Školní rok 1932 – 1933

Nový školní rok byl zahájen 1. září 1932.

Zápis byl vykonán koncem června 1932 a zrevidován na počátku školního roku 1932 – 1933.

Konečný výsledek zápisu byl tento:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 32 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 35 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 40 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 41 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 32 žáků,
 • celkem 180 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. třídy zapsáno 77 žáků,
 • do II. třídy zapsáno 56 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 39 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 15 žáků a 9 žákyň,
 • celkem 187 žáků a žákyň.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě obecné učitelka Alma Běhalová,
 • ve 2. třídě učitel Jindřich Kotas,
 • ve 3. třídě učitel Josef Dufalík,
 • ve 4. třídě učitelka Jana Kunclová,
 • v 5. třídě učitelka čekatelka Kateřina Gavandová,
 • v I. A třídě měšťanské odborný učitel Ctibor Šťastný,
 • v I. B třídě měšťanské učitelka Anna Šimečková,
 • v II. třídě měšťanské učitel František Běhal,
 • ve III. třídě měšťanské odborný učitel Antonín Škrabal,
 • ve IV. třídě měšťanské odborný učitel Boh. Fochler.

Změny v učitelském sboru

a) na škole obecné:

 • výpomocní učitelé Isidor Sluka a Oldřich Kučera byli koncem června 1932 vyvázáni ze služby na zdejší škole a výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti z 25. 8. 1932, č. 3 765 vrácen na své def. místo na obecné škole v Bzenci učitel Josef Dufalík.
 • učitelka Al. Běhalová, která měla do konce předešlého školního roku dovolenou pro mateřství, vrátila se počátkem září do služby na zdejší škole.
 • učitel František Běhal přidělen škole měšťanské a místo něho ustanovena učitelka čekatelka Kateřina Gavandová výnosem o. š. v. z 31. 8., č. 3 942.

b) na škole měšťanské:

 • zatímní odborný učitel Boh. Kučera nastoupil 1. září na své def. místo ve Vracově a na jeho místo přidělen učitel zdejší odborné školy chlapecké František Běhal dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 31. 8., č. 3 941.

Dalších změn v učitelském sboru v tomto školním roce nebylo.

Kateřina Gavandová narozena 28. září 1910 v Divišově, okres Benešov u Prahy v Čechách. Od roku 1916 – 1921 chodila do obecné školy v Uherském Hradišti. Od roku r. 1921 do roku 1929 studovala na reálném gymnáziu rovněž v Uh. Hradišti. V r. 1929 – 1930 vzdělávala se na soukromém učitelském ústavě v Olomouci – Řepčíně, kde 10. června 1930 vykonala zkoušku učitelské dospělosti. Od 15. září 1930 učila na obecní škole chlapecké ve Starém Městě, od 1. 9. 1931 na obecné škole chlapecké v Kunovicích a od 1. 9. 1932 učí na obecné škole chlapecké v Bzenci. Dne 8. dubna 1933 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti.

Důležité události ve školním roce 1932 –  1933

Školní rok započal 1. září 1932. Žactvo se shromáždilo ve svých třídách, kdež je přivítali a náležité pokyny sdělili třídní učitelé. Škola byla o prázdninách řádně vyčištěna a potřebné opravy provedeny.

Dne 9. září vyslechli žáci 5. třídy obecné a měšťanské školy ve školském rozhlase přednášku Dr. Otakara Fischera o Jar. Vrchlickém u příležitosti dvacátého výročí úmrtí básníkova. Též 16. září poslouchán byl školní rozhlas na oslavu stého výročí narozenin Dr. Mir. Tyrše.

Dne 14. září bylo v sokolovně dětské kino. Promítal se film „Stavba lodi Bremen“.

Svátek svobody 28. října oslaven byl společně školou obecnou i měšťanskou v kreslírně vkusně žactvem ozdobené za vedení odborného učitele Ctibora Šťastného.

Slavnost byla velmi zdařilá. Všechno žactvo od nejnižších tříd až na stupeň nejvyšší závodilo v přednesu vhodných básní, písní a scén. Všichni byli odměněni hojným potleskem spolužáků i hostí, ať malí, kteří zvláště mile působili svým smělým, nebojácným vystoupením, ať dospělejší, kteří pěkně provedli svůj vážnější program. Program nacvičili na škole obecné třídní učitelé, na měšťanské škole učitelé češtiny A. Škrabal, F. Běhal, ředitel a učitel zpěvu Urb. Blahutka. Oslavě bylo přítomno mnoho rodičů, což jistě přispělo značnou měrou k prohloubení a upevnění styků rodičů se školou. Též zástupcové městské rady a místní školní rady se na slavnost dostavili.

Městská spořitelna darovala 28. října 83 žákům obecné i měšťanské školy vkladní knížky se základním vkladem 5 Kč. V den spořivosti uložilo žactvo chlapecké školy celkem v Městské spořitelně:

 • 3. třída obecná 731 Kč,
 • 4. třída obecná 812 Kč,
 • 5. třída obecná 751 Kč,
 • obecná škola 2 294 Kč.
 • I. A třída měšťanská 354 Kč,
 • I. B třída měšťanská 357,60 Kč,
 • II. třída měšťanská 437,85 Kč,
 • III. třída měšťanská 395,50 Kč,
 • IV. třída měšťanská 215 Kč,
 • měšťanská škola 1 759,95 Kč.

Počátkem listopadu začala fungovati školní knihovna. Půjčováno bylo do konce dubna. Na obecné škole čítá knihovna 181 svazků. Průměrně připadá ve 3. třídě 12, ve 4. a 5. třídě 17 výpůjček na žáka. Žákovská knihovna školy měšťanské čítá 404 svazků. Průměr zápůjček je zde v I. A a I. B třídě po 12 knihách, v II. třídě 14 knih, ve III. třídě 20 knih, v IV. třídě 19 knih.

Dne 7. listopadu podnikli žáci III. třídy měšťanské vedeni odborným učitelem Boh. Fochlerem exkurzi do cukrovaru v Moravském Písku.

Vykonána byla v listopadu sbírka Dětského dne, jež vynesla:

 • ve městě 973,50 Kč,
 • ve škole chlapecké 105,45 Kč,
 • ve škole dívčí 124,80 Kč,
 • dar města Bzence 196,25 Kč
 • celkem 1 400 Kč.

Dne 23. listopadu promítán byl pro žactvo v sokolovně film o ostrově Fidži.

Dne 30. listopadu promluveno k žactvu o vzájemnosti československo-jugoslávské.

V listopadu byly obecní volby, na jejichž základě došlo k obnovení místní školní rady.

Zvoleni byli:

a) zástupcové stran:

 • Jindřich Kotas, učitel – agrární strana,
 • Josef Vymazal, rolník – agrární strana,
 • Fochler, odborný učitel – lidová strana,
 • František Valdštýn, rolník – lidová strana,
 • František Ruth, knihkupec – čes. soc.,
 • Holomek, stavitel – živ. str.,
 • Škrabal, odborný učitel – soc. dem.,
 • Václav Strážnický, sklenář – nár. dem.,
 • František Lepka, mechanik – str. B. Růžice,
 • Somr, zedník – str. děl. a domk.

b) zástupcové učitelstva:

 • Bébar, řeď. chlapeckých škol – za učitele měšťanských škol,
 • Dvořáčková, řeď. dív. škol – za učitelky měšťanských škol,
 • Hába, učitel dív. škol – za učitele obecných škol,
 • Jana Kunclová, učitelka – za učitelky obecných škol,
 • František Běhal, učitelka – ve skupině všeobecné.

V ustavující schůzi m. š. r. konané 9. 1. 1933 zvolen předsedou Václav Strážnický, místopředsedou Jar. Bébar, jednatelem Fr. Ruth.

Dne 6. 12. bylo žactvo přítomno kinovému představení v sokolovně, kde byl promítán cestopisný film „Z korálových ostrovů“.

Dne 12. a 16. prosince visitoval školu pan inspektor V. Sehnal. Jeho inspekce působila jako vždy povzbudivě na žáky i na učitele. Ve společné konferenci učitelských sborů školy chlapecké i dívčí sdělil učitelstvu výsledky svého pozorování a udělil četné cenné rady a pokyny.

Dne 13. 12. bylo žactvo na kinovém představení zvukového kina Národní jednoty severočeské. Promítán byl film „Nepochopen“, dále „Pohádka o perníkové chaloupce“, „Ozvěna světa“ a veselohra „Splašený kůň“.

Vánoční ošacovací akce zúčastnilo se i zámožnější žactvo tím, že se svolením rodičů darovalo chudším spolužákům obnošené části oděvu nebo obuvi. Takto poděleno celkem 49 žáků. Mimo to novou obuví poděleno 15 žáků, celým oděvem 3 žáci, částmi oděvu 16 žáků, ponejvíce menších ze školy obecné. Náklad opatřen z daru Spořitelny města Bzence 425 Kč, Dr. R. Poláška 50 Kč, J. Václavka, žáka 2. třídy obecné školy 10 Kč, z úroků Somrovy a Eislerovy nadace 50,5 Kč, z Huškovy nadace 250 Kč. Scházející obnos 155,7 Kč vybrán z vkladu, který má škola v Městské spořitelně. Celkem vydáno 941,1 Kč.

Po dlouhých úvahách zakoupeno bylo v prosinci u firmy Elflometa v Praze pro chlapeckou školu rádio za 2 163 Kč se srážkou pro školy – původní cena byla 2 900 Kč. Tak dostalo se škole naší cenné pomůcky a po vánocích nastalo pravidelné poslouchání školského rozhlasu.

V 1., 4. a 5. třídě obecné konána byla slavnost vánočního stromku, k níž dostavilo se hojně rodičů, zvláště maminek.

V lednu počala stravovací akce, která trvala do konce dubna. Celkem bylo stravováno 76 dětí – polovice hochů, polovice děvčat – stravovacích dní bylo 65. Rozdáno bylo 4 960 dávek, a to: mléka za 889,2 Kč, chleba a polévky zeleninové, bramborové, hrachové a fazolové za 357,1 Kč. Úhrada: místní školní rada v Bzenci 889,2 Kč, z dětského divadla dívčí školy 85,4 Kč, ze státní subvence minulého školního roku 2 717 Kč.

Dne 21. ledna poučil školní lékař Dr. R. Polášek žactvo o kříšení zdánlivě mrtvých a cvičil prakticky se žáky zavádění umělého dýchání.

Dne 28. ledna poslouchalo žactvo přednášku ředitele A. Holeni z Olomouce „Naši na Sibiři“ se 170 světelnými obrázky.

Dne 31. ledna ukončeno bylo první pololetí.

Klasifikace za první pololetí:

Obecná škola Třída Mravy  
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 30 1 0 0 32*
2. 33 0 0 0 34*
3. 38 2 0 0 40
4. 37 3 0 0 40
Měšťanská škola 5. 30 3  0  0 33
I. A 38 2 0 0 40
I. B 33 5 0 0 38
II. 43 14 1 0 57
III. 37 2 0 0 39
IV. 25 0 0 0 25
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 15 6 7 3 0
2. 14 10 7 2 0
3. 10 9 9 12 0
4. 16 11 8 5 0
Měšťanská škola 5. 11 8 8 6 0
I. A 2 14 18 6 0
I. B 1 12 16 6 0
II. 2 5 36 14 0
III. 4 14 19 2 0
IV. 5 13 6 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 12 10 4 1 4
2. 9 11 7 2 4
3. 9 9 9 6 7
4. 7 16 10 5 2
Měšťanská škola  5. 6   12  4 3 8
I. A 1 11 18 6 4
I. B 1 4 21 5 7
II. 0 4 24 19 10
III. 5 7 25 2 2
IV. 2 11 9 5 0

 

Poznámka * – jeden žák nezkoušen.

Dne 22. února byla pro žáky vyšších tříd školy obecné a školy měšťanské přednáška se světelnými obrazy „Ochrana proti chemicko-leteckým útokům“, kterou škole i se světelnými obrazy zapůjčila místní odbočka Svazu čsl. důstojnictva; přečetl ji odborný učitel Antonín Škrabal.

Dne 23. února bylo v hodině vyučování jazyka vzpomenuto 25. výročí úmrtí Svatopluka Čecha a učiněna zmínka i o Jar. Vrchlickém, jehož 80. výročí narození připadlo na 17. únor.

V posledních dnech února bylo žactvo v hodinách občan. výchovy poučeno o významu mléčné stravy.

Dne 4. března konáno požární cvičení.

Dne 7. března konala se prostá, ale srdečná oslava 83. narozenin pana prezidenta, a to na škole obecné ve třídách, na škole měšťanské v kreslírně. Dostavili se k slavnosti pozvaní rodiče, četněji na škole obecné, též zástupcové městské rady a místní školní rady. Účast rodičů nebyla však tak hojná jako 28. října, což vysvětlili dlužno tím, že je den pracovní. Mezi programem slavnosti vyslechnut byl proslov ministra školství a národní osvěty Dr. Iv. Dérera k mládeži, pak Smetanova „Vltava“ a posluchárna i vojenská oslava z Prahy.

Dne 17. března dožil se 60 let učitel náboženství konsistorní rada Josef Hanák, který zároveň tento rok dovršuje 30 rok svého působení ve Bzenci. Svým vážným působením ve škole i mimo školu, svojí taktností a tolerancí získal si obliby a vážnosti jak v učitelském sboru, s nímž svorně spolupracuje, tak u občanstva. Je též literárně činný, zejména jako překladatel z francouzštiny. Městu Bzenci napsal „Paměti města Bzence“.

Dne 24. března promítán byl film Československého spolku ovocnického v Praze „Chlouba rodu Krušinova“, propagující obnovení čsl. ovocnictví po kruté zimě 1929 – 1930. Další film provedl žactvo vzornou drůbežnickou farmou po vzoru americkém zřízenou v Králově Poli. Výkladem doprovodil učitel Jindřich Kotas.

Dne 28. března bylo k žákům promluveno o významu učitele národů Jana Amose Komenského.

Dne 4. května věnovala škola vzpomínku tragicky zahynuvšímu bojovníku za naši svobodu gen. Mil. Rostislavu Štefánikovi.

Dne 10. května byl žactvu podán výklad o vzájemnosti československo-rumunské. Téhož dne byli žáci sedmiletí a čtrnáctiletí očkováni.

V občanské nauce byla hodina věnována svátku matek.

U příležitosti desátého výročí úmrtí choti prezidentovy Ch. G. Masarykové bylo promluveno o jejím významu a působení a žáci si zakoupili 50 brožur Ant. Čermáka – „O ženě s hrdinským srdcem“.

Dne 19. května vzpomenuto slovenského básníka Sama Chalúpky.

Na půjčku práce upsal učitelský sbor chlapecké školy 14 300 Kč, žáci ze svých úspor 1200 Kč.

Na výzvu zemské školní rady v Brně upsala místní školní rada v Bzenci kmenové jmění Huškovy nadace 14 000 Kč na půjčku práce. Usneseno ve schůzi dne 26. 5.

Na požádání o. p. m. v Uh. Ostrohu vykonána sbírka vajíček, jichž odvedeno z chlapecké školy 440 ks.

Na sklonku školního roku vykonány byly poučné exkurze, a to 3., 4. a 5. třída obecná na Buchlov (3. třída 31. 5., 4. a 5. třída dne 14. 6.).

Dne 7. června I. A měšťanská do osvětimanských lesů, ostatní třídy měšťanské školy do Luhačovic.

V červnu vykonal školní lékař Dr. Rudolf Polášek zdravotní prohlídku žactva s měřením i vážením.

Dne 14. června promítán v sokolovně pro žactvo kulturní zvukový film „Přiveďte je živá“, znázorňující život dravých zvířat v džungli a jejich lovení.

Dne 26. června bylo konáno požární cvičení.

Školní rok byl ukončen 28. června, rozdány školní zprávy a vysvědčení a žactvo se rozešlo na prázdniny. Bohužel krajně nepříznivé počasí, trvavší celé jaro i na konci školního roku, potrvá-li dále i o prázdninách, mnohou radost  mnohé osvěžení mládeži pokazí.

Dne 28. a 30. června vykonán zápis.

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 40 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 28 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 37 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 41 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 38 žáků,
 • celkem 184 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. A třídy zapsáno 31 žáků,
 • do I. B třídy zapsáno 31 žáků,
 • do II. třídy zapsáno 73 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 36 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 24 žáků a 3 žákyně,
 • celkem 198 žáků a žákyň.

Klasifikace za druhé pololetí:

Obecná škola Třída Mravy  
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 31 0 0 0 31
2. 35 0 0 0 35
3. 36 5 0 0 41
4. 37 2 0 0 39
Měšťanská škola 5. 30 3  0  0 33
I. A 39 1 0 0 40
I. B 36 2 0 0 38
II. 43 12 1 0 56
III. 39 0 0 0 39
IV. 25 0 0 0 25
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 15 9 3 4 0
2. 11 14 9 1 0
3. 9 10 11 11 0
4. 15 9 7 8 0
Měšťanská škola 5. 13 4 9 7 0
I. A 2 17 17 4 0
I. B 2 8 23 5 0
II. 3 8 36 9 0
III. 5 16 18 0 0
IV. 9 12 4 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 13 8 4 2 4
2. 9 12 9 4 1
3. 9 9 12 6 5
4. 10 10 9 7 3
Měšťanská škola  5. 10   7 5 9 2
I. A 1 10 20 6 3
I. B 1 6 18 9 4
II. 0 9 27 10 10
III. 4 11 22 2 0
IV. 3 12 10 0 0

 

Školní rok uběhl v pilné práci celkem klidně, bez zvláštních vzrušujících událostí. Shoda v učitelském sboru ve školských záležitostech byla zachována, bohužel nezmizely dosud zcela následky starých sporů. Toto se projevilo zejména při volbě zástupců učitelstva do místní školní rady, kdy z důvodů nedosti věcných byl pominut zdatný pracovník, jednatel m. š. r. odborný učitel Ctibor Šťastný, který tento svůj úřad po 12 let zastával svědomitě a neúnavně. Byl to případ, kterého si i občanstvo všimlo a který nebyl příznivě posuzován. Zejména trapně působilo, že našla se v učitelstvu většina, která pro nechuť osobní neuvážila důvodů věcných a věnovala svoji důvěru učiteli mnohem mladšímu, který neprojevil pro věc ani tolik zájmu, aby po svém předchůdci převzal funkci jednatele, která mu byla nabídnuta. Tento případ jistě neprospěl vážnosti učitelstva mezi občany a nadělal dosti zlé krve i v učitelstvu. Teprve po delší době nastalo uklidnění. Kéž by se takové případy více nezopakovaly!

Zdravotní stav žactva byl v tomto školním roce celkem uspokojivý. Nakažlivé nemoci se vyskytly jen ojediněle na škole obecné, a to 2 případy záškrtu, z nichž jeden byl smrtelný. Zemřel naň 15. 11. Ladislav Vojáček, žák 3. třídy obecné. Spolužáci, poněvadž pro nebezpečí nákazy nemohli se pohřbu zúčastnit, poslali svému druhovi na rakev kytici. Těžký úraz utrpěl žák IV. třídy měšťanské Miroslav Frolec, který při neblahé kopané, která již mnoho nehod a neštěstí způsobila, vymkl si nohu, pro nastalé komplikace pak muselo mu v nemocnici v Uh. Hradišti býti amputováno chodidlo. Případ tento stal se mimo školu o velikonočních prázdninách.

Trvalá krize hospodářská jeví se ve škole již patrněji než roku minulého. U některých žáků jeví se nedostatek následkem nezaměstnanosti rodičů, jemuž škola čelí, jak dříve bylo zmíněno, ošacovací a stravovací akcí i hojnějším udílením školních potřeb chudým žákům. Ale ani teď ještě nedoléhá zde bída tak jako v mnohých místech jiných, poněvadž, jak již minulého roku bylo napsáno, obyvatelstvo je zde ponejvíce zemědělské a většinou i dělníci nebo v okolních obcích např. zedníci (Žeravice, Těmice) vlastní kousek půdy, jež je z nejhoršího vytrhne. Jak je ukázka, bude letos velmi dobrá úroda, což zajisté též přispěje alespoň k poměrnému zlepšení hospodářské situace, když dosavadní porady státníků nenašly dosud východiska z bludiště, do něhož svět upadl.

I letos byla škola opatřena četnými pomůckami, z nichž zvláště jmenovati sluší zmíněné již radio, 13 obrazů zeměpisných, 9 obrazů historických, 2 mapy země Moravskoslezské, některé obrazy přírodopisné a pro vlastivědu a občanskou nauku. Objednána plastická mapa republiky Československé, kterou mají dodati nezaměstnaní kandidáti profesury, dosud nedošla. Místní školní rada i město Bzenec poskytuje škole dosud všeho potřebného dle neztenčeného přijatého rozpočtu, který na tento rok činí 85 994,70 Kč.

Školní rok 1933 – 1934

Školní rok byl zahájen 1. září 1933.

Zápis byl vykonán před prázdninami 28. a 29. června 1933 a zrevidován počátkem školního roku 1933 – 1934.

Konečný výsledek zápisu byl tento:

a) na obecné škole:

 • do 1. třídy zapsáno 41 žáků,
 • do 2. třídy zapsáno 28 žáků,
 • do 3. třídy zapsáno 37 žáků,
 • do 4. třídy zapsáno 41 žáků,
 • do 5. třídy zapsáno 37 žáků,
 • celkem 184 žáků

b) na škole měšťanské:

 • do I. třídy zapsáno 61 žáků,
 • do II. třídy zapsáno 71 žáků,
 • do III. třídy zapsáno 36 žáků,
 • do IV. třídy zapsáno 25 žáků a 4 žákyně,
 • celkem 197 žáků a žákyň.

Poněvadž při I. třídě je definitivní pobočka, byli žáci rozděleni do I. A – 31 žáků a I. B – 30 žáků.

Ve II. třídě bylo nutno požádati zemskou školní radu o povolení pobočky pro zapsaných 71 žáků, což z. š. r. povolila výnosem z 11. 9. 1933, číslo 47 532. Do II. A zařazeno 36 žáků, do II. B 35 žáků.

Třídními učiteli byli:

 • v 1. třídě obecné Kateřina Gavandová, učitelka čekatelka,
 • v 2. třídě obecné Alma Běhalová, učitelka,
 • v 3. třídě obecné Jindřich Kotas, učitel,
 • v 4. třídě obecné Marie Kořánková, učitelka,
 • v 5. třídě obecné Anděla Hábová, učitelka,
 • v I. A třídě měšťanské Boh. Fochler, odborný učitel,
 • v I. B třídě měšťanské Anna Šimečková, učitelka němčiny,
 • v II. A třídě měšťanské Ctibor Šťastný, odborný učitel,
 • v II. B třídě měšťanské M. Chrastina, odborný učitel,
 • v IV. třídě měšťanské Ant. Škrabal, odborný učitel.

Změny v učitelském sboru

Za učitelku Janu Kunclovou, která na vlastní žádost ustanovena byla od 1. 9. 1933 na zdejší obecné škole dívčí, přidělena byla sem službou dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti z 25. 8. 1933, č. 2 487 Marie Kořánková, dosud def. učitelka v Tlumačově.

Za učitele Josefa Dufalíka, který na vlastní žádost byl ustanoven učitelem na dívčí obecné škole v Ivančicích, přidělena chlapecké škole dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 25. 8., č. 2 535 učitelka And. Hábová, dosud na zdejší škole dívčí obecné.

Poněvadž učitelka Kořánková se koncem roku 1933 učitelství vzdala, ustanoven na její místo od 1. 1. 1934 učitel čekatel v Hluku Is. Sluka dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 2. 1. 1934, č. 21.

Na škole měšťanské zatímně ustanoven na novou zatímní pobočku při II. třídě odborný učitel Martin Chrastina, dosud v Uh. Ostrohu dekretem o. š. v. z 30. 8. 1933, č. 2 648.

Nově ustanovení učitelé

Anděla Hábová (roz. Růžičková) narodila se 4. září 1904 v Boršicích. Chodila do školy obecné v Blatnici v letech 1910 – 1918, do měšťanské školy v Uherském Ostrohu 1918- 1920 a pak do uč. ústavu v Přerově, kdež 24. 6. 1924 nabyla vysvědčení dospělosti, 27. 11. 1926 nabyla vysvědčení uč. způsobilosti v Brně. Působila od 1. 11. 1924 do 31. 8. 1926 jako zatímní učitelka v Podolí, dále od 1. 9. 1926 v Blatnici jako zatímní, pak dekretem zem. š. r. z 28. 8. 1928 ustanovena definitivní učitelkou dle § 4, pak dekretem z. š. r. ustanovena definitivní učitelkou tamtéž z 16. 12. 1929, č. 70 698. Dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 25. 8. 1932, č. 3 766 přidělena byla dívčí obecné škole v Bzenci a dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 25. 8. 1933, č. 2 535 přidělena od 1. 9. 1933 škole chlapecké obecné v Bzenci 29. 7. 1933 provdala se za učitele dívčí obecné školy v Bzenci Aloise Hábu.

Marie Kořánková (roz. Růžičková) narozena 20. 11. 1907 ve Znojmě, chodila do školy obecné v letech 1913 – 1918 v Dačicích a Hrotovicích, do školy měšťanské v Hrotovicích v letech 1918 – 1921, pak na reálná gymnázia v Moravských Budějovicích a Uherském Hradišti v letech 1920 – 1926 a ve IV. ročníku uč. ústavu v Kroměříži, kde vykonala zkoušku dospělosti 10. 6. 1927, tamtéž pak zkoušku způsobilosti učitelské 20. 9. 1929. Působila jako výpomocná učitelka od 4. 10. 1927 ve Starém Městě, ve Veselí nad Moravou a Malenovicích, od 1. 9. 1929 jako učitelka čekatelka v Tlumačově, dekret o. š. v. v Uh. Hradišti z 23. 8. 1929, č. 4 390, def. dle § 4 ustanovena dekretem z. š. r. z 18. 11. 1930, č. 73 361. Dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti z 25. 8. 1933, č. 2 487 přidělena od 1. 9. 1933 chlapecké obecné škole v Bzenci. Ze školní služby vyvázána od 31. 12. 1933 dekretem z. š. r. v Brně z 29. 12. 1933, č. 74 259. Od 13. 7. 1933 byla provdána za Václava Kořánka, poručíka děl. pluku č. 125 v Bzenci.

Isidor Sluka uveden již v roce 1931 – 1932, kdy na zdejší škole 3 měsíce působil.

Martin Chrastina narodil se 10. února 1897 v Malenovicích, chodil do školy obecné v Malenovicích v letech 1903 – 1909, do školy měšťanské ve Zlíně v letech 1909 – 1912 pak do učitelského ústavu ve Slezské Ostravě v letech 1912 – 1916. Tam obdržel vysvědčení dospělosti 6. 7. 1916, způsobilosti pro školy obecné 16. 11. 1918 a 26. 11. 1921 způsobilosti pro školy měšťanské (I. odb.). Počátkem školního roku 1916 – 1917 působil jako výpomocný učitel ve Zlíně, následující školní rok v Malenovicích, kdež byl výnosem z. š. r. z 2. 6. 1922, č. 17 920 ustanoven def. odb. učitelem, pak byl dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti ze 4. 9., č. 5 442 přeložen na měšťanskou školu do Napajedel, odtud dekretem o. š. v. v Hodoníně z 12. 5. 1925, č. 2 402 službou přidělen měšťanské škole ve Strážnici, výnosem zem. škol. rady z 4. 4. 1931, č. 17 125 vrácen na své definitivní místo v Malenovicích 1. 9. 1931, dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 5. 6. 1933, č. 1 405 přidělen měšťanské škole chlapecké v Uh. Ostrohu, dekretem o. š. v. v Uh. Hradišti z 30. 8. 1933, č. 2 648 přidělen od 1. 9. 1933 měšťanské škole chlapecké v Bzenci, výnosem zem. šk. rady z 4. 6. 1934, č. 27 638/34 byl přeložen na dobu jednoho roku na dočasný odpočinek a koncem června 1934 vyvázán ze služby na zdejší škole.

Důležité události ve školním roce 1933 – 1934

O prázdninách 15. 7. 1933 projížděl Bzencem pan prezident. Na nádraží slavnostně ozdobeném dostavili se přítomní učitelé a mnoho žactva i občanstva, aby spatřili drahého tatíčka Masaryka a projevili mu svoji bezměrnou lásku a oddanost.

Školní rok zahájen byl obvyklým způsobem. Poněvadž není místnosti, kam mohlo by se všechno žactvo shromážditi, sešli se žáci ve svých třídách, kde je uvítali a náležité pokyny mu udělili třídní učitelé. Škola byla o prázdninách řádně vyčištěna a opravena, zejména provedena oprava schodiště.

Dne 4. 10. promítán byl žactvu v sokolovně film „Pod jižním nebem“, ukazující žactvu města a památnosti u Středozemního moře.

Dne 11. 10. vykonaly II. třídy měšťanské vedené odborným učitelem B. Fochlerem a uč. Františkem Běhalem poučnou exkurzi spojenou s pochodovým cvičením do Hodonína, kde prohlédnuta tabáková továrna, výroba parket a stavba železobetonového mostu.

Oslava dne svobody konána byla ve škole v pátek 27. 10. ve vkusně vyzdobené kreslírně (odborný učitel Ctibor Šťastný).  Po zahájení ředitelem následovaly recitace, scény a zpěvy žáků obecných i měšťanských tříd. Velmi pěkný byl proslov žáka IV. třídy J. Poštolky. Čísla nacvičili na obecné škole třídní učitelé, na měšťanské škole hlavně učitelé I. odboru (A. Škrabal, M. Chrastina, ředitel), zpěvy M. Chrastina a Urban Blahutka. Slavnost ukončena státní hymnou. Přítomni byli četní rodiče, občané a zástupcové místní posádky 125. dělostřeleckého pluku s podplukovníkem panem Jos. Bajerem v čele. Pak poslouchána v rozhlase promluva ministra školství a národní osvěty Dr. Iv. Dérera. Předvečer 28. října zúčastnili se žáci za dozoru učitelů slavnostního průvodu městem, přednášky odb. učitele Boh. Kučery z Vracova na náměstí a představení živých obrazů v zámeckém parku, znázorňujících vývoj našeho státu. Dne 28. října zúčastnilo se všecko žactvo s učitelským sborem slavnostní přehlídky vojska na náměstí.

Dne 28. 10. podělila zdejší městská spořitelna 35 žáků školy obecné a 34 žáků školy měšťanské vkladními knížkami se základním vkladem 5 Kč. V den spořivosti 31. 10. zanesla pak deputace žáků vedená odborným učitelem Ctiborem Šťastným do spořitelny úspory žactva.

Uloženo bylo:

 • 3. třída obecná 766,50 Kč,
 • 4. třída obecná 477,45 Kč,
 • 5. třída obecná 274,70 Kč,
 • I. A třída měšťanská 117,55 Kč,
 • I. B třída měšťanská 115,70 Kč,
 • II. A třída měšťanská 259,80 Kč,
 • II. B třída měšťanská 201,10 Kč,
 • III. třída měšťanská 201,50 Kč,
 • IV. třída měšťanská 88,55 Kč,
 • celkem chlapecká škola 2 502,85 Kč.

Téhož dne odpoledne podnikly III. a IV. třída měšťanská vedeny učitelem Fr. Běhalem a odborným učitelem Urb. Blahutkou poučnou exkurzi do cukrovaru v Bzenci spojenou s pochodovým cvičením. Po vyučování byl městskou spořitelnou v sokolovně promítán propagační film spořivosti.

Koncem října vykonána na žádost O. P. M. v Uh. Ostrohu sbírka zeleniny, která měla velmi pěkný výsledek.

Na Dětský den vybráno v 1. třídě obecné 20 Kč, v 2. třídě obecné 10 Kč, ve 3. třídě obecné 7 Kč, ve 4. třídě 15,2 Kč, v 5. třídě obecné 10,2 Kč, v I. A třídě měšťanské 16,35 Kč, v I. B třídě měšťanské 20 Kč, v II. A třídě měšťanské 10,3 Kč, v II. B třídě měšťanské 12,10 Kč, ve III. třídě měšťanské 13,65 Kč, ve IV. třídě měšťanské 15,15 Kč, celkem 149 Kč 95 h.

Dne 1. prosince poslouchali žáci v radiu přednášku o československo-jihoslovanské vzájemnosti, o níž promluvili i učitelé občanské výchovy a nauky v příslušných hodinách toho týdne.

Dne 13. 12. bylo žactvo přítomno v tělocvičně produkci dudáka Jana Matáska z Modlešovic u Strakonic.

Dne 16. 12. ukázal J. Kludský žactvu v tělocvičně kolekci exotických motýlů, brouků a kolibříků. Doprovodil tuto svoji výstavku výkladem, který byl však tak neodborný, že ředitel jako entomolog musel pak dodatečně žákům jeho naprosto nesprávné údaje uvésti na správnou míru. Bylo by žádoucí, aby k přednáškám a různým produkcím ve škole bylo dáno úřední povolení jen osobám skutečně věci znalým a vystavujícím věci skutečně cenné.

Dne 22. 12. bylo požární cvičení.

Vánoční ošacovací akce provedena dvojím způsobem. Především zámožnější žáci donesli se svolením rodičů obnošené šatstvo nebo obuv, čímž poděleno na škole obecné 19 a na škole měšťanské 6 žáků. Celkem tato akce měla malý úspěch proti roku loňskému, z čehož patrno, že i zde v kraji téměř výhradně zemědělském poměry se značně zhoršily. Proto bylo nutno větší část potřebných částí oděvu i obuv ve větší míře nežli dosud zakoupiti, aby bylo chudému žactvu možno opatřiti aspoň to nejpotřebnější. Bylo tedy zakoupeno: 3 obleky, 1 kabát, 7 kalhot, 32 svetrů, 14 párů obuvi, 8 párů punčoch, 1 triko, 1 košile, celkem zaplaceno 1 307 Kč. Zaplaceno bylo z těchto prostředků: z Huškovy nadace 622 Kč, dar městské spořitelny 410 Kč, dar pana Rutha 150 Kč, dar p. Stee 20 Kč, zbylých 105 Kč uhrazen z různých menších darů, které občas jednotliví občané věnují škole a které jsou v městské spořitelně na vkladní knížku uloženy.

Koncem roku 1933 odešel na odpočinek dlouholetý inspektor I. dohlédacího obvodu okresu uherskohradišťského p. Václav Sehnal, jemuž ministr školství a národní osvěty vyslovil uznání. Učitelstvo loučilo se s ním nerado, poněvadž byl mu představeným uznalým, spravedlivým, rádcem zkušeným a ochotným, který přicházel do školy ne, aby působil hrůzu, nýbrž dovedl svým vlídným úsměvem i slovem povzbuditi učitele i žactvo. I žáci, kteří za jeho inspektorování chodili do školy, budou jistě vzpomínati na přívětivého pána inspektora, který se nikdy nemračil, ale vždy vlídně a přátelsky s nimi hovořil. Jeho pěkný poměr ke škole a vřelé srdce velmi pěkně ukazuje básnička, již poslal učitelům na rozloučenou a již zde připojujeme.

Za lásku věrnou rád jsem sebe dal,

své srdce, jímž jsem vřele miloval

vás všecky. Nyní čas již přišel – jít!

Tak bylo, bude, musí jednou být.

 

Všem upřímně a navždy přeji vám,

když práce tiché, těžké vzpomínám,

by radost byla u vás domovem

a vždy si pomáhali navzájem.

 

A čas když cesty vaše překříží,

jen nikomu ať nikdo neblíží.

A po pouti, již také končíte,

nechť vděk a poklid za vše sklidíte.

 

V lednu začala činnost mléčné akce, vydržovaná místní školní radou za podpory OPM v Uh. Ostrohu. Mléko dostávalo 47 žáků školy obecné i měšťanské. Akce skončila 20. dubna. Celkem stravovány 104 děti (chlapci i děvčata). Stravovacích dní bylo 63. Úhrada 2 443 Kč opatřena takto: místní školní rada v Bzenci z rozpočtu 1 000 Kč, státní subvence z r. 1933 činila 361,5 Kč, školy z výnosu besídek 329,4 Kč, jednota Sokol z poplatku za propůjčení sálu 200 Kč, z nadace Ros. Brázdové 207,4 Kč, dar místního pracovního komitétu čes. soc. žen 100 Kč, město Bzenec doplatilo 245,6 Kč.

Dne 8. ledna promítán byl film „Zavodňování od nejstarších dob“ a „Škůdcové ovocného stromoví“.

Dne 24. ledna promítán pro žactvo v sokolovně rovněž výchovný film „Na lovu divoké zvěře v Africe“.

O pololetních prázdninách promítán žactvu film doporučený ministerstvem školství a národní osvěty „Zem spieva“.

Žactvo slyševší v občanské výchově o neštěstí na dole Nelson, uspořádalo v některých třídách spontánně sbírku, jejíž výnos 126 Kč byl ředitelstvím pro postižené odeslán.

Dne 30. ledna konáno požární cvičení.

Téhož dne ukončeno 1. pololetí.

Klasifikace za 1. pololetí:

Obecná škola Třída Mravy  
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 41 1 0 0 42
2. 30 0 0 0 30
3. 39 1 0 0 41*
4. 40 1 0 0 41
Měšťanská škola 5. 36 2  1  0 39
I. A 30 1 0 0 31
I. B 26 4 0 0 30
II. A 34 2 1 0 36
II. B 35 1 0 0 36
III. 35 3 0 0 38
IV. 28 2 0 0 30
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 14 15 9 4 0
2. 10 9 8 3 0
3. 11 10 14 5 0
4. 17 7 14 3 0
Měšťanská škola 5. 11 15 9 4 0
I. A 5 6 13 7 0
I. B 3 12 10 5 0
II. A 2 13 16 5 0
II. B 3 8 18 7 0
III. 3 7 27 1 0
IV. 4 14 11 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1.
2. 8 10 7 3 2
3. 11 7 12 2 8
4. 14 8 9 8 2
Měšťanská škola  5. 5   7 13 8 6
I. A 2 5 16 3 5
I. B 1 12 9 2 6
II. A 1 10 17 5 3
II. B 1 7 15 7 6
III. 0 6 23 8 1
IV. 2 11 13 4 0

 

Poznámka * – jeden žák nebyl klasifikován.

Dne 9. února byl prohlédnut odborníkem hromosvod a shledán bezvadným.

Dne 27. 2. darovala spořitelna města Bzence škole chlapecké 400 Kč na učební pomůcky a jiné kulturní potřeby školy.

Oslava 84. narozenin pana prezidenta vykonána byla tentokráte zvláště slavnostním způsobem. Dne 7. března promluvili třídní učitelé v první hodině vyučovací žákům o velkém životním díle drahého našeho tatíčka a osvoboditele. Dne 10. března konána pak v sále sokolovny besídka s rodiči, na níž pozváni všichni přátelé mládeže a školy. Žáci obecné a měšťanské školy přednášeli básně, provedli scény a čísla zpěvní. Vrcholem oslavy pak bylo provedení dětské divadelní hry „Tatíčkovi“ od Fr. Weniga, kterou sehráli žáci měšťanské školy za pomoci některých žákyň V. třídy obecné a žákyň IV. třídy měšťanské. Vše bylo velmi pěkně provedeno, o čemž svědčí hojný potlesk a srdečná nálada hojného obecenstva. Vstupného vybráno 619 Kč, čistý výtěžek byl 425 Kč 20 h. Věnován byl jednak mléčné akci, zbytek uložen na žákovské exkurze. O zdar besídky zasloužili se na obecné škole třídní učitelé, na škole měšťanské pak zvláště odborný učitel Antonín Škrabal, který nacvičil krásný proslov se žákem IV. třídy Dvořanem a divadelní hru, při čemž mu pomáhali odborní učitelé Fr. Běhal a Boh. Fochler, odb. uč. Ctibor Šťastný, který jednak sám, jednak se žáky nakreslil vkusné plakáty k oslavě a zastával funkci pokladníka, pak odb. učitel M. Chrastina, který nacvičil čísla zpěvní.

Poslední týden před velikonocemi byli žáci poučeni o Míru ČČK a vzpomínce na padlé na Bílou sobotu. Též byl proveden „Týden čistoty“. Tento týden vzpomenuto též narozenin velikého učitele národů J. A. Komenského, jehož den 28. březen spadal do doby velikonočních prázdnin.

Dne 4. 3. promítán pro žáky v sokolovně film „S Hedinem Tibetskými pláněmi“.

V dubnu provedena sbírka vajec pro Dětský domov v Uh. Ostrohu. Škola chlapecká odvedla 419 vajec.

Svátku matek věnována počátkem května hodina občanské výchovy.

Dne 4. 5. poslouchalo žactvo v rozhlase vzpomínku na tragicky zahynulého generála Štefánika.

Dne 10. 5. v den československo-rumunské vzájemnosti promluvili učitelé I. odboru o Rumunsku, jeho spojeneckém poměru k československé republice a významu Malé dohody.

Dne 19. 5. uspořádána v sále sokolovny oslava největších našich hudebních skladatelů Smetany a Dvořáka, na níž o obou mistrech promluvil výstižně osvětový referent Lad. Sotorník z Napajedel. Přednáška byla provázena ukázkami z děl Smetanových a Dvořákových na gramofonových deskách, k čemuž přednášející podal náležitý výklad. Sál byl jednotou Sokol zapůjčen zdarma.

Dne 24. 5. byla volba prezidenta republiky, zvláště významná, kdy jasně bylo nepřátelům republiky uvnitř státu i vnějším ukázáno, že všichni státotvorní živlové v republice pevně a neochvějně stojí za svým vůdcem a osvoboditelem Masarykem. Poněvadž den volby připadl na feriální den, bylo o významu jejím promluveno k žákům dne předcházejícího.

Dne 30. 5. vzpomenuto bylo 500. výročí bitvy u Lipan.

Dne 9. 6. dávána v sokolském kině pro žactvo Smetanova Prodaná nevěsta.

Dne 12. 6. vykonány se žáky poučné exkurze. 1. třída obecná vykonala krátkou cestu do lesa Bzinek řečeného, 2. obecná třída na Přívoz, kde prohlédla regulační práce a převážení přes Moravu na prámu, 3. obecná třída byla ve Veselí a Uherském Ostrohu, 4. třída obecná v Miloticích, 5 třída obecná v Chřibech (Bradlo, Cimburk, Klimentek), I. A, I. B, II. A, II. B měšťanské byly na zámku Lešné a ve Zlíně, III. a IV. třída měšťanská v Bratislavě. Jednotlivé třídy doprovázeli třídní učitelé.

V posledním týdni vyučovacím bylo v hodinách češtiny vzpomenuto 100. výročí narození Nerudova, které připadá na 10. července 1934. Žáci vyššího stupně poslouchali všechny význačnější žákovské rozhlasy v kreslírně měšťanské školy, několikráte i žáci nižšího stupně.

Školní rok ukončen 28. června 1934, školní zprávy a vysvědčení rozdána a žactvo s veselou myslí rozešlo se na prázdniny.

Klasifikace za II. pololetí:

Obecná škola Třída Mravy  
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1.
2.
3.
4.
Měšťanská škola 5.  –  –
I. A 30 0 1 0 31
I. B 28 3 0 0 31
II. A 35 1 0 0 36
II. B 35 1 0 0 36
III. 36 2 0 0 38
IV. 30 0 0 0 30
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1.
2.
3.
4.
Měšťanská škola 5.
I. A 5 8 13 5 0
I. B 3 12 12 4 0
II. A 3 13 17 3 0
II. B 3 10 18 5 0
III. 3 10 25 0 0
IV. 5 14 11 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1.
2.
3.
4.
Měšťanská škola  5.
I. A 4 4 11 3 9
I. B 1 13 8 4 7
II. A 1 6 21 5 3
II. B 1 6 16 9 4
III. 2 6 23 7 0
IV. 2 12 15 1 0

 

Mimo události ve školním roce sluší zaznamenati ještě dvě, a to jednu před počátkem školního roku, druhou po ukončení.

V červenci 1933 dostalo se dlouholeté práci učitelské ve zdejší obci vzácného uznání: městské zastupitelstvo jmenovalo bývalého ředitele chlapecké měšťanské školy Fr. Koubu, který zde dlouho působil jako učitel a ředitel a dlí zde na odpočinku a katechetu Msgre. Josefa Hanáka u příležitosti jeho 60. narozenin a 30. letého působení v Bzenci čestnými občany města Bzence.

Dne 5. a 6. července 1934 konány byly v Bzenci dny brannosti, při nichž účinkovali též žáci 5. třídy obecné a školy měšťanské.

Školní rok uplynul v klidu a tiché, pilné i svorné práci. Ovšem zachmuřený obzor politický a zvláště trvalá krize hospodářská i sem vrhaly své stíny.

Přesto však lze říci, že pracovalo se úspěšně na prospěch mládeže a města i jeho okolí. Zdravotní stav žactva byl uspokojivý, nakažlivých nemocí těžších případů nebylo, jen u menších žáků vyskytly se četné případy zánětu příušnic a planých neštovic. Rovněž učitelský sbor byl ušetřen těžších onemocnění.