 1 000 Kčs udělena jako 1. cena střední škole v Uherském Ostrohu.

Inspekce školy:

Dne 16. listopadu 1949 navštívil školu krajský inspektor J. Bouška. Nebyl přítomen vyučování, poněvadž právě byl žactvu předváděn film. Prohlédl si však školu po stránce výzdoby a úpravy.

Dne 9. – 11. května 1949 provedl inspekci školy okr. školní inspektor J. Vitek a shledal vše v úplném pořádku.

Sběr odpadků:

Byl prováděn pravidelně a výsledky hlášeny každý měsíc okr. šk. výboru.

Branné vycházky:

 • dne 10. října pochod se zatížením směr Háj,
 • dne 14. listopadu pochod na Veselí,
 • dne 22. prosince pochod směr Žeravice,
 • dne 11. ledna pochod směr Přívoz,
 • dne 14. února pochod na Lidéřovice,
 • dne 31. března pochod k uhelným dolům,
 • dne 31. května pochod směr Veselí, zpět vlakem,
 • dne 5. července pochod lesem do Rohatce.

Stravování žactva:

Začalo 2. listopadu a vařilo se pětkrát týdně. Koupen nový sporák za 13 000 Kčs a zaveden rozhlas. Průměrně se stravovalo 250 žáků. Stravování ukončeno 30. dubna 1950.

Pro nové období bylo získáno 22 q sušeného mléka, 7 kg máku a 10 kg medu.

Filmová představení:

 • dne 19. 9. – „Čapajev“,
 • dne 18. 10. – „Láska Tarase Ševčenka“,
 • dne 16. 11. – „Partyzán“,
 • dne 16. 12. – krátké ruské filmy – „Život v květech“,
 • dne 18. 1. – „Pilot Čkalov“,
 • dne 22. 2. – „Dva kamarádi“,
 • dne 16. 3. – „Ves v pohraničí“,
 • dne 22. 4. – „Siréna“,
 • dne 27. 5. – „Uloupená hranice“.

Školní výlety:

Konaly se ve dnech 31. 5. – 4. 6. 1950.

 • I. A, I. B do Bratislavy,
 • II. A, III. A do Beskyd,
 • II. B na Jeseníky,
 • II. C na Radhošť,
 • III. B – čtyřdenní táboření v chatě na Javorníku,
 • IV. A, IV. B do Krkonoš.