Kniha „KRONIKA CHLAPECKÝCH ŠKOL“ se začala psát v roce 1898, kdy došlo k rozdělení školy dle pohlaví na chlapeckou a dívčí. Mapuje dění na chlapecké škole v letech 1898 – 1928 s menší odbočkou několika let, kdy pod vedení chlapecké školy připadla i měšťanská škola dívčí. Originál knihy je uložen ve Státním okresním archivu v Hodoníně (název fondu: NSŠ – Bz, inv. číslo 3.). Do knihy zapisovalo v průběhu doby několik učitelů, proto se styl a rozsah zápisů mění. Zde je uveden kompletní přepis, který jsme ponechali pro větší autentičnost pokud možno v původní formě bez zbytečných zásahů do uvedených zápisů. Pro větší přehlednost a velké kvantum zápisů jsme knihu rozdělili do několika kapitol, které mapují dění na škole vždy po určitých časových úsecích.

 

Kronika chlapeckých škol 1898 – 1905

Úvod

Představení úřadů školských r. 1898.

Zapisování těchto pamětí zahájil první ředitel zřízené nové měšťanské školy chlapecké ve Bzenci, Josef Okoun, počínajíc školním rokem 1898 – 99.

Ve kteréžto době c. k. ministrem osvěty a vyučování byl hrabě Bylandt – Rheidt; předsedou c. k. moravské zemské rady školní baron Spens – Boden; c. k. zemským inspektorem školním, jemuž okres Uhersko – Hradišťský jest podřízen, Josef Lošťák; c. k. okresním dozorcem školním, jenž vykonává inspekci nad školami téhož okresu, P. Fr. Perútka, profesor německé c. k. reálky v Olomouci; předsedou místní školní rady v Bzenci Josef Orlický, obchodník tamtéž.

 

O tom, kdy byla povolena měšťanská škola chlapecká v Bzenci.

Měšťanská škola chlapecká v Bzenci na žádost obecního zastupitelstva a místní školy rady byla povolena vynesením c. k. zemské rady školní ze dne 22. června 1897, č. 6 071.

Základní kámen nové budovy obecných a měšťanských škol, jejíž stavba svěřena architektu Dominiku Feyovi v Uherském Hradišti, položen dne 4. října 1897, v den jmenin Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.; a dne 18. srpna 1898, v den narozenin Jeho Veličenstva, budova školní slavnostně byla vysvěcena a účelu svému odevzdána.

Za kteréžto příležitosti o významu tohoto aktu k četnému občanstvu promluvil Dr. P. Jan Pospíšil, arcikněz a děkan Bzenecký, a říšský i zemský poslanec Vojtěch Kulp z Kroměříže.

 

Otevření I. třídy měšťanské školy chlapecké.

vynesením c. k. zemské rady školní ze dne 24. 6. 1898, č. 6 520 povoleno bylo otevříti I. třídu měšťanské školy chlapecké počínajíc školním rokem 1898 – 99.

 

Jmenování ředitele a odborných učitelů měšťanské školy chlapecké.

Ředitelem nově zřízené chlapecké školy měšťanské ustanoven byl dekretem ze dne 26. srpna 1898, č. 9 103 c. k. zemskou radou školní Josef Okoun, do té doby učitel při měšťanské škole dívčí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Prozatímním odborným učitelem pro 3. odbor jmenován byl dekretem c. k. okresní rady školní v Uh. Hradišti ze dne 8. září 1898 č. 1 182 Petr Hyvnar, učitel při jednotřídní škole v Zámrskách u Kelče, kterémžto postavení potvrzen byl c. k. zemskou radou školní dne 3. ledna 1899, č. 15 874.

 

Životopis ředitele Josefa Okouna.

Josef Okoun, ředitel měšťanské a obecné školy pro chlapce ve Bzenci, narodil se dne 31. července 1858 ve Velkých Opatovicích na Moravě. Vybyv v letech 1863 – 1872 obecnou školu ve svém rodišti a školu hlavní v Jevíčku a v Mor. Třebové, absolvoval tamtéž v letech 1872 – 1876 nižší c. k. reálné gymnázium a studoval v letech 1876 – 80 na c. k. ústavě učitelském v Brně, kde v červnu 1880 se podjal zkoušky dospělosti učitelské. Ustanoven byl po té prozatímním podučitelem na trojtřídní škole obecné ve Velkém Týnci u Olomouce a vykonal r. 1882 v Brně zkoušku způsobilosti učitelské v Olomouci, pak r. 1884 zkoušku z prvního odboru předmětů na školách měšťanských. R. 1884 byl ustanoven učitelem při šestitřídní škole obecné v Kelči; r. 1885 v Brně se podjal zkoušky k nabytí způsobilosti učitelské k vyučování jazyku německému na školách měšťanských s vyučovací řečí českou; r. 1885 byl ustanoven prozatímním odborným učitelem na dívčí měšťanské škole ve Frenštátě; ve kterémžto postavení byl potvrzen c. k. zemskou radou školní r. 1887. R. 1898 jmenován byl ředitelem měšťanské školy chlapecké v Bzenci.

 

Životopis odborného učitele Petra Hyvnara.

Petr Hyvnar, odborný učitel, narodil se dne 10. června 1861 v Závěšicích na Moravě, kdež vychodil tamější jednotřídní školu. Od roku 1873 – 77 studoval na nižším c. k. reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí a od r. 1877 – 1881 na c. k. učitelském ústavě v Příboře. Vykonav tam dne 19. července 1881 zkoušku učitelské dospělosti, působil potom jako zatímní podučitel v Šumicích v okresu Uherskobrodském (1881 – 82) a v letech 1882 – 83 jako zatímní a v letech 1883 – 84 jakožto definitivní podučitel v Rybím. Od počátku školního roku 1884 až do konce školního roku 1898 byl učitelem na jednotřídní škole v Zámrskách u Kelče na okrese Hranickém. Školním rokem 1898 – 99 nastoupil službu na měšťanské škole chlapecké v Bzenci, jakožto odborný učitel.

 

Přidělení učitelů obecné škole chlapecké.

Dle vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 9. září 1898 č. 9 776 přiděleni byli obecné škole chlapecké pod společnou správou se školou měšťanskou učitelé František Myklík a Jan Gartner, podučitelé František Kouba a Vladimír Sahánek, kteří posud působili na nerozdělené dle pohlaví obecné škole šestitřídní.

Podle téhož výnosu rozdělena dle pohlaví dosavadní šestitřídní škola obecná na dvě čtyřtřídní školy obecné, chlapeckou, spojenou pod společnou správou ředitele se školou měšťanskou a dívčí pod samostatnou správou.

 

Životopis učitele Františka Myklíka.

Narodil se v Chylicích dne 14. září 1853. Studoval nižší reálné gymnázium (něm.) v Uherském Hradišti a vyšší (české) gymnázium v Olomouci. Ve Vídni vykonal studie moderní filologie na filozofické fakultě, než bez místa jsa dal se na hofmisterství v Bzenci, vyučuje privátně předmětům gymnaziálním. Od r. 1879 – 83 byl výpomocným, potom prozatímním a posléze definitivním podučitelem od r. 1883 – 88. R. 1888 jmenován byl učitelem ve Starém Městě u Uh. Hradiště, odkudž ku vlastní žádosti vynesením c. k. zemské rady školní ze dne 22. července 1895 č. 6 117 přeložen byl na obecnou šestitřídní školu ve Bzenci.

 

Životopis učitele Jana Gartnera.

Jan Gartner se narodil r. 1864 v Jemnici na Moravě; studoval tři třídy reálky v Telči a ústav učitelský v Brně, kde vykonal zkoušku dospělosti učitelské r. 1883. Podučitelem byl ustanoven v Bzenci. R. 1886 podjal se zkoušky způsobilosti učitelské, před zkušební komisí v Praze. Učitelem ve Bzenci byl ustanoven r. 1889. R. 1891 v Praze se podjal zkoušky způsobilosti učitelské pro školy měšťanské a tamtéž r. 1897 zkoušky k nabytí způsobilosti učitelské vyučovati německému jazyku na měšťanských školách s vyučovací řečí českou.

 

Životopis učitele Františka Kouby.

Narodil se dne 24. ledna 1868 v Jihlávce na Moravě; jednotřídní obecnou školu vybyl v Mladějovicích. Vstoupiv do 2. třídy vyšší reálné školy v Telči, dosáhl v roce 1886 vysvědčení maturitního. Po té vstoupil do 4. ročníku ústavu učitelského v Brně. Zkoušce zralosti podrobil se v Kutné Hoře jakožto výpomocný učitel ve Velkém Újezdě, kde působil od 8. ledna 1888 do 15. července téhož roku. Od 15. září 1888 působí jakožto podučitel ve Bzenci. R. 1891 vybyl zkoušku učitelské způsobilosti v Praze a r. 1896 nabyl způsobilosti vyučovati na pokračovacích školách průmyslových. R. 1898 podjal se zkoušky pro školy měšťanské ze skupiny matematicko-technické v Hoře Kutné.

 

Životopis učitele Vladimíra Sahánka.

Vladimír Sahánek se narodil v Příboře na Moravě dne 10. června 1867. Navštěvoval tamtéž školu chlapeckou a posléze v Brušperku školu čtyřtřídní a v Nezamyslicích, kde otec jeho se stal nadučitelem další školu. Potom vybyl čtyři třídy reálné školy v Prostějově a v letech 1885 – 89 studoval na ústavě učitelském v Příboře, kde vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Ustanoven byl podučitelem ve Střílkách, v okrese Kroměřížském; r. 1892 v Praze se podjal zkoušky učitelské způsobilosti. R. 1893 ustanoven byl definitivním podučitelem na obecné škole v Bzenci.

 

Výsledek zápisu ve školním roce 1898 – 99.

Do I. třídy školy obecné zapsáno bylo 41 žáků.

Do II. třídy školy obecné zapsáno bylo 33 žáků.

Do III. třídy školy obecné zapsáno bylo 54 žáků.

Do IV. třídy školy obecné zapsáno bylo 65 žáků.

Úhrnem bylo zapsáno 199 žáků.

 

Do první třídy chlapecké školy měšťanské bylo zapsáno 61 žáků, z nichž na cizí obvody školní připadá 14 žáků. Úhrnný počet žáků v matrice zapsaných jest 263; z těch 17 navštěvuje školu německou v Bzenci.

 

Přidělení tříd ve školním roce 1898 – 99.

První třída obecné školy byla přidělena J. Gartnerovi;

Druhá třída obecné školy byla přidělena F. Koubovi;

Třetí třída obecné školy byla přidělena F. Myklíkovi;

Čtvrtá třída obecné školy byla přidělena Vl. Sahánkovi;

Třídním učitelem v I. třídě školy měšťanské byl Petr Hyvnar.

 

Vyučování ve školním roce 1898 – 99 se zahájilo dne 19. září, protože nebyla do té doby ještě provedena reorganizace školy, aniž pořízeny pomůcky školní a nářadí.

 

Smrt Jeho Veličenstva císařovny Alžběty dne 10. 9. 1898.

Dne 10. září 1898 v Ženevě zavražděna byla J. V. císařovna Alžběta útočníkem Lucchenim.

Na základě výnosu ministerstvo kultu a vyučování ze dne 15. září 1898 č. 1 308 účastnilo se učitelstvo a žactvo dne 17. září 1898 v sobotu, v den pohřbu Jejího Veličenstva, zádušních služeb Božích.

 

Oslava padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. dne 2. 12. 1898.

Dne 2. prosince 1898 na oslavu padesátiletého vladaření Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. žactvo se sborem učitelským bylo přítomno slavným službám Božím, po nichž se shromáždilo v kreslírně, kde ředitel přiměřeným způsobem vyložil význam dne jubilejního, klada důraz zejména na rozvoj školství českého za panování Jeho Veličenstva. Po té žáci zapěli hymnu císařskou a poděleni byli obrázky Jeho Veličenstva, místní školní radou k tomu účelu zakoupenými.

 

Návštěva p. c. k. zemského inspektora školního dne 17. 3. 1899.

Dne 17. března 1899 vykonávaje prohlídku dívčí školy obecné p. c. k. zemský inspektor Josef Lošťák navštívil i měšťanskou školu chlapeckou a přítomen byl vyučování němčině a fyzice v I. třídě.

 

Zvolení zástupce učitelstva v místní školské radě dne 20. 3. 1899.

Za zástupce sboru učitelstva v místní školní radě jednomyslně zvolen dne 20. března 1899 p. Petr Hyvnar, odborný učitel, jenž slib složil v ruce předsedy c. k. okresní rady školní dne 6. dubna 1899.

 

Visitace c. k. okresního inspektora školského P. Fr. Perútky dne 12. 5. 1899.

Dne 12. května visitaci vykonal školy obecné a měšťanské pro chlapce pan c. k. okresní inspektor školní Fr. Perútka a v konané po té poradě spokojenost svou vyslovil o dosažených výsledcích.

 

Přehled počtu žáků a % zameškání ve školním roce 1898 – 99.

Počet žáků do školy chodících na začátku školního roku 263; na konci školního roku 250. Průměrné procento ročního zameškání – omluvené 4,71 %; neomluvené 3,16 %.

 

Do školy jiné (německé) chodilo 17 žáků.

 

Přehled o postupu žactva ve školním roce 1898 – 99.

První třída: počet žáků 49; postoupí 45; nepostoupí 4.

Druhá třída: počet žáků 34; postoupí 33; nepostoupí 1.

Třetí třída: počet žáků 52; postoupí 31; vystoupí 1; nepostoupí 20.

Čtvrtá A. třída: počet žáků 20; postoupí 18; nepostoupí 2.

Čtvrtá B. třída: počet žáků 19; postoupí 8; vystoupí 9; nepostoupí 4.

První třída měšťanská: počet žáků 58; postoupí 41; vystoupí 13; nepostoupí 4.

 

Stav knižnice žákovské a učitelské r. 1898 – 99.

Knihovna žákovská koncem školního roku 1898 – 99 obsahovala 54 svazky. K rozmnožení učitelské knihovny přispěli: ředitel Josef Okoun, učitel František Kouba a Občanská záložna ve Bzenci peněžitým darem 35 zl.; taktéž knihy darovala Měšťanská Beseda.

 

Příznivci školní mládeže z r. 1898 – 99.

Během školního roku 1898 – 99 příznivci zdejší obmyslili chudou mládež, věnovavše jí na pořízení potřeb školních dary peněžité. Byli to pánové: L. Skála 10 zl.; J. Orlický 10 zl. 15 kr.; Tělocvičná Jednota Sokol 10 zl.; paní Jakobová 2 zl.; sbírkami jednotlivců sešlo se celkem 20 zl. 90 kr.; pan C. Repík 5 zl; Celkem 58 zl. 32 kr.

 

Zakončení školního roku 1898 – 99.

Školní rok 1898 – 99 se zakončil dne 15. července 1899 službami Božími, po nichž žáci po přiměřeném proslovu ředitelově obdrželi školní zprávy.

 

Na rozepsané konkurzem místo učitele III. odboru při chlapecké škole ustanoven dekretem c. k. zemské rady školní ze dne 14. července 1899, č. 1 642 podučitel obecné školy chlapecké pan František Kouba, jehož životopis zde již byl uveden.

 

Školní rok 1899 – 1900

Výsledek zápisu žáků do obecné a měšťanské školy chlapecké ve školním roce 1899 – 1900 ukazuje následující zápis.

 

První třída: počet žáků 43; z obvodu místního 40; z obvodu cizího 3; Češi 43; Němci 0; Křesťané 43; Židé 0.

Druhá třída: počet žáků 47; z obvodu místního 47; z obvodu cizího 0; Češi 47; Němci 0; Křesťané 47; Židé 0.

Třetí třída: počet žáků 50; z obvodu místního 50; z obvodu cizího 0; Češi 50; Němci 0; Křesťané 50; Židé 0.

Čtvrtá třída: počet žáků 49; z obvodu místního 49; z obvodu cizího 0; Češi 49; Němci 0; Křesťané 49; Židé 0.

První třída měšťanská: počet žáků 55; z obvodu místního 30; z obvodu cizího 25; Češi 54; Němci 1; Křesťané 54; Židé 1.

Druhá třída měšťanská: počet žáků 43; z obvodu místního 30; z obvodu cizího 13; Češi 42; Němci 1; Křesťané 42; Židé 1.

 

Ve školní matrice dětí školou povinných a do obvodu domácího náležejících zapsáno bylo 261; z těch 32 žáků navštěvuje školy jiné.

 

Ustanovení podučitele Fr. Krčmy při obecné škole.

Na místě podučitele Františka Kouby, jenž jmenován byl odborným učitelem, službě na obecné škole chlapecké byl výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 23. srpna 1899 č. 1 331 přidělen p. František Krčma, posud definitivní podučitel při obecné škole v Ořechově, jenž svůj úřad při škole v Bzenci dne 1. září 1899 nastoupil.

 

Životopis učitele Fr. Krčmy.

František Krčma narodil se v Otrokovicích dne 3. července 1875, kdež navštěvoval dvoutřídní tehdáž školu. Na to studoval 5 tříd českého gymnázia v Kroměříži a pak učitelský ústav v Příboře. R. 1894 byl ustanoven zatímním podučitelem a po dvou letech definitivním podučitelem v Ořechově. Od 1. září 1899 působí jako podučitel na chlapecké škole obecné v Bzenci.

 

Oslava jmenin Jeho Veličenstva.

V den jmenin Jeho Veličenstva veškeré žactvo se účastnilo se sborem učitelským slavných služeb Božích.

 

Posavadní c. k. okresní školní dozorce vzdal se této funkce.

Pan správce c. k. ministerstva kultu a vyučování zprostil vynesením ze dne 11. října 1899 č. 26 398 okresního dozorce škol pro české školy venkovského školního okresu Uherskohradišťského, profesora pana Fr. Perútku této funkce na vlastní žádost a dovolil, aby jmenovanému při této příležitosti vysloveno bylo, za jeho úspěšnou činnost v dozoru školním, uznání ministerstva.

 

Jmenování nového c. k. okresního dozorce škol.

Funkci okresního dozorce škol pro české školy venkovského okresu Uherskohradišťského, vyjma školy měšťanské, jejichž inspekci bude vykonávati bezprostředně c. k. zemský dozorce škol, svěřil pan správce c. k. ministerstva kultu a vyučování okresnímu dozorci škol pro české školy školního okresu Kyjovského, Karlu Blesíkovi, nadučiteli při české chlapecké škole obecné v Kyjově, na zbývající část nynějšího funkčního období.

 

Oslava jmenin Jejího Veličenstva zemřelé císařovny Alžběty.

Dne 18. listopadu žactvo se sborem učitelským se účastnilo slavnosti církevní za příčinou jmenin Jejího Veličenstva zesnulé císařovny Alžběty, které připadajíce letos na neděli, z nařízení c. k. ministerstva kultu a vyučování přeloženy a oslaveny byly v sobotu dne 18. listopadu t. r. a již i budoucně se mají v tento den oslaviti, kdykoli na neděli připadnou.

 

Jmenování katechety pro měšťanskou školu.

Zatímním učitelem náboženství na měšťanské škole chlapecké byl ustanoven P. František Králík, jemuž mimo to bude učiti ve 4. třídě školy obecné chlapecké, v obou čtvrtých třídách obecné školy dívčí a ve 4. třídě obecné školy německé.

 

Životopis P. Fr. Králíka.

František Králík narodil se dne 2. dubna 1876 v Soběchlebicích na Moravě, kdež chodil do jednotřídní obecné školy. Absolvovav v letech 1887/88 – až 1895 c. k. vyšší gymnázium v Přerově podrobil se tam dne 2. července 1895 maturitní zkoušce, načež se dal zapsati jako řádný posluchač c. k. teologické fakulty v Olomouci, byv přijat tamtéž do c. k. semináře kněžského. Když se byl podrobil všem předepsaným zkouškám, dosáhl dne 1. července 1899 od c. k. fakulty absolutorium a vysvěcen na kněze dne 5. července 1899. V duchovní správě byl nejdříve ode dne 31. října 1899 kooperátorem ve Vlčnově u Uherského Brodu, odkud byl jmenován dne 17. listopadu 1899, č. 16 022 od c. k. moravské zemské školní rady provizorním katechetou na měšťanské škole a obecných školách chlapeckých v Bzenci.

Službu nastoupil dne 1. prosince 1899.

 

Vizitace obecné školy chlapecké.

Dne 28. prosince 1899 vizitaci obecné školy chlapecké vykonal c. k. okresní dozorce školní pan Karel Blesík.

 

Pan F. Krčma jmenován definitivním podučitelem v Bzenci.

Pan František Krčma byl jmenován definitivním podučitelem při obecné škole chlapecké v Bzenci. Životopis je uveden výše.

 

Příjmy učitelů na základě zákona ze dne 5. července 1899.

Podle zákona zemského ze dne 5. července 1899, jímž se upravují platy učitelstva moravského, služné učitelů školy chlapecké bylo vyměřeno takto:

Ředitel J. Okoun: služné 1 800 K; př. služné 400 K; př. funk. 600 K; úhrnem 2 800 K.

Odborný učitel P. Hyvnar: služné 1 700 K; př. služné 520 K; úhrnem 2 220 K.

Odborný učitel Fr. Kouba: služné 1 700 K; př. služné 200 K; úhrnem 1 900 K.

Učitel Fr. Myklík: služné 1 400 K; př. služné 320 K; úhrnem 1 720 K.

Učitel J. Gartner: služné 1 200 K; př. služné 320 K; úhrnem 1 520 K.

Podučitel V. Sahánek: služné 1 000 K; př. služné 160 K; úhrnem 1 160 K.

Podučitel Fr. Krčma: služné 1 000 K; úhrnem 1 000 K.

 

Dar p. R. Kolúcha.

Dne 30. března na uctění památky svého otce daroval p. Robert Kolúch, obchodník v Bzenci, ústavu vzácnou sbírku nerostů, cizokrajných (amerických) motýlů a plazů, začež ředitelství povinný mu vzdáti dík neopomenulo.

 

Pochvala řediteli.

Ku podané zprávě panem c. k. zemským dozorcem škol Josefem Lošťákem o vizitaci obecné a měšťanské školy pro chlapce ve Bzenci vyslovila c. k. zemská školní rada dle usnesení svého ze dne 27. dubna 1900 řediteli Josefu Okounovi za jeho horlivé a úspěšné působení v úřadě učitelském pochvalné uznání.

 

Dary pro chudé žáky.

Během školního roku 1899 – 1900 ředitel přijal celkem 550 K 59 h. na zbudování potřeb a pomůcek školních.

Většími částkami přispěli:

Pan R. Kolúch sebral při slavnosti hodové „U Goldmanů“ 30 K. 22h.

Užitek ze zahrady školní 52 K 96 h.

Z porovnání pře mezi paní J. Rukavičkovou a panem Glasrem 30 K.

Z porovnání pře mezi R. Kolúchem a Königsteinem 30 K.

Pan Cyril Repík daroval 20 K.

Občanská záložna darovala 160 K.

Tělocvičná Jednota „Sokol“ 20 K.

Městská rada darovala 40 K.

 

Druhou třídu měšťanské školy chlapecké otevříti počínajíc rokem 1900 – 1901 bylo povoleno výnosem c. k. zemské školní rady.

 

Na rozepsané místo učitele I. odboru při měšťanské škole chlapecké byl c. k. zemskou školní radou ustanoven učitel obecné školy chlapecké ve Bzenci Jan Gartner dekretem ze dne 6. července 1900 č. 9 100.

 

Návštěva školní v roce 1899 – 1900.

Návštěva školní ve školním roce 1899 – 1900 jeví se, pokud se týče školy obecné i měšťanské takto:

První čtvrtletí: omluvené 2,86 %, neomluvené 0,91 %.

Druhé čtvrtletí: omluvené 3,07 %, neomluvené 0,46 %.

Třetí čtvrtletí: omluvené 6,37 %, neomluvené 0,31 %.

Čtvrté čtvrtletí: omluvené 2,6 %, neomluvené 0,57 %.

Úhrnem: omluvené 3,72 %, neomluvené 0,56 %.

 

Obnášelo tedy roční procento na celém ústavě 3,72 %, pokud se týče zameškání omluveného nemocemi a 0,56 %, pokud se týče zameškání neomluveného.

 

Školní rok 1899 – 1900 byl zakončen dne 14. července 1900 slavnými službami Božími, jimž obcovala místní školní rada a žactvo se sborem učitelským; po té se žactvo obecných škol shromáždilo v tělocvičně, žactvo škol měšťanských v kreslírně, kde po přiměřeném doslově ředitelově rozdaly se žactvu školní zprávy.

 

Školní rok 1900 – 1901

Přehled o zápisu do obecné i měšťanské školy chlapecké.

První třída obecná: Počet žáků 39; domácích 38; cizích 1; Čechů 39; katolického vyznání 39.

Druhá třída obecná: Počet žáků 37; domácích 37; Čechů 37; katolického vyznání 37.

Třetí třída obecná: Počet žáků 46; domácích 46; Čechů 46; katolického vyznání 45; židů 1.

Čtvrtá třída obecná: Počet žáků 63; domácích 63; Čechů 63; katolického vyznání 63.

První třída měšťanská: Počet žáků 59; domácích 38; cizích 21; Čechů 54; Němců 5; katolického vyznání 54; židů 5.

Druhá třída měšťanská: Počet žáků 36; domácích 16; cizích 20; Čechů 36; katolického vyznání 36.

Třetí třída měšťanská: Počet žáků 33; domácích 22; cizích 11; Čechů 32; Němců 1; katolického vyznání 32; židů 1.

 

Zahájení školního roku.

Školní rok se zahájil dne 2. září 1900 slavnými službami Božími, jichž se účastnilo veškeré žactvo se svými učiteli.

 

Ustanovení odborného učitele J. Gartnera.

Učitelem prvního odboru na měšťanské škole chlapecké byl jmenován vynesením velesl. c. k. zemské rady školní ze dne 6. července 1900 č. 9 100 pan Jan Gartner, do té doby učitel zdejší školy obecné. Životopis jeho uveřejněn již byl výše.

 

Ustanovení podučitele Aloise Cablíka.

Prozatímním podučitelem školy obecné ustanoven byl vynesením sl. c. k. okresní školní rady ze dne 5. září 1900 absolvent ústavu učitelského pan Alois Cablík.

 

Životopis Aloise Cablíka.

Alois Cablík se narodil 5. června 1881 ve Kvítkovicích. Navštěvoval jednotřídní obecnou škole ve Kvítkovicích do roku 1890. Odbyv měšťanskou školu v Napajedlích studoval na ústavě ku vzdělání učitelů v Kroměříži od roku 1895/6 až do roku 1899/1900. Po vykonané zkoušce maturitní byl dekretem ze dne 5. září jmenován prozatímním podučitelem v Bzenci.

 

Ustanovení katechety M. Šolka.

Zatímním katechetou na místo pana Františka Králíka, jenž byl povolán za kooperátora do Brodku, byl ustanoven tamější kooperátor pan Mikuláš Šolek.

 

Životopis P. M. Šolka.

 1. Mikuláš Šolek narozený 4. ledna 1870 ve Valašských Klouboukách, navštěvoval pětitřídní utrakvistickou obecnou školu a trojtřídní měšťanskou školu německou ve svém rodišti. Studoval na českých gymnáziích ve Valašském Meziříčí a v Olomouci maturoval r. 1891, absolvoval teologická studia v Olomouci r. 1895 a byl týž rok na kněze vysvěcen. Byl kaplanem v Konici, odtamtud ustanoven kaplanem v Laškově a potom v Kojetíně. Roku 1900 ustanoven byl administrátorem fary v Otrokovicích. Po obsazení té fary dostal se za kaplana do Brodku u Nezamyslic. Z Brodku ustanoven byl výnosem velesl. c. k. okresní školní rady v Uh. Hradišti ze dne 8. září 1900 č. 1 772 prozatímním katechetou při škole měšťanské v Bzenci.

 

Oslava sedmdesátých narozenin J. V.

Dne 2. října na oslavu sedmdesátých narozenin Jeho Veličenstva a císaře Františka Josefa I. veškeré žactvo se sborem učitelským obcovalo slavným službám Božím, po nichž katecheta P. Mikuláš Šolek vyložil význam slavnosti.

 

Oslava jmenin J. V.

Dne 4. října t. r. v den jmenin Jeho Veličenstva a krále žactvo se sborem učitelským bylo přítomno slavným službám Božím.

 

Ustanovení Vl. Sahánka učitelem.

Učitelem při obecné škole na místě p. Jana Gartnera postoupivšího na školu měšťanskou, vynesením velesl. c. k. zemské rady školní ze dne 5. října 1900 č. 2 061 jmenován byl p. Vladimír Sahánek, do té doby podučitel při zdejší škole obecné. Jeho životopis byl zde již uveřejněn výše.

 

Jmenování c. k. okresního dozorce školního.

 1. k. okresním dozorcem školním pro školy venkovské okresu Uherskohradišťského jmenován byl pan Josef Jedlička, c. k. cvičný učitel při ústavě učitelském v Kroměříži.

 

Ustanovení učitele Fr. Myklíka nadučitelem v Nové Vsi. Ustanovení M. Hložka podučitelem.

Učitel Fr. Myklík jmenován byl dekretem c. k. zemské rady školní ze dne 7. 6. 1901 č. 8 035 nadučitelem šestitřídní obecné školy v Nové Vsi, kteroužto službu nastoupil dne 1. srpna 1901. Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 26. června 1901 č. 111. byl ustanoven podučitelem při obecné škole zdejší pan Maxmilián Hložek, do té doby zatímní podučitel v Žeravicích (okr. Přerovský).

 

Životopis M. Hložka.

Maxmilián Hložek se narodil dne 5. října 1877 ve Fonyodu v Uhrách, Záhy přestěhoval se do Velkého Týnce u Olomouce, kdež navštěvoval trojtřídní obecnou školu. Odbyv v letech 1889 – 1892 tři třídy c. k. slov. gymnázia v Olomouci, studoval od roku 1892 – 1896 na c. k. ústavě učitelském v Kroměříži. Po vykonané zkoušce dospělosti ustanoven byl prozatímním podučitelem při II. obecné chlapecké škole v Přerově. Koncem února r. 1899 byl c. k. okresní školní radou k vlastní žádosti propuštěn a nastoupil ihned službu poštovního intendisty ve Vídni, kdež po dvou měsících dle dekretu c. k. ředitelství pošt a telegr. pro Dol. Rakousy jmenován byl c. k. poštovním praktikantem. Začátkem prázdnin téhož roku vzdal se dobrovolně svého úřadu a dosazen byl dekretem c. k. okr. školní rady v Přerově opět za prozatímního podučitele v Žeravicích u Přerova. Za doby dvouletého působení na tomto místě vykonal zkoušku učitelské způsobilosti. Od 1. září 1901 působí jako prozatímní podučitel v Bzenci.

 

Vizitace škol.

Dne 3. července 1901 vykonal c. k. školní inspektor Jos. Jedlička vizitaci měšťanské školy chlapecké a soukromé dívčí.

 

Výstava žactva a konference učitelstva.

Dne 7. července se konala výstava výkresů žactva měšťanské školy chlapecké a dívčí.

Dne 10. července se konala porada učitelstva obecných škol okresu Uherskohradišťského, při níž pojednal ředitel J. Okoun o teorii reformních snah ve vyučování jazykovém.

Dne 11. července se konala porada učitelstva měšťanských škol okresu Uherskohradišťského, při níž odborný učitel Fr. Kouba pojednal o reformních snahách v kreslení z hlediska psychologického.

 

Ukončení školního roku.

Školní rok 1900 – 01 zakončen dne 13. července slavnými službami Božími, po nichž žactvu po přiměřeném doslovu ředitelově rozdány byly školní zprávy roční a propouštěcí vysvědčení.

 

Návštěva školy a prospěch žactva ve školním roce 1900 – 1901.

První třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 8,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,9 % omluvená, 0,3 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žáků 37 na počátku školního roku, 37 na konci; prospělo 30 žáků, neprospělo 7 žáků.

 

Druhá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 0,0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,0 % neomluvená; počet žáků 38 na počátku školního roku, 38 na konci; prospělo 30 žáků, neprospělo 8 žáků.

 

Třetí třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, 0,3 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,5 % omluvená, 0,5 % neomluvená; počet žáků 45 na počátku školního roku, 45 na konci; prospělo 32 žáků, neprospělo 13 žáků.

 

Čtvrtá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 6,0 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,5 % omluvená, 0,0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 0,0 % neomluvená; počet žáků 56 na počátku školního roku, 56 na konci; prospělo 51 žáků, neprospělo 5 žáků.

 

První třída měšťanská:

I. čtvrtletí – absence: 1,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 6,1 % omluvená, 0,0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,7 % omluvená, 0,0 % neomluvená; počet žáků 59 na počátku školního roku, 53 na konci; prospělo 39 žáků, neprospělo 14 žáků; domácích žáků 37, cizích 22.

 

Druhá třída měšťanská:

I. čtvrtletí – absence: 1,0 % omluvená, 0,0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, 0,0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,4 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žáků 36 na počátku školního roku, 29 na konci; prospělo 28 žáků, neprospěl 1 žák; domácích žáků 16, cizích 20.

 

Třetí třída měšťanská:

I. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 8,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,1 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,3 % omluvená, 0,0 % neomluvená; počet žáků 33 na počátku školního roku, 29 na konci; prospělo 29 žáků, neprospělo 0 žáků; domácích žáků 22, cizích 11.

 

Čemu se věnovali první absolventi školy měšťanské.

Z prvních absolventů školy měšťanské 4 vstoupili do ústavů učitelských v Kroměříži a v Příboře, 2 na reálku v Hodoníně, 3 na vyšší průmyslovou školu v Brně, jeden na obchodní školu v Přerově, 7 na zdejší vinařskou a rolnickou školu, ostatní se věnovali obchodu a řemeslu.

 

Peněžité dary škole.

Ve školním roce 1900 – 1901 odevzdáno bylo ředitelství celkem 370 K 77 h. jednak na zakoupení učebních pomůcek, jednak na pořízení věcných potřeb, oděvů a obuvi chudým žákům.

 

Přispěli hlavně: Josef Orlický 100 K; Občanská záložna 160 K; hosté u Skálů 95 K.

 

Dodatek.

Ku žádosti zdejšího obecního zastupitelstva povolila c. k. zemská školní rada svým vynesením zříditi měšťanskou školu dívčí a otevříti I. třídu počátkem školního roku 1900 – 1901.

Zapsáno bylo do I. třídy 29 žákyň, počet menší pro větší školné 4 K měsíčně. Správa školy té byla svěřena řediteli měšťanské školy chlapecké Josefu Okounovi; učitelé byli jmenováni z měšťanské školy chlapecké: Petr Hyvnar, František Kouba a Jan Gartner; ze školy obecné dívčí: Terezie Hýblová a Klem. Bartošová.

Remunerace za jednu hodinu učebnou činila 1 K.

 

Školní rok 1901 – 1902.

Přehled o zápisu do obecné školy chlapecké a měšťanské chlapecké i dívčí.

Obecná škola chlapecká.

První třída: 52 žáků na počátku školního roku, 53 na konci školního roku.

Druhá třída: 41 žáků na počátku školního roku, 41 na konci školního roku, cizí žáci 3.

Třetí třída: 41 žáků na počátku školního roku, 41 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 62 žáků na počátku školního roku, 62 na konci školního roku; cizí žáci 1; Židé 1.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 55 žáků na počátku školního roku; cizí žáci 21.

Druhá třída: 31 žáků na počátku školního roku; cizí žáci 18; Židé 1.

Třetí třída: 23 žáků na počátku školního roku, 24 na konci školního roku; cizí žáci 13.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 56 žákyň na počátku školního roku, 54 na konci školního roku; cizí žákyně 6; Židé 4.

Druhá třída: 19 žákyň na počátku školního roku, 18 na konci školního roku; cizí žákyně 6; Židé 3.

 

Školní rok se zahájil slavnými službami Božími dne 1. září 1902, jehož se účastnilo všechno žactvo se svými učiteli.

Druhou třídu soukromé měšťanské školy otevříti bylo povoleno vynesením c. k. zemské školní rady.

Učiteli na dívčí škole měšťanské obecním zastupitelstvem ustanoveni byli z měšťanské školy chlapecké: Petr Hyvnar a František Kouba; z obecné školy chlapecké Vladimír Sahánek a Max. Hložek; z obecné školy dívčí Anna Navrátilová. Správa školy svěřena byla řediteli Josefu Okounovi. Dále jmenován byl obecním zastupitelstvem Josef Hruška, učitel obecné školy ve Starém Městě, zatímním učitelem při jmenované škole a službu 1. října 1901 nastoupil, obdržev dovolenou od c. k. okresní školní rady.

 

Josef Hruška.

Narodil se v Rožnově dne 24. února 1863; studoval v letech 1876 – 83 osm tříd c. k. gymnázia ve Valašském Meziříčí, přijal vysvědčení maturitní s vyznamenáním dne 24. července 1884; v letech 1884/85 – 1887/88 poslouchal na české univerzitě přednášky z klasické filologie. Od listopadu 1891 byl výpomocným podučitelem ve Starém Městě. V Příboře nabyl dne 18. července 1893 vysvědčení dospělosti a dne 16. listopadu 1895 vysvědčení způsobilosti učitelské pro školy obecné. Roku 1899 přijal od c. k. zkušební komise v Příboře vysvědčení způsobilosti učitelské pro I. odbor předmětů na školách měšťanských. Později byl ustanoven učitelem při obecné škole ve Starém Městě.

 

Prozatímní podučitel Maxmilián Hložek ustanoven vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 29. listopadu 1901, č. 20 047 definitivním podučitelem při zdejší obecné škole chlapecké.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 8. listopadu 1901, č. 17 749 povoleno bylo zříditi dívčí školu měšťanskou ve Bzenci a postupně otevříti její třídy počínajíc školním rokem 1902/3.

Vynesením téhož úřadu ze dne 22. listopadu 1901, č. 19 231 povolila c. k. zemská školní rada k žádosti obecního zastupitelstva bzeneckého převzíti 1. a 2. třídu zdejší soukromé dívčí školy měšťanské ve správu veřejnou a rozepsati konkurz učitelky, eventuelně učitele, pro I. a III. odbor ve lhůtě zkrácené.

Učitelem při zdejší obecné škole chlapecké jmenován vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. ledna 1902, č. 2 141 František Hajn, podučitel při obecné škole v Louce.

 

František Hajn.

Narodil se dne 5. prosince 1864 v Solnici v Čechách. Školu obecnou navštěvoval v Solnici ve školním roce 1870/71, 1872/73, 1873/74 a v Karlových Varech ve školním roce 1875/76. Po té byl rok v tak zvané přípravce, jež stávala při vyšším gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, kdež také v letech 1877 až 1885 studoval a studia gymnaziální vysvědčením maturitním ze dne 25. června 1885 č. 2 zakončil. Po té zapsán byl po 5 semestrů na lékařské fakultě české univerzity v Praze; nemaje však potřebných peněz k dalšímu studiu lékařství věnoval se stavu učitelskému. Byl od 26. ledna 1888 do 31. července 1888 výpomocným učitelem v Tuchlovicích v Čechách, potom v Boršicích na Moravě od 25. listopadu 1888 do 1. března 1889. Potom v Buchlovicích od 1. března 1889 do 1. listopadu 1890 jako výpomocný podučitel. Od 1. listopadu 1890 do 31. srpna 1893 byl zatímním podučitelem tamtéž a zatímním podučitelem v Louce do 27. listopadu 1893. V Louce v hodnosti definitivního podučitele působil do konce února 1902, od kteréž doby působí ve Bzenci, kdež ustanoven dekretem c. k. moravské zemské školní rady ze dne 3. ledna 1902, č. 21 441 učitelem.

 

Dne 7. ledna 1902 vykonal c. k. okresní inspektor školní Josef Jedlička vizitaci obecné školy chlapecké.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 24. ledna 1902, č. 682 ustanovena byla učitelka při dívčí škole obecné v Blansku, Marie Průšová, učitelkou při zdejší dívčí škole měšťanské, majíc nastoupiti službu dne 1. března 1902.

 

Marie Průšová.

Marie Průšová, roz. Krupicová, narozená dne 12. září 1864 v Brně na Moravě, katolického náboženského vyznání, navštěvovala šestitřídní školu obecnou na Křenové v Brně, načež přijata byla do 5. třídy cvičné školy c. k. českého ústavu ku vzdělání učitelek v Brně, kdež také odbyla třídu přípravnou a čtyři ročníky téhož ústavu. Zde nabyla dne 7. července 1883 vysvědčení dospělosti učitelské. Konavše potom službu jako prozatímní podučitelka od 1. října 1883 do 31. července 1886 v Kloboucích u Brna vystoupila ze služby školní a provdala se za c. k. soudního adjunkta Jana Průše v r. 1886. Po osmiletém manželství ovdověla. Nemohouc ze skrovné penze s nedospělým synem služně žíti, vrátila se ke stavu učitelskému. Od 1. ledna 1896 propůjčeno jí bylo místo podučitelky v Bedřichově, školní okres Boskovský. V r. 1897 v měsíci květnu podrobila se zkoušce učitelské způsobilosti učitelské před c. k. zkušební komisí v Příboře, načež dekretem ze dne 6. května 1898 ustanovena definitivní učitelkou při čtyřtřídní dívčí škole obecné v Blansku. Dne 1. března 1902 nastoupila službu při dívčí měšťanské škole v Bzenci.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. března 1902, č. 3 352 Josef Hruška, jenž ustanoven byl zastupitelstvem obecním učitelem při měšťanské škole dívčí, jmenován byl zatímním učitelem při této škole, nebyv potvrzen definitivně, protože konkurz na dotčené místo byl rozepsán pro učitelku eventuelně učitele.

 

Žádosti v pamětním listě, jejž podalo zastupitelstvo obce místodržiteli hraběti Karlu z Žerotína, aby c. k. zemská školní rada dovolila rozepsati znovu konkurz pro učitelku eventuelně učitele I. odboru na měšťanské škole dívčí, bylo vyhověno.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 23. února 1902, č. 16 133, intim. vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 31. 3. 1901, č. 445 vzaty byly přednášky ředitele J. Okouna o teoretickém podkladu reformních snah o vyučování jazykovém a odborného učitele Fr. Kouby o kreslení od ruky z hlediska psychologicko – fyziologického, konané v okresní konferenci učitelstva dne 10. července 1901, s uspokojením na vědomost.

 

Dne 20. 6. 1902 c. k. okresní inspektor Josef Jedlička vykonal vizitaci měšťanských škol a vyslovil se o výsledcích výchovných a učebních velmi uspokojivě.

Dne 29. 6. 1902 vystavily se výkresy, rysy i ženské ruční práce žactvu a obecenstvu k nahlédnutí; výstavu si prohlédl též c. k. okresní inspektor školní Josef Jedlička.

 

Z absolventů školy měšťanské ve školním roce 1901/02 vstoupili do ústavu učitelského 2, do obchodní školy 4, do školy průmyslové 1, do vinařské 2, do reálky 1, na řemesla se dali 4, na obchod 1, doma zůstal u rodičů 1, dobrovolně opakuje III. třídu 8 žáků.

 

Ve školním roce 1901/02 odevzdáno bylo dobrodinci škol zdejších ředitelství celkem 770 K 11 h. na zakoupení věcných potřeb, obuvi a šatstva chudým žákům a pomůcek učebných.

 

Přispěli hlavně:

Občanská záložna 160 K; Josef Orlický 100 K.

 

Přehled o návštěvě školy a prospěchu žactva ve školním roce 1901 – 1902.

 

První třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, 0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 7,2 % omluvená, 0,05 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,0 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,0 % omluvená, 0 % neomluvená; počet žáků 52 na počátku školního roku, 53 na konci; 52 žáků domácích; prospělo 45 žáků, neprospělo 8 žáků.

 

Druhá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 6,7 % omluvená, 0,05 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0 % neomluvená; počet žáků 41 na počátku školního roku, 41 na konci; 41 žáků domácích; prospělo 36 žáků, neprospělo 5 žáků.

 

Třetí třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, 0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,4 % omluvená, 0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,4 % omluvená, 0 % neomluvená; počet žáků 41 na počátku školního roku, 41 na konci; 41 žáků domácích; prospělo 34 žáků, neprospělo 7 žáků.

 

Čtvrtá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,4 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,3 % omluvená, 0 % neomluvená; počet žáků 61 na počátku školního roku, 61 na konci; prospělo 59 žáků, neprospěli 2 žáci.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,06 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,3 % omluvená, 0,04 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,57 % omluvená, 0,3 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená; počet žáků 55 na počátku školního roku, 47 na konci; prospělo 34 žáků, neprospělo 13 žáků; domácích žáků 34, cizích 21.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 0,9 % omluvená, 0,06 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,02 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, 0,03 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žáků 31 na počátku školního roku, 27 na konci; prospělo 27 žáků, neprospělo 0 žáků; domácích žáků 9, cizích 18.

 

Třetí třída měšťanská:

I. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,3 % omluvená, 0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,1 % omluvená, 0,7 % neomluvená; počet žáků 23 na počátku školního roku, 24 na konci; prospělo 24 žáků, neprospělo 0 žáků; domácích žáků 11, cizích 13.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0,2 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žákyň 56 na počátku školního roku, 50 na konci; prospělo 42 žákyň, neprospělo 8 žákyň; domácích žákyň 48, cizích 8.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, 0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,3 % omluvená, 0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,5 % omluvená, 0 % neomluvená; počet žákyň 19 na počátku školního roku, 18 na konci; prospělo 18 žákyň, neprospělo 0 žákyň; domácích žákyň 13, cizích 6.

 

Dne 30. června r. 1902 zemřela žákyně II. třídy měšťanské školy Ludmila Absolonová, jejíhož pohřbu se účastnilo žactvo se svými učiteli.

 

Školní rok 1901/02 zakončil se dne 15. července r. 1902 slavnými službami Božími.

 

Školní rok 1902 – 1903

Přehled o zápisu do obecné školy chlapecké a měšťanské chlapecké i dívčí:

 

Obecná škola chlapecká.

První třída: 46 žáků na počátku školního roku, 45 na konci školního roku; Židé 1.

Druhá třída: 53 žáků na počátku školního roku, 54 na konci školního roku.

Třetí třída: 43 žáků na počátku školního roku, 40 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 64 žáků na počátku školního roku, 61 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 54 žáků na počátku školního roku, 44 na konci školního roku; cizí žáci 22; Židé 2.

Druhá třída: 32 žáků na počátku školního roku 29 na konci školního roku; cizí žáci 17.

Třetí třída: 29 žáků na počátku školního roku, 23 na konci školního roku; cizí žáci 19; Židé 1.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 41 žákyň na počátku školního roku; cizí žákyně 2; Židé 1.

Druhá třída: 42 žákyň na počátku školního roku, 39 na konci školního roku; cizí žákyně 5; Židé 5.

Třetí třída: 18 žákyň na počátku školního roku, 18 na konci školního roku; cizí žákyně 5; Židé 2.

 

Školní rok 1902/03 započal dne 1. září r. 1902 slavnými službami Božími, jimž obcovalo žactvo se svými učiteli.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 1. srpna r. 1902 č. 11 898 jmenována byla učitelkou při zdejší měšťanské škole dívčí Marie Kočí, podučitelka při obecné dívčí škole v Bystřici nad Pernštýnem.

 

Marie Kočí.

Narodila se dne 19. března 1873 v Bystřici nad Pernštýnem. Ve svém rodišti vychodila obecnou školu šestitřídní, potom třetí třídu školy měšťanské při ústavu učitelek v Brně a v letech 1889 – 1893 čtyři ročníky téhož ústavu. V měsíci červnu r. 1893 podrobila se zkoušce dospělosti, načež v měsíci září téhož roku ustanovena byla zatímní podučitelkou ve svém rodišti.

V měsíci červnu r. 1896 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti před c. k. zkušební komisí v Praze a o rok později v témže měsíci ustanovena byla definitivní podučitelkou opět v Bystřici, přičemž zvýšeno jí bylo služné z 360 zl. na 900 K a po úpravě platů učitelských r. 1900 na 1 000 K. R. 1902 v měsíci květnu vykonala zkoušku z předmětů II. skupiny pro školy měšťanské před c. k. zkušební komisí v Příboře. V měsíci srpnu téhož roku ustanovena byla učitelkou měšťanské školy v Bzenci, kteroužto službu dne 1. září 1902 nastoupila.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 18. července 1902, č. 10 516 jmenována byla učitelkou při zdejší měšťanské škole dívčí Marie Mlčanová, podučitelka při obecné dívčí škole v Bystřici pod Hostýnem.

 

Marie Mlčanová.

Narodila se 18. dubna 1899 v Litovli na Moravě. Do školy obecné chodila v Táboře a v Radomyšli, do školy měšťanské v Písku a ve Strakonicích v Čechách. V letech 1892 – 96 absolvovala kníže-arcib. ústav ku vzdělání učitelek v Olomouci. Podrobivše se zkoušce maturitní ustanovena byla zatímní podučitelkou na trojtřídní škole obecné v Rymnicích u Holešova. Za rok na to jmenována zatímní podučitelkou na pětitřídní dívčí škole obecné v Bystřici pod Hostýnem, kdež po vykonané zkoušce způsobilosti učitelské pro školy měšťanské ze skupiny gramaticko-historické ustanovena jest počátkem školního roku 1902 učitelkou na dívčí měšťanské škole v Bzenci.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 14. listopadu 1902 č. 19 940 systemizovalo se místo industriální učitelky při zdejší dívčí škole měšťanské s povinností učiti ženským ručním pracím na obecné škole dívčí do nejvyššího zákonitého počtu hodin. Ku kteréžto službě byla přidělena zatímně Aloisie Kesslerová, do té doby učitelka ženských ručních prací při obecné škole dívčí.

 

Aloisie Kesslerová.

Narodila se dne 21. června r. 1874 v Sazovicích na Moravě. Navštěvovala dvoutřídní školu obecnou v Otrokovicích, potom toho času čtyřtřídní v Hluku a 2 třídy školy měšťanské v Olomouci.

Později stala se vychovatelkou ve Vídni, odkudž odebrala se v roce 1892/3 do Brna na dívčí ústav „Vesny“, kdež připravovala se v ročníku učitelek ženských ručních prací ku zkoušce pro ruční práce. V měsíci červnu r. 1893 podnikla na c. k. ústavě učitelek zkoušku způsobilosti před c. k. zkušební komisí, vyučovati ručním pracím na školách obecných a měšťanských. Dekretem veleslavné c. k. zemské školní rady jmenována byla dne 16. dubna r. 1894 učitelkou ručních prací při pětitřídní škole obecné v Hluku; dne 17. května r. 1901 ustanovena definitivně tamtéž. Ku své žádosti byla dne 22. listopadu r. 1901 c. k. zemskou školní radou přidělena do Bzence ku vyučování ručním pracím na čtyřtřídní obecné škole dívčí a na německé škole židovské tamtéž. Službu svou nastoupila dne 4. prosince r. 1901. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 14. listopadu 1902, č. 19 940 byla ustanovena zatímní učitelkou ženských ručních prací při zdejší dívčí škole měšťanské.

 

Dne 18. ledna pořádala se pěvecko-hudební akademie za účinkování členů sboru učitelského a žákyň školy měšťanské dívčí, ve prospěch chudobné školní mládeže; výtěžek činil 141 K 72 h.

 

Podučiteli Františku Krčmovi byl udělen vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. prosince 1902 č. 2 589 prvý služební příplatek pro stáří – ročních 160 K počínajíc 1. dubnem 1902.

 

Dne 24. ledna 1903 vykonal c. k. okresní dozorce školní p. Al. Bouda vizitaci obecné školy chlapecké a vyslovil spokojenost s dosaženými výsledky učebnými.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 29. ledna 1903, č. 212 udělena dovolená z příčin zdravotních industriální učitelce Aloisii Kesslerové do konce běžícího školního roku.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 10. února 1903, č. 329 ustanovena byla Božena Úředníčková z Napajedel výpomocnou učitelkou ženských ručních prací při dívčí měšťanské škole, kteroužto službu dne 11. února nastoupila.

 

Božena Úředníčková.

Narozená dne 29. července 1883 v Napajedlích, chodila do školy obecné i měšťanské tamtéž. V roce 1901 vybyla kurz industriální v Brně, kdež podrobivši se dne 8. června 1901 zkoušce nabyla vysvědčení způsobilosti k vyučování ženským ručním pracím na školách obecných i měšťanských dne 3. června 1901. Od 15. května do 15. července 1902 působila jako výpomocná učitelka ženských ručních prací v Uh. Ostrohu, dne 12. února 1903 ustanovena výpomocně v Bzenci s remunerací 560 K ročně.

 

Dne 20. února 1903 zemřela velmi pilná žákyně I. třídy měšťanské školy, Tomanová Anna; pohřbu jejího se účastnilo žactvo se svými učiteli a učitelkami.

 

Dr. Inocenc Obdržálek, farář v Domaníně, jmenován byl ordinariátním komisařem zdejších škol měšťanských.

 

Na přímluvu p. c. k. okresního hejtmana Zdeňka Wachy paní hraběnka z Reichenbachu – Lesonic darovala 200 K, obec Bzenecká 60 K, nejdůstojnější kníže – arcibiskup olomoucký Dr. Th. Kohn 40 K a jiná dobrodinci 66 K 10 h. na zřízení polévkového ústavu, jehož činnost se zahájila dne 16. ledna 1903. Podělovalo se žactvo polévkou ve dni vyučovací počtem průměrně 80 až do konce března; celkem se rozdalo 3 852 porce polévky. Vaření obstarávala za měsíční remuneraci 6 K manželka školníkova za dozoru učitelky měšťanské školy paní M. Průšové.

 

Dne 5. března 1903 zemřel souchotinami bývalý velmi pilný žák zdejší školy měšťanské, Rudolf Černín, chovanec II. ročníku ústavu učitelského v Příboře; jeho pohřbu se účastnilo veškeré žactvo naše se sborem učitelským.

 

Řediteli Josefu Okounovi vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 29. března č. 5 810 byl přidělen referát o učebnici jazyka německého sepsané Arnoštem Říhou.

 

Učitelka ženských ručních prací Aloisie Kesslerová byla ustanovena definitivně vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. dubna 1903, č. 5 164.

 

Dne 25. a 26. května 1903 vykonal c. k. okresní školní dozorce pan Alois Bouda inspekci obou škol měšťanských a vyslovil plnou svou spokojenost s řízením ústavu a výsledky vyučovacími.

 

Dne 24. června 1903 konala se úřední porada učitelstva obecných a měšťanských škol okresu Uherskohradišťského, při němž přednášeli p. Jan Gartner o vyučování slohovém a p. Petr Hyvnar o tématu: Útěcha v práci nejlepší zárukou vítězství v boji proti alkoholismu.

 

Dne 12. července 1903 vystaveny byly výkresy žactva zdejších škol měšťanských, jež se těšily z pilné pozornosti obecenstva. Téhož dne odpoledne v zahradě panského pivovaru se konala školní slavnost záležející z přednesu básní a písní žactvem měšťanských škol.

 

Z absolventů školy měšťanské ve školním roce 1902/3 vstoupil do ústavu učitelského 1, do obchodní školy 1, do průmyslové školy 2, do vinařské školy 4, do střední hospodářské 1, do tkalcovské 1; obchodu se věnovali 2, zahradnictví 2.

 

Ve školním roce 1902/3 odevzdáno bylo dobrodinci škol zdejších ředitelství celkem 822 K 39 h. na zakoupení věcných potřeb, obuvi a šatstva chudým žákům.

 

Přispěli hlavně: Občanská záložna 160 K; Josef Orlický, starosta 100 K; hosté u Skálů 59 K; Josef Okoun, ředitel 60 K.

Výtěžek z koncertu pořádaného dne 18. ledna 1903 142 K.

 

Přehled o návštěvě školy a prospěchu žactva ve školním roce 1902/3.

 

První třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 0,7 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 7,4 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,8 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,9 % omluvená, – % neomluvená; počet žáků 46 na počátku školního roku, 45 na konci; 46 žáků domácích; prospělo 41 žáků, neprospěli 4 žáci.

 

Druhá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 0,8 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,3 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,4 % omluvená, – % neomluvená; počet žáků 53 na počátku školního roku, 54 na konci; 53 žáků domácích; prospělo 49 žáků, neprospělo 5 žáků.

 

Třetí třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,0 % omluvená, 0,6 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, 0,5 % neomluvená; počet žáků 43 na počátku školního roku, 40 na konci; 43 žáků domácích; prospělo 32 žáků, neprospělo 8 žáků.

 

Čtvrtá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 1,0 % omluvená, 0,3 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, 0,3 % neomluvená; počet žáků 64 na počátku školního roku, 61 na konci; 61 žáků domácích; prospělo všech 61 žáků.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,5 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žáků 54 na počátku školního roku, 44 na konci; prospělo 31 žáků, neprospělo 13 žáků; domácích žáků 32, cizích 22.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,0 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; počet žáků 32 na počátku školního roku, 29 na konci; prospělo 28 žáků, neprospěl 1 žák; domácích žáků 15, cizích 17.

 

Třetí třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 6,1 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 6,6 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 0,4 % neomluvená; počet žáků 29 na počátku školního roku, 23 na konci; prospělo všech 23 žáků; domácích žáků 10, cizích 19.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 5,5 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,4 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, 0,4 % neomluvená; počet žákyň 41 na počátku školního roku, 37 na konci; prospělo 29 žákyň, neprospělo 8 žákyň; domácích žákyň 39, cizí 2.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 5,4 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, – % neomluvená; počet žákyň 42 na počátku školního roku, 39 na konci; prospělo 36 žákyň, neprospěly 3 žákyně; domácích žákyň 37, cizích 5.

 

Třetí třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,9 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,6 % omluvená, – % neomluvená; počet žákyň 18 na počátku školního roku, 18 na konci; prospělo všech 18 žákyň; domácích žákyň 13, cizích 5.

 

Školní rok 1903 – 1904

Přehled o zápisu do obecné školy chlapecké a měšťanské chlapecké i dívčí.

 

Obecná škola chlapecká.

První třída: 43 žáků na počátku školního roku, 43 na konci školního roku; Židé 1.

Druhá třída: 44 žáků na počátku školního roku, 45 na konci školního roku; Židé 1.

Třetí třída: 59 žáků na počátku školního roku, 60 na konci školního roku.

Čtvrtá třída: 71 žáků na počátku školního roku, 68 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 62 žáků na počátku školního roku, 58 na konci školního roku.

Druhá třída: 27 žáků na počátku školního roku 24 na konci školního roku.

Třetí třída: 27 žáků na počátku školního roku, 25 na konci školního roku.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 45 žákyň na počátku školního roku; cizí žákyně 44.

Druhá třída: 35 žákyň na počátku školního roku, 32 na konci školního roku.

Třetí třída: 31 žákyň na počátku školního roku, 27 na konci školního roku.

 

Školní rok 1903/4 zahájen byl službami Božími dne 1. září 1903.

 

Starostou a předsedou místní školní rady byl Josef Orlický.

 

Ředitelem obecné školy chlapecké a škol měšťanských byl Josef Okoun.

 

Učitelský sbor obecné školy chlapecké se skládal z učitelů Frant. Hajna, Vladimíra Sahánka, z podučitelů Františka Krčmy a Maxmiliána Hložka; učitelský sbor měšťanské školy chlapecké z odborných učitelů Petra Hyvnara, Jana Gartnera a Františka Kouby; učitelský sbor dívčí měšťanské školy z odborných učitelek Marie Průšové, Marie Kočí a Marie Mlčanové.

Katechetou byl P. Mikuláš Šolek.

Učitelkou ženských ručních prací byla Aloisie Kesslerová, toho času na dovolené pro nemoc.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 18. září 1903, č. 2 148 udělena byla učitelce ženských ručních prací paní Aloisii Kesslerové další dovolená do konce prosince 1903, po kteroužto dobu ustanovena výpomocnou učitelkou téhož předmětu opět Božena Úředníčková s remunerací ročních 560 K.

 

Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 16. září 1903, č. 2 182 sděleno bylo, že posavadní zatímní učitel náboženství při zdejších ústavech P. Mikuláš Šolek, ustanoven jest kooperátorem v Ježově a na místo jeho povolán kooperátor tamtéž, P. Josef Hanák, jenž službu dne 1. října 1903 nastoupil.

 

 1. Josef Hanák.

Josef Hanák narodil se 17. března 1873 v Žalkovicích, kdež navštěvoval dvojtřídní obecnou školu. R. 1883 vstoupil na tehdejší nižší gymnázium v Kroměříži a pokračoval ve studiích v Přerově. Po odbyté maturitní zkoušce v roce 1891 věnoval se studiu teologickému a byl r. 1895 v Kroměříži na kněze vysvěcen. Jako kněz v postavení kooperátora působil v Bohuslavicích u Konice od r. 1895 – 98, ve Vranové Lhotě od r. 1898 – 1900 a v Ježově r. 1900 – 1903. V září r. 1903 ustanoven prozatímním katechetou měšťanských škol ve Bzenci.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 5. října 1903, č. 2 405 bylo sděleno, že c. k. zemská školní rada na vědomí vzala s uspokojením v každé příčině zcela uspokojivý stav obou zdejších měšťanských škol, jakož i zcela přiměřené konání konferencí a přednášek.

 

Vynesením ze dne 20. října 1903, č. 1 661 sdělila c. k. okresní školní rada velmi uspokojivý výsledek vizitace měšťanských škol konané dne 25. – 26. května 1903.

 

Vynesením ze dne 30. prosince 1903, č. 3 036 oznámila c. k. okresní školní rada velmi uspokojivý výsledek vizitace škol obecných, vykonané dne 30. listopadu 1903.

 

Vynesením ze dne 14. března 1904, č. 656 c. k. okresní školní rada oznámila, že c. k. zemská školní rada výnosem ze dne 4. března 1904, č. 19 914 na vědomí vzala v každé příčině velmi uspokojivý stav měšťanských škol v Bzenci a vyslovila uznání řediteli Jos. Okounovi za obzvláštní horlivost a úspěšné působení v úřadě školním.

 

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 1. dubna 1904, č. 5 611 intim. výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 5. dubna 1904, č. 818 byl ředitel Josef Okoun vyzván podati posudek o učebnici jazyka německého, jíž sepsal učitel Josef Hurta na Král. Vinohradech.

 

Dne 29. března zakončeno období podělování chudého žactva polévkou, zahájeného dne 1. prosince 1903. Rozdáno bylo celkem 7 600 porcí, denně průměrně 98 porcí. Náklad uhrazen byl podporami poskytnutými dobrodinci, z nichž zvláště sluší jmenovati paní hraběnku Amálii z Reichenbachu a Lesonic, která darovala k tomu účelu 200 K. Hojně se dostalo též potravin od rodičů žáků přespolních, polévkou podělovaných, a od místních štědrých přátel mládeže školní. Dozor na vaření a rozdělování polévky konala učitelka měšťanské školy paní Marie Průšová, vaření i rozdělování obstarávaly střídavě bývalé žákyně měšťanské školy dívčí.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 12. července 1904, č. 1 753 byl sdělen výsledek vizitace zdejších měšťanských škol, vykonané c. k. okresním dozorcem školním panem Aloisem Boudou dne 13. a 27. května tohoto roku, dle něhož byly shledány: prospěch ve většině předmětů velmi dobrý, v menšině dobrý, návštěvnost školní velmi pilná, kázeň velmi dobrá, čistota všude vzorná, vyučovací pomůcky hojné a v pořádku velmi dobrém a řízení školy zcela přiměřené.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 17. července 1904, č. 1 859 výpomocná učitelka ženských ručních prací Božena Úředníčková byla ustanovena zatímní učitelkou téhož předmětu při obecné a měšťanské škole v Uh. Ostrohu.

 

Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 28. července 1904 č. 1 839 byl ustanoven zatímním podučitelem při pobočce 4. třídy obecné školy chlapecké povolené vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 26. srpna 1904, č. 14 261, čekatel učitelství Metoděj Dobiáš, jenž službu dne 1. září tohoto roku nastoupil.

 

Dne 26. června se konala výstavka výkresů a ženských ručních prací žactva měšťanských škol, jež velmi četným obecenstvem byla navštívena.

 

Dne 29. června v zahradě panského pivovaru se konala školní slavnost, při níž žákyně provedly lidové tance se zpěvy. Návštěva též byla velmi hojná.

 

Z absolventů měšťanské školy chlapecké vstoupili: na ústav učitelský 1 (Šlahůnek Pavel z Domanína), na školu průmyslovou 2, na školu vinařskou 3, na školu obchodní 1, na gymnázium 1, na reální školu 3. Živnostem se věnovali 1, obchodu 4, hospodářství 3. Za stavebního praktikanta 1, třídu dobrovolně opakují 4.

 

Ve školním roce 1903/4 bylo odevzdáno dobrodinci mládeže školní ředitelství celkem 892 K 79 h. na zakoupení věcných potřeb, obuvi a šatstva chudým žákům.

 

Přispěli hlavně většími částkami:

Hosté u Skálů 58 K; výtěžek z koncertu pořádaného dne 6. ledna 150 K; Občanská záložna 161 K; výtěžek ze slavnosti školní konané dne 29. června 50 K.

 

Přehled o návštěvě školy:

 

První třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,7 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,6 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 0,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,2 % omluvená, 0,2 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 0,4 % omluvená, 0,8 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,8 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Třetí třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,1 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, – % neomluvená.

 

Čtvrtá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 2,0 % omluvená, 0,6 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,8 % omluvená, 0,6 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,0 % omluvená, 0,4 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,4 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, 0,5 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 1,5 % omluvená, 0,3 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,1 % omluvená, 0,6 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,3 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, 0,0 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 0,5 % omluvená, 0,5 % neomluvená.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,9 % omluvená, 0,0 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,0 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,0 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 1,2 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0,3 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 5,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,8 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 6,4 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,3 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,4 % omluvená, 0,3 % neomluvená.

 

Školní rok zakončil se dne 15. července slavnými službami Božími, po nichž po přiměřeném doslovu ředitelově žactvu se rozdaly školní zprávy a vysvědčení výroční.

 

Školní rok 1904 – 1905

Přehled o zápisu do obecné školy chlapecké a měšťanské školy chlapecké i dívčí:

 

Obecná škola chlapecká.

První třída: 39 žáků na počátku školního roku.

Druhá třída: 41 žáků na počátku školního roku.

Třetí třída: 57 žáků na počátku školního roku.

Čtvrtá třída: 86 žáků ve dvou třídách na počátku školního roku.

 

Měšťanská škola chlapecká.

První třída: 44 žáků na počátku školního roku.

Druhá třída: 38 žáků na počátku školního roku.

Třetí třída: 27 žáků na počátku školního roku.

 

Měšťanská škola dívčí.

První třída: 42 žákyň na počátku školního roku.

Druhá třída: 37 žákyň na počátku školního roku.

Třetí třída: 26 žákyň na počátku školního roku.

 

Školní rok se zahájil dne 1. září slavnými službami Božími, po nichž žactvu shromážděném ve škole ředitel učinil přiměřený proslov.

 

Na složení místní školní rady se nic nezměnilo.

 

Učitelem na obecné škole chlapecké ustanovila c. k. okresní školní rada Metoděje Dobiáše, čekatele učitelského úřadu.

 

Metoděj Dobiáš.

Narodil se v Želči na Moravě dne 9. června 1885. Navštěvoval dvoutřídní obecnou školu tamtéž. Na to vybyv II. a III. třídu měšťanské školy v Ivanovicích, studoval na ústavě ku vzdělání učitelů v Kroměříži od školního roku 1900 – 1901 do roku 1903 – 1904. Po vykonané maturitní zkoušce byl ustanoven vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 28. července prozatímním podučitelem ve Bzenci.

 

Vynesením ze dne 26. srpna 1904, č. 14 261 povolila c. k. zemská školní rada zříditi paralelku při čtvrté třídě obecné, školy chlapecké, pro rok 1904/05.

 

Sbor učitelský obecné školy chlapecké a škol měšťanských se skládal z těchto osob učitelských:

 • Ředitel: Josef Okoun.
 • Učitel náboženství: P. Josef Hanák.
 • Obecná škola chlapecká: František Hajn, učitel; Vladimír Sahánek, učitel; František Krčma, podučitel; Maxmilián Hložek, podučitel; Metoděj Dobiáš, zatímní podučitel.
 • Měšťanská škola chlapecká: Petr Hyvnar, Jan Gartner, František Kouba.
 • Měšťanská škola dívčí: Marie Průšová, Marie Kočí, Marie Mlčanová, Aloisie Kesslerová, učitelka ženských ručních prací.

 

Dne 5. – 7. září konala se v Brně 7. zemská učitelská konference, na které přednášel ředitel Josef Okoun o „Vyučování jazykovém vzhledem na nové směry“ a jeho rezoluce navržená byla schválena.

 

Vynesením ze dne 29. října 1904, č. 1 389 c. k. okresní školní rada povolila, aby se školní zahrada přeměnila jednak na květnici, jednak na hřiště.

 

Vynesením ze dne 18. října 1904, č. 3 089 schválila c. k. okresní školní rada zatímní osnovu kreslení nesoucí se směry novějšími pro měšťanskou školu chlapeckou.

 

Učitelka ženských ručních prací, Aloisie Kesslerová, onemocněvši zažádala dne 12. prosince o tříměsíční dovolenou, jež jí byla udělena výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 9. ledna 1905 č. 24 314.

 

Dne 23. prosince 1904 se konala školní slavnost vánočního stromku, při níž všichni žáci byli poděleni dárky, jež se zakoupily z příspěvků příznivců školy.

 

Dne 26. prosince 1904 J. Veličenstvo schválilo zákon o služebních důchodech učitelstva na školách obecných a měšťanských.

 

Jelikož literní učitelky měšťanské školy dívčí, jsouce jinak vyučováním přetíženy, nemohly dostati přidělené jim substituce za onemocnělou učitelku ženských ručních prací, Aloisii Kesslerovou, za remuneraci měsíčních 50 K místní školní rada ustanovila výpomocnou učitelkou zmíněného předmětu sl. Bohuslavu Červenkovou z Napajedel, jež službu dne 9. ledna nastoupila.

 

Vynesením ze dne 20. února 1905, č. 557 c. k. okresní školní rada oznámila, že učitel 2. třídy, František Krčma, se přiděluje službou pětitřídní obecné škole ve Starém Městě, počínajíc 1. březnem 1905 a na jeho místě se ustanovuje zatímním učitelem Josef Janota, přidělený službou obecné škole chlapecké ve Zlíně.

 

Josef Janota

Narodil se v Lukách na Moravě dne 2. října 1883. Navštěvoval dvoutřídní školu obecnou tamtéž. Na to vzdělával se na c. k. českém gymnáziu v Uh. Hradišti od 1. do 4. třídy a na c. k. ústavě ku vzdělání učitelů v Kroměříži od roku 1900/01 do roku 1903/04. Po vykonané maturitní zkoušce byl ustanoven vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 22. srpna 1904 prozatímním podučitelem v Tupesích, od 1. ledna 1905 vynesením ze dne 30. listopadu 1904 ve Zlíně, od 1. března 1905 vynesením ze dne 17. února 1905 ve Bzenci. Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 20. února 1905 přidělen službou do Komárova na dobu nemoci tamního p. nadučitele. Dne 15. března 1905 nastoupil službu ve Bzenci.

 

Vynesením ze dne 11. února 1905 č. 417 c. k. okresní školní rada sdělila výnos c. k. moravské zemské školní rady, jímž ji c. k. ministerstvo kultu a vyučování zmocnilo dáti 2 dny prázdno na konci prvního pololetí školního roku.

 

Dne 19. prosince a 6. února 1905 vykonal pan c. k. okresní školní inspektor Alois Bouda vizitaci obecné školy chlapecké a shledal, že návštěva školy je velmi pilní, kázeň ve 3 tř. dobrá a v ostatních třídách velmi dobrá, výsledky vyučovací ve třídách 2., 4. A a 4. B velmi uspokojivé, v ostatních, jakož i v jazyce německém zcela uspokojivé; písemné práce a výkresy shledaly se rovněž ve stavu úplně uspokojivém.

 

Vynesením ze dne 2. března 1905 č. 2 013 zmocnila c. k. zemská školní rada c. k. okresní školní radu, aby na dobu dovolené definitivní učitelky ženských ručních prací, Aloisie Kesslerové, ustanovila se výpomocnou učitelkou téhož předmětu Bohuslava Červenková s povinností učiti 20 hodin týdně, počínajíc 1. březnem tohoto roku.

 

Vynesením ze dne 31. března 1905 č. 5 344 c. k. zemská školní rada přeložila učitelku ženských ručních prací, Aloisii Kesslerovou, pro nemoc na trvalý odpočinek, počínajíc 1. dubnem tohoto roku s výslužným ročním 600 K, při čemž jí c. k. okresní školní rada vyslovila uznání za horlivost chvályhodnou v úřadě školním.

 

Dne 31. března tohoto roku zakončilo se období podělování chudobné mládeže školní polévkou. Od 1. prosince 1904 do 31. března 1905 vydalo se úhrnem 5 687 porcí, průměrně 75 denně. Na uhrazování nákladů na ústav polévkový věnovala:

 • paní Amálie hraběnka z Reichenbachu a Lesonic 200 K,
 • Občanská záložna v Bzenci 100 K,
 • obec bzenecká topivo.

Mimoto někteří dobrodinci darovali potraviny. Vaření obstarávaly bývalé žákyně měšťanské školy: Goldmannová Terezie, Holomková Vlasta, Koutná Bedřiška, Lopraisová Marie, Pinterová Klementina, Veřmiřovská Anna, Vrbová Růžena, Vrzalová Marie a Žďárová Marie. Vrchní dozor nad vařením konala učitelka měšťanské školy Marie Průšová. Správu ústavu vedl ředitel Josef Okoun.

Celkem se přijalo 426 K 92 h. a vydalo se 127 K 55 h., zůstatek činil 299 K 37 h.

 

Dne 1. dubna tohoto roku zahájilo se vyučování na měšťanských školách o jednoduché docházce školní na zkoušku.

 

Dne 15. dubna tohoto roku konala se volba 2. zástupce učitelstva v místní školní radě; zvolen byl pan odborný učitel Petr Hyvnar 11. ze 12. odevzdaných hlasů.

 

Dle zprávy pana c. k. okresního dozorce školního Aloise Boudy o prohlídce měšťanských škol vykonané dne 3. a 7. dubna tohoto roku byla návštěva školní velmi pilná, kázeň velmi dobrá, výsledky vyučovací ve většině předmětů velmi uspokojivé a výkresy i písemné práce byly shledány ve stavu velmi uspokojivém.

V místnostech školních se shledala čistota vzorná, hojné vyučovací pomůcky stále se rozmnožují, udržují se ve stavu velmi dobrém a užívá se jich hojně a účelně.

 

Vynesením ze dne 4. dubna 1905, č. 634 vrátila c. k. zemská školní rada předloženou jí zprávu o vizitaci tamních škol měšťanských za školní rok 1903/04 a konferenční protokoly č. 1 až 11 s podotknutím, že všestranně zcela uspokojivý stav obou škol měšťanských, jejich vzorné řízení a přednášky konferenční vzaty s uspokojením na vědomí.

 

Učitelka měšťanské školy dívčí Marie Mlčanová ustanovena byla výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 12. května 1905, č. 9 285 učitelkou měšťanské školy dívčí v Litovli, kteroužto službu nastoupila dne 1. září 1905.

 

Dne 9. července se pořádala výstavka ženských ručních prací a výkresů žactva měšťanských škol, jež byla obecenstvem hojně navštívena.

 

Školní rok 1904/05 se zakončil dne 15. července slavnými službami Božími, po nichž po přiměřeném doslovu ředitelově žákům se rozdala vysvědčení.

 

Absolventi zdejších měšťanských škol Ctibor Šťastný, František Žďára a Antonín Zelina vykonali letos maturitní zkoušky; prvý s vyznamenáním na c. k. ústavě učitelském v Příboře, ostatní dva na učitelském ústavě v Kroměříži.

 

Bohuslava Červenková

Narodila se 11. února 1880 v Příboře na Moravě; vybyla tři třídy školy měšťanské v Napajedlích. Připravovala se soukromě k nabytí způsobilosti vyučovati ženským ručním pracím na obecných a měšťanských školách, jíž nabyla zkouškou vykonanou v Brně dne 8. června 1901. Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 25. 5. 1904 č. 1 365 byla ustanovena výpomocnou učitelkou ženských ručních prací ve Spytinově a v Babicích. Dnem 1. ledna 1905 byla ustanovena obcí Bzeneckou výpomocnou učitelkou ženských ručních prací na měšťanské škole dívčí místo učitelky Aloisie Kesslerové mající pro nemoc dovolenou a výnosem ze dne 5. března 1905 č. 652 ustanovila ji c. k. okresní školní rada výpomocnou učitelkou při obecné a měšťanské škole dívčí.

 

František Krčma, přidělený škole obecné ve Starém Městě, jmenován byl vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 14. července 1905, č. 12 059 učitelem druhé třídy tamtéž.

 

Ve školním roce 1904/05 bylo odevzdáno dobrodinci mládeže školní ředitelství celkem 813,20 K na zakoupení věcných potřeb, obuvi a šatstva chudým žákům.

 

Přispěli hlavně:

Občanská záložna 160 K; Výbor pro pořádání slavnosti vánočního stromku – výtěžek její 285 K 28 h.; Josef Orlický 40 K; úroky z Eislerova fondu 50 K 40 h.; Dr. R. Polášek 30 K.

 

Školní rok zakončil se dne 15. července slavnými službami Božími, po nichž po přiměřeném doslovu ředitelově se rozdaly žactvu školní zprávy a vysvědčení výroční.

 

Z absolventů školy měšťanské Vojtěch Zgusta z Ježova a František Andrýsek z Písku byli přijati na ústav učitelský, onen v Příboře, tento v Kroměříži; 4 odešli na průmyslovou školu v Brně, jeden na obchodní školu, jeden na gymnázium, jeden na reální školu, tři na vinařskou školu zdejší, šest se věnovalo obchodu, 1 živnostem, 2 hospodářství a 2 dobrovolně opakují.

 

Přehled o návštěvě školy ve školním roce 1904 – 1905

První třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 7,8 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,1 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,5 % omluvená, – % neomluvená.

 

Druhá třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 8,5 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,1 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 0,2 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,7 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, 0,3 % neomluvená.

 

Čtvrtá A třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 5,1 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,6 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, – % neomluvená.

 

Čtvrtá B třída obecná:

I. čtvrtletí – absence: 4,7 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 1,7 % omluvená, 0,4 % neomluvená.

 

První třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 2,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,2 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 1,4 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,7 % omluvená, 0,7 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 3,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,8 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 2,4 % omluvená, 0,5 % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská chlapecká:

I. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 2,3 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 2,1 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,6 % omluvená, 0,5 % neomluvená.

 

První třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 6,4 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 0,1 % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,9 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 6,1 % omluvená, 0,5 % neomluvená.

 

Druhá třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,7 % omluvená, – % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 3,8 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 3,3 % omluvená, – % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, – % neomluvená.

 

Třetí třída měšťanská dívčí:

I. čtvrtletí – absence: 3,1 % omluvená, 0,1 % neomluvená; II. čtvrtletí – absence: 4,3 % omluvená, – % neomluvená; III. čtvrtletí – absence: 4,6 % omluvená, 0,1 % neomluvená; IV. čtvrtletí – absence: 3,2 % omluvená, 3,5 % neomluvená.