Školní rok 1905 – 1906

Přehled zápisu do obecných a měšťanských škol chlapecké a dívčí:

 

Obecná škola chlapecká.

První třída: 35 žáků na počátku školního roku.

Druhá třída: 43 žáků na počátku školního roku.

Třetí třída: 45 žáků na počátku školního roku, z nichž byl 1 žák židovského vyznání.

Čtvrtá třída: 104 žáků ve dvou třídách na počátku školního roku.

 

Obecná škola dívčí.

První třída: 51 žákyň na počátku školního roku.

Druhá třída: 37 žákyň na počátku školního roku.

Třetí třída: 46 žákyň na počátku školního roku, z nichž byla 1 žákyně židovského vyznání.

Čtvrtá třída: 85 žákyň ve dvou třídách na počátku školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 56 žáků na počátku školního roku; 51 na konci školního roku.

Druhá třída: 27 žáků na počátku školního roku; 32 na konci školního roku; 2 Židé.

Třetí třída: 26 žáků na počátku školního roku; 24 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 38 žákyň na počátku školního roku; 35 na konci školního roku; 1 Žid.

Druhá třída: 32 žákyň na počátku školního roku; 29 na konci školního roku; 1 Žid.

Třetí třída: 27 žákyň na počátku školního roku; 25 na konci školního roku; 1 Žid.

 

Školní rok se zahájil dne 1. září slavnými službami Božími.

 

Ve složení místní školní rady neudála se žádná změna.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 23. srpna tohoto roku č. 2 389 ustanoven byl zatímní učitel obecné školy chlapecké Josef Janota zatímním učitelem při obecné škole v Nedakonicích, kde nastoupil dne 1. září 1905.

 

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 28. července 1905, č. 14 744 ustanovena byla odbornou učitelkou dívčí školy měšťanské Marie Vojtecká, zatímní učitelka dívčí obecné školy v Kelči.

 

Pobočka při 4. třídě obecné školy dívčí se povolila výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 28. 7. 1906, č. 14 674 (výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 23. 8. 05, č. 2 222)

 

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 21. srpna 1905 č. 2 385 svěřila se až na další rozhodnutí řediteli Josefu Okounovi správa obecné školy dívčí.

 

Učitelem zatímním při obecné škole chlapecké ustanovila c. k. okresní školní rada výnosem ze dne 28. srpna 1905 č. 2 390 Engelberta Odstrčila, zatímního učitele obecné školy v Polešovicích.

 

Zatímními učitelkami obecné školy dívčí jmenovala c. k. okresní školní rada Marii Fibichovou, zatímní učitelku v Napajedlích (výnosem ze dne 15. srpna 1905 č. 2 244) a čekatelku úřadu učitelského Boženu Navrátilovou (výnosem ze dne 1. srpna 1905 č. 2 151).

 

Stav sboru učitelského.

 1. Ředitel: Josef Okoun;
 2. Zatímní učitel náboženství: P. Josef Hanák;
 3. Petr Hyvnar, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 4. Jan Gartner, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 5. František Kouba, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 6. Marie Průšová, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 7. Marie Kočí, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 8. Marie Vojtecká, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 9. Vladimír Sahánek, učitel I. třídy – obecná škola chlapecká;
 10. František Hajn, učitel I. třídy – obecná škola chlapecká;
 11. Maxmilián Hložek, učitel II. třídy – obecná škola chlapecká;
 12. Engelbert Odstrčil, zatímní učitel – obecná škola chlapecká;
 13. Metoděj Dobiáš, zatímní učitel – obecná škola chlapecká;
 14. Marie Zdobinská, učitelka I. třídy – obecná škola dívčí;
 15. Klementina Bartošová, učitelka II. třídy – obecná škola dívčí;
 16. Marie Fibichová, učitelka II. třídy – obecná škola dívčí;
 17. Marie Minaříková, zatímní učitelka – obecná škola dívčí;
 18. Božena Navrátilová, zatímní učitelka – obecná škola dívčí;
 19. Bohuslava Červenková – výpomocná učitelka ženských ručních prací na obecné a měšťanské škole.

 

Engelbert Odstrčil.

Narodil se v Bzenci na Moravě dne 6. září 1882. Navštěvoval šestitřídní školu obecnou tamtéž. Na to vzdělával se na zemské vyšší reálce v Telči v letech 1896 – 1903, kdež podrobil se zkoušce maturitní a vysvědčení maturitního nabyl dne 2. července 1903 (č. 17).

Pak vstoupil do 4. ročníku pedagogia v Příboře, kdež nabyl vysvědčení dospělosti pro školy obecné dne 15. července 1904 (č. 41).

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 16. srpna 1904 (č. 1 932) ustanoven podučitelem prozatímním na šestitřídní obecné škole v Polešovicích, kdež nastoupil službu dne 17. října 1904, supluje před tím od 1. září za churavého učitele v Kudlovicích u Napajedel. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 23. srpna 1905 č. 2 390 ustanoven prozatímním učitelem II. třídy na čtyřtřídní obecnou školu chlapeckou v Bzenci, kdež od 1. září 1905 působí.

 

Božena Navrátilová.

Narodila se 6. listopadu 1886 v Holubicích na Moravě. Zde navštěvovala dvojtřídní školu, načež byla přijata do 3. třídy cvičné školy při c. k. ústavě ku vzdělání učitelek v Brně, kdež navštěvovala také školu měšťanskou a čtyři ročníky téhož ústavu ve školních letech 1901/2 – 1904/5. Zde nabyla vysvědčení dospělosti pro školy obecné 10. července 1905, č. 36.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 1. srpna 1905, č. 2 151 ustanovena byla zatímní učitelkou při čtyřtřídní obecné škole v Bzenci, kdež působí od 1. září 1905.

 

Marie Vojtecká.

Narodila se 26. května 1881 v Hranicích na Moravě, kde také vychodila trojtřídní německou školu měšťanskou. V letech 1896 – 1900 studovala kníže – arcib. ústav ku vzdělání učitelek v Olomouci. R. 1900 nabyla vysvědčení dospělosti pro školy obecné s vyučovacím jazykem německým a byla jmenována prozatímní podučitelkou při čtyřtřídní škole obecné v Hrabůvce u Vítkovic. Po vykonané zkoušce způsobilosti učitelské pro školy obecné s vyučovacím jazykem českým ustanovena byla prozatímní podučitelkou při pětitřídní škole obecné v Kelči. R. 1905 podnikla zkoušku k dosažení způsobilosti učiti na školách měšťanských ze skupiny gramaticko – historické pro školy měšťanské s vyučovacím jazykem českým. Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 28. července 1905, č. 14 744 ustanovena byla učitelkou při měšťanské škole dívčí v Bzenci.

 

Marie Fibichová.

Narodila se 14. března 1880 v Tvarožné na Moravě, kdež chodila do prvé třídy tamní trojtřídní školy. Na to navštěvovala šestitřídní obecnou školu dívčí v Brně v Huttově ulici. Vybyvši II. a III. třídu měšťanské školy při c. k. ústavě ku vzdělání učitelek v Brně, navštěvovala čtyři ročníky téhož ústavu v letech 1894/5 – 1898/9. Vysvědčení dospělosti pro školy obecné nabyla 7. července 1890 a byla výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 16. října 1899 ustanovena zatímní podučitelkou na čtyřtřídní obecné škole ve Veselí nad Moravou, kdež působila od 1. listopadu 1899 do 1. září 1904. Dne 9. listopadu 1901 nabyla vysvědčení způsobilosti pro školy obecné. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 28. července 1904 jmenována byla prozatímní podučitelkou na pětitřídní škole obecné v Napajedlích, kde působila do 1. září 1905. Na to ustanovena byla zatímní učitelkou na čtyřtřídní obecné škole dívčí v Bzenci, kde od 1. září 1905 působí. Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 3. listopadu 1905 ustanovena jest učitelkou II. třídy při téže škole.

 

Marie Minaříková.

Narodila se 6. října 1882 v Blatnici na Moravě, kdež vychodila tamější pětitřídní školu obecnou. Vybivši tři třídy školy měšťanské v Uherském Ostrohu, absolvovala c. k. ústav pro výchovu učitelek v Brně a v letech 1897/8 – 1900/1. Zde nabyla vysvědčení dospělosti pro školy obecné 9. července 1901. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. září 1901 č. 1 428 ustanovena zatímní podučitelkou při pětitřídní obecné škole v Buchlovicích, kdež působila od 1. října 1901 do 15. května 1905. Dne 14. listopadu 1903 nabyla vysvědčení způsobilosti pro školy obecné. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 4. května 1905 č. 1 248 ustanovena zatímní učitelkou na čtyřtřídní dívčí obecné škole v Bzenci, kdež od 16. května 1905 až dosud působí.

 

Klementina Bartošová.

Narodila se dvacátého třetího dne měsíce srpna 1875 ve Vizovicích na Moravě, kdež vychodila čtyřtřídní obecnou školu. Pak navštěvovala pětitřídní obecnou školu dívčí ve Valašském Meziříčí, šestitřídní obecnou školu dívčí v Přerově a měšťanskou v Kroměříži. V letech 1891/2 – 1894/5 absolvovala c. k. ústav ku vzdělání učitelek v Brně, kdež obdržela 8. července 1895 vysvědčení dospělosti pro školy obecné.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 14. srpna 1895 č. 1 602 ustanovena zatímní podučitelkou při trojtřídní obecné škole v Šumicích, kdež působila od 1. září 1895 do 31. července 1897.

Výnosem c. k. okresní školní rady byla později ustanovena zatímní podučitelkou při dvojtřídní obecné škole ve Velké Lhotě, kdež působila od 1. září 1897 do 31. října 1898.

V měsíci květnu 1898 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti před c. k. zkušební komisí v Příboře.

Výnosem c. k. okresní školní rady byla později jmenována zatímní podučitelkou při čtyřtřídní obecné škole dívčí v Bzenci, kdež působí od 1. listopadu 1898.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 3. ledna 1899 č. 15 872 ustanovena definitivně při téže škole.

 

Dne 13. a 14. listopadu vykonal c. k. okresní dozorce škol Alois Bouda inspekci obecných škol, chlapecké a dívčí, a vyslovil úplnou spokojenost z dosažených výsledků učebních.

 

Pan c. k. místodržitelský rada a předseda c. k. okresní školní rady, Zdenko Wacha, byl jmenován představeným prezidiální kanceláře Jeho Excelence pana c. k. místodržitele v Brně, opustil koncem prosince 1905 své působiště; ředitel osobně mu poděkoval za prokázaná dobrodiní zdejším školám, a zvláště za přispění při zřizování polévkového ústavu.

 

Dne 9. února zahájil pan c. k. okresní dozorce škol inspekci měšťanských škol, v níž pokračoval dne 28. dubna a vyslovil po té v konferenci svou úplnou spokojenost z výsledků vyučovacích, jež shledány z valné části velmi uspokojivými, z části uspokojivými.

 

Vynesením ze dne 9. února 1906 č. 26 915 intimovaným c. k. okresní školní radou výnosem ze dne 18. února 1906 č. 425, sdělila c. k. zemská školní rada, že zemský výbor nepřivolil k systemizování druhého místa ředitelského pro dívčí školu měšťanskou, jelikož při zřízení jejím ustanovil podmínku, aby podřízena byla pod společnou správou ředitele chlapecké školy měšťanské, na kterémžto stanovisku trvá. Okresní školní rada se tudíž vyzývá, aby zařídila, čeho třeba za účelem opětného obsazení místa nadučitelského při dívčí škole.

 

Dne 15. února se ujal úřadu pan c. k. místodržitelský rada Josef Schoch, přeložený do Uherského Hradiště z Třebíče.

 

Ordinariátním komisařem zdejších měšťanských škol jmenovala knížecí arcibiskupská konsistoř v Olomouci důstojného pana Antonína Sedláčka, děkana zdejšího.

 

Dne 30. března zakončilo se období podělování chudobných polévkou. Na provoz přispěli: paní hraběnka Amálie z Reichenbachu a Lesonic 200 K; Občanská záložna 100 K; místní školní rada poskytovala otop a dobrodinci někteří darovali potraviny. Obsluhu a vaření obstarávala manželka školníkova za měsíční remuneraci 11 K; v podělování polévky se střídaly učitelky obecné školy dívčí.

 

Dne 21. dubna vykonali žáci a žákyně měšťanských škol vycházku do Kyjova, kde navštívili výstavu slovenských malířů a tamější sklárny.

 

Dne 16. května konala se zkouška z náboženství, kterou řídil nejdůstojnější pan kanovník Adolf Koutný z Kroměříže.

 

Dne 30. května navštívil p. c. k. místodržitelský rada Josef Schoch zdejší obecné a měšťanské školy a prohlédl si jejich místnosti.

 

Dne 28. června žactvo vyšších tříd obecných a měšťanských škol se sborem učitelským uvítalo Jeho Veličenstvo, císaře a krále Františka Josefa I. na severním nádraží, jenž tudy jel ke slavnosti střelců do Moravské Ostravy.

 

Dne 29. června se uspořádala výstavka výkresů žáků a žákyň měšťanských škol a ženských ručních prací obecné a měšťanské školy dívčí, hojně obecenstvem navštívená.

 

Školní rok se zakončil dne 30. června slavnou mší svatou, po níž v kreslírně za přítomnosti členů místní školní rady měl ředitel proslov na rozloučenou se žáky a žákyněmi 3. třídy měšťanských škol.

 

Ve školním roce 1905/6 přijal ředitel od dobrodinců mládeže školní, celkem 379 K 50 h na zakoupení věcných potřeb, obuvi a šatstva chudým žákům.

Přispěla hlavně Občanská záložna 200 K; Ludvík Frankl 10 K; Dr. Rudolf Polášek z porovnání pře s Leopoldem Sommerem 20 K; týž sbírkou vykonanou při slavnosti padesátiletého nastoupení služby důchodního velkostatku pana Josefa Höfra 25 K 20 h.

 

Z absolventů třetí třídy měšťanské školy chlapecké se věnovali: 1 studiu na strojnické odborné škole, 2 na vinařské a rolnické škole, 5 hospodářství, 1 reální škole, 12 živnostem, 3 chodí do třídy čtvrté měšťanské školy a 1 opakuje dobrovolně 3. třídu.

 

Přehled o návštěvě školy ve školním roce 1905 – 1906:

První třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 3,4 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená.

 

Třetí třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 0,9 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Čtvrtá A třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Čtvrtá B třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,05 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, – % neomluvená.

 

První třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, 0,01 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 6,4 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,0 % omluvená, 0,06 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Čtvrtá A třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená.

 

Čtvrtá B třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 1,3 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,9 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,7 % omluvená, 0,05 % neomluvená.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 1,17 % omluvená, 0,08 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,05 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0,43 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 1,1 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 0,5 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,0 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 7,2 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, 0,05 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: – % omluvená, – % neomluvená.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0,01 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,04 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,5 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,5 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 4,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,3 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 5,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,0 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,4 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,2 % omluvená, – % neomluvená.

 

Školní rok 1906 – 1907

Přehled zápisu do obecných a měšťanských škol chlapecké a dívčí:

Obecná škola chlapecká.

První třída: 36 žáků na počátku školního roku; 34 na konci školního roku.

Druhá třída: 38 žáků na počátku školního roku; 38 na konci školního roku.

Třetí třída: 43 žáků na počátku školního roku; 44 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 104 žáků ve dvou třídách na počátku školního roku; 98 na konci školního roku.

 

Obecná škola dívčí.

První třída: 52 žákyň na počátku školního roku; 53 na konci školního roku.

Druhá třída: 48 žákyň na počátku školního roku; 48 na konci školního roku.

Třetí třída: 39 žákyň na počátku školního roku; 40 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 89 žákyň ve dvou třídách na počátku školního roku; 91 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 53 žáků na počátku školního roku.

Druhá třída: 39 žáků na počátku školního roku.

Třetí třída: 19 žáků na počátku školního roku.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 46 žákyň na počátku školního roku.

Druhá třída: 32 žákyň na počátku školního roku.

Třetí třída: 31 žákyň na počátku školního roku.

 

V počtu žactva zapsaného se jeví přírůstek; přes ustanovení zákona z listopadu 1905 některé děti byly zapsány do zdejší školy německé. Vůči této nesprávnosti místní školní rada učinila kroky u představeného úřadu školního.

 

Školní rok zahájen dne 1. září slavnými službami Božími, po kterých žactvo škol měšťanských ředitel vyložil důležitější ustanovení definitivního řádu školního a vyučovacího, jenž platnosti nabyl letošním školním rokem počínajíc.

 

Ve složení místní školní rady změna se nestala žádná.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 7. srpna 1906 č. 2075 zatímní učitel Engelbert Odstrčil byl ustanoven zatímním učitelem při obecné škole v Kunovicích, kde nastoupil službu dne 1. září 1906.

 

Na jeho místě byl ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 7. srpna 1906 č. 2 260 čekatel učitelství František Franc z Kutné Hory.

 

Pobočky při 4. třídách obecné školy chlapecké a dívčí ponechány byly vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. srpna 1906 č. 14 114.

 

Čekatelka učitelství Marie Hyvnarová výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 26. srpna 1906 č. 2 283 ustanovena byla zatímní učitelkou při obecné škole dívčí a službu nastoupila dne 1. září tohoto roku.

 

Zatímní učitelka Marie Minaříková vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 6. září 1906 č. 2 584 ustanovena zatímní učitelkou při obecné škole dívčí ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde službu nastoupila dne 1. září tohoto roku.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 18. září 1906 č. 2 620 se sděluje, že ze souhlasu moravského zemského výboru správa dívčí obecné školy se svěřila řediteli Josefu Okounovi zatímně na rok 1906/07.

 

Vynesením ze dne 26. září 1906 č. 2 877 ustanovena byla zatímní učitelka ženských ručních prací Bohuslava Červenková zatímní učitelkou ženských ručních prací při obecných školách v Milokošti a Zarazicích, kde nastoupila dne 1. listopadu tohoto roku.

 

Stav sboru učitelského.

 

 1. Ředitel: Josef Okoun;
 2. Zatímní učitel náboženství: P. Josef Hanák;
 3. Petr Hyvnar, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 4. Jan Gartner, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 5. František Kouba, odborný učitel – měšťanská škola chlapecká;
 6. Marie Průšová, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 7. Marie Kočí, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 8. Marie Vojtecká, odborná učitelka – měšťanská škola dívčí;
 9. Vladimír Sahánek, učitel I. třídy – obecná škola chlapecká;
 10. František Hajn, učitel I. třídy – obecná škola chlapecká;
 11. Maxmilián Hložek, učitel II. třídy – obecná škola chlapecká;
 12. Metoděj Dobiáš, zatímní učitel – obecná škola chlapecká;
 13. František Franc, zatímní učitel – obecná škola chlapecká;
 14. Marie Zdobinská, učitelka I. třídy – obecná škola dívčí;
 15. Klementina Bartošová, učitelka II. třídy – obecná škola dívčí;
 16. Marie Fibichová, učitelka II. třídy – obecná škola dívčí;
 17. Božena Navrátilová, zatímní učitelka – obecná škola dívčí;
 18. Marie Hyvnarová, zatímní učitelka – obecná škola dívčí;
 19. Bohuslava Červenková – zatímní učitelka ženských ručních prací na obecné a měšťanské škole.

 

V říjnu zemřela v Brně učitelka ručních prací ve výslužbě Aloisie Kesslerová, jež působila při zdejších obecných a měšťanských školách. Při pohřbu jejím sbor učitelský zastupovala odborná učitelka Marie Průšová.

 

Zatímní učitel Metoděj Dobiáš vykonal v měsíci listopadu zkoušku způsobilosti učitelské před c. k. zkušební komisí v Kroměříži.

 

Zatímní učitelkou ženských ručních prací na obecné a měšťanské škole jmenovala c. k. okresní školní rada vynesením ze dne 26. září 1906 č. 2814 Matyldu Böhmovou zatímní učitelku ženských ručních prací při obecných školách v Milokošti a v Zarazicích, jež službu nastoupila dne 1. listopadu.

 

Dne 7. října zemřela žákyně 1. třídy obecné školy dívčí Marie Jakšová.

 

Dne 29. října onemocněla zatímní učitelka Marie Hyvnarová, dcera odborného učitele P. Hyvnara zápalem blan mozkových a po bolestném utrpení zemřela 16. listopadu 1906 majíc věku 20 let. Pochována byla dne 18. listopadu za hojné účasti obecenstva; veškeré žactvo se sborem učitelským doprovodilo zvěčnělou k věčnému odpočinku a dne 20. téhož měsíce obcovalo zádušní mši svaté. Zesnulá byla učitelka přehorlivá, povahy milé, i nelze než litovati ztráty nadějného života.

 

Marie Hyvnarová.

Narodila se dne 19. září 1886 v Zámrskách na Moravě; vybyla přípravku a soukromý ústav ku vzdělání učitelek v klášteře dominikánek v Řepčíně, kde se podjala zkoušky učitelské dospělosti dne 27. července 1906, načež vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 26. srpna 1906 byla ustanovena zatímní učitelkou při obecné škole dívčí v Bzenci. Zemřela dne 16. listopadu 1906.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 24. listopadu 1906 č. 3 561 ustanovena byla Marie Hicklová zatímní učitelkou při obecné škole dívčí.

 

Marie Hicklová.

Narodila se dne 21. března 1885 ve Vídni v Dolních Rakousích. Navštěvovala čtyřtřídní obecnou školu v Bučovicích na Moravě. Druhou a třetí třídu měšťanské školy vychodila v Brně, dílem ve „Vesně“, dílem při c. k. ústavě ku vzdělání učitelek. V letech 1900/1 – 1903/4 navštěvovala čtyři ročníky téhož ústavu. Vysvědčení dospělosti pro školy obecné nabyla 7. července 1904 a výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 30. září 1904 byla ustanovena zatímní učitelkou na trojtřídní obecné škole v Jarošově u Uh. Hradiště, kde působila od 3. října 1904. Dne 10. listopadu 1906 nabyla v Brně v Brně vysvědčení způsobilosti pro školy obecné, načež výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. listopadu 1906 jmenována byla prozatímní učitelkou při čtyřtřídní obecné škole v Bzenci, kdež od 1. prosince 1906 působí.

 

Matylda Böhmová.

Narodila se 13. března 1880 v Buchlovicích na Moravě, kde navštěvovala pětitřídní obecnou školu a potom německou měšťanskou v Uherském Hradišti. Soukromě se připravivši dne 12. června 1898 v Brně vybyla si způsobilosti vyučovati ženským ručním pracím na školách obecných a měšťanských. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 11. února 1898 ustanovena byla zatímní učitelkou ženských ručních prací v Písku a výnosem ze dne 27. června 1906 zatímní učitelkou v Milokošti a v Zarazicích. Po dvou měsících ustanovena výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 26. září 1906 zatímní učitelkou ženských ručních prací na obecné a měšťanské škole v Bzenci, kde od 1. listopadu 1906 vyučuje.

 

Dne 5. prosince onemocněl učitel I. třídy pan Vladimír Sahánek plicním neduhem, následkem čehož se mu udělila výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 11. ledna 1907 dovolená do konce měsíce března 1907; 1. a 2. třída obecné školy chlapecké se sloučily a vyučoval zatímně učitel Metoděj Dobiáš.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 14. prosince 1906 č. 24 756 se ustanovila odborná učitelka Marie Kočí odbornou učitelkou při měšťanské škole dívčí v Napajedlích. Zproštěna byvše služby při zdejší měšťanské škole dívčí dne 31. prosince 1906, dne 1. ledna 1907 nastoupila na novém působišti.

Na jejím místě zatímní učitelkou vynesením ze dne 27. prosince 1906 č. 3 873 ustanovila c. k. okresní školní rada Marii Fibichovou, učitelku 2. třídy při obecné škole dívčí ve Bzenci, a to po dobu uprázdněného místa odborné učitelky na měšťanské škole dívčí.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 30. listopadu 1906 č. 24 011 upraveno bylo vyučování ženským ručním pracím na obecné a měšťanské škole dívčí a zatímní učitelkou tohoto předmětu byla ustanovena slečna Pavlína Zimprichová s povinností učiti zmíněnému předmětu 12 hodin na obecné škole dívčí a 7 hodin na obecné škole německé ve zdejším židovském městě.

 

Pavlína Zimprichová.

Narodila se 29. června 1884 v Olomouci, kde navštěvovala německou obecnou a měšťanskou školu, později kurz pro industriální učitelky v kláštěře Uršulinek tamtéž.

Dne 18. července 1902 vybyla tamtéž zkoušku způsobilosti učitelské pro ženské ruční práce pro německé obecné i měšťanské školy a 1. dubna 1903 obdržela místo industriální učitelky na německé čtyřtřídní obecné škole ve Bzenci. Dne 6. června 1906 podjala se zkoušce způsobilosti učitelské pro české obecné i měšťanské školy na c. k. ústavě ku vzdělání učitelek v Brně. 1. ledna 1907 nastoupila místo industriální učitelky na české obecné čtyřtřídní škole dívčí v Bzenci.

 

František Franc.

Narodil se dne 12. srpna 1886 v Kutné Hoře v Čechách. Navštěvoval trojtřídní obecnou školu v Malíně. Na to vzdělával se ve školních letech 1898/9 – 1901/2 v 1. – 4. třídě c. k. vyšší reálky v Kutné Hoře a ve školních letech 1902/3 – 1905/6 v 1. – 4. ročníku c. k. ústavu ku vzdělání učitelů tamtéž.

Po vykonané maturitní zkoušce byl ustanoven vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 7. srpna 1906 prozatímním učitelem v Bzenci.

 

Na místě učitelky II. třídy Marie Fibichové, jež povolána byla jako zatímní učitelka na měšťanskou školu dívčí, byla ustanovena vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 6. ledna 1907 č. 44 Anežka Preisová, čekatelka učitelství, která službu nastoupila dne 15. ledna 1907.

 

Anežka Preisová.

Narodila se dne 9. března 1887 v Polici na Moravě, chodila do tamější obecné školy a dosáhnuvši 12. roku, vstoupila do měšťanské školy v Lošticích. Odtud po vybytí III. třídy vstoupila do IV. třídy dívčího lycea „Vesny“ v Brně, tamtéž ve studiích pokračovala a nabyla dne 7. července 1905 vysvědčení dospělosti. Hodlajíc věnovati se povolání učitelskému, hospitovala s povolením c. k. zemské školní rady na pětitřídní obecné škole v Litovli ve školním roce 1905/6. Téhož roku podnikla doplňovací zkoušku maturitní na c. k. ústavě ku vzdělání učitelek v Brně a nabyla vysvědčení dospělosti pro školy obecné. Dne 6. ledna 1907 byla ustanovena výpomocnou učitelkou na obecné dívčí škole v Bzenci.

 

Dne 4. února 1907 zemřel žák 1. třídy obecné školy Ladislav Jaroš, jehož pohřbu se účastnili žáci obecné školy chlapecké a sbor učitelský.

 

Dne 8. února 1907 c. k. okresní dozorce školní pan Alois Bouda vykonal vizitaci obecné školy chlapecké a částečně i dívčí a shledal výsledky vyučovací dílem velmi uspokojivým, dílem uspokojivým, kázeň dílem velmi dobrou, dílem dobrou a návštěvu školní velmi dobrou.

 

Dne 15. března 1907 se ukončilo období podělování dětí polévkou. Rozdalo se celkem 3 187 porcí, denně průměrně 48 porcí. Vydalo se celkem 147 K 08 h. Paní hraběnka Amálie z Reichenbachu a Lesonic přispěla 200 K, Občanská záložna 100 K.

 

Dne 24. března 1907 žákyně školy měšťanské s úspěchem provedly hru „Popelku“ v sále panského pivovaru za hojného účastenství obecenstva; výtěžek 47 K se věnoval polévkovému ústavu.

 

Dovolená z příčin zdravotních se prodloužila učiteli 1. třídy Vladimíru Sahánkovi výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 4. dubna 1907 č. 797 do konce školního roku 1906/7.

 

Dovolená z příčin zdravotních se udělila odbornému učiteli Petru Hyvnarovi od 3. května 1907 do konce školního roku 1906/7 vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 29. května 1907 č. 1 256.

 

Dovolená z příčin zdravotních se udělila učitelce 1. třídy Marii Zdobinské od 10. května do 24. téhož měsíce.

 

Dne 27. května 1907 zemřel žák 2. třídy obecné školy Vojtěch Blažek z Písku; pohřbu se účastnili jeho spolužáci s třídním učitelem.

 

Učitelka ženských ručních prací Matylda Böhmová se účastnila informačního kurzu výšivkového v Uherském Hradišti od 3. do 8. června 1907 Československou Jednotou pořádaného.

 

Zatímní učitelka Anežka Preisová z příčin zdravotních ode dne 10. června tohoto roku obdržela dovolenou do konce školního roku 1906/7.

 

Dne 6. června 1907 žákyně školy měšťanské i s učitelkou Marií Fibichovou vykonaly vycházku do Lednice.

 

Dne 11. června pan c. k. okresní dozorce školní Alois Bouda vykonal vizitaci škol měšťanských a shledal výsledky učebné velmi uspokojivé a kázeň velmi dobrou.

 

Dne 23. června 1907 se pořádala výstavka grafických prací žactva škol měšťanských a ženských ručních prací žákyň škol obecných a měšťanských za hojné účasti obecenstva.

 

Dne 28. června 1907 se ukončil školní rok slavnými službami Božími, po nichž po přiměřeném proslovu ředitelově se žactvu rozdaly školní zprávy a vysvědčení.

 

Ve školním roce 1906/7 ředitel přijal od dobrodinců školy celkem 277 K 68 h; vydalo se 224 K 48 h. Z dobrodinců mládeže školní jest jmenovati studující bzenecké, jež odevzdali výtěžek divadelního představení 28 K; dále Josefa Orlického, starostu a předsedu školní rady, jenž odevzdal 25 k, jako náhradu za upuštění od soudního stíhání urážky na cti mu způsobené. Hoteliér L. Skála daroval 5 obleků.

 

Přehled o návštěvě školy ve školním roce 1906 – 1907:

První třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,77 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 11,19 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,63 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,78 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,7 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 5,3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 3,1 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,74 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,38 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,17 % omluvená, – % neomluvená.

 

Čtvrtá A třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,3 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,2 % omluvená, 0,8 % neomluvená.

 

Čtvrtá B třída obecná chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2 % omluvená, 0,5 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,16 % omluvená, 0,46 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2 % omluvená, 0,4 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, 1 % neomluvená.

 

První třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 10,4 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 8,1 % omluvená, 0,06 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 8,2 % omluvená, 0,33 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,9 % omluvená, 0,14 % neomluvená.

 

Druhá třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, 0,28 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 6,2 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,7 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,56 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,4 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,5 % omluvená, – % neomluvená.

 

Čtvrtá A třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3 % omluvená, 0,4 % neomluvená.

 

Čtvrtá B třída obecná dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 5,4 % omluvená, 0,001 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 8,1 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, 0,007 % neomluvená.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 1,48 % omluvená, 0,12 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 5,66 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,83 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,16 % omluvená, 0,19 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 4,05 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,56 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,36 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,16 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,94 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,05 % omluvená, – % neomluvená.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,9 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,36 % omluvená, 0,15 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,24 % omluvená, 0,12 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,65 % omluvená, 0,14 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,19 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,24 % omluvená, 0,16 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,29 % omluvená, 0,16 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,78 % omluvená, 0,11 % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,64 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,31 % omluvená, 0,001 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,16 % omluvená, 0,04 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,04 % omluvená, 0,03 % neomluvená.

 

Školní rok 1907 – 1908

 

Přehled zápisu do obecných a měšťanských škol chlapecké a dívčí:

Obecná škola chlapecká.

První třída: 40 žáků na počátku školního roku; 39 na konci školního roku.

Druhá třída: 32 žáků na počátku školního roku; 30 na konci školního roku.

Třetí třída: 32 žáků na počátku školního roku; 31 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 102 žáků ve dvou třídách na počátku školního roku; 91 na konci školního roku.

 

Obecná škola dívčí.

První třída: 46 žákyň na počátku školního roku; 44 na konci školního roku.

Druhá třída: 53 žákyň na počátku školního roku; 51 na konci školního roku.

Třetí třída: 48 žákyň na počátku školního roku; 47 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 82 žákyň ve dvou třídách na počátku školního roku; 80 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 57 žáků na počátku školního roku; 52 na konci školního roku.

Druhá třída: 37 žáků na počátku školního roku; 34 na konci školního roku.

Třetí třída: 24 žáků na počátku školního roku; 19 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 57 žákyň na počátku školního roku, 49 na konci školního roku; 2 vyznání židovského.

Druhá třída: 28 žákyň na počátku školního roku; 23 na konci školního roku; 1 vyznání židovského.

Třetí třída: 33 žákyň na počátku školního roku; 25 na konci školního roku; 1 vyznání židovského.

 

Obvody školní, z nichž žactvo chodí do zdejších obecných a měšťanských škol, jsou následující:

 

 1. Bzenec, křesťanská obec: neuveden počet chlapců a dívek.
 2. Bzenec, židovská obec: 17 chlapců a 19 dívek.
 3. Bohuslavice u Kyjova: 4 chlapci a 0 dívek.
 4. Boršice u Buchlovic: 2 chlapci a 0 dívek.
 5. Domanín: 6 chlapců a 0 dívek.
 6. Hostějov: 1 chlapec a 0 dívek.
 7. Ježov: 2 chlapci a 1 dívka.
 8. Kyjov: 2 chlapci a 0 dívek.
 9. Milotice: 3 chlapci a 0 dívek.
 10. Mistřín: 1 chlapec a 0 dívek.
 11. (Moravský) Písek: 11 chlapců a 3 dívky.
 12. Syrovín: 1 chlapec a 0 dívek.
 13. Tlumačov: 1 chlapec a 0 dívek.
 14. Vacenovice: 1 chlapec a 0 dívek.
 15. Vážany: 1 chlapec a 0 dívek.
 16. Vlkoš: 1 chlapec a 0 dívek.
 17. Vracov: 9 chlapců a 7 dívek.
 18. Žadovice: 1 chlapec a 0 dívek.
 19. Žeravice: 8 chlapců a 8 dívek.

 

Změny ve sboru učitelském.

Ústav opustila zatímní učitelka slečna Anežka Preisová byvši výnosem c. k. okresní školní rady ze srpna 1907 ustanovena zatímní učitelkou při obecné škole v Kunovicích.

 

Odbornou učitelkou při dívčí měšťanské škole c. k. zemská školní rada vynesením z června 1907 jmenovala slečnu Olgu Dokoupilovou, učitelku 2. třídy při obecné škole dívčí ve Vsetíně, službu nastoupila dne 1. září 1907.

 

Zatímní učitel obecné školy, pan František Franc, chtěje se zúčastňovati kurzu pro kreslení a matematiku při české reálce v Hodoníně ve školním roce 1907/8 pořádaného, s povolením c. k. okresní školní rady ze dne 29. září 1907 č. 2 595 zaměnil místo se zatímním učitelem panem Ladislavem Navrátilem v Písku. Oba nastoupili svá místa dne 1. října 1907.

 

Ladislav Navrátil.

Narodil se dne 12. srpna 1882 v Senici na Moravě. Navštěvoval trojtřídní obecnou školu v Senici. Na to vzdělával se v 1. – 3. třídě c. k. vyššího gymnázia v Olomouci, pak ve třetí třídě měšťanské školy v Příboře a ve školních letech 1900/1 – 1903/4 na c. k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Příboře. Po vykonané maturitní zkoušce byl ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady pro královské město Uherské Hradiště ze dne 24. října 1904 zatímním podučitelem tamtéž, kdež až do 1. července 1905 působil. Výnosem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti (venkov) ze dne 14. září 1905 byl ustanoven zatímním učitelem v (Moravském) Písku od 1. října 1905, načež výnosem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti ze dne 20. srpna 1906 byl přidělen na dobu od 1. září do 31. října 1906 službou na obecné škole v Mařaticích, načež bez vyzvání opět v Písku služby se ujal. 19. listopadu 1906 nabyl vysvědčení pro školy obecné v Praze. Výnosem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti ze dne 29. září 1907 povolena záměna místa se zatímním učitelem panem Františkem Francem ve Bzenci, následkem svolení nastoupil službu při čtyřtřídní chlapecké škole obecné v Bzenci od 1. října 1907.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 30. října 1907 č. 22 191 povolila se vzájemná výměna míst učitelce 2. třídy Klementině Bartošové při zdejší obecné škole ve Slušovicích. Obě učitelky nastoupily místo dne 1. listopadu 1907. Za svého devítiletého působení ve Bzenci slečna Klementina Bartošová získala si úctu všech svou milou povahou a lásku dětí, jež k ní lnuly jako ku své mateři.

 

Marie Vojtková.

Narodila se dne 16. září 1881 v Příluku. Navštěvovala 4. tř. obecnou školu v Kostelci. vybyvši tři třídy měšťanské školy v Brně, absolvovala c. k. ústav ku vzdělání učitelek v Brně v letech 1898/9 – 1901/2. Zde nabyla vysvědčení dospělosti pro školy obecné 10. července 1902. Výnosem c. k. okresní školní rady v Holešově ze dne 29. srpna 1902 č. 1 580 ustanovena zatímní učitelkou v Horním Újezdě, kdež působila do 15. července 1905. Dne 13. května 1905 nabyla vysvědčení způsobilosti pro školy obecné. Výnosem c. k. okresní školní rady v Holešově, ze dne 16. srpna 1905 č. 1 547 jmenována zatímní učitelkou ve Slušovicích a působila tam do 31. října 1907. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 30. září 1907 povolena výměna a sdělena výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 8. října 1907, načež nastoupila službu 1. listopadu 1907 při čtyřtřídní dívčí škole obecné v Bzenci.

 

Dne 4. listopadu následkem vážného onemocnění přestala vyučovati odborná učitelka Marie Vojtecká a vyžádala si další dovolenou. Zatímně na dobu potřeby přidělena měšťanské škole dívčí učitelka 2. třídy Marie Fibichová. Dne 11. listopadu 1907 přestala vyučovati učitelka 1. třídy Marie Zdobínská pro střevní katar, zdejším lékařem Dr. Kleinem zjištěný a nevyučovala do 22. listopadu 1907.

 

Dne 12. prosince 1907 na základě výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 14. listopadu 1907 učitelka 1. třídy Marie Zdobínská nastoupila dovolenou z příčin zdravotních do konce prvního běhu školního roku 1907/8. Třídy 4.A a 4.B sloučeny a 2. třída suplována.

 

Dne 11. prosince 1907 učitel 2. třídy Maxmilián Hložek obdržel dovolenou z příčin zdravotních do konce prosince. Třídy 2. a 3. sloučeny v jedno a vyučovány učitelem 2. třídy Metodějem Dobiášem.

 

Zatímní učitelka Božena Navrátilová vykonala v období listopadovém zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecné.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 12. 11. 1907 č. 25 635, povolena záměna míst Vl. Sahánkovi s Juliem Palečkem.

 

Vynesením c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 14. listopadu 1907 jmenován c. k. cvičný učitel ústavu učitelského v Kroměříži Leonard Hrázděra c. k. okresním školním dozorcem pro školní okres Uh. Hradišťský.

 

Vynesením téhož ministerstva ze dne 20. prosince 1907 č. 79 739 jmenován ředitel zdejších obecných a měšťanských škol okresním dozorcem školním okresu Kyjovského. Osobním učitelem při zdejší měšťanské škole chlapecké byl jmenován výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 3. ledna 1908 č. 19 Richard Klimeš, zatímní učitel v Ondřichovicích a službu nastoupil 14. ledna 1908.

 

Richard Klimeš.

Narodil se dne 9. února 1884 v Tovačově. Z 2. třídy tamější obecné školy přestoupil na nově zřízenou školu měšťanskou, kterou r. 1899 absolvoval. Na to navštěvoval učitelský ústav v Kroměříži, kdež r. 1903, 1. července, nabyl vysvědčení maturitního. Dekretem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti ze dne 18. srpna 1903 jmenován zatímním podučitelem při šestitřídní škole obecné v Kunovicích. Připraviv se soukromě podnikl 11. července 1904 maturitní zkoušku na české zemské vyšší reálce císaře a krále Františka Josefa I. v Uherském Brodě. Dne 27. listopadu 1905 nabyl vysvědčení způsobilosti učitelské od c. k. zkušební komise v Kroměříži. Hledaje v horských lesích potřebného osvěžení a chtěje rozšířiti metodické své zkušenosti, ustanoven byl na vlastní žádost zatímním učitelem na jednotřídní škole obecné s nově zřízenou pobočkou v Ondřichovicích dekretem c. k. okresní školní rady v Uherském Hradišti ze dne 7. srpna 1906. Dne 18. června 1907 doplniv maturitu reální zkouškou z latiny, řečtiny a filozofické propaedentiky před maturitní komisí na c. k. českém vyšším gymnáziu v Uherském Hradišti nabyl vysvědčení dospělosti k návštěvě univerzity, kdež také v měsíci říjnu téhož roku jako řádný posluchač fakulty filozofické imatrikulován dav si zapsati přednášky z dějin pedagogiky a historie. V měsíci listopadu 1907 podrobil se zkoušce pro měšťanské školy před zkušební komisí v Kroměříži a nabyl pro tyto vysvědčení způsobilosti z oboru gramaticko – historického. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 3. ledna 1908 ustanoven osobním učitelem při měšťanských školách v Bzenci, kdež nastoupil 17. ledna 1908.

 

Zatímní učitelka při obecné škole v Kunovicích, Františka Béňová, přidělena výpomocně na dobu potřeby obecné škole dívčí ode dne 13. ledna 1908; na působiště své se vrátila dne 1. února 1908. Výpomocnou učitelkou při dívčí škole obecné ustanovena byla výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 19. ledna 1908, č. 211, čekatelka učitelství Františka Vaculíková z Malenovic, jež nastoupila službu 31. ledna 1908.

 

Františka Vaculíková.

Narodila se dne 12. března 1888 v Malenovicích na Moravě, kdež navštěvovala tamější čtyřtřídní obecnou školu. Vybyvši tři třídy školy měšťanské ve Zlíně, absolvovala  soukromý městský ústav ku vzdělání učitelek ve Valašském Meziříčí. Zde nabyla vysvědčení dospělosti pro obecné školy. Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 19. ledna 1908, č. 211, ustanovena byla za výpomocnou učitelku při čtyřtřídní obecné škole ve Bzenci, kdež působí od 1. února 1908.

 

Olga Dokoupilová.

Narodila se dne 6. ledna 1882 v Javoříčku na Moravě, kdež navštěvovala školu obecnou. Druhou a třetí třídu měšťanské školy navštěvovala v klášteře sv. Voršily v Olomouci. Pak vzdělávala se soukromě. Třetí a čtvrtý ročník dívčího pedagogia  v Chrudimi absolvovala v letech 1900/1 – 1901/2, kdež nabyla vysvědčení dospělosti dne 17. července 1902, č. 9. V měsíci listopadu r. 1904 nabyla vysvědčení způsobilosti pro školy obecné a r. 1906 pro školy měšťanské z předmětů skupiny přírodovědecké (doplňkem matematika). Působila ve školním okrese Valašskomeziříčském od 17. září 1902 na trojtřídní škole obecné v Hovězí „na bažinách“, na pětitřídní škole obecné v Novém Hrozenkově „u kostela“ a na dívčí obecné škole ve Vsetíně jako zatímní učitelka II. třídy. Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 14. června 1907, č. 11 093 byla ustanovena odbornou učitelkou při dívčí měšťanské škole v Bzenci, kteroužto službu nastoupila dne 30. srpna 1907.

 

Dne 29. 2. 1908 odešel z ústavu učitel I. třídy Vladimír Sahánek na nové působiště v Pozlovicích, vyměniv místo s učitelem I. třídy Juliem Palečkem, jenž 1. 3. 1908 zde nastoupil.

 

Julius Paleček.

Narodil se 13. dubna 1876 v Hodějicích na Moravě, kdež navštěvoval tamější dvoutřídní školu. Poté navštěvoval měšťanskou školu ve Slavkově a III. třídu měšťanské školy při c. k. českém ústavu ku vzdělání učitelů v Brně od r. 1891/2 do roku 1894/5 a podnikl v měsíci červenci 1895 zkoušku dospělosti.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodu ze dne 14. srpna 1895 č. 1 500 ustanoven byl zatímním podučitelem na dvojtřídní škole obecné v Luhačovicích.

V měsíci listopadu 1897 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti před zkušební komisí v Brně, načež byl ustanoven dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 20. května 1898, č. 5 253 definitivním podučitelem při trojtřídní obecné škole v Luhačovicích, kdež celkem po 6 let působil.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodu ze dne 27. srpna 1901, č. 1458 ustanoven byl zatímním učitelem na jednotřídní škole obecné v Divnicích, po roce ustanoven byl dekretem téže c. k. okresní školní rady ze dne 10. září 1902, č. 1 530 zatímním učitelem na jednotřídní škole v Kaňovicích, kdež se po jeden rok zdržel.

Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 20. února 1903, č. 2 653 jmenován byl definitivním učitelem při trojtřídní škole obecné v Pozlovicích, kdež po tři roky (od září 1903 do konce září 1906) nerušeně působil.

Dne 21. září 1906 přidělen byl výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 13. září 1906, č. 16 724 zatímně službou jednotřídní obecné škole v Ludkovicích, kdež po jeden rok v neutěšených poměrech působil.

Následkem definitivního obsazení téhož místa vyvázán byl výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 28. srpna 1907, č. 1 814 z dosavadní služby a nastoupil opět místo učitele I. třídy na trojtřídní škole v Pozlovicích, kdež se do konce měsíce února 1908 zdržel.

Konečně výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 12. listopadu 1907, č. 25 635 povolena mu žádaná záměna místa s učitelem I. třídy Vladimírem Sahánkem na obecné škole v Bzenci.

Jmenované místo nastoupil dne 1. března 1908.

 

Matylda Böhmová, zatímní učitelka ženských ručních prací, byla výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 16. 3. 1908, č. 6 756, ustanovena definitivní učitelkou ženských ručních prací při obecné a měšťanské škole dívčí.

 

Výnosem ze dne 10. 4. 1908, č. 1 203, c. k. zemská školní rada vyslovila dík řediteli Jos. Okounovi za referát o VII. zemské konferenci podaný.

 

Dne 31. 3. 1908 se ukončilo období podělování dětí polévkou.

 

Dne 18. 5. 1908 se konala za účastenství interesentů porada o osnovách učebních pro zdejší měšťanské školy za předsedání c. k. okresního dozorce školního Leonarda Hrázděry.

 

Průšová Marie, odborná učitelka dívčí měšťanské školy výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 25. 5. 1908, č. 11 621, byla ustanovena odbornou učitelkou při dívčí škole měšťanské ve Slavkově, kde nastoupila službu 1. 9. 1908.

 

Dne 28. června se pořádala výstava grafických a ženských ručních prací, hojně obecenstvem navštívená.

 

Dne 30. června se ukončil školní rok 1907/8 službami Božími, po nichž po doslovu ředitelově se rozdaly školní zprávy a vysvědčení.

 

Během školního roku 1907/8 darovali chudé mládeži školní na zakoupení obuvi, šatstva a potřeb věcných:

Studující bzenečtí výtěžek z představení divadelního – 31 K; výtěžek koncertu dne 22. září 1907 pořádaného – 22,40 K; p. František Přerovský sebral mezi hosty u Goldmannů – 26 K; p. Josef Orlický – 50 K; p. L. Pařízek – 10 K; p. L. Skála – 20 K; hosté u Skálů na uctění památky zemřelé A. Skálové – 25 K; výtěžek koncertu dne 18. 6. 1908 – 129,31 K.

Všem dárcům ředitelství poděkovalo veřejně ve Slováckých Novinách a v Zájmech Slovače.

 

Vykonala se doplňovací volba členů místní školní rady obecním výborem; zvoleni opět Josef Orlický a Jan Rychman; předsedou zvolen v sezení místní školní rady dne 17. dubna 1908 Josef Orlický, místopředsedou Jan Rychman.

 

Školní rok 1908 – 1909

Přehled zápisu:

Dle tříd a vyznání:

První třída obecná chlapecká: žáků 44, z nichž všech 44 bylo vyznání katolického.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 38, z nichž všech 38 bylo vyznání katolického.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 28, z nichž všech 28 bylo vyznání katolického.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 32, z nichž všech 32 bylo vyznání katolického.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 62, z nichž všech 62 bylo vyznání katolického.

 

První třída obecná dívčí: žákyň 44, z nichž všech 44 bylo vyznání katolického.

Druhá třída obecná dívčí: žákyň 50, z nichž všech 50 bylo vyznání katolického.

Třetí třída obecná dívčí: žákyň 45, z nichž všech 45 bylo vyznání katolického.

Čtvrtá A. třída obecná dívčí: žákyň 47, z nichž všech 47 bylo vyznání katolického.

Čtvrtá B. třída obecná dívčí: žákyň 42, z nichž všech 42 bylo vyznání katolického.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 68, z nichž všech 68 bylo vyznání katolického.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 39, z nichž 2 byli vyznání židovského, zbylých 37 vyznání katolického.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 27, z nichž všech 27 bylo vyznání katolického.

 

První třída měšťanská dívčí: žákyň 42, z nichž všech 42 bylo vyznání katolického.

Druhá třída měšťanská dívčí: žákyň 33, z nichž všech 33 bylo vyznání katolického.

Třetí třída měšťanská dívčí: žákyň 25, z nichž všech 25 bylo vyznání katolického.

 

Dle bydliště:

První třída obecná chlapecká: žáků 44 – 42 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 38 – 35 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 28 – 25 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 32 – 31 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 62 – 61 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec.

 

První třída obecná dívčí: žákyň 44 – 41 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

Druhá třída obecná dívčí: žákyň 50 – 46 Bzenec město; 4 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná dívčí: žákyň 45 – 43 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec.

Čtvrtá A. třída obecná dívčí: žákyň 47 – 45 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Vracov.

Čtvrtá B. třída obecná dívčí: žákyň 42 – 41 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 68 – 27 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 1 Boršice; 6 Domanín; 1 Hostějov; 1 Ježov; 2 Kyjov; 8 Písek; 2 Syrovín; 4 Temnice; 1 Uherský Brod; 1 Vlkoš; 7 Vracov; 1 Žadovice; 3 Žeravice.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 39 – 19 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 1 Bohuslavice; 1 Domanín; 2 Kyjov; 3 Milotice; 3 Písek; 1 Temnice; 1 Vážany; 3 Vracov; 2 Žeravice.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 27 – 14 Bzenec město; 2 Bohuslavice; 2 Boršice; 1 Domanín; 1 Ježov; 2 Písek; 1 Syrovín; 1 Temnice; 2 Vracov; 1 Žadovice.

 

První třída měšťanská dívčí: žákyň 42 – 33 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Osvětimany; 1 Písek; 1 Temnice; 1 Újezdec; 3 Vracov; 1 Žeravice.

Druhá třída měšťanská dívčí: žákyň 33 – 25 Bzenec město; 1 Písek; 1 Újezdec; 2 Vracov; 4 Žeravice.

Třetí třída měšťanská dívčí: žákyň 25 – 18 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Ježov; 1 Písek; 1 Tlumačov; 1 Vlkoš; 1 Vracov; 1 Žeravice.

 

Povolení poboček.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 10. srpna 1908, č. 19 123, ponechány byly pobočky při čtvrtých třídách obecné školy chlapecké i dívčí.

 

Ladislav Navrátil.

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 15. srpna 1908, č. 3 006, přeložen byl zatímní učitel II. třídy Ladislav Navrátil do Slavkova u Hluku.

 

Jaroslav Svrček.

Na jeho místo vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 15. srpna 1908, číslo 3 008, ustanoven zatímní učitel ve Velké Blatnici Jaroslav Svrček s nastoupením od 1. září.

 

Jaroslav Svrček.

Narodil se dne 21. listopadu 1887 v Nové Vsi u Uherského Ostrohu, kdež navštěvoval tamější šestitřídní obecnou školu. Vybyv tři třídy školy měšťanské v Uherském Ostrohu, absolvoval c. k. učitelský ústav v Kroměříži v letech 1903/4 – 1906/7, kdež nabyl vysvědčení dospělosti dne 18. července 1907.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 20. srpna 1907 č. 2 048 ustanoven byl od 1. září 1907 prozatímním učitelem ve Velké Blatnici.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 15. srpna 1908 č. 3 008 ustanoven byl od 1. září 1908 prozatímním učitelem na čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci, kdež až dosud působí.

 

Božena Navrátilová.

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 15. srpna 1908, č. 3 007, byla v téže hodnosti přeložena zatímní učitelka II. třídy Božena Navrátilová do Dolněmčí.

 

Ludmila Fritzová.

Na její místo vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 15. srpna 1908, č. 3 009, ustanovena zatímní učitelka v Dolněmčí Ludmila Fritzová s nastoupením od 1. září jako zatímní učitelka II. třídy.

 

Ludmila Fritzová.

Narodila se dne 20. prosince 1885 v Malých Svatoňovicích u Úpice v Čechách, kde vychodila školu obecnou. Byla po dvě léta žákyní soukromé školy měšťanské v Hostinném nad Labem a přijata ve školním roce 1900/1 do přípravné třídy při ústavě ku vzdělání učitelek v Chrudimi. Tamtéž absolvovala ústav učitelský a nabyla vysvědčení dospělosti v měsíci červenci 1905. Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 19. ledna 1906 ustanovena byla zatímní učitelkou v Dolněmčí. V měsíci květnu 1908 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti před zkušební komisí v Hradci Králové.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 15. srpna 1908, č. 3 009 přesazena byla do Bzence na čtyřtřídní školu obecnou, kde působí od 1. září 1908.

 

Zdobinská Marie.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 24. srpna 1908, č. 21 569, přeložena učitelka I. třídy Marie Zdobinská v téže hodnosti do Halenkovic s nastoupením od 1. září.

 

Racková Ludmila.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 24. srpna 1908, č. 10 650, přidělena učitelka I. třídy na obecné škole v Kloboucích Ludmila Racková v téže hodnosti zatímně službou zdejší obecné škole dívčí s nastoupením od 1. září.

 

Ludmila Racková.

Narodila se 9. září 1872 v Bedihošti u Prostějova na Moravě, kdež chodila do dvojtřídní školy obecné. V Prostějově pak navštěvovala druhou a třetí třídu školy měšťanské.

Poté se vzdělávala ve čtyřech ročnících c. k. českého ústavu učitelek v Brně, kdež vykonala zkoušku dospělosti dne 3. července 1891.

Dekretem c. k. okresní školní rady ve Vyškově ze dne 21. srpna 1891 (č. 1647) ustanovena byla prozatímní podučitelkou při dvojtřídní škole obecné v Hošticích a dekretem ze dne 19. února 1893 (č. 239) prozatímní podučitelkou v Bučovicích při čtyřtřídní dívčí škole.

V měsíci květnu 1894 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti před zkušební komisí v Brně, načež ustanovena byla dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 3. prosince 1894 (č. 11 645) definitivní podučitelkou v Bučovicích. Zde působila celkem 6 let.

Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 3. února 1899 (č. 1 077) ustanovena byla učitelkou I. třídy při šestitřídní škole obecné ve Valašských Kloboukách. Ale roku 1907/8 zrušeno bylo na této škole c. k. zemskou školní radou místo učitelky I. třídy a jmenovaná byla tedy výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 24. srpna 1908 (č. 10 650) zatímně službou přidělena v téže hodnosti čtyřtřídní škole obecné ve Bzenci, kdež nastoupila službu dne 1. září 1908.

 

Složení sboru učitelského:

 1. Ředitel Josef Okoun.
 2. Zatímní učitel náboženství Josef Hanák.
 3. Měšťanská škola chlapecká: odborný učitel Petr Hyvnar; odborný učitel Jan Gartner; odborný učitel František Kouba; osobní učitel Richard Klimeš.
 4. Obecná škola chlapecká: učitel I. třídy František Hajn; učitel I. třídy Julius Paleček; učitel II. třídy Max. Hložek; učitel II. třídy Methoděj Dobiáš; zatímní učitel Jaroslav Svrček.
 5. Měšťanská škola dívčí: odborná učitelka Marie Vojtecká; odborná učitelka Olga Dokoupilová; výpomocná učitelka Marie Fibichová; učitelka ručních prací Matylda Böhmová.
 6. Obecná škola dívčí: učitelka I. třídy Lidmila Racková; učitelka II. třídy Maria Fibichová; zatímní učitelka II. třídy Marie Vojtková; zatímní učitelka II. třídy Marie Hicklová; zatímní učitelka II. třídy Lidmila Fritzová; zatímní industriální učitelka Marie Zimprichová.

 

Školní úřady:

 1. Místní školní rada:
  1. Ředitel Josef Okoun, zástupce školy.
  2. Děkan P. Antonín Sedláček, zástupce katolického vyznání.
  3. Zástupci obce: Josef Orlický, Jan Rychman, MUDr. Rudolf Polášek, Jan Goldmann, Josef Koutný.
  4. Zástupce velkostatku: František Schwarzmann.
  5. Volený zástupce učitelstva: odborný učitel Petr Hyvnar.

Předsedou Josef Orlický, místopředsedou Jan Rychman.

 

 1. k. okresní školní rada:
  1. k. místodržitelský rada Vilém Šťastný, předseda.
  2. k. školdozorce Leonard Hrázděra, c. k. cvičný učitel učitelského ústavu v Kroměříži.
  3. ar. konsistoriální rada František Perútka, zástupce katolického vyznání.
  4. Odborný učitel v Napajedlích Jan Krejčiřík, zástupce učitelstva škol měšťanských a nadučitel v Malém Ořechově František Vala, zástupce učitelstva škol obecných.
  5. Zástupci poplatnictva: František Ouředníček, poštmistr v Hluku; František Chlebus, starosta a poslanec v Bílovicích; Ladislav Samohýl, starosta v Tlumačově; Josef Trojanec, hostinský ve Velké Blatnici.
 1. k. zemská školní rada:
  1. k. místodržitel Dr. Karel svobodný pan Heinold, předseda; c. k. místodržitelský viceprezident Viktor Houdek, místopředseda.
  2. Vyslanci zemského výboru: Dr. Jaroslav Budinský, advokát a zemský poslanec v Brně; Josef Mňuk, ředitel a zemský poslanec v Zábřehu; Vilém Šálek, ředitel měšťanských škol v Přerově; P. Šilinger, redaktor „Hlasu“, říšský a zemský poslanec v Brně; Dr. Jan Žáček, advokát, zemský a říšský poslanec v Olomouci.
  3. Zástupce města Brna: Josef Hybeš, poslanec v Brně.
  4. Referenti pro správní a hospodářské záležitosti. c. k. dvorní rada František Navrátil a c. k. místodržitelský rada Josef Svitavský.
  5. k. zemští školdozorci: Antonín Krondl, Eduard Ouředníček, Alois Vlk, Dr. Jan Mayer.
  6. Zástupcové vyznání: Dr. Josef Pospíšil, kanovník v Brně a Dr. František Ehrmann, kanovník v Olomouci, zástupcové katolické církve; Ferdinand Císař, evangelický farář helvetského vyznání v Kloboucích u Brna, zástupce evangelického vyznání; L. Fuchs, ředitel továrny v Hrušovanech, zástupce vyznání izraelského.
 1. Disciplinární senát c. k. zemské školní rady:
  1. Předsedou c. k. místodržitel, nebo jeho zástupce.
  2. k. dvorní rada František Navrátil a c. k. místodržitelský rada Josef Svitavský.
  3. Jan Žáček, zástupce zemského výboru.
  4. k. zemský školdozorce Antonín Krondl.
  5. k. vládní rada Antonín Burjan v Brně, zvolený c. k. zemskou školní radou; jeho náměstek Dr. František Kameníček, ředitel I. českého gymnázia v Brně.
  6. Josef Bartoň, ředitel měšťanské školy v Kloboucích u Brna, zástupce učitelstva obecných a měšťanských škol; jeho náměstek František Kyselka, nadučitel v Ořechově.

 

Zřízení ředitelského místa na dívčí škole.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 21. září 1908, č. 17 096, povoluje se zříditi počátkem školního roku 1908/9 zvláštní místo ředitele pro dívčí školu obecnou a měšťanskou.

Týmž výnosem přeložen ředitel chlapecké obecné i měšťanské školy Josef Okoun definitivně počátkem školního roku 1908/9 na nově zřízené místo ředitelské při dívčí škole obecné i měšťanské.

 

Správa školy chlapecké.

Týmž výnosem až do definitivního obsazení místa ředitele při chlapecké škole obecné i měšťanské svěřena správa škol chlapeckých řediteli škol dívčích.

 

Kouba František.

Odborný učitel František Kouba ustanoven dekretem ze dne 5. října odborným učitelem při zdejší dívčí škole měšťanské s nastoupením od 1. listopadu 1908.

Na jeho místo ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 9. října 1908, č. 3 788, zatímně odborným učitelem s III. skupinou Karel Dvořáček, učitel II. třídy v Tupesích, s nastoupením 1. listopadu 1908.

 

Karel Dvořáček.

Narozen 2. (dle starého kalendáře – 14. dle nového) ledna 1884 v Mizoči na svaté Rusi, kdež otec jeho měl svůj pivovar. Židy ošizen, pozbyl všeho a nezbylo mu než přijati službu. Hrabě Czosnowski najal jej, by založil mu chmelnici. Honorář činil 60 rublů ročně tj. asi 75 zl. = 150 K. prodělal tedy pisatel různé stavy sociální. Do desátého roku byl mu jediným učitelem otec, kterýž vyučoval jej předmětům školy obecné, a maje zálibu v řečech, gramatice ruského, polského, německého i francouzského jazyka.

O desátém roce dán na Moravu do Kroměříže na c. k. vyšší státní gymnázium, jehož I. třídu absolvoval. Přestoupil pak na měšťanskou školu v Kroměříži a navštěvoval 2. a 3. třídu.

Od r. 1899/1900 do r. 1902/3 navštěvoval ústav učitelský, taktéž v Kroměříži, kdež 30. června 1903 odmaturoval.

Od 1. září 1903 ustanoven zatímním podučitelem při trojtřídní škole obecné v Milokošti, kdež působil celý měsíc. Od 1. října 1903 v téže hodnosti ustanoven v Napajedlích, kdež pobyl 5 měsíců.

Od 1. března 1904 prozatímním podučitelem v Tupesích.

V listopadu 1905 vykonal v Kroměříži zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecné (i s němčinou).

Od 1. září 1906 ustanoven v Tupesích definitivním učitelem II. třídy.

V listopadu 1907 vykonal zkoušku způsobilosti pro školy měšťanské z III. odboru (s rýsováním).

Od 15. října 1908 ustanoven zatímním odborným učitelem pro III. odbor při chlapecké měšťanské škole v Bzenci.

 

Okresní konference.

Dne 7. a 8. října konána okresní konference s výstavou prací žákovských a pomůcek učebných.
A. Okresní konference učitelstva škol obecných i měšťanských za školní rok 1907/8 konána dne 7. října s tímto programem:

 1. Zahájení.
 2. Volby:
  1. 2 zapisovatelů,
  2. 3 skrutátorů,
  3. 3 revizorů účtů knihovní komise.
 3. Pozorování c. k. okresního dozorce škol při vizitaci a inspekci škol.
 4. Vysvětlení úředních nařízení a výnosů.
 5. Výsledek šetření o dítku slováckém po stránce tělesné a duševní a zpráva o školní výstavě.
 6. Volba 9 členů stálého výboru a 4 členů knihovní komise.
 7. Zpráva knihovní komise a revizorů účtů.
 8. Stanovení školních knih a pomůcek pro školní rok 1909/10.
 9. Zpráva instruktora školních zahrad.
 10. Porada o písemných návrzích.
 11. Zakončení porady.

Referenti o slováckém dítěti:

 1. Po stránce tělesné František Hajn ze Bzence a Antonie Vaníčková z Bílovic.
 2. Po stránce duševní Methoděj Dobiáš ze Bzence a Alois Menšík z Derfle.

B. Okresní konference učitelstva škol měšťanských za školní rok 1907/8 konána dne 8. října s programem následujícím.

 1. Zahájení.
 2. Volba 2 zapisovatelů a 3 skrutátorů.
 3. Pozorování c. k. okresního školdozorce při vizitacích škol měšťanských.
 4. Volba 5 členů stálého výboru.
 5. Přednášky:
  1. Referát o výsledcích vykonaného šetření o slováckém dítěti se zřetelem ku školám měšťanským.
  2. Referát o výstavě školské.
 6. Volné návrhy.
 7. Zakončení.

Referenti o slováckém dítěti:

 1. Po stránce tělesné Petr Hyvnar ze Bzence.
 2. Po stránce duševní Josef Heger z Veselí nad Moravou.

Referenti o výstavě:

 1. Josef Müller, týkající se výstavy prací a pomůcek pro předměty jazykové, zeměpisné a dějepis.
 2. František Petrus pro počty, přírodovědu.
 3. Hloušek pro předměty technické.

 

Klimeš Richard.

Osobní učitel Richard Klimeš ustanoven dekretem ze dne 5. října 1908 odborným učitelem (I. skupina) při měšťanské škole chlapecké v Uh. Ostrohu s nastoupením 1. listopadu.

Na jeho místo ustanoven vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 6. listopadu 1908, č. 4 181, osobním učitelem Jaroslav Bébar, učitel II. třídy ve Zlíně, s nastoupením po obdržení vyzvání. Nastoupil 12. listopadu.

 

Jaroslav Bébar.

Narodil se dne 28. října 1879 v Brušperku, kdež navštěvoval čtyřtřídní obecnou školu. Vybyv měšťanskou školu v Příboře, navštěvoval v letech 1894/5 – 1897/8 tamní c. k. ústav ku vzdělání učitelů, kdež dosáhl vysvědčení dospělosti dne 18. července 1898.

Dekretem c. k. okresní školní rady z 26. července 1898 ustanoven byl prozatímním podučitelem na obecné škole chlapecké ve Zlíně. Podrobiv se v listopadu 1900 zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné před c. k. zkušební komisí v Příboře, nabyl vysvědčení způsobilosti ze dne 11. listopadu 1900, načež ustanoven byl dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 15. února 1901 definitivním učitelem II. třídy ve Zlíně. V květnu 1905 vykonal zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy z I. odboru před c. k. zkušební komisí v Příboře a obdržel vysvědčení 6. května 1905.

Dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 6. listopadu 1908 ustanoven byl osobním učitelem na měšťanské škole v Bzenci.

 

Jubilejní oslava.

Dne 2. prosince 1908 konala se slavnost 60. ročnice panování J. V. císaře Františka Josefa I. s pořadem následujícím:

 

 1. O osmé hodině ranní sloužila se slavná mše svatá s Te Deum, které obcovalo žactvo se sborem učitelským.
 2. Poté v tělocvičně se pokračovalo v provádění určeného pořádku slavnosti:
  1. Hymnus od Říhovského s průvodem klavíru zapěli žáci a žákyně měšťanských škol.
  2. Slavnostní řeč. Přednesl katecheta P. Josef Hanák.
  3. V den slavný. Přednesla žákyně III. třídy Marie Homolová.
  4. Vnuk a děd. Přednesl žák III. třídy Pavel Indruch.
  5. Císaři Pánu. Přednesla žákyně II. třídy Ludmila Hyvnarová.
  6. O udatnosti Císaře Pána v bitvě u Santa Lucia. Přednesl žák III. třídy Václav Balaja.
  7. Rakouská národní hymna od Haydena ve zpracování od B. Kašpara. Zapěli žáci a žákyně měšťanských škol s průvodem klavíru a houslí.

 

Dr. Žáček Jan.

V prosinci byl JUDr. Jan Žáček, člen c. k. zemské školní rady, povolán za ministra krajana. Na místo jeho vyslán JUDr. Otakar Pražák, zemský a říšský poslanec v Brně.

 

Burjan Antonín.

V prosinci vzdal se c. k. vládní rada Antonín Burjan jako zástupce učitelstva členství v c. k. zemské školní radě. Na jeho místo povolán ředitel učitelského ústavu v Brně Antonín Kunz.

 

Zástupcové učitelstva v c. k. zemské školní radě.

Jako zástupcové učitelstva v c. k. zemské školní radě zasedají:

 • Václav Řehořovský, profesor české techniky v Brně,
 • František Kameníček, ředitel I. českého gymnázia v Brně,
 • Antonín Kunz, ředitel českého ústavu ku vzdělání učitelů v Brně.

 

Hrázděra Leonard.

C. k. okresní dozorce škol Leonard Hrázděra obdržev dovolenou pro měsíc prosinec, leden a únor zastupován byl po tu dobu dle výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 11. prosince 1908, č. 33 790, c. k. okresním dozorcem škol Josefem Okounem.

 

Repík Cyril.

Místo pro stáří dobrovolně vystouplého člena místní školní rady Cyrila Repíka zvolen na zbývající dobu obecním výborem v zasedání konaném dne 16. ledna 1909 František Přerovský.

Cyrilu Repíkovi za třicetileté svědomité plnění povinností buď jako předsedy, buď jako člena místní školní rady podáno místní školní radou uznání a poděkování.

 

Porada o osnovách.

Dne 29. března 1909 konána opětná porada učitelských sborů měšťanských škol a interesentů – Josefa Orlického, jako zástupce obce a obchodu; Františka Přerovského jako zástupce živnostnictva a Kajetána Tarische jako zástupce velkostatku a rolnictva – o sestavení speciální osnovy učebné pro měšťanskou školu chlapeckou i dívčí na základě normální osnovy, vydané c. k. ministerstvem kultu a vyučování ze dne 15. července 1907, č. 2 368, za předsedání c. k. okresního dozorce škol Leonarda Hrázděry.

 

Polévkový ústav.

Dnem 31. března 1909 ukončeno polévkové období, trvající od 1. prosince do 31. března a rozdáno celkem 4 913 porcí, denně 69 porcí polévek. Výlohy, mimo darované potraviny, činily na hotovosti 140 K.

 

Hyvnar Petr.

Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 22. února 1909, č. 3 759, byl jmenován ředitelem zdejší obecné a měšťanské školy chlapecké Petr Hyvnar, odborný učitel při jmenované škole.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 9. března 1909, č. 656, nařízeno bylo nově jmenovanému řediteli ujati se 1. dubnem letošního roku úřadu svého.

Týmž dnem odevzdal ředitel Josef Okoun veškeré úřední spisy a zařízení škol chlapeckých nástupci a sám se ujal správy škol dívčích.

 

Cigánek Petr.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 9. března 1909, č. 725, ustanoven zatímním odborným učitelem při zdejší měšťanské škole chlapecké s nastoupením služby od 1. dubna 1909 Petr Cigánek.
 


Plakát ke školní výstavě konané 27. 6. 1909.

 

Počet žáků na konci školního roku a průměrná návštěva celoroční:

 

První třída obecná: 44 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 5 nově vstoupilo; 47 žáků na konci školního roku; nepostoupilo 5 žáků; postoupilo 42 žáků; absence omluvená 3,1 %.

Druhá třída obecná: 38 žáků na počátku školního roku; 1 žák vystoupil; 2 nově vstoupili; 39 žáků na konci školního roku; nepostoupilo 4 žáků; postoupilo 35 žáků; absence omluvená 4,6 %.

Třetí třída obecná: 28 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 27 žáků na konci školního roku; postoupilo všech 27 žáků; absence omluvená 1,9 %; neomluvená 0,08 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 32 žáků na počátku školního roku; 1 nově vstoupil; 33 žáků na konci školního roku; nepostoupilo 9 žáků; postoupilo 24 žáků; absence omluvená 1,3 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 62 žáků na počátku školního roku; 10 žáků vystoupilo; 2 nově vstoupili; 54 žáků na konci školního roku; 6 vystoupilo po absolvování povinné docházky; nepostoupilo 7 žáků; postoupilo 41 žáků; absence omluvená 3,2 %; neomluvená 0,5 %.

 

První třída měšťanská: 68 žáků na počátku školního roku; 6 žáků vystoupilo; 1 nově vstoupil; 63 žáků na konci školního roku; 4 vystoupili po absolvování povinné docházky; nepostoupilo 19 žáků; postoupilo 40 žáků; absence omluvená 3,2 %; neomluvená 0,3 %.

Druhá třída měšťanská: 39 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 37 žáků na konci školního roku; 11 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupilo všech 26 žáků; absence omluvená 2,4 %.

Třetí třída měšťanská: 27 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 24 žáků na konci školního roku; 22 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; postoupili 2 žáci; absence omluvená 2,6 %; neomluvená 0,2 %.

 

Petr Cigánek.

Dekretem ze dne 1. července 1909, č. 15 262, byl jmenován zatímní odborný učitel při zdejší chlapecké škole měšťanské Petr Cigánek odborným učitelem definitivně při téže škole a nastoupil místo v nové vlastnosti dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 13. července 1909, č. 2 606, 1. září 1909.

 

Petr Cigánek.

Narodil se dne 29. června r. 1879 v Bílovicích u Uh. Hradiště, kdež navštěvoval trojtřídní školu obecnou. Po ukončení této vstoupil na c. k. české gymnázium v Uh. Hradišti, kdež absolvoval I. až IV. třídu. Po ukončení nižšího gymnázia vstoupil na c. k. ústav ku vzdělání učitelů v Příboře, nabyl dne 19. července 1899 vysvědčení dospělosti pro školy obecné s vyučovacím jazykem českým. Na základě vysvědčení dospělosti byl ustanoven zatímním podučitelem v Boršicích u Velké Blatnice a o rok později ve Velké Lhotě u Malenovic. Dne 16. listopadu r. 1901 podnikl před c. k. zkušební komisí v Příboře zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecné. Na základě nabytého vysvědčení ustanoven definitivním učitelem II. třídy v Mistřicích, kde působil po šest let.

Dne 23. května r. 1908 podnikl odbornou zkoušku pro školy měšťanské (skupina přírodovědná) před c. k. zkušební komisí v Kroměříži. Na základě nabytého vysvědčení ustanoven zatímním odborným učitelem v Moravských Hranicích a dne 1. července 1909 ustanoven c. k. zemskou školní radou definitivním odborným učitelem na chlapecké měšťanské škole v Bzenci.

 

Jaroslav Bébar a Otakar Otáhal.

Osobní učitel Jaroslav Bébar byl jmenován zatímním odborným učitelem v Napajedlích s nastoupením dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 20. května 1909, č. 1 816, 1. června 1909 a na jeho místo ustanoven výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 20. května 1909, č. 1 817, Otakar Otáhal, učitel II. třídy z Kvasic, s nastoupením dne 1. června 1909 jako osobní učitel na dívčí školu měšťanskou.

 

Hosté z Ruska.

Dne 29. července navštívili a prohlédli školu hosté z Ruska: Alexej Speronský, farář z Alferjeva ve Vladimírské gubernii, se svými farníky: J. V. Potapov z Alferjeva, K. D. Balošov z Vantina, J. J. Lvehorakov z Ivaňkova a J. V. Kyselov ze Stupkyna, pak Simon Ponganis z Krevnišky u Vilna.

 

Výstava obrazů.

Od 15. do 30. srpna pořádal ve zdejší budově Tomáš Duroň ze Bzence svou první uměleckou výstavu obrazů, která se těšila i dosti četné návštěvě. Výstava čítala 36 čísel v ceně 20 000 K.

 

Tímto rokem ukončují se společné zápisy škol chlapeckých a dívčích a budou se zde zapisovati události týkající se jen škol chlapeckých.

Školní rok 1909 – 1910

Přehled zápisu:

A. Dle vyznání a národnosti:
 

První třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Druhá třída obecná: celkem 46 žáků; 46 vyznání katolického, 45 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

Třetí třída obecná: celkem 36 žáků; 36 vyznání katolického, 36 národnosti české.

Čtvrtá A. třída obecná: celkem 39 žáků; 39 vyznání katolického, 38 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

Čtvrtá B. třída obecná: celkem 54 žáků; 53 vyznání katolického, 53 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

 

První třída měšťanská: celkem 54 žáků; 54 vyznání katolického, 54 národnosti české.

Druhá třída měšťanská: celkem 39 žáků; 39 vyznání katolického, 39 národnosti české.

Třetí třída měšťanská: celkem 26 žáků; 25 vyznání katolického, 1 žák vyznání židovského, 25 národnosti české, 1 žák národnosti německé.

 
B. Dle obvodů školních:
 

První třída obecná chlapecká: žáků 36 – 34 Bzenec město; 2 Písek.

Druhá třída obecná chlapecká: žáků 46 – 42 Bzenec město; 4 Bzenec židovská obec.

Třetí třída obecná chlapecká: žáků 36 – 34 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

Čtvrtá A. třída obecná chlapecká: žáků 39 – 35 Bzenec město; 2 Bzenec židovská obec; 2 Písek.

Čtvrtá B. třída obecná chlapecká: žáků 54 – 52 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Písek.

 

První třída měšťanská chlapecká: žáků 54 – 20 Bzenec město; 1 Bzenec židovská obec; 1 Boršice; 6 Domanín; 2 Ořechov; 4 Písek; 1 Polešovice; 1 Syrovín; 3 Temnice; 10 Vracov; 2 Žeravice; 1 Kelčany; 2 Újezdec.

Druhá třída měšťanská chlapecká: žáků 39 – 18 Bzenec město; 3 Bzenec židovská obec; 1 Domanín; 3 Písek; 2 Syrovín; 2 Temnice; 1 Vlkoš; 5 Vracov; 2 Žadovice; 2 Žeravice.

Třetí třída měšťanská chlapecká: žáků 26 – 13 Bzenec město; 1 Bohuslavice; 1 Domanín; 2 Kyjov; 2 Milotice; 1 Písek; 1 Temnice; 1 Vážany; 2 Vracov; 2 Žeravice.

 

Sbor učitelský:

 1. Ředitel Petr Hyvnar.
 2. Učitelé náboženství: P. Antonín Sedláček, děkan; P. Josef Hanák, katecheta.
 3. Učitelé školy měšťanské: odborný učitel Jan Gartner; odborný učitel Karel Dvořáček; odborný učitel Petr Cigánek.
 4. Učitelé školy obecné: učitelé I. třídy František Hajn a Julius Paleček; učitelé II. třídy Max. Hložek a Methoděj Dobiáš; zatímní učitel Jaroslav Svrček.

 

Jan Gartner a František Kohoutek.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 2. září 1909, č. 3 311, byl jmenován odborný učitel Jan Gartner zatímním ředitelem na obecné a měšťanské škole v Kunovicích s neprodleným nastoupením; což se stalo dne 5. září 1909.

Na jeho místo výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 2. září 1909, č. 3 313, ustanoven byl jako zatímní odborný učitel František Kohoutek, učitel 1. třídy v Kunovicích. Místo nastoupil dne 6. září 1909.

 

František Kohoutek.

Narodil se dne 14. března 1873 ve Zlíně na Moravě, kdež navštěvoval šestitřídní školu obecnou. Po ukončení této vstoupil do českého c. k. gymnázia v Uh. Hradišti, kdež absolvoval I. až IV. třídu. Po ukončení nižšího gymnázia vstoupil do c. k. učitelského ústavu v Příboře, kdež nabyl 21. července 1893 vysvědčení dospělosti pro školy obecné s vyučovacím jazykem českým. Na základě tohoto vysvědčení ustanoven byl od 1. září 1893 zatímním podučitelem v Tlumačově a na základě vysvědčení učitelské způsobilosti ze dne 16. listopadu 1895 od c. k. zemské komise v Příboře definitivním podučitelem tamtéž od 1. března 1896, kdež celkem působil 9 let. Od 1. září 1902 ustanoven byl definitivním učitelem I. třídy při šestitřídní obecné škole v Kunovicích u Uh. Hradiště, a sice dekretem ze dne 18. července 1902.

Dne 14. května 1909 podnikl zkoušku ze skupiny gramaticko – historické pro školy měšťanské před c. k. zkušební komisí v Kroměříži a na základě vysvědčení způsobilosti pro školy měšťanské s vyučovací řečí českou ustanoven byl zatímním odborným učitelem I. odboru při chlapecké měšťanské škole ve Bzenci od 6. září 1909, dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 2. září 1909.

 

Pobočka.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 6. září 1909, č. 22 720, ponechána pobočka při čtvrté třídě čtyřtřídní škole chlapecké – int. c. k. okresní školní rady ze dne 14. září 1909, č. 3 532.

 

František Hajn.

Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 20. září 1909, č. 23 897, jmenován byl při zdejší škole učitel první třídy František Hajn nadučitelem ve Stříbrnicích s nastoupením dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 27. září 1909, č. 3 788, 1. listopadu 1909.

Na místo jeho ustanoven byl výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 25. září 1909, č. 3 793, zatímním učitelem zatímní učitel Jaroslav Rassl ve Stříbrnicích s nastoupením služby dne 1. listopadu 1909.

 

Jaroslav Rassl.

Narodil se dne 20. června r. 1887 v Ostroměři v Čechách, kdež navštěvoval tamější trojtřídní obecnou školu. Vybyv tři třídy měšťanské školy v Jičíně absolvoval c. k. učitelský ústav v Jičíně (Čechy) v letech 1903/4 – 1907/8, kdež nabyl vysvědčení dospělosti učitelské pro školy obecné.

Dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 29. listopadu 1908, č. 4 549 ustanoven výpomocným učitelem při měšťanské škole ve Zlíně. Dekretem ze dne 27. března 1909, č. 990, ustanoven výpomocným učitelem při obecné škole šestitřídní v městečku Tlumačově do konce června r. 1909. Dne 2. června 1909 přidělen byl přípisem c. k. okresní školní rady č. 1 998 na výpomoc službou do Veselí nad Moravou (jelikož byla v Tlumačově následkem spály dětí a učitele samého škola zavřena do konce června).

Dekretem ze dne 1. září 1909, č. 3 217 ustanoven byl zatímním učitelem při trojtřídní obecné škole ve Stříbrnicích. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 25. září 1909, č. 3 793, ustanoven byl zatímním učitelem na čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci, kdež od 1. listopadu r. 1909 působí.

 

Okresní konference.

Na základě výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 15. května 1909, č. 12 449, ustanovena okresní školní konference učitelstva českých škol obecných a měšťanských školního okresu venkovského Uhersko Hradišťského konala se dne 29. září 1909 v 8 hodin ráno v městském redutním sále v Uh. Hradišti s tímto denním pořádkem:

 1. Zahájení.
 2. Volby:
  1. dvou zapisovatelů,
  2. tří skrutátorů pro volby do knihovní komise a stálého výboru,
  3. tří revizorů účtů knihovní komise.
 3. Pozorování c. k. okresního dozorce školního při vizitaci a inspekci škol.
 4. Vysvětlení úředních nařízení a výnosů.
 5. Přednáška učitele ústavu pro hluchoněmé v Lipsku o vzdělávání dětí hluchoněmých.
 6. Výsledek šetření o dítěti školního okresu uherskohradišťského.
  Referenti:
  1. O stránce tělesné František Hajn, učitel I. třídy; Petr Cigánek, zatímní odborný učitel a Petr Hyvnar, ředitel obecné a měšťanské školy chlapecké, všichni ze Bzence.
  2. O stránce duševní Methoděj Dobiáš, učitel II. třídy ve Bzenci a Jan Langášek, odborný učitel ve Veselí nad Moravou.
  3. O ručních pracích Julie Štěpaníková, učitelka ručních prací v Jarošově.
 7. Volba devíti členů stálého výboru a čtyř členů knihovní komise.
 8. Zpráva knihovní komise a revizorů účtů.
 9. Stanovení knih a pomůcek školních.
 10. Zpráva instruktora školních zahrad.
 11. Porada o písemných návrzích.
 12. Zakončení porady.

 

S poradou spojena byla výstava nejnovějších pomůcek učebních.

 

Dle výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 5. května 1909, č. 12 454, konala se okresní porada učitelstva škol měšťanských v r. 1909 dne 6. října 1909 o osmé hodině ranní v kreslírně měšťanské školy v Uh. Hradišti s tímto denním pořádkem:

 

 1. Zahájení porady.
 2. Volba dvou zastupitelů a tří skrutátorů.
 3. Pozorování c. k. okresního dozorce školního při vizitacích a inspekcích škol měšťanských.
 4. Vysvětlení úředních výnosů a nařízení.
 5. Volba pěti členů stálého výboru.
 6. Přednášky:
  1. Jak řešiti nejnovější problémy psycho-pedagogické ve vyučování přírodozpytném (ředitel chlapecké školy obecné a měšťanské v Bzenci Petr Hyvnar).
  2. O reformě vyučování dějepisu na školách měšťanských (Marie Vojtecká, odborná učitelka dívčí školy měšťanské v Bzenci).
 7. Porada o písemných návrzích.
 8. Zakončení.

 

Jaroslav Svrček.

Zatímní učitel Jaroslav Svrček podrobiv se v období listopadovém 1909 zkoušce před c. k. zkušební komisí v Příboře, obdržel ze dne 30. listopadu 1909 vysvědčení způsobilosti učitelské k vyučování na školách obecných.

 

Sněhurka.

Dne 12. a 13. února sehráli žáci a žákyně zdejších škol divadelní kus „Sněhurka“ od V. B. Plumlovské s povolením c. k. okresní školní rady ze dne 20. ledna 1910, č. 282. Čistý výtěžek byl 254 K 55 h a věnoval se chudinskému fondu zdejších škol, a to školám chlapeckým 127 K 28 h a školám dívčím 127 K 27 h.

 


Plakát k divadelnímu představení Sněhurka, které sehráli místní žáci ve dnech 12. a 13. února 1910.

 

Místní školní rada.

Dne 5. února vykonal obecní výbor doplňovací volbu členů do místní školní rady a zvoleni opětně MUDr. Rudolf Polášek, Josef Koutný a František Přerovský. Dne 20. února ustanovila se místní školní rada ve svém sezení následovně: předsedou zvolen opět Josef Orlický a místopředsedou Jan Rychman.

 

František Odstrčil.

Dne 26. února 1910 zemřel František Odstrčil v Bystřici pod Hostýnem, který po 25 let působil blahodárně jako nadučitel při zdejší škole. Od roku 1880 – 1898 byl nadučitelem při zdejší šestitřídní smíšené škole obecné a po zřízení měšťanské školy chlapecké v roce 1898 nadučitelem čtyřtřídní obecné školy dívčí.

V roce 1905 po čtyřicetiletém působení odešel do výslužby a usadil se trvale v Bystřici pod Hostýnem. Čest budiž jeho památce!

 

Hložek Max.

Zemská školní rada dekretem ze dne 7. března 1910, č. 6 045, jmenovala zdejšího učitele II. třídy Max. Hložka na zdejší obecné škole chlapecké učitelem I. třídy. Dle výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 18. března 1910, č. 1 198, nastoupil místo v nové hodnosti dne 1. dubna 1910.

 

Polévka.

Březnem zakončeno polévkové období školního roku 1909 – 1910. Rozdáno 4 157 porcí vůbec, průměrně 65 denně. Příjem polévkového ústavu činil 207 K; z čehož připadá 200 K na dar zdejší Občanské záložny. Výlohy činily 136 K 2 h.

 

Osnova učebná pro měšťanskou školu.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 4. března 1910, č. 4 342, int. c. k. okresní školní rady ze dne 19. dubna 1910, č. 1 493, schvaluje se definitivní osnova učebná pro zdejší měšťanskou školu chlapeckou.

 

Školní spořitelna.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 21. března 1910, č. 7 923, int. c. k. okresní školní rady ze dne 3. dubna 1910, č. 1 401, schvaluje se zřízení školní spořitelny při zdejších chlapeckých školách.

 

Gartner Jan.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 8. dubna 1910, č. 1 567, vyvázán při zdejší škole odborný učitel Jan Gartner z řízení obecné a měšťanské školy chlapecké v Kunovicích a přidělen, počínaje 1. květnem 1910, opětně službou zdejší škole měšťanské chlapecké.

 

Kohoutek František.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 8. dubna 1910, č. 1 566, vyvázán zdejší měšťanské škole chlapecké přidělený jako zatímní odborný učitel František Kohoutek, učitel I. třídy z obecné školy chlapecké v Kunovicích, počínaje 1. květnem 1910 ze služby při zdejší škole a přidělen opětně jako učitel I. třídy obecné škole chlapecké v Kunovicích.

 

Mňuk Josef.

Dne 18. dubna 1910 zemřel velmi zasloužilý člen c. k. zemské školní rady, zemský poslanec a ředitel měšťanských škol v Zábřehu Josef Mňuk.

 

Vizitace.

Dne 30. května vykonal c. k. okresní dozorce škol p. Leonard Hrázděra vizitaci zdejší měšťanské školy chlapecké.

 

Zkouška z náboženství.

Dne 31. května předsevzal zkoušku z náboženství na škole obecné i měšťanské kapitulní děkan p. Dr. Jan Schneider z Kroměříže.

 

Rassl a Sudolský.

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 27. května 1910, č. 2 306, byl zatímní učitel Jaroslav Rassl přeložen do Kněžpole a výnosem téhož úřadu ze dne 27. května 1910, č. 2 305, byl tamní zatímní učitel II. třídy Bartoloměj Sudolský přeložen na zdejší obecnou školu chlapeckou. Oba neprodleně nastoupili na svá nová místa dne 31. května.

 

Bartoloměj Sudolský.

Narodil se dne 27. května 1888 v Napajedlích, kdež navštěvoval tamní pětitřídní školu obecnou a v letech 1900/1 – 1902/3 první až třetí třídu školy měšťanské.

Vzdělával se v letech 1903/4 – 1906/7 v prvním až čtvrtém ročníku c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Kroměříži a nabyl zde vysvědčení dospělosti dne 18. července 1907.

Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 20. srpna 1907, č. 2 047, ustanoven byl od 1. září 1907 zatímním učitelem při dvojtřídní škole obecné ve Velké Lhotě. Dekretem c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 30. srpna 1909, č. 3 216, ustanoven byl od 1. září 1909 zatímním učitelem při dvojtřídní škole obecné v Kněžpoli.

V měsíci listopadu 1909 podrobil se zkoušce učitelské způsobilosti před c. k. zkušební komisí pro školy obecné i měšťanské v Kroměříži a obdržel dne 15. listopadu 1909 vysvědčení způsobilosti učitelské.

Dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 27. května 1910, č. 2 305 byl ustanoven zatímním učitelem II. třídy na čtyřtřídní obecné škole chlapecké v Bzenci.

 

Výstavka.

Dne 26. června byla žákovská výstavka grafických prací a těšila se hojné návštěvě obecenstva domácího i přespolního.

 

Školní slavnost.

Téhož dne odpoledne konala se na výletišti školní slavnost, uspořádaná místní školní radou, za hojného účastenství obecenstva. Příjem ze vstupného a dobrovolných darů činil 285 K 5 h a věnoval se školám na potřeby pro chudé školní děti. Děti byly za odměnu podělovány pokrmy a šumivými nápoji, obveselovány hudbou; samy pak přednášely a zpívaly.

 

Příznivci školy.

Škole darovali:

 • Orlický Josef 50 K,
 • Přerovská Marie 60 K,
 • Občanská záložna v Bzenci 100 K,
 • Zeman Karel 3 K,
 • sbírka učiněná Josefem Pospěchem 1,10 K,
 • sbírka v hostinci Ajmuntově 5 K,
 • sbírka u pana Rudolfa Römra (děti při své domácí zábavě) 2 K.

 

Zakončení.

Školní rok zakončen dne 30. června slavnými službami Božími, po nichž po proslovu ředitelově rozdána žákům vysvědčení.

 

Počet žáků na konci školního roku a průměrná návštěva celoroční:

 

První třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 35 žáků na konci školního roku; nepostoupili 2 žáci; postoupilo 33 žáků; absence omluvená 2,04 %.

Druhá třída obecná: 46 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 44 žáků na konci školního roku; nepostoupilo 6 žáků; postoupilo 38 žáků; absence omluvená 2,17 %.

Třetí třída obecná: 36 žáků na počátku školního roku; 4 žáci vystoupili; 2 nově vstoupili; 34 žáků na konci školního roku; nepostoupili 4 žáci; postoupilo 30 žáků; absence omluvená 1,8 %.

Čtvrtá A. třída obecná: 39 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 1 nově vstoupil; 38 žáků na konci školního roku; nepostoupilo 6 žáků; postoupilo 32 žáků; absence omluvená 2,3 %.

Čtvrtá B. třída obecná: 54 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 51 žáků na konci školního roku; 4 vystoupili po absolvování povinné docházky; nepostoupilo 10 žáků; postoupilo 41 žáků; absence omluvená 1,4 %; neomluvená 0,01 %.

 

První třída měšťanská: 54 žáků na počátku školního roku; 6 žáků vystoupilo; 2 nově vstoupili; 50 žáků na konci školního roku; 1 vystoupil po absolvování povinné docházky; nepostoupilo 13 žáků; postoupilo 37 žáků; absence omluvená 2,71 %; neomluvená 0,19 %.

Druhá třída měšťanská: 39 žáků na počátku školního roku; 3 žáci vystoupili; 36 žáků na konci školního roku; 6 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; nepostoupili 2 žáci; postoupilo 28 žáků; absence omluvená 1,87 %; neomluvená 0,04 %.

Třetí třída měšťanská: 26 žáků na počátku školního roku; 2 žáci vystoupili; 24 žáků na konci školního roku; 24 žáků vystoupilo po absolvování povinné docházky; absence omluvená 2,86 %; neomluvená 0,25 %.

 

Okresní porada.

Okresní porada učitelstva škol obecných a měšťanských školního okresu Uh. Hradiště (venkov) za školní rok 1909 – 1910 konala se dne 27. června 1910.

Okresní porada učitelstva škol měšťanských konala se dne 28. června 1910.