Školní rok 1936 – 1937

Školní rok zahájen 1. 9. 1936 o 8 hodině ranní. Zápis byl proveden před prázdninami 28. a 30. června 1936 a doplněn v posledních srpnových dnech, poněvadž nastaly některé změny. Konečný výsledek zápisu byl:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 38 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 39 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 31 žáků,
 • celkem 174 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. A třídy zapsáno 37 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 36 žáků,
 • do II. A třídy zapsáno 38 žáků,
 • do II. B třídy zapsáno 37 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 50 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 26 žáků a 9 žákyň,
 • celkem 224 žáků a 9 žákyň.

Poněvadž do II. třídy měšťanské zapsáno bylo 75 žáků, povolila z. š. r. v Brně ponechání zatímní pobočky při této třídě s tím, že tento rok nebude počítán do tříletí pro zřízení pobočky definitivní, poněvadž 26 žáků je z obcí přes 4 km vzdálených a 2 chodí po dokonané povinnosti školní.

Změny v učitelském sboru

Na škole obecné byl na počátku šk. roku učitelský sbor nezměněn. Výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 13. 10. 1936, č. 3 340 vyvázána byla praktikantka F. Kajmová ze služby na zdejší škole a ustanovena výpomocnou učitelkou ve Starých Hutích. Náhrada dána nebyla, poněvadž praktikantský zákon pozbyl platnosti.

Od 1. ledna 1937 byl učitel Isidor Sluka výnosem o. š. v. z 23. 12. 1936, č. 4 855 přeložen do Hluku a na zdejší škole ustanovena výnosem o. š. v. z 23. 12. č. 4 856 tamní učitelka Mar. Holmanová.

Na měšťanské škole byl odborný učitel M. Chrastina na svoji žádost přidělen výnosem o. š. v. z 20. 8., č. 2390 měšťanské škole v Napajedlích a sem přidělen z Vracova odborný učitel Boh. Kučera výnosem o. š. v. z 27. 8., č. 2 509. Tento již dříve na zdejší měšťanské škole jako zatímní odborný učitel působil.

Odborný učitel Boh. Fochler obdržel zdravotní dovolenou od 4. 11. 1936, která s prodloužením trvala do konce dubna 1937. Za něj byl výnosem o. š. v. z 1. 12. 1936, č. 4 528 přidělen škole učitel zdejší dívčí školy obecné Oldřich Kučera.

Počátkem dubna onemocněl ředitel Jar. Bébar a obdržel zdravotní dovolenou, která s prodloužením trvala do konce června 1937. Dekretem o. š. v. z 24. 4., č. 1 266 byla škole na dobu potřeby přidělena výpomocná učitelka Lib. Procházková, která zde setrvala do konce června 1937.

Učitelem náboženství ř. k. byl kromě faráře F. Břeského od počátku školního roku nově ustanovený kaplan J. Petruska.

Třídní učitelé byli:

a) na škole obecné:

 • 1. třída Jindřich Kotas,
 • 2. třída Is. Sluka (od. 1. 1. Mar. Holmanová),
 • 3. třída Anď. Hábová,
 • 4. třída Antonín Straka,
 • 5. třída Al. Běhalová.

b) na škole měšťanské:

 • I. A třída Boh. Kučera,
 • I. B třída M. Daněčková,
 • II. A třída Ant. Škrabal,
 • II. B třída Fr. Běhal,
 • III. třída Boh. Fochler – za nemoci Old. Kučera
 • IV. třída Ctibor Šťastný.

Důležité události v tomto školním roce

O prázdninách provedeny byly četné opravy ve školní budově. Do 5. třídy obecné pořízeny nové lavice od firmy Talla z Přerova, kus po 265 Kč.

Na půjčku obrany státu upsal učitelský sbor 12 500 Kč. M. š. r. upsala Huškovu nadaci 14 000 Kč.

Pan lékárník Ferd. Puchta při odchodu ze Bzence daroval škole vycpaného jezevce, hranostaje, volavku červenou a bukáče. Byly zařazeny do přírodopisného kabinetu.

Dne 14. 11. 1936 navštívili žáci, na pozvání pořadatelstva, výstavu ovoce a zeleniny v Lidovém domě.

Dne 26. 11. udělila m. š. r. na den vinobraní prázdno.

V měsíci září vzdal se pro pokročilý věk své funkce školního lékaře Dr. Rudolf Polášek. Škola ztrácí v něm přítele, ochotného rádce a štědrého podporovatele chudých žáků.

Na základě výnosu o. š. v. jednáno o plánu odchodu žactva z učeben do stanovených krytů.

Dne 8. 10. promítán kul. film „Dasan“, osmý div světa.

Dne 24. 10. v rámci oslav 28. října promítán v Sokolovně pro mládež film o Štefánikovi.

V měsíci říjnu byla vykonána sbírka zeleniny pro Dětský domov v Uh. Ostrohu, která vynesla 154 kg brambor, 138 kg cibule, 12 kg česneku, 103 kg kapusty, 302 kg mrkve, 145 kg petržele, 82 kg celeru, 3 kg póru, 2 kg mouky, 1 kg fazole, 1 kg hrachu a ½ kg žitné kávy.

Oslava 28. října byla ve škole vykonána ve vyzdobené kreslírně již 27. 10. s vybraným programem složeným z recitací, zpěvů, výstupů a slavnostního proslovu. Slavnost byla četně navštívena rodiči, zástupci městské rady, m. š. r. a delegaci děl. pluku č. 125.

Po programu poslouchán rozhlas. Týž den odpoledne o 4 hodině zúčastnilo se žactvo za doprovodu učitelstva akademie v kasárnách; na druhý den o 10 hodině přehlídky vojska a odhalení pamětní desky prezidentu Osvoboditeli na náměstí.

Spořitelna města Bzence darovala škole hláskovací přístroj pro 1. třídu obecnou, 28. 10. darovala všem žákům 3. třídy obecné školy a nově nastupujícím žákům obou I. tříd měšťanských vkladní knížku se vkladem 5 Kč.

Dne 31. 10., v den spořivosti, uložilo žactvo chlapecké školy 3 955 Kč 55 h.

Dr. Rudolf Polášek daroval chudým žákům chlapeckých škol 860 Kč.

Zemský úřad daroval škole výtah přednášky prof. Fr. Hrubého o Karlu z Žerotína.

Vzhledem k výnosu o výstavě Slovácka v Uherském Hradišti obešle výstavu ředitel Jar. Bébar ukázkou sbírek motýlů a odb. učitel Ctibor Šťastný kolekcí leptů exlibris a volné grafiky.

Na počátku měsíce listopadu vykonána sbírka Dětského dne, která vynesla 100 Kč. Celkem s dívčí školou a sbírkou v městě a doplněnou městskou radou vynesla 1 700 Kč.

Dne 7. 11. vzpomenuto 125. výročí narození K. J. Erbena a 100. výročí slovanské vzájemnosti Jana Koldra. Spořitelna města Bzence darovala na mléčnou akci 1 000 Kč.

Ředitel zemské rolnické a vinařské školy a zemské školní rady Fr. Žváček daroval k uctění památky své zemřelé dcery na ošacovací akci 50 Kč a k témuž účelu rodina Šálova ze Slavkova 30 Kč.

Začátkem měsíce listopadu onemocněl odborný učitel Boh. Fochler, bylo za něj celý měsíc suplováno. Od 1. 12. byl za něj přidělen z dívčí školy obecné učitel Oldřich Kučera.

Dne 1. 12. vzpomenuto národního svátku jugoslávského.

Před vánočními svátky daroval Včelařský spolek ve prospěch mléčné akce 362 Kč.

Vánoční ošacovací akce provedena byla zčásti před vánočními svátky, z části po nich. Žáci sami přinesli 1 zimník, 9 kalhot, 4 kabáty, 4 vesty, 3 boty, 4 ponožky, 3 čepice a 2 spodní kalhoty. Přikoupeny byly 4 kabáty, 9 kalhot, 2 oblečky, 6 svetrů, 1 punčochy, 20 párů obuvi a 1 košile za 1 062 Kč. K tomu použito Eislerovi a Somrovi nadace (85 Kč), dar p. Steé (50 Kč), dar p. Žváčka (50 Kč), dar Spořitelny města Bzence (500 Kč) a z daru Dr. Rudolfa Poláška (377 Kč).

V měsíci lednu začato bylo s mléčnou akcí pro 60 chlapců a tolikéž děvčat.

Dne 22. ledna vizitoval obecnou školu chlapeckou okresní školní inspektor p. Emil Pavlák. Svá pozorování sdělil jednotlivým učitelům osobně.

Dne 30. ledna ukončeno první pololetí šk. r. 1936 – 1937, rozdány školní zprávy a vysvědčení.

Výsledek klasifikace pololetní

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1.
2.
3. 38 0 0 0 38
4. 36 2 0 0 38
Měšťanská škola 5. 29 2 0  0 31
I. A 33 4 0 0 37
I. B 35 1 0 0 36
II. A 36 2 0 0 38
II. B 29 8 0 0 37
III. 44 5 1 0 50
IV. 34 1 0 0 35
Obecná škola Třída

 

Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 11 6 9 4 3
2. 10 8 7 3 5
3. 7 13 9 5 4
4. 7 10 10 6 6
 

Měšťanská škola

 

 5. 7  9 7 4 4
I. A 1 7 16 6 7
I. B 3 6 18 5 4
II. A 0 9 20 3 6
II. B 3 7 15 7 5
III. 4 16 22 5 3
IV. 4 14 15 1 1

 

Dne 13. 2. promítán pro žactvo film „Jízdní hlídka“ a 25. 2. film „Co je svět“.

Dne 16. 2. vykonány volby zástupců učitelstva do m. š. r. Zvoleni byli:

 • za učitele měšťanské školy ředitel Jar. Bébar,
 • za učitelky měšťanské školy ředitelka Ludmila Dvořáčková,
 • za učitele obecné školy uč. Jindřich Kotas,
 • za učitelky obecné školy učitelka Jana Kunclová,
 • ve všeobecné skupině odborný učitel Ctibor Šťastný.

Předsedou m. š. r. zvolen pan Václav Strážnický (živ.), místopředsedou p. ředitel J. Bébar. Další členové z řad občanstva jsou pánové: Jos. Vymazal (rep.), Josef Kučera (rep.), Vinc. Růžica (za str. B. Růžice), Karel Michalský (č. soc.), Karel Ventrča (lid.), Václav kytka (lid.), Aug. Černín (živ.), Mir. Skála (nár. dem.), Petr Pospěch (soc. dem.) Náhradníci: Fr. Vrátný, Bedř. Novák, Rud. Glaser.

V únoru zakoupeno do přírodovědného kabinetu 25 tělovědných obrazů za 370 Kč a do tech. kabinetu stojan pro průmětnictví za 70 Kč.

V březnu hlavní událostí byla oslava 87. narozenin pana prezidenta Osvoboditele Dr. T. G. Masaryka. Hlavní školní oslava konala se již 6. 3. v sobotu. Od 9 – 10 hod. poslouchalo žactvo měšť. školy a vyšších tříd školy obecné rozhlas z Prahy a Lán a od 10 – 11 ¼ hod. konána byla vlastní slavnost ve vyzdobené kreslírně. Pořad byl obsáhlý a sestaven z recitací, deklamací, dramatických výstupů a zpěvů. Slavnost byla hojně navštívena rodiči žáků a zástupci městské rady, m. š. r. a místní posádky. V předvečer svátků zúčastnili se žáci i učitelé slavnosti pořádané městskou radou před radnicí na slavnostně osvětleném náměstí Masarykově.

Před velikonočními svátky vzpomenuto učitele národů J. A. Komenského a buditele národního Fr. Bartoše.

Sbírka na Masarykovu Ligu proti tuberkulose vynesla v městě 859 Kč.

V poslední vyučovací den před svátky vykonáno požární cvičení.

Na Bílou sobotu za vedení odborného učitele Ctibora Šťastného položili žáci školy obecné a žáci a žákyně školy měšťanské květy k pomníku padlých a dvěma minutami věnovali padlým vzpomínku.

Konference se usnesla zakoupiti pro tělocvik čtyři malé míčky, pro zahradu sazenice a pro ruční práce kombinační kleště.

Začátkem dubna sebráno pro Okr. péči o mládež v Uherském Ostrohu 344 kusů vajec.

Dne 22. 4. visitoval měšťanskou školu chlapeckou okr. šk. inspektor p. Emil Pavlák. Pozorování svá sdělil každému vyučujícímu zvláště. Navrhuje zakoupiti nové lavice do II. B třídy měšťanské a diferencovati souběžné třídy.

Koncem dubna ukončeno půjčování knih. Na celé škole bylo průměrně 16 výpůjček na žáka.

Dne 3. května promítán film pro mládež „Královna ze Sáby“.

Dne 4. 5. vzpomenuto tragické smrti M. R. Štefánika.

Dne 9. 5. o svátku matek zúčastnila se chlapecká škola programu sedmi čísly. Slavnost se nad obyčej vydařila. Vybralo se 3 141 Kč.

Největší událostí v měsíci byly 53. narozeniny pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Oslava konala se v rámci vyučování, ale tím nebylo ničeho zmenšeno na srdečnosti slavnosti. Slavností zúčastnilo se všechno žactvo školy v kreslírně, kde před květinami vyzdobenou bustou p. prezidenta přednesl žák IV. třídy měšťanské Zdeněk Matějíček slavnostní proslov trvající 15 minut, potom byla poslouchána rozhlasová relace ze všech našich stanic.

V měsíci květnu očkoval školní a obvodní lékař Dr. Ant. Macháček nejmladší a nejstarší ročníky žactva proti neštovicím.

Dne 11. června navštívili mrzáčci Zemského ústavu z králova Pole Bzenec. Dopoledne byla přednáška s filmem, odpoledne sehráli mrzáčci divadelní hru (pohádku) „hastrman“, která se velmi líbila a i finanční efekt byl pěkný.

Z výnosu fondu p. Leopolda Skály usneseno v učitelské konferenci vyplatiti žáku Lad. Bublíkovi (II. A tř.) 55 Kč 40 h., který je po nemoci a zužitkuje peněz na zotavení.

Dne 22. 6. žáci 1. tř. obecné školy měli vycházku na železniční trať shlédnouti stavbu druhé koleje. Žáci 2. a 3. obecné školy zašli k novému mostu přes Moravu. Ostatní třídy obecné školy a celá škola měšťanská navštívila za vedení učitelstva výstavu „Slovácka“ v Uherském Hradišti. Na ten dala m. š. r. prázdno.

Dne 25. 6. prohlédl žactvo školní lékař Dr. Ant. Macháček.

Koncem školního roku odchází na nové působiště do Přerova člen učitelského sboru odborný učitel Antonín Škrabal. Působil na zdejší škole měšťanské plných 16 let (půl učitelského věku) a řady našich žáků vedl po správných cestách. Za jeho úspěšnou práci budiž mu vřelý dík a srdečné přání mnoha zdaru na novém působišti.

Dne 27. června „Odbočka svazu legionářů“ a těl. jednota „Sokol“ v Bzenci věnovala pamětní desku dvěma bzeneckým rodákům, legionářům padlým za vlast – Janu Masopustovi a Fr. Zábelkovi, která je umístěna na školní budově. Pamětní deska byla týž den na památku 20. výročí bitvy u Zborova slavnostně odhalena a odevzdána veřejnosti.

Slavnostním řečníkem byl ředitel obchodní akademie v Uherském Hradišti p. Dr. V. Najbrt. Také delegáti obou pluků měli proslov. Za zdejší školy a místní školní radu promluvil odborný učitel Ctibor Šťastný.

Klasifikace na konci školního roku 1936 – 1937

 

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1.
2.
3. 38 0 0 0 38
4. 38 1 0 0 39
Měšťanská škola 5. 31 0 0  0 31
I. A 37 2 1 0 40
I. B 36 4 0 0 40
II. A 32 4 0 0 36
II. B 31 5 0 0 36
III. 38 0 0 0 38
IV. 34 0 0 0 34
Obecná škola Třída

 

Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 10 7 8 4 4
2. 11 8 7 4 4
3. 6 7 13 8 4
4. 8 9 9 9 4
 

Měšťanská škola

 

 5. 7  7 10 4 3
I. A 2 8 16 3 8
I. B 4 8 15 4 5
II. A 0 11 18 2 7
II. B 5 7 13 4 7
III. 1 15 26 7 0
IV. 6 13 13 3 0

 

 

Čtvrtá třída měšťanská 1936 – 1937.

Školní rok 1936 – 1937

Školní rok započal 1. září 1937 o 8 hodině ráno. Zápis žactva byl proveden dne 28. a 30. června 1937.

Po změnách nastavších o prázdninách byl konečný stav zapsaného žactva tento:

 1. a) na obecné škole:
 • do 1. třídy zapsáno 32 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 32 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 35 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 39 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 37 žáků,
 • celkem 175 žáků
 1. b) na škole měšťanské:
 • do I. A třídy zapsáno 30 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 29 žáků,
 • do II. A třídy zapsáno 31 žáků,
 • do II. B třídy zapsáno 31 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 46 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 28 žáků a 8 žákyň,
 • celkem 195 žáků a 8 žákyň.

Výnosem z. š. r. v Brně z 23. 8., č. 45 311 (o. š. v. z 30. 8., č. 3 017) bylo povoleno ponechati zatímní pobočku při II. tř. měšťanské.

Změny v učitelském sboru

Na škole obecné zůstal počet tříd i jejich umístění nezměněn. Z učitelských osob odešla Mar. Holmanová, která zde byla ustanovena jen do konce min. šk. roku a na její místo přidělena výnosem o. š. v. ze dne 27. 8. 1937, č. 2 925 Marie Kolmašová, def. učitelka z Moravského Písku.

Na místě Anď. Hábové, které byla výnosem o. š. v. z 23. 11. 1937, č. 4 823/37 udělena zdravotní dovolená do konce školního roku, ustanovena výnosem z 29. 12. 1937, č. 5 602 Fr. Tománková jako výpomocná učitelka.

Výnosem o. š. v. z 15. 12. 37 č. 5 401/37 ustanovená učitelská praktikantka S. Masaříková byla výnosem z. 1. 2. 1938, č. 337 vyvázána a ustanovena výpomocnou učitelkou v Březolupech. Na jejím místě byla ustanovena výnosem z. 1. 2. 1938, č. 338 praktikantkou dosavadní hospitantka Milada Hanková.

Na škole měšťanské odešel po šestnáctiletém působení Ant. Škrabal do Přerova, kde byl výnosem zem. šk. rady ze 17. 8., č. 43 695 ustanoven odborným učitelem Slaměníkovy měšťanské školy. Byl to učitel svědomitý, přesný v plnění povinností, též ve veřejnosti činný. Okr. šk. výbor vyjádřil mu výnosem z 27. 8. 1937, č. 2 997 šk. dík za úspěšné působení na tomto okrese.

Na jeho místo ustanoven zatímně výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 25. 8. 37, č. 2 910/šk. Josef Kryštof, dosud zatímní odborný učitel v Uherském Ostrohu.

Dosavadní zvláštní učitelka němčiny Mar. Daněčková byla výnosem z 27. 7. 1937, č. 2 955/šk. ze služby na zdejší měšťanské škole vyvázána a ustanovena učitelkou obecné školy v Moravském Písku. Na její místo ustanovena výnosem z 27. 8. 1937, č. 2 969/šk. zatímní odbornou učitelkou s povinností vyučovati němčině Mar. Majtlová, dosud def. učitelka v Tlumačově.

Na žádost m. š. r. v Bzenci byl jako nadpočetný učitel ustanoven výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 26. 8. 1937, č. 2911/šk. Jaroslav Strážnický, dosud def. učitel dle paragrafu 4 v Ostrožské Nové Vsi.

Třídní učitelé

a) obecná škola:

 • 1. třída Alma Běhalová,
 • 2. třída Jindřich Kotas,
 • 3. třída Marie Kolmašová,
 • 4. třída And. Hábová (od 1. 1. 1938 Fr. Tománková),
 • 5. třída Ant. Straka.

b) měšťanská škola:

 • I. A třída Jar. Strážnický,
 • I. B třída Jos. Kryštof,
 • II. A třída Boh. Kučera,
 • II. B Boh. Fochler,
 • III. třída Frant. Běhal,
 • IV. třída Ct. Šťastný.

Důležité události v tomto školním roce

Nejdůležitější událostí v době prázdnin byla návštěva pana prezidenta Dr. E. Beneše v Uherském Hradišti. Bohužel se škola nemohla oficiálně uvítání zúčastniti, poněvadž největší část učitelstva dlela o prázdninách mimo Bzenec a zbylí nestačili na dozor při takovém návalu lidu. Žákům bylo doporučeno, aby se s rodiči uvítání zúčastnili.

O prázdninách byly provedeny četné i větší opravy, takže školní budova byla zase v náležitém stavu.

Dne 14. září 1937 o půl čtvrté hodině ranní zesnul tiše na lánském zámku prezident Osvoboditel Tomáš G. Masaryk ve vysokém věku 87 roků 6 měsíců. Ačkoliv tuto smutnou událost bylo nutno v jeho stáří a při jeho zdravotním stavu stále očekávati, přece působila dojmem přímo ohromujícím.

 

 

Hluboký smutek zavládl po celé republice a ohlas jeho se rozšířil po všem vzdělaném světě, neboť zesnulý byl nejen našim Osvoboditelem, vůdcem a otcem, ale byl svou prací na poli vědeckém a politickém proslulý mezi všemi vzdělanými národy. Byl zajisté jedním z největších lidí současných, jak se obecně uznává. Národ zůstane mu trvale vděčen za jeho práci výchovnou a osvoboditelskou a jméno Masarykovo bude se vždy stkvíti vedle jména Husova a Komenského jako největší chlouba a ozdoba českého národa.

 

 

Škola uctila památku drahého tatíčka vyvěšením smutečních praporů a osvětlením budovy při tryzně pořádané městským zastupitelstvem v den pohřbu. V den úmrtí bylo po prohlášení pana ministra školství a národní osvěty Dr. Frankeho vyučování přerušeno.

V pátek 17. září vyslechlo žactvo projev téhož v rozhlase a v den pohřbu 21. září shromáždilo se žactvo ve škole, odkud bylo uč. sborem odvedeno na náměstí, kde vyslechlo z rozhlasu řeč pana prezidenta Dr. E. Beneše a reportáž z pohřbu, večer pak téhož dne zúčastnil se uč. sbor dříve zmíněné tryzny na náměstí. Na slavnostní smuteční schůzi městského zastupitelstva byli jako zástupcové školy přítomni ředitel a ředitelka škol.

Dne 15. září bylo v hodinách jazyka českého vzpomenuto sedmdesátin básníka Petra Bezruče.

Nejdůležitější událostí v říjnu byla oslava dne svobody 28. října. Podle ministerského nařízení byla konána ve středu dne 27. října, a to o 9 hod. v kreslírně, která byla vkusně vyzdobena žáky a žákyněmi za vedení odborného učitele Ctibora Šťastného. Též pamětní deska padlých legionářů na školní budově byla ověnčena. Slavnost zahájil ředitel pietní vzpomínkou na prezidenta Osvoboditele a uvítání hostí. Následoval obšírný proslov žáka IV. tř. měšťanské, v němž opět byla oceněna práce zvěčnělého prezidenta Osvoboditele, vzpomenuto připojení Slováků a důležitosti armády. Na slavnost se dostavili četní hosté, zvláště zástupci důstojnického sboru vedeni velitelem panem pplk. Jos. Baierem, zástupcové obce, m. š. r., dále rodiče a přátelé žactva.

Ve čtvrtek 28. října zúčastnili se žáci a učitelský sbor slavnostní vojenské přehlídky na náměstí.

V sobotu 30. října v den spořivosti o 11. hodině ráno se odebralo žactvo od třetího školního roku v průvodu s učiteli do Spořitelny města Bzence, aby tam uložilo své úspory na vkladní knížky, které Spořitelna každého roku na 28. 10. věnuje žákům 3. třídy obecné se základním vkladem 5 Kč. Žactvo chlapecké školy uložilo celkem 3 987 K 85 h. Odpoledne po vyučování uspořádáno bylo Spořitelnou pro žactvo v sokolovně vhodné kinopředstavení zdarma.

Dne 4. října promítán byl pro žactvo v sokolovně film „Pohřeb prezidenta Osvoboditele“ spojený s výjevy z jeho života.

Sbírka dětského dne vykonána žákyněmi ve městě vynesla 1 023 Kč. První týden v listopadu vykonána sbírka dětského dne ve škole a vybráno 152 Kč 70 h. Sbírka zeleniny pro Dětský domov v Uherském Ostrohu vykonána rovněž v první polovině listopadu a odvedena s dívčí školou.

V první polovině listopadu počaly se půjčovati knihy ze školní knihovny.

Dne 16. listopadu dáván poučný film pro mládež „Tundra“.

Poněvadž 1. prosince byl feriální den, vzpomenuto 30. 11. národního svátku bratrské Jugoslávie.

Spořitelna města Bzence věnovala na ošacovací akci chlapecké škole 500 Kč.

Odborný učitel Ctibor Šťastný, který dlel před vánočními svátky v Brně na zemském úřadě, zapsal chlapeckou školu do gratulačních listů pro prezidenta republiky.

Vánoční ošacovací akce byla provedena jako minulá léta tím způsobem, že zámožnější žáci s dovolením rodičů podarovali obnošeným šatstvem své chudší spolužáky a pak ostatní potřebné bylo zakoupeno.

Doneseno bylo: 2 kabáty, 4 kalhoty, 5 párů obuvi, 3 ponožky, 3 čepice, 2 letní kabáty, 2 košile, 1 rukavice. Tím poděleno 15 žáků.

Koupeno bylo: 4 kabáty, 8 kalhoty, 6 svetrů, 3 košile, 30 párů obuvi, celkem za 1 465,30 Kč.

Z toho poděleno na obecné škole 22, na měšťanské škole 19 žáků. Použito k tomu darů Spořitelny města Bzence – 500 Kč, školního lékaře Dr. R. Poláška 834,50 Kč, z nadace Somrovi a Eislerovi 19 Kč, studujícího Novotného ze stipendia 50 Kč a dar p. kontrolora Steé 50 Kč. Ostatek doplaceno vybráním z vkladu školy v městské spořitelně, který vznikl z různých darů dobrodinců.

V lednu započala činnost mléčná akce pro 62 žáků a 60 žákyň, podporovaná m. š. r. v Bzenci a o. p. m. v Uherském Ostrohu.

Dne 28. ledna vykonáno požární cvičení.

Dne 29. ledna poslední hodinu dopoledne byly rozdány školní zprávy na škole obecné a vysvědčení pololetní na škole měšťanské a žactvo se odebralo na pololetní prázdniny.

Výsledek pololetní klasifikace

Obecná škola: Měšťanská škola:
Chování: chvalitebné uspokojivé Chování: chvalitebné uspokojivé
1. třída  –  – I. A třída 23 6
2. třída  –  – I. B třída 23 6
3. třída 34 0 II. A třída 24 7
4. třída 37 0 II. B třída 29 1
5. třída 35 2 III. třída 41 5
IV. třída 36 0
Obecná škola:
Prospěch: vel. dobře dobře dostatečně sotva dost. nedostatečně
1. třída 11 10 5 3 3
2. třída 12 6 5 3 6
3. třída 11 9 7 3 4
4. třída 13 4 13 7 0
5. třída 11 7 10 6 3
Měšťanská škola:
I. A třída 1 9 9 4 6
I. B třída 0 1 10 9 9
II. A třída 1 2 10 6 12
II. B třída 3 3 11 4 9
III. třída 2 9 27 6 2
IV. třída 2 11 18 4 1

 

V únoru byla pro školu zakoupena protiplynová maska.

Dne 21. 2. konal žákům přednášku o filmování s demonstrací a rozkladem přístroje kočující odborník.

Výstava brannosti byla obeslána fotografiemi tělesné branné výchovy, modelem letadla, linorytem presidenta Osvoboditele a transparentem T. G. M. Tyto předměty, kromě fotografií, zhotovili žáci v ručních pracích za vedení odborného učitele Fr. Běhala.

Odbočka svazu čsl. důstojnictva darovala škole brožuru Ing. S. Bláhy: „Co dal Masaryk armádě a brannosti národa“.

Z událostí březnových nejvýznačnější je oslava památky presidenta Osvoboditele dne 7. března. Toho dne bylo žactvo o 9 hod. ráno přítomno v sokolovně promítání filmu o životě zvěčnělého presidenta T. G. Masaryka – „Pravda vítězí“. O 10 hodině vykonána oslava v ozdobené kreslírně, kde pronesl delší proslov žák IV. třídy měšťanské, načež následovaly recitace básní příležitostných i vlasteneckých. O 11 hodině poslouchán školní rozhlas.

Valná hromada Vinařského družstva v Bzenci darovala přípisem z 12. 4. na chudé žáky 250 Kč.

Dne 1. 4. byl na žádost ředitele promítán film pro žactvo „Naše vojsko“ a „7. březen“. Byl promítán Odbočkou svazu čsl. důstojnictva v Bzenci, jíž bylo písemně poděkováno.

Dne 8. dubna visitoval měšťanskou školu okr. školní inspektor p. Emil Pavlák. Projevil s vedením školy, vyučujícími i výsledky svou spokojenost, pokyny udělil jednotlivým členům sboru soukromě.

Dne 22. a 26. dubna visitoval p. okr. školní inspektor obecnou školu, pokyny udělil jednotlivým členům soukromě.

Dle zaslaného oběžníku Míru ČČK byl zaveden před velikonočními svátky týden čistoty.

Dne 7. 5. vykonáno cvičení protiletecké obrany školní. Žactvo i učitelstvo dle daných pokynů rychle vyklidilo školní budovu a odebralo se do krytů ve vinných sklepech, škole obecním úřadem vykázaných.

Dne 8. 5. podlehl v nemocnici v Uherském Hradišti dlouholetému onemocnění cukrovkou žák III. třídy měšťanské Jaroslav Jurčík. Pohřeb byl v Bzenci dne 10. 5. a zúčastnili se jej žáci III. třídy měšťanské a jeho bývalí spolužáci z jiných tříd vedeni třídním učitelem Fr. Běhalem.

Dne 8. 5. konala zdejší „Ochrana matek a dětí“ oslavu svátku matek, které se škola činně zúčastnila.

Šlo se průvodem od školy náměstím do zámeckého parku, kde obstaralo program recitacemi, výstupy, závoděním.

Ve dnech 28., 29., a 30. dubna vykonali žáci v průvodu učitelů, vždy po dvou třídách prohlídku kasáren a vojenského života, kde jim bylo dáno ochotně vysvětlení.

Koncem dubna vykonána sbírka vajec pro o. p. m. v Uherském Ostrohu. Odesláno 294 vajec.

Stravovací akce školou podniknutá v zimním období (17. 1. – 31. 3.) jevila se takto: poskytnuto bylo 62 chlapcům a 60 děvčatům 5 856 dávek po ¼ l vařeného mléka a krajíčku chleba. Potřeba – 1 450 l za 1 536,40 Kč, 434,4 kg chleba za 960 Kč. Celkem 2 496,40 Kč. Úhrada nákladu: m. š. r. dle rozpočtu 1 000 Kč, zbytek ministerská subvence z r. 1937 448,5 Kč, dar pana Jelínka 15,80 Kč, m. š. r. z nadace p. Eislera 57,50 Kč, z nadace p. Huška 550,50 Kč, z nadace Ros. Brázdové 61 Kč, městská rada zbytek 395,2 Kč.

Dne 4. května vzpomenuto tragické smrti gen. M. R. Štefánika.

Dne 10. 5. konán den československo-rumunské vzájemnosti.

Z 20. na 21. května zneklidněna byla hladina našeho života v republice ohrožením bezpečnosti našich hranic. Národ poznal a vycítil, kde je jeho místo v době tak vážné a s bezpříkladnou přesností vykonal, co mu bylo veleno. I žactvo naše poznalo vážnost doby, i ono aspoň důstojným klidem doplňovalo oběti dospělého občanstva.

Dne 25. 5. poslouchalo veškeré žactvo školské rozhlasové vysílání návštěvy pražských škol u pana presidenta na hradě.

Dne 28. 5. v hodinách vyučovacích oslavila naše škola 54 narozeniny pana presidenta školní slavností vyplněnou proslovem žáka IV. třídy měšťanské, dvěma sbory, básněmi, recitacemi. Slavnost zakončena hymnami Malé dohody.

Po programu bylo veškeré žactvo přítomno vojenské slavnosti místní posádky na náměstí a pak vyslechlo ještě rozhlas.

Dne 31. 5. vykonána branná vycházka k Žilkovu dubu a Černému jezeru s tábořením.

Dne 4. 6. vykonáno poplachové cvičení a odchod do krytů.

Dne 18. 6. byla branná vycházka k mostu presidenta Dr. E. Beneše s tábořením.

Školní lékař Dr. Ant. Macháček prohlédl v měsíci červnu postupně žactvo zdejších škol.

Do Prahy na pozvání pana primátora Dr. Zenkla posláni byli z měšťanské školy žáci III. třídy Ondřej Vávra a Alexej Novosad.

Z fondu p. Leopolda Skály obnos 55,10 Kč rozdělen byl mezi dva žáky, a to Zdeněk Jelínek z I. A třídy dostal potřebné věci za 30,10 Kč a žák obecné školy (dále je tato věta v kronice nedopsána – pozn. přepisovatele).

Z vlasteneckého popudu zřeklo se žactvo chlapeckých škol výletů a exkurzí každoročně koncem školního roku pořádaných a vykonalo sbírku na obranu státu, která vynesla na škole obecné 346,50 Kč, na škole měšťanské 406,45 Kč. Učitelský sbor chlapeckých škol k témuž účelu věnoval 1 630 Kč.

Školní rok výjimečně zakončen dnem 22. června.

 

Den spořivosti 30. 10. 1937.

Klasifikace na konci školního roku 1937 – 1938

Obecná škola: Měšťanská škola:
Chování: chvalitebné uspokojivé Chování: chvalitebné uspokojivé
1. třída  –  – I. A třída 23 5 (+ 1 zák.)
2. třída  –  – I. B třída 22 7
3. třída 34 0 II. A třída 26 5
4. třída 37 0 II. B třída 25 5
5. třída 34 3 III. třída 41 3
IV. třída 35 0
Obecná škola:
Prospěch: vel. dobře dobře dostatečně sotva dost. nedostatečně
1. třída 11 9 5 3 4
2. třída 10 6 9 4 3
3. třída 12 10 8 1 3
4. třída 9 10 9 7 2
5. třída 9 9 12 6 1
Měšťanská škola:
I. A třída 2 7 12 8 0
I. B třída 0 1 16 11 1
II. A třída 1 6 12 4 8
II. B třída 3 4 14 1 8
III. třída 2 16 20 6 0
IV. třída 3 11 17 4 0