Školní rok 1910 – 1911

Přehled zápisu:

A. Dle vyznání a národnosti:
 

První třída obecná: celkem 42 žáků; 42 vyznání katolického, 42 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 39 žáků; 39 vyznání katolického, 39 národnosti české.

Třetí třída obecná: celkem 43 žáků; 43 vyznání katolického, 42 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 35 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 49 žáků; 49 vyznání katolického, 49 národnosti české.

 

První třída měšťanská: celkem 68 žáků; 68 vyznání katolického, 68 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 38 žáků; 37 vyznání katolického, 1 vyznání evangelického, 38 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 28 žáků; 28 vyznání katolického, 28 národnosti české.

 
B. Dle obvodů školních:
 

První třída obecná chlapecká: žáků 42 – 41 Bzenec město; 1 Písek.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 39 – 36 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 43 – 39 Bzenec město; 4 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 36 – 36 Bzenec město.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 49 – 44 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 68 – 30 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 3 Domanín; 1 Kelčany; 1 Osvětimany; 7 Písek; 2 Syrovín; 8 Temnice; 10 Vracov; 4 Žeravice; 1 Stříbrnice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 38 – 1 Buchlovice; 14 Bzenec město; 1 Boršice; 4 Domanín; 1 Kelčany; 1 Kostelec; 2 Písek; 1 Syrovín; 3 Temnice; 7 Vracov; 2 Žeravice; 1 Újezdec.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 28 – 11 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 3 Písek; 2 Syrovín; 2 Temnice; 4 Vracov; 2 Žadovice; 3 Žeravice.

 

Pobočka.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 22. srpna 1910, č. 20 551, ponechána pobočka při čtvrté třídě obecné školy; int. c. k. okresní školní rady ze dne 31. srpna 1910, č. 3 547.

 

Sudolský.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 21. srpna 1910, č. 3 466, byl zatímní učitel II. třídy při zdejší obecné škole Bartoloměj Sudolský zproštěn prvním zářím služby při zdejší škole a ustanoven zatímním učitelem II. třídy v Napajedlích.

 

Pudil.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 21. srpna 1910, č. 3 450, byl ustanoven při zdejší škole obecné čekatel učitelství Vladimír Pudil zatímním učitelem s nastoupením služby dne 1. září 1910.

 

Vladimír Pudil.

Narodil se dne 29. června 1890 ve Vacenovicích na Moravě. Navštěvoval jednotřídní školu obecnou v Čeložnicích. Na to vzdělával se na c. k. státním gymnáziu v Kyjově ve školních letech 1901/2 – 1908/9 a nabyl tam vysvědčení dospělosti s vyznamenáním.

Pak hospitoval s povolením c. k. zemské školní rady na pětitřídní škole obecné v Kyjově ve školním roce 1909/10. Téhož roku podnikl doplňovací zkoušku maturitní na c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Brně, kdež nabyl vysvědčení dospělosti pro školy obecné. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 21. srpna 1910, č. 3 450, ustanoven byl na zdejší škole obecné zatímním učitelem. Službu tu nastoupil dne 1. září 1910.

 

Učitelský sbor.

 1. Ředitel: Petr Hyvnar
 2. Učitelé náboženství: P. Ant. Sedláček, děkan; P. Jos. Hanák, katecheta.
 3. Učitelé školy měšťanské: odborný učitel Jan Gartner, I. skupina; odborný učitel Petr Cigánek, II. skupina; odborný učitel Karel Dvořáček, III. skupina předmětů.
 4. Učitelé obecné školy: Julius Paleček, učitel I. třídy; Maxmilián Hložek, učitel I. třídy; Methoděj Dobiáš, učitel II. třídy; Jaroslav Svrček, učitel II. třídy; Vladimír Pudil, zatímní učitel.

 

Kotas.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 22. srpna 1910, č. 22 883, byl ustanoven Jindřich Kotas, zatímní učitel II. třídy v Polešovicích, definitivním učitelem II. třídy při zdejší škole a nastoupil službu dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 30. srpna 1910, č. 3 550, 1. říjnem 1910.

 

Svrček.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 30. srpna 1910, č. 3 575, byl přeložen Jaroslav Svrček, zatímní učitel při zdejší škole, do Polešovic s nastoupením služby 1. října 1910.

 

Jmeniny Jeho Veličenstva.

Dne 4. října konala se školní slavnost na oslavu Nejvyšších jmenin a 80. narozenin J. V. císaře pána. Žáci i se sborem učitelským zúčastnili se slavných služeb Božích. Pak shromáždili se v tělocvičně, kde katecheta P. Josef Hanák promluvil o císaři pánu. Žáci přednášeli básně.

 

Jindřich Kotas.

Narodil se 29. prosince 1884 v Bílavsku, kde po 7 let navštěvoval dvojtřídní obecnou školu. Na to docházel do nově zřízené měšťanské školy v Bystřici pod Hostýnem v letech 1897/8 – 1899/1900. Dle přání své matky, dcery v letech 1866 zemřelého pana „rychtára J. Kulhánka“, studoval za těžkých poměrů na c. k. učitelském ústavu v Kroměříži v letech 1900/1 – 1903/4, kde maturoval dne 14. 6. 1904.

Nadšen povoláním ujal se služby dne 10. září 1904 na dvojtřídní obecné škole (s pobočkou) ve Velké Lhotě jako prozatímní podučitel. Bídné životní poměry brzy setřely naděje v lepší budoucnost. Po osmiměsíčním živoření přidělen službou obecné škole pětitřídní v Tlumačově dne 4. 4. 1905. Uvědomělé občanstvo přišlo mu vstříc zaopatřením bytu i otopu zdarma. Odtud podnikl v listopadu 1906 zkoušku učitelské způsobilosti na c. k. učitelském ústavu v Kroměříži. Po tři léta a měsíc vyučoval zde na průmyslové škole pokračovací čtyři hodiny týdně. Hlásiv se pak v roce 1908 zde o definitivní místo učitele II. třídy, neobdržel je proti staršímu kolegovi Zakopalovi, a tak byl nucen opustiti milé působiště dnem 1. listopadu 1908 přestěhováním se do Popovic na trojtřídní školu s pobočkou. Nemoha se zde stravovati, obědval v sousední vsi Podolí, v hostinci 2 km vzdáleném. Onemocněv v únoru 1909 těžce kloubovým revmatismem, obdržel tříměsíční dovolenou. Po šestnácti měsících přeložen dnem 1. března 1910 do Polešovic na šestitřídní obecnou školu s dvěma pobočkami. Hlásiv se pak o definitivní místo učitele II. třídy v Bzenci při čtyřtřídní obecné škole chlapecké, potvrzen byl c. k. zemskou školní radou 22. 8. 1910 a dnem 1. října 1910 službu nastoupil. Působí tedy sedmý rok.

 

Zemská konference.

Na základě výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 27. srpna 1910, č. 22 656, konala se zemská konference učitelská dne 29. a 30. září a 1. října tohoto roku v posluchárnách c. k. české vysoké školy technické v Brně.

 

Jednací pořádek:

 1. Volba zapisovatelů, pořadatelů, verifikátorů a tvoření sekcí.
 2. Referáty:
  1. Revize učebných osnov pro školy obecné.
  2. Péče o mládež.
  3. O právních a hmotných poměrech učitelstva.
  4. Škola měšťanská jako škola lidová; zařízení, vybudování a zdokonalování její.
 3. Volné návrhy.
 4. Volba stálého výboru.

 

Ministerstvo kultu a vyučování výnosem ze dne 12. dubna 1910, č. 8 096, povolilo, aby ve spojení s letošní všeobecnou konferencí zemskou konala se zvláštní zemská konference pro učitele škol měšťanských. Úkolem jejím byl bod d) výše uvedený.

 

Císařovna.

Dne 19. listopadu zúčastnili se žáci i sbor učitelský služeb Božích, konaných za zemřelou císařovnu Alžbětu.

 

Zpráva vizitační.

Okresní školní rada výnosem ze dne 20. prosince tohoto roku, č. 5 549, podává zprávu o vizitaci školy měšťanské, konané dne 30. května 1910, že docházka do školy jest velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce a výkresy velmi uspokojivé a celkové výsledky vyučovací velmi dobré, v jazyce německém, v jedné třídě dobré.

 

Šromota.

Zemský výbor ve svém zasedání dne 5. ledna 1911 zvolil do c. k. zemské školní rady za zástupce svého Dr. Jana Šramotu, advokáta a zemského poslance v Hranicích, na místo zemřelého Josefa Mňuka.

 

Paleček.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 21. ledna 1911, int. c. k. okresní školní rady ze dne 10. února 1911, č. 552, byla učiteli I. třídy Juliu Palečkovi z příčin zdravotních udělena dovolená do konce června 1911.

Na místo jeho po dobu dovolené ustanoven byl výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 23. února 1911, č. 772, bývalý výpomocný učitel ve Žlutavé, Jaroslav Matějíček, výpomocným učitelem při zdejší obecné škole chlapecké s nastoupením služby ihned. To se stalo dne 25. února 1911.

 

Jaroslav Matějíček.

Narodil se dne 29. srpna 1888 ve Slezském Předměstí u Hradce Králové v Čechách. Čtyři roky chodil do obecné školy ve Slatině, kamž bylo Slezské Předměstí přiškoleno a tři roky do c. k. cvičné a vzorné školy při c. k. ústavě ku vzdělání učitelů v Hradci Králové.

Od roku 1901/2 až do roku 1904/5 navštěvoval c. k. vyšší reálnou školu v Hradci Králové. Ze čtvrté třídy reálné školy byl přijat do c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci Králové, kdež obdržel dne 30. září 1909 vysvědčení dospělosti.

Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 15. ledna 1910 byl ustanoven výpomocným učitelem na dvojtřídní škole s pobočkou ve Žlutavé do konce února téhož roku. Výnosem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti byl ustanoven na téže škole zatímním učitelem od 1. března 1910. V roce 1910/11 byla celoroční pobočka ve Žlutavé zrušena a stal se na téže škole výpomocným učitelem na místě definitivně ustanoveného učitele výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. srpna 1910 do února 1911. Od 15. do 25. února byl bez místa. Od 25. února do 30. června 1911 ustanoven výpomocným učitelem v Bzenci.

 

Nadace Růžicova.

Dne 27. ledna 1911 zemřel v Arku Antonín Růžica, zdejší rodák a odborný učitel v Uh. Ostrohu, který větší část svého jmění v obnosu 6 000 K věnoval na založení nadace při zdejší škole měšťanské chlapecké i dívčí, by z úroků nadace buď jeden žák, nebo jedna žákyně po absolvování zdejší měšťanské školy mohl se dále vzdělávati na vyšších odborných školách.

 

Polévkový ústav.

Březnem ukončeno polévkové období školního roku 1910/11. Rozdáno celkem 5 154 porcí polévky zemákové, hrachové, rýžové i z hovězího masa i s masem; průměrně denně rozdáno 65 porcí. Vydání činilo 150 K 36 h. Jmění ústavu 1 257 K 92 h. Zdejší Občanská záložna dává ústavu každoročně 200 K.

 

Sčítání lidu.

Dle sčítání lidu ze dne 31. prosince 1910 čítá město Bzenec 3 791 obyvatel a vojska 319 mužů; úhrnem 4 110 obyvatelů. Židovská obec má 368 obyvatelů.

 

Volba zástupce.

Dne 21. dubna 1911 vykonaly učitelské sbory chlapecké i dívčí školy volbu druhého zástupce školy do místní školní rady a zvolen z 15 hlasů 9 hlasy Julius Paleček, učitel I. třídy.

 

Vizitace.

Dne 16. května a 2. června vizitoval c. k. okresní školní dozorce p. Leonard Hrázděra zdejší obecnou i měšťanskou školu chlapeckou.

 

Krakonoš.

Dne 17. a 18. června sehráli žáci a žákyně zdejších škol divadelní hru „Krakonoš“ od J. B. Plumlovské s povolením c. k. okresní školní rady ze dne 13. dubna 1911, č. 1407. Úhrnný příjem 228 K 80 h, vydání 137 K 60 h; zisk 91 K 20 h. Z toho dostala škola chlapecká pro fond chudých žáků 45 K 60 h.

 

 

Výstava.

Dne 25. června byla výstava grafických prací žákovských a těšila se hojné návštěvě.

 

Zakončení roku.

Dne 30. června zakončen školní rok slavnými službami Božími a po nich rozdány žákům školní zprávy a vysvědčení s přiměřeným doslovem ředitelovým.

 

Pohyb žactva a návštěva:

 

První třída obecná: 42 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 2 nově vstoupili; 43 žáků na konci školního roku; postoupilo 38 žáků; absence omluvená 3,46 %.

Druhá třída obecná: 39 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 38 žáků na konci školního roku; postoupilo 34 žáků; absence omluvená 3,58 %.

Třetí třída obecná: 43 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 41 žáků na konci školního roku; postoupilo 39 žáků; absence omluvená 7,05 %; neomluvená 0,37 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 33 žáků na konci školního roku; postoupilo 30 žáků; absence omluvená 2,6 %, neomluvená 0,3 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 49 žáků na počátku školního roku; 6 žáků vystoupilo; 1 žák nově vstoupil; 44 žáků na konci školního roku; 8 vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 31 žáků; absence omluvená 3,25 %; neomluvená 0,21 %.

 

První třída měšťanská: 68 žáků na počátku školního roku; 9 žáků vystoupilo; 59 žáků na konci školního roku; 6 vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 42 žáků; absence omluvená 2,74 %; neomluvená 0,13 %.

Druhá třída měšťanská: 38 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 36 žáků na konci školního roku; 11 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 25 žáků; absence omluvená 2,84 %; neomluvená 0,21 %.

Třetí třída měšťanská: 28 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 25 žáků na konci školního roku; 25 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; absence omluvená 3,42 %; neomluvená 0,01 %.

 

Koncem školního roku vystoupil ze sboru učitelského výpomocný učitel Jaroslav Matějíček.

 

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 10. července 1911, č. 16 374, int. c. k. okresní školní rady ze dne 15. července 1911, č. 2 886, byla stabilizována pobočka při čtvrté třídě obecné školy chlapecké s vyučováním dle osnovy pro pětitřídní školy spojené se školami měšťanskými a zároveň zřízeno místo učitele I. třídy.

 

Školní rok 1911 – 1912

Výsledek zápisu:

A. Žáci dle národnosti a vyznání náboženského.

První třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 42 žáků; 42 vyznání katolického, 42 národnosti české.

Třetí třída obecná: celkem 37 žáků; 37 vyznání katolického, 37 národnosti české.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 45 žáků; 45 vyznání katolického, 45 národnosti české.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 51 žáků; 51 vyznání katolického, 51 národnosti české.

 

První třída měšťanská: celkem 60 žáků; 60 vyznání katolického, 60 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 37 žáků; 37 vyznání katolického, 37 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 26 žáků; 25 vyznání katolického, 1 vyznání evangelického, 26 národnosti české.

B. Dle bydliště:

První třída obecná chlapecká: žáků 36 – 34 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 42 – 39 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 37 – 34 Bzenec město; 3 Písek.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 45 – 39 Bzenec město; 5 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 51 – 49 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 60 – 24 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Boršice; 4 Domanín; 1 Nedakonice; 8 Písek; 5 Syrovín; 5 Temnice; 1 Tučapy; 7 Vracov; 2 Újezdec; 2 Žeravice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 37 – 12 Bzenec město; 3 Domanín; 1 Osvětimany; 3 Písek; 7 Temnice; 7 Vracov; 4 Žeravice.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 26 – 10 Bzenec město; 2 Domanín; 1 Kelčany; 1 Kostelec; 1 Písek; 1 Syrovín; 2 Temnice; 5 Vracov; 1 Újezdec; 1 Žeravice; 1 Belovar /Slavonie/.

 

Dobiáš.

Učitel II. třídy Methoděj Dobiáš byl dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 21. srpna 1911, č. 21 727, jmenován učitelem I. třídy v Tupesích a dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 31. srpna 1911, č. 3 364, nastoupil na jmenované místo dne 1. září 1911.

Na uprázdněné místo zdejší škole výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 1. září 1911, č. 3 136, byl přidělen službou učitel II. třídy Ladislav Nábělek při obecné škole v Topolné. Místo nastoupil dne 12. září 1911.

 

Ladislav Nábělek.

Narodil se dne 26. června r. 1885 v Německé Huzové u Šternberka. Do 1. a 2. obecné školy chodil ve Spálově u Hranic, do 3. – 5. třídy obecné školy ve Frenštátě pod Radhoštěm, kdež také chodil do 1. a 2. třídy měšťanské školy. Třetí třídu školy měšťanské vychodil v Kroměříži. Na to studoval na c. k. ústavu v Kroměříži v letech 1900/01 – 1903/4. Vysvědčení dospělosti pro školy obecné nabyl dne 15. července 1904. Dekretem slavné c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti (venkov) ze dne 28. července 1904 ustanoven byl prozatímním podučitelem na čtyřtřídní obecné škole v Topolné. Odtud podnikl v měsíci listopadu r. 1906 zkoušku učitelské způsobilosti na c. k. ústavu učitelském v Kroměříži. Po tříletém působení ustanoven veleslavnou c. k. zemskou školní radou ze dne 14. června 1907, č. 11 094 definitivně učitelem II. třídy při čtyřtřídní obecné škole v Topolné.

Po sedmiletém působení přidělen byl slavnou c. k. okresní školní radou v Uh. Hradišti (venkov) ze dne 1. září 1911 zatímně službou při čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci, kdež nastoupil dne 12. září 1911.

(Jinou rukou připsáno – Zemřel 30. ledna 1930 v nemocnici v Uh. Hradišti.)

 

Učitelský sbor.

 1. Ředitel: Petr Hyvnar.
 2. Učitelé náboženství: P. Ant. Sedláček, děkan; P. Jos. Hanák, katecheta.
 3. Učitelé školy měšťanské: odborný učitel Jan Gartner, I. skupina; odborný učitel Petr Cigánek, II. skupina; odborný učitel Karel Dvořáček, III. skupina.
 4. Učitelé školy obecné: Julius Paleček, učitel I. třídy; Max. Hložek, učitel I. třídy; Ladislav Nábělek, učitel II. třídy; Jindřich Kotas, učitel II. třídy; Vladimír Pudil, zatímní učitel.

Jmeniny J. V.

Dne 4. října zúčastnili se žáci i se sbory učitelskými slavných služeb Božích, konaných na oslavu Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

 

Vizitace.

Okresní školní rada výnosem ze dne 25. září 1911, č. 3 727, podává zprávu c. k. okresního dozorce škol o vizitaci zdejší školy obecné, konané dne 16. května a 2. června 1911, že docházka školy jest velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce a výkresy velmi uspokojivé, ve 2. třídě uspokojivé a celkové výsledky vyučovací v 2. a 4. A třídě dobré a v ostatních třídách velmi dobré.

Výnos c. k. okresní školní rady ze dne 25. září 1911, č. 3 632, kterým se podává zpráva c. k. okresního dozorce škol o vizitaci zdejší chlapecké školy měšťanské, konané dne 2. června 1911, že docházka školy jest velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce a výkresy velmi uspokojivé a celkové výsledky vyučovací velmi dobré; z jazyka německého v jedné třídě dobré, ve dvou třídách dostatečné.

 

Památka zemřelé J. V. císařovny.

Dne 18. listopadu účastnili se žáci i sbory učitelské služeb Božích, konaných na uctění památky J. V. zemřelé císařovny Alžběty.

Slavnost konala se již dne 18. listopadu, poněvadž den jmenin připadl na neděli a c. k. zemská školní rada výnosem ze dne 13. listopadu 1899, č. 15 953, nařídila, by v tom případě slavila se památka den před tím.

 

Dětský den.

Dne 2. prosince konala se dle usnesení „České komise pro ochranu dítěte a péči o mládež v markrabství Moravském“ s povolením c. k. zemské školní rady ze dne 16. října 1911 slavnost „Dětský den“ s vybíráním příspěvku, aby pod heslem J. V. císaře Františka Josefa I. „Pro dítě“ rozmnožil se zdroj příjmů na ochranu dítek.

Den ten byl prost vyučování.

Slavnost konala se společně se školami dívčími s následujícím programem:

 1. O osmé hodině ráno konaly se slavné služby Boží, jichž zúčastnili se všichni žáci i všecky žákyně se všemi sbory učitelskými.
 2. Po službách Božích v tělocvičně:
 3. a) proslov o významu dne – P. Josef Hanák;
  b) zpěvy a deklamace – střídavě žáci a žákyně;
  c) národní hymna.

Slavnosti účastnili se i členové místní školní rady. Sbírka příspěvků mezi dětmi se nekonala, poněvadž za všecky dítky poukázala místní školní rada dle usnesení dne 6. listopadu 1911 dotčenému účelu úhrnný obnos 25 K.

 

Vánoční stromek.

Dne 16. prosince uspořádala místní školní rada všem žákům na radost vánoční stromek.

Slavnost konala se za přítomnosti místní školní rady a obecenstva v sobotu o třetí hodině po odpoledním vyučování s programem následujícím:

 1. Proslov „Vánoce“ – P. Josef Hanák, katecheta.
 2. „Pásli ovce valaši“. Píseň 1., 2. a 3. třída obecná.
 3. „Martínek“ – žák 1. třídy.
 4. „Vánoční stromek“ – přednesl žák 2. třídy.
 5. „Já jsem malý koledníček“ – přednesl žák 1. třídy.
 6. „Rodiče“ – přednesl žák 2. třídy.
 7. „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ – píseň 2. a 3. třída.
 8. „Štědrý den“ – přednesl žák 3. třídy.
 9. „Pohádka o Krakonoši“ – přednesl žák 3. třídy.
 10. „Letí z nebes výše andělíček“ – píseň 4. A a 4. B třída.
 11. „Betlém“ – přednesl žák 4. A třídy.
 12. „Šlechetní drátaři“ – přednesl žák 4. A třídy.
 13. „Koledy“ – písně II. a III. třídy měšťanské.
 14. „Vánoce“ – přednesl žák II. třídy měšťanské.
 15. „Balada horská“ – přednesl žák III. třídy měšťanské.

Na ukončení „Narodil se Kristus Pán“. Všem chlapcům dostalo se po vánočce a sáčku s ovocem a cukrovím.

Výlohy hradily se sbírkou dům od domu. Sbírka vynesla 501,21 K. Z toho udělilo se na vánoční stromek 241,71 K a „České komisi pro ochranu dítěte a péči o mládež“ 100 K a později fond 159,50 K.

 

Změna v předsednictví c. k. zemské školní rady.

Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčil vlastnoručním přípisem ze dne 3. listopadu 1911 jmenovati jeho Excelenci pana c. k. místodržitele Dr. Karla svobodného pána Heinolda Udynskiho ministrem vnitra.

Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. prosince tohoto roku zemského prezidenta ve vévodství Bukovinském, tajného radu Dr. Regnera z Bleylebenu, nejmilostivěji jmenovati místodržitelem markrabství Moravského.

 

Řehořovský.

Dne 12. prosince 1911 zemřel c. k. dvorní rada, profesor české techniky v Brně, Václav Řehořovský, zástupce učitelstva v c. k. zemské školní radě.

 

Houdek.

Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. prosince 1911 nejmilostivěji uděliti c. k. viceprezidentu místodržitelství Viktoru Houdkovi s prominutím poplatků komturský kříž Františka Josefa řádu s hvězdou.

 

Chlebus.

Nejvyšším rozhodnutím Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva ze dne 9. ledna 1912 vyznamenán byl p. František Chlebus, člen c. k. okresní školní rady venkovského okresu Uh. Hradiště, zemský poslanec a starosta obce Bílovic zlatým záslužným křížem s korunou.

 

Ursíny.

Na místo zemřelého Václava Řehořovského za člena c. k. zemské školní rady zvolen českou kurií poslanecké sněmovny profesor c. k. české techniky v Brně Michal Ursíny.

 

Kameníček.

Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším usnesením ze dne 18. ledna 1912 nejmilostivěji uděliti členu zemské školní rady Dr. Františku Kameníčkovi, řediteli I. českého státního gymnázia v Brně, s prominutím poplatku titul vládního rady.

 

Krejčí – Pudil.

Dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 18. prosince 1911, č. 5 233, nastoupil zatímní učitel na zdejší chlapecké škole Vladimír Pudil dne 1. března 1912 místo zatímního učitele v Zarazicích a dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 18. prosince 1911, č. 5 174, téhož dne nastoupil místo učitele I. třídy na zdejší škole obecné Jakub Krejčí, učitel I. třídy ze Zarazic.

 

Krejčí Jakub.

Narodil se dne 21. července 1874 v Horních Radslavicích na Moravě, kdež i vybyl trojtřídní obecnou školu. Po absolvování zemské vyšší reálné školy v Prostějově r. 1893 navštěvoval jednoroční abiturientský kurz ku vzdělání učitelů na c. k. učitelském ústavu v Brně a nabyl tam dne 14. července 1894 vysvědčení dospělosti. Dekretem slavné c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne ze dne 24. 7. 1894 jmenován byl prozatímním podučitelem při trojtřídní obecné škole v Nedakonicích, kdež působil do 1. března 1897, kdy přeložen byl na dvojtřídní obecnou školu do Boršic u Velké Blatnice. Složiv před c. k. zkušební komisí v Brně v listopadu 1897 zkoušku učitelské způsobilosti, ustanoven byl c. k. zemskou školní radou definitivním podučitelem v Boršicích – kdež působil do 1. září 1899 – pak při čtyřtřídní obecné chlapecké škole ve Veselí nad Moravou a konečně od 1. ledna 1903 definitivním učitelem při trojtřídní obecné škole v Zarazicích, kde působil do 1. března 1912, kdy nastoupil službu jako definitivní učitel I. třídy při čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci.

 

Ústav polévkový.

Koncem března skončilo polévkové období polévkového ústavu. Rozdáno 4 861 porcí, průměrně denně 61 porce. Vydáno 121 K 40 h, stav fondu 1 263 K 55 h.

 

Nábělek – Štefek.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 29. dubna 1912, č. 1 808, udělena učiteli II. třídy Ladislavu Nábělkovi dovolená z příčin zdravotních od 1. dubna do 30. června 1912 a po dobu tu týmž výnosem přidělen byl zdejší škole učitel II. třídy v Březolupech Rudolf Štefek. Místo nastoupil 3. května.

 

Rudolf Štefek.

Narodil se dne 17. dubna 1890 v Pršném na Moravě. Obecnou školu navštěvoval v Pršném, Lukevočku, Dolní Lhotě a Zlíně, kdež také navštěvoval měšťanskou školu. Poněvadž mu bylo 14 let, když měl absolvovanou měšťanskou školu a rodiče chtěli, by se věnoval stavu učitelskému, byl dán do třetí třídy měšťanské školy v Příboře. Byv přijat na tamějším c. k. ústavu ku vzdělání učitelů, navštěvoval jej v letech 1905/6 – 1906/7, kdež také obdržel dne 20. července 1909 vysvědčení učitelské dospělosti pro školy obecné.

Dekretem slavné c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti (venkov) ze dne 12. srpna 1909 ustanoven byl prozatímním učitelem při trojtřídní škole v Dolněmčí, kdež působil do 1. prosince 1909, kdy ustanoven byl prozatímním učitelem na šestitřídní obecné škole v Hluku.

Dekretem slavné c. k. okresní školní rady ze dne 1. září 1910 ustanoven s výhradou c. k. zemské školní rady prozatímním učitelem na trojtřídní obecné škole ve Stříbrnicích. Dne 20. května 1911 ustanoven byl slavnou c. k. okresní školní radou na dvojtřídní škole v Košíkách.

Složiv před c. k. zkušební komisí v Příboře v listopadu 1911 zkoušku učitelské způsobilosti, ustanoven byl ze dne 11. února 1912 zatímním učitelem II. třídy v Březolupech. Dne 29. května 1912 byl slavnou c. k. okresní školní radou přidělen výpomocně službou čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci.

 

Vizitace.

Dne 13. a 14. května vizitoval c. k. okresní dozorce p. Leonard Hrázděra zdejší chlapeckou školu obecnou i měšťanskou.

 

Zkouška z náboženství.

Dne 4. června konána vizitace kostelní, po níž zkoušeli se žáci z náboženství. Zkoušce přítomen byl Dr. Jan Schneider, kapitolní děkan z Kroměříže.

 

Pohyb žactva a návštěva.

 

První třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 3 nově vstoupili; 37 žáků na konci školního roku; postoupilo 32 žáků; absence omluvená 4,4 %.

Druhá třída obecná: 42 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 1 nově vstoupil; 42 žáků na konci školního roku; postoupilo 38 žáků; absence omluvená 3,3 %; neomluvená 0,2 %.

Třetí třída obecná: 37 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 3 nově vstoupili; 37 žáků na konci školního roku; postoupilo 36 žáků; absence omluvená 3,9 %; neomluvená 0,1 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 46 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 3 nově vstoupili; 45 žáků na konci školního roku; postoupilo 40 žáků; absence omluvená 3,9 %, neomluvená 0,6 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 50 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 48 žáků na konci školního roku; 7 vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 36 žáků; absence omluvená 2,8 %; neomluvená 0,5 %.

 

První třída měšťanská: 60 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 56 žáků na konci školního roku; 11 vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 40 žáků; absence omluvená 3,1 %; neomluvená 0,1 %.

Druhá třída měšťanská: 37 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 35 žáků na konci školního roku; 8 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 30 žáků; absence omluvená 3 %; neomluvená 0,1 %.

Třetí třída měšťanská: 26 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 23 žáků na konci školního roku; 21 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; 2 žáci postoupili; absence omluvená 2,1 %; neomluvená 0,04 %.

 

Zakončení dne 28. června 1912 dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 19. června 1912, č. 3 096.

 

Dodatek.

Zpráva c. k. okresního dozorce školního o vizitaci zdejší obecné školy chlapecké, vykonané dne 13. a 14. května 1912 zní:

Docházka do školy velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce a výkresy v 2. třídě uspokojivé, ve 3. a 4. B třídě velmi uspokojivé a v 4. A vzorné, výsledky vyučovací ve dvou třídách velmi dobré, v jedné dobré a ve dvou třídách dílem dobré, dílem dostatečné.

Zpráva o vizitaci zdejší měšťanské školy, konané dne 13. května 1912 zní:

Docházka do školy velmi pilná, kázeň velmi dobrá, písemné práce velmi uspokojivé, výkresy uspokojivé, výsledky vyučovací v jednotlivých předmětech z největší části velmi dobré, částečně dobré v ostatních.

 

Výsledky školní spořitelny:

 1. Převedené vklady ze školního roku 1910/11 517,92 K.
 2. Úspory ve školním roce 1911/12 543,89 K.
 3. Úrok 20 K.
 4. Dar Občanské záložny v Bzenci 50 K.

Úhrnem tedy 1131,81 K.

Vybráno 1911/12 199,60 K.

Zbývá pro rok 1912/13 932,21 K.

 

Školní rok 1912 – 1913

1. Výsledek zápisu:

a) Žáci dle národnosti a vyznání náboženského.
 

První třída obecná: celkem 42 žáků; 42 vyznání katolického, 42 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 34 žáků; 34 vyznání katolického, 34 národnosti české.

Třetí třída obecná: celkem 39 žáků; 39 vyznání katolického, 39 národnosti české.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 40 žáků; 40 vyznání katolického, 40 národnosti české.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 62 žáků; 62 vyznání katolického, 62 národnosti české.

 

První třída měšťanská: celkem 61 žáků; 61 vyznání katolického, 61 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 24 žáků; 24 vyznání katolického, 24 národnosti české.

 
b) Dle bydliště.
 

První třída obecná chlapecká: žáků 42 – 39 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 34 – 32 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 39 – 36 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 40 – 36 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 3 Písek.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 62 – 59 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 61 – 19 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 3 Domanín; 5 Písek; 6 Syrovín; 7 Temnice; 13 Vracov; 1 Újezdec; 3 Žeravice; 1 Hostějov; 1 Polešovice; 1 Šaratice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 36 – 12 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 3 Domanín; 1 Nedakonice; 7 Písek; 3 Syrovín; 3 Temnice; 5 Vracov; 1 Újezdec.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 24 – 6 Bzenec město; 2 Domanín; 1 Osvětimany; 6 Temnice; 5 Vracov; 4 Žeravice.

 

2. Učitelský sbor.

 1. Ředitel: Petr Hyvnar.
 2. Učitelé na škole měšťanské: katecheta – P. Jos. Hanák; odborní učitelé – Jan Gartner, I. skupina; Karel Dvořáček, III. skupina; Petr Cigánek, II. skupina.
 3. Učitelé na škole obecné: učitel náboženství – P. Antonín Sedláček, děkan; katecheta – P. Jos. Hanák; učitelé I. třídy – Jakub Krejčí, Julius Paleček, Max. Hložek; učitelé II. třídy – Ladislav Nábělek, Jindřich Kotas.

 

Jmeniny J. V.

Dne 4. října účastnili se žáci i se sborem učitelským slavných služeb Božích, konaných na oslavu Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

 

Šramota – Žáček.

Dne 26. října zemřel Dr. František Šramota, starosta města Hranic, zemský poslanec a člen c. k. zemské školní rady.

Na jeho místo za člena c. k. zemské školní rady zvolen byl českou kurií poslaneckou. J. E. Dr. Jan Žáček.

 

Jmeniny J. V.

Dne 19. listopadu účastnili se žáci s celým sborem učitelským služeb Božích, konaných na památku J. V. zemřelé císařovny Alžběty.

 

Dětský den.

Dne 2. prosince pořádala chlapecká škola s dívčí školou slavnost „Dětský den“ ve prospěch „České zemské komise pro ochranu a péči o mládež s následujícím programem:

 1. O osmé hodině ráno mše svatá.
 2. Po mši svaté školní slavnost v tělocvičně:
  1. „Modlitba za vlast.“ Zpěv měšťanské školy chlapecké.
  2. „Požehnány buďte, milosrdné duše!“ Báseň měšťanské školy dívčí.
  3. „Tři jezdci.“ Báseň měšťanské školy chlapecké.
  4. „Cestou.“ Báseň měšťanské školy dívčí.
  5. Proslov – katecheta P. Josef Hanák.
  6. „Vnuk a děd.“ Báseň měšťanské školy chlapecké.
  7. „Bohatství.“ Báseň měšťanské školy chlapecké.
  8. Zpěvy měšťanské školy dívčí:
   1. „Bříza“ – I. třída.
   2. „Stojí borověnka“ – II. třída.
   3. „Já bita nebudu“ – II. třída.
   4. „Paste se kravičky“ – II. třída.
   5. „Čí to koníčky“ – III. třída.
   6. „Oj, vyjdu já“ – III. třída.
   7. „Prší, prší“ – III. třída.
   8. „Sloužilo děvčátko“ – III. třída.
  9. „Kde domov můj?“ Zpěv měšťanské školy chlapecké.
  10. Rakouská národní hymna.

 

Slavnosti zúčastnili se členové místní školní rady i obecního zastupitelstva. Sbírka mezi žactvem nebyla pořádána, poněvadž obecní zastupitelstvo dobrovolně složilo 40 K za všecky dítky ve prospěch výše uvedeného účelu.

 

Krejčí – Bureš.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. ledna, č. 77, ustanoven byl učitel I. třídy Jakub Krejčí zatímním správcem školy od 1. února do 30. června při obecné škole v Hluku.

Na jeho místo při zdejší škole ustanoven byl výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. ledna, č. 417, výpomocně František Bureš.

 

František Bureš.

Narodil se dne 3. července 1891 ve Svojanově v Čechách, kde vychodil též obecnou školu. Pak navštěvoval měšťanskou školu v Bystrém u Poličky, načež studoval na c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Poličce do 8. července 1912, kdy obdržel tam vysvědčení dospělosti.

Dekretem slavné c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 6. listopadu 1912 ustanoven byl jako výpomocný učitel při pětitřídní obecné škole v Písku, kdež působil do 31. ledna 1913, načež ustanoven dekretem ze dne 24. ledna tohoto roku slavnou c. k. okresní školní radou v Uh. Hradišti výpomocným učitelem při čtyřtřídní obecné chlapecké škole v Bzenci.

(Jinou rukou připsáno – padl v I. světové válce v l. 1914 – 1918.)

Místní školní rada.

Po šestiletém období vystoupili z místní školní rady Josef Orlický, Jan Rychman a Jan Goldmann jako zástupci obce a zvoleni obecním zastupitelstvem dne 6. února 1913 pro nové období Leopold Skála, hoteliér a starosta; František Fuhrich, lékárník a I. radní; František Bunža, obchodník se zeleninou a II. radní.

Dne 22. února ustanovením nové místní školní rady zvolen za předsedu Leopold Skála a za místopředsedu František Fuhrich.

 

Cigánek – Galuška.

Dekretem ze dne 13. ledna 1913 byl odborný učitel Petr Cigánek ustanoven c. k. zemskou školní radou odborným učitelem při chlapecké škole měšťanské v Kunovicích a dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 29. ledna 1913, č. 451, nastoupil jmenované místo dne 1. března 1913.

Na jeho místo byl ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 29. ledna 1913, č. 506, na zdejší školu měšťanskou zatímně odborný učitel Josef Galuška.

 

Josef Galuška.

Narodil se dne 21. ledna 1885 v Kvačicích na Moravě. Vychodíce obecnou a měšťanskou školu v Uh. Ostohu vstoupil na c. k. ústav ku vzdělávání učitelů v Kroměříži, kde 13. července 1904 nabyl vysvědčení dospělosti pro školy obecné.

Dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 28. července 1904 ustanoven byl zatímním učitelem v Boršicích u Buchlovic od 1. září 1904 do 1. ledna 1905, v Písku od 1. ledna do 1. září 1905 (dekret ze dne 11. prosince 1904), v Boršicích u Velké Blatnice (Jinou rukou k názvu obce připsán otazník.)od 1. září 1905 do 1. září 1910 (dekret ze dne 23. srpna 1905). Mimo to přidělen byl službou obecné škole v Louce a v Mařaticích.

Dne 12. listopadu 1906 podrobil se na c. k. ústavě ku vzdělávání učitelů v Kroměříži zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné a dne 28. května 1910 nabyl vysvědčení způsobilosti pro školy měšťanské s vyznamenáním (II. skupina) před c. k. zkušební komisí v Kroměříži.

Dekretem c. k. okresní školní rady ustanoven byl zatímním odborným učitelem na chlapecké škole měšťanské v Kunovicích (dekret ze dne 24. srpna 1910) od 1. září 1910 do 1. března 1913, v Bzenci (dekret ze dne 29. ledna 1913) od 1. března 1913, kde nyní vyučuje.

(Jinou rukou připsáno – padl v I. světové válce v l. 1914 – 1918.)

 

Polévkový ústav.

Koncem března skončilo období podělování školní mládeže polévkou. Rozdáno úhrnem 4 600 porcí, denně 67 porcí.

Hotovost polévkového fondu z předešlého období 1 413 K 66 h, přijalo se 18 K 01 h; úhrnem 1431 K 67 h.

Vydání činilo 135 K 39 h.

Zůstává pro příští období 1 296 K 28 h.

 

Vizitace.

Dne 18. a 21. dubna vykonal c. k. okresní dozorce školní p. Leonard Hrázděra vizitaci zdejší chlapecké školy měšťanské.

Výsledek vizitace dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 12. června 1913, č. 2 698 zní: Docházka do školy velmi pilná, kázeň velmi dobrá, písemné práce velmi uspokojivé, výkresy uspokojivé a výsledky vyučovací v jednotlivých předmětech z největší části velmi dobré, částečně dobré.

 

Šilinger.

Dne 17. června 1913 zemřel, byv na léčení v Luhačovicích, P. Tomáš Šilinger, šéfredaktor časopisu „Hlas“, říšský a zemský poslanec a člen c. k. zemské rady školní v Brně.

 

Spořitelna.

Ve školním roce uspořili žáci 441 K 88 h.

Celkem uspořeno 1 244 K 39 h.

 

Zemřelí žáci.

Ve školním roce zemřel Petr Šebesta, žák III. třídy a Tomáš Laga z Vracova, žák I. třídy. Obou pohřbů se účastnili i žáci.

 

Pohyb žactva a návštěva.

První třída obecná: 42 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 40 žáků na konci školního roku; postoupilo 35 žáků; absence omluvená 2,8 %; neomluvená 0,3 %.

Druhá třída obecná: 34 žáků na počátku školního roku; 1 žák nově vstoupil; 35 žáků na konci školního roku; postoupilo 34 žáků; absence omluvená 3,8 %.

Třetí třída obecná: 39 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 38 žáků na konci školního roku; postoupilo 36 žáků; absence omluvená 4,3 %; neomluvená 0,34 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 40 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 38 žáků na konci školního roku; postoupilo 32 žáků; absence omluvená 2,8 %, neomluvená 0,3 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 62 žáků na počátku školního roku; 12 žáků vystoupilo; 8 nově vstoupilo; 58 žáků na konci školního roku; 7 vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 51 žáků; absence omluvená 3,5 %; neomluvená 0,7 %.

 

První třída měšťanská: 61 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 57 žáků na konci školního roku; 3 vystoupili po absolvování povinné docházky; postoupilo 41 žáků; absence omluvená 2,3 %; neomluvená 0,1 %.

Druhá třída měšťanská: 36 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 34 žáků na konci školního roku; 15 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo 31 žáků; absence omluvená 2,7 %; neomluvená 0,1 %.

Třetí třída měšťanská: 24 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 1 žák nově vstoupil; 21 žáků na konci školního roku; 21 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; 21 žáků postoupilo; absence omluvená 1,5 %.

 

Školní rok 1912 – 1913 zakončen 30. června slavnými službami Božími.

 

Školní rok 1913 – 1914

Výsledek zápisu.

a) Žáci dle národnosti a dle vyznání náboženského.

 

První třída obecná: celkem 41 žáků; 41 vyznání katolického, 41 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Třetí třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 42 žáků; 42 vyznání katolického, 42 národnosti české.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 58 žáků; 58 vyznání katolického, 58 národnosti české.

 

První třída měšťanská: celkem 59 žáků; 59 vyznání katolického, 59 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 38 žáků; 38 vyznání katolického, 38 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 23 žáků; 23 vyznání katolického, 23 národnosti české.

 
b) Dle bydliště.
 

První třída obecná chlapecká: žáků 41 – 37 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 36 – 34 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 36 – 34 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 42 – 38 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 58 – 53 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 59 – 31 Bzenec město; 4 Domanín; 3 Písek; 5 Syrovín; 2 Temnice; 6 Vracov; 7 Žeravice; 1 Polešovice; 1 Milotice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 38 – 10 Bzenec město; 3 Domanín; 1 Hostějov; 5 Písek; 1 Polešovice; 3 Syrovín; 1 Šaratice; 6 Temnice; 7 Vracov; 1 Újezdec; 1 Žeravice.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 23 – 8 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 2 Domanín; 1 Nedakonice; 4 Písek; 2 Syrovín; 2 Temnice; 2 Vracov; 1 Újezdec.

 

Galuška.

Zatímní odborný učitel Josef Galuška při zdejší chlapecké škole měšťanské jmenován byl výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 25. srpna 1913, č. 24 252, definitivně pří téže škole.

 

Učitelský sbor.

 1. Ředitel: Petr Hyvnar.
 2. Učitelé na škole měšťanské: katecheta – P. Jos. Hanák; odborní učitelé – Jan Gartner, I. skupina; Karel Dvořáček, III. skupina; Josef Galuška, II. skupina.
 3. Učitelé na škole obecné: učitel náboženství – P. Antonín Sedláček, děkan; katecheta – P. Jos. Hanák; učitelé I. třídy – Jakub Krejčí, Julius Paleček, Max. Hložek; učitelé II. třídy – Ladislav Nábělek, Jindřich Kotas.

 

Místní školní rada.

 1. Předseda: Leopold Skála, hoteliér a starosta obce.
 2. Místopředseda: Karel Fuhrich.
 3. Zástupce církve: P. Antonín Sedláček, děkan.
 4. Zástupci školy: Josef Okoun, ředitel dívčí školy; Petr Hyvnar, ředitel chlapecké školy s poradným hlasem; Julius Paleček, učitel I. třídy učitelstvem volený.
 5. Zástupci obce: Dr. Rudolf Polášek, lékař; František Přerovský, řezník; Josef Koutný, rolník; František Bunža, obchodník.

 

Jmeniny.

Dne 4. října účastnili se žáci i se sborem učitelským slavných služeb Božích, konaných na oslavu Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

 

Památka zemřelé J. V.

Dne 19. listopadu účastnili se žáci i se sborem učitelským služeb Božích, konaných na památku J. V. zemřelé císařovny Alžběty.

 

Dětský den.

Dne 2. prosince pořádala chlapecká škola s dívčí školou slavnost „III. Dětský den“ s následujícím programem:

 1. O osmé hodině služby Boží.
 2. Po službách Božích domácí slavnost v tělocvičně:
  1. „Proslov“, báseň. Přednesla žákyně 3. třídy obecné školy dívčí.
  2. „Modlitba“, píseň. Zazpívala III. třída měšťanské školy dívčí.
  3. „Matičce“, báseň. Přednesl žák 3. třídy obecné školy chlapecké.
  4. „Modlitba“, báseň. Přednesla žákyně 5. třídy obecné školy dívčí.
  5. „Bříza“ a „Utonula“, zpěvy. Zazpívala 5. třída obecné školy chlapecké.
  6. „Sirotek“, báseň. Přednesl žák 4. třídy obecné školy chlapecké.
  7. „Pohádka o Janíčkovi“. Vypravovala žákyně 4. třídy obecné školy dívčí.
  8. „Matka“, báseň. Přednesla žákyně I. třídy měšťanské školy dívčí.
  9. Zpěvy II. třídy měšťanské školy dívčí:
   1. „Ukolébavka“
   2. „Koulí se jablíčko“
   3. „Husy, husy“
  10. „Země Česká“, báseň. Přednesl žák 5. třídy obecné školy chlapecké.
  11. „Ledová královna“, báseň. Přednesla žákyně II. třídy měšťanské školy dívčí.
  12. Zpěvy měšťanské školy chlapecké:
   1. „Muzikanti“
   2. „Hoj, pod krwaňom“
   3. „Bývali Čechové“
  13. Zpěvy 5. třídy obecné školy dívčí.
  14. Zpěvy III. třídy dívčí školy měšťanské:
   1. „Čí to koníčky, čí to?“
   2. „Rolnická“
   3. „Já mám koně“
   4. „Zpívaj, že si zpívaj“
  15. „Mocnáři“, báseň. Přednesla žákyně II. třídy měšťanské školy dívčí.
  16. Rakouská národní hymna.

 

Sbírka vynesla 17 K 85 h.

Po slavnosti bylo prázdno.

 

Hrázděra a Tlusťák.

Dle Věstníku Vládního částky I. 1914 rozdělil ministr kultu a vyučování pro nové šestiletí školního dozoru školní okres Uh. Hradiště – venkov na dva inspekční okresy a to: 1. inspekční okres Uh. Hradiště – venkov (soudní okres Uh. Hradiště a Uh. Ostroh) a 2. inspekční okres Uh. Hradiště – venkov (soudní okres Napajedla).

Pro 1. inspekční okres jmenován školním inspektorem posavadní školní inspektor celého okresu Leonard Hrázděra, cvičný učitel na ústavě ku vzdělání učitelů v Kroměříži a pro 2. inspekční okres ředitel dívčí měšťanské školy v Uh. Hradišti Rajmund Tlusťák, jemuž přidělen i okres Uh. Hradiště – město.

 

Okresní školní rada.

Členové c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti – venkov, kteří byli potvrzeni na nové šestiletí:

 1. Inocenc Obdržálek, místoděkan a farář v Bílovicích, jako zástupce církve římsko-katolické a pan David, jako zástupce náboženství mosaického.
 2. Cyril Babička, odborný učitel na měšťanské škole chlapecké ve Zlíně, jako odborník úřadu učitelského, zvolený učitelstvem škol měšťanských a František Vala, nadučitel v Otrokovicích, jako odborník úřadu učitelského, zvolený učitelstvem škol obecných.
 3. Jan Býček, rolník v Huštěnovicích; František Ouředníček, poštmistr v Hluku; František Štěpánek, zemský poslanec ve Zlíně a Matěj Vítek, starosta v Chylicích, jako zástupcové školních obcí.

 

Celá c. k. okresní školní rada sestává následovně:

 1. Předseda: c. k. místodržitelský rada V. Šťastný.
 2. C. k. okresní dozorčí školní:
  1. Leonard Hrázděra pro 1. inspekční okres.
  2. Rajmund Tlusťák pro 2. inspekční okres.
 3. Zástupcové náboženství:
  1. P. Dr. Inocenc Obdržálek.
  2. Pan David.
 4. Odborníci úřadu učitelského:
  1. Cyril Babička.
  2. František Vala, zvolen zapisovatelem.
 5. Zástupci školních obcí:
  1. Jan Býček.
  2. František Ouředníček, zvolen místopředsedou.
  3. František Štěpánek.
  4. Matěj Vítek.

 

Zemská školní rada.

Český odbor c. k. zemské školní rady v novém šestiletém období:

 1. Předseda: Jeho Excelence pan c. k. místodržitel Dr. Oktavián Regner svobodný pan Bleyleben, c. k. místodržitelský viceprezident Viktor Houdek.
 2. Referenti pro administrativní a ekonomické záležitosti:
  1. C. k. dvorní rada František Navrátil.
  2. C. k. místodržitelský rada Josef Switawský.
 3. C. k. zemští dozorcové školní:
  1. C. k. dvorní rada Ant. Krondl.
  2. Alois Vlk.
  3. Eduard Ouředníček.
  4. Dr. Jan Mayer.
 4. Zástupcové náboženských vyznání:
  1. Dr. Josef Pospíšil, prelát při stol. chrámu v Brně.
  2. Dr. František Ehrmann, kanovník v Olomouci.
  3. Dr. Ferdinand Císař, superintendent a farář v Kloboucích.
  4. Dr. Hugo Traub, profesor při II. české státní reálce v Brně.
 5. Členové stavu učitelského:
  1. C. k. vládní rada Antonín Kunz, ředitel c. k. ústavu učitelů v Brně.
  2. C. k. vládní rada Adolf Erhart, ředitel I. reálky české v Brně.
  3. C. k. vládní rada Dr. František Kameníček, ředitel I. gymnázia v Brně.
 6. Zástupcové zemského výboru:
  1. Josef Kadlčák, zemský a říšský poslanec ve Frýdlantě.
  2. Josef Havlík, zemský poslanec ve Velkých Hostěrádkách.
  3. Kuneš Sonntag, zemský poslanec v Brně.
  4. František Svoboda, zemský a říšský poslanec v Brně.
  5. Šimon Vacula, zemský poslanec v Habrovanech.
 7. Zástupce města Brna: Dr. Karel Engliš, zemský poslanec v Brně.

 

Jakub Krejčí.

Jakub Krejčí, učitel 1. třídy na zdejší chlapecké škole obecné, jmenován výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 15. prosince 1913, č. 37 334, nadučitelem na obecné škole smíšené v Hluku s nastoupením dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 6. ledna 1914, č. 6 002/13 ihned.

Na jeho místo na zdejší školu ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 7. ledna 1914, č. 113, zatímním učitelem Jaroslav Dvořák, kandidát učitelství ze Soběslavi v Čechách.

 

Jaroslav Dvořák.

Narodil se dne 26. ledna roku 1893 v Soběslavi v Čechách. Vychodiv obecnou a měšťanskou školu i jednoroční učební kurz spojený s měšťanskou školou tamtéž, vstoupil na c. k. ústav ku vzdělání učitelů v Soběslavi, kde nabyl dne 10. července 1913 vysvědčení učitelské dospělosti.

Dekretem slavné c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti ze dne 7. ledna 1914 ustanoven byl zatímním učitelem při čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci.

(Jinou rukou připsáno – Pak učil na Slovensku, tam ztratil nervy a zemřel před II. světovou válkou.)

 

Polévkové období.

Dne 28. února ukončeno polévkové období zdejšího polévkového ústavu. Za celou dobu od 1. listopadu do 28. února bylo průměrně denně rozdáno 82 porcí.

 

Vizitace.

Dne 3., 6. a 7. března vizitoval c. k. okresní dozorce školní Leonard Hrázděra zdejší obecnou a měšťanskou školu chlapeckou.

Výsledek vizitace dle zprávy c. k. školní rady okresní ze dne 18. dubna 1914, č. 1 122, byl následující:

a) na škole obecné:

Docházka do školy jest velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce a výkresy ve třídě 4. A uspokojivé a celkové výsledky vyučovací v jedné třídě dobré, v ostatních velmi dobré, v jazyku pak německém dobré.

b) na škole měšťanské:

Docházka do školy jest velmi pilná, kázeň v ní velmi dobrá, písemné práce velmi uspokojivé, výkresy uspokojivé a výsledky vyučovací v jednotlivých předmětech z největší části velmi dobré, částečně pak dobré.

 

Zkouška z náboženství.

Dne 16. června konala se kostelní vizitace, po níž byli žáci vyzkoušeni z náboženství. Zkoušce byl přítomen Dr. Jan Láska, kanovník z Kroměříže.

 

Zakončení.

Školní rok 1913 – 14 zakončen dle výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 8. června 1914, č. 16 338; int. c. k. okresní školní radou ze dne 18. června 1914, č. 2 653 dne 27. června 1914.

 

Pohyb žactva a návštěva:

První třída obecná: 41 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 41 žáků na konci školního roku; prospělo 36 žáků; neprospělo 5 žáků; absence omluvená 4,4 %; neomluvená 0,1 %.

Druhá třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 5 žáků vstoupilo; 3 vystoupili; 38 žáků na konci školního roku; prospělo 33 žáků; neprospělo 5 žáků; absence omluvená 3,2 %; neomluvená 0,3 %.

Třetí třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 1 žák vstoupil; 2 žáci vystoupili; 35 žáků na konci školního roku; prospělo 29 žáků; neprospělo 6 žáků; absence omluvená 3,9 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 42 žáků na počátku školního roku; 3 žáci nově vstoupili; 1 žák vystoupil; 44 žáků na konci školního roku; prospělo 34 žáků; neprospělo 10 žáků; absence omluvená 3,6 %, neomluvená 0,2 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 58 žáků na počátku školního roku; 8 žáků vystoupilo; 4 nově vstoupili; 54 žáků na konci školního roku; 10 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 49 žáků; 5 žáků neprospělo; absence omluvená 3 %; neomluvená 0,5 %.

 

První třída měšťanská: 59 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 1 žák nově vstoupil; 56 žáků na konci školního roku; 5 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 39 žáků; 17 žáků neprospělo; absence omluvená 2,6 %; neomluvená 0,1 %.

Druhá třída měšťanská: 38 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 35 žáků na konci školního roku; 7 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 33 žáků; neprospěli 2 žáci; absence omluvená 4 %; neomluvená 0,1 %.

Třetí třída měšťanská: 23 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 2 žáci nově vstoupili; 23 žáků na konci školního roku; 23 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; 23 žáků prospělo; absence omluvená 3,2 %; neomluvená 0,1 %.

 


JEHO C. K. VÝSOST
PAN ARCIVÉVODA FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE
A JEHO VYSOCE UROZENÁ
CHOŤ PANÍ VÉVODKYNĚ Z HOHENBERSŮ.
STALI SE V NEDĚLI, DNE 28. ČERVNA 1914 V SARAJEVĚ OBĚŤMI SPÁCHANÉHO NA NĚ ATENTÁTU A ZEMŘELI NÁSLEDKEM ZRANĚNÍ.
J. V. FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE, NÁSLEDNÍK TRŮNU, NAROZEN DNE 18. PROSINCE 1863 VE ŠT. HRADCI,
J. V. ŽOFIE VÉVODKYNĚ Z HOHENBERSŮ, ROZENÁ HRABĚNKA CHOTKOVÁ.


VE ČTVRTEK DNE 20. SRPNA 1914 RÁNO O 1 HODINĚ 20 MINUTÁCH
ZEMŘEL SVATÝ OTEC PIUS X.
ISNIS ARDENS – OHEŇ PLANOUCÍ
SVATÝ OTEC PIUS X., RODNÝM JMÉNEM JOSEF SARTO, NAROZEN 2. ČERVNA 1835 V RIESE V BENÁTSKU, ZVOLEN PAPEŽEM DNE 4. SRPNA 1903.

Světová válka.

Atentát sarajevský, spředený v Bělehradě, spáchal srbský student Princip mezi 10 a 11 hodinou dopoledne.

Po zlotřilém atentátu, jehož vyšetřování objevilo věci tak závažné, že naše mocnářství podalo Srbsku ostrou nótu, po jejímž odmítnutí byla Srbsku dne 28. července vypovězena válka.

V noci z úterka na středu, ze dne 28. na 29. července o 1 hodině 30 minutách, padly první výstřely ze Srbska při ničení mostu z Bělehradu do Zemuně na naše vojsko, nalézající se u Zemuně k ochraně mostu a pobřeží a roznítily požár světové války.

 

Následník trůnu.

Následníkem trůnu stal se J. V. arcivévoda Karel František Josef, narozený 17. srpna 1887.

 

Šťastný.

Prvním červencem byl c. k. dvorní rada Vilém Šťastný zproštěn správy okresního hejtmanství uherskohradišťského a vstoupil do výslužby. Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo mu nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. května 1914 uděliti titul c. k. dvorního rady s prominutím poplatků.

 

JUDr. Januštík.

Prvním červencem správu c. k. okresního hejtmanství převzal c. k. okresní komisař JUDr. Josef Januštík, jenž dosud působil v prezidiu moravského místodržitelství v Brně.

 

Nábělek.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 15. července 1914, č. 19 364, byl učitel II. třídy Ladislav Nábělek, zatímně službou přidělený zdejší obecné škole chlapecké, jmenován definitivním učitelem I. třídy při téže škole s nastoupením služby dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 25. července 1914, č. 3 297, dne 1. září 1914.

 

P. Josef Hanák.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 15. července 1914, č. 19 411, byl zatímní učitel náboženství při zdejších školách měšťanských P. Josef Hanák jmenován při těch školách definitivně, počínajíc 1. srpnem 1914.

 

Učitelé v činné službě vojenské.

Na základě všeobecné mobilizace vstoupili ze zdejšího sboru učitelského dne 1. srpna do činné služby vojenské učitel I. třídy Max. Hložek a odborný učitel Josef Galuška.

 

V Bzenci dne 31. srpna 1914. Petr Hyvnar, ředitel.

 

Školní rok 1914 – 1915

Výsledek zápisu.

 
a) Žáci dle národnosti a náboženských vyznání.
 

První třída obecná: celkem 50 žáků; 50 vyznání katolického, 50 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 41 žáků; 41 vyznání katolického, 41 národnosti české.

Třetí třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 39 žáků; 39 vyznání katolického, 39 národnosti české.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 58 žáků; 58 vyznání katolického, 58 národnosti české.

 

První třída měšťanská: celkem 51 žáků; 51 vyznání katolického, 51 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 34 žáků; 34 vyznání katolického, 34 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 23 žáků; 23 vyznání katolického, 23 národnosti české.

 
b) Dle bydliště.
 

První třída obecná chlapecká: žáků 50 – 47 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 41 – 37 Bzenec město; 4 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 36 – 35 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 39 – 36 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 58 – 52 Bzenec město; 4 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 51 – 32 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Domanín; 2 Nedakonice; 2 Písek; 1 Polešovice; 1 Syrovín; 4 Temnice; 6 Vracov; 1 Žeravice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 34 – 17 Bzenec město; 3 Domanín; 1 Nedakonice; 2 Písek; 1 Syrovín; 2 Temnice; 4 Vracov; 4 Žeravice.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 23 – 6 Bzenec město; 1 Domanín; 1 Hostějov; 3 Písek; 1 Syrovín; 4 Temnice; 5 Vracov; 1 Újezdec; 1 Žeravice.

 

Učitelský sbor.

 1. Ředitel: Petr Hyvnar.
 2. Učitelé měšťanské školy: katecheta – P. Josef Hanák; odborní učitelé – Jan Gartner, I. skupina; Karel Dvořáček, III. skupina; Josef Galuška, II. skupina.
 3. Učitelé školy obecné: učitel náboženství – P. Antonín Sedláček, děkan; katecheta – P. Josef Hanák; učitelé I. třídy – Julius Paleček, Max. Hložek, Ladislav Nábělek; učitel II. třídy Jindřich Kotas; zatímní učitel Jaroslav Dvořák.

 

Krondl a Kunz.

Počátkem školního roku odešel do výslužby zemský inspektor c. k. dvorní rada Antonín Krondl.

jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. září 1914 nejmilostivěji jmenovati ředitele českého ústavu ku vzdělání učitelů v Brně, vládního radu Antonína Kunze, zemským školdozorcem pro agendu, která byla přidělena c. k. dvornímu radovi Antonínu Krondlovi.

 

Jmeniny J. V.

Dne 4. října účastnili se žáci i se sborem učitelským slavných služeb Božích, konaných na oslavu Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

 

Jmeniny J. V. zemřelé císařovny Alžběty.

Dne 19. listopadu účastnili se žáci i se sborem učitelským služeb Božích, konaných na památku J. V. zemřelé císařovny Alžběty.

 

Nový papež.

Ve čtvrtek dne 3. září zvolen byl papežem Giacomo della Chiesa, kardinál v Bologně a přijal jméno Benedikt XV. Narodil se dne 21. listopadu 1854 v Janově.

 

Druhý prosinec.

Dne 2. prosince konala se společně s dívčí školou oslava výročí nastoupení na trůn J. V. císaře a krále Františka Josefa I. s následujícím programem a s ní byl spojen IV. Dětský den.

 1. O osmé hodině dopoledne konány slavné služby Boží, jichž účastnilo se veškeré žactvo s celým sborem učitelským.
 2. Po službách Božích v tělocvičně školní slavnost, jíž účastnilo se i farní duchovenstvo.
  1. Proslov o významu dne 2. prosince. Promluvil učitel náboženství P. Josef Hanák.
  2. „Modlitba za vlast.“ Zazpívala dívčí měšťanská škola.
  3. „Rodné zemi.“ Báseň od A. Heyduka. Přednesl František Fridrich, žák III. třídy měšťanské školy chlapecké.
  4. „Mocnáři.“ Přednesla žákyně měšťanské školy dívčí.
  5. „Rolnická.“ Zazpívala měšťanská škola dívčí.
  6. „Co vypravoval vysloužilec.“ „Ve stínu lípy“ od Svatopluka Čecha. Přednesla žákyně dívčí měšťanské školy.
  7. „Říše rakouská nepomine.“ Přednesl Jan Kyler, žák II. třídy měšťanské školy chlapecké.
  8. „Vlast.“ Báseň od A. Heyduka. Přednesla žákyně měšťanské školy dívčí.
  9. „Zachovej nám Hospodine.“ Přednesla žákyně měšťanské školy dívčí.
  10. Rakouská národní hymna.

 

Sbírka ve prospěch osiřelých a opuštěných dětí činila 20 K 31 h.

 

Vizitace.

Dne 22. prosince, 16. a 19. ledna vizitoval c. k. okresní dozorce školní p. Leonard Hrázděra zdejší obecnou i měšťanskou školu chlapeckou.

 

Výsledek vizitace dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 27. února 1915, č. 606 a 607, byl následující:

a) Škola obecná.

Docházka do školy pilná, kázeň velmi dobrá, písemné práce uspokojivé, výkresy velmi uspokojivé a celkové výsledky vyučující dobré, částečně též velmi dobré.

 

b) Škola měšťanská.

Docházka do školy pilná, kázeň velmi dobrá, písemné práce a výkresy dílem uspokojivé, dílem velmi uspokojivé a celkové výsledky vyučovací z větší části velmi dobré, z menší dobré.

 

Jindřich Kotas.

Dne 1. února nastoupil vojenskou službu učitel Jindřich Kotas, byv uznán způsobilým k vojenské službě při přehlídce domobranecké dne 18. prosince 1914 v Uh. Ostrohu.

 

Soupis obilí.

Dne 28. února 1915 byl vykonán soupis obilí v celé říši. Pro město Bzenec do komise soupisné c. k. hejtmanstvím v Uh. Hradišti byli z učitelstva jmenováni důvěrníky ředitel chlapecké školy Petr Hyvnar a odborný učitel Jan Gartner. Práce soupisu mimo jmenované účastnili se všichni učitelé škol chlapeckých i učitelské osoby škol dívčích.

 

Polévkový ústav.

Koncem března ukončila se činnost polévkového ústavu. Od 1. listopadu do 31. března bylo průměrně denně podělováno 58 žáků a žákyň. Celkem bylo rozdáno 5 050 porcí. Hotovost polévkového ústavu byla 1 371 K 89 h, výlohy 169 K 66 h; zbývá pro příští rok 1 202 K 23 h.

Polévkovému ústavu bylo darováno různými příznivci školy sádlo, mouka, luštěniny, brambory, zelenina, koření i hotové peníze.

 

Karla Řídká.

Dne 12. dubna 1915 c. k. okresní školní rada výnosem číslo 1 297 přidělila výpomocně po dobu mimořádných válečných poměrů kandidátku učitelství slečnu Karlu Řídkou chlapecké škole obecné s nastoupením služby ihned.

 

Eduard Ouředníček.

Dne 26., 27. a 28. dubna vizitoval zdejší dívčí školu obecnou a měšťanskou c. k. zemský dozorce školní p. Eduard Ouředníček. Přitom prohlédl si i obecnou a měšťanskou školu chlapeckou, dal si představiti oba sbory učitelské, vykonal inspekci 4. B třídy obecné školy chlapecké, pan učitel Julius Paleček, byl přítomen vyučování němčiny v I. třídě měšťanské školy, ředitel Petr Hyvnar. Po ukončení vizitace dívčí školy měl poradu, jíž se účastnily i oba sbory školy chlapecké.

 

Školní spořitelna.

Ve školním roce ušetřili žáci 215 K 56 h a tuto částku uložili do školní spořitelny. Hotovost veškerých vkladů pro příští školní rok činí 1 765 K 47 h.

 

Sbírky.

V této válečné době projevovali vlastenecké smýšlení žáci hojnými sbírkami mezi sebou ve prospěch bojujících vojínů, ve prospěch raněných a onemocnělých vojínů, ve prospěch vdov a sirotků po vojínech padlých, ochotně konali různé vlastenecké práce.

 1. Ve prospěch Červeného kříže sebrali 18 K 77 h.
 2. Na umělé údy (protézy) 19 K 20 h a pro vdovy a sirotky 25 K.
 3. Ochotně provedli sbírku válečných kovů.
 4. Ušili 1 500 párů papírových podešev.
 5. Kupovali válečné kokardy po 30 h a nosili je jako odznak citu vlasteneckého.

 

Za to bylo 175 žáků poděleno pamětními listy, vydanými ústavem pro všeobecnou zbrojnou moc ve Vídni.

 

Z obecné školy pamětní list obdrželi žáci:

 

Z 1. třídy. Látal Antonín, Šatava Josef, Vašík Vincenc, Vašík Emil, Potůček Antonín, Hostýnek Otakar, Kuchař Bedřich, Rataj Ludvík, Formánek Josef, Gazda Jan, Gajdušek Karel, Novák Josef, Fridrich Josef, Holek Josef, Jakša Karel, Mašek František, Varadínek Antonín, Kutný Stanislav, Strážnický Josef, Gangl Bedřich, Němeček František, Paula František, Kučera František, Bunža Bohumil, Píštěk František, Bezchleb Antonín, Kocman Zdeněk a Jelínek František; celkem 28.

 

Z 2. třídy: Derka Ludvík, Havlík Bohuslav, Jakša František ml., Jakša František st., Kutný Pavel, Kaštalán Jaroslav, Kypr Robert, Kotek Jan, Mlček Ludvík, Novák Bedřich, Jurečka Pavel, Ostrezý František, Reizenthaler Vladimír, Rychmach František, Samson Jan, Slavík Ludvík, Straka Stanislav, Strážnický František, Škoda Jaroslav, Vaňhara Jaroslav, Valštýn František, Zapletal Josef; celkem 22.

 

Z 3. třídy: Procházka Ferdinand, Kovalčík Pavel, Valštýn Bedřich, Kunický František, Opravil Ludvík, Holek Tomáš, Vojtěch Jaroslav, Michalík Klement, Gazda Antonín, Válek Jaroslav, Mráz František, Klučka Jan, Ruth Josef, Rychmach Filip, Jakša Antonín, Píštěk Josef, Bukvald Jan, Plšek Jan, Hostýnek Bohumil, Pech Josef, Jelínek Jaroslav, Palíšek Josef, Šebesta Jindřich, Novák Jan, Vašík Josef, Pospěch Rudolf, Orlický Stanislav, Palán Karel; celkem 28.

 

Ze 4. A třídy: Šebesta Pavel, Laga František, Michálek Karel, Gernert Karel, Bukvald Josef, Slavík Stanislav, Bystřický Alois, Reizenthaler Bedřich, Biča Karel, Auštecký František, Vávra Oldřich, Kučera Pavel, Látal Otakar, Gazda Antonín, Tvarůžek Pavel, Jandl Karel, Jaroš Eduard, Kníže Karel, Adamčík Filip, Šebesta Bedřich, Minaříček Josef, Brázda Josef, Hostecký Ferdinand, Daněček Alois, Vašík František, Kaštalán Antonín; celkem 26.

 

Ze 4. B třídy: Daněček Josef, Gernert František, Holakovský Josef, Indruch František, Klučka František, Koutný Antonín, Navrátil Ludvík, Pavka Jan, Repík Václav, Rychmach František, Vašík Vladimír, Votruba Josef; celkem 12.

 

Z měšťanské školy obdrželi pamětní list žáci:

 

Z I. třídy: Gasnárek Tomáš, Pres František, Pres Vavřinec, Dřímal Bohumil, Assman František, Píštěk Josef, Brandtner Rudolf, Březina Vladimír, Šnek Jan, Jandásek Josef, Rýpal Jan, Gerstberger Josef, Horký Josef, Sova Ludvík, Domanský Eduard, Rataj Filip, Ryzák Josef, Kováč Pavel, Kudláč Rostislav, Dřímal Josef, Kolmaš Josef, Michálek Josef; celkem 22.

 

Z II. třídy: Bareš František, Bič Stanislav, Čech František, Dřímal Jan, Horák František, Horký Martin, Jaroš Bedřich, Kotek Bohuslav, Koutný František, Kozina František, Kyler Jan, Mach Ferdinand, Martykán František, Pres Josef, Prokeš Alois, Somr František, Střižík František, Střižík Melichar, Vašík Vladimír; celkem 19.

 

Z III. třídy: Hylš Josef, Pospěch Bořivoj, Somr Kliment, Krásný Pavel, Němeček Karel, Zemánek Jakub, Mikulík Štěpán, Martínek Štěpán, Klema Jakub, Janíček František, Strýček Bořivoj; celkem 11.

 

Vlastenecká činnost učitelstva.

Též učitelstvo projevovalo plně vlastenecké smýšlení a účastnilo se ochotně všech vlasteneckých prací.

 1. Hned v počátku válečné doby, v měsíci srpnu, zřízen byl v místě fond pro podporování raněných a onemocnělých vojínů místních. Do fondu toho skládaly se sbírky, různé dobrovolné dary, pokuty z vyrovnaných rozepří. Pro řízení toho fondu sestaven byl podpůrný výbor a z učitelstva místního do něho byli povoláni c. k. inspektor a ředitel dívčí školy Josef Okoun, ředitel chlapecké školy Petr Hyvnar, katecheta P. Josef Hanák a kooperátor P. Alois Volný. Předsedou výboru zvolen starosta obce Leopold Skála, pokladníkem Petr Hyvnar a zapisovatelem P. Alois Volný. Mimo jmenované byli ještě členy výboru MUDr. Rudolf Polášek; Pavel Bič, mistr a městský radní; Pavel Jurečka, rolník a městský radní; Pavel Rachvala, rolník a městský radní; Pavel Novák, rolník a člen výboru; Josef Koutný, rolník; Josef Muck, důchodní velkostatku; Heřman Ježek, malíř a člen výboru; Jan Jakša, hostinský a člen výboru; Filip Sigmund, rolník a člen výboru a Matěj Sýkora, rolník a člen výboru.
  První sbírka byla dům od domu dne 23. srpna 1915 ve prospěch Červeného Kříže, jíž provedli všichni členové podpůrného výboru a vynesla 3 193 K 08 h. Z toho věnováno jmenovanému účelu 2 500 K a odvedeno c. k. okresnímu hejtmanství v Uh. Hradišti. Zbytek 693 K 08 h byl složen jako základ na fond pro místní raněné a onemocnělé vojíny a rodiny padlých.
  Druhá sbírka dům od domu byla dne 11. dubna 1915 ve prospěch protéz a vynesla 1 442 K 39 h. Z toho posláno na jmenovaný účel 400 K ústředí starostenských sborů v Brně jako sběrateli a zbytek 1 042 K 39 h uložen opět na fond pro místní raněné a onemocnělé vojíny a rodiny padlých.
 2. Psali žádosti na různá vojenská velitelství, aby vojínům v činné službě vojenské byla udělena dovolená na výpomoc ženám a starým rodičům k vykonání různých polních prací i za jiným účelem.
 3. Dne 28. února 1915 provedli soupis obilí v místě.
 4. Řídili veškeré vlastenecké sbírky a práce žáků.
 5. Kupovali válečné kokardy a obraz J. V. císaře a krále, kterými se ozdobovali, aby takto projevovali na venek vlastenecké smýšlení a byli příkladem svým žákům a obecenstvu.
 6. Roztřídili žáky sebranou v měsíci květnu válečnou sbírku kovů. Sebráno 80 kg mosazi, 10 kg zinku, 14 kg mědi, 14 kg olova a 8 kg cínu. Též při tom byly 2 zlaté náušnice. Vše bylo dne 29. května zasláno c. k. dělostřeleckému ústavu ve Vídni.

 

Pohyb žactva a návštěva.

První třída obecná: 50 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 49 žáků na konci školního roku; prospělo 43 žáků; neprospělo 6 žáků; absence omluvená 8,4 %.

Druhá třída obecná: 41 žáků na počátku školního roku; 1 žák nově vstoupil; 41 žáků na konci školního roku; prospělo 37 žáků; neprospělo 6 žáků; absence omluvená 7,5 %.

Třetí třída obecná: 35 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vstoupili; 2 žáci vystoupili; 35 žáků na konci školního roku; prospělo 34 žáků; neprospěl 1 žák; absence omluvená 9,7 %; neomluvená 0,2 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 39 žáků na počátku školního roku; 1 žák nově vstoupil; 1 žák vystoupil; 39 žáků na konci školního roku; prospělo 34 žáků; neprospělo 5 žáků; absence omluvená 12,4 %, neomluvená 1,3 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 58 žáků na počátku školního roku; 9 žáků vystoupilo; 1 nově vstoupil; 50 žáků na konci školního roku; 5 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 40 žáků; 10 žáků neprospělo; absence omluvená 22,8 %; neomluvená 0,5 %.

 

První třída měšťanská: 51 žáků na počátku školního roku; 7 žáků vystoupilo; 1 žák nově vstoupil; 45 žáků na konci školního roku; 5 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 40 žáků; 5 žáků neprospělo; absence omluvená 20,3 %; neomluvená 0,2 %.

Druhá třída měšťanská: 33 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 33 žáků na konci školního roku; 7 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; prospělo 33 žáků; absence omluvená 11,6 %.

Třetí třída měšťanská: 22 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 2 žáci nově vstoupili; 22 žáků na konci školního roku; 22 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; 22 žáků prospělo; absence omluvená 10,1 %; neomluvená 0,05 %.

 

Školní rok zakončen 30. června slavnými službami Božími.

 

Kostelíček sv. Floriána.

Dne 15. září vyhořel kostelíček sv. Floriána na Starém hradě. O 7 hodině večer přišla bouře a blesk sjel do kostelíčka. Kostelíček dal postaviti Kryštof hrabě z Proskova r. 1702.

 

Socha Panny Marie.

Nejdůstojnější pan prelát Dr. Jan Pospíšil, kanovník v Olomouci, dal postaviti sochu Panny Marie na náměstí císaře Františka Josefa I. a vysvětil ji o pouti bzenecké dne 15. srpna. Cena sochy 15 000 K.

V Bzenci dne 31. srpna 1915. Petr Hyvnar, ředitel.