Kronika města Bzence – rok 1986

V roce 1990 přebírám vedení kroniky města Bzence, mého rodného města, které mám velmi ráda. Jmenuji se Marie Vráblíková, v Bzenci jsem navštěvovala základní školu, v Uherském Hradišti Obchodní akademii. Vychovala jsem tři děti a v Bzenci jsem prožila doposud 57 let mého života. Mám zde dobré přátele, sousedy a spoustu známých. Musím podotknout, že z mých 57 let jsem bohužel 42 let prožila v totalitním systému a přes krátké období v roce 1968, kdy jsem se snažila zapojit do veřejného života, jsem nebyla nikdy členkou žádné politické strany. Od r. 1968 jsem pracovala v Sokole a později v ZRTV, nyní opět v Sokole.

Jsem velmi ráda, že jsem se dožila „sametové revoluce“ a skutečné svobody. Toto podotýkám proto, že záznamy v kronice končí rokem 1985 a mně zbývá zaznamenat události posledních pěti let, které určitě nebudu schopna zhodnotit z hlediska ideologie a politických směrů minulých. Budu se snažit zachytit alespoň v krátkosti, co nejdůležitější události hodné kroniky této obce.

MěstNV

V roce 1986 proběhly volby nových poslanců a byla zvolena i nová rada NV.

Předsedou MěstNV byl zvolen ing. arch. Ivan Černý.

Členy rady byli zvoleni:

 • Jaroslav Čihák,
 • Eva Nevřivá,
 • Ludmila Žáková,
 • Stanislav Polášek,
 • Karel Šafář,
 • Josef Bártek,
 • Miloslav Chmelař,
 • Rostislav Valenta,
 • Karel Stonáček,
 • Vladimír Žůrek.

Byla provedena rovněž volba občanských výborů v počtu 8, počet členů 125.

Bylo zvoleno 55 poslanců, kteří složili slib do rukou ing. Romana Frühaufa slovem „slibuji“ a podpisem.

Byly zřízeny následující komise:

 • finanční, místního a bytového hospodářství,
 • plánovací a výstavby,
 • obchodu a cestovního ruchu,
 • školství a kultury,
 • sociální a zdravotní,
 • veřejného pořádku,
 • pro mládež a těl. výchovu,
 • zemědělství a vodního hospodářství.

Na zasedání rady pak byla pravidelně vyhodnocována činnost občanských výborů.

Z nadřízených orgánů navštívila zasedání rady a plénum paní Božena Mrkvová z KNV a to 2. 10. 1986.

Rada také pravidelně kontrolovala práce na domu soustředěné pečovatelské služby v Bzenci. Na kontrolním dnu 10. 7. 1986 došlo k dohodě o prodloužení termínu z důvodu zatopení výkopů spodní vodou a trhání klenby sousedního domu čp. 78. Bylo nutno věnovat velké úsilí k zastavení pohybu této stavby. Z toho důvodu požádal MěstNV o prodloužení z původního termínu 30. 11. 1986 na nový termín 30. 11. 1987.

Byly rovněž hodnoceny neinvestiční akce „Z“ a to:

 • úprava dětského hřiště na Babí,
 • oprava chodníků v Tyršově ulici,
 • položení obrubníků v Rumunské ulici,
 • úprava dětského hřiště na Sokolské ulici,
 • úprava hřiště Olšoveček,
 • oprava prostoru před nádražím Přívoz,
 • úprava chodníků po plynofikaci.

V červnu 1986 byla rovněž dokončena výstavba bazénu Littner.

Oslavy 1. máje

Oslavy byly organizovány tradičním způsobem a to místní organizací KSČ a MěstNV. Oslav se zúčastnili i občané Těmic, Domanína, Vracova, Syrovína a Moravského Písku. Z tribuny sledovali oslavy předseda MěstNV, NF a KSČ.

Po skončení manifestace měli občané možnost navštívit kulturní program organizovaný bzeneckými školami.

Pro milovníky vína bylo uspořádáno na sokolovně ochutnávání vín. Pořadatel této akce byl svaz zahrádkářů.

Požární ochrana

Zásahové družstvo PO se zúčastnilo jednoho cvičení a to ve Vracově, zasahovalo při živelné pohromě v Syrovíně, zúčastnilo se likvidace 15 požárů, z toho 3 x v rodinných domcích.

V měsíci srpnu družstvo zasahovalo při požáru dvou vagonů briket na nádraží a při požáru kotelny v Řempu.

V roce 1986 také vznikly 4 požáry lesa, zaviněné střelbami na vojenské střelnici.

Pro výchovu mládeže a občanů na úseku protipožární ochrany bylo uspořádáno 12 besed.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor zajišťoval 5 x vítání občánků do života. Bylo přivítáno 37 dětí, z toho 7 narozených v roce 1985.

Svatebních obřadů bylo 39, z toho 16 i církevních a to:

 • Bzenec 19, z toho 6 i církevních,
 • Domanín 8, z toho 4 i církevní,
 • Těmice 4, z toho 2 i církevní,
 • Syrovín 5, z toho 2 i církevní,
 • Žeravice 3, z toho 2 i církevní.

V roce 1986 zemřelo 59 občanů, z toho byly 4 občanské pohřby.

Sbor pro občanské záležitosti zajišťoval vítání žáků prvních tříd ZŠ, přijetí nejlepších žáků, studentů a učňů, předávání občanských průkazů 63 novým občanům, předávání maturitního vysvědčení i výučních listů.

Členky sboru osobně navštívily 33 starších občanů – jubilantů a zlatou svatbu manželů Jakšových, čp. 210.

Dne 12. 4. 1986 se dožila 92 let paní Josefa Novosadová, čp. 247, 85 let paní A. Babáková, Boh. Mareček, Helena Novotná, Marie Novotná, Josef Samek, Jaroslav Žůrek, Marie Kaštalánová, 91 let se dožila paní Božena Hošková.

Vývoj obyvatelstva

Počet obyvatel k 1. 1. 1986  – celkem 4 010, z toho 2 078 žen. Narozených 45 (26 žen), zemřelých 59 (36 žen). Přistěhováno v rámci okresu 83 (39 žen), z jiných okresů 81 (32 žen). Vystěhováno v rámci okresu 55 (23 žen), do jiných okresů 49 (24 žen). Konečný počet 4 056 (2 092 žen), přechodně bydlící 723 (455 žen). Za prací do obce přijíždí 746 (448 žen). Za prací mimo Bzenec dojíždí 669 (311 žen).

Městská knihovna

Městská knihovna v Bzenci plnila funkci střediskové knihovny pro místní knihovny v Domaníně, Moravském Písku, Těmicích, Syrovíně a Žeravicích. Bylo zapůjčeno celkem 39 186 titulů, uspořádány besedy a výstavky, poskytovány konzultace neprofesionálním knihovníkům.

Jak je uvedeno v hodnocení plánu práce knihovny, všemi formami bylo využíváno knižních fondů k estetické výchově obyvatelstva.

Základní škola

Ve školním roce 1985 – 1986 navštěvovalo bzeneckou školu 561 žáků. Vyučovalo se v hlavní budově, která nedoznala v tomto roce změn, škola v ulici Krále Vladislava je nadále v přestavbě. Tři třídy jsou umístěny v Kulturním domě, jedna v bývalé mateřské škole. V tomto roce se však již jedná o výstavbě nové školy. Je již vybráno staveniště mezi mateřskou školou a kasárnami, na podzim se začne se zimními pracemi.

Žáci školy se podíleli na různých akcích, zúčastnili se školní olympiády, 26 dětí se zúčastnilo okresních kol.

V tomto roce nacvičily děti divadlo s názvem „Tři princezny na vdávání“. Dvě úspěšná představení proběhla v Bzenci, jedno v družební škole v Brezové pod Bradlom.

Kultura

Kulturní dům uspořádal v tomto roce následující akce: koncert Progress II, koncert Hany a Petra Ulrichových, Turbo, koncert Janoušek + Bittová, Titanic, estráda – Humor pro každého, Pavel Bobek, Václav Neckář, Katapult.

Soubor Bzenčan

Již v lednu byly uspořádány výchovné koncerty pro děti ve Strážnici, Kyjově a Veselí nad Moravou. Dne 26. 4. 1986 se zúčastnil soutěže smíšených pěveckých sborů Jihomoravského kraje. Mimoto se zúčastnil soubor i posledního smutného rozloučení s občany: paní Anselmi, Ferdinandem Hosteckým, Stanislavem Ventrčou, ing. Vladimírem Krbcem. A to písněmi „Napadly písně duši mou“ a „Aká si mi krásná ty rodná zem moja“. Vyvrcholením činnosti souboru je každoročně vánoční koncert. Ten letošní měl na programu Českou mši vánoční J. J. Ryby. Soubor Bzenčan doprovázel Státní symfonický orchestr ze Zlína a sólisté Zuzana Stankociová, Anna Trávníčková, Jaromír Novotný a Čestmír Mlíček. Vše mistrně dirigoval Jar. Jablonický. Dojmy z koncertu jsou tak krásné, že návštěvníci odcházejí dojati, ve slavnostní vánoční náladě. Díky všem spoluobčanům, kteří svou prací a nadšením vytváří takový hodnotný program.

JZD

Veškeré úsilí zemědělců a výsledky hospodaření byly ovlivněny nepříznivým počasím. Z toho důvodu nebylo v rostlinné výrobě dosaženo plánovaných úkolů. Dobrých výsledků dosáhla živočišná výroba.

Bylo odevzdáno:

 • hovězí žír za 5 275 000 Kčs,
 • ostatní skot za 3 631 000 Kčs,
 • vepřové za 3 758 000 Kčs,
 • drůbež za 2 107 000 Kčs.

V JZD byla rovněž soutěž o nejlepší farmu a na prvním místě se umístila farma Žeravice. Bylo hodnoceno okolí, úprava a čistota, což přispívá k lepšímu vzhledu okolí JZD i obce.

V rostlinné výrobě bylo dosaženo následujících výsledků:

 • pšenice 6 046 tun,
 • ječmen 3 467 tun,
 • žito 491 tun,
 • kukuřice na zrno 1 356 tun,
 • cukrovka 2 396 tun.

Výrobní družstvo Trud

Ve druhé polovině 80. let se stabilizovala výrobní činnost družstva v následujících provozovnách:

 • Středisko Bzenec – Úkolky jako závod zabezpečující komplexní činnost ve výrobě dřevěného nábytku pro tržní fondy i na zakázku.
 • Středisko Bzenec – Tyršova ul. výrobu a opravy čalouněného nábytku pro občany i organizace.
 • Středisko Louka vyrábí lehčené panely pro montáž zahradních domků a zařízení stavenišť a prodej kompletních zahradních domků.
 • Středisko Kyjov provádí náročnou zakázkovou výrobu nábytku a bytových doplňků a montáž dřevěného bytového zařízení.
 • Středisko Hodonín zabezpečuje malířské a natěračské práce.
 • Středisko Strážnice v hlavní a pomocné stavební údržbě zabezpečuje výstavbu a údržbu rodinných domků a různých stavebních objektů, instalace ústředního topení, montáž elektroinstalací a zámečnické práce.

Ústředí družstva je umístěno v objektech v ulicích Tyršova, Mlýnská a na náměstí Svobody.

Pro rozšíření služeb zákazníkům a zabezpečení tržeb od obyvatelstva rozšířilo družstvo v tomto roce svou prodejní činnost adaptováním starších objektů v Hodoníně a Strážnici.

Moravské vinařské závody

Moravské vinařské závody procházejí od roku 1984 radikální rekonstrukcí. V rámci akce Reko 1, byla v tomto roce uvedena do provozu nová skladovací kapacita na 800 vagonů vína v ceně 32 mil. Kčs. Na tuto akci bude plynule navazovat Reko 2 – jedná se o vybudování skladovacích kapacit na hotové výrobky, obaly a vybudování nové haly – lahvovny, včetně nového technologického zařízení. Celková hodnota je naplánována částkou 64 mil. Kčs.

Okresní průmyslový podnik

Zajišťoval i nadále doplňkovou výrobu pro vnitřní trh v oborech textil a dřevo a opravy, servis a údržbu televizorů, elektroniky, ledniček a mrazniček, plynových spotřebičů a elektromotorů.

Výkony byly 114 728 000 Kčs, zisk činil 12 028 000 Kčs, TF v MC 96 410 000 Kčs. Podnik rovněž vyráběl pro export a to pro socialistické země v hodnotě 5 711 000 Kčs a pro nesocialistické země v hodnotě 401 000 Kčs.

V Bzenci v Nádražní ulici má podnik vkusnou a dobře zařízenou vzorkovnu nábytku a prodej svých výrobků.

Hospodaření MěstNV Bzence

V roce 1986 měl MěstNV následující příjmy:

 • vodní hospodářství 1 001 Kčs,
 • místní komunikace 0 Kčs,
 • školství 429 191,40 Kčs,
 • kultura 3 054 Kčs,
 • vnitřní správa 342 Kčs,
 • sociální zabezpečení 2 000 Kčs,
 • místní hospodářství 52 822,10 Kčs,
 • stavebnictví 16 062 Kčs,
 • daň zemědělská 145 398 Kčs,
 • daň z příjmu obyvatelstva 15 947 Kčs,
 • daň domovní 135 457 Kčs,
 • správní poplatky 40 090 Kčs,
 • poplatky ze psů 16 170 Kčs,

 

 • plánovací dotace 2 468 000 Kčs,
 • subvence na uč. IV 322 466,62 Kčs,
 • převod doplň. zdrojů – 76 066,62 Kčs,
 • ostatní prostředky 923 777 Kčs,
 • převod z FRR 1 908 896,04 Kčs,
 • doplňkové zdroje od obyvatelstva 4 673,80 Kčs,
 • doplňkové zdroje od organizací 4 504,64 Kčs,
 • příjmy celkem 6 413 706,08 Kčs.

Výdaje MěstNV:

 • vodní hospodářství 10 973,25 Kčs,
 • místní komunikace 153 191,75 Kčs,
 • školství 2 269 855,15 Kčs,
 • kultura: Městský klub pracujících 10 000 Kčs, Městská lidová knihovna 14 943,90 Kčs, ostatní kulturně výchovná činnost 43 518,90 Kčs,
 • vnitřní správa: požární ochrana 6 749,66 Kčs, obřadní svatební síň 2 650 Kčs, správa NV a poslanci 169 805,48 Kčs,
 • sociální zabezpečení 192 574 Kčs,
 • místní hospodářství (veřejné osvětlení, zeleň, čištění) 958 799,07 Kčs,
 • stavebnictví 260 426,47 Kčs,
 • kapitola 41 (název v zápisu neuveden) 2 836 Kčs.

Akce „Z“:

 • plyn Mlýnská 165 211,02 Kčs,
 • MK Bzenec – Kolonie 254 970 Kčs,
 • MK Olšovská 359 731 Kčs,
 • bazén Littner 490 389,58 Kčs,
 • stezka zdraví 234 300 Kčs,
 • DSPS 442 518,79 Kčs,
 • MF (kap. 51) celkem 120 662 Kčs,
 • celkem výdaje MěstNV činí 6 187 605,02 Kčs.

Rozdíl činí výnos 226 000 Kčs.

Touto kapitolou končí zápisy r. 1986, které jsou dostupné.

V Bzenci, prosinec 1990

Zapsala: M. Vráblíková