Školní rok 1930 – 1931

 

Školní rok zahájen v pondělí dne 1. září.

 

Zápis žactva provedený koncem školního roku byl po prázdninách zrevidován a jeví se následovně:

Obecná škola chlapecká:

Do 1. třídy obecné zapsáno 33 žáků.

Do 2. třídy obecné zapsáno 44 žáků.

Do 3. třídy obecné zapsáno 35 žáků.

Do 4. třídy obecné zapsáno 28 žáků.

Do 5. třídy obecné zapsáno 27 žáků.

Celkem 167 žáků.

 

Třídním v 1. třídě obecné je učitel Josef Dufalík.

Třídní v 2. třídě obecné je učitelka Jana Kunclová.

Třídní v 3. třídě obecné je učitelka Alma Běhalová.

Třídním ve 4. třídě obecné je učitel František Běhal.

Třídním v 5. třídě obecné je učitel Jindřich Kotas.

Měšťanská škola chlapecká:

Do I. A třídy měšťanské zapsáno 33 žáků.

Do I. B třídy zapsáno 32 žáků.

Do II. třídy zapsáno 33 žáků.

Do III. třídy zapsáno 24 žáků.

Do IV. třídy zapsáno 29 žáků (19 chlapců a 10 děvčat).

Celkem 151 žáků.

Třídní učitelé:

V I. A třídě měšťanské odborný učitel Antonín Škrabal.

V I. B třídě měšťanské učitelka němčiny Anna Šimečková.

V II. třídě měšťanské odborný učitel Bohumil Fochler.

Ve III. třídě měšťanské zatímní odborná učitelka Milada Tvrdíková.

Ve IV. třídě měšťanské zatímní odborný učitel Bohumil Kučera.

 

Učitelka Jana Kunclová ustanovena na chlapecké škole obecné definitivně výnosem z. š. r. ze dne 10. 3. 1930, č. 11 639.

Změny v učitelském stavu.

Na škole měšťanské ustanoven od 1. 9. 1930 výnosem zem. šk. rady ze dne 12. 5. 1930, č. 23 397, odborným učitelem Bohumil Fochler z Velkých Pavlovic, okres Hustopeče.

 

Výnosem okresního školního výboru v Uherském Hradišti ze dne 26. 8. 1930, č. 3 675 ustanoven zatímním odborným učitelem na měšťanské škole Bohumil Kučera z měšťanské školy dívčí místo zatímní učitelky Marie Hromadové, která byla přemístěna na měšťanskou školu dívčí.

 

Učitel Josef Dufalík, vyučující dosud výpomocně na měšťanské škole chlapecké, přesunut zpět na své definitivní místo na školu obecnou (výnosem o. š. v. v Uh. Hradišti ze dne 26. 8. 1930, č. 3 711).

 

Učitelka Jana Kunclová, roz. Jarkovská, nar. 27. 12. 1889 ve Vysokém Mýtě. Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala ve svém rodišti, učitelský ústav v Litomyšli, kdež se r. 1909 podrobila zkoušce dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti složila v Brně r. 1912 (v květnovém období). Působila na obecných školách v Otinovsi (Prostějov), v Jalubí, Babicích a na obecné škole dívčí v Bzenci. V letech 1922 – 1928 působila výpomocně na měšťanské škole dívčí a od školního roku 1928 – 29 působí na obecné škole chlapecké.

 

Odborný učitel Bohumil Fochler, narozený 21. 1. 1901 v Hodoníně. Obecnou a střední školu (reálku) navštěvoval ve svém rodišti, abiturientský kurs na učitelském ústavě v Příboře (1921). Působil na obecných školách v Miloticích a Uhřicích (okr. Kyjov), ve Starém Šaldorfě a Želeticích (okr. Znojmo), ve Starých Hamrech na Gruni (okr. Frýdek), na školách měšťanských v Raškovicích (okr. Frýdek), Velkých Pavlovicích (okr. Hustopeče) a od 1. 9. 1930 na měšťanské škole zdejší.

 

V letošním roce daroval „Honební spolek“ v Bzenci 250 Kč na ošacení chudých žáků školy chlapecké.

Taktéž daroval na týž účel nejmenovaný dárce obnos 250 Kč.

Při začátku školního roku darovala Spořitelna města Bzence pro první třídu obecnou krásné obrázkové počítadlo „Herdovo“.

 

Tělocvičná jednota Sokol nabízí nově upravené své vlastní letní cvičiště ke školním účelům tělocvičným.

 

Dne 27. září 1930 byla provedena částečná vizitace školy panem okresním školním inspektorem Václavem Sehnalem.

 

Dne 27. října 1930 zúčastnili se všichni žáci zdarma promítaného filmu (TJ. Sokol) „Pan prezident na Těšínsku“ a „Masarykův okruh“.

 

Dne 28. října 1930 oslaveno bylo 13. výročí prohlášení samostatnosti národa školní slavností.

Zatímní ředitel přivítal přítomné zástupce místní školní rady a občanstva a krátkým proslovem o významu dne zahájil školní slavnost.

 

Následovaly další čísla programu:

 

 1. „Náš tatíčku Masaryku“, „Malý republikán“ – 1. třída obecná.
 2. Báseň „O Masarykovi“ – 2. třída obecná.
 3. Báseň „Svátek svobody“ – 3. třída obecná.
 4. Báseň „K velkému svátku“ – 4 třída obecná.
 5. Báseň „Vlajka“ – 5. třída obecná.
 6. Proslov k 28. říjnu – III. třída měšťanská.
 7. Písně „Výše ten prapor červenobílý“, „Prapor vlá“ – sbor II. a IV. třídy měšťanské.
 8. Báseň Antonína Jaroše „Svoboda“ – I. A měšťanská.
 9. Báseň Františka Procházky „Osvobození“ – I. B měšťanská.
 10. Rudolf Medek, „České družině“ – II. třída měšťanská.
 11. Josef Kopta, „Zemi osvobozené“ – III. třída měšťanská.
 12. Hymny.

Po slavnosti rozdány žákům třetí třídy obecné a všem žákům přespolním do naší školy vstoupivším spořitelní knížky se začátečním vkladem 5 Kč od Spořitelny města Bzence.

 

Dne 31. 10. 1930 v „Mezinárodní den spořivosti“ uložili žáci zdejších škol chlapeckých celkem 5 220 Kč 70 h, a to:

 • 3. třída obecná 770 Kč 05 h
 • 4. třída obecná 477 Kč 60 h
 • 5. třída obecná 787 Kč 30 h
 • I. A třída měšťanská 601 Kč
 • I. B třída měšťanská 1 040 Kč 80 h
 • II. třída měšťanská 731 Kč 10 h
 • III. třída měšťanská 493 Kč 80 h
 • IV. třída měšťanská 319 Kč 05 h

Celkem 5 220 Kč 70 h.

 

Týž den byl pro žáky spořitelnou zadarmo promítán film „O spořivosti“ s dodatky poučnými i zábavnými.

 

V měsíci říjnu byla podniknuta mezi žactvem sbírka na mrzáčky, která vynesla 227 Kč, začež bylo žactvu i učitelstvu poděkováno a poslán diplom.

 

Dne 12. listopadu 1930 zemřela zdejší občanka sl. Josefa Čermáková. Pozůstalí darovali na uctění její památky chudým žákům zdejších škol chlapeckých na ošacení 250 Kč.

 

Dne 28. listopadu 1930 podrobil pan okresní školní inspektor Václav Sehnal zdejší obecnou a měšťanskou školu chlapeckou inspekci. V poradě konané týž den po odpoledním vyučování sdělil přítomným svá pozorování, pedagogické rady a zkušenosti.

 

Učitelka němčiny paní Anna Šimečková byla nemocna kloubovým revmatismem od 14. listopadu do 2. ledna 1931. Její hodiny nahrazeny suplováním všech členů učitelského sboru.

 

Před svátky vánočními poděleno bylo chudé žactvo chlapeckých škol oděvem, obuví a teplým prádlem. Celkem podarováno 39 žáků. Od okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu došly dva obleky a 1 pár botků. Ostatní věci koupeny od místních živnostníků. Spořitelna města Bzence darovala 250 Kč + 310 Kč, za něž opatřeno pět obleků pro větší chlapce. Dále koupeny ještě dva obleky, 15 párů bot, 7 svetrů, 5 garnitur teplého prádla, 6 párů punčoch a 4 páry rukavic – vše za 1 000 Kč; na kterýžto obnos přispěl nejmenovaný dárce 250 Kč, Honební spolek 250 Kč, pozůstalí po sl. Čermákové 250 Kč a výtěžek z nadace Huškovy 250 Kč.

 

Dne 19. ledna 1931 ve schůzi zemské školní rady v Brně potvrzena byla prezentace pana Jaroslava Bebara ředitelem obecné a měšťanské školy chlapecké v Bzenci.

Pololetní klasifikace škol chlapeckých:

 

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 32 0 0 0 32
2. 41 1 0 0 42
3. 31 5 0 0 36
4. 24 5 0 0 29
Měšťanská škola 5. 25 0 0 0 25
I. A 29 3 1 0 33
I. B 29 3 0 0 32
II. 33 0 0 0 33
III. 19 5 0 0 24
IV. 27 1 0 0 28
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 11 9 7 5 0
2. 15 13 10 4 0
3. 14 8 8 6 0
4. 12 8 6 3 0
Měšťanská škola 5. 6 11 8 0 0
I. A 0 11 5 7 0
I. B 1 9 12 10 0
II. 1 5 22 5 0
III. 1 8 14 1 0
IV. 3 10 15 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 11 8 7 3 2
2. 8 19 9 4 2
3. 12 10 5 4 5
4. 10 7 6 3 3
Měšťanská škola 5. 5 12 5 2 1
I. A 0 7 17 2 7
I. B 0 6 11 6 9
II. 2 4 15 7 5
III. 1 5 8 8 2
IV. 3 8 10 6 1

 

Dne 7. března 1931 uctěny byly 81. narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka velmi zdařilou slavností pořádanou společně oběma školami – chlapeckou i dívčí. Slavnost konala se ve vyzdobeném sále Sokolovny dne 6. března odpoledne za účasti všeho žactva a přeplněného sálu rodičů a známých.

Program slavnosti trval více jak 4 hodiny a vyslechnut s porozuměním veškerým obecenstvem až do konce. Přítomni byli také zástupci místní školní rady a městského zastupitelstva.

Po krátkém uvítání a zahájení následoval program:

 1. „Náš tatíčku“ – zpěv I. – III. třída měšťanská dívčí.
 2. Proslov – žák IV. třída měšťanská chlapecká.
 3. Básně a výstupy – 1. třída obecná dívčí.
 4. básně a výstupy – 1. třída obecná chlapecká.
 5. „Pozdrav dítek“ – zpěv II. – III. třída měšťanská chlapecká.
 6. „K 7. březnu“ – výstup žactvo 2. třída obecná chlapecká.
 7. Národní tance, výstupy a básně – 2. třída obecná dívčí.
 8. „Kdybych já byl kouzelníkem“ – 3. třída obecná chlapecká; „Kdybych teď na hradě byla“ – tanečky 3. třída obecná dívčí.
 9. „Povídali nepřátelé“ – I. – III. třída měšťanská dívčí.
 10. „Přání věrných“ – 4. třída obecná chlapecká.
 11. „Tatíčkovi“ – 4. třída obecná dívčí.
 12. Přestávka.
 13. „Tatíčku starý náš“ – zpěv II. a III. třída měšťanská chlapecká.
 14. „My rádi máme jej“ – 5. třída obecná chlapecká.
 15. „K tatíčkovi“ – scéna 5. třídy obecné dívčí.
 16. „Jak tetka Pilíčka byli u pana prezidenta“ – I. A třída měšťanská chlapecká.
 17. „Na uvítanou“ – báseň II. třída měšťanská dívčí.
 18. „Pan prezident doma“ – I. B třída měšťanská chlapecká.
 19. „Volka“ – zpěv s průvodem dívčí školy měšťanské.
 20. „7. březen“ – III. třída měšťanská chlapecká.
 21. „Valse triste“ – housle a klavír.
 22. „Slečny“ – výstup III. třída měšťanská dívčí.
 23. „Fialky panu prezidentovi“ – výstup IV. třída měšťanská chlapecká.
 24. Hymny.

 

Dne 28. března 1931 zúčastnili se všichni žáci přednášky se světelnými obrazy na téma „Prezident Masaryk – osvoboditel národa“. Přednesl plukovník Randák z Olomouce.

 

Dne 23. dubna přednášel pro školní mládež zástupce „Moravského aeroklubu“ v Sokolovně „O cestě z Londýna do Austrálie“. Při přednášce promítnuto bylo více než 100 světelných obrazů.

 

Dne 6. května 1931 zúčastnilo se veškeré žactvo přednášky s doprovodem filmu „O cestě Marokem, Alžírem, Tunisem a pouští do Sudánu“.

 

Sbírka na mrzáčky uspořádána byla koncem školního roku a vynesla 140 Kč 55 h.

 

Výnosem zemské školní rady v Brně dne 28. 5. 1931, č. 27 513 ustanoven učitel František Běhal definitivně při zdejší škole obecné chlapecké.

 

Výnosem zemské školní roky ze dne 18. 6. 1931, č. 27 514, ustanovena zatímní odborná učitelka Milada Tvrdíková definitivně při měšťanské škole dívčí v Uherském Hradišti. Nastoupí 1. 9. 1931.

Roční klasifikace škol chlapeckých:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 27 5 0 0 32
2. 42 0 1 0 43
3. 34 2 1 0 37
4. 21 6 0 0 27
Měšťanská škola 5. 26 0 0 0 26
I. A 30 3 0 0 33
I. B 30 2 0 0 32
II. 31 2 0 0 33
III. 21 3 0 0 24
IV. 28 0 0 0 28
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 10 9 8 5 0
2. 23 9 6 5 0
3. 14 9 8 6 0
4. 10 11 4 1 1
Měšťanská škola 5. 7 13 5 1 0
I. A 2 9 13 9 0
I. B 3 9 11 9 0
II. 2 7 22 2 0
III. 1 9 12 2 0
IV. 4 10 13 1 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 10 8 7 4 3
2. 16 16 4 2 5
3. 13 9 6 4 5
4. 11 6 5 4 1
Měšťanská škola 5. 8 10 6 2 0
I. A 1 10 12 1 9
I. B 4 6 13 0 9
II. 2 7 21 2 1
III. 2 5 10 7 0
IV. 4 9 12 3 0

 

 

Školní rok 1930 – 31 ukončen dne 27. června 1931. Žákům rozdány školní zprávy a vysvědčení.

 

Předběžný zápis na rok 1931 – 32 provedený ve dnech 26. a 27. června 1931 jeví následující výsledky:

Obecná škola chlapecká:

Do 1. třídy obecné zapsáno 39 žáků.

Do 2. třídy obecné zapsáno 34 žáků.

Do 3. třídy obecné zapsáno 43 žáků.

Do 4. třídy obecné zapsáno 33 žáků.

Do 5. třídy obecné zapsáno 27 žáků.

Celkem 176 žáků.

Měšťanská škola chlapecká:

Do I. A + I. B třídy měšťanské zapsáno 77 žáků.

Do II. třídy zapsáno 47 žáků.

Do III. třídy zapsáno 28 žáků.

Do IV. třídy zapsáno 23 žáků.

Celkem 175 žáků.

Sčítání lidu v Bzenci r. 1930

V prvních dnech měsíce prosince 1930 provedeno bylo sčítání lidu v Bzenci a zároveň v celé republice.

Práci tu v městě provedlo učitelstvo zdejších škol a to: zatímní ředitel měšťanské školy chlapecké Ctibor Šťastný, odborný učitel dívčí školy Jan Podlaha, zatímní odborný učitel chlapecké školy měšťanské Bohumil Kučera a učitelé obecné školy chlapecké Josef Dufalík a František Běhal.

Jelikož výsledky sčítání lidu byly známy později, uvádějí se až nyní.

 

Napočteno bylo 2 378 mužů (i s vojenskou posádkou) a 2 187 žen – celkem tedy 4 565 obyvatel.

 

Dle příslušnosti bylo:

 • 4 521 příslušníků československých
 • 29 příslušníků rakouských
 • 2 příslušníci říšsko-německých
 • 8 příslušníků polských
 • 5 příslušníků ukrajinských

 

Dle národnosti bylo:

 • české národnosti 4 105 obyvatel
 • slovenské národnosti 58 obyvatel
 • ruské národnosti 4 obyvatelé
 • německé národnosti 162 obyvatel
 • židovské národnosti 101 obyvatel
 • cikánské národnosti 1 obyvatel
 • maďarské národnosti 134 obyvatel (vše vojáci)

 

Dle náboženství:

 • římskokatolického náboženství 3 699 obyvatel
 • československého náboženství 452 obyvatel
 • židovského náboženství 137 obyvatel
 • bez vyznání 136 obyvatel
 • evangelického náboženství 138 obyvatel
 • ostatních náboženství 3 obyvatelé

 

Dne 5. srpna o 2 ¼ hodině odpolední jel přes Bzenec pan prezident (z Židlochovic do Bystřičky na Slovensko).

Ač se vlak ve stanici nezastavil a jen (k žalosti hlavně mládeže) dosti rychle přejel, shromáždilo se hojně občanstva s městským zastupitelstvem, spolky a mládeží ve vyzdobeném nádraží. Pan prezident stál v okně vagonu a kynul shromážděnému obecenstvu.

Školní rok 1931 – 1932

 

Nový školní rok zahájen byl dne 1. září.

 

Zápis byl proveden koncem školního roku 1930 – 1931 a zrevidován na počátku školního roku 1931 – 1932.

 

Výsledek byl tento:

 

Obecná škola chlapecká:

Do 1. třídy obecné zapsáno 37 žáků.

Do 2. třídy obecné zapsáno 36 žáků.

Do 3. třídy obecné zapsáno 44 žáků.

Do 4. třídy obecné zapsáno 34 žáků.

Do 5. třídy obecné zapsáno 27 žáků.

Celkem 178 žáků.

 

Třídním v 1. třídě obecné ustanoven byl učitel Jindřich Kotas.

Třídním v 2. třídě obecné ustanoven byl výpomocný učitel Oldřich Kučera.

Třídní v 3. třídě obecné ustanovena byla učitelka Jana Kunclová.

Třídní ve 4. třídě obecné ustanovena byla učitelka Alma Běhalová.

Třídním v 5. třídě obecné ustanoven byl učitel František Běhal.

Měšťanská škola chlapecká:

Do I. A třídy měšťanské zapsáno 39 žáků.

Do I. B třídy zapsáno 40 žáků.

Do II. třídy zapsáno 45 žáků.

Do III. třídy zapsáno 28 žáků.

Do IV. třídy zapsáno 26 žáků (17 chlapců a 9 děvčat).

Celkem 178 žáků.

Třídní učitelé:

V I. A třídě měšťanské učitelka němčiny Anna Šimečková.

V I. B třídě měšťanské zatímní odborný učitel Bohumil Kučera.

V II. třídě měšťanské zatímní odborný učitel Antonín Škrabal.

Ve III. třídě měšťanské zatímní odborný učitel Bohumil Fochler.

Ve IV. třídě měšťanské zatímní odborný učitel Ctibor Šťastný.

Změny v učitelském sboru

Počátkem školního roku nastoupil službu na zdejší chlapecké škole nově ustanovený ředitel Jaroslav Bébar, dosavadní ředitel smíšené školy měšťanské ve Starém Městě u Uherského Hradiště (dekret z. š. r. v Brně z 10. 3. 1931, č. 13 156).

Zatímní ředitel Ctibor Šťastný následkem toho nastoupil službu opět jako odborný učitel.

Odborná učitelka Milada Tvrdíková byla dekretem z. š. r. v Brně z 18. 6. 1931, č. 27 514, ustanovena odbornou učitelkou v Uherském Hradišti.

Učitel obecné školy Josef Dufalík byl dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti z 26. 8., č. 4 039, přidělen měšťanské škole v Buchlovicích.

Na jeho místo ustanoven jako výpomocný učitel Oldřich Kučera, bývalý výpomocný učitel ve Veselí nad Moravou, dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti z 16. 9. 1931, č. 3 901.

Učitelka odborné školy Alma Běhalová obdržela výnosem o. š. v. v Uherském Hradišti z 11. 3. 1932, č. 1 010, na měsíce duben, květen a červen 1932 dovolenou pro mateřství a na její místo ustanoven jako výpomocný učitel Isidor Sluka, bývalý výpomocný učitel v Domaníně.

Jaroslav Bébar

Ředitel Jaroslav Bébar nar. v Brušperku 28. 10. 1879. Ve svém rodišti vychodil obecnou školu čtyřtřídní, pak v letech 1892 – 94 II. a III. třídu měšťanské školy v Příboře, v letech 1894 – 98 učitelský ústav tamtéž, kdež vykonal zkoušku dospělosti učitelské v červenci 1898. Ustanoven byl zatímním podučitelem ve Zlíně od 1. září téhož roku, vykonav pak v listopadu 1900 zkoušku učitelské způsobilosti v Příboře ustanoven definitivním podučitelem ve Zlíně od 1. 2. 1901, v květnu 1905 vykonal zkoušku způsobilosti z I. odboru pro školy měšťanské v Příboře. V roce 1908 byl od listopadu ustanoven osobním učitelem na měšťanské škole v Bzenci, odkudž dostal se jako zatímní odborný učitel do Napajedel od 1. června 1909 a tam ustanoven definitivně odborným učitelem od 1. září téhož roku. Za války byl od 1. listopadu 1915 služebně přidělen měšťanské škole chlapecké ve Zlíně, kdež ustanoven definitivně ve stejné hodnosti. Od 1. prosince 1928 byl zatímním ředitelem obecné a měšťanské školy Komenského ve Zlíně, od 1. září 1929 zatímním ředitelem smíšené školy měšťanské ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kdež od února 1929 byl ustanoven definitivním ředitelem, od 1. IX. 1931 pak ustanoven definitivním ředitelem v Bzenci.

Oldřich Kučera

Výpomocný učitel Oldřich Kučera se narodil 18. 11. 1911 v Bzenci. Školu obecnou navštěvoval ve svém rodišti v letech 1917 – 1922. Z páté třídy obecné odebral se na studie na státní reálné gymnázium do Kyjova, kde složil také r. 1930 zkoušku dospělosti. Pak hospitoval na zdejší škole obecné od 11. 11. 1930 do 31. 1. 1931. Na základě výnosu zemské školní rady v Brně ze dne 26. 1. 1931, č. 3 527, byl ustanoven výpomocným učitelem při obecné škole dívčí ve Veselí nad Moravou od 1. 3. 1931. Na konci školního roku 1930/31 podrobil se zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné a dne 16. září 1931 výnosem o. š. v. ze dne 12. 9. 1931, č. 3 901, ustanoven byl výpomocným učitelem při obecné škole chlapecké v Bzenci.

Isidor Sluka

Výpomocný učitel Isidor Sluka se narodil v Domaníně dne 3. 12. 1910. Školu obecnou navštěvoval ve svém rodišti v letech 1917 – 22, školu měšťanskou a jednoroční učební kurz ve Bzenci v letech 1922 – 26, učitelský ústav v Příboře, kdež roku 1930 v měsíci červnu (23.) složil zkoušku učitelské dospělosti. Dne 1. září 1930 dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 27. 8. 1930, č. 3 542, ustanoven výpomocným učitelem při obecné škole v Domaníně, avšak již 1. října 1930 bylo mu nastoupiti činnou vojenskou službu v Popradě do 1. 1. 1932 a pak v Sabinově do 9. 3. 1932. Dne 1. dubna 1932 dekretem o. š. v. v Uherském Hradišti ze dne 29. 3. 1932, č. 49, ustanoven výpomocným učitelem při obecné škole chlapecké v Bzenci.

Důležité události ve školním roce 1931-32

Školní rok započat 1. září 1931. Žactvo se shromáždilo ve svých třídách, kde bylo uvítáno a se školním řádem seznámeno třídními učiteli. Škola byla o prázdninách vyčištěna, podlahy naolejovány, v tělocvičně dána podlaha parketová.

 

Počátkem října byla zřízena pro přespolní žáky ve třídách čítárna, nad níž dozor převzal učitel František Běhal.

 

Dne 21. října vykonal částečnou inspekci zdejší školy okresní školní inspektor pan Václav Sehnal.

 

Dne 23. října navštívilo žactvo kromě dvou nejnižších tříd v sokolovně přednášku jeskynního badatele v Moravském Krasu rady Antonína Bočka – „O Moravském Krasu a jeho podsvětí“.

Den svobody – 28. říjen – oslavila škola slavností v kreslírně, k níž dostavili se i četní rodiče, zástupcové obce i místní školní rady. Kreslírna byla vkusně ozdobena žáky za vedení odborného učitele Ctibora Šťastného.

 

Slavnost byla zahájena proslovem ředitelovým, načež žák IV. třídy měšťanské školy pronesl pěkný proslov, nacvičený odborným učitelem Antonínem Škrabalem. Následovaly recitace a zpěvy, jež nacvičili na škole obecné učitelé třídní, na měšťanské pak zpěvní čísla odborní učitelé Urban Blahutka a Antonín Škrabal, básně učitelé I. odboru Škrabal, Kučera a ředitel. Největšího úspěchu dosáhli žáčkové 1. třídy obecné svým smělým a milým vystoupením (učitel Jindřich Kotas), na škole měšťanské pak scéna „Slib“, provedená žáky II. třídy měšťanské (odb. učitel Antonín Škrabal).

Téhož dne obdrželo 84 žáků od Spořitelny města Bzence vkladní knížky se základním vkladem 5 Kč.

V den spořivosti 30. října neslo žactvo v průvodě do spořitelny své úspory. Bylo uloženo:

 • 3. třída obecná 865 Kč 50 h
 • 4. třída obecná 690 Kč 50 h
 • 5. třída obecná 282 Kč 50 h
 • I. A třída měšťanská 540 Kč 25 h
 • I. B třída měšťanská 722 Kč 35 h
 • II. třída měšťanská 514 Kč 75 h
 • III. třída měšťanská 404 Kč
 • IV. třída měšťanská 630 Kč 50 h
 • Úhrnem tedy 4 650 Kč 35 h.

 

Odpoledne téhož dne byl v Sokolovně promítán pro žactvo propagační film o spořivosti, k němuž přidány 2 snímky přírodní (Bezděz, Jeruzalém) a veselohra.

 

Počátkem listopadu vykonána sbírka „Dětského dne“, při níž vybráno a svému účelu odevzdáno 96 Kč 10 h.

 

Dne 13. listopadu konána v Sokolovně přednáška rady A. Bočka se světelnými obrazy „Paříž a koloniální výstava“ pro žactvo.

 

Dne 1. prosince (Den čsl. – jgsl. vzájemnosti) bylo žactvo v ranních hodinách vyučovacích poučeno o Jugoslávii a bratrském poměru jejím k naší republice i o významu Malé dohody.

Dne 5. prosince zúčastnilo se žactvo vedené učiteli pohřbu učitele zdejší dívčí školy Vladislava Hyvnara.

 

Dne 18. prosince bylo v Sokolovně kinové představení pro mládež. Přednášel s ukázkami „O vzniku triků filmových“ učitel Jindřich Kotas, načež promítány pohádky „Začarovaný les“ a „Zázračné hodiny“.

 

Vánoční ošacovací akce provedena tím způsobem, že zámožnější žactvo se svolením rodičů darovalo svým chudším druhům obnošené kusy oděvu a obuvi, částečně přispěla též obec oděvem ze sbírky pro nezaměstnané a i někteří místní obchodníci. Městská spořitelna dala na tento účel obnos 500 Kč, dále užito úroků z nadace Huškovy 250 Kč a z daru Dr. Rudolfa Poláška vzato 94 Kč, takže mohlo býti poděleno oděvem neb částmi oděvu a obuví 54 žáků a 13 mladších sourozenců.

 

Dne 10. ledna byl pohřeb zdejšího rodáka Antonína Repíka, který původně chtěl býti učitelem a studoval na učitelském ústavě v Příboře, avšak opustil studia a věnoval se obchodu. Byl usazen ve Vídni, ale svého rodného města a zdejších škol byl vždy pamětliv. Několikrát dal větší částku peněz pro zdejší chudé žáky, i po smrti dle jeho přání bylo pozůstalými vyplaceno po 250 Kč každé škole.

 

Dne 20. a 25. ledna visitoval školu okr. inspektor p. Václav Sehnal. Jeho inspekce nemají obvyklého rázu, kde žactvo i učitelstvo je napjato a ustrašeno. Svým přívětivým jednáním naopak žactvo povzbuzuje, takže bez bázně a s chutí odpovídá a nejeví rozčilení a rozpaků.

Po vykonané inspekci sdělil učitelstvu v konferenci všech sborů výsledky svého pozorování a udělil pokyny.

 

V měsíci lednu (a únoru) počala za přispění m. š. r. a o. p. m. mléčná akce 27 chlapců a 30 děvčat dostávalo třikrát týdně teplé mléko a dvakrát polévku.

První pololetí se ukončilo 30. ledna 1932.

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 37 0 0 0 37
2. 36 0 0 0 36
3. 43 1 0 0 44
4. 32 2 0 0 34
Měšťanská škola 5. 22 5  0  0 27
I. A 34 5 0 0 39
I. B 38 2 0 0 40
II. 41 4 0 0 45
III. 26 2 0 0 28
IV. 24 2 0 0 26
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 17 9 10 1 0
2. 10 10 10 6 0
3. 19 9 8 7 1
4. 13 9 9 3 0
Měšťanská škola 5. 10 11 4 2 0
I. A 1 9 21 8 0
I. B 0 8 21 11 0
II. 4 11 21 9 0
III. 2 8 14 4 0
IV. 5 11 10 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 9 11 13 4 0
2. 10 10 9 4 3
3. 10 16 12 3 3
4. 12 10 6 3 3
Měšťanská škola  5. 9 8  4 4 2
I. A 0 1 10 20 8
I. B 0 4 20 5 11
II. 1 7 27 1 9
III. 2 4 16 3 3
IV. 4 11 8 3 0

 

Dne 9. února promítán byl pro žáky v sokolovně film cestopisný „Kouzlo Severu“.

 

Dne 7. března oslavila škola 82. narozeniny milovaného prezidenta. Poněvadž byl vyučovací den, stalo se tak v první hodině vyučovací. Oslavu konala obecná škola v třídách, měšťanská ve vyzdobené kreslírně. Pozvaní rodiče zúčastnili se v nižších třídách obecné školy dosti četně, na škole měšťanské však bohužel velmi málo. Příčinou bylo ovšem, že byl pracovní den. Jinak slavnost, ač ve skromnějších rozměrech konána, než oslava 28. října, přece jen byla velmi zdařilá, obsahovala pěkná čísla deklamační i zpěvní a dýchala láskou i úctou a obdivem k milovanému tatíčku Masarykovi. V rámci oslav prezidentových zúčastnili se žáci v sobotu 5. března kinového představení „Za svobodu národa“ a 7. března odpoledne byli žáci přítomni divadelnímu představení, pořádanému dívčí školou „Matka vlast“.

 

V pátek 18. března uslyšely naše děti hlas svého prezidenta, který v rozhlase promluvil k nim o úctě k stáří. Mimoto vyslechli větší žáci v témž rozhlase přednášku o Goethovi.

 

V březnu bylo též u příležitosti úmrtí Briandova promluveno žactvu o významu a snahách tohoto velikého francouzského státníka a vzácného přítele našeho národa, dále o J. A. Komenském a mírových snahách, konečně v poslední hodině jazyka českého před svátky o Goetheovi.

 

Před svátky velikonočními žactvo v občanské nauce upozorněno též na význam „Míru ČČK“.

 

Dne 9. dubna byla vykonána úředně oprávněným odborníkem prohlídka hromosvodu, který uznán bezvadný s tříletou zárukou.

 

Koncem dubna přestalo půjčování knih ze školní knihovny. Na obecné škole připadá na žáka průměrně 18 přečtených knih, na měšťanské 27.

 

Rovněž koncem dubna přestala mléčná akce.

 

Dne 8. května zemřel ve Vlastiboři u Soběslavi odborný učitel dívčí školy měšťanské Jan Podlaha. Jel navštívit těžce nemocnou matku, zatím jej samého náhle zastihla smrt. Trpěl, aniž o tom věděl, tuberkulózou mozkových blan, která učinila náhlý konec mladému ještě životu tohoto milého, tichého člověka, velmi dobrého učitele a vychovatele, kterého všichni měli rádi. Učil 8 týdenních hodin i na chlapecké škole. Čest budiž jeho památce!

 

Dne 8. června byly vykonány poučné vycházky a zájezdy všech tříd školy obecné i měšťanské. Žáčkové 1. a 2. třídy obecné šli na Přívoz, 3. třídy do Veselí nad Moravou, 4. třídy na Klimentek, 5. třídy do Luhačovic. I. A měšťanská a II. třída vykonaly autobusem cestu na Bunč, I. B a IV. třída byly na zámku Lešné, III. třída v Hodoníně.

Od dlouhých výletů pro panující krizi upuštěno – zejména též ve IV. třídě měšťanské od zamýšleného zájezdu na Bradlo. Všecky zájezdy spojené též s pochodovými cvičeními se velmi zdařily přes to, že bylo nejisté počasí (den Medarda), žáci i žákyně poznali mnoho nového, poučili se i pobavili. Zejména pěkný výlet byl na Lešnou a do Zlína. Ve Zlíně prohlédlo žactvo průmyslové závody – ovšem jen zvenčí, poněvadž žáci měšťanské školy nebývají dovnitř pouštěni. Zato tím zajímavější byla prohlídka parku a přírodopisných bohatých sbírek na Lešné. Ani odtrhnout nebylo možno žáků od hojného ptactva ve voliéře, od hravých mývalů, pštrosů, nebo bohatých sbírek pestrého ptactva biologicky preparovaného a nádherných tropických motýlů!

 

Školní rok ukončen 28. června a rozdány školní zprávy i vysvědčení.

 

Přehled klasifikace na konci roku:

Obecná škola Třída Mravy
chvalitebné uspokojivé zákonné ned.zákonné Žáků:
1. 34 1 0 0 35
2. 34 2 0 0 36
3. 37 4 2 0 43
4. 32 0 0 0 32
Měšťanská škola 5. 21 5  0  0 26
I. A 33 4 1 0 38
I. B 37 3 0 0 40
II. 43 2 0 0 45
III. 27 0 0 0 27
IV. 25 1 0 0 26
Obecná škola Třída Pilnost
vytrvalá náležitá dostatečná nestálá nepatrná
1. 15 11 8 1 0
2. 15 7 9 5 0
3. 16 12 5 10 0
4. 15 6 6 5 0
Měšťanská škola 5. 11 8 3 3 1
I. A 1 7 22 8 0
I. B 0 6 24 10 0
II. 3 11 28 3 0
III. 2 10 15 0 0
IV. 5 11 10 0 0
Obecná škola Třída Prospěch
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný
1. 13 8 12 2 0
2. 15 7 7 7 0
3. 12 12 8 6 5
4. 13 10 3 2 4
Měšťanská škola  5. 10 5  7 1 3
I. A 1 3 20 5 9
I. B 0 6 18 6 10
II. 2 7 29 3 4
III. 2 6 16 3 0
IV. 6 8 12 0 0

 

Zápis pro příští školní rok vykonán 27., 28. a 30. června.

 

Bylo zapsáno:

 

Do obecné školy: 1 tř. 32 žáků, 2 tř. 35 žáků, 3 tř. 41 žáků, 4. třída 40 žáků, 5 tř. 33 žáků; celkem 181 žáků.

 

Do měšťanské školy: I. tř. 78 žáků, II. tř. 55 žáků, III. třída 39 žáků, IV. tř. 24 žáků; celkem 196 žáků.

 

Ze 24 zapsaných žáků do IV. třídy je 16 chlapců a 8 děvčat.

 

Školní rok minul celkem klidně bez větších otřesů. Docházka školní byla pilná, takže nebylo nutno za celý rok vykazovati žáků místní školní radě.

 

Zdravotní stav žactva byl na měšťanské škole uspokojivý, ne však na obecné. Zejména nepřestaly po celý rok epidemie spálová a záškrtová. Bylo mezi žáky celkem 10 onemocnění spálou a 8 záškrtem. I někteří učitelé byli nemocí upoutáni na lože. O úmrtích v žactvu i učitelstvu poznamenáno na svých místech.

 

Kabinety byly obohaceny o četné cenné pomůcky.

 

Mezi učitelstvem nebylo rozporů, případů hrubšího porušení kázně v žactvu bylo mdlo.

 

Stálé vzrůstající krize hospodářská sice i u nás působí obtíže a její účinky jsou tu a tam i na žactvu patrny, přece však u zdejšího obyvatelstva, převážnou většinou zemědělského, nejsou tak zhoubné jako jinde. Doufejme, že přece se aspoň částečně podaří vedoucím státníkům světa, kteří v Ženevě a Lausane právě se radí o prostředcích k nápravě, nalézti cestu z bludiště a navrátí se opět lepší časy, které by prospěly všemu lidstvu a umožnily nový rozkvět školství.