Školní rok 1934 – 1935

Školní rok zahájen byl dle výnosu min. školství a národní osvěty výjimečně 3. září 1934.

Zápis byl vykonán před prázdninami dne 28. a 30. června a doplněn v posledních dnech srpna, poněvadž o prázdninách nastaly menší změny. Konečný výsledek byl tento:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 41 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 43 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 34 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 38 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 41 žáků,
 • celkem 197 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. A třídy zapsáno 44 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 45 žáků,
 • do II. třídy zapsáno 40 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 51 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 21 žáků a 7 žákyň,
 • celkem 208 žáků a žákyň.

Při II. třídě měšťanské zanikla pro nedostatek žáků zatímní pobočka a proto byl odb. učitel Martin Chrastina koncem června předešlého školního roku vyvázán ze služby na zdejší škole.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě obecné Anď. Hábová,
 • ve 2. třídě Kateřina Gavandová,
 • ve 3. třídě Alma Běhalová,
 • ve 4. třídě Jindřich Kotas,
 • v 5. třídě Isidor Sluka,
 • v I. A třídě měšťanské Anna Šimečková,
 • v I. B třídě měšťanské František Běhal,
 • v II. třídě měšťanské Bohumil Fochler,
 • ve III. třídě měšťanské Ctibor Šťastný,
 • ve IV. třídě měšťanské Ant. Škrabal.

Změny v učitelském sboru:

Výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 26. 2., č. 675 byla učitelka Kateřina Gavandová přeložena na školu Komenského do Zlína a na její místo ustanovena výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti ze dne 27. 2., č. 704 výpomocná učitelka Lidm. Chrástková do konce června, kdy byla ze služby na zdejší škole vyvázána. Jiných změn nebylo.

Lidmila Chrástková narodila se 21. června 1914 v Moravičanech, pol. okres Zábřeh, příslušná do Huštěnovic u Uh. Hradiště, chodila do školy obecné v letech 1920 – 1921 až 1924 – 1925 v Huštěnovicích, do školy měšťanské v letech 1925 – 1926 až 1928 – 1929 v Napajedlích, do ústavu učitelského 1929 – 1930 až 1932 – 1933 v Olomouci – Řepčíně, kdež obdržela 21. 6. 1933 vysvědčení dospělosti (č. 40). Dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti z 21. 9. 1934, č. 1 927 ustanovena byla od 25. 9. 1934 výpomocnou učitelkou na dívčí škole obecné v Bzenci, výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 27. 2., č. 704 výp. učitelkou při obecné škole chlapecké zdejší od 1. 3. a výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 11. 6. 1935, č. 1 927 vyvázána byla ze služby školní.

Anděla Hábová, dosud definitivní učitelka bez určení místa, ustanovena byla dekretem z. š. r. v Brně z 30. 4., č. 17 703 definitivní učitelkou na zdejší obecné škole chlapecké a Isidor Sluka, dosud učitelský čekatel, dekretem z. š. r. v Brně z 15. 5., č. 16 825/35 ustanoven def. učitelem bez určení místa.

Důležité události ve školním roce 1934 – 1935

Školní rok započal 3. září 1934 v budově náležitě vyčištěné, kde byly o prázdninách provedeny četné opravy, zejména malování chodeb a natření oken i malování místností, které toho zvláště vyžadovaly. Podlahy byly naolejovány.

Dne 22. 9. přednášel žactvu J. Úředníček, keramik z Tupes, o hrnčířství od pravěku až na naše časy. Přednáška spojena byla s ukázkami hrnčířských prací z různých dob a prací na hrnčířském kruhu.

V témž měsíci školní lékař Dr. Rudolf Polášek jako každého roku daroval ze své remunerace pro chudé žáky chlapecké školy 282,50 Kč, touž sumu i škole dívčí. Peníze ty byly uloženy na vkladní knížku do spořitelny města Bzence.

Dne 9. října všechen svět byl vzrušen zprávou o zločinném útoku v Marseille na jugoslávského krále Alexandra, jenž přijel do Francie, aby tam pracoval na upevnění míru a jenž i s francouzským zahraničním ministrem Barthouem útoku podlehl. Oba byli velicí a vzácní přátelé našeho národa. Památka jich uctěna byla promluvou k žákům v den pohřbu (u krále Alexandra o den dříve, poněvadž den pohřbu připadl na feriální den). Učitelský sbor se také na pozvání místního velitelství 125. dělostřeleckého pluku zúčastnil vojenské smuteční slavnosti.

Oslava Dne svobody, ač konána byla z příčiny shora uvedené ve smutku, přece byla důstojná. Vykonána byla v kreslírně vyzdobené žáky za vedení odborného učitele Ctibora Šťastného. Zahájena byla proslovem ředitelovým, který vzpomněl nedávné tragické smrti krále Alexandra Sjednotitele a ministra Barthoua a přivítal hosty, kteří se velmi četně shromáždili. Byli zde četní rodiče žáků, zástupcové městské a místní školní rady. Žák IV. třídy měšťanské přednesl delší řeč o významu dne, nacvičenou odborným učitelem Ant. Škrabalem, načež následovala čísla recitační i zpěvní, nacvičená na obecné škole třídními učiteli, na škole měšťanské učiteli češtiny a zpěvu. Velmi zdařilá tato oslava zakončená státní hymnou, přispěla zajisté značnou měrou k zvýšení citu lásky a oddanosti k Československé republice, ale i k upevnění shody a dobrých styků rodiny a školy.

V rámci této oslavy byl též 25. 10. promítán v sokolovně film pro žactvo, obsahující výjevy v Praze 28. 10. 1918, návštěvu pana prezidenta v Tyršově domě a návštěvu dětí u pana prezidenta v Lánech.

Dne 28. 10. podělila též zdejší městská spořitelna žáky 3. třídy obecné a venkovské žáky, kteří letos vstoupili do školy měšťanské, vkladními knížkami se základním vkladem 5 Kč.

Sbírka Dětského dne, vykonána koncem října tím způsobem, že žákyně měšťanské školy vykonaly sbírku ve městě, jejíž výnos byl 1 266,45 Kč. Mimoto vykonána byla sbírka ve škole, která na chlapecké škole vynesla 98,30 Kč.

Dne 31. října v den spořivosti odebrali se v poslední hodině dopoledního vyučování žáci v průvodu učitelů do městské spořitelny, aby tam uložili své úspory. Celkem bylo na chlapecké škole uloženo 3 346,30 Kč.

V listopadu počaly se žákům od 3. školního roku půjčovati knihy ze školní knihovny.

Dne 10. 11. vykonali žáci III. a IV. třídy měšťanské vedení odbornými učiteli U. Blahutkou a Boh. Fochlerem poučnou exkurzi do zdejšího cukrovaru.

Dne 9. a 10. 11. vykonána byla na žádost o. p. m. v Uh. Ostrohu sbírka zeleniny, asi 10 q. Na sbírku byl dán též výtěžek ze školní zahrady.

Dne 23. 11. promítán byl žactvu v sokolovně film „Fidlovačka“, aby žactvo poznalo vznik naší státní hymny.

Dne 1. prosince v Den československo-jugoslávské vzájemnosti učitelé I. odboru promluvili k žactvu o bratrském a spojeneckém poměru obou států.

V posledním týdnu před vánocemi bylo na oslavu století vzniku hymny „Kde domov můj“ promluveno v občanské nauce o vzniku a významu jejím.

Na vánoční ošacovací akci pod heslem „Demokracie dětem“ obdržela škola od městské spořitelny dar 250 Kč, od Vinařské besídky 50 Kč a od 2 žáků po 20 Kč. Ošacovací akce provedena pak tím způsobem, že žáci zámožnějších rodin dali svým méně šťastným druhům s dovolením rodičů obnošené kusy šatstva a obuvi, čeho pak se nedostávalo, bylo z darů zakoupeno. První část akce byla letos slabší než jiná léta, poněvadž již v listopadu podnikla městská rada s místní odbočkou svazu čsl. důstojnictva pod týmž heslem sbírku šatstva ve městě (i pro dospělé). Žáci pak poděleni na obecním úřadě dle seznamu, jejž zaslalo ředitelství, aby při akci školní nebyli podělováni tíž žáci dvakrát. Na městském úřadě obdrželo obuv 17 žáků, zimník 1 žák, kalhoty 4 žáci, kabát 7 žáků, košili 1 žák. Z darů žáků ve škole obdrželi obuv 4 žáci, kabát 9 žáků, kalhoty 10 žáků, svetr 1 žák, čepici 15 žáků, šály 4 žáci, punčochy 4 žáci, košili 2 žáci. Nově koupené věci rozděleny takto: svetry obdrželo 10 žáků, kabát 9 žáků, kalhoty 6 žáků, košili 1 žák, na kalhoty 2 žáci, punčochy 11 žáků, čepici 1 žák, obuv 19 žáků. Vše bylo zakoupeno za 964 Kč. Na to použito svrchu zmíněných peněz, úroku z nadace Huškovy 265 Kč a daru Dr. Poláška 282 Kč, zbytek 77 Kč uhrazen z různých příležitostných darů, jež má škola uloženy v městské spořitelně.

Dne 22. prosince bylo konáno požární cvičení.

Dne 14. ledna 1935 vykonali po vyučování odpoledním žáci v průvodu učitelů prohlídku menšího zvěřince.

Dne 18. ledna byl promítán film kulturně výchovný „Čeljuškinci“.

První pololetí bylo ukončeno 30. ledna, poněvadž 31. byl čtvrtek, zdejší feriální den.

Po Novém roce začala se mléčná akce, vydržovaná místní školní radou za podpory o. p. m. v Uherském Ostrohu. Mléko dostávalo 52 žáků a tolikéž děvčat, zvláště nižších školních ročníků.

Klasifikace za I. pololetí:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 40 1 0 0 41
2. 41 0 0 0 42*
3. 30 1 0 0 31
4. 34 3 0 0 37
Měšťanská škola 5. 41 0  0  0 41
I. A 37 6 0 0 43
I. B 41 1 2 0 44
II. 37 3 0 0 40
III. 48 3 0 0 51
IV. 26 2 0 0 28
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 20 12 9 0 0
2. 7 11 19 4 0
3. 9 14 9 2 0
4. 11 13 9 3 0
Měšťanská škola 5. 16 13 9 3 0
I. A 0 14 21 8 0
I. B 3 10 24 7 0
II. 3 14 17 6 0
III. 3 13 27 8 0
IV. 5 13 9 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 10 12 11 4 4
2. 8 10 15 5 3
3. 6 13 8 2 2
4. 9 12 10 1 5
Měšťanská škola  5. 13   9  8 6 5
I. A 0 5 19 8 11
I. B 0 9 20 5 10
II. 1 8 21 3 7
III. 2 7 29 7 6
IV. 1 15 8 2 2

Poznámka * – jeden žák neklasifikován.

Mravy byly chvalitebné, pilnost náležitá, prospěch dobrý. V únoru zúčastnil se učitelský sbor horlivě akce pro očkování proti záškrtu. Bohužel však k této akci nedošlo pro příliš veliký počet přihlášek zdarma, na jejichž úhradu nebylo prostředků.

V únoru darovala spořitelna města Bzence na uctění 85. narozenin pana prezidenta 250 Kč na stravovací akci pro chudé žáky.

V témž měsíci darovala místní odbočka Svazu čsl. důstojnictva dva svazky knihy „Naše armáda“, a to 1 pro učitelskou a 1 pro žákovskou knihovnu.

Pamětních medailí jako dar ministerstva školství obdržel dle usnesení konference Jos. Jandásek, žák III. třídy měšťanské.

Největší událostí v březnu byly 85. narozeniny našeho slavného a drahého prezidenta T. G. Masaryka dne 7. března. Byla to událost, která nejen okázale a srdečně slavena byla v celé republice, ale která vzbudila mocný dojem v celém vzdělaném světě. Naše škola oslavila ten den besídkou s rodiči v kreslírně měšťanské školy 6. března po 8. hod. ranní. Oslavu zahájil ředitel, který upozornil na význam dne a ohlas jeho po všem světě, neboť prezident náš požívá nejen neobmezené úcty a lásky u nás pro svou ohromnou práci za naše osvobození, ale též nevšední úcty v cizině jako učenec a horlivý pracovník pro veliké idey všelidské. Žák IV. třídy promluvil pak delší řeč, již nacvičil odborný učitel Ant. Škrabal, načež následovaly recitace, zpěvy a scény žáků od nejmenších až po nejvyšší stupeň. Byl to ušlechtilý závod, jak nejlépe osvědčiti lásku a vděčnost našemu drahému tatíčkovi. Zejména smělé, nebojácné vystoupení prvňáčků došlo všeobecného uznání. Učitelský sbor i žáci se všemožně přičinili, aby oslava byla jak možno nejlepší. Kreslírna byla vkusně dekorována, na čemž si tentokráte zvláště dal záležeti osvědčený v té věci odborný učitel Ctibor Šťastný. Slavnost zakončena státní hymnou, načež poslouchán slavnostní rozhlas, kde k žactvu promluvil ministr školství a národní osvěty Dr. Krčmář. Návštěva byla tentokrát přímo obrovská a prostorná kreslírna nestačila ani pojmouti všech účastníků. Bylo tu zvláště mnoho rodičů, zástupcové místní školní rady, městské rady a místní vojenské posádky.

Téhož dne večer konala se na radnici slavnostní schůze městského zastupitelstva, při níž byl pan prezident zvolen čestným občanem města Bzence. Na schůzi té zastupoval školu za churavého ředitele senior sboru odborný učitel Ctibor Šťastný.

Pak konána byla v sále sokolovny slavnostní akademie zdejší posádky, na které zastupovala školu naši deputace Ct. Šťastný a Is. Sluka.

Dne 7. března bylo žactvo s učiteli přítomno slavnostní přehlídce zdejší posádky. Odpoledne byl pro žáky promítán v sokolovně film ze života pana prezidenta.

Dne 27. března promítán byl v sokolovně kulturně výchovný film „Cesta kolem světa za 80 minut“.

Den Komenského připadl na feriální den, proto byla vzpomínce na velikého učitele národů věnována první hodina 27. března.

V březnu rozloučil se s učitelstvem prvního dohlédacího obvodu okr. uherskohradišťského inspektor p. Jaroslav Bureš, který téměř půldruhého roku po odchodu p. inspektora V. Sehnala do nového obsazení tohoto místa zde působil a za tento poměrně krátký čas získal si neobyčejných sympatií učitelstva tohoto obvodu svým neobyčejně taktním jednáním, bystrým postřehem, kterým rychle rozeznal zlato od pozlátka, skutečnou práci od strojené, vlídností a ochotou, s jakou vždy učitelstvu vycházel vstříc i spravedlivým posuzováním učitelstva.

Počátkem dubna byla na žádost o. p. m. vykonána sbírka vajíček. Ze školy chlapecké bylo Dětskému domovu v Uh. Ostrohu odvedeno 353 vyjíček.

Dne 15. dubna bylo konáno požární cvičení.

Dne 12. dubna ukončena byla mléčná akce na zdejší škole.

V 61. stravovacím dni bylo poskytnuto 108 dětem 6 588 čtvrtlitrových dávek mléka a chudším po krajíci chleba, vše za 2 511 Kč. Na úhradu poskytla místní školní rada 1 000 Kč, městská spořitelna 500 Kč, státní subvence z r. 1934 byla 500 Kč, ředitel cukrovaru Ing. V. Sazavský daroval 100 Kč, jednota Sokol 100 Kč, jednatel m. š. r. pan Fr. Ruth 300 Kč, zbylých 11,90 Kč uhrazeno z výtěžku školní besídky dívčí školy.

Na bílou sobotu položili žáci květiny na pomník padlých a vyčkali tam 2 minut ticha za dobrovolného dozoru odborného učitele Ctibora Šťastného a učitele Kotase.

Koncem měsíce dubna přestalo půjčování knih ze školní knihovny.

V prvním týdnu květnovém věnována byla hodina občanské nauky svátku matek.

Dne 4. 5. v den tragického skonu Mil. R. Štefánika vzpomenuto bylo vděčně tohoto neohroženého bojovníka za naše osvobození.

Dne 10. 5. byl obvyklým způsobem oslaven den čsl.-rumunské vzájemnosti. Učitelé promluvili o poměrech a dějinách Rumunska a jeho významu jako věrného našeho spojence v Malé dohodě.

Počátkem dubna počal úřadovati nově ustanovený inspektor pro tento obvod p. Emil Pavlák, který byl dosud inspektorem ve Velké Bytči na Slovensku.

V konferenci učitelské dne 4. června bylo usneseno jednomyslně podati m. š. r. odůvodněný návrh na změnu feriálního dne ze čtvrtku na středu. Byla to otázka, která dlouhá léta se vlekla, a nebylo možno změniti názor obyvatelstva, že prázdným dnem má býti den trhový, tedy zde čtvrtek. Poněvadž však na celém okrese uherskohradišťském je feriální den středa, bylo tím učitelstvo zdejší odříznuto od spolupráce s ostatním učitelstvem okresu. Toto osamocení konečně padlo ve schůzi m. š. r. dne 12. června, kde jednohlasně bylo usneseno po přečtení návrhu učitelských sborů, aby feriálním dnem od počátku příštího školního roku byla středa. Usnesení to oznámeno okresnímu školnímu výboru v Uh. Hradišti.

Dne 7. června vzpomenuto bylo stých narozenin Adolfa Heyduka a žactvo vyslechlo rozhlas na jeho oslavu.

Dne 14. 6. promítán v sokolovně pro žactvo film „Pod jugoslávským nebem“.

Dne 19. 6. vykonány žákovské exkurze. Na tento den udělila m. š. r. prázdno. Od dalekých a nákladných exkurzí bylo z důvodů úsporných upuštěno. 1. třída obecná byla v lese Bzinku, 2. třída na Přívoze, 3. třída a 4. třída v Uherském Hradišti, 5. třída v Hodoníně, I. třída měšťanská A i B a II. třída v Lednici, III. a IV. třída v Květné ve sklárně a na Javořině. Pro chudé žáky bylo použito z uložených peněz školních 130 Kč. Je to zvláště částka p. Fr. Ruthem k tomu účelu darovaná v hodnotě 100 Kč.

Dne 18. 6. visitoval zdejší školu měšťanskou okr. inspektor Emil Pavlák.

V červnu navštívili žáci a žákyně IV. třídy měšťanské vedeni učitelem Jindřichem Kotasem městskou spořitelnu a prohlédli její zařízení, zvláště stroje psací a kalkulační.

V posledních dnech vyučovacích vykonal školní lékař Dr. Rudolf Polášek zdravotní prohlídku žactva, měření a vážení.

Škole za tento rok přibylo množství nových cenných pomůcek, z nichž zvláště uvádíme: 2 mapy polokoulí, mapu poloostrova Apeninského, 18 obrazů Drbohlavových „Přátelé a škůdci rolníkovi“, 8 obrazů zeměpisných, voltmetr, ampérmetr, Seillerův přístroj na zředění vzduchu. Pro souvislou četbu školní zakoupeny v deseti až patnácti exemplářích spisy: Nerudovy – „Povídky malostranské“, Vrchlického – „Noc na Karlštejně“, Tolstého – „Kavkazský zajatec“, Jiráskova – „Filozofická historie“, Svatopluka Čecha – „Ve stínu lípy“. Mimoto Jiráskovo – „U nás“, „Jirásek mládeži“ a 22 menší knihy pro obecnou školu. Nutno s povděkem konstatovati, že místní školní rada školu velmi podporuje v jejích snahách a že všechno, čeho škola potřebuje, se jí dostane i za této těžké doby.

Školní rok, který minul klidně bez jakýchkoliv otřesů choulostivého a jemného školního ústrojí v tiché, pilné práci, ukončen byl 28. 6., kdy žactvu rozdány školní zprávy a vysvědčení. Bylo to opravdové osvobození malých i velkých dětí, které za nastalých veder v červnu v dusných místnostech školních, jímž nepomohlo ani stálé větrání, velmi trpěly.

Klasifikace na konci školního roku:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 40 1 0 0 41
2. 41 0 0 0 41
3. 29 1 0 0 30
4. 36 0 1 0 37
Měšťanská škola 5. 41 0  0  0 41
I. A 36 7 0 0 43
I. B 41 3 1 0 45
II. 39 1 0 0 40
III. 50 1 0 0 51
IV. 28 0 0 0 28
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 19 13 9 0 0
2. 11 11 14 5 0
3. 7 14 8 1 0
4. 7 19 7 4 0
Měšťanská škola 5. 16 15 7 3 0
I. A 0 14 20 9 0
I. B 4 9 28 4 0
II. 2 18 16 4 0
III. 4 20 23 4 0
IV. 5 13 8 2 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 10 13 8 5 5
2. 11 13 9 5 3
3. 8 12 6 3 1
4. 8 12 11 3 6
Měšťanská škola  5. 11   9 10 4 7
I. A 0 12 23 0 8
I. B 2 9 22 9 3
II. 2 8 21 7 2
III. 1 11 21 7 3
IV. 6 14 6 2 0

 

 

Fotografie III. třídy měšťanské školy chlapecké 1934 -1935 (třídní učitel Ctibor Šťastný).

 

Fotografie IV. třídy měšťanské školy chlapecké 1934 -1935 (třídní učitel Antonín Škrabal).

 

Výnosem zemské školní rady z 5. 8. 1935, č. 39 762 dána byla na svou žádost na trvalý odpočinek učitelka Anna Šimečková. Působivši od 12. 3. 1900 v Nové Bystřici u Jindřichova Hradce na tamní německé škole, od 1. 9. 1900 obdržela místo na německé obecné škole v Bzenci, kdež působila do 15. 11. 1919. Pak byla ustanovena učitelkou zdejší obecné školy české a ve Slezské Ostravě nabyla vysvědčení způsobilosti vyučovati na školách českých. Od 1. 10. 1924 byla přidělena měšťanské škole jako učitelka němčiny.

Výnosem z. š. r. v Brně z 23. 8. 1935, č. 44 543 byl dán na trvalý odpočinek Msgre. Jos. Hanák, katecheta zdejší školy a inspektor náboženství. Působil jako učitel náboženství na zdejší škole od počátku školního roku 1903 – 1904. Byl to kněz velmi vzdělaný, tolerantní, který si za svého dlouholetého působení získal všeobecné obliby a vážnosti. Byl i literárně činný. Zabýval se dějinami města Bzence a kromě menších statí roztroušených po časopisech a příležitostných publikacích napsal „Paměti města Bzence“. V roce 1933, kdy dosáhl věku šedesáti let a zároveň třiceti let působení v Bzenci, bylo mu uděleno čestné občanství.

Školní rok 1935 – 1936

Školní rok byl zahájen dne 2. září v pondělí.

Zápis byl vykonán před prázdninami 28. a 29. června a doplněn v posledních dnech srpnových, poněvadž během prázdnin nastaly některé změny.

Konečný výsledek zápisu byl tento:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 32 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 38 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 38 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 33 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 41 žáků,
 • celkem 182 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. A třídy zapsáno 41 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 40 žáků,
 • do II. A třídy zapsáno 36 žáků,
 • do II. B třídy zapsáno 35 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 35 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 26 žáků a 9 žákyň,
 • celkem 213 žáků a 9 žákyň.

Poněvadž do II. třídy měšťanské školy zapsáno bylo 71 žáků, povolila zemská školní rada v Brně výnosem z 8. 8. 1935, č. 42 509/35 zříditi při této třídě zatímní pobočku pro školní rok 1935 – 1936.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě obecné Isidor Sluka,
 • ve 2. třídě Inocenc Pospíšil,
 • ve 3. třídě Antonín Straka,
 • ve 4. třídě Alma Běhalová,
 • v 5. třídě Jindřich Kotas,
 • v I. A třídě měšťanské Antonín Škrabal,
 • v I. B třídě měšťanské Mar. Daněčková,
 • v II. A třídě měšťanské František Běhal,
 • v II. B třídě měšťanské Mart. Chrastina,
 • ve III. třídě měšťanské Boh. Fochler,
 • ve IV. třídě měšťanské Ctibor Šťastný.

Změny v učitelském sboru:

a) Ve škole obecné:

Učitelka Anděla Hábová obdržela dovolenou pro mateřství výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 19. 8. 1935, č. 2 375; na dobu její nepřítomnosti ustanoven výpomocný učitel Inocenc Pospíšil výnosem o. š. v. z 26. 8. 1935, č. 3 995; výnosem z 19. 9., č. 2 889 ustanovena byla na zdejší škole obecné a měšťanské učitelskou praktikantkou Fil. Kajmová; výp. učitel Inocenc Pospíšil výnosem o. š. v. z 27. 9., č. 3 679 vyvázán ze služby na zdejší škole a zmíněná učitelská praktikantka stala se zatímně třídní učitelkou ve 2. třídě; učitelce Hábové prodloužena zdravotní dovolená do 31. 12. 1935 výnosem z. š. r. z 7. 12., č. 71 302, když pak byla jmenované udělena z. š. r. bezplatná další dovolená do 31. 3. výnosem z 21. 1. 1936, č. 78 184, byla výnosem o. š. v. z 27. 1., č. 227 šk. ustanovena výpomocná učitelka Lib. Procházková do 31. března. Učitelka Hábová se 1. 4. do služby vrátila.

Počátkem školního roku nastoupil službu na obecné škole chlapecké Antonín Straka, který byl dekretem z. š. r. z 26. 4. 1935, č. 19 252/35 ustanoven def. učitelem na zdejší obecné škole chlapecké. Výpomocná učitelka L. Chrástková byla již koncem předešlého školního roku ze služby na zdejší škole vyvázána.

Libuše Procházková narozena 12. srpna 1914 v Nabočanech okr. Chrudim. Do školy obecné chodila v Honbicích od r. 1920/21 do 1924/25, do školy měšťanské v Hrochově Týnci v l. 1925/26 – 1927/28, do IV. třídy měšťanské v Chrudimi v l. 1928/29. Do učitelského ústavu chodila v Chrudimi v letech 1929/30 – 1932/33. Učila jako výpomocná učitelka v Zábřehu na severní Moravě od 8. 2. 1935 do 30. 6. 1935, v Kosově u Zábřehu od 1. 9. 1935 do 10. 1. 1936, v Bzenci od 30. 1. 1936 do 31. 3. 1936.

Filomena Kajmanová narozena 2. listopadu 1913 v Nedakonicích okr. Uh. Hradiště. Do obecné školy chodila v Nedakonicích (1919/20 – 1923/24). Od r. 1924/25 chodila do státního reálného gymnázia v Uherském Hradišti, kde v r. 1932/33 maturovala, doplňovací zkoušce se podrobila v září 1934. Ve školním roce 1934/35 hospitovala na obecné škole v Ořechově (okr. Uh. Hradiště), od 20. 9. 1935 byla ustanovena učitelskou praktikantkou na obecné a měšťanské škole chlapecké v Bzenci.

Antonín Straka narozen 10. 4. 1906 v Kvačicích u Uhurského Ostrohu, obecnou a měšťanskou školu i IV. třídu navštěvoval v Uherském Ostrohu. V l. 1921 – 1925 absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Od 1. 9. 1925 ustanoven učitelským čekatelem v Domaníně a službou přidělen obecné škole chlapecké v Uherském ostrohu. Od 1. 12. 1925 ustanoven na obecné škole v Tupesích a opět přidělen službou do Uherského Ostrohu. Na měsíc červenec a srpen 1927 ustanoven na obecnou školu v Polešovicích. 1. 9. 1927 ustanoven na obecnou školu v Horním Němčí, kde se podrobil zkoušce učitelské způsobilosti. 1. 9. 1928 přidělen měšťanské škole ve Starém Městě. Od 1. 9. 1929 působil na obecné škole chlapecké v Kunovicích, od 1. 9. 1930 ve Véskách. Od 1. 9. 1931 ustanoven definitivně v Ostrožské Lhotě a od 1. 9. 1935 ustanoven definitivním učitelem na chlapecké škole obecné ve Bzenci.

b) na měšťanské škole:

Na pobočku při II. třídě ustanoven výnosem o. š. v. z 24. 8., č. 2 893 opětně Mart. Chrastina, který po jednoroční dočasné penzi se opět vrátil do školní služby. Zvláštní učitelkou němčiny za Annu Šimečkovou ustanovena dekretem o. š. v. z 24. 8., č. 2 894 dosavadní zatímní učitelka v Mistřicích Mar. Daněčková. Za Msgre. Josefa Hanáka nebyl ustanoven nástupce a vyučování náboženství převzal nově ustanovený kaplan Jos. Veselý, po jeho přeložení pak místní farář Ferd. Břeský.

Důležité události v tomto školním roce

Školní rok započal dne 2. září 1935 v budově nově opravené. Zejména byly nově vymalovány chodby jednoduše světlou zelení, která proměnila pochmurný ráz chodeb v radostný, veselý. Přikročeno pak k nové výzdobě chodeb, které byly po léta přeplněny obrazy z největší části patřícími do kabinetů jako učební pomůcky. Tyto obrazy uschovány do kabinetů a po chodbách rozvěšeny obrazy umělecké, jako např. reprodukce Alšovy, Mánesovy, obrazy legionářské, obrazy z díla „Krásy Československé republiky“ a podobně.

Dne 13. 9. zúčastnilo se žactvo pietního aktu položení věnce na pomník padlých vojínů u příležitosti odchodu mužstva zdejší posádky odv. ročníku 1933 na trvalou dovolenou, k čemuž byla škola posádkovým velitelstvím pozvána.

Dne 17. 9. promítán pro žactvo v sokolovně film „S kamerou nad a pod zemí“.

V září bylo žactvo měřeno a váženo školním lékařem Dr. Rudolfem Poláškem. Tento daroval ze své remunerace 300 Kč pro chudé žáky chlapeckých škol.

Dne 7. 10. v den vinobraní udělila místní školní rada dle starého zaniklého obyčeje prázdno.

Oslava svátku svobody konala se dle nařízení m. š. a n. o. 26. října v kreslírně, kterou se žáky vkusně ozdobil odborný učitel Ctibor Šťastný. Byli jí přítomni četní hosté, jak rodiče, tak členové místní školní rady, městské rady a posádkového velitelství 125. dělostřeleckého pluku. Slavnost zahájil ředitel, načež promluvil žák Josef Janoušek (IV. třída měšťanská) delší proslov, v němž letmo prošel dějiny národa českého, dobu slávy, úpadku, vzkříšení a konečného osvobození od panství habsburského. Proslov nacvičil odborný učitel Ant. Škrabal. Pak následovaly básně, zpěvy i scény, nacvičené na škole obecné třídními učiteli, na měšťanské učiteli I. odboru a zpěvu. Zvláště potěšitelno bylo, že ač byl pracovní den, hojně se dostavili rodiče a jiní hosté. Radostná tato slavnost zakončena státní hymnou. Bohužel však měla nepříjemnou dohru ukazující, že dosud se u nás objevuje náboženská nevraživost a nesnášenlivost, která v minulých dobách tolik zla způsobila. Při proslovu bylo zmíněno světlé postavy mistra Jana Husa, odklonu národa od církve římské, touhy lidu českého po prostém životě prvních křesťanů a pohrdání životem plným bohatství a nádhery, ale i hříchů a nepravostí. Přítomný učitel náboženství kaplan Jos. Veselý po proslovu odešel a způsobil mezi svými straníky hnutí škole nepříznivé, objevily se i hrozby udáním a způsoben ve škole i obci na nějaký čas neklid. Nutno doložiti, že bylo to ponejprv, co podobná aféra na zdejší škole vznikla, poněvadž katecheta předešlý Msgre. Josef Hanák byl kněz nadprůměrného vzdělání, tolerantní, který nikdy podobné aféry nevyvolal. Lze však konstatovati, že veřejnost jednání kaplanovo neschvalovala, ba ponejvíce odsuzovala.

Odpoledne téhož dne odebrali se žáci vyšších tříd na slavnost vojenskou do kasáren, kamž byli velitelstvím pozváni.

V pondělí 27. 10. zúčastnilo se žactvo též lampionového průvodu, jejž uspořádaly spolky a korporace místní pod vedením obecního zastupitelstva.

V pondělí 28. října zúčastnilo se žactvo slavnostní vojenské přehlídky na náměstí. Odpoledne uspořádala v sokolovně městská spořitelna kinové představení, kde byly promítány vhodné filmy ze života prezidenta Masaryka a film propagující spořivost.

Dne 31. 10. v Den spořivosti odebralo se o 11. hodině dopolední žactvo od 3. třídy obecné s učitelským sborem do městské spořitelny, aby tam uložilo své úspory na vkladní knížky, které jim spořitelna každého roku 28. 10. dává se základním vkladem 5 Kč.

Celkem bylo uloženo: 3. třída obecná 384,90 Kč, 4. třída obecná 550,90 Kč, 5. třída obecná 900,50 Kč, I. A měšťanská 226,70 Kč, I. B měšťanská 239,95 Kč, II. A 654,40 Kč, II. B 53 Kč, III. třída 86,90 Kč, IV. třída 411,75 Kč, celkem 3 508,80 Kč. Odpoledne téhož dne bylo požární cvičení.

Počátkem listopadu byla vykonána sbírka Dětského dne. Vybráno bylo 130,25 Kč, které byly odeslány o. p. m. v Uherském Ostrohu. Pro o. p. m. v Uherském Ostrohu vykonána pak též sbírka zeleniny, jež měla rovněž velmi pěkný výsledek.

Dne 9. 11. v době kampaně vykonána exkurze žáků III. třídy měšťanské do cukrovaru za vedení odborného učitele B. Fochlera.

Dne 21. 11. promítán byl v sokolovně pro žactvo film „Divoký náklad“, představující lovení divokých zvířat v džungli pro zoologickou zahradu.

V sobotu 30. 11. v Den československo-jugoslávské vzájemnosti vzpomenuto ve vyšších třídách národního svátku bratrské Jugoslávie.

Dne 3. prosince visitoval školu okresní školní inspektor E. Pavlák.

Dne 14. 12. vzdal se prezident Osvoboditel T. G. Masaryk pro pokročilý věk a chorobu svého úřadu, což způsobilo, byť to bylo již delší dobu očekáváno, bolestný dojem, jak není jinak možno při loučení s osobností tak neobyčejnou a tak vroucně vším národem ctěnou a milovanou. Útěchou bylo, že na úřad prezidenta byl dne 18. 12. zvolen jeho žák a spolupracovník při díle osvobozeneckém Dr. Edvard Beneš, jako důstojný nástupce. Obě události byly žákům náležitě vysvětleny a dne 20. 12. ve školském rozhlase poslouchali žáci reprodukci volby nového prezidenta.

V prosinci darovala spořitelna města Bzence chlapecké škole na ošacovací akci vánoční 400 Kč a na mléčnou akci 250 Kč.

Dne 21. 12. bylo požární cvičení.

Místní školní rada opatřila do III. třídy měšťanské nové lavice od firmy Fr. Talla v Přerově s tím úmyslem, že každého roku bude jedné třídě lavice opatřovat, až ponenáhlu starý, vetchý školní nábytek bude takto nahrazen novým.

Vánoční ošacovací akce provedena byla tak, že žáci s dovolením rodičů donesli svým chudším spolužákům obnošenější kusy šatstva a obuvi, čeho pak se nedostávalo, bylo přikoupeno. Prvým způsobem bylo opatřeno: 1 zimník, 11 kabátů, 5 kalhot, 2 vesty, 13 párů obuvi, 5 košil, 2 trika, 5 čepic, 3 svetry, 2 šály, 11 párů punčoch, 1 spodky, 1 kapesník, 1 rukavice. Zakoupeno bylo: 23 párů obuvi, 3 svetry, 2 páry punčoch, 6 kalhot, 1 kabát, celkem za 933,30 Kč.

K nákupu použito těchto prostředků: dar Dr. R. Poláška 300 Kč, městské spořitelny 400 Kč, dar lesního kontrolora Steé 40 Kč, z úroků Huškovy nadace 199,30 Kč.

V lednu počala se mléčná akce pro 60 hochů.

První pololetí skončilo 31. 1. 1936 a žákům rozdány školní zprávy a vysvědčení.

Klasifikace za I. pololetí:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1.
2. 40 0 0 0 40
3. 37 2 0 0 39
4. 32 1 0 0 33
Měšťanská škola 5. 38 0  0  0 38
I. A 37 2 1 0 40
I. B 34 6 0 0 40
II. A 31 4 1 0 36
II. B 31 4 1 0 36
III. 32 4 0 0 36
IV. 34 0 0 0 34
Obecná škola Třída

 

Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 10 7 8 4 3
2. 10 14 8 7 1
3. 11 11 8 8 1
4. 7 12 8 2 4
 

Měšťanská škola

 

 5. 7   16  6 2 7
I. A 0 11 19 4 6
I. B 0 8 16 10 6
II. A 0 7 12 10 7
II. B 0 6 13 10 7
III. 0 9 23 4 0
IV. 1 8 21 4 0

Den 86. narozenin prezidenta Osvoboditele 7. března oslaven byl školou i různými korporacemi důstojně a s láskou. Dne 6. a 7. března poslouchalo žactvo slavnostní rozhlas s řečí p. vyslance Jana Masaryka a ministra školství a národní osvěty p. Dr. Franke.

Již dne 5. března konáno pro dospělejší mládež divadelní představení „Jízdní hlídka“ od Langra, uspořádané v rámci oslav zdejšími legionáři, sokolem a místní posádkou. Vlastní oslava chlapecké školy vykonána teprve 19. 3., kdy žactvo chlapecké školy s pomocí některých žákyň školy dívčí sehrálo v sokolovně pohádku Baldessari – Plumlovské „Krakonoš“, před níž žák IV. třídy měšťanské Bedřich Kožůšek přednesl Rokytovu báseň „Masarykovi – Osvoboditeli“. Provedení hry bylo velmi zdařilé, o což zasloužili se hlavně učitelé Škrabal, Běhal, Chrastina, Fochler, Straka, učitelka Běhalová, o pořádek a pokladnu pak odborný učitel Šťastný. Čistý výtěžek 392 Kč věnován cestovnímu fondu na poučné exkurze pro chudé žáky.

 

Společná fotografie z divadelního představení místních žáků „Krakonoš“.

Ke dni čsl. zahraničí bylo učiteli občanské výchovy promluveno o našich zahraničních krajanech a jejich životě.

Dne 25. 3. byl v sokolovně promítán dětský film „To naše krásné Slovensko“. Dne 28. 3. vzpomenuto učitele národů J. A. Komenského, jeho zásluh o zlepšení výchovy a vyučování i strastiplného života.

V dubnu vykonána na žádost o. p. m. sbírka vajíček, kterých sebráno na chlapecké škole 343.

Před velikonocemi byla ukončena mléčná akce. Stravováno bylo 60 chlapců a 60 děvčat po 54 dní. Bylo poskytnuto 6 480 dávek po ¼ vařeného mléka a krajíci (asi 10 dkg) chleba. Spotřebováno bylo 1 620 l mléka a 540 kg chleba, všeho za 2 786,40 Kč. K úhradě přispěli: místní školní rada z rozpočtu 1 000 Kč, státní subvence 600 Kč, dar městské spořitelny 500 Kč, městská rada 305 Kč, z nadace paní Brázdové 79,65 Kč, z nadace Josefa a Terezie Orlických 263,55 Kč, II. třída dívčí a paní Rusňáková 20 Kč, z besídky dívčích škol 18,20 Kč. Vedoucí stravovací akce byla L. Dvořáčková, ředitelka dívčí školy.

Na Bílou sobotu shromáždili se žáci u pomníku padlých, kdež položili květiny za dozoru odborného učitele Ctibora Šťastného a učitele Josefa Kotase. Vyčkali u pomníku 2 minuty ticha.

Dne 4. května vzpomenuto tragické smrti gen. Štefánika.

Dne 9. 5. v Den československo-rumunské vzájemnosti promluveno k žákům měšťanských škol o Rumunsku a jeho spojeneckém poměru v Malé dohodě.

Význam svátku matek vysvětlen v občanské výchově a dne 17. 6. uspořádala zdejší „Ochrana matek a kojenců“ oslavu svátku matek na hřišti sokolovny, kde program obstaralo žactvo chlapecké i dívčí školy.

V květnu bylo též vzpomenuto básníka K. H. Máchy.

Dne 26. 5. byl v sokolském kině promítán film „Finsko – země jezer“.

Nejdůležitější události v květnu byly narozeniny pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše dne 28. 5. Na škole obecné byly vykonány v učebnách v první hodině vyučovací, škola měšťanská konala slavnost ve vyzdobené kreslírně. Oslava byla tichá, ale důstojná. Nechyběl proslov žáka IV. třídy, zpěvy a recitace. Zakončeno státní hymnou. Poněvadž byl školní den, mimoto trh a doba pilných polních prací, nebylo na oslavě obecenstva.

V květnu očkoval obvodní lékař Dr. Ant. Macháček žáky sedmileté a čtrnáctileté. Dne 29. 5. vykonáno bylo požární cvičení.

Nejdůležitější událostí v červnu byl zájezd pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše na Moravu. Též naše město bylo tak šťastno, že tudy projížděl pan prezident na cestě z Luhačovic do Brna. Všechno žactvo zdejší i okolní s učitelskými sbory, občanstvo s obecním zastupitelstvem v čele, spolky, zástupci zdejší posádky, vše shromáždilo se v pátek 17. 6. k páté hodině odpolední na nádraží, kde školní mládeži vykázáno bylo místo vpředu a všichni nadšeně vítali pana prezidenta a jeho choť paní Hanu Benešovou, když vlak volným tempem projížděl bzeneckým nádražím. Byly to chvíle krásné, povznášející, na které se nezapomíná.

V úterý 23. června vykonány byly poučné exkurze. Pod dojmem neslýchané katastrofy u Rakvic, kde na školním výletě při převážení pramicí utonulo v rozvodněné Dyji 31 dětí, byly letošní exkurze konány v jakési náladě deprimované, ale brzy stísněná nálada ustoupila radosti, již zvyšovalo krásné počasí. Exkurze byly všechny zdařilé a skončily bez nehod. Vzhledem k ministerskému nařízení, které má na příště upravovati školní výlety a chrániti před nebezpečím, musely první čtyři školní roky se omeziti na nejbližší okolí. První a druhá třída obecná zašly si do lesa Bzinku, třetí a čtvrtá třída obecná do Těmic a Žeravic, pátá třída obecná, I. A, I. B, II. B a III. třída měšťanská navštívily výstavu v Přerově, II. A a IV. třída měšťanské školy byly v Brně. Místní školní rada dala na tento den prázdno.

V červnu vykonal opět školní lékař Dr. Rudolf Polášek zdravotní prohlídku, při které změřil a zvážil žáky.

Školní rok se skončil dne 27. června 1936 a žactvo radostně odebralo se na prázdniny. Celkem uběhl rok kromě vpředu naznačené nepříjemnosti v klidu, tiché, nenáročné, bohužel též často nedosti oceňované práci školské, která však je z prací nejzáslužnějších, národu a státu nejpotřebnějších a nejprospěšnějších. Docházka školní byla na obecné i měšťanské škole vzorná, takže není vůbec neomluveného %. Roční % omluvené na obecné škole je 17 %, na měšťanské škole jen 11 %, což je tím pozoruhodnější, že většina žáků měšťanské školy dochází z okolních obcí, a to Těmic, Žeravic, Syrovína, Domanína a Moravského Písku.

Zakoupeny byly četné nové učební pomůcky a dlužno konstatovati, že zdejší místní školní rada škole ničeho potřebného neodepře, rovněž obecní zastupitelstvo neomezuje rozpočtu, usneseného místní školní radou.

Sluší ještě poznamenati, že zdejší měšťanská škola stává se příštím školním rokem školou újezdnou, k jejímuž újezdu patřiti budou obce Těmice a Domanín.

Klasifikace na konci školního roku:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1.
2.
3. 38 1 0 0 39
4. 30 1 0 0 32
Měšťanská škola 5. 36 1 1  0 38
I. A 37 2 1 0 40
I. B 36 4 0 0 40
II. A 32 4 0 0 36
II. B 31 5 0 0 36
III. 38 0 0 0 38
IV. 34 0 0 0 34
Obecná škola Třída

 

Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 11 9 4 5 2
2. 7 16 5 8 3
3. 11 12 11 3 2
4. 7 11 8 2 3
 

Měšťanská škola

 

 5. 9  13 9 3 4
I. A 1 12 20 4 3
I. B 3 10 14 8 5
II. A 0 10 15 7 4
II. B 0 7 15 10 4
III. 0 10 23 5 0
IV. 2 18 14 0 0