Školní rok 1938 – 1939

Školní rok se započal dne 1. září 1938 o 8 hodině ranní. Zápis žactva byl konán 28. a 30. června 1938. O prázdninách nastaly některé změny, takže po prázdninách byl stav žactva tento:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 32 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 36 žáků,
 • celkem 166 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. A třídy zapsáno 32 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 32 žáků,
 • do II. A třídy zapsáno 32 žáků,
 • do II. B třídy zapsáno 33 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 39 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 23 žáků a 18 žákyň,
 • celkem 191 žáků a 18 žákyň.

Výnosem z 5. 8. 1938, č. 47 428 povolila zem. šk. rada v Brně zatímní pobočku při II. třídě měšťanské ponechati.

Změny v učitelském sboru

Na škole obecné počet tříd a umístění jejich zůstalo nezměněno. Učitelský sbor na začátku školního roku zůstal rovněž nezměněn.

Třídní učitelé:

a) na škole obecné:

 • 1. třída Alma Běhalová,
 • 2. třída Antonín Straka,
 • 3. třída Jindřich Kotas,
 • 4. třída Mar. Kolmašová,
 • 5. třída Anděla Hábová.

b) na škole měšťanské:

 • I. A třída Fr. Běhal,
 • I. B třída Boh. Fochler,
 • II. A třída Jan Strážnický,
 • II. B třída Jarm. Kmentová,
 • III. třída Boh. Kučera,
 • IV. třída Ctibor Šťastný.

Výpomocná učitelka Fr. Tománková byla koncem minulého školního roku ze školní služby zdejší vyvázána, poněvadž končila doba zdravotní dovolené učitelky Anděly Hábové, kterou zastupovala.

Na měšťanské škole byl zatímní odborný učitel Josef Kryštof ustanoven na měšťanské škole v Buchlovicích a na jeho místo o. š. v. v Uherském Hradišti ustanovena zatímní odbornou učitelkou Jarmila Kmentová.

Ustanovený katecheta z Holešova Č. Hemerka resignoval na místo v Bzenci a vyučování náboženství zůstalo nadále kněžím z duchovní správy, a to na obecné škole v nejnižších třídách faráři Ferd. Břeskému a v ostatních kaplanovi J. Petruchovi.

Poněvadž jednoroční kurs byl nadále ponechán, zůstal i přespočetný učitel Jar. Strážnický nadále na škole. Rovněž zvláštní učitelka němčiny zatímní odborná učitelka Mar. Majtlová nadále zde ponechána.

Důležité události ve školním roce 1938 – 1939

O prázdninách nebylo důležitých událostí. Škola byla uvedena různými opravami a vymalováním potřebných místností do náležitého stavu. Učitelský sbor věnoval na obranu státu 10 % měsíčního služného, celkem 1 770 Kč.

Na 14. září, úmrtní den presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, chystala městská rada smuteční slavnost, které se měla účastniti i škola, avšak pro nastalé politické napětí slavnost odpadla a bylo jen ve škole vzpomenuto domácí slavností této smutné události.

Když byla 24. 9. vyhlášena všeobecná mobilizace, odešli ze služby školní k službě vojenské odborný učitel František Běhal a učitel Jaroslav Strážnický.

Dne 28. 9. byla škola zabrána ministerstvem národní obrany na nemocnici, k zařízení nemocnice však již nedošlo, poněvadž po mnichovských úmluvách vydáno bylo německé území republiky Německu.

Dne 5. 10 vzdal se presidentského úřadu Dr. E. Beneš.

Dne 10. 10. v den vinobraní dala místní školní rada dle svého práva prázdno.

Dne 18. 10. vrátil se do školní služby odborný učitel František Běhal.

Dalšími domluvami vídeňskými odevzdány jižní části Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku a valná část Těšínska Polsku.

Den 28. 10. oslaven tentokrát jen tichou školní slavností. Na obecné škole promluvili k žactvu třídní učitelé, na škole měšťanské v kreslírně přednesl žák IV. třídy proslov a poslouchán rozhlas. Tohoto dne věnovala jako obvykle Spořitelna města Bzence žákům od 3. třídy obecné vkladní knížky se základním vkladem 5 Kč.

Na výzvu o. p. m. v Uherském Ostrohu podnikla škola rozsáhlou akci ve prospěch uprchlíků z odstoupeného území, zvláště dětí. Žáci měšťanské školy dne 29. 10. roznesli po městě přihlášky, které pak vyplněné zase donesli zpět. O děti evakuovaných se přihlásilo 50 osob, příspěvky peněžité na 6 zimních měsíců uvolilo se poskytovati mnoho občanů v celkové výši 4 926 Kč měsíčně, hotově vybrali žáci 1 199 Kč, které byly odevzdány městskému úřadu, který převzal další vedení celého podniku.

Poněvadž v den spořivosti dalo ministerstvo školství a národní osvěty z důvodů úspory paliva prázdno, byl konán dne 3. listopadu, kdy žáci od 3. třídy obecné o 11. hodině dopolední se v průvodu odebrali do městské spořitelny, kde byli seznámeni se zařízením ústavu a uložili své úspory, celkem 3 246 Kč 75 h.

O Dětském dnu sebráno na chlapecké škole 180,55 Kč.

Dne 30. 11. zvolen byl presidentem Československé republiky Dr. Emil Hácha. Na škole byly od 8 do 20 hodiny vyvěšeny státní vlajky.

Dne 1. 12. vzpomenuto 20. letého trvání Jugoslávie a poslouchán příslušný rozhlas.

Počátkem listopadu odešla na dovolenou pro mateřství učitelka Anděla Hábová a za ni přidělen škole obecné Oldřich Kučera z Buchlovic, který se vrátil z vojenské služby.

Na základě výnosu m. š. a n. o. z 12. 11., č. 148.258-I o sbírání cenných odpadků poskytli zdejší obchodníci na požádání ředitelství zdarma potřebné bedny a ve škole zavedena tato akce. Žáci horlivě snášeli odpadky, nejvíce ovšem železo.

Dne 1. 12. nastoupil službu přespočetný učitel měšťanské školy ze zabraného území Antonín Pojeta.

Dne 14. 12. vrátil se demobilizovaný Jaroslav Strážnický.

Vánoční ošacovací akce byla provedena jednak vzájemnou akcí žactva, jednak koupí potřebných částí oděvu a obuvi. První akce měla nepatrný výsledek, protože obec současně prováděla podobnou akci pro uprchlíky. Doneseno bylo a poděleno: 2 kabáty, 1 kalhoty, 3 páry obuvi, 1 košile, 3 čepice, 1 šál. Za hotové koupeno: 2 kabáty, 7 kalhot, 11 svetrů, 32 párů obuvi, 3 ponožky, 2 košile, celkem za 1 252,30 Kč. Na to darovali: Dr. Antonín Macháček, školní lékař, polovici remunerace, z čehož na chlapeckou školu připadlo 695 Kč, spořitelna města Bzence darovala 400 Kč, pan kontrolor V. Steé 50 Kč, z nadace pana Sommera a Eislera zaokrouhlený úrok 20 Kč, zbylých 87,30 Kč vybráno z vkladní knížky školy v městské spořitelně.

Na vánoční nadílku dětem uprchlíků, kterou pořádala obec, donesli žáci obecné a částečně i měšťanské školy četné hračky, cukrovinky a knihy, které byly dětem uprchlíků bydlícím v zámku rozdány.

Dne 20. ledna počala se mléčná akce pro špatně živené žáky, ponejvíce z nižších tříd. Dostávalo denně 50 žáků a tolikéž žákyň ¼ l mléka.

Koncem ledna opustily službu školní dobrovolně se vzdavše služby vdané učitelky obecné školy Alma Běhalová, Anděla Hábová a Marie Kolmašová, vesměs učitelky velmi svědomité, částečně i vynikající. Okresní školní výbor v propouštěcím dekretu jim vesměs vyslovil díky a uznání za jejich pilnou práci a též ředitel v konferenci konané dne 24. ledna ocenil jejich zásluhy, jim poděkoval a přál všeho dobra v dalším životě.

Dne 31. 1. ukončeno I. pololetí a rozdány školní zprávy a vysvědčení.

Výsledek klasifikace

Obecná škola: Měšťanská škola:
Chování: chvalitebné uspokojivé Chování: chvalitebné uspokojivé
1. třída  –  – I. A třída 30 2
2. třída  –  – I. B třída 28 5
3. třída 35 1 II. A třída 24 7
4. třída 35 1 II. B třída 27 5
5. třída 39 2 (+2 nu) III. třída 42 2
IV. třída 43 0
Obecná škola:
Prospěch: vel. dobře dobře dostatečně sotva dost. nedostatečně
1. třída 10 12 7 3 4
2. třída 13 7 6 5 3
3. třída 9 10 8 5 4
4. třída 10 13 11 2 0
5. třída 9 14 15 3 2 (+1 neklasif.)
Měšťanská škola:
I. A třída 1 7 15 4 5
I. B třída 0 9 14 5 5
II. A třída 2 5 13 5 6
II. B třída 0 2 24 3 3
III. třída 0 9 22 7 6
IV. třída 3 20 16 3 1

 

V zimním období byl zdravotní stav žactva nedosti uspokojivý, zejména na obecné škole v nižších třídách řádila chřipka a hnisavá angina, jíž podlehl žák 1. třídy obecné Stanislav Študent, jejž doprovodili k hrobu spolužáci s třídním učitelem Oldřichem Kučerou.

Počet žáků se stále měnil, poněvadž stále přicházeli noví uprchlíci, jiní se zase i s dětmi stěhovali ponejvíce do svých rodných obcí. Uprchlíci bydleli ponejvíce v zámku, kde jim město připravilo společné byty a staralo se i o jejich stravování a zdravotní potřeby. Někteří si též najali soukromé byty. Děti byly z valné části ubytovány v rodinách, jak již vpředu bylo zmíněno.

Měsíc březen přinesl nenadále události, jichž nikdo nečekal a které zcela změnily život a státoprávní poměry českého národa.

Když na podzim po mnichovských poradách byla odstoupena část území s německým obyvatelstvem, ale také se značnou částí obyvatelstva českého, Německu, došlo i na odstoupení části Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku a Těšínska k Polsku, Slovensko a Podkarpatská Rus obdržely plnou autonomii i se sněmy a ministerstvy, ale četní politikové slovenští pak již zřejmě pracovali k odtržení Slovenska od republiky. K tomu došlo při první schůzi slovenského sněmu, který 14. 3. 1939 prohlásil samostatnost Slovenska. President Dr. Hácha na to odjel dne 15. března do Berlína, byl přijat kancléřem Adolfem Hitlerem a smluven a podepsán německý protektorát nad Čechami a Moravou a německé vojsko obě země obsadilo.

Dne 1. března byl přidělen okresním školním výborem zdejší škole katecheta Ferd. Pokorný, který byl dříve katechetou na státní škole v odstoupeném území v Novém Jičíně.

Koncem března byla ukončena mléčná akce. Spotřeba 1 200 l mléka a 240 kg chleba, obé za 1 992 Kč. Obnos uhrazen: státní subvencí 910 K, spořitelnou 500 K, obcí 200 K a výnosem nadací 382 K.

Dne 7. března věnována ve třídách vřelá vzpomínka presidentu Osvoboditeli Dr. T. G. Masarykovi a poslouchán byl příslušný rozhlas.

Dne 4. dubna vykonal částečnou visitaci obecné školy okr. šk. inspektor p. E. Pavlák.

Dne 20. dubna slavil říšský kancléř a vůdce národa Adolf Hitler 50. narozeniny. Škola byla ozdobena říšskou vlajkou a vlajkou protektorátu.

Dne 28. dubna zúčastnili se žáci sbírání cenných odpadků v obci ve prospěch Národní pomoci, kterážto akce provedena byla s velkým úspěchem. Nasbíráno bylo přes vagon odpadků.

Dne 30. dubna opustil zdejší školu ředitel Jaroslav Bébar, který chlapeckou školu spravoval od 1. 9. 1931, byv dán výnosem z. š. r. v Brně z 12. 4., č. 23 145 do trvalé výslužby. Zemská školní rada vyslovila mu týmž výnosem pochvalné uznání za dlouholetou úspěšnou činnost ve službě školní. Rovněž o. š. v. a místní školní rada zvláštním přípisem vyslovily mu své uznání.

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 24. 4. 1939 č. 1 968/39 pověřen odborný učitel Ctibor Šťastný správou obecné a měšťanské školy chlapecké.

Dne 8. a 9. května školní lékař Dr. Ant. Macháček prohlédl všechny žáky chlapecké školy. Na různé vady a případná nutná opatření upozornil. Zvláštní potřebné navrhl o. p. m. v Uherském Ostrohu, aby byli posláni do ozdravoven.

Ve dnech 19. května a 9. června visitoval občanskou a měšťanskou školu okr. školní inspektor pan Emil Pavlák. O svých pozorováních své rady a pokyny a přání sdělil každému z vyučujících zvláště.

Školní lékař ještě koncem května očkoval všechny žáky sedmileté a čtrnáctileté proti neštovicím.

Svátek matek pořádaný dne 12. května i přes nepříznivé počasí se vydařil.

Poněvadž letošní počasí, jakož i nálada všeobecná nebyla valná, uskutečnily se jen jednodenní exkurze, a to na obecné škole 1. – 3. třída do lesa a k Moravě, 4. a 5. třída na hrad Buchlov. Na měšťanské škole I. B třída na Hostýn, I. A, II. A, II. B a III. třída do Radějova a okolních lesů a IV. třída měšťanská do skláren Květná pod Javořinou a na Javořinu.

Podpora z nadace pana Skály pro hodného a chudého žáka ze Bzence udělena byla letos žáku IV. třídy měšťanské Janu Zálešákovi.

Začátkem měsíce června v rámci akce „Týden čistoty v obci“ zúčastnila se školní mládež hojnou měrou a se zdarem.

Školní rok zakončen letos výjimečně dne 24. června.

Noví členové učitelského sboru

Felix Šeděnka, narozen 12. února 1905 v Petřvaldě na Moravě (okr. Nový Jičín). Vychodil 4 tř. obecné školy v Petřvaldě, čtyři třídy měšťanské školy v Příboře a Svinově. Učitelský ústav absolvoval v Příboře. Jako učitel působil nejdříve na dívčí obecné škole v Kunovicích, pak na obecné škole v Blatnici pod sv. Antoníčkem a 11 let na obecné škole v Domaníně. Po rodinném neštěstí – úmrtí manželky – přemístěn z rodinných důvodů od 1. 2. 1939 na obecnou školu chlapeckou v Bzenci.

Zdeňka Sedláčková roz. Kadlčíková, narozena 28. září 1902 v Pavlovicích u Kojetína, dcera Ignáce Kadlčíka, řídícího učitele v Císařově u Přerova. Dětství prožila v malé hanácké dědince Císařově. Ve třinácti letech vstoupila do měšťanské školy v Kroměříži a pak v Přerově. Učitelský ústav studovala v Přerově. Prvním působištěm byl Moravský Písek (8 let), pak dále Staré Město u Uherského Hradiště a Buchlovice. Tam se provdala za Josefa Sedláčka, obchodníka. Od 1. 2. působí na obecné škole chlapecké v Bzenci.

 

Čtvrtá třída měšťanská 1938 – 1939.

Výsledek klasifikace koncem školního roku 1938 – 1939

Obecná škola: Měšťanská škola:
Chování: chvalitebné uspokojivé Chování: chvalitebné uspokojivé
1. třída  –  – I. A třída 29 4
2. třída  –  – I. B třída 30 3
3. třída 32 1 II. A třída 24 7
4. třída 33 2 II. B třída 29 6
5. třída 42 1 III. třída 42 4
IV. třída 42 0
Obecná škola:
Prospěch: vel. dobře dobře dostatečně sotva dost. nedostatečně
1. třída 12 9 9 3 5
2. třída 14 10 9 2 2
3. třída 9 8 10 3 3 (+1 neklasif.)
4. třída 9 12 11 4 0
5. třída 12 26 4 1 0
Měšťanská škola:
I. A třída 2 8 14 1 5 (3 opr. zk.)
I. B třída 2 12 10 3 4 (2 opr. zk.)
II. A třída 2 5 8 5 5 (6 opr. zk.)
II. B třída 0 4 15 6 7 (3 opr. zk.)
III. třída 4 10 27 3 0 (2 opr. zk.)
IV. třída 4 24 12 2 0

 

Antonín Pojeta, narozen 7. 3. v Blatnici pod sv. Antoníčkem. Studoval a s vyznamenáním maturoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a jeden rok na boh. fakultě v Olomouci, pak se rozhodl pro učitelské povolání. Od 1. 9. 1924 byl výpomocným učitelem v Nové Lhotě (okr. Hodonín). Doplňovací maturitní zkoušky vykonal v červnu 1925 na učitelském ústavu v Příboře a učil jako zatímní učitel ve 4. třídě obecné školy v Nové Lhotě. Od 1. 10. 1926 do 31. 11. 1927 vykonal prezenční vojenskou službu v důstojnické škole v Opavě a u 15. p. pl. v Krnově a pak byl ustanoven učitelem čekatelem při 7. třídě obecné školy v Mutěnicích. Od 1. 10 1928 byl na svou žádost přidělen na menšinovou obecnou školu v Opavě, od 1. 9. 1929 na měšťanskou školu v Krnově a od 1. 9. 1930 správcem obecné školy v Javorníku (okr. Frývaldov). Dne 1. 9. 1934 dostal se znovu do Opavy na VI. obecnou školu a v r. 1935 na IV. měšťanskou školu, kdy vykonal zkoušku z III. odboru v Moravské Ostravě. Opavu opustil 12. 10. 1938, kdy byla zabrána německým vojskem. Od té doby působí na chlapecké škole měšťanské v Bzenci.

Výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 11. 8. 1939, č. 63 913 rozdělena byla chlapecká škola, která dosud byla pod jednou správou, na pětitřídní obecnou školu chlapeckou a na měšťanskou školu chlapeckou s jednou definitivní a jednou zatímní pobočkou a s jednoročním učebním kurzem.

Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 1. 9. 1939, č. 4 429 na základě souhlasu zemské šk. rady v Brně jmenován zatímním ředitelem dosavadní pověřenou správou Ctibor Šťastný, pisatel těchto řádků.

Výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 18. října 1939, č. 78 524/39 byl ředitel Ctibor Šťastný dnem 1. listopadu 1939 dán do trvalé výslužby.

Těmito řádky loučí se podepsaný se školou, do níž jako chlapec chodil, kde 21 let jako odborný učitel a nakonec jako ředitel působil. Kéž rozsévá tato moje milá škola dále k prospěchu národa sémě zdravé, aby sklizeň sadby byla hojná k prospěchu mládeže i budoucnosti národa.

Bzenec, dne 1. 11. 1939.

Podepsán Ctibor Šťastný

Školní rok 1939 – 1940

Ve smyslu výnosu o. š. v. č. 2 766/1940 ze dne 1. července 1940 – kronika se dále nevede, jelikož musí býti odstraněna.

Počátkem r. 1940/41 bude založena nová.

 

Ukázka z dětského divadla „Zlatá nit“, pořádaného ve dnech 16. a 17. března 1940.

Kronika tato musela býti odstraněna a založena kronika nová. Teprve v roce 1945, v osvobozené vlasti, bylo nařízeno doplniti a pokračovati ve staré kronice. Pokud archiv nebyl zničen Němci – pokračujeme v kronice dle zanechaných zpráv.

Školní rok začal dne 1. září 1939. Počet tříd zůstal nezměněn. Pobočka při II. třídě byla opět povolena.

Výsledek zápisu:

 • I. A třída – 36 žáků,
 • I. B třída – 35 žáků,
 • II. A třída – 30 žáků,
 • II. B třída – 31 žáků,
 • III. třída – 40 žáků,
 • IV. třída – 22 žáků,
 • celkem 194 žáků.

Učitelský sbor:

 • Ctibor Šťastný, ředitel,
 • Boh. Kučera, odb. učitel,
 • Boh. Fochler, odb. učitel,
 • Ant. Pojeta, odb. učitel,
 • Fr. Běhal, odb. učitel,
 • Karel Fiala, odb. učitel,
 • Jar. Strážnický, učitel.

Marie Majtlová, odborná učitelka – vyučovala na obou měšťanských. Kromě toho vyučovaly na škole učitelky praktikantky: Marie Ježková, Milada Hanková, Olga Svárovská.

Ředitel Ctibor Šťastný dnem 30. října 1939, dle výnosu z. š. r. ze dne 18. 10. 1939, č. 78 524/39, odchází do výslužby – na jeho místo dnem 1. 11. 1939 nastupuje ředitel Sylvestr Butkovský – z dívčí měšťanské školy, dle výnosu o. š. v. ze dne 31. 10. 1939, č. 5 906.

Ředitel Šťastný, vzor pilného, svědomitého učitele odchází do výslužby ve věku 55 let, následkem nadbytku učitelstva, změny politických poměrů – odtržením Slovenska.

Již v tomto roce začíná perzekuce školy: Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 17. 8. 1939, č. 104 653, nařizuje se odstraniti z knih a z tříd obrazy p. prezidenta Beneše. Podobným výnosem odstraňují se obrazy českých státníků, obrazy z českých dějin, legionářské a vše, co by připomínalo československou vzájemnost a slávu našich českých dějin. Nařízeny jsou revize knihoven, učebnic, vše nevyhovující německému výbojnému duchu musí býti ze školy odstraněno.

Svátek 28. října „Den svobody“ byl vládním nařízením č. 219 sb. z. a n. zrušen – na školách se nesmí toho dne vzpomenouti.

Velký příliv českého učitelstva, které muselo i s rodinami opustit Slovensko a pohraničí, zapříčiňuje nadbytek učitelstva ve zmenšených historických zemích a má za následek propouštění 55 letých i mladších učitelů do výslužby, zvláště legionářů. Škola ztrácí zkušené a zapracované pedagogy v nejlepších letech. Učitelstvo s odporem přijímá nacistické předpisy, vyučování děje se většinou bez knih a pomůcek, což pomalu ale jistě zastavuje vzestup na výši stojící bývalé československé školy.

Školní rok 1940 – 1941

Školní rok byl zahájen pravidelně. Počet tříd byl sedm, jedna definitivní pobočka při I. třídě a dvě zatímní při II. a III. třídě a jeden koedukační kurz.

Počet žactva:

 • I. A třída – 40 žáků,
 • I. B třída – 40 žáků,
 • II. A třída – 29 žáků,
 • II. B třída – 28 žáků,
 • III. A třída – 27 žáků,
 • III. B třída – 28 žáků,
 • IV. třída – 28 žáků,
 • celkem 220 žáků.

Členové učitelského sboru:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • Boh. Fochler, odb. učitel,
 • Ant. Pojeta, odb. učitel,
 • Fr. Běhal, odb. učitel,
 • Karel Fiala, odb. učitel,
 • Marie Majtlová, odborná učitelka,
 • Ferdinand Pokorný, katecheta.

Boh. Fochler, odborný učitel – byl na vlastní žádost přeložen na měšťanskou školu do Hodonína (od 1. 9. 1940).

Nově byli ustanoveni:

 • Josefa Kratinová, odborná učitelka ze školy ve Veselí nad Moravou,
 • Josef Šimíček, odborný učitel z obecné školy z Nedakonic,
 • Marie Macourková, výpomocná učitelka z Moravského Písku,
 • Ferd. Dvořák, učitel z měšťanské školy v Uherském Hradišti.

Kromě toho vyučovala na škole Marie Weberová, učitelka domácích nauk a Jiřina Vaňková, učitelská praktikantka.

Vyučovací hodiny tělesné výchovy byly zvýšeny z 2 na 4 hodiny týdně.

Učebnic byl nedostatek, starých se nesmělo užívati a nových nebylo.

Svátky vánoční byly prodlouženy do 19. ledna – ne z lásky k mládeži, ale nedostatkem uhlí.

Žactvo darovalo pro Dětský domov v Uherském ostrohu 12 q zeleniny a brambor v prospěch sirotčince O. P. M.

Na škole byla zřízena stravovací akce, kterou vedl administrativně odborný učitel J. Šimíček, prakticky žačky jednoročního kurzu, pod vedením učitelky domácích nauk M. Weberové a Hanzlíkové.

Od ledna 1941 nastala nová úprava v počtu hodin vyučovacích – občanské nauce nebylo dále vyučováno.

Dne 15. března muselo býti vzpomenuto výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Dne 22. a 23. března sehrálo žactvo za spoluúčinkování žactva ostatních škol dětské divadlo „Bílé růže“ s pěkným úspěchem finančním i morálním. Čistý výnos 1 699,75 K byl po společné poradě uložen na fond kina a věnován k zřízení telefonu a včelstev pro školní zahradu.

Bylo zřízeno pole národní pomoci – úrody bylo použito k stravovací akci žactva.

Dne 19. května muselo býti vzpomenuto narozenin Adolfa Hitlera. Dnes vzpomínáme na podobně nařízené slavnosti – které byly odbývány bez zájmu, bez ducha jak žactva, tak i učitelstva.

Dne 15. června uspořádaly školy žákovskou besídku na sokolském hřišti. Z čistého výnosu bylo věnováno 2 000 K místnímu Spolku pro ochranu matek a dětí, zbytek rozdělen mezi místní školy na fond rodičovského sdružení po 300 K.

Dne 29. listopadu a 5 června 1941 visitoval školu pan okresní inspektor Emil Pavlák.

Dne 14. října 1941 navštívil školu p. zemský školní inspektor Dr. Jar. Parma.

V persekuci školy bylo systematicky pokračováno. Ve jmenovaném roce bylo 13 revizí knihoven. Zakázáno bylo půjčovati knihy francouzské a anglických spisovatelů. Žactvo muselo se učiti říšským hymnám. Žákovské knihovny po vyloučení nevyhovujících knih režimu nesměly býti dále půjčovány. Skoro všechny školní nástěnné mapy musely býti odevzdány. Učitelé, kteří se chtěli státi řídícími neb řediteli, museli psáti německy. Dodatečně byly zakázány i knihy ruských autorů. Místní školní rady byly vl. nařízením č. 115, ze dne 29. března 1941 rozpuštěny.

Školní rok byl ukončen dne 28. června 1941.

Školní rok 1941 – 1942

Školní rok byl zahájen pravidelně.

Počet tříd a žactva:

 • I. třída – 28 chlapců a 21 děvčat,
 • II. A třída – 33 chlapců,
 • II. B třída – 32 chlapců,
 • III. A třída – 31 chlapců,
 • III. B třída – 30 chlapců,
 • IV. třída – 24 chlapců,
 • IV. třída (kurz) – 52 chlapců,
 • celkem 254 chlapců a 21 děvčat.

Učitelský sbor:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • Ant. Pojeta, odb. učitel,
 • Fr. Běhal, odb. učitel,
 • Karel Fiala, odb. učitel,
 • Jan Hirš, odborný učitel,
 • Ferd. Dvořák, odborný učitel,
 • Josef Šimíček, odborný učitel,
 • Jos. Kratinová, odborná učitelka,
 • Ferdinand Pokorný, katecheta,
 • Mil. Ventrčová, učitelská praktikantka.

Boh. Kučera, odborný učitel, odešle dnem 1. září na dívčí hl. školu do Veselí nad Moravou.

Marie Majtlová, odborná učitelka byla přeložena dnem 1. září na dívčí hlavní školu v Bzenci. Místo ní byl přeložen na zdejší školu odborný učitel Jan Hirš.

Milada Ventrčová byla ustanovena na zdejší školu učitelskou praktikantkou od 1. května.

Marie Macourková, výpomocná učitelka byla přeložena od 1. září na obecnou školu do Nedakonic.

Antonín Hank, hospitant byl během roku ustanoven praktikantem a od 1. 5. odešel jako výpomocný učitel do Buchlovic.

Během prázdnin došlo k nové úpravě obecných a měšťanských škol (vl. nař. ze dne 14. 3. 1941, č. 300), kterým se měšťanská škola, pozdější hlavní, připojuje ke čtyřtřídní škole obecné a stává se čtyřtřídní školou výběrovou. Ze čtvrtého postupového ročníku obecné školy, přechází do hlavní školy jen 40 % žactva po přísných zkouškách.

Dnes můžeme říci, že tento systém nebyl přímo špatný, ovšem nebyl sociální, demokratický a % výběru bylo příliš malé, takže jen vyvoleným dostalo se milosti postoupiti do měšťanské, respektive hlavní školy. Určitý výběr by rozhodně škola potřebovala, ovšem asi kolem 70 %, zvláště má-li se dnes, dle plánů státi jednotnou školou druhého stupně.

Následkem toho došlo od 1. prosince 1941 k redukci jednotlivých tříd, takže na hlavní škole chlapecké zůstaly třídy: I., II. A, II. B, III. A, III. B, IV., IV. A (kurz).

Jednoroční kurzy závěrečné třídy byly povoleny pro tento rok jen výjimečně.

Dne 14. 9. 1941 prohlédl úřední spisy na škole p. zemský školní inspektor Dr. Parma. V odpoledních hodinách promluvil ke shromážděnému učitelstvu o výchově žactva v dnešních poměrech. Připomenul učitelstvu přesné plnění povinností k Říši a k svému národu. Loajální výchova vůči Říši při včlenění Čech a Moravy jako Protektorátu Čechy a Morava do rámce Velkoněmecké Říše je naprosto nezbytná a všichni učitelé jsou povinni žactvo v tomto duchu vychovávati.

Že nemluvil od srce, to jsme věděli všichni velmi dobře, povinnosti k národu byli jsme si vědomi a dle toho jsme jednali.

Dne 14. 11. 1941 vzpomenuto bylo důstojně společnou akademií v tělocvičně stých narozenin hudebního skladatele Antonína Dvořáka připadající na 8. září. Proslov měl odborný učitel Antonín Pojeta. Při programu účinkovala hudba místních ochotníků, kteří předvedli ukázky z Dvořákovy tvorby.

Stopadesáté výročí hudebního skladatele W. A. Mozarta bylo oslaveno 18. 12. 1941.

Samo sebou 15. 3. 1942 muselo býti oslaveno výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Proslov dostal vždy ředitel už připraven a kromě toho býval slavnostní program i v rozhlase, který žactvo i učitelstvo bylo povinno vyslechnouti. Obyčejně vždy celý fádní a bezduchý program nikdo neposlouchal a děti bylo nutno stále napomínati k pozornosti a tichosti, aby nedošlo k nějakým nepříjemnostem, které by pak měly následky pro celou školu.

Podobně dopadaly i oslavy narozenin vůdce Adolfa Hitlera dne 20. 4.

Podobně museli jsme vzpomenouti dne 19. června 1942 tragické smrti říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. Odešel dle zásluhy, byl zabit českými parašutisty.

Na jaře 1942 bylo žactvo povinno vypomáhati při vysazování lesních stromků (borovic) v okolí Bzence, hlavně v kulturách hraběte Magnise a odpracovalo 2 692 pracovních hodin – ovšem částečně na újmu vyučování. Práce tato byla sice konána na rozkaz německých úřadů, ale měla i důležitý regionální význam k zalesnění kraje.

Pro učitelstvo byl konán od 1. října 1941 do 31. května 1942 kurz němčiny po 4 hodinách týdně.

Některá nařízení protektorátní vlády:

Vyloučeny byly z knihoven spisy presidenta Masaryka.

Němčina se učila již od prvního školního roku na měšťanské škole 8 hodin týdně.

Při služebním styku se doporučoval nacistický pozdrav.

Vyučování dějepisu bylo úplně zastaveno.

Místo čítanek se užívalo povinné četby časopisu „Mladý svět“ s nacistickou tendencí.

Všechny obrazy v kabinetech i na zdech musely míti německo-české nápisy.

Správcové škol byli povoláni ku zkoušce z němčiny.

S ministerstvy se mohlo korespondovat jen německy – provinění bylo stíháno disciplinárně a po 3 roky srážkou 25 % z platu.

Jako učebnice němčiny pro žáky byl zaveden časopis „Wir lernen deutsch“.

Učitelé musili o prázdninách odbýti si pracovní povinnost, ověřenou starostou nebo zaměstnavatelem.

Dne 1. prosince 1941 zatčen a odvezen byl gestapem člen učitelského sboru katecheta Ferdinand Pokorný. Příčinu žádný nevěděl – údajně pro misijní činnost u českých dělníků v Německu.

Prázdniny vánoční byly opět pro nedostatek otopu prodlouženy.

Školní rok byl zakončen 9. července 1942.

Školní rok 1942 – 1943

Vyučování se započalo dne 2. září.

Výsledek zápisu:

 • I. třída – 41 žáků,
 • III. A třída – 35 žáků,
 • III. B třída – 35 žáků,
 • IV. třída – 44 žáků,
 • IV. A třída 41 chlapců,
 • celkem 196 žáků.

Druhá třída byla přeložena dočasně pod správu dívčí hlavní školy.

Učitelský sbor:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • Ant. Pojeta, odb. učitel,
 • Fr. Běhal, odb. učitel,
 • Karel Fiala, odb. učitel,
 • Ferd. Dvořák, odborný učitel,
 • Josef Šimíček, odborný učitel,
 • Jos. Kratinová, odborná učitelka,
 • Lidmila Růžicová, učitelská praktikantka.

Odborný učitel Jan Hirš byl přeložen dnem 1. září na dívčí hlavní školu v Bzenci.

Žactvo jako v roce minulém bylo nuceno ku sběru léčivých bylin – celkem bylo odevzdáno 159,40 kg. Obnos za byliny byl rozdán žactvu a část uložena na kinofond.

V měsíci srpnu navštěvovalo učitelstvo I. odboru přeškolovací kurz v Uherském Hradišti, ostatní v té době musili choditi do kurzu němčiny.

Učitelský sbor na podzim podrobil se nařízené zkoušce jazykové z němčiny, vesměs s úspěchem.

Nařízeno bylo sbírati ovocné pecky.

Od 23. do 30. listopadu nebylo na škole pro záškrt vyučováno.

Zvláštní sběr papíru za součinnosti žactva v městě, konaný dne 20. listopadu, vynesl 780 kg odpadního papíru. Odpadové hmoty nařízeno stále sbírati, vésti přesné zápisy a měsíčně hlásiti výsledky. Žáci konali tuto práci s nechutí. Výsledky bývaly někdy slabé, ale rozumný učitel vždy úkolu dosáhl, poněvadž kontrola takové špíny byla nemožná.

Zase byly konány povinné oslavy zřízení Protektorátu, oslavy vůdce a narozenin prezidenta E. Háchy. Program jak obyčejně, nařízená řeč, někdy i přenos ministra E. Moravce.

Žactvo opět v jarních měsících pracovalo v lesních kulturách a vysadilo celkem 449 300 jednoletých borovic a zalesnili tak 9 ha nových lesů.

Na škole byl zřízen chov bource morušového. Chov vedl odborný učitel Josef Šimíček. O výsledcích chovu se přesvědčilo občanstvo na výstavě.

Zavedena byla na škole protiletecká ochrana, byly konány poplachové cvičení. Obrazy vítězného postupu Němců musely býti vystavovány ve skříňkách.

Žactvo bylo nuceno organizovati se v Kuratoriu pro výchovu mládeže – ve spolku podporujícím nacismus. Všichni zaměstnanci museli dobrovolně přispívati na Sociální pomoc.

Od 21. 12. 1942 mohlo se korespondovati i s okresním školním výborem jen německy. Okresní školní výbor dostal nový titul „Okresní školní úřadovna“.

Školní rok ukončen byl 14. července 1943.

Školní rok 1943 – 1944

Školní rok by zahájen dne 3. září.

Do školy bylo zapsáno:

 • I. třída – 31 žáků,
 • II. třída – 41 žáků,
 • III. třída – 37 žáků,
 • IV. třída – 32 žáků,
 • IV. A třída – 31 žáků,
 • celkem 172 chlapců.

Změna nastala v organizaci tříd. Jednoroční kurzy – IV. A třída – byly zrušeny, takže škola se stala jen čtyřtřídní. Některým žákům bylo povoleno opakovat IV. třídu s rozšířenou učební osnovou. Následkem toho vznikla pobočka při IV. třídě – třída IV. A.

Osobní změny:

Výpomocná učitelka Milada Ventrčová byla přeložena od 1. 9. 1943 na školu do Blatnice.

Výpomocná učitelka Lidmila Růžicová byla přeložena od 1. 9. 1943 na obecní školu chlapeckou v Bzenci.

Odborný učitel František Běhal nastoupil po uplynutí zdravotní dovolené opět školní službu.

Za minulý rok bylo dle výnosu č. 2 057 uděleno po 100 K, jako odměna nejlepšímu žáku – Václavovi Žalčíkovi a Vojtěchu Veselému z IV. třídy.

Žák František Rýpal z III. A třídy odměněn 50 K za úspěšný sběr odpadových hmot.

Na nucenou sbírku pro čtvrté válečné dílo pomoci Německého červeného kříže přispěl učitelský sbor částkou 134 K, žactvo 367,70 K.

Bylo nařízeno sbírat kaštany a šípky. Žactvo musilo vypomáhati při sběru zeleniny na zdejším velkostatku a výzkumném ústavu.

Místní spořitelna vypsala soutěž na práce kreslířské. Z naší školy získali žáci I., II. a III. cenu.

Sběr léčivých bylin byl opět prováděn, podobně stále i sběr odpadových hmot.

Opět se uskutečnily povinné slavnosti na oslavu zřízení Protektorátu, oslavy narozenin vůdce. Formálně bylo vše vždy bez zájmu odbyto.

Dne 22. a 23. dubna sehrálo žactvo pohádku „Ospaleček“. Čistý výnos věnován na zakoupení školních filmů.

Z nařízení dlužno uvésti:

Za činy proti říši spáchaného žactvem nebo učitelstvem byl ředitel osobně zodpovědný.

Učitelé němčiny z celého okresu mívali jednou za měsíc v Uherském Hradišti pracovní dny.

Na každé škole byly zřizovány kroužky učitelů němčiny, na kterých se smělo mluviti jen německy – ovšemže se nemluvilo.

Podrobné osnovy z r. 1939 byly vyřazeny.

Byla nařízena nucena sbírka na školní film, který jsme ovšem neviděli.

O prázdninách opět totální nasazení učitelstva.

Školní rok ukončen byl dne 13. července.

Školní rok 1944 – 1945

Vyučování zahájeno dne 5. září.

Počet žáků:

 • I. třída – 33 chlapců,
 • II. třída – 32 chlapců,
 • III. třída – 43 chlapců,
 • IV. třída – 44 chlapců,
 • celkem 152 chlapců.

Učitelský sbor zůstal nezměněn.

V tomto roce nejvíce utrpěla škola. Blížil se konec války a Němci ustupovali stále do vnitrozemí a tím také do Protektorátu, zakládali rezervní posádky – obsazovali školy.

Ve dnech 23. – 25. října začalo první vyklízení školy pro vojenské účely. Všechen inventář bylo nutno přestěhovati do bývalé židovské školy. Přitom, při sebelepším dozoru, ztratilo a poškodilo se mnoho cenných věcí. Také ukradena tehdy byla kůže z žíněnky v tělocvičně – kterou dosud není možno nahraditi. Aby tyto ztráty byly dovršeny, dne 2. listopadu se škola stěhovala zpět, ovšem ne na dlouho.

Následkem válečných poměrů byl odborný učitel Josef Šimíček totálně nasazen do továrny do Vsetína.

Učitelstvo mladší bylo hnáno k odvodům pro totální nasazení.

Letecké poplachy začínaly být každodenními – více jsme běhali do krytů, než vyučovali. Protiletecký kryt byl zřízen pro všechno žactvo ve sklepích vinařského družstva v Barácích. Denní přebíhání do krytu bylo samo sebou na újmu vyučování.

Vánoční prázdniny byly prodlouženy do 22. ledna, v té době byly dávány žactvu jen písemné úlohy.

Od 16. ledna byla školní budova zabrána německým vojskem a pro vyučování zůstalo jen pět tříd pro všechny místní školy. Pro zákaz otápění školních místností shromažďovalo se žactvo jen třikráte v týdnu pro písemné úlohy.

Dne 12. března uvolnilo vojsko Pol. Reg. 8 školní budovu a odešlo posílit už poraženou, roztříštěnou německou armádu.

V tomto roce muselo učitelstvo konati i noční hlídky ve škole v rámci protiletecké ochrany i v době minulých prázdnin ve dne i v noci.

Vánoční prázdniny byly prodlouženy pro nedostatek topiva do 22. ledna a po té době byly dávány jen úlohy.

Pololetní zprávy byly vydány 15. února.

Ke konci měsíce března nastala vlastně už dezorganizace. Dávání úloh přestalo, v budově se střídal vojenský oddíl za oddílem. Fronta se blížila od Bratislavy a německé vojsko řádilo ve škole, ve které nikdo nezůstal. Němci vykradli, co se dalo, otevřeli skříně, rozházeli knihovny, rozbili dveře – nic nezůstalo uchráněno. Co jsme mohli, jsme roznesli po domech, ale i toto bylo riskantní, neboť jsme nemohli předvídati, jak bude Bzenec uchráněn od válečných hrůz. Škoda vzniklá svévolným ničením a krádežemi činila jen na naší škole přes 50 000 předválečných korun.

Konečně dne 19. dubna dobyt byl Bzenec rumunským vojskem, ale stále skoro po plných 10 dnů ohrožován Němci, kteří se skryli ve vinohradech a ohrožovali obyvatelstvo. Vyučovati se nemohlo, jednak pro nebezpečí, jednak pro znečištění školy, které nám zanechali Němci. Teprve koncem dubna byla škola vyčištěna místními Němkami, ale byla zase použita pro nemocnici rumunskou. Ztráty na majetku po čas dobývání Bzence nebyly tak velké – několik domů bylo poškozeno. Zato ztráty na životech byly větší, zvláště od min nakladených ve vinohradech.

Dne 8. května byl vyhlášen mír.

Vyučování bylo zahájeno 9. května společnou slavností míru v Sokolovně, kde byl vzdán hold statečným osvoboditelům a našemu milému panu prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi. Pak zazpívaly děti národní hymny.

Dne 11. května konala se opět první zahajovací konference učitelského sboru. Ředitel školy vzpomněl posledních událostí týkajících se osvobození naší vlasti, památky padlých Rumunů, kteří po boku hrdinské Rudé armády položili svůj mladý život za osvobození města Bzence. Potom byl přečten výnos Okresního národního výboru, první výnos o mateřské řeči po nacistické porobě, v kterém se provolává dík a sláva panu prezidentu Benešovi a velikému generalisimu Stalinovi, jakož i všem osvoboditelským armádám. Dále byly uvedeny pokyny pro další vyučování. Vyučovati se má dle osnov z roku 1932. Němčině se vyučovati nebude. Vyučování ruskému jazyku se zavádí ve všech třídách.

Poněvadž za doby okupace jen malé % žactva mělo přístup do měšťanské školy, bylo dovoleno poškozeným vykonati dodatečně zkoušky a zařaditi tyto dle postupových ročníků a výsledků zkoušek.

Přijato bylo 41 žáků, následkem čehož vznikly dvě pobočné třídy II. B a III. B.

V měsíci květnu vrátil se z koncentračního tábora Dachau katecheta Ferdinand Pokorný. Byl městem i učitelským sborem srdečně přivítán s přáním brzkého zotavení. Ve škole byl konán malý večírek, při kterém promluvil ředitel školy, odborný učitel Ant. Pojeta, žákyně a žačky přivítaly jmenovaného a blahopřály mu k šťastnému návratu. Podobného uvítání se dostalo současně bývalému řediteli školy Ctiboru Šťastnému, který též po 3 léta byl vězněn nacisty.

Dne 28. května jsme radostně v krásně vyzdobené tělocvičně oslavili 61. narozeniny p. prezidenta Dr. E. Beneše. Na pořadu kromě hudebních čísel, které zahráli členové uč. sboru byly vlastenecké recitace a písně. O významu dne promluvil odb. uč. Jos. Šimíček. Slavnost byla ukončena hymnami čsl. a ruskou.

Dne 21. června účastnilo se žactvo smuteční slavnosti odhalení pomníku padlých Rumunů, kteří padli při osvobozování Bzence.

Ve sběru léčivých bylin bylo opět pokračováno, ovšem tentokráte pro nás a bylo odevzdáno skoro 200 kg. Sběr vedl odborný učitel Karel Fiala.

Školní rok 1944/45 ukončen byl 12. července. České blankety vysvědčení nebyly tehdy ještě k dispozici a proto toto vydáno až 1. srpna.