Rok 1978

Je pěkné nedělní letní odpoledne. Sedím na Starém hradě a pozoruji naše město. Přesouvám se v myšlenkách do svého dětství, ale i do nedaleké minulosti a nynější obraz srovnávám s tím minulým. Vidím před sebou octárnu, dříve malý podniček, dnes rozšířený téměř dvakrát. A všude kolem ní byly až k lesu samé louky, většinou dosti vlhké, na nichž jsme jako kluci chytali krásné motýly, zvláště perleťovce. Na kupkách sena sedávali krásní mandelníci. Dnes na východ od octárny je velký podnik chladíren, kde v chladných boxech jsou vagony ovoce a zeleniny. Na západ od octárny je velký sklad stavebních potřeb, snad nejvyhledávanější podnik v Bzenci, dále stolárna KP, sklad uhlí, navijárna motorů a na místě bývalého lihovaru je sklad benzínu. Na místě bývalé městské porážky je podnik Sigma. Na Úkolkách se stále rozšiřuje podnik Sloko – slovácké konzervárny, vedle něho podnik na výrobu nábytku Trud. U bývalého cukrovaru, kde dnes je Řempo – řemeslnické potřeby, sklady, je velký podnik Kovo. I té zámecké zahrady ubývá. Vinařské závody postavily uprostřed dvora 8 ohromných vínojemů (každý pojme 34 vagonů vína), v samotné zahradě jsou sklady lahví a skladiště. Za zámeckou zahradou stojí krásný internát a tělocvična pro žáky SPŠK, při silnici k Těmicím, kde se dříve říkalo Pod kaštany (byly vykáceny asi r. 1925) je řada krásných vilových domů, které se dnes šplhají do vrchu, kde byly dříve vinohrady a malá políčka. Na úplném kopci nad nimi čtvrť, které Bzenčani říkají Onasisova (po velkém řeckém milionáři Onasisovi). A za sokolovnou, kde dříve stávaly 2 panské stodoly a kde se konávaly trhy na dobytek, stojí další krásné obytné domy a 7 panelových činžáků.

Ale můj bývalý pohled na město se nesrovnává s dnešním, i pokud hledím na náměstí. Dříve samá kalužina a druhá část dlážděná „kočičáky“, dnes však je tam krásný vzrostlý park, vzorně udržovaný, ostatní část náměstí dlážděná žulovými kostkami. Kam jsme dříve honívali na jaře husy – na Lužu – je dnes park s pomníčkem španělského interbrigadisty Jindřicha Gazdy a pěkné dětské hřiště, kousek odsud kulturní dům. Místo malé hospůdky „U Goldmanů“ je moderní Lidový dům s noclehárnou. Před ním denně spousta aut, i cizích značek a autobusů. Zmizel však židovský templ. V Barácích přibývá volných prostorů po demolovaných domech, všude po Bzenci se pyšní nové jednopatrové domy, v jejichž stínu jako zakřiknuty tiše stojí staré domky. Sice opravené, udržované, ale přece se to stáří z nich setřít nedá.

A to jsou změny ve vzhledu města asi za posledních 30 let. Jaký pohled se naskytne mému nástupci za dalších 30 let? A to je jen pohled vnější, z kopce Starého hradu viditelný. Není odsud vidět kupříkladu vodovodní síť, do níž teče voda z vodárny na vrcholku Kněžích hor, u níž je televizní retranslační stanice. Ano, časy se mění a my v nich. Mění se způsob života, mění se názory lidí, chudoba přešla v dostatek, u někoho až v přebytek. Práskání bičů a pobízení koní nahrazeno hukotem traktorů, kombajnů a aut.

Počasí

Letošní rok měl nevyzpytatelné počasí. Rok se ohlásil teplotami přiměřenými na zimu, bylo trochu sněhu, ale březen byl teploučký. Pak došlo k náhlému ochlazení, vegetace se zastavila, stromy a vinohrady kvetly až koncem května. Červen a počátek července byl teplý, ale suchý. Byla velmi slabá úroda okurek a rajčat, vegetace jakoby se zastavila. Žně byly až koncem července. Místní JZD Svornost sklidilo obilí ještě za pěkného počasí. Hůře na tom byla JZD v méně teplých oblastech, neboť v srpnu přišly deště a pršelo téměř denně.

Vinohrady

V Bzenci to bylo citelně znát na stavu vinohradů. V září, kdy prý se víno vaří, byly hrozny ještě tvrdé, nezralé, takže se říkalo, že je budou vykupovat myslivci a používat místo broků. Bylo to téměř beznadějné. Vinobraní začalo až v polovici října a stačilo asi 14 slunných dnů a příroda vyrovnala, co v létě zameškala. Úroda byla velmi krásná, až nadnormální, ale sladkost proti minulým letům hodně nižší. Jednak to způsobilo nepříznivé počasí, ale druhá příčina tkví v tom, že vinohrady, většinou na středním a vysokém vedení a kromě toho vydatně hnojené umělými hnojivy, přímo chrlí úrodu. Kvantita má však povětšině za důsledek pokles kvality a nebyly vzácné případy, kdy naměřili kupříkladu u vlašského ryzlinku – říká se mu zde též lipka – 12 až 13 stupňů. V průměru byla sladkost 16 stupňů, nejvyšší hodnoty 19 stupňů. JZD Svornost sklízelo hrozny po celý listopad. Zima se ohlásila sněhem už na sv. Martina, ale sníh brzy roztál, takže vánoce nebyly bílé, ale zase černé.

Soutěž „Vzorná obec okresu Hodonín“

Byla vyhlášena na rok 1977. Bylo stanoveno několik kritérií, podle nichž byly jednotlivé obce okresu hodnoceny a jednou z hlavních byl počet brigádnických hodin, odpracovaných občany jako jednotlivci, nebo organizacemi NF, podniky a školami. Jednalo se o úpravu místní komunikace ke hřišti, za nádražím, k Benzině, dále o úpravu chodníků, dětského hřiště a veřejných prostranství, o údržbu zeleně, výsadbu keřů a stromů. Hodnotil se sběr odpadových surovin, hovory s mládeží a účast na školení CO.

Uvedu stručný přehled jednotlivých akcí.

V akci Z investiční:

 • místní komunikace v ulici Mlýnské,
 • kanalizace v Olšovci a ve Vracovské ulici,
 • dodláždění na náměstí po benzinové stanici,
 • tři kurty na odbíjenou v zámeckém parku,
 • vodovod v ulici Rumunské pro nově postavené rodinné domy,
 • chodník na Úkolkách.

Dále bylo provedeno mnoho drobných akcí dobrovolnou prací na úpravě veřejných prostranství, chodníků atd.

Hodnota díla a počet brigádnických hodin:

 • úprava místních komunikací, chodníků a kanalizace – odpracováno 19 175 hodin, hodnota díla 239 687 Kčs,
 • dětské hřiště – odpracováno  3 305 hodin, hodnota díla 41 312 Kčs,
 • demolice – odpracováno 5 565 hodin, hodnota díla 69 563 Kčs,
 • úprava prostranství – odpracováno 50 708 hodin, hodnota díla 633 412 Kčs,
 • celkem – odpracováno 78 753 hodin, hodnota díla 984 412 Kčs.

Výsadba a údržba zeleně:

 • občané – plocha 20 935 m², stromů 1 315 ks, keřů a růží 1 717 ks,
 • podniky a závody – plocha 38 530 m², stromů 575 ks, keřů a růží 975 ks,
 • organizace NF – plocha 650 m², stromů 1 700 ks, keřů a růží 1 010 ks,
 • školy – plocha 63 920 m², stromů 100 ks, keřů a růží 740 ks,
 • celkem – plocha 124 035 m², stromů 3 690 ks, keřů a růží 4 442 ks.

Hovory s mládeží:

Provedeno celkem 6 a zúčastnilo se jich 1 315 mládeže.

Školení CO I. a CO II.

V této soutěži NV získalo naše město 2. místo ve skupině NV č. I a ONV v Hodoníně udělil čestné uznání III. skupině a finanční odměnu 25 000 Kčs z prostředků Jm KNV a 30 000 Kčs od ONV na zvelebování města.

Finanční rozpočet na rok 1978

Letos si nebudu všímat jednotlivých položek finančního rozpočtu tak podrobně jako loni. Při letmém pohledu však nám jistě neujdou 2 položky: školství a kultura.

To, co dříve bývalo Popelkou, je dnes v rámci činnosti NV na prvním místě. A zcela právem, neboť pracující mají plné právo, aby po vykonané práci se vyžívali i po stránce kulturní, ab načerpali nových sil, aby jejich děti prožívaly pěkné mládí, aby vzpomínaly na školu jako na pravou dílnu lidskosti.

Příjmy:

 • vlastní rozpočtové příjmy v tisíci Kčs – 573,
 • příjmy rozpočtových organizací – 471,
 • plánované dotace od ONV – 715,
 • příjmy celkem – 1 759.

Výdaje:

 • vodní hospodářství 70,
 • výstavba města 50,
 • údržba městské komunikace 70,
 • vnitřní správa 26,
 • místní hospodářství 350,
 • školství 565,
 • kultura 223,
 • obecní doplňková péče 110,
 • poslanci a správa MěNV 295,
 • celkem 1 759.

Hodnota majetku MěNV v Bzenci a podřízených organizací

Celkem ZP 27 489 000 Kčs, DKP 1 342 000 Kčs.

Organizace:

 • mateřská škola I. ZP 30 000 Kčs, DKP 99 000 Kčs,
 • mateřská škola II. ZP 11 000 Kčs, DKP 77 000 Kčs,
 • mateřská škola III. ZP 150 000 Kčs, DKP 334 000 Kčs,
 • ZDŠ ZP 196 000 Kčs, DKP 254 000 Kčs,
 • školní jídelna ZDŠ ZP 29 000 Kčs, DKP 9 000 Kčs,
 • lidová škola umění ZP 13 000 Kčs, DKP 21 000 Kčs,
 • kino ZP 126 000 Kčs, DKP 23 000 Kčs,
 • požární ochrana ZP 223 000 Kčs, DKP 52 000 Kčs,
 • MěNV ZP 26 711 Kčs, DKP 366 000 Kčs,
 • lidová knihovna DKP 109 000 Kčs.

Jaké daně platí naši obyvatelé

 • daň domovní – rozpočet 158 000 Kčs, skutečný předpis 154 697 Kčs,
 • daň zemědělská – rozpočet 343 000 Kčs, skutečný předpis 349 993 Kčs,
 • z příjmů obyvatel – rozpočet 26 000 Kčs, skutečný předpis 22 325 Kčs,
 • poplatek ze psů – rozpočet 15 000 Kčs, skutečný předpis 14 400 Kčs.

U daně zemědělské zvýšení příjmu způsobila vysoká sklizeň hroznů.

U daně domovní pokles způsoben:

 1. pronajaté domy vykoupeny socialistickými podniky,
 2. přibylo demolovaných bytů,
 3. novostavby osvobozeny od daní na 15 let.

Rok 1977 byl po stránce ekonomické úspěšným rokem. Je to jistě vzpruha pro další činnost. MěstNV poděkoval dopisem podnikům, organizacím NF, školám i jednotlivcům za zvýšenou iniciativu, jíž bylo zajištěno plnění závazků našeho města.

Které podniky a organizace NF byly nejaktivnější:

Slovácké konzervárny – závod Bzenec: vybudoval chodník u závodu, vypomohl při budování městské komunikace Na zahradách a k Benzině na Novém světě, pomohl brigádnicky na mateřské škole III.

Okresní průmyslový podnik OPP: pomáhal při zajišťování materiálů pro MŠ III.

Hodonínské cihelny – závod Bzenec Přívoz: vypomáhal mechanizačními prostředky.

Organizace NF:

Vojenský útvar 7 373 odpracoval nejvíc brigádnických hodin na MŠ III, vypomohl při stavbě komunikace za nádražím a při demolici domu v Olšovci (Chytilová – Ostrézi – jatka).

PO – Pionýrský oddíl při ZDŠ sbíral odpadové suroviny a pomáhal při úpravě parků.

Svazarm – rozšířil svoji cvičnou střelnici.

Myslivecké sdružení – ochraňovali zeleň, sadili stromy a keře.

SPŠK – Střední průmyslová škola konzervárenská pomáhala na mateřské škole, při budování stadionu v parku, sboru pro občanské záležitosti.

Zahradnické odborné učiliště – udržovalo zeleň, vysazovalo keře a stromy.

Zdravotnictví

Považuji jej za nejkrásnější a nejdůležitější složku lidského života, ale to nejen v našem městě a v jeho obvodu, ale všeobecně. Lidé churaví, stárnou, dochází k úrazům a ti všichni hledají pomoc u lékařů, tam ji nacházejí a nutno dodat, že zdarma. Tento způsob léčení je už tak vžitý, že lidem ani nepřipadne na mysl, že by měli za ošetření a za léky platit. V Bzenci působí dva lékaři – Dr. Suchovský pro Bzenec, Dr. Malík pro okolí, Dr. Prajza jako ženský lékař, Dr. Fajmannová jako dětská lékařka, 2 odborní zubní lékaři Dr. Blažková a Dr. Pavlinec.

Dr. Suchovský vyšetřil a ošetřil pro obvod Bzenec 22 096 občanů, získal 60 bezplatných dárců krve, vystavil 48 potravinářských průkazů a vystavil 80 návrhů na lázeňskou péči.

Obvodní dětské středisko provedlo preventivní vyšetření pro 477 předškolních dětí a 468 školních dětí. Ve dvou mateřských školách je 173 dětí. V roce 1977 zde bylo ošetřeno celkem 2 077 dětí.

Gynekologická ambulance vyšetřila 1 847 žen.

Zubní středisko provedlo vyšetření a ošetření u 4 659 občanů, na školách provedli pracovníci zubního střediska 1 517 vyšetření.

Lékárna honorovala 59 283 receptů a její roční obrat činil 1 493 000 Kčs.

Aby se ulehčila práce praktických lékařů, buduje se pro rok 1979 zdravotní ambulance při závodu Sloko, kam budou chodit pacienti z místních závodů.

Sociálně zdravotní komise

O zdravotní a sociální případy se stará sociálně zdravotní komise. Její činnost zasahuje do mnoha stránek života občanů v Bzenci. Má na starosti stabilitu manželství, poněvadž rozvodovost hlavně mladých manželství je i u nás nezdravým sociálním jevem, sleduje, jak rodiny plní své základní povinnosti vůči dětem a vůči přestárlým rodičům, pomáhá při uplatňování mateřských přídavků, stará se o přestárlé důchodce a snaží se jim zaopatřit pečovatele.

V rozpočtu má vykázanou částku 110 000 Kčs, z níž v roce 1977 se přispělo příspěvkem 15 občanům stižených cukrovkou, jednomu s TBC, 18 občanům zakoupili ložné prádlo, 37 zakoupili uhlí, 1 občan dostal finanční výpomoc 500 Kčs.

Staří důchodci, kteří nechtějí být na obtíž svým dětem, nebo takoví, o něž jejich děti nejeví patřičnou starost, žádají o umístění v domě důchodců. Ze 7 žádostí kladně vyřízeno 5.

Se sborem pro občanské záležitosti pořádá tato komise vánoční besedy s opuštěnými občany.

Na zřeteli má i cikánské rodiny. U nás je s cikány, až na jeden případ situace dobrá.

Dobré hospodářské poměry, zvláště u mládeže, se projeví někdy záporně – mám na mysli předčasný hold alkoholismu. I tuto záležitost mají pod dohledem.

A nakonec se zmíním o metle bzeneckého ovzduší – o továrním komíně n. p. Sloko na provozovně v městě, který začuzuje a sazemi znečišťuje jinak pěkné ovzduší našeho města. Sloko často za tento nešvar platí pokuty.

Městský klub pracujících MKP

Je koordinátorem všech klubovních akcí v městě, organizačně na všech participuje, v budově klubu se pořádají všechny akce, politické výstavy, přednášky, kurzy, divadla, koncerty, schůze atd. Letos jako hlavní výroční oslavy byly:

 • 30 let vítězného Února,
 • výročí československého samostatného státu,
 • výročí vyhlášení federace.

Výročí vítězného Února bylo oslaveno těmito akcemi:

 • února – manifestace pracujících na KD,
 • února – slavnostní koncert gottwaldovské filharmonie,
 • února – večer mladých.

Podívejme se teď, jaké další kulturní akce se v kulturním domě konaly během roku:

Mimoškolní vzdělávání: 2 kurzy jazykové, 2 kurzy šití, 2 kurzy hudební, 1 drhací.

Ve spolupráci s lektory social. akademie bylo uskutečněno: 30 přednášek a školení (družstevní škola práce, školení řidičů, svářečů, technických pracovníků štábu CO apod.), 2 soutěžní večery mladých, 2 soutěže učňovské.

Divadla: 12 – z toho 10 profesionálních, 2 amatérů.

Koncerty: 5 – z toho 3 profesionální, 2 amatérské.

Zájmová umělecká činnost: 1 dechový orchestr (60 vystoupení, hlavně o pohřbech, 6 brigádnických, 2 samostatné koncerty), 1 taneční soubor (9 vystoupení, 3 brigády), smíšený pěvecký sbor (56 zkoušek, 12 vystoupení, z toho 4 mimo obec), ZDŠ 1 kroužek divadelní – 4 vystoupení, 1 recitační kroužek – 3 vystoupení), SPŠR konzervárenská (1 recitační kroužek – 20 vystoupení, 1 pěvecký – 5 vystoupení), SOUŠ 1 pěvecký (6 vystoupení a soutěž učňovského dorostu), Odborná učňovská škola Sloko: 1 pěvecký (4 vystoupení), 1 recitační (2 vystoupení) a další kroužky: fotografický, přírodovědný, ateistický, modelářský.

Společenské zábavy:

 • 7 plesů organizací NF a 1 školní,
 • 14 tanečních zábav, diskotéky, čaje, taneční večery 4 536 účastníků. Kromě toho jsou pořádány taneční večery na Lidovém domě a ve vinárně JZD,
 • vojenský útvar 7373 s MěKP a SSM uspořádali 6 profesionálních estrád a 2 amatérské.

Výstavy:

Bylo jich 5 (chovatelé drobného zvířectva, zahradnická škola, n. p. Kniha, výstava mědirytin Ctibora Šťastného, práce učňů Kovo a ikebana) Knihovna měla 56 výstavek knih, menší měli Svazarm, Sloko, SPŠK – ve vlastních zařízeních.

Kino:

V roce bylo 295 kinopředstavení, jež navštívilo 39 000 diváků. Tržba činila 176 150 Kčs.

Bylo vydáno 301 legitimací Klubu přátel sovětského filmu. Jako každoročně i letos byly dvě filmové přehlídky atraktivních filmů.

Kronika: píše pisatel těchto řádků – měl přednášku na téma „Historie bzeneckého školství“.

Městský klub pracujících MěKP

Kultura nikdy a nikde nebyla finančně soběstačná. I MěKP potřebuje finanční podporu a tu dostává od místních podniků:

 • Desta 500 Kčs;
 • Jednota Bzenec 2 000 Kčs;
 • Kovo 7 000 Kčs;
 • Moravské vinařské závody 5 000 Kčs;
 • OPP Bzenec 3 000 Kčs;
 • Řempo 2 000 Kčs;
 • Sloko 9 000 Kčs;
 • Trud 8 000 Kčs;
 • ZV ROH zeměděl. šk. 700 Kčs;
 • JZD Svornost 3 000 Kčs;
 • MěNV 32 000 Kčs.

Celkem 72 200 Kčs.

Smíšený pěvecký sbor pod taktovkou Jardy Jablonického má stále vzestupnou tendenci dík odbornému vedení. Poněvadž vystupuje na velkých oslavách, bylo uznáno i politickými orgány, že by jeho členové měli být jednotně slavnostně oblečeni. A to se podařilo konečně vyřešit dík ONV v Hodoníně, když finanční odbor ONV posílil městský finanční rozpočet o částku, kterou stály obleky.

Městská knihovna

Byla přemístěna z kulturního domu, kde skutečně nebylo prostoru na regály ani na úřední agendu a je dnes instalována v zadním traktu budovy MěNV. Stalo se tak na úkor kdysi tak oblíbeného městského muzea po zásahu okresního muzea v Hodnoníně, jež podle platných muzejních směrnic vyžadovalo po Bzenci odborné vedení a odbornou instalaci, na což MěNV nemá finanční prostředky. Byla uvedena v jednání adaptace domu pana Egona Müllera na Horním náměstí, kde má být instalována síň tradic. Nyní je knihovna živou institucí, po mém názoru vzornou. Knihy jsou uloženy přehledně, podle oborů, knihy pro dospělé, pro děti, odborná literatura, je tam čítárna, kancelář. Během roku ji navštívilo 926 čtenářů a bylo půjčeno 33 500 knih. Bylo uspořádáno 25 besed se čtenáři. Provoz v nové knihovně byl zahájen 16. ledna.

ZDŠ

Problémem zůstává havarijní stav budovy. Stěny v druhém poschodí na západní straně praskají, tři učebny jsou uzavřeny. Geologický průzkum a betonové injekce měl provést nejprve Ingstav Brno. Poněvadž ale prokázal, že nemůže tyto práce provést, vstoupil MěNV v jednání 25. 3. 1977 s výrobním družstvem Trud ve Strážnici, vlastně s jeho projektovým střediskem, jež však 27. 11. 1978 oznámilo, že pro nedostatek pracovních sil nemůže tuto akci vykonat. Projektový ústav v Bzenci se zavázal, že provede projektovou dokumentaci do června 1979.

Dne 1. 12. byla na kratší dobu uzavřena školní jídelna, poněvadž došlo k průjmovému onemocnění žáků. I školní jídelna musí být rekonstruována – úpravna brambor a zeleniny, místnost pro vedoucí kuchyně – což si vyžádá náklad nejméně 100 000 Kčs.

Mateřská škola III. přidala zase vrásek členům národního výboru, jmenovitě předsedovi Skácelovi. Dokončení stavby se protahuje, upadá i původní elán rodičů. Kdo na tom má vinu?

Čelní dodavatelé neplní termíny, jedny práce se váží na druhé, proto také termíny dokončení stavby a její otevření se odkládá z roku na rok. Zaměstnané matky se dožadují, aby jejich malé ratolesti byly přijaty do mateřské školy, ale kapacita stávajících dvou mateřských škol je překročena. Doufejme, že termín otevření školy – 1. 9. 1979 – bude konečně dodržen.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor je až na malé výjimky doménou žen. Aby splnily plánované úkoly, dá jim to hodně starostí. Při všech akcích nesmí chybět fotografování – to obstarává ochotný důchodce Dias – je však nutno obstarat květiny, pohoštění, někdo musí mít projev, při některých akcích musí hrát orchestr, při jiných zazpívá smíšený sbor – akce musí být živá, musí upoutat, aby se na ni dlouho pěkně vzpomínalo.

Co letos uspořádaly naše ženy:

 • dvě besedy pro mladistvé, při příležitosti předávání občanských průkazů,
 • dvě besedy se snoubenci,
 • dvě besedy se starými občany, při nichž byl kulturní pořad, pohoštění a domů si odnášeli dárky. Byla to vždy velmi krásná akce, za niž jsou tito občané vděčni. Čtyři občané dostali vstupenky na všechna představení Slováckého divadla.
 • šest vítání občánků do života,
 • třicet dva svateb s kulturním pořadem,
 • třicet sedm relací v místním rozhlase před pohřbem občanů, v nichž je vzpomenut život i činnost nebožtíka.

Bylo šest pohřbů žehem v brněnském krematoriu. Pozůstalí vždy obstarávají autobus, takže i těchto pohřbů se zúčastňuje 40 – 45 místních občanů.

Jedni na svět přicházejí, druzí z něj odchází, jsou vítána nemluvňátka, ale neodchází někdo, aniž by se mu nepoděkovalo za vše, co dobrého za svého života vykonal.

Služby obyvatelstvu

Možno v úvodu říci, že jsou velmi slabé. Není potíž s opravou radií a televizorů, zde je vše provedeno dobře a poměrně rychle na fakturu. Hodinářství vinou vedoucího bylo zrušeno, nejbližší opravna hodin je až v Kyjově nebo v Hodoníně. Ušít panský oblek nemá v Bzenci kdo. Chybí celá řada řemeslníků. OPP (Okresní průmyslový podnik) zajišťuje sice prodej svých výrobků a má sběr oprav kupříkladu praček, vysavačů a jiných elektrospotřebičů, ale ani to nestačí. Trud až na podzim, kdy už má zajištěno splnění svého celoročního plánu, nabízí zhotovení nábytku. Nákladní doprava byla přičleněna k ČSAD Kyjov.

Hůře už je to s opravami elektrického vedení v domech, s opravou kupříkladu okapových rour, s pracemi zámečnickými a stolařskými. Zde jsme odkázáni na milost „fušerů“, kteří slíbí provést opravu, ale až budou mít volný čas, dělají drahoty, aby tím více vynikla jejich nepostradatelnost a tím zvýšena odměna za vykonanou práci. Z povolených živností jsou u nás jen dvě: kovář Vaněk a stolař Antonín Potůček. A proto „fušky“ kvetou jak jabloně na jaře. Uvažuje se o zřízení Domu služeb. Splnění této nepostradatelnosti je v daleké budoucnosti. Neboť „fušerák“ uvažuje: raději budu zaměstnán v podniku, kde mám slušnou mzdu a k ní si mohu, budu-li chtít, přivydělat ještě tolik fuškou.

V Bzenci jsou nyní jen 3 páry koní (JZD, školní statek Háj a jediný soukromě hospodařící rolník František Goliáš) a tak mají záhumenkáři potíže s orbou. JZD zorá pole, jen když upíší brigády (řepa, vinobraní). Proto mnoho záhumenkářů má své frézy, malotraktory, jimiž jedou i na tovarych, bez nich by mnoho polí zůstalo nezoraných. A muži si stěžují, že v celém Bzenci je jen jedna holírna. Uvažuje se o znovuotevření oficíny v Olšovci, která už je několik roků bez holiče.

Žně

Čtenář mně promine, že tuto důležitou kapitolu jsem odsunul. Omlouvám se. Žně a vinobraní jsou dvě zemědělské akce, jež lze srovnat s rojením včel. U těchto akcí, dlouho a do detailu připravovaných a plánovaných, jsou zapojeni všichni. Mám tím ovšem na mysli JZD Svornost a Školní statek Háj. JZD Svornost oselo obilím 1 253 ha, ŠS Háj 130 ha. Obě dvě organizace měly letos štěstí, že ukončily žně v nejkratší možné době 9 a 10 dnů, než nastaly v srpnu deště. Umožnila jim to spolupráce s jinými JZD, jak se dnes říká – kooperace. Z JZD Rudné vypomohly 4 kombajny a ČSSS Havlíčkův Brod dokonce 7 kombajnů.

Svornost sklidila celkem 64 518 q obilí, Háj 4 350 q a měly výnos: Svornost 51,62 q z ha, ŠS Háj 33,60 q z ha.

Organizace žní byla dokonalá. Stravování bylo zajištěno přímým dovozem až na pole, nealkoholické nápoje dovážela Jednota – vše šlo plynule. Naše JZD se v rámci okresu Hodonín umístilo na 4. místě.

Družstvo má autobus, vlastně 2, který ráno rozváží družstevníky na pole, po směně je zase rozveze do patřičné osady – Těmice, Domanín, Žeravice, Syrovín – tím druhým se podnikají zájezdy po vlasti i do ciziny. A poněvadž stanoviště kanceláří, traktorů, aut v Olšovci už nevyhovuje, uvažuje se o stavbě u nádraží.

Stavby

Pojem nezaměstnanosti je už dávno pojmem lexikálním. Naopak, jeví se velký nedostatek pracovních sil. Vydělává, kdo má trochu schopné ruce a nohy, a z toho plyne, že je hodně příjmů do domácností. Když k výdělkům přičteme zisky z fušek a ze záhumenků, je v mnoha rodinách příjem pohádkový. Co tedy s peněz? Opravují se domy, přistavuje se, staví se nové. Místní prodejna stavebního zboží je stále obléhána, cement je odebírán přímo z vagonů, traverzy a železo rovněž. Vypukla stavební horečka. Staví se s povolením i bez něho, mnozí už nevědí, jak by vylepšili své domy a dvory.

Dne 16. ledna byla provedena kolaudace šestibytovky v Olšovci a 21. ledna po odstranění kolaudačních závad předána nájemníkům. Byty jsou přidělovány podle sestaveného pořadí, které je veřejně vyvěšeno na MěNV.

Dům č. 1 065 na samotě Littner (bývalé doly v lese) byl převeden do kmenového jmění Okresního domu pionýrů a mládeže v Hodoníně a slouží hlavně o prázdninách jako rekreační středisko pro pionýry.

Stavba smuteční síně nepokročila, poněvadž není dosud dokončena projektová dokumentace.

Samoobsluha na náměstí bývá denně po 15 hodině přeplněna a v ranních hodinách v sobotu stojí před vchodem zástupy, uvnitř, ačkoliv jsou v provozu 3 pokladny, není k hnutí. Proto se vyjednává o odkupu vedlejšího domu rodiny Novákových, aby se rozšířila prodejní plocha samoobsluhy.

Skládka odpadů

Jeví se jako všude i v Bzenci jako problém č. 1. Je proto určeno místo při bývalé cihelně v Přívozu, je to však trochu vzdálené. Pohodlnější občané vozí odpady do zmol, neukáznění je sypou do cest, čímž hyzdí okolí města. Jsou na to upozorňováni místním rozhlasem. Je organizován odvoz odpadů a popela, ale mnozí zůstávají k těmto výzvám hluší. Jako nejčastější odpad jsou igelitové folie a sáčky, plechovky a sklenice od konzerv.

Restaurace, pohostinství, vinárny, sklepy

Bzenec si stále udržuje pověst města s produkcí výborného vína. Kéž by o tuto pověst nepřišel vinou podniků a jednotlivců, kteří dobré jméno města hodí do koše a jdou jen za ziskem. Místní organizace zahrádkářů pořádá už po několik roků výstavy vín, aby udělenými diplomy podpořila výrobu dobrých vín. Ale jsou i vinaři, kteří pro jméno vystaví dobré víno – tomu říkají – ale vyrobí méně hodnotné vína s příměsí vody a cukru jako víno pro cizí konzumenty. A to by mělo být nadřízenými orgány sledováno a finančně stíháno.

Bzenec byl v posledních letech zařazen do cestovního ruchu. Pokoji a noclehárnou na Lidovém domě disponuje Čedok, takže před budovou jsou téměř po celý rok autobusy a osobní vozy z celé naší vlasti, ale i z ciziny. Restaurace je moderně vybavena, ale jsou na ni stížnosti na slabou obsluhu, někdy i na kvalitu jídel. Často jsou místnosti, podobně jako na Myslivně, zadány pro svatby a různé oslavy. Lidé místní si nemají kam sednout. Pohostinství Sokolovna tyje ze své staré slávy, ale jsou stížnosti na čistotu, hlavně ve večerních hodinách. Vinárna u Sokolovny patří Jednotě, a ačkoliv vykazuje tržbu ročně přes 300 000 Kčs, za 20 let nebylo do místnosti nic investováno, dokonce schází i sociální zařízení. Zvláštní pozornosti se těší sklep „Pod Starým hradem“, který patří JZD. Velmi vkusně zařízený, dobrá muzika, dobrá obsluha, ale: stále plně obsazený zájezdy, pro místní občany často není místa a pak: okolní občané si stěžují na rušení nočního klidu, stížnosti nepomáhají. SNB dohlíží, pokutuje, ale alkohol je silnější činitel. Restaurace „U Daněčků“ měla být zrušena, aby tam byla drogerie, jež nemá dostatečné skladiště, avšak Jednota se tomu brání.

Na MěNV bylo projednáno 12 přestupků slovního napadení, 9 přestupků fyzického napadení a 13 přestupků zaviněných alkoholismem.

Každoročně se konají za přítomnosti zástupců VB besedy s vedoucími pohostinství, vináren a s majiteli velkých sklepů, ti to berou na vědomí, ale ne na svědomí.

Požární ochrana

Bzenečtí požárníci jsou organizace, o níž se sice moc nemluví, ale která je ve stálé činnosti. Nemyslím tím, že by byly v Bzenci časté požáry – za celý rok v městě nehořelo. Tím, že na železnicích jezdí už jen motorové lokomotivy, nejsou ani požáry v lese, což dříve při Severní trati, bývalo u nás častým zjevem, že hořel les, zvláště za suchého léta. Dnes požárníci předcházejí požárům preventivními prohlídkami obydlí i továren. Všude v provozovnách jsou proškolené protipožární hlídky a požárníci provedli během roku 994 prohlídek v obytných domech. Bylo při nich zjištěno:

 • 37 závad v komínech,
 • 56 závad v elektrické instalaci,
 • 3 závady při skladování hořlavých kapalin,
 • 124 závad na půdách (seno, sláma, hořlavé předměty)
 • 64 závad v garážích.

Kromě toho měli požárníci 15 relací v městském rozhlase a uspořádali jednu tematickou výstavu, provedli jedno námětové cvičení a měli tři články v místním Kulturním zpravodaji.

Drobné události

Geodezie n. p. Brno provádělo téměř po celý rok mapování bzeneckého katastru, poněvadž v mnoha případech byl jeho stav zcela nepřehledný. Jen kolik úprav dvorů, zbořených mlateven a chlévů, nové přístavby, kolik nepřesností v polích, nové polní cesty atd.

Svazarm provedl 14. 5. soutěž motocyklů. Start i cíl byl na náměstí. Jezdilo se po polních cestách, téměř nesjízdných, proto i několik menších havárií.

Trestní komise projednala 7 přestupků majetkových (socialistického vlastnictví), 4 přestupky v majetku soukromém, 14 slovních napadení, 9 fyzických napadení a 12 ještě jiných. Pod vlivem alkoholu bylo spácháno 13 přestupků. Mluvil jsem s jedním starým občanem, který se přijel podívat na Bzenec z Kanady. Vše se mu u nás líbilo, jen konstatoval, že se u nás „hrozně pije“. A toto je smutný jev zvláště u mládeže. Vydělává slušné částky, ale v mnoha případech není usměrňována rodiči, kteří nekontrolují, jak jejich děti zacházejí s penězi.

Letos bylo celkem 146 porážek vepřů, což je proti minulým létům nepatrný počet. „Proč chodit celý rok kolem prasete, dyž si možu kúpit v jatce maso jaké chcu.“

Zásobování uhlím se začíná jevit jako problém č. 1 v celé naší vlasti. Letos byly stanoveny nižší příděly: domácnost 15 q, na ústřední topení 40 q. Dosti citelně to pocítili ke konci roku v činžovních domech, kde jim tekla jen třikrát v týdnu teplá voda. Bylo zrevidováno i městské elektrické osvětlení, menší příděl uhlí mělo i městské kino, což mělo za následek menší návštěvnost.

Pohyb obyvatelstva

V roce 1978 se narodilo 76 dětí – chlapců 39, děvčat 37. Zemřelo 44 obyvatel. Ke konci roku žilo v Bzenci 4 200 obyvatel.

V Bzenci dne 16. srpna 1978.

Zapsal Jan Hirš