Kronika města Bzence – rok 1981

Z básně bzeneckého rodáka Vladimíra Hrubého „Rodnému městu Bzenci k 950. výročí“, cituji poslední čtyři sloky:

To Bzenec je: Tam kopců řetěz

a z druhé strany rovina –

ji zdobí jehličnatý les

a zelení vše prolíná.

Od parku voní lípy staré

a včelky jako Bzenčani

si pílí v práci neustále

i po zvonů klekání.

Tou prací reky uctívají

za školou v parku ležící,

ty hrdiny, co umírají

za vítězství a střežící

nám svobodu a sílu lidu

i spravedlivý světa řád,

abychom v míru žili, v klidu

a každý s každým měl se rád.

Šestnáctý sjezd KSČ

V této kapitole nebudu mluvit o náplni šestnáctého sjezdu, ta je známá z vysílání rozhlasu, televize, z publikování novin. Chci se zmínit, že sjezdu se zúčastnila naše občanka Žofie Kučerová, provdaná za člena SNB Miroslava Kučeru. Je rozená v Ostarně, okr. Poprad, absolvovala učňovské středisko při n. p. Sloko a pracuje jako vedoucí na středisku v Olšovci.

Zastává funkci předsedkyně ZV KSČ ve Sloku, je členkou Ústředního výboru svazu v potravinářství, členkou pléna OV KSČ v Hodoníně.

Z jejího vyprávění zaznamenávám: Byla překvapena když jí bylo sděleno, že OV KSČ byla jmenována jednou z delegátů na XVI. sjezd. V neděli 6. dubna měli sraz v Hodoníně v budově OV KSČ, kde si zjistili, zda mají všechny potřebné doklady a odtud jeli autem do Brna před budovu KV Jm KNV.

Tam obdrželi mandáty a ve 12 hodin jeli autobusy s ostatními delegáty do Prahy. Byli ubytováni v hotelu Internacionál, kde byli uvítáni pionýry. V tomto hotelu bydleli po celou dobu jednání sjezdu. Tam měli jenom snídani, ostatní stravování měli v novém Paláci kultury. U vchodu se vždy prokázali „delegačenkami“ a mandáty. Dostali tiskoviny, na nichž bylo vše detailně vyznačeno: číslo místa v sále, u jídla, dostali přesný plán chodeb a sálů – jinak by se snad v této budově nedovedli orientovat.

Ještě před příjezdem do Prahy bylo jim oznámeno, že na sjezdu bude i s. Brežněv.

Z projevů ji zaujal výstižný projev s. Gustava Husáka, z projevu s. Štrougala si už tam udělali představu, co a jak každý bude dělat na svém pracovišti, aby byly splněny plány a usnesení XVI. sjezdu.

Z Prahy si odnesla mnoho krásných dojmů. Prvním překvapením byl nový Palác kultury, s ohromnými technickými vymoženostmi. Udivovalo ji, jak bylo vše na sjezdu organizačně zvládnuto, obdivovala metro. Během přestávek navazovali různá přátelství. Pochlubila se fotografií, kde je v hovoru s prvním naším kosmonautem Remkem a s jeho přítelem Pelcákem, hovořila i se zasloužilou umělkyní Jiřinou Švorcovou, byla pro ně připravena lední revue „My z Ukrajiny“, byli na hradě, byli seznámeni s kulturními pořady na ty dny. Zážitků měla mnoho. Dovezla si hodně suvenýrů ze sjezdu, jež pak ukazovala pionýrům, k nimž o sjezdu mluvila na několika setkáních.

Socialistický závazek našeho města uzavřený na počest XVI. sjezdu KSČ

Je podložený dílčími závazky podniků, závodů, organizacemi NF, školami a občanskými výbory za občany našeho města. Socialistický závazek je zaměřen:

V politickoorganizační činnosti:

 • na účast poslanců na plenárních zasedáních, rady a komisí,
 • na spolupráci a součinnosti NV a NF,
 • na zabezpečení hovorů s mládeží,
 • na zabezpečení veřejných schůzí KSČ.

V politickovýchovné práci NV:

 • na využívání osobní a názorné agitace,
 • na zpracování JPKVČ a jeho plnění a kontrole,
 • na aktivitě kultur zařízení a účasti občanů na akcích,
 • na činnosti SOZ a jejich podílu na ateistické výchově,
 • úroveň vedení kroniky NV včetně dokumentace.

Dosažené výsledky ve zvelebování a zkrášlení města:

 • v akcích Z investičních,
 • na docílené hodnotě prací získaných bezplatně v průměru na jednoho obyvatele,
 • na průměru odpracovaných hodin na jednoho obyvatele,
 • na 100 % plnění hodnoty díla k celoročnímu limitu HD,
 • na podíl finančních nákladů k vytvoření HD,
 • na přednostní budování MŠ I, vodovodů, kanalizací a místních komunikací.

Akce Z investiční jmenovitě:

 • Šatny a sociální zařízení, HD 140 000 Kčs, brigádnické hodiny 2 400.
 • Vodovod Jiráskova ulice, HD 60 000 Kčs, brigádnické hodiny 2 000.
 • Smuteční obřadní síň, sklad, box, HD 150 000 Kčs, brigádnické hodiny 1 200.
 • Celkem HD 350 000 Kčs, brigádnické hodiny 5 600.

Akce Z neinvestiční jmenovitě:

 • Dokončení dětského hřiště Babí pro OV č. 1.
 • Chodník Tyršova ulice pro OV č. 1.
 • Kanalizace na Luži pro OV č. 2.
 • Demolice stodoly u kulturního domu pro OV č. 2.
 • Autobusová zastávka u MŠ pro OV č. 2.
 • Nátěr skříněk pro názorovou agitaci pro OV č. 2.
 • Osazení obrubníků a vpustí kanalizace Olšovec pro OV č. 3.
 • Položení žlabů v Olšovci pro OV č. 3.
 • Autobusová zastávka v Kolonii pro OV č. 4.
 • Úprava chodníků v Kolonii pro OV č. 4.
 • Chodník u zámku pro OV č. 5.
 • Osazení laviček v parku pro OV č. 5.
 • Údržba parku a stříhání živých plotů pro OV č. 1 až 5.
 • Údržba zeleně a předzahrádek pro OV č. 1 až 5.
 • Úprava prostranství a údržba autobusových zastávek pro OV č. 1 až 5.
 • Údržba vnějšího vzhledu a okolí objektů závodů a družstev.
 • Sběr druhotných surovin – organizace NF a školy.

V socialistickém závazku pro rok 1981 je počítáno dobře zajistit jarní a podzimní směny a výpomoc při pracích našemu JZD.

Hodnocení a plnění plánů bylo projednáno v MěV KSČ, v MěV NF a MěNV.

Volby 5. a 6. června 1981

Tento důležitý politický akt v životě našeho socialistického státu byl důkladně připravován a promyšlen podle usnesení XVI. sjezdu KSČ. Už do konce listopadu 1981 byl zpracován návrh na volební období NF 1981 – 1986, byl však stále doplňován a až 29. 6. 1981 byl schválen na ustavujícím plenárním zasedání MěNV. Do konce ledna 1981 bylo provedeno hodnocení dosavadních poslanců a z nich vybráni kandidáti do dalšího volebního období. Hodnocení bylo provedeno za účasti MěV KSČ, MěV NF a MěV NV. V lednu byl hodnocen socialistický závazek na plnění volebního programu NF za rok 1980. Byl okresem ohodnocen za města na druhém místě a odměněn částkou 40 000 Kčs. Jistým uznáním práce MěNV bylo předání čestného uznání od ministra zemědělství za nejlepší plnění v pomoci zemědělství za rok 1980 v našem okrese.

V únoru byla ustavena hlavní městská volební komise pro volby do zastupitelských orgánů. Všem závodům, podnikům, družstvům, institucím a organizacím NF byly zaslány dopisy, aby nahlásily kandidáty na poslance. V dubnu byl proveden výběr kandidátů NF a posléze provedena registrace těchto kandidátů. Ve dnech 13., 14. a 15. května byly provedeny předvolební schůze a představení kandidátů NF na poslance a občané seznámeni s volebním programem NF pro volební období 1982 – 1986. Agitační středisko navštívilo přes 420 mladých lidí. Volby do zastupitelských sborů byly provedeny ve dnech 5. a 6. června.

Složení nového MěNV:

Do MěNV bylo zvoleno 55 poslanců. Z toho:

 • dle politické příslušnosti 32 za KSČ, 4 za ČS lidovou, 1 za ČSS a 18 bezpartijních,
 • dle povolání 27 dělníků, 6 členů JZD, 15 příslušníků inteligence a 7 ostatních,
 • dle pohlaví a věku 35 mužů, 20 žen, z toho 22 mladých do věku 35 let.

Předseda MěNV: Jaroslav Vaculík

Místopředseda MěNV: Karel Jelínek

Tajemník MěNV: Eva Nevřivá

Vedoucí odboru: Zdeněk Hruška

Rada MěNV:

 • Vaculík Jaroslav – předseda
 • Jelínek Karel – místopředseda
 • Nevřivá Eva – tajemnice
 • Červínková Marta – člen
 • Ryba Zdeněk – člen
 • Ostrézi Bedřich – člen
 • Žáková Ludmila – člen
 • Čejka Bohumil – člen
 • Šafář Karel – člen
 • Polášek Stanislav – člen
 • Stonáček Karel – člen

Komise pléna MěNV:

Komise finanční

 • poslanci: Stonáček Karel (předseda), Czeikowitzová Marie (místopředsedkyně)
 • členové: Jakša Stanislav, Pírek Bohumil, Lejsalová Zdena
 • volení členové: Šimčík František, Otépková Dana, Navrátilová Jar. (tajemnice komise)
 • aktivisté: Nezvalová Marie, Křížek Mojmír

Komise plánovací, výstavby a dopravy

 • poslanci: Ryba Zdeněk (předseda), Polášek Stanislav (místopředseda)
 • členové: Plevák Vojtěch, Šišák Vladimír, Ondrůšek Miroslav, ing. Frühauf Roman, ing. Krahulová Marta
 • volení členové: ing. Michálek Vojtěch, ing. Černý Ivan, Peringer Milan, Vrba Zdeněk (tajemník komise)
 • aktivisté: ing. Vozák František, Žůrek Vladimír, Hrubý František, Lanc Jan, Nejezchleba František, Hůšek Alois, Matyášková Helena, Barešová Zdenka

Komise vodního a lesního hospodářství a zemědělství:

 • poslanci: Ostrézi Bedřich (předseda), Mikoška Josef (místopředseda)
 • členové: Rašticová Jarmila, Svobodníková Věra, Šon Jan
 • volení členové: Goliáš Stanislav, Opravil Ludvík, Lagová Jiřina (tajemnice komise)
 • aktivisté: Otépka Jiří, Potáček Josef

Komise kultury a školství

 • poslanci: Jurečka Pavel (předseda), ing. Suchánková Miroslava (místopředsedkyně)
 • členové: Potáčková Františka, Doskočilová Marie, Hradil Ladislav
 • volení členové: Janík Miloslav, Pláňavová Lubomíra, Janušková Marie (tajemnice komise)
 • aktivisté: Otépka Stanislav, Nejezchlebová Libuše, Hromek Petr, Komůrka Bohuslav

Komise sociální a zdravotní

 • poslanci: ing. Bunža Vlastimil (předseda), Rýpalová Jarmila (místopředsedkyně)
 • členové: Váňová Růžena, Petraturová Jana, Šimíková Věra
 • volení členové: PhMr. Tomeček František, Dvořáková Marie, Bukvaldová Marie (tajemnice komise)
 • aktivisté: MUDr. Suchovský Zdeněk, MUDr. Petr Ivan, Pavelková Anna, Ulrichová Marie, Ventrčová Ludmila, Klempířová Františka

Komise pro ochranu veřejného pořádku

 • poslanci: Pavlík František (předseda), Křižka Josef (místopředseda)
 • členové: Mlýnek František, Indruch Josef, Jurečka Zdeněk, Hostecký Jaroslav
 • volení členové: Polášek Jaroslav, Sasín Martin, Hruška Zdeněk (tajemník komise)
 • aktivisté: Bystrý Václav, Kučera Miroslav

Komise pro mládež a tělesnou výchovu

 • poslanci: ing. Šafář Karel (předseda komise), Janíková Jana (místopředsedkyně)
 • členové: Šimčíková Věra, Skotnica Jiří, Hartman Vladimír, Hladík František
 • volení členové: Hostýnek Bohumil, Kovář Miroslav, Uliášková Jana (tajemnice komise)
 • aktivisté: Habáň Petr, Šulová Marie, Prachmanová Svatava, por. Božek Vlastimil

Výbor lidové kontroly

 • poslanci: Woitek Emil (předseda komise), Šlajferčík Milan (místopředseda)
 • členové: Rudl Josef, Chamrádová Jana, Šušlík Miroslav
 • volení členové: Ševčík Jiří, Nejezchlebová Jana, Čagánková Jaroslava (tajemnice komise)
 • aktivisté: Kuchnová Jiřina, Laubová Helena

Volební program NF

Je rozdělen do 3 oblastí:

 • oblast oblast politicko-organizátorská a oblast NF,
 • oblast ideově výchovná,
 • oblast ekonomická a sociální.

V první oblasti je rozhodující podmínkou činnosti Národních výborů při naplňování závěrů XVI. sjezdu KSČ další upevňování jejich postavení, posilování pravomoci, prohlubování společenské aktivity a zvyšování účasti širokých vrstev občanů na správě a řízení. Prvořadým činitelem pro zkvalitňování práce NV je stálé prohlubování politicko-organizátorské práce.

V druhé oblasti je důležité ve všech oblastech kultury navázat na zpracované úkoly vyplývající z XV. zasedání ÚV KSČ v polit. org. práci s občany, hledat nové formy a metody práce s občanskou veřejností za účelem ovlivňování názoru a přesvědčení občanů. Důraz položit na kvalitu přednášek, besed, relací do rozhlasu, na veřejné schůze, protože socialistická společnost má mimořádný zájem na správném formování charakteru člověka, na jeho uvědomělém vztahu ke společnosti.

Třetí oblast – ekonomická a sociální:

Moravské vinařské závody budou realizovat přístavbu závodu ve dvou etapách, a to v letech 1982 – 1985, průměr RN 59,8 mil. Kčs.

Slovácké konzervárny započnou s výstavbou dílny a pomocných provozů na Úkolkách při průměrném RN ve výši 40 mil. Kčs. Dílna v Olšovci s krouháním zelí bude přemístěna do objektu na Úkolkách.

Společný zemědělský podnik, závod 03 – vybuduje sušárnu při průměrném RN 39,3 mil. Kčs.

Kovo n. p. vybuduje v letech 1981 – 1985 budovu pomocných provozů, dešťovou a splaškovou kanalizaci, plynofikaci kotelny a zkušebny výrobků v celkovém nákladu 7,8 mil. Kčs.

Řempo n. p. dokončí výstavbu skladovacích hal v r. 1982. Dále započne s výstavbou sociálních zařízení, garáží vodního hospodářství, včetně vnitropodnikových komunikací v celkových nákladech 7,5 mil. Kčs.

Desta n. p. pokračuje ve výstavbě závodu v Kolonii, a to výrobní haly a sociální budovy o celkových nákladech 4 mil. Kčs.

Okresní průmyslový podnik zajišťuje v letech 1981 – 1982 opravu a rekonstrukci objektu vzorkovny s nákladem 1,1 mil. Kčs. V areálu podnikového ředitelství buduje odstavné plochy pro vozidla v částce 499 tis. Kčs.

Trud v. d. plánuje ukončení rekonstrukce kotelny včetně pomocných provozů v roce 1982 o celkových nákladech 5,7 mil. Kčs.

JZD Svornost se střediskem v Olšovci zřídí přidruženou výrobu v prostorách stávající autodopravy, která bude přestěhována do střediska v Těmicích. Sociální zařízení vybudují na farmě Doubrava. Středisko Bažantnice budou postupně využívat pro specializaci rostlinné výroby.

Oseva n. p. Brno buduje v průmyslové části Kolonie víceúčelovou čistící stanici osiva kukuřice a pšenice o RN 75,5 mil. Kčs s dokončením stavby v roce 1983.

Plynofikace

První etapa plynofikace pro průmyslové závody je plánována na léta 1982 – 1983 a tuto zajišťuje: Společný zemědělský podnik závod 03, Trud, Sloko, Moravské vinařské závody, JZD a Sigma servis. Tyto závody vybudují vlastním nákladem vysokotlakou přípojku, regulační stanici a středotlaký rozvod plynu.

Druhou etapu plynofikace města zajišťují Jihomoravské plynárny, koncernový podnik Brno na základě uzavřené dohody s MěNV Bzenec v letech 1983 – 1984 s investičním nákladem 2 mil. Kčs.

OPBH Hodonín zařadil do plánu na léta 1984 – 1985 plynofikaci stávajících kotelen v Bzenci o celkových nákladech 13 mil. Kčs. Na provoz domů v sedmé pětiletce vynaloží se částka 1,061 mil. Kčs.

Okresní podnik služeb Hodonín – autoservis a oprava čerpadel v Bzenci plánují v letech 1981 – 1984 úpravu objektů včetně instalací nákladem 250 tisíc Kčs.

Na úseku školství

Střední průmyslová škola konzervárenská vybuduje v prostoru svého areálu nové laboratoře v letech 1981 – 1983 o RN 4,5 mil. Kčs.

Střední odborné učiliště zahradnické dokončí výstavbu dílen odborného výcviku o RN 2 mil. Kčs v r. 1981.

Odborné učiliště lesnické rozšíří v letech 1981 – 1985 areál učiliště o RN 32 mil. Kčs.

Odborné učiliště Sloko plánuje rozšíření stávajícího internátu na náměstí pro zvýšení kapacity ubytování učňů.

Učňovské středisko Kovo plánuje rozšíření prostor o další dílnu pro výuku obrábění kovů o RN 250 tis. Kčs s realizací v roce 1982.

Pro postupné umístění všech pětiletých dětí do mateřské školy bude rozšířeno nové oddělení pro 30 dětí, a to adaptací rodinného domku v Kolonii v roce 1982 – 1983.

V rámci oprav zabezpečí se vyhovující stav budov ZDŠ. Plán oprav stanovil finanční náklady v roce 1981 ve výši 300 tis. Kčs a v roce 1982 ve výši 1 mil. Kčs. Zabezpečit územní přípravu nové ZDŠ v prostorách u nynější mateřské školy I.

Plán akce Z na léta 1981 – 1985

Stanovil objem hodnoty díla ve výši 4 542 tis. Kčs.

 • Šatny a sociální zařízení, hodnota díla 140 tis. Kčs, realizace v letech 1981.
 • Vodovod v ulici A. Jiráska a Veselské, hodnota díla 60 tis. Kčs, realizace v letech 1981.
 • Smuteční obřadní síň a chladící boxy, hodnota díla 342 tis. Kčs, realizace v letech 1981 – 1982.
 • Dům soustředěné pečovatelské služby, hodnota díla 1990 tis. Kčs, realizace v letech 1983 – 1985.
 • Sběrna druhotných surovin, hodnota díla 150 tis. Kčs, realizace v letech 1983.
 • Místní komunikace a chodníky, hodnota díla 960 tis. Kčs, realizace v letech 1984 – 1985.
 • Kanalizace, hodnota díla 400 tis. Kčs, realizace v letech 1985.
 • Vodovod, hodnota díla 150 tis. Kčs, realizace v letech 1984.
 • Sportovní zařízení, hodnota díla 350 tis. Kčs, realizace v letech 1984 – 1985.
 • Hodnota díla celkem 4 542 tis. Kčs.

Finanční plán na rok 1981

Schválený rozpočet na rok 1981 – 1,648 tis. Kčs.

Plán akcí Z – 662 tis. Kčs.

Rozpočtová opatření během roku včetně investic – 657,3 tis. Kčs.

Celkem příjmy 2 967,3 tis. Kčs.

Rozpočtová opatření u kapitol:

 • kapitola 702 vodní hospodářství – 40 tis. Kčs,
 • kapitola 710 místní komunikace – 40 tis. Kčs,
 • kapitola 714 školství – 381,6 tis. Kčs,
 • kapitola 716 kultura – 25 tis. Kčs,
 • kapitola 719 správa NV – 15,7 tis. Kčs,
 • kapitola 739 místní hospodářství – 19 tis. Kčs,
 • kapitola 740 stavebnictví – 93 tis. Kčs,
 • kapitola 741 všeobecná pokladní správa – 43 tis. Kčs,
 • celkem 657,3 Kčs.

Plnění příjmů k 30. 9. 1981:

 • Daně a poplatky v zemědělství: rozpočet 400, plnění 441 623, 110,4 %.
 • Z příjmu: rozpočet 50, plnění 18 147, 36,3 %.
 • Domovní: rozpočet 156, plnění 134 644, 89,7 %.
 • Správní poplatky: rozpočet 45, plnění 10 373, 23 %.
 • Ze psů: rozpočet 13, plnění 11 700, 90 %.
 • Dotace a platby omylem: rozpočet 322, plnění 241 821, 75 %.
 • Převod z FRR na akce Z a investic: rozpočet 0, plnění 404 284.
 • Doplňkové zdroje: rozpočet 9, plnění 9 881, 109,7 %.

Příjmy z činnosti rozpočtových organizací:

 • Vodní hospodářství: rozpočet 6, plnění 740, 11,8 %.
 • Školství: rozpočet 400, plnění 242 317, 60,5 %.
 • Kultura: rozpočet 180, plnění 149 423, 83 %.
 • Správa NV: rozpočet 0, plnění 571.
 • Místní hospodářství: rozpočet 73, plnění 38 685, 53 %.
 • Stavebnictví: rozpočet 0, plnění 29 942.
 • Příjmy celkem: rozpočet 1 648, plnění 1 734 133, 58,4 %.

Čerpání výdajů k 30. 9. 1981:

 • Kapitola 702 vodní hospodářství: rozpočet neuveden, rozpočtová opatření během roku 40, plnění 5 399, 13,3 %.
 • Kapitola 710 místní komunikace: rozpočet 112, rozpočtová opatření během roku 40, plnění 46 772, 30,7 %.
 • Kapitola 714 školství: rozpočet 809, rozpočtová opatření během roku 381,6, plnění 790 120, 66,3 %.
 • Kapitola 716 kultura: rozpočet 140, rozpočtová opatření během roku 25, plnění 140 554, 85,2 %.
 • Kapitola 719 správa Národního výboru: rozpočet 94, rozpočtová opatření během roku 15,7, plnění 66 390, 60,9 %.
 • Kapitola 728 sociální zabezpečení: rozpočet 120, rozpočtová opatření během roku 0, plnění 79 992, 58,9 %.
 • Kapitola 739 místní hospodářství: rozpočet 358, rozpočtová opatření během roku 19, plnění 185 051, 49 %.
 • Kapitola 740 stavebnictví: rozpočet 15, rozpočtová opatření během roku 93, plnění 84 089, 77 %.
 • Kapitola 741 pokladní správa: rozpočet – , rozpočtová opatření během roku 43, plnění 15 586.
 • Celkem: rozpočet 1 648, rozpočtová opatření během roku 657,3.
 • Celkové plnění výdajů: 60,2 %.

Jak byla rozdělena odměna 40 000 Kčs za 2. umístění v socialistické soutěži.

 • Svazarm Bzenec pro střeleckou soutěž „Cena osvobození Bzence“ 1 500 Kčs.
 • Požární ochrana (úprava oplocení, betonáž dvora, vjezd do požární zbrojnice) 10 000 Kčs.
 • TJ oddíl odbíjené na ceny za soutěž 300 Kčs.
 • PS VB 500 Kčs.
 • Nákup cen pro sběrovou soutěž na ZDŠ 1 000 Kčs.
 • Věcný dar k 50. životnímu jubileu dirigenta smíšeného pěveckého sboru 400 Kčs.
 • Pro městskou knihovnu 3 000 Kčs.
 • Nákup cen v turnaji stolního tenisu 300 Kčs.
 • Pro posílení fondu fondu předsedy MěNV 1 000 Kčs.
 • Na úpravu hřbitova 12 000 Kčs.
 • Park – lavičky do parku, koše na odpadky, rašelina, hnojiva, okrasné keře atd. 10 000 Kčs.
 • Celkem 40 000 Kčs.

Občanské výbory OV

Volby do OV se konaly ve dnech 28. a 30. 9. 1981. Po dohodě s MěV KSČ a UO I. a II. byly provedeny volby do OV při podzimních veřejných schůzích KSČ, a to 28. 9. v hlavním sále MěNV a 30. 9. v působnosti UOKSČ I. v restauraci Myslivna. Řízení schůzí zajišťovali soudruzi z výboru UO, volby do OV a jejich provedení zajišťovala tajemnice MěNV. Účast občanů byla zajišťována agitačními dvojicemi, osobními pozvánkami předsedy MěNV byla zajišťována účast poslanců a kandidátů OV. Účast na těchto schůzích byla přes 200 občanů. Diskutovalo se o plnění úkolů JZD, o životním prostředí v našem městě, o plnění volebního programu, o podzimní směně NV, o sběru odpadových surovin, o službách v našem městě atd.

Zvoleno bylo celkem 63 členů občanských výborů, počet OV je 5.

OPP

Okresní průmyslový podnik Hodonín – podnikové ředitelství v Bzenci – podnikový ředitel s. Richard Dobřický.

Má tyto provozovny:

 • odbor dřevo: Veselí nad Moravou, Ždánice,
 • odbor textil: Bzenec, Vracov, Milotice, Hodonín,
 • odbor kovo: radiotelevizní opravy Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Bzenec,
 • dílny ve Strážnici,
 • opravny elektrospotřebičů Kyjov,
 • předvíjení motorů Vracov,
 • opravna chladniček Hodonín,
 • výroba ocelových pružin Javorník,
 • odbor kůže a guma: Bzenec – Kolonie, Hodonín, Kyjov,
 • vzorkové prodejny: Bzenec, Vracov, Hodonín.

Jaká je pracovní náplň jednotlivých oborů:

 • odbor dřevo: vyrábí nábytkové stěny, dětské pokoje, nábytkové doplňky (kupř. peřináče),
 • odbor textil: vyrábí dámské a dětské prádlo, svrchní ošacení, župany a pyžama pro NDR, pracovní pogumované pláště a spolupracuje s n. p. Pleas v Havlíčkově Brodě (dětské kombinézy),
 • odbor kovo: zabezpečuje opravy radiopřijímačů pro celý okres, opravy všech elektrospotřebičů a automatických praček, elektromotorů pro obyvatelstvo a social. podniky, opravy chladniček, plynospotřebičů, malovýroba ocelových pružin téměř pro celou republiku,
 • obor kůže a guma: výrobky z technické pryže, pogumovaná kola, válce atd., výseky kůže a pryže na opravu obuvi pro celou republiku, oprava obuvi, výroba autoplachet, výrobky z molitanu, čalounické výrobky i opravy, opravy brašen.

Jaké jsou hlavní ekonomické ukazatele:

 • výkony: 91 658 000 Kčs,
 • upravené vlastní výkony: 35 905 500 Kčs,
 • dodávky pro vnitřní trh: 62 807 000 Kčs,
 • export: 9 628 000 Kčs,
 • práce a služby (opravy pro obyvatelstvo) 13 091 000 Kčs.

Jak patrno z uvedeného přehledu, je OPP velký podnik. Jen těch aut co stojí před budovou ředitelství (dříve budova hotelu Skála) každé ráno! OPP zaměstnává v tomto roce 753 zaměstnanců a jejich průměrný výdělek je 2 227 Kčs. Je to dobře prosperující podnik, při tak velkém a různorodém sortimentu výrobků a oprav splnili plán na více než 100 %.

Sigma servis, ústřední prodej Olomouc

Tento podnik byl v Bzenci založen a uveden do činnosti 1. ledna 1973 na místě bývalé obecní porážky. Když byla městská porážka zrušena, převzalo ji vzniklé místní JZD a shora uvedeného data po velké rekonstrukci Sigma. Dnes je tam moderní podnik s místnostmi pro kanceláře, dílny, sklad. Opravují veškerá komerční čerpadla. Takovéto podniky jsou v ČSSR ještě 3, a to: Česká Lípa, Olomouc a Košice. Jsou dokonale vybaveni pro opravárenskou činnost – provádějí opravy čerpadel pro velkou oblast na Moravě, ale pracují i pro zákazníky na celém území státu (kupř. nedávno pro Karlovy Vary), ale i pro Polsko, Jugoslávii, ba dokonce pro Itálii. Zaměstnávají 21 zaměstnanců. Roční obrat za rok 1981 byl 5 mil. Kčs.

Agropodnik – společný zemědělský podnik Hodonín

Do tohoto podniku patří tyto závody: uvádím je proto, abychom z přehledu poznali začlenění bzeneckého závodu 03 v rámci Agropodniku:

 • závod 01 Ratíškovice: pěstuje drůbež a produkuje vejce,
 • závod 02 Milotice: chov vepřů a produkce masa,
 • závod 03 Bzenec: temperovaný sklad ovoce a zeleniny,
 • závod 04 Šardice: odchov telat, výkrm býků, produkce mléka,
 • závod 05 – zásobování,
 • závod 06 – centrální dílny, doprava, stavebnictví,
 • závod 07 Starý Podvorov: sušárna jetele, granulovaná krmiva,
 • závod 08 Ratíškovice: výkrm býků,
 • závod 09 – investiční a projektový odbor,
 • závod 10 – propagační a tiskové středisko v Kyjově.

Bzenecký závod 03 pracuje hlavně pro místní závod Sloko (Slovácké konzervárny), ale i pro Zeleninu Brno, Frutu a pro uvedené závody zpracovává seno a kukuřičnou siláž.

V závodě je 7 chladících komor, z nichž každá pojme 20 – 21 vagonů ovoce nebo zeleniny. Provádí se v nich obyčejné chlazení zeleniny a ovoce na 2 – 3 dny, ale i plynové chlazení na více měsíců (pro zimní a jarní měsíce).

Byl vyroben sklízecí stroj na červený rybíz, nahradí asi 600 pracovníků a nyní po zavedené odpovídající výsadbě keřů v JZD se těmto pro půjčuje po dobu sklizně.

Závod 03 má asi 50 zaměstnanců. Vedoucí je ing. František Jagoš, který vykonává už funkci předsedy NF v Bzenci.

Trud – výrobní družstvo

Vyrábí nábytek, čalouněné výrobky, rodinné domky, menší práce na investičních zakázkách, montážní práce zámečnické a topenářské, malířství pokojů, má projektové středisko, provádí i drobné zakázkové práce pro obyvatelstvo.

V Bzenci je ústředí družstva, jeho vedoucí je ing. Jan Bystřický. Družstvo má celkem 427 zaměstnanců, z toho v místní provozovně asi 150.

Provozovny družstva Trud:

 • středisko 11 Úkolky – výroba nábytku,
 • středisko 12 Tyršova ulice – čalounická dílna,
 • středisko 13 Louka – vyrábí panelové díly pro stavební podniky a zahradní budky,
 • středisko 14 Hodonín – malířské práce, natěračství, lakovnictví, služby pro obyvatelstvo,
 • středisko 15 Kyjov – zakázková práce nábytku,
 • středisko 16 Kyjov – hlavní stavební výroba, rodinné domky, opravy,
 • středisko 17 Strážnice – pomocná stavební výroba, zámečnické práce, montáže, topenáři – hlavně pro národní podniky, instalace, elektro oddělení
 • středisko 18 Strážnice – projekce pro NV, družstva a social. sektor, projekce rodinných domků.

Středisko dopravy má 17 nákladních aut.

V Bzenci se vyrábí hlavně nábytek a čalounické výrobky.

Letos se vyráběly 2 typy:

 • TD 31 byl pro zákazníky i do obchodů,
 • JNO je čistě zakázkový nábytek nesériové výroby, podle objednaných rozměrů a tvarů.

Čalouníci vyrábějí 6 různých typových souprav, ale i soupravy zakázkové.

Za rok 1981 splněn plán na 101 % hrubé výroby, socialistický závazek na počest 60 let KSČ splněn i překročen.

V závodě pracuje 16 brigád socialistické práce, tj. asi polovina členů družstva, z toho 3 kolektivy jsou stříbrné.

Trud uvažuje o zřízení prodejny nábytku a vzorkovny v zakoupeném domě na Náměstí, kde je nyní prodejna hraček a papíru, až jej uvolní Jednota.

Poptávka po vyráběném nábytku je tak velké, že ji nemohou plně vykrýt, na soupravu JNO nemohou přijímat žádné objednávky.

Moravské vinařské závody n. p.

Závod Bzenec má provozovny v Mutěnicích a v Ostravě, od 1. 1. 1982 pak provoz Mikulov a provozovna v Ostravě se stávají samostatným závodem.

Finanční výsledky:

Teprve nahlédneme-li do finančních výsledků, poznáváme, jak veliký tento podnik je. Tento rok však byl pro závod dosti nepříznivý, poněvadž úroda hroznů byla velmi slabá. Proto i tvorba nákladů a výkonů byla pro rok 1981 nižší.

 • výkony celkem: rok 1981 – 125 378 000 Kčs, rok 1980 – 184 293 000 Kčs,
 • náklady celkem: rok 1981 – 87 341 Kčs, rok 1980 – 139 754 Kčs,
 • bilanční zisk: rok 1981 – 37 937 Kčs, rok 1980 – 44 539 Kčs,
 • mzdové náklady: rok 1981 – 11 287 Kčs, rok 1980 – 11 685 Kčs.

V souvislosti s čerpáním elektrické energie a pohonných hmot byla v tomto roce věnována mimořádná pozornost jejich čerpání.

 • pohonné látky: plán 1981 – 320 100, skutečnost 1981 – 319 890, plnění 99 %,
 • z toho nafta a benzin: plán 1981 – 297 100, skutečnost 1981 – 297 052, plnění 100 %,
 • elektrická energie tis. KWh: plán 1981 – 900, skutečnost 1981 – 696, plnění 77,3 %.

A nyní se podíváme, kolik vína vyrobili letos:

 • hrubá výroba: plán v tis. Kčs – 239 000, skutečnost v tis. Kčs – 243 885, 101 %, rok 1980 v tis. Kčs – 257 270,
 • přírodní vína v hl: plán 154 300, skutečnost 155 169, 100,6 %, rok 1980 v hl 165 166,
 • sudová vína v hl: plán 5 400, skutečnost 5 199, 96,3 %, rok 1980 v hl 5 766,
 • šumivá vína v hl: plán 2 800, skutečnost 2 851, 101,8 %, rok 1980 v hl 2 403,
 • celkem v hl: plán 162 500, skutečnost 162 543, 100 %.

Závod zaměstnává 404 osob a jejich průměrný výdělek je 2 460 Kčs.

Výroba školeného vína byla v roce 1981 v souladu s plánem odbytu, až na pokrytí stále zvýšené poptávky po červeném víně, kterého je na zásobách nedostatečné množství. Nižší jsou i zásoby bílých vín. Nižší barva u červených vín se řeší dovozem sytě zabarvených vín z Jugoslávie a Španělska.

Jaké jsou tedy zásoby vín k 31. 12. 1981:

Celkem přírodních vín 69 248 hl, z toho Bzenec 39 414 hl, Mutěnice 17 231 hl, Ostrava 12 603 hl.

K 31. 12. 1980 bylo:

Celkem přírodních vín 135 595 hl, z toho Bzenec 74 863 hl, Mutěnice 36 012 hl, Ostrava 24 720 hl.

V procentech vyjádřený poměr zásob roku 1981 k roku 1980:

Celkem přírodních vín 51,07 %, z toho Bzenec 52,05 %, Mutěnice 47,85, Ostrava 50,98 %.

Jak je patrno z přehledu, projevil se v roce 1981 silný pokles přírodního vína, a to na všech provozech. Proto musel být zvýšen dovoz vín ze zahraničí.

Bylo tedy dovezeno červeného vína 1 004 hl z Jugoslávie a 1 721 hl ze Španělska.

Dovezené červené víno zlepšilo barevnost vín ročníku 1980.

Zemědělská činnost:

Rok 1980 byl pro vinnou révu krajně nepříznivý, což se negativně projevilo i do r. 1981. Opožděná vegetace r. 1980 měla za následek nevyzrátí révy, kterou předčasné zimní mrazy silně poškodily. Nejvíce byly poškozeny odrůdy Müler Thurgau, Veltlínské červené rané, Neuburg, Sauvignon, portugal a vavřinecké.

Celkové poškození vinic bylo odhadnuto na 30 %.

K dalším škodám došlo v polovině měsíce dubna, kdy teploměr poklesl na – 3 až – 5 °C. Tím došlo k poškození rašících oček v průměru 35 %. Rovněž násada hroznů byla nízká, na letorostech byl pouze 1 hrozen, některé byly i bez násady. Celkem byl malý výskyt pernospory i oidia.

Révová školka (Bzenec, Mutěnice)

Našemu závodu byl dán úkol naštěpovat 400 000 kusů. Podívejme se, jak jej plnili a v jakých odrůdách:

 • Burgundské bílé: provoz Bzenec 55 000, provoz Mutěnice 24 000,
 • Burgundské šedé: provoz Bzenec 14 000, provoz Mutěnice 0,
 • Tramín: provoz Bzenec 0, provoz Mutěnice 29 900,
 • Sauvignon: provoz Bzenec 35 000, provoz Mutěnice 0,
 • Ryzlink rýnský: provoz Bzenec 16 000, provoz Mutěnice 0,
 • Müller Thurgau: provoz Bzenec 35 000, provoz Mutěnice 60 600,
 • Veltlínské zelené: provoz Bzenec 10 000, provoz Mutěnice 16 000,
 • Ryzlink vlašský: provoz Bzenec 0, provoz Mutěnice 14 000,
 • Frankovka: provoz Bzenec 55 000, provoz Mutěnice 0,
 • Portugal modrý: provoz Bzenec 0, provoz Mutěnice 2 000,
 • Chrupka bílá: provoz Bzenec 20 000, provoz Mutěnice 0,
 • Celkem: provoz Bzenec 240 000, provoz Mutěnice 161 500, tedy dohromady 401 500 ks.

Jaká byla výtěžnost:

Provozovna Bzenec z vysazených 240 000 ks sklidila:

 • v jakosti I. 121 000 a v jakosti II. 12 000.

Provozovna Mutěnice z vysazených 161 000 ks sklidila:

 • v jakosti I. 72 000 a v jakosti II. 1 000.

Kontraktace a nákup hroznů na rok 1981:

Plán moštových hroznů byl našemu závodu stanoven ve výši 1 520 vagonů. Příroda však udělala velký škrt přes tyto rozpočty a v hrubých rysech to vypadalo takto:

Social. sektor:

Okres Hodonín měl kontrakt na 8 932 tun a dodal 1 468 tun, což je 16 %.

Okres Uherské Hradiště měl kontrakt na 2 485 tun a dodal 445 tun, což je 18 %.

Drobní zemědělci:

Z okresu Hodonín měli kontrakt na 2 078 tun a dodali 1 766 tun, což je 85 %.

Z okresu Uherské Hradiště měli kontrakt na 32 tun a dodali 30 tun, což je 94 %.

Život v závodě a soutěžení:

Na počest XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí založení KSČ byl vyhlášen celozávodní závazek, který byl podložen 23 kolektivními a 277 individuálními závazky, do kterých bylo koncem roku 1981 zapojeno 370 zaměstnanců.

Hodnoty závazků:

 • na surovinách 1 051 734 Kčs,
 • na spotřebě pohonných hmot 59 936 Kčs,
 • na energii 75 500 Kčs,
 • na sběru odpadových surovin 93 500 Kčs,
 • na zvýšení výnosů révových sazenic 93 236 Kčs,
 • celková hodnota závazku 1 373 906 Kčs.

Na úseku ideo-výchovném bylo odpracováno celkem 13 224 brigádnických hodin.

V brigádách socialistické práce je v závodě zapojeno 16 kolektivů s počtem 296 členů. Z toho 14 kolektivů s počtem 113 členů jsou nositelé bronzových a 144 členů stříbrných odznaků.

Mladí pracovníci do 30 let v počtu 51 soutěží o „Rudý karafiát“ a 18 členů je již nositelem tohoto odznaku. Na provozovnách závodu jsou 3 hlídky „Reflektoru mladých“ s počtem 12 členů. 45 členů je zapojeno v soutěži svazáckých organizací. O nejvyšší jakost vín v ležáckých a školících sklepech je zapojeno 6 kolektivů s počtem 28 soutěžících. V soutěži o bezúrazovost na pracovišti je zapojeno 23 kolektivů s počtem 282 pracovníků. O nejlepší osádku v nákladní dopravě soutěží 42 pracovníků.

K řešení hlavních problémů v oblasti racionalizace práce jsou na závodě ustaveny 3 komplexní racionalizační brigády s počtem 6 dělníků a 28 technickohospodářských pracovníků.

V rámci závodní školy proškoleno 143 pracovníků v 8 politickovýchovných tématech. V počtu 9 odborně vzdělávacích tématech bylo proškoleno 261 pracovníků.

V závodních jídelnách se stravuje 130 pracovníků.

Během roku došlo k 11 pracovním úrazům lehčího rázu, většina při práci se sklem.

Výchova pracujících:

Během roku bylo uskutečněno 17 školení, z toho 8 politických přednášek a 9 odborných. Při zaměstnání studují 3 pracovníci závodu. V měsíci září úspěšně ukončilo 5 pracovníků pomaturitní studium na střední zemědělské technické škole ve Valticích. Na středním odborném učilišti zemědělském má závod 4 učně na profesi vinař – pěstitel. Náklady na výuku v tomto roce byly 26 384,50 Kčs. Večerní univerzitu marxismu a leninismu ukončili 2 pracovníci, stranickou výchovu v základních kroužcích ve školním roce 1980 – 1981 navštěvovalo celkem 51 pracovníků, z toho 32 členů KSČ a 19 bezpartijních.

Desta

Nejprve si řekněme něco z jeho historie: Desta n. p. Děčín, nositel Řádu práce, je jediným výrobcem vysokozdvižných vozíků v ČSR. Vyrábí 2 typy vozíků dle motoru, a to s výbušným nebo zážehovým motorem. Tyto typy se pak člení podle nosnosti 1,3 tuny až po 3,2 tuny.

Ve své obchodní politice měl národní podnik úkol rozšířit síť svých servisních opraven, aby pokryl co největší území ČSSR a přiblížil se tak co nejvíce ke svému zákazníkovi. Proto dochází k jednání mezi Slováckými konzervárnami n. p. Uherské Hradiště, které mají rozsáhlý park vysokozdvižných vozíků Desta, se zástupci n. p. Desta Děčín o možnosti odkoupení některého jejich objektu. Protože ve Bzenci měl podnik Sloko zájem centralizovat výrobu na dílny ve městě a na Úkolkách, nabídl bývalý svůj podnik Kvality v Olšovci.

Po prohlídce tohoto objektu, který už byl dokonce určen k demolici, byl objekt odkoupen a v letech 1970 – 1971 rekonstruován ve výši 2 mil. Kčs na strojírenskou výrobu. A tak dne 1. listopadu 1969 se zřizuje odštěpný závod 08 v Bzenci s názvem VHJ Desta, n. p. Děčín a do jeho vedení jmenován Bzenčan Lubomír Prachman. Ale již v předstihu dne 18. srpna 1969 odjíždí jeho 13 pracovníků na zaškolení do Desty Děčín. Byli to: Lubomír Prachman, L. Vratislavská, M. Rachvala, J. Paška, B. Rajsigl, J. Rachvala, S. Ambruzík, A. Preissler, Ant. Raiskup, M. Sova, G. Fridrich, R. Sedlář a Zálešák.

V letech 1970 – 1971 na základě projektu, který zpracoval Hutní projekt Veselí nad Moravou, provádí Okresní stavební podnik ve Veselí nad Moravou rekonstrukce a generální opravu budov, aby z konzervárny vznikl strojírenský podnik.

Výrobní program:

 • servis pro vozíky Desta pro kraj Jihomoravský, Západoslovenský a Severomoravský,
 • výroba některých dílů, dokonce i pro ostatní závody Desty,
 • generální opravy některé řady vysokozdvižných vozíků.

Závod v Bzenci dle dlouhodobého výhledu n. p. do r. 1990 měl mít 30 lidí, ale to bylo překonáno již v 1. roce existence závodu, takže jeho růst během 10 let byl:

 • rok 1970, výroba v mil. Kčs 1,414, počet lidí 31,
 • rok 1971, výroba v mil. Kčs 3,327, počet lidí 43,
 • rok 1972, výroba v mil. Kčs 7,727, počet lidí 50,
 • rok 1973, výroba v mil. Kčs 9,859, počet lidí 52,
 • rok 1974, výroba v mil. Kčs 11,229, počet lidí 59,
 • rok 1975, výroba v mil. Kčs 13,106, počet lidí 63,
 • rok 1976, výroba v mil. Kčs 14,372, počet lidí 70,
 • rok 1977, výroba v mil. Kčs 15,943, počet lidí 70,
 • rok 1978, výroba v mil. Kčs 15,823, počet lidí 70,
 • rok 1979, výroba v mil. Kčs 18,044, počet lidí 77,
 • rok 1980, výroba v mil. Kčs 19,529, počet lidí 80,
 • rok 1981, výroba v mil. Kčs 21,154, počet lidí 85.

Na základě tohoto růstu jak ve výrobě, tak i ve stavu lidí, jsou stávající objekty nevyhovující. Proto v roce 1979 nastává nová etapa v životě závodu a to ve výstavbě nového závodu, který by měl pokrýt požadavky konce tohoto století a začátku 21. století.

Podnik má být postaven vedle n. p. Kovo Bzenec na rozloze 4 ha a jeho generálním projektantem je Hutní projekt Veselí nad Moravou a generálním dodavatelem stavebních prací n. p. Desta. Výhledově se má závod zvětšit o dalších 150 lidí do r. 1990. Závod Desta jako jediný v Bzenci postavil pro své zaměstnance r. 1975 17 bytových jednotek v Novosadech, přispěl částkou 250 tis. Kčs na výstavbu mateřské školy, provedl chodník a výbojkové osvětlení okolo závodu v hodnotě 60 tis. Kčs a postavil autobusovou čekárnu v hodnotě 10 tis. Kčs, to vše v rámci plnění volebního programu MěNV v Bzenci. Od r. 1971 má závod vlastní učně. Nyní má závod 104 pracovníků.

JZD Svornost v Bzenci

Jeho předseda je ing. Josef Studnička. Rok 1981 hodnotím podle klimatických podmínek jako podprůměrný. Suché jaro a léto způsobily silné snížení výnosů obilovin, což podstatně ztížilo hospodaření družstva nejen s jádrem, ale i krmivy vůbec i na rok 1982. Úspěšnější byla sklizeň silážní kukuřice a cukrovky a pomohla částečně krýt ztráty, jak bude patrno z uvedených přehledů. Stavy vepřového dobytka nebyly splněny, ale tato skutečnost je v souladu s celookresní a celostátní koncepcí o snižování stavu prasat s ohledem na nedostatek jadrných krmiv. Stavy skotu jsou vyšší, hlavně pokud se týká telat. Ale nechejme mluvit přehledy.

V roce 1981 má JZD Svornost tyto výměry půdy:

 • orná půda 2 806 ha,
 • zahrady a sady 79 ha,
 • vinice 176 ha,
 • louky 424 ha,
 • pastviny 43 ha,
 • celkem zemědělské půdy 3 528 ha.

Hlavní agronom vykázal na konci roku tuto sklizeň:

 • pšenice ozimá: oseto 782 ha, sklizeň 3 559 tun, průměrně 4,55 tun z ha,
 • žito ozimé: oseto 100 ha, sklizeň 282 tun, průměrně 2,83 tun z ha,
 • ječmen ozimý: oseto 100 ha, sklizeň 248 tun, průměrně 3,87 tun z ha,
 • ječmen jarní: oseto 440 ha, sklizeň 1 736 tun, průměrně 3,95 tun z ha,
 • kukuřice zrno: oseto 104 ha, sklizeň 387 tun, průměrně 3,72 tun z ha,
 • řepka ozimá: oseto 35 ha, sklizeň 69 tun, průměrně 1,98 tun z ha,
 • kukuřice siláž: oseto 440 ha, sklizeň 15 167 tun, průměrně 34,47 tun z ha,
 • cibule: oseto 35 ha, sklizeň 320 tun, průměrně 9,16 tun z ha,
 • mrkev karotka: oseto 10 ha, sklizeň 100 tun, průměrně 10,05 tun z ha,
 • okurky: oseto 32 ha, sklizeň 159 tun, průměrně 4,95 tun z ha,
 • cukrovka: oseto 190 ha, sklizeň 7 539 tun, průměrně 39,68 tun z ha,
 • vinné hrozny: oseto 134 ha, sklizeň 236 tun, průměrně 1,76 tun z ha,
 • vojtěška zelená: oseto 240 ha, sklizeň 2 401 tun, průměrně 10 tun z ha,
 • směsky: oseto 127 ha, sklizeň 1 882 tun, průměrně 13,80 tun z ha.

Jaký byl stav zvířat. Hlavní zootechnik Ingr Petr.

 • krávy: plán 1 300 ks, skutečnost 1 407 ks, plnění 108 %,
 • jalovice: plán 313 ks, skutečnost 256 ks, plnění 82 %,
 • telata: plán 325 ks, skutečnost 461 ks, plnění 142 %,
 • ostatní skot: plán 0 ks, skutečnost 180 ks, plnění 180 %,
 • skot žír: plán 1 024 ks, skutečnost 944 ks, plnění 92 %,
 • hovězí skot celkem: plán 2 962 ks, skutečnost 3 248 ks, plnění 110 %
 • prasnice: plán 350 ks, skutečnost 339 ks, plnění 97 %,
 • kanci: plán 28 ks, skutečnost 23 ks, plnění 82 %,
 • selata: plán 1 870 ks, skutečnost 1 906 ks, plnění 102 %,
 • prasničky: plán 750 ks, skutečnost 606 ks, plnění 81 %,
 • vepři žír: plán 2 600 ks, skutečnost 1 942 ks, plnění 75 %,
 • vepřové celkem: plán 5 598 ks, skutečnost 4 816 ks, plnění 86 %,

Ostatní dobytek: kozli 4 (plán 100 %), koně 12 (plán 100 %), hříbata 5 (plán 55 %).

Dojivost na kus za den byla 8,68 l.

Úhyny:

 • krávy + skot bez telat: plán 15 ks, skutečnost 21 ks,
 • telata: plán 56 ks, skutečnost 46 ks,
 • selata: plán 300 ks, skutečnost 333 ks,
 • prasata bez selat: plán 60 ks, skutečnost 135 ks.

Největší podíl na úhynu prasat bez selat mělo vysoké číslo kyselosti a zaplísnění krmných směsí pro prasata.

A jaká byla produkce:

 • hovězí: plán 3 600 q, skutečnost 3 900 q, plnění 108 %,
 • vepřové: plán 6 400 q, skutečnost 7 015 q, plnění 110 %,
 • mléko: plán 3 180 000 l, skutečnost 3 411 000 l, plnění 107 %,
 • kuřata: plán 890 q, skutečnost 890 q, plnění 100 %,
 • prasničky pl.: plán 600 ks, skutečnost 701 ks, plnění 117 %.

Státní plán byl tedy splněn:

 • hovězí: plán 6 520 q, skutečnost 6 345 q, plnění 97 %,
 • vepřové: plán 5 200 q, skutečnost 5 629 q, plnění 108 %,
 • drůbež: plán 890 q, skutečnost 890 q, plnění 100 %.

A nyní se podíváme do kanceláře účetního, jaké byly v jednotlivých úsecích tržby:

Materiální spotřeba za rok 1981 celkem 66 562 000 Kčs a tržba: z rostlinné výroby 18 945 000 Kčs (plán 28 354 000 Kčs), z živočišné výroby 35 270 000 Kčs (plán 31 030 000 Kčs), z přidružené výroby 11 798 000 Kčs (plán 7 414 000 Kčs), z techn. činnosti družstva a služeb 7 663 000 Kčs (plán 6 065 000 Kčs), z obchodní činnosti 1 131 000 Kčs.

Pokud se týká přidružené výroby, jsou to tyto výrobky a práce: palety, kožené rohože, odlučovače, písek, malá kartonář, čištění nádrží, sesazenky, trubky pro OZNP v Mladé Boleslavi (vyexpedovány trubky v hodnotě přes 6 300 000 Kčs, což významně přispělo k velkému zisky pro celé družstvo). Pro zvýšení nadloží a snížení kvality písku těžba rok od roku klesá a k 1. 1. 1982 se těžba pro cizí ruší.

Vinárna vykázala tržby 558 000 Kčs.

V JZD Svornost pracuje 14 kolektivů BSP a pracuje v nich celkem 238 pracovníků. Odpracováno celkem 3 160 brigádnických hodin, je z nich 12 dárců krve a odevzdali 1 364 kg surovin.

K 31. 12. 1981 má družstvo 30 učňů, a to v oborech:

 • strojník pro zemědělskou výrobu 14,
 • opravář zemědělských strojů 5,
 • mechanik pro silniční vozidla 1,
 • pěstitel vinohradník 6,
 • chovatel hospodářských zvířat 4.

Celkem eviduje družstvo v pracovním procesu 756 pracovníků.

Kulturní činnost:

 • 1. 1981 byl pořádán družstevní plen v TJ Těmice,
 • 3. 1981 byly oslavy MDŽ v sále TJ v Žeravicích,
 • na představení Slováckého divadla je zakoupeno 20 permanentních vstupenek,
 • pořádány zájezdy i do divadel v Gottwaldově a Brně

Rekreace:

Velké Karlovice pro 20 rodin. Zimní výběrová rekreace do Prahy, Luhačovic, Mariánských Lázní, Bratislavy, Brčálníku, Karlových Varů – celkem 30 družstevníků. Letní výběrová rekreace ve Václavové – 4 družstevníci. Podzimní výběrová rekreace Praha, Karlovy Vary, Piešťany – 10 družstevníků.

K NDD 2 zájezdy na Radhošť – 110 dětí družstevníků. Pionýrské tábory na Radhošti – 30 dětí družstevníků.

SSSR navštívilo 10 družstevníků, v Bulharsku se rekreovalo 40 členů a příslušníků rodin. Pak se konaly ještě dva třídenní zájezdy do Čech, šest jednodenních zájezdů kulturního a výstavního rázu.

Bezpečnost práce

Na 756 pracovníků bylo v roce 15 úrazů, ostatních úrazů bylo 50, 410 případů onemocnění, takže celková pracovní neschopnost je velmi nízká a činí jen 2,85 %, což je za celý rok 7 867 pracovních hodin.

Mechanizace

Družstvo má 76 kusů traktorů, z toho 5 traktorů pásových, odepsáno 43 zastaralých. Autodoprava má 35 kusů, z toho 22 nákladních, 13 kusů tahačů, autocisterny, autojeřáb.

Mechanizační prostředky:

 • kombajny – 5 ks E315, 3 ks SK5 Niva, 1 ks E 516,
 • siláž kukuřice – 3 ks samochodné řezače SPS 420,
 • sběr slámy – 8 ks samosběrných vozů NTVS 4, 5 ks samosběrných vozů Horal,
 • sklizeň cukrovky – 3 ks třířádkových souprav 3 CC8, 3 VCX,
 • rozmetače hnoje – 9 ks rozmetadel RUR 3,
 • rozmetače hnojiv – 2 ks RCW 5,
 • postřikovače – 5 ks 1030.

Středisko opravárenské a mechanizační – Těmice.

Údržba mechanizace ŽV – Domanín.

Oprava vleků v době vegetačního klidu – Žeravice.

Oprava samochodných řezaček – Moravský Písek.

Myslivost

Rok 1981 byl pro myslivost dosti příznivý. Aby výsledky byly v podzimním období alespoň průměrné, museli se myslivci, jichž je v místním spolku 40, starat o zvěř po celou zimu. Přikrmovali ji po celém katastru a spotřebovali 15 q pšenice, 20 q kukuřice, ale také 15 q jetele, ovšem krmivo si sami připravili. Stav bažantů posílili nákupem mladých bažantů, kteří byli v líhni v Ostrohu po 6 týdnů. Vypustili jich v bzeneckém katastru 250 kusů, jichž koupili po 30 Kčs. V podzimních honech odstřelili 24 srnčí zvěře, 350 zajíců a 480 bažantů.

Lesní hospodářství

Lesní závod ve Strážnici – Jihomoravské státní lesy provedl k 1. 1. 1977 reorganizaci v uspořádání polesí na bzeneckých píscích. Původní polesí v Bzenci, Vracově a na Soboňkách se k uvedenému datu zrušila a celý komplex bzeneckých písků byl nově zařazen jako polesí Bzenec.

Rozloha tohoto polesí byla od Rohatce po Ratíškovice, Svatobořice, Milotice, Vracov, po Ořechov, Moravský Písek a Bzenec. Celková rozloha nynějšího polesí Bzenec je 6 242 ha. Toto polesí zajišťuje pěstební úkoly a část těžby v probírkách a těžby nahodilé, souší včetně přiblížení vyrobené těžby.

Provoz na polesí zajišťuje 6 lesníků, vedoucí polesí a 2 technici. Dne 31. 12. 1980 ukončil po 30 letech služby Josef Cigánek a funkci polesného převzal dosavadní technik Karel Vybíral.

V roce 1981 bylo zalesněno 49,91 ha, přeřezávky 109,50 ha, ošetřování kultur 285,94 ha, oplocení proti zvěři 4 km.

V těžbě dřeva zpracováno 7 629 mᶾ a specializovaným střediskem 22 271 mᶾ, takže celkový úkol těžby pro rok 181, který činil 29 900 mᶾ, byl splněn.

Dále bylo na trh dodáno 3 933 vánočních stromků, nasbíráno 8 000 kg borových šišek a 66 kg břízového semene. Hospodaření v lese se provádí podle schválených lesních hospodářských plánů.

Podzimní směna za září a říjen 1981

V této směně byla činnost zaměřena na dokončení investičních akcí Z, v neinvestiční části na dokončení úklidových prací, na sběr odpadových surovin a organizovat v dohodě se zemědělskými závody brigádnickou pomoc při podzimních pracích.

A její výsledky:

 • akce Z: účast občanů 360, odpracováno 2 600 hodin, hodnota 39 000 Kčs;
 • část neinvestiční: účast občanů 1 839, odpracováno 11 321 hodin, hodnota 147 173 Kčs;
 • upraveno: zelených ploch 7 700 m², nově oseto 1 600 m², vysázeno 140 ks stromů, 1 250 keřů a růží;
 • sběr surovin: kovový šrot 29 000 kg v hodnotě 14 800 Kčs, papír 6 800 kg v hodnotě 5 440 Kčs, textil 400 kg v hodnotě 320 Kčs;
 • celková účast občanů na pomoc zemědělství 1 280 osob;
 • celkem odpracováno hodin na pomoc zemědělství 8 180 hodin;
 • celková hodnota směny 206 733 Kčs.

V investičních akcích byla dokončena výstavba šaten TJ a MK u nádraží. Zde pracovali žáci I. a II. cyklu, členové TJ a závody.

Pokračovalo se na akci smuteční obřadní síně a zahájena nová akce kanalizace Na Luži.

V neinvestičních akcích se pracovalo na úpravách chodníků, dětských hřištích, kanalizaci na Babí, na urnovém háji. Provedl se úklid před domovy mládeže, závody, úprava střelnice a veřejného prostranství ve městě.

Sběr železného šrotu zajistil Svazarm a sběr papíru žáci ZDŠ.

Lesní hospodářství – doplněk

Pokud se týká kalamit na lesních porostech, byla v roce 1968 vichřice, která během 10 minut rozlámala porosty v části Horka u Ořechova, v části Háji a nejvíce byla postižena část lesa Kladíkov. Na této kalamitě bylo zpracováno téměř 14 000 mᶾ dřeva.

V minulých letech se přemnožila na borovicích hřebenula borová. Tento škůdce, i když v přemnožení, zničil jen mladé jehličí a tak v příštím roce koruny opět zazelenaly.

Tělovýchova

Tělovýchovná jednota v Bzenci má v podstatě 2 odbory:

 • odbor turistiky,
 • odbor základní a rekreační tělesné výchovy ZRTV

a má tyto oddíly:

 • kopaná,
 • volejbal,
 • nohejbal,
 • stolní tenis,
 • lyžování,
 • košíková,
 • šachy,
 • na rok 1982 se plánuje tenis.

Jednota má 514 členů. Předsedou je ing. Rud. Černoch, místopředsedou ing. Vojtěch Michálek, jednatelem Zdena Junková, pokladní Marie Procházková, zdravotník PhMr. František Tomeček. ZRTV pracuje převážně s mládeží, hybnou pákou je rodina Vráblíková, Břetislav Kumpán, manželé Lukeštíkovi a učitelky ZDŠ. Cvičí žáky mladší a starší, ženy, muži necvičí, je jen oddíl žáků.

Fotbal

Má 5 družstev, všechna jsou přihlášena v soutěžích, předsedou oddílu je Jiří Ondráček. Muži hrají 8. třídu a dostali se na 2. místo. Trenérem je Pavel Čejka.

Dorostenci hrají okresní přebor – trenérem je ing. Novoměstský. Žáky trénuje Lejskal Karel, Daněček Pavel. O fotbal se stará hlavně Bohumír Hostýnek.

Volejbal

Vede jej Ebringer Jan. Muže trénuje Karel Haindl, hrají krajský přebor II. třídy, ale skončili na 11. místě z 12. Dorostenci starší hrají krajský přebor II. třídy a jeho A družstvo je na 1. místě, B družstvo na 7. místě a vede je Josef Ženata a Ivo Fuchs. Žáci hrají též krajský přebor, jsou na 3. místě a vede je ing. Černoch, ženy vede Jarmila Tomečková, hrají okresní přebor a jsou na 3. místě. Žačky dosud jenom trénují. Mladší dorostenci letos obsadili 9. místo v turnaji o „Pohár Únorového vítězství“, který byl vypsán pro 20 vybraných družstev v ČSR. Byla to špička současného volejbalu. V lednu 1982 vyhráli krajské kolo Českého poháru a postoupili do národního finále v Boru u Tachova.

Stolní tenis

Má 5 družstev, všechna družstva jsou organizována v okresních soutěžích. Předsedou oddílu je Miroslav Vašík.

Nohejbal

Hraje krajský přebor, ale dosud v něm neuspěl. Pořádali však 3 besedy u cimbálu. Vede je ing. Karel Šafář.

Šachy

Vede Antonín Daněček, jsou v okresním přeboru na 5. místě.

Turistika

V oddíle je organizována převážně mládež. Vedou jej učitelé Miroslav Janík a Jarmila Goliášová.

Majetek tělovýchovné jednoty je asi 2,3 mil. Kčs. Provádí se výstavba fotbalového hřiště travnatého (místo dosavadního štěrkového) a sportovního areálu, dále se budují tenisové kurty, na Sokolovně ubytovny. Jednota se připravuje na oslavu 100 let tělovýchovy v Bzenci. Dotace má jednak z okresu, od bzeneckých podniků, ale má asi 60 tisíc Kčs od Vinařských závodů za pronájem sklepů pod Sokolovnou a za pronájem pohostinství od Jednoty.

V letním období byla dokončena v areálu hřiště výstavba šaten a sociálního zařízení. Tato investiční akce Z byla dokončena za 1,5 roku a bylo při ní odpracováno 5 252 brigádnických hodin bezplatně. Většinou zde pracovali mladí lidé a tak vytvořena hodnota díla přes 350 000 Kčs a finanční náklady na tuto akci nebyly překročeny. Je to zásluhou hlavně pracovníků MěNV s. Fridricha a Vrby a dále učitelů Josefa Ženaty a Ivo Fuchse.

Svazarm

Základní organizace Svazarmu v Bzenci patří mezi nejaktivnější složky NF. V roce 1981 slavila 30. výročí svého založení. Má tyto odbory:

 • automotoklub,
 • střelecký klub,
 • kynologie,
 • modelářství.

V loňském roce byl nejaktivnější klub I. střeleckého družstva, jež se stalo vítězem okresní ligy ve střelbě z malorážky a navíc získalo v kategorii dorostu ve střelbě ze vzduchových zbraní titul přeborník okresu. Uspořádána byla i branná soutěž okresních finančních správ celého Jihomoravského kraje. Automotoklub uspořádal brannou orientační automobilovou soutěž, dále školení řidičů soukromých vozidel. Svazarm má asi 100 členů.

Střelnice pro malorážky je dnes krytá, má 25 stavů a v současné době patří mezi nejlépe vybavené i mimo hodonínský okres. S první etapou se započalo v roce 1969, otevřena byla 1971 a měla 10 stavů. Druhá etapa započala 1978 a otevřena byla 24. září 1980. Dotace z akcí Z činila 52 000 Kčs, z OV Svazarmu 40 000 Kčs, ale celková hodnota díla je 400 000 Kčs. Největší zásluhu o toto dílo má Miroslav Žádník, který stál v čele všech manuálních prací.

Zdravotnictví

Rozpočet MěNV na sociální zabezpečení byl v tomto roce stanoven částkou 120 000 Kčs. Co se z tohoto obnosu vyplácí?

Mám po ruce jen stav k 1. 10. 1981:

 • dvěma důchodkyním obědy,
 • opakované příspěvky dvěma občanům při TBC,
 • opakované příspěvky 11 občanům při cukrovce,
 • 22 občanům běžná opakovaná výpomoc, která dosud činila 40 420 Kčs,
 • 72 občanům na jednorázových peněžitých příspěvcích bylo v květnu vyplaceno 37 700 Kčs.

K 1. 10. 1981 bylo v obci 913 důchodců, kterým se na důchodech vyplatilo 945 tis. měsíčně.

Kromě uvedených podpor zakoupil MěNV slevenky na filmová představení, aby se potřební občané mohli kulturně vyžívat. Sociální odbor ONV přidělil 3 poukazy na podzimní rekreaci nepracujících důchodců do zotavovny Žinkovy u Nepomuku s nástupem 18. 10. 1981.

Aktiv péče o rodinu a děti provádí dohled nad dětmi z rozvrácených rodin, kde rodiče neplní řádně své povinnosti a nad dětmi z cikánských rodin. Zde pracuje aktiv s výchovným poradcem základní školy, s ONV a s okresním poradcem. Rozhodl o ponechání jednoho dítěte v kojeneckém ústavu a o umístění dvou dětí v dětském domově. Během roku se nevyskytly zvláštní případy onemocnění. V březnu a v únoru se zvýšil počet průjmových onemocnění, v průběhu roku byla zaznamenána stále infekční žloutenka.

Ve stavu lékařů nedošlo proti loňsku ke změnám, nedořešena zůstává stabilizace dětského lékaře. Pečovatelská služba o přestárlé je stále ožehavou otázkou. Zásobování léčivy se zlepšilo. Jen za 8 měsíců vydala lékárna na 48 023 receptech 1 200 000 Kčs. Z toho je patrna péče státu o zdraví občanů, ale i celkové přetížení místních lékařů.

Oslavy VŘSR a MČSP

Tyto oslavy, jakož i Měsíc československého přátelství byly dokonale připravovány. Projevilo se to ve výzdobě všech výkladních skříní, ale i v rozhlasových relacích. Dne 5. 11. byla k tomu zvláštní relace v místním rozhlase. Téhož dne večer byl uspořádán lampionový průvod a na náměstí zapáleny vatry. Příštího dne 6. 11. byl v kulturním domě slavnostní večer k 64. výročí VŘSR. Po slavnostním projevu vystoupil dechový soubor Bojané. Ve dnech 16. – 19. 11. byly v místním kině promítány sovětské filmy a 25. 11. – 29. 11. probíhal v Bzenci Dětský filmový festival sovětských filmů a filmů lidově demokratických států. Dne 3. 12. provedly školy obou cyklů slavnostní akademii na ukončení Měsíce. Dne 10. 12. provedla komise pro mládež velice úspěšnou akci Hovory s mládeží. Po celou dobu bylo místní agitační středisko v permanenci, což se projevilo na místních agitačních tabulích.

Služby pro obyvatelstvo Bzence

Nutno konstatovat, že Bzenec jako spádové středisko navštíví během roku velké množství lidí, kteří, majíce dobré výdělky a tudíž dostatek peněz, chtějí nakupovat, ale také požadují určité služby od místních podniků. A jejich požadavky jsou proto často nadměrné. V tomto roce nedošlo u nás k rozšíření služeb až na nově otevřené holičství v Olšovci.

Je však ještě řada profesí, které není možno zajistit, jako je elektroinstalace, drobné zámečnictví, nákladní doprava, pánské krejčovství, malířství a natěračství. Zde mají plné uplatnění různí řemeslníci, kteří tyto práce provádějí ve svém volném čase. Komise místního hospodářství provádí časté kontroly, aby odstranila určité nedostatky. Ženy si stěžovaly na špatnou obsluhu v dámském kadeřnictví. Snad právem, ale stačí nahlédnout v pátek nebo v sobotu do dámského oddělení, kolik žen čeká na své zušlechtění, každé delší čekání na ondulaci je u nich důvodem ke stížnosti. Nebo si vezměme, kolik je v Bzenci všelijakých malotraktorů, půdních fréz, Ter a různých jiných přístrojů. A co teprve oprava aut, nástřiky. OPS nemá dostatek náhradních dílů a nemůže všechny požadavky splnit, nestačí však ani plnit běžné řemeslnické práce, o kterých byla shora řeč. Mnohem lépe je na tom podnik OPP. A ještě jedna stížnost. Technické služby ve Veselí zajišťují odvoz popele a pevných odpadků. Odvoz je sice termínován během týdne na určité části města, ale poněvadž dochází k poškození sběrného bubnu, zůstává občas před domy část odpadků na silnici. V důsledku šetření elektřinou byly zrušeny na několika místech ve městě veřejné žárovky a v ulicích je do určité míry tma. A to zase vede ke stížnostem.

Stav pohostinství – restaurací

Možno říci, že se zlepšil, když téměř po roční době oprav v Lidovém domě došlo k otevření tohoto podniku. Návštěvníci našeho města mohou být plně spokojeni s vybavením hotelu a restaurace a s kulturou noclehu. Bylo však projeveno přání, aby noční uzavírací doba byla prodloužena alespoň do 23. hodiny. Je to také proto, že restaurace na Sokolovně byla také dlouho v opravě, řekl bych nutné a generální. A jedna restaurace na Bzenec je málo.

Zásobování prodejen

Pokud se týká chleba, mléka, mouky a dalších potravin je dobrá. Ke konci roku se však jako lavina rozmohla nákupní horečka kostkového cukru, rýže, soli, čokolády, krupice – to stály před prodejnami v Bzenci fronty, zvláště když bylo sděleno, že „dnes budou dávat i kakao“. Uvedené potraviny mizely z pultů jak sníh na slunci.

A jak jsem podotknul už v loňském zápisu, že v sobotu stojí před obchodním domem vždy řada aut z okolí, bývá obchodní dům přeplněn kupujícími. A když jsou peníze, rostou i požadavky, ale je jich tolik, že zboží je brzy vykoupeno. A týká se to vlněných plášťů, jízdních kol naší výroby, skleněného i porcelánového zboží, šicích strojů a smaltovaného nádobí.

Kulturně výchovná činnost (KVČ)

Má velmi dobré předpoklady pro svoji činnost. Bzenecký kulturní dům má kapacitu 602 míst, menší sál pro 180 lidí, 4 klubovny, z nichž jedna slouží jako stálé agitační středisko. V budově je umístěna klubovna SSM a 2 učebny hudebního kurzu.

Kromě kulturního domu je v městě krásná společenská místnost Střední průmyslové školy konzervárenské ve Sloku, SOU a malá společenská místnost SOU zahradnické školy.

V KD se konaly významné oslavy roku, přednášky světonázorové výchovy na ZDŠ (5), velké oblibě se těšily soutěžní večery mladých. Hudební kurzy jsou 2, nestačí pojmout všechny zájemce.

V zájmové umělecké činnosti pracuje dechová hudba, kterou po smrti jejího dlouholetého dirigenta Staška, který se jí skutečně velmi obětavě věnoval, vede nyní Jiří Jandásek. Měla 37 vystoupení, 4 brigádnické vystoupení. Bude nutné do ní získat mladé lidi. Taneční skupina Akord, kterou vede též Jiří Jandásek, ustrnula ve vývoji po odchodu několika členů na vojnu.

Největších úspěchů dosáhl opět pěvecký soubor Bzenčan, vedený panem Jablonickým (letos oslavil tento dirigent 50 let). Měl 6 vystoupení, většinou při důležitých politických událostech v Bzenci, v Hodoníně, ale i jinde.

Při učňovském středisku Sloko je výborný jazykově gramatický kroužek, který byl vybrán k reprezentaci na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Slovácké divadlo z Uherského Hradiště sehrálo 7 divadelních her, mimo plán byla 4 představení Komorní scény z Brna a divadelní hra ZDŠ. Dále byly 2 estrády a 3 koncerty mimo roční plán. V roce 1981 byly 4 plesy organizací NF, 11 tanečních zábav, z toho 5 při oslavách organizací NF. Jako jiná léta se konaly Tradiční bzenecké oslavy, které byly letos poněkud narušeny „invazí“ chuligánů i z dalekého okolí. Ti zaplavili město jako kobylky, konali výtržnosti, že musela proti nim zakročit i VB.

Agitační středisko se velmi uplatnilo o letošních volbách v předvolebním období, jednak vkusnou výzdobou střediska i pořádáním besed, hlavně pro mladé občany.

Místní knihovna

Je nyní střediskovou knihovnou pro 5 okolních obcí. Během roku provedla 40 výstavek zaměřených na sovětskou literaturu i na ateistickou výchovu, konají se besedy nad knihou. Velmi pěkná byla i výstava prací místního grafika Ctibora Šťastného. Za svou práci obdržela knihovna uznání rady ONV.

V místním kině se konalo 280 kinopředstavení, jež navštívilo 40 500 diváků. Tržba činila 180 000 Kčs. Klub přátel sovětského filmu má 350 členů.

Výstavy uspořádaly organizace:

 • zahrádkáři výstavu vín 1. 5.,
 • chovatelé drobného zvířectva 17. 8.,
 • filatelisté 17. 8.,
 • výstava ručních prací SPŠK.

Do kulturní činnosti zařazuji i akce, které pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Jsou to – v rámci oslav osvobození Bzence předávání občanských průkazů žákům ZDŠ, před ním byla i slavnostní beseda. V květnu se konala pro mládež beseda v rámci výchovy k manželství a rodičovství. Již tradičním se stává v červnu předávání maturitních vysvědčení žákům SPŠK a výučních listů žákům ZUŠ a SOUZ (Střední odborné učiliště zahradnické).

Milé bylo i vítání prvňáčků do školy. V říjnu byla beseda s branci. A snad nejmilejší byla beseda pro osamělé občany našeho města. Jinak probíhají v roce obvyklé vítání občánků do života, svatební obřady a oslavy životních jubileí.

Komise pro ochranu veřejného pořádku OVP

Možno říci, že naši občané dodržují socialistický pořádek. Aby nedocházelo k trestné činnosti, jsou dělána preventivní opatření, jako rozhovory s vedoucími místních pohostinství a veřejných vináren, společná jednání s učiteli a vychovateli. Dobře se uplatňuje i spolupráce s pracovníky VB a jejich pomocníky. V letošním roce bylo projednáno celkem 21 přestupků.

Pokud se týká dopravní kázně, ta se zlepšila. Nově vymezeno stanoviště autobusů ve směru na Moravský Písek a do Strážnice. Pro zajištění chodců se pokračovalo v budování chodníků v Zámecké ulici, v části Kolonie, ve Vracovské ulici, v části Novosadů, v Tyršově ulici, ve výstavbě komunikací v Barákách, prodloužena byla v Novosadech, dokončena dlažba pravé strany náměstí Svobody (jižní). Bohužel vyskytly se i případy, že byla poškozena dopravní označení, k čemuž byli naši občané neteční a neohlásili pachatele.

Zvláštní události

Hladina celkem klidného života místních občanů se rozčeřila, když se 22. září roznesla po Bzenci zpráva, že v noci byl ve svém bytě přepaden maskovanými neznámými lupiči místní občan Josef Ventrča; svobodný, asi 67 let starý. Maskovaní lupiči žádali po něm vydání peněz, poněvadž byli dobře informováni, že hodně trží za zeleninu a že žije velmi skromně, ba až příliš.

Pod výhružkami jim vydal větší obnos peněz, který měl doma, prý asi 12 000 Kčs. Ukrývali se po několik dní u jedné mladé ženy v Olšovci, nakupovali však velké množství lihovin. Tím se prozradili a byli i se svou informátorkou předáni k potrestání.

Zaměstnankyně ČSD ve Veselí nad Moravou, pokladní, vyskočila na nádraží v Moravském Písku z vlaku, ale náhle si vzpomněla, že zapomněla ve vlaku příruční tašku. Proto skočila znovu do vlaku, když už se rozjížděl, upadla však a přišla o nohu. Připomínám tento případ též proto, že před několika lety byl vlakem přejet její dospělý syn ve Vlkoši.

Počasí

Rok 1981 se ohlásil chladným a deštivým počasím při teplotě 4 °C, mezi deštěm byly i sněhové přeháňky, vál studený vítr. Teprve 12. ledna se ochladilo na – 7 °C, sněžilo. Mnoho sněhu napadlo 15. ledna, v noci teplota klesla na – 13 až – 15 °C, 19. ledna bylo sněhu až 30 cm, sníh zůstal ležet, mrzlo, 29. ledna v noci klesl teploměr na – 16 °C, ve dne bylo – 3 °C.

Na počátku února nastala obleva, v druhém týdnu bylo slunečno, ale v noci teplota – 7 °C. A tak poměrně mírné počasí s nočními teplotami – 5 až – 7 °, denními – 2 až – 1 °C s občasným popraškem sněhu trvalo do konce února. Ani březen se moc nezměnil v počasí, dosti často pršelo, bylo chladno, ale 20. března teploměr ukazoval ve dne 14 °C a pak nastalo teplé a suché počasí. Na začátku dubna přišly krásné, až horké dny, ovšem suché, teploměr vystoupil až na 20 °C a tak bylo teplo až do 12. dubna, když i noční teploty byly 4 až 8 °C. Ale vinohrady „spaly“, mnoho oček bylo po loňských říjnových mrazech zmrzlých. Teprve po 14. dubnu se ochladilo, ale vůbec nepršelo, v noci bylo – 2 až – 4 °C, přes den zase až 12 °C.

Na velikonoce, které byly letos velmi studené, dokonce popadával sníh, z radnice jsme se dozvěděli, že tak chladné velikonoce byly naposled před 200 lety. Nadále bylo chladné počasí, v noci slabé mrazíky, takže Bzenčané ani nepomýšleli, aby na Marka (25. dubna) seli okurky – „Na Marka sej oharka“ – nebo kukuřici. Teprve koncem dubna a na začátku května bylo deštivo, zvláště na 1. máje. Ale i nadále převládalo suché počasí. Po tak dlouhém suchu teprve 23. května slabě popršelo, 27. května nastala vedra a suché počasí, kupř. 29. a 30. května bylo přes den 30 – 31 °C, na slunci vystoupila teplota až na 42 °C, v noci klesl teploměr jen na 12 až 16 °C. A tak toto krásné, ale málo vhodné počasí pro zemědělce trvalo až do 6. června. 7. června se konečně ohlásil tak očekávaný. Celkem vhodné počasí bylo až do konce června. 25. června v 17. hodin se strhla průtrž mračen, u kasáren nebylo možno přejít a přejet přes silnici, v Olšovci zaplaveno mnoho polí – zahrad. V následujících dnech se zase oteplilo, 9. a 10. 7. byla vedra až 25 °C. A tak tomu bylo přes celý červenec, po dešti ani památky, teploty denně 30 °C.

Toto horké a suché počasí trvalo i v srpnu. První přeháňky a silné ochlazení nastalo až po 21. srpnu, pak zase vhodné a teplé počasí trvalo do 25. září, kdy po poledni hřmělo. 26. až 28. září bylo zase krásně, z 28. na 29. září v noci se strhla bouřka a silné hřmění. Mnozí vinaři odkládali vinobraní až na říjen, občas však pršelo, ochladilo se. Ale jinak byl říjen příznivý.

Dne 9. listopadu přes den sněžilo, ale sníh roztál, nastalo chladnější počasí. Teprve 4. prosince se zima ohlásila sněžením, sníh začal tát 14. a 15. prosince, ale 17. prosince ho napadlo 10 cm, teplota klesla na – 5 °C, 18. 12. na – 10 °C, 19. a 20. sněžilo celý den a tak sníh držel přes celé vánoce. Obleva nastala až 29. 12., kdy teploměr ukazoval 5 °C, začalo tání, jež trvalo až do konce prosince. Sníh zůstal jen ve stínu na severní straně domů.

Úroda

Rok 1981 je možno charakterizovat jako rok průměrně úrodný. Chladné a suché jaro nedávalo naději na velkou úrodu rané zeleniny, ale ač byla trochu opožděná, bylo jí nakonec přece jen dostatek. Okurky se sely víc než o 14 dní později než je tomu jiná léta, ale ti, co je měli na vlhčích pozemcích, měli jich velkou úrodu, na půdách suchých v červencových a srpnových vedrech poschly.

Rajských jablek bylo též málo. Úroda brambor byla celkem dobrá, slabá úroda byla mrkve, petržele i cibule.

Pokud se týká ovoce, toho bylo letos málo. Zarodily některé odrůdy jablek, mnoho jich spadlo po dobu letních veder. Místy bylo třešní a višní, minimální byla úroda meruněk. I jahod bylo málo. Zato maximální úrodu přinesly angrešty a rybíz. I „modrého ovoce“ bylo velmi málo, z okolních palíren některé „stály“. Bude málo „halúzkovej“. Po úrodách možno říci abnormálních v letech 1979 a 1980 byla úroda hroznů taktak normální. Vinohrady jednak „odpočívaly“, hodně jim uškodily mrazy v říjnu 1980, „dřevo“ nevyzrálo, ale i mrazy letos na jaře vykonaly své. Dobře zarodily bílá burgunda, frankovka, neuburg, tramín, malou úrodu měl portugal, sauvignon. Bylo to patrné i z toho, že ve vinařském závodě při prodeji hroznů nebyl obvyklý nával, tam u váhy panoval nevídaný klid. Ani kvalita vín nebyla dobrá. Cukernatost se pohybovala od 16 do 18 stupňů. Proto vinařské závody daleko nesplní svůj roční plán výkupu. Fruta nesplnila plán v meruňkách a v jiném ovoci, překročili jen v okurkách.

Pohřby

Z pohřbů, jichž bylo letos celkem 51, se zmíním jen o třech. Dne 19. března vidělo mnoho lidí církevní cikánský pohřeb. To množství lidí přišlo doprovodit cikánskou stařenku více ze zvědavosti, jak se budou pozůstalí chovat. Ale ukázněnost a hlavně vroucnost všeho cikánského příbuzenstva, zvláště vnoučat a pravnoučat, všechny dojala, když je viděli jít ne za rakví, ale po obou stranách rakve. I hudba zahrála stařence na její poslední cestě.

Dne 21. února se konal občanský pohřeb Petra Pospěcha, který se dožil 82 roků. Byl od mládí prodchnut myšlenkou spravedlivého sociálního cítění a jako takový byl v řadách prvních komunistů v Bzenci. Hned po roce 1945 je opět v čele komunistů, je členem rady MNV, je zvolen i za předsedu MNV, je v čele boje za socializaci zemědělství. Byl to velmi rozvážný člověk, přísný k sobě a spravedlivý ke všem, velmi sečtený i vzdělaný, ačkoliv pocházel z chudobné rodiny. Rozloučení se zesnulým bylo nejprve před budovou MěNV, kde nad rakví promluvil politický tajemník s. Karel Jelínek, nad rakví se s ním rozloučil předseda JZD. O jeho oblíbenosti svědčilo velké množství spoluobčanů.

Dne 4. března se konal pohřeb místního faráře Kribusa.

Stav obyvatelstva Bzence k 31. 12. 1981

Počet obyvatel 4 068.

 • zemřelo 51,
 • novorozených 63,
 • svatby 38,
 • zlaté svatby 4.

Nejstarší občan města: Ludmila Englišová, která letos dovrší 98 roků.

Bzenec, 22. srpna 1982

zapsal: Jan Hirš, kronikář