Kronika města Bzence – rok 1987

MěstNV

Členové rady zůstávají v roce 1987 beze změny. Předsedové jednotlivých komisí jsou:

 • předsedou VLK: Emil Woitek,
 • předsedou komise školské a kulturní: Dr. Pavel Jurečka,
 • předsedou finanční komise: Marie Czeikowitzová,
 • vedoucí stálého agitačního střediska: Ján Ebringer,
 • předsedou komise pro brannou výchovu: pan Cihák,
 • předsedou komise pro životní prostředí: ing. Roman Frü

Rada se na svých zasedáních zabývala především: ochranou životního prostředí. Po celý rok byla komisí pro životní prostředí kontrolována a radou MěstNV sledována ekologie a zeleň, údržba zelených ploch a to nejen na náměstí, ale i v okolí benzínového čerpadla, dětských hřišť, v okolí závodů, ulicích města. V celém průtahu silnice I/54 jsou postupně doplňovány a obnovovány živé ploty. Hotová je část Olšovské ulice. Komise hodnotila i čistotu ovzduší – hlavní znečišťovatelé jsou MVZ a Sloko – situace by se měla změnit plynofikací.

Rada se rovněž zabývala obchodní činností v Bzenci a zásobováním občanů, generální opravou MěKP, veřejným osvětlením, zahájením výstavby nové školy.

Investiční výstavba

V listopadu byla zhodnocena inv. výstavba v městě. Byly ukončeny následující akce:

 • výrobní hala Agropodnik Bzenec,
 • plynofikace kotelny Sloko,
 • plynofikace kotelny obalovny Silnice,
 • rozšíření skladovacích kapacit MVZ,
 • přípojka a vnitřní rozvody plynu MVZ,
 • inženýrské sítě MVZ,
 • posklizňová linka majoránky JZD,
 • domov mládeže II – P, stavba SPŠK,
 • přístavba laboratoří SPŠK,
 • technické vybavení SOUL Bzenec.

Rozestavěno bylo:

 • úpravna a jímárna vody Bzenec – Přívoz,
 • plynofikace kotelny MVZ Bzenec,
 • plynová kotelna Desta,
 • sklad barev Kovoděl – Moravský Písek,
 • sklad barev Kovoděl – Moravský Písek,
 • sklad polotovarů Sloko Bzenec,
 • SOU Sloko Bzenec.

Výstavba probíhá podle plánu, opoždění výstavby je u akcí plynofikace kotelny MVZ a SOU Sloko Bzenec.

Připravovaná výstavba:

 • čistírna odpadních vod,
 • dvacetitřídní základní škola,
 • dostavba LOU, SPŠK a SOUZ Bzenec,
 • desetibytová jednotka Oseva,
 • dvanáctibytová jednotka Jm VAK Bzenec – Přívoz,
 • dvanáctibytová jednotka VÚ Bzenec,
 • dvaceti šesti bytová jednotka Sloko, Kovo.

Investiční akce „Z“

Těmito akcemi jsou:

 • chodník v Olšovské ulici,
 • hřiště v Kolonii,
 • plynofikace Nádražní ulice, Mlýnská ulice,
 • pokračující práci na DPS,
 • v říjnu zahájeny práce prodejny potravin na místě známém pod názvem Templ.

Neinvestiční akce „Z“

Neinvestiční akce „Z“ se týkají očisty města, budování chodníků, hřišť, údržby veřejného prostranství, výsadby zeleně apod.

Na jednání rady MěNV se dvakrát zúčastnili zástupci NF, kteří jsou pravidelně zváni i na plenární zasedání.

V říjnu byl projednán neutěšený stav zdravotnického zařízení v Bzenci a za přítomnosti vedoucích odboru zdravotnictví ONV MUDr. Kytlicou a MUDr. Němcem bylo projednáno, že v zařízení JZD bude otevřena zubní ordinace. S přístavbou dalšího zařízení se počítá až v r. 1991.

Za rok 1987 obdržel MěstNV 20 mater. listů pro výstavbu RD. Pro výstavbu těchto domků byla připravena lokalita Horní Písky, jedna stavba byla zahájena v ulici Podhájí, dvě v Barácích. Rozestavěnost je 65 rodinných domků, 69 bytových jednotek.

Pokud se týká zásobování, zabývala se rada mnoha problémy:

V Hodoníně byla prováděna reorganizace pekárny a chléb byl dovážen z pekárny Bučovice a Brno. S těmito dodávkami nebyli občané spokojeni a poukazovali na špatnou kvalitu. Další připomínky se týkaly nevyhovující prodejny v Olšovci, která nestačí rozsáhlé výstavbě v Horních Pískách. Dále není ve Bzenci otevřena žádná vinárna, což není pro Bzenec dobrá vizitka.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti zajišťoval vítání občánků do života v šesti sobotách a bylo přivítáno 54 dětí, z toho 10 narozených koncem roku 1986. V roce 1987 se narodilo 55 občánků, z nichž 9 bude přivítáno do života v roce 1988.

Svatebních obřadů bylo 31, z toho 7 církevních. V roce 1987 nás opustilo 51 občanů, uskutečnil se jeden občanský pohřeb.

Dále sbor zajišťoval v průběhu roku rozloučení s MŠ, vítání prvňáčků, přijetí nejlepších žáků, studentů a učňů, vyřazování vojáků, předávání maturitních vysvědčení studentům SPŠK, předávání občanských průkazů, sjezd rodáků, oslavy MDŽ.

Při oslavách životních jubileí starších občanů navštívily členky sboru 35 občanů.

Nejstarší občané jsou:

 • Novosadová Josefa 93 let,
 • Hošková Božena 92 let,
 • Novotný Štěpán 91 let,
 • Růčková Marie 90 let,
 • Dorňáková Anna 90 let.

Zlatá svatba: Křižka František a Eva.

Pěvecký sbor SOZ má 5 členů – vedoucí je pan Tesařík.

V červnu 1987 se sbor zúčastnil výměny zkušeností v Polné, okr. Jihlava.

Vývoj obyvatelstva

Počet obyvatel k 1. 1. 1987 činil 4 056 (2 092 žen), narozených 55 (21 děvčátek), zemřelých 51 (25 žen). V rámci okresu přistěhováno 47 (26 žen), z jiných okresů 48 (22 žen). V rámci okresu se vystěhovalo 36 (17 žen), do jiných okresů pak 57 (26 žen). Konečný počet obyvatel činil 4 062 (2 093 žen), přechodně bydlících 711 (415 žen). Za prací do obce přijíždí 732 (417 žen), naopak do jiných obcí jezdí za prací 596 (328 žen).

Tělovýchova a spolkové organizace

Ve Bzenci pracuje Tělovýchovná jednota Bzenec, která sdružuje sportující občany v oddílech:

 • kopaná,
 • malá kopaná,
 • volejbal,
 • nohejbal,
 • stolní tenis,
 • tenis,
 • ZRTV,
 • turistika,
 • šachy.

Každý oddíl má svůj výbor a zástupce v hlavním (oddíle) výboru TJ.

Svazarm

Nejaktivnější byl letecko-modelářský kroužek a střelecký kroužek.

Žáci Svazarmu se zúčastnili Reinerova memoriálu ve Veselí nad Moravou, branně turistického závodu, memoriálu M. Kudeříkové, soutěže „O partyzánský samopal“, Dukelského závodu branné zdatnosti a soutěže družstva mladých zdravotníků.

Výraznou pomocí je vybudovaná střelnice Svazarmu na Dúbravách, kde se pořádají střelecké soutěže kolektivů mládeže. Družstvo střeleckého klubu se zúčastňuje okresního kola střelecké ligy, ve které je na prvním místě.

Požární ochrana

V dubnu a květnu byly prováděny nácviky na sportovní soutěže požárních družstev. Oddíl mladých požárníků na okresním hodnocení celostátní hry „Plamen“ se umístil na 2. místě, družstvo dorostenců na 7. místě na okresním kole ve Strážnici.

ČSČK

ČSČK uspořádal následující akce:

 • branný závod SPŠK + ZO ČSČK,
 • školení dobrovolných sester,
 • doškolování řidičů Svazarmu,
 • soutěž zdravotních družin,
 • okrsková soutěž ZŠ ve Vracově.

Dále se zúčastnili členové okresní soutěže v Hodoníně, běhu 17. 11. SPŠK + ČSČK.

Základní škola

Ve školním roce 1986 – 1987 navštěvovalo školu 557 žáků, z nichž s vyznamenáním prospělo 93 žáků.

Stav hlavní budovy je i nadále neutěšený. Doposud nebyla dokončena oprava tzv. malé školy v ulici Krále Vladislava. Na staveništi nové školy se přece jen něco děje. Byla provedena skrývka ornice a položeny panely sloužící obsluze staveniště.

I nadále trvá družba se školou v Brezové pod Bradlom a se školou v Ochatzi v NDR.

Knihovna

V roce 1987 měla knihovna registrováno 1 047 čtenářů, z toho bylo 357 dětí do 14 let. Tito čtenáři si vypůjčili celkem 39 607 knih. Ke Dni pracovníků kultury obdržela vedoucí knihovny čestné uznání odboru kultury ONV v Hodoníně. Členům různých zájmových kroužků, hlavně při školách, zajišťovaly pracovnice knihovny odbornou literaturu. Klub mladého čtenáře pracující při knihovně měl 22 členů.

Kulturní akce

Kulturní dům zajišťoval v r. 1987 následující akce:

 • dne 24. 2. Tři Alberti a slečna Matylda (divadlo Olomouc),
 • dne 17. 3. Futurum (big beat),
 • dne 6. 4. Balet,
 • dne 9. 4. Synkopy (big beat),
 • dne 28. 4. Módní přehlídka,
 • dne 19. 6. Beseda u cimbálu (Milták, Šuláková),
 • dne 14. 9. Titanic,
 • dne 22. 9. Pula + Vitacit (heavy metal),
 • dne 10. 12. Nerez – folková skupina.

Bzenecké vinařské slavnosti

Bzenecké vlastnosti byly pořádány 21. až 23. 8. za spolupráce MěstV KSČ, MěKP a organizace NF.

Zahájení bylo v pátek 21. 8. v 19:00 otevřením výstavy prací amatérských výtvarníků a ve 20:00 besedou u cimbálu.

V sobotu 22. 8. byly výstavy drobného zvířectva, poté jezdecké odpoledne JZD Svornost s předvedením koní, výstavy vín, s doprovodem cimbálové hudby M. Vlkojana a večer taneční veselice a diskotéka.

V neděli pokračovaly výstavy a v zámeckém parku byl odpoledne připraven program „Pod starým hradem ve Bzenci“, kde vystoupily muziky Slávka Volaného – primáš M. Slováček a Brozané – vedoucí JUDr. Blahutka. Od 19:00 byl estrádní pořad Pantůčci.

Bzenčan

Pěvecký sbor Bzenčan uspořádal výchovné koncerty v Kyjově a Veselí nad Moravou, 6. 4. koncert v lázních v Hodoníně, 8. 4. koncert v Hodoníně a Strážnici.

Těžká ztráta zastihla soubor a celou bzeneckou veřejnost 4. června 1987, kdy náhle ve věku 55 let odešel navždy zakladatel a vedoucí souboru pan Jareček Jablonický.

Vyznání:

Ještě Vám svěřím, proč únavou jsem klesl,

já nedokázal totiž napůl žít,

mělkou brázdu orat, měkkou cestu šlapat,

já do své práce musel celou duši uložit…

Výše uvedené vyznání charakterizuje celou životní dráhu zemřelého J. Jablonického. Byl dlouholetým členem Filharmonie pracujících v Gottwaldově, pracoval ve Sboru pro občanské záležitosti, byl zakladatelem a dirigentem souboru Bzenčan a dechového souboru Vinařinka a slovácké dechové hudby Vnorovjané. Byl to obětavý a pracovitý člověk, bzenecká kulturní veřejnost citelně pocítí tuto ztrátu.

Se zesnulým se mimo širokou veřejnost rozloučily všechny sbory, které zakládal, také muzikanti ze širokého okolí, přijela i paní Libuše Domanínská z ND z Prahy.

Po dvou měsících převzal vedení souboru pan Lubomír Ligas a soubor byl přejmenován na „Jaroslav“ na památku svého zakladatele.

Dne 5. 12. byl uspořádán vánoční koncert ve Velké nad Veličkou, 6. 12. poprvé vánoční koncert ve Vracově a 11. 12. v Moravském Písku.

Dne 21. 12. za účasti Státního symfonického orchestru a sólistů JAMU byl slavnostní vánoční koncert ve Bzenci.

JZD

V roce 1987 pěstovalo JZD vinnou révu na 124 ha plodných a 26 ha nově založených vinic. Výsledky pěstění byly ovlivněny silnými zimními mrazy, opožděným jarem, chladným počasím v době květu apod.

Opožděná vegetace měla rovněž vliv na dosaženou cukernatost, která byla nižší i proti roku 1985. Sklizeň hroznů byla zahájena 1. 10. 1987 odrůdou Portugal a ukončena 27. 10. Bylo sklizeno 1 699 q hroznů, což představuje 13,7 q na hektar. Nejlepšího výnosu bylo dosaženo v trati Prostřední hora.

Plán obilovin byl splněn na 89,5 % a cukrovky pouze na 42,2 %. Pěstování cukrovky bylo ovlivněno poškozením ploch záplavami. V roce 1987 nedošlo k podstatnému zlepšení kvality vyrobených krmiv, což ovlivnilo výrobu mléka, která byla splněna na 89,7 % a výrobu hovězího masa na 81 %. Dobrých výsledků bylo dosaženo v chovu prasat a drůbeže.

JZD se zaměřilo na pěstování majoránky, která byla zaseta na 40 ha. Jedná se o rizikovou plodinu a pracovníci se snažili realizovat veškeré dostupné technologie, aby bylo dosaženo dobrého výsledku. Sklizeň byla započata dne 14. 9. 1987 a dokončena 23. 10. 1987, bylo sklizeno 4 000 q zelené hmoty, vyprodukováno 400 q majoránkových plev v první jakostní třídě.

Bzenecké výrobní podniky

Moravské vinařské závody

MVZ pokračovaly v budování akce REKO, která byla zahájena v roce 1984. Mimo to byla zahájena výměna podstatné části oken v budově zámku, v hodnotě 1,2 mil. Kčs.

Sloko

V závodě probíhá výstavba nové výrobní haly. Závod se specializuje na výrobu sterilizované zeleniny, které zpracuje asi 1 500 vagonů za sezonu.

OPP

OPP zajišťuje služby i výrobu ve stejném rozsahu jako v roce 1986, ovšem výkony se zvýšily na 118 730 000 Kčs (v roce 1986 to bylo 114 728 000 Kčs). Rovněž zisk se zvýšil o 800 000 Kčs. Podnik má celkem 729 zaměstnanců. Také export do soc. zemí zaznamenal zvýšení a činil 6 853 000 Kčs, export do nesoc. zemí 537 000 Kčs.

Hospodaření MěstNV v roce 1987

Příjmy:

 • vodní hospodářství 1 622 Kčs,
 • školství 466 296,10 Kčs,
 • kultura 2 960 Kčs,
 • vnitřní správa 957 Kčs,
 • místní hospodářství 36 027,80 Kčs,
 • daň zemědělská 186 337 Kčs,
 • daň z příjmů občanů 13 663 Kčs,
 • daň domovní 136 838 Kčs,
 • správní poplatky 57 440 Kčs,
 • poplatky ze psů 16 960 Kčs,
 • úvěry investičních akcí Z 195 813 Kčs,
 • plánované dotace 2 551 000 Kčs,
 • subvence na úč. IV 342 853,20 Kčs,
 • převod doplňkových zdrojů – 152 730 Kčs,
 • ostatní prostředky z rozpočtu ONV 267 500 Kčs,
 • převod z FRR 3 843 669,73 Kčs,
 • převod z SP 400 000 Kčs,
 • doplňkové zdroje od obyvatel 20 250 Kčs,
 • doplňkové zdroje od organizací 21 531,83 Kčs,
 • příjmy celkem: 8 408 988,66 Kčs.

Výdaje:

 • vodní hospodářství 125 311,40 Kčs,
 • místní komunikace 215 096,10 Kčs,
 • školství 1 820 110,18 Kčs,

kultura:

 • Městský klub pracujících 85 000 Kčs,
 • Městská lidová knihovna 12 551,60 Kčs,
 • ostatní kulturně výchovná činnost 19 489,10 Kčs,

vnitřní správa:

 • požární ochrana 14 663,13 Kčs,
 • obřadní svatební síň 819,50 Kčs,
 • správa NV a poslanci 179 796,03 Kčs,

místní hospodářství:

 • veřejné osvětlení 202 716,72 Kčs,
 • pohřebnictví 22 490,60 Kčs,
 • ostatní služby 4 812,25 Kčs,
 • veřejná zeleň 124 367,90 Kčs,
 • čištění města 348 323,10 Kčs,
 • MF (kap. 39) 133 999 Kčs,
 • stavebnictví 203 001,20 Kčs,
 • pokladní správa 7 245,07 Kčs,

Akce Z:

 • plynofikace Mlýnská 79 572,80 Kčs + 9 128 Kčs,
 • Krefty 1 266 400 Kčs + 37 063 Kčs,
 • plynofikace Nádražní ulice 10 000 Kčs + 1 000 Kčs,
 • MK Revoluční 1 250 000 Kčs + 187 Kčs + 9 844 Kčs,
 • MK Školní 296 406 Kčs + 18 014 Kčs,
 • MK Horní náměstí 217 197 Kčs + 9 973 Kčs,
 • chodník Olšovská 325 136,50 Kčs + 42 810 Kčs,
 • prodejna 194 854 Kčs + 1 444 Kčs,
 • DH Kolonie 243 822,10 Kčs + 8 915 Kčs,
 • DSPŠ 807 096,86 Kčs + 160 554 Kčs,
 • neinvestiční akce „Z“ 37 254 Kčs,
 • výdaje celkem 9 190 542,66 Kčs.

Převyšují tedy v tomto roce výdaje o 782 000 Kčs příjmy.

V Bzenci v prosinci 1990

Zapsala: Vráblíková