Rok 1975

Střední a starší generace před 30 lety prožívala radostné a šťastné dny, dny našeho osvobození z německé fašistické okupace. V některých rodinách byla tato radost zkalena vzpomínkami na své nejbližší, kteří v koncentračních táborech či přímo v bojích za naše osvobození položili své životy, abychom my mohli radostně a šťastně žít a budovat naši novou socialistickou vlast.

Dvakrát v průběhu těchto třiceti let hrozilo vážné nebezpečí, že pracující lid bude zbaven své moci a že tato přejde opět na stranu buržoazie, na stranu vykořisťovatelů dělnické třídy.

Přichází únor 1948 a velké vítězství dělnické třídy pod vedením KSČ v čele se s. Klementem Gottwaldem. Někteří tehdejší političtí odpůrci hledají spásu na západě i jeden bzenecký rodák Dr. Bohuš Bunža, aby odtud řídili štvavou kampaň proti našemu zřízení.

Budovatelská práce a život plynul dál, aby po dvaceti letech skutečného převzetí moci dělnickou třídou došlo k rozštěpení názorů a smýšlení v politicko-hospodářském životě vedoucích politických činitelů a hrozí opět nebezpečí zvratu našeho socialistického zřízení. V největší krizi voláme o pomoc našeho osvoboditele a spojence. Sovětský svaz, který v rámci Varšavské smlouvy účinně zasahuje a tak v historii již po druhé dává nám možnost svobodně žít a pracovat pro budoucnost a lepší život dětí, pro mír na celém světě.

A proto letošní rok, rok 30. výročí osvobození naší vlasti, byl rokem díků, uznání a oddanosti k sovětskému lidu, jeho vládě a Komunistické straně Sovětského svazu.

Milionové hodnoty závazků, uzavřených na počest tohoto výročí byly důkazem správného postoje dělnické třídy a pracující inteligence k budování nové socialistické společnosti, společnosti bez bídy, hladu, utrpení a výsledky, kterých bylo v tomto roce dosaženo na všech úsecích hospodářského kulturního a politického života, hovoří samy o sobě.

Také v našem městě proběhly mohutné oslavy a manifestace, ať již to bylo 30. výročí osvobození našeho města, oslavy výročí, Vítězného února, Mezinárodní den žen, 1. máj, celostátní oslavy 30. výročí osvobození 9. května, místní spartakiáda a účast našich cvičenců na okresní i celostátní spartakiádě, II. celookresní vinohradnicko-zahradnické slavnosti, oslavy VŘSR a další akce, které všechny vyzněly v manifestační hold úcty a oddanosti k našemu bratrskému spojenci Sovětskému svazu.

V únoru přivítali jsme v Bzenci sovětskou delegaci, která navštívila nové chladírny a Moravské vinařské závody, na místní spartakiádě byla přítomna další sovětská občanka Maria Petrovna Kvasnica, která byla hostem MěstNV ve Veselí nad Moravou a zúčastnila se přímo osvobozovacích bojů našeho města a nějaký čas ve Bzenci po osvobození působila.

Dále jsme přivítali ve Bzenci mládežnickou a pionýrskou delegaci z bratrské Německé demokratické republiky, naši stranickou a vládní delegaci v čele s ministrem zemědělství s. Náglem, tajemníkem ÚV KSČ s. Barylem, tajemníkem KV KSČ s. Neubertem a dalšími stranickými činiteli okresu Hodonín.

Oslavy 1. Máje v okrsku Bzenec za spoluúčasti občanů z obcí Domanína, Těmic, Syrovína a Žeravic vyzněly v mohutnou manifestaci přátelství a díků k národům SSSR, za světový mír, za plnění úkolů 5. 5LP. I přes zhoršené počasí zúčastnilo se manifestačního průvodu 5 670 občanů včetně mládeže. Průvod byl zpestřen bohatou vlajkoslávou, národními kroji, sportovci, cvičenci, vojskem, požárníky, myslivci, SSM, pionýry. Alegorické vozy svým obsahem byly zaměřeny na výrobu, racionalizaci, za plnění pětiletky a za zachování světového míru. Hesla přinášela zdravice národům SSSR a rozvojových zemí, KSČ a za splnění výroby. Přijatá rezoluce účastníky manifestace byla výrazem oddanosti a důvěry ke všem našim spojencům v čele se Sovětským svazem a naší Komunistické straně Československa.

Činnost práce orgánů MěstNV

Plenární zasedání MěstNV konalo v uplynulém roce 8 schůzí, z toho byla dvě mimořádná zasedání. Docházka do schůzí se oproti minulému roku opět zhoršila o 3 % a klesla na průměr 70,6 %.

Zasedání byla veřejná a účast občanů na těchto zasedáních činí v průměru jen 27 občanů, což nesvědčilo o nějakém zvláštním zájmu občanů o seznámení se s činností a prací NV. Ke změnám ve složení stavu poslanců nedošlo, byly však provedeny pohovory se čtyřmi poslanci, kteří svou funkci řádně nevykonávali, a na nejbližším plenárním zasedání bude podán návrh na jejich odvolání z funkcí, když tito s navrženým řešením vyslovili souhlas.

Zprávy pro plenární zasedání byly téměř vždy zasílány poslancům předem k prostudování, podávány byly pravidelně zprávy o činnosti rady a vůbec o celkové práci NV.

Rada MěstNV konala v uplynulém roce 25 schůzí a průměrná docházka činila 85,4 % – jen o 4 % méně než v předcházejícím roce. Složení rady zůstalo beze změny.

Rada jako výkonný orgán NV zajišťovala veškeré práce a činnost NV, vyplývající ze schváleného plánu hlavních úkolů činnosti a práce schváleného pro rok 1975 z volebního programového plánu NF, usnesení vyšších orgánů.

Dobrá byla spolupráce s MěV KSČ i MěV NF, s řediteli a vedoucími místních závodů, škol a podniků, obchodních organizací. V případě projednávání různých problémů byli voláni odpovědní pracovníci uvedených organizací do rady MěstNV, aby ve vzájemné spolupráci byly záležitosti projednány a přijata příslušná opatření k odstranění případných závad a nedostatků. Společně byla organizována pomoc sloučenému JZD Svornost Bzenec a to hlavně pro sklizeň karotky a hroznů.

Komise a aktivy MěstNV měly oproti plenárnímu zasedání a radě zvýšené průměrné procento docházky a to ze 72,8 % v loňském roce na 77,1 % v letošním roce. Zvýšená docházka se projevila téměř u všech komisí a aktivů až na komisi výstavby, kde došlo naopak k velkému poklesu o 12 % proti minulému roku.

Zlepšené docházky u ostatních komisí bylo docíleno tím, že byly provedeny změny ve složení komisí a odvoláni členové, kteří své funkce řádně neplnili.

Kontrolní činnost, která je jednou z náplně práce komisí byla koordinována, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě a z toho vznikající roztrpčenosti kontrolovaných organizací.

Iniciativní činnost komisí se projevovala na připravování zpráv pro jednání na plenárních zasedáních a radě MěstNV, na předkládání vlastních stanovisek k projednávaným závažným otázkám výstavby a zvelebování města.

Hospodaření MěstNV

Hospodaření MěstNV se řídilo plánem a rozpočtem, který před schválením v orgánech MěstNV byl předem odsouhlasen na ONV, jako nadřízeným orgánem.

Rozpočet v příjmech i výdajích byl vyrovnaný a činil 2 082 000 Kčs. V tomto řádném rozpočtu nebyly rozpočtovány výdaje na akce Z, na které byly finanční prostředky od ONV zvlášť přidělovány, takže skutečně dosažené příjmy i výdaje oproti schválenému rozpočtu byly hodně zkreslené.

Skutečně dosažené příjmy činily 5 398 000 Kčs a skládaly se:

 • z odvodu odpisů organizace bytového hospodářství – 165 000 Kčs;
 • z daní, dávek a poplatků – 547 000 Kčs;
 • od rozpočtových organizací (kino, stravné) – 499 000 Kčs;
 • dotace od ONV na vyrovnání rozpočtu – 878 000 Kčs;
 • dotace na výkupy rodinných domků – 254 000 Kčs;
 • mimořádné dotace v průběhu roku – 396 000 Kčs;
 • dotace na akce „Z“ – 1 154 000 Kčs;
 • doplňkové příjmy – 16 000 Kčs;
 • sdružené příspěvky od podniků – 860 000 Kčs;
 • dotace ze státního fondu vodního hospodářství – 629 000 Kčs.

Příjmy celkem 5 398 000 Kčs.

Skutečně vynaložené náklady činily:

 • na údržbu komunikací – 60 000 Kčs;
 • na vodní hospodářství – 20 000 Kčs;
 • na akce „Z“ – 2 282 000 Kčs;
 • na investice – 262 000 Kčs;
 • na ostatní práce – 23 000 Kčs;
 • na školství 853 000 Kčs;
 • na kulturu (kino, MKP, rozhlas) – 280 000 Kčs;
 • pro sbor pro občanské záležitosti a požárníky – 56 000 Kčs;
 • na správu národního výboru – 503 000 Kčs;
 • na sociální zabezpečení – 114 000 Kčs;
 • na koupaliště a pohřebnictví – 16 000 Kčs;
 • na čištění města – 75 000 Kčs;
 • na udržování městských sadů 73 000 Kčs;
 • na veřejné osvětlení 287 000 Kčs;
 • na všeobecnou pokladní správu 27 000 Kčs;
 • příděl organizaci bytového hospodářství – 450 000 Kčs.

Výdaje celkem 5 381 000 Kčs, takže konečný výsledek hospodaření NV skončil přebytkem v částce 17 000 Kčs.

Ku konci roku byla provedena inventarizace veškerého národního majetku a po provedeném vyčíslení spravuje MěstNV majetek v celkové hodnotě 27 581 000 Kčs.

Na zlepšení finančních poměrů obdržel MěstNV příspěvky na výstavbu mateřské školy a to od těchto podniků:

 • Desta, národní podnik, závod Bzenec – 100 000 Kčs;
 • ČSD, správa dráhy Olomouc – 250 000 Kčs;
 • Slovácké konzervárny, závod Bzenec – 30 000 Kčs;
 • Kovo, národní podnik, závod Bzenec – 10 000 Kčs.

Na úseku výstavby města byla největší částka věnována:

 • na výstavbu nové mateřské školy – 1 217 000 Kčs;
 • na kanalizaci – 385 000 Kčs;
 • na konstrukci tribuny – 363 000 Kčs;
 • na místní komunikace – 227 000 Kčs;
 • na opravu budovy Svazarmu – 58 000 Kčs;
 • na smuteční obřadní síň 32 000 Kčs.

Od 1. 9. 1975 převzal MěstNV zpět do své správy městský hřbitov od okresního podniku služeb a obdržel jak pracovní síly, tak i mzdové prostředky. Vyřešena byla také pracovní síla na údržbu veřejných záchodů, které byly konečně dány trvale do provozu.

Soutěž národního výboru

Soutěž národního výboru v letošním roce byla uzavřena na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Na počátku roku poslanci a členové občanských výborů zajišťovali závazky od občanů, aby pracovně byly zabezpečeny všechny naplánované práce. Další závazky byly získány od místních závodů, podniků, škol, společenských organizací a posádky, se kterými uzavřel národní výbor dohody o vzájemné pomoci a spolupráci.

Celkem v této závazkové akci bylo získáno 57 727 brigádnických hodin a skutečně bylo odpracováno 96 813 hodin.

Zvýšená pozornost byla věnována k plnění výzvy vlády ČSR a ÚV NF ČSR k ochraně a péči o zeleň a stanovené úkoly ve výsadbě ovocných či okrasných stromů, keřů, květinových záhonů, budování předzahrádek, údržba zeleně apod. byly vysoko překročeny.

Na úseku výstavby a zvelebování města byla vytvořena hodnota díla 3 120 000 Kčs, která si vyžádala 2 320 000 Kčs finančních nákladů.

Sběr odpadových surovin byl značně překročen:

 • u starého papíru o 10 858 kg, když bylo dodáno 53 258 kg;
 • u starých hader o 9 889 kg, když bylo dodáno 17 219 kg;
 • u železného šrotu o 99 400 Kg, když bylo dodáno 199 400 kg.

V plnění sběru a to hlavně kovového šrotu velmi aktivně pomáhali členové oddílu kopané, kteří zajišťovali téměř všechny sběrové akce.

Na úseku plnění plánovaných úkolů zemědělské výroby a to jak rostlinných, tak i živočišných produktů, bylo docíleno dobrých výsledků i když se jednalo o první rok práce ve sloučeném JZD Svornost Bzenec.

Soutěží stanovená kritéria byla všechna splněna, ale přesto pro národní výbor ve Bzenci připadlo až 3. místo z městských národních výborů okresu Hodonín.

Kulturní život ve městě

Všechna kulturně osvětová a výchovně politická činnost byla zaměřena na plnění závěrů XIV. sjezdu KSČ, na plnění volebního programového plánu NF, aby 30. výročí osvobození naší vlasti z německé fašistické okupace bylo opravdu důstojně oslaveno.

Snaha zajišťovat opravdu důstojně tyto oslavy a všechny významné dny v průběhu roku, svědčila o zvýšené schůzové činnosti společenských organizací a složek NF, když jen v místnostech městského klubu pracujících bylo konáno 172 různých schůzí a k tomu nutno přičíst další schůze na závodech, školách a složkách NF, které mají k dispozici své vlastní kulturní místnosti.

Kulturní život mohl v průběhu roku uspokojit každého sebenáročnějšího občana.

Slovácké divadlo z Uherského hradiště sehrálo 7 divadel, Státní divadlo z Opavy sehrálo operetu „Polská krev“, místní ochotníci pod vedením s, Šeděnky nacvičili a úspěšně sehráli operetu „Děvče z předměstí“, pro mládež byly zajištěny 3 divadelní hry. Estrád bylo celkem 8, na kterých vystupovali umělci z Prahy, Brna, Bratislavy, uskutečnilo se 5 koncertů pro dospělé a 4 výchovné pro mládež. Zvláštní ohlas mělo vystoupení sólistů Státního divadla z Brna s celou filharmonií, uspořádaného v rámci oslav 30. výročí osvobození našeho města. Pohostinsky vystupovala ve Bzenci nejlepší dechovka „Moravanka“ a také pěvecký soubor „Kyjovanka“.

Další kulturně společenské vyžívání se umožnilo na 7 plesech, 15 tanečních zábavách a 2 večerních besedách s mládeží, spojených se soutěžní tématikou.

Bohatá byla přednášková činnost zaměřená hlavně k lepšímu poznávání Sovětského svazu a k ateistické výchově mládeže. Na těchto přednáškách bývala velmi dobrá účast 250 – 300 mladých posluchačů.

Druhá celookresní vinohradnicko-zahradnické slavnosti spojené s alegorickým průvodem se konaly pod heslem: „Zemědělská velkovýroba okresu Hodonín k poctě 30. výročí osvobození vlasti Rudou armádou“. V rámci těchto slavností byly uspořádány 4 výstavy a to: květin a ovoce, zeleniny a vína s koštem, konzervárenských výrobků a včelařská.

V kulturním programu vystoupili umělci z Brna a „Záhoranka“ z Bratislavy. Program byl zpestřen seskokem parašutistů přímo do areálu slavností. Počasí slavnostem přálo a také účast návštěvníků byla dobrá.

Další vzdělávání pracujících bylo zabezpečováno pořádáním různých kurzů, které se každoročně opakují, stejně tak i různé výstavy. Zabezpečena byla soutěž mladých a to místních členů SSM a příslušníků posádky pod heslem: „Naši osvoboditelé – od Buzuluku do Prahy“.

Návštěvnost kina opět poklesla přes snahu vedení zabezpečovat promítání atraktivních filmů. Příčinu nutno hledat v dalším zvyšování osobního pohodlí občanů při televizi, která nabourává kulturně společenský život hlavně u střední a starší generace.

V městské knihovně byla provedena v průběhu roku kontrola knižního fondu a bylo vyřazeno značné množství svazků, a proto knižní fond klesl na 10 750 svazků. Výpůjčky provádělo 714 čtenářů, z nichž bylo 233 dětí do 15 let.

Knihovna uspořádala 13 čtenářských besed s mládeží a 33 výstavek knih, zaměřených k významným politickým a kulturním událostem. Zvlášť úspěšná byla výstava knih ve spolupráci s městským klubem pracujících, která byla zaměřena k MČSP pod heslem: „Prostřednictvím knih poznávej zemi našich přátel“.

Tělovýchova a sport

Na úseku tělovýchovy a sportu byl hlavní zřetel zaměřen na nácvik cvičenců pro místní okresní a celostátní spartakiádu. Uskutečnilo se opravdu zdařilé místní spartakiádní vystoupení, zastoupené všemi složkami od těch nejmenších dětí, přes žáky, dorost a dospělé. Místního vystoupení jako host byla přítomna sovětská občanka Maria Petrovna Kvasnica.

Jinak činnost ostatních oddílů byla v podstatě stejná, jako v roce předcházejícím. Oddíl kopané měl v soutěži 4 družstva a to dvě dospělých a dvě mládežnická. Mužstva dospělých se umístila v okresních soutěžích v dolních polovinách tabulek. Úspěšnější byla činnost dorostu a žáků, kteří se zase umístili v horních polovinách tabulek.

Hráči a příznivci oddílu kopané brigádně vypomohli při vlastní výstavbě sportovního stadionu a při plnění sběru odpadových surovin.

Oddíl odbíjené měl v soutěži 3 družstva, která vykazovala průměrné výsledky a umístění v dolních polovinách tabulek nesvědčí o zvlášť dobré výkonnosti.

Oddíl stolního tenisu a jeho družstva zařazená do soutěží, také svými výsledky nijak neoslnila a nepostoupila do vyšších soutěží.

Stejně na tom byl i oddíl šachů, který skončil na 4. místě okresního přeboru.

Příslušníci tělovýchovné jednoty se aktivně podíleli téměř na všech akcích, které se ve městě uskutečnily, tj. při národních pracovních směnách, účastí na oslavě 1. Máje a dalších pořádaných oslavách v rámci 30. výročí osvobození naší vlasti.

Zdravotnictví

Na zdravotním obvodu I. nedošlo k personálním změnám a funkci obvodního lékaře nadále vykonával Dr. Zdeněk Suchovský a zdravotní sestra Zdenka Suchánková.

Na zdravotním obvodu II. došlo k neočekávanému náhlému úmrtí obvodního lékaře Dr. Jana Pavlisky, který působil v Bzenci po mnoho let a byl u pacientů oblíben. Tento zdravotní obvod nebyl doposud trvale obsazen novým lékařem.

Stav ošetřovaných pacientů se rok od roku zvyšuje a v tomto roce byl o 2 500 vyšší než v roce 1974 a činil 20 940 pacientů. Také počet návštěv u nemocných se zvýšil a činil 1 032.

Dále byly prováděny preventivní dohlídky na školách, na závodech prováděny kontroly vybavenosti pohotovostních lékárniček. Ve spolupráci s ČČK byl prováděn nábor dobrovolných dárců krve a plánovaný počet byl splněn.

V gynekologické ambulanci bylo vyšetřeno 3 094 žen.

Na zubním středisku pod vedením MUDr. Blažkové došlo k personálnímu posílení o dalšího zubního lékaře MUDr. Petra Pavlince, který má hlavně na starosti pacienty z okolních obcí. V průběhu roku bylo vyšetřeno na zubním středisku 4 045 pacientů. Preventivně byly prováděny dohlídky na školách a po prohlídkách provedeno u 239 žáků 383 plomb.

V lékárně bylo vyřízeno 51 624 receptů a 172 žádanek a peněžní obrat činil 1 192 941 Kčs. Na mateřskou dovolenou odešla magistra Vajsová a také sanitářka Sukupová byla dlouhou dobu nemocná, takže téměř přes půl roku záviselo pracovní vypětí na vedoucím PhMr. Tomečkovi.

Zemědělství

Rok 1975 byl prvním zkušebním rokem hospodaření ve sloučeném Jednotném zemědělském družstvu Svornost se sídlem v Bzenci. Družstvo bylo sloučeno z bývalých JZD Bzenec, Moravský Písek, Domanín, Těmice, Syrovín a Žeravice.

Výměra obhospodařovaných pozemků se zvýšila na 3 410 ha zemědělské půdy a tento půdní fond obsahoval 2 599 ha orné půdy, 153 ha vinic, 80 ha sadů a 578 ha luk.

Počet členů se zvýšil na 960, z tohoto počtu však bylo trvale činných ve výrobě jen 769.

Rostlinná výroba byla zaměřena na obiloviny, cukrovku, zeleninu, vinohradnictví a sadařství.

Živočišná výroba byla zaměřena na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa. K 31. 12. 1975 mělo družstvo ustájeno 2 968 kusů hovězího dobytka, z toho 819 krav, 2 792 kusů prasat z toho 230 prasnic.

Stanovené nákupní úkoly jak v rostlinné tak i živočišné výrobě byly splněny.

Hospodaření družstva bylo vcelku dobré, dosaženo výkonů 52 790 000 Kčs a čistého zisku 9 408 000 Kčs.

Hospodaření tohoto nově sloučeného celku neslo všechny znaky nově se tvořící a rozbíhající organizace. Nepřipravenost techniky na jarní práce způsobila zpoždění všech prací, které se podařilo vyrovnat až v době žní.

Ve sklizňových pracích a to hlavně u zeleniny a vinic poskytly vydatnou pomoc místní podniky a závody.

Jako soukromě hospodařící zemědělci byli vedeni pouze dva a to František Goliáš čp. 694 a Josef Novák čp. 1 067.

Školství

Lesnická škola na přívoze měla celkem 3 ročníky, ve kterých studovalo 88 žáků. Učitelský sbor byl ve složení: ing. Plaček Tomáš, ředitel, ing. Jiří Bělohlávek, ing. Roman Frühauf, ing. Antonín Machač, ing. František Jamný, Josef Píštěk a Jaroslav Kolařík.

Jako vychovatelé působili na škole s. František Pavlík a s. František Adámek.

V průběhu roku odešli ze služeb školy s. ing. Bělohlávek a v listopadu došlo ke změně ve funkci ředitele školy, do důchodu odešel s. ing. Plaček Tomáš a na jeho funkci byl jmenován s. ing. Ant. Machač.

Žáci školy a učitelský sbor se aktivně podíleli na veškerém kulturně společenském a sportovním životě našeho města, zapojovali se do brigádnických výpomocí při výstavbě a zvelebování města a to hlavně na úseku ochrany a péče o zeleň a získávali tak i finanční prostředky pro činnost organizace SSM.

Střední průmyslová škola konzervárenská pod vedením ředitelky s. ing. Hájkové, měla ve čtyřech ročnících 131 žáků, ve třech třídách učňovské školy bylo 54 žáků a ve třech ročnících dálkového studia bylo 48 studentů.

Činnost školy byla ovlivňována významnými výročími jako kupříkladu 30. výročí osvobození a na počest tohoto výročí byly uzavřeny hodnotné závazky, organizovány soutěže, poskytována účinná pomoc při výstavbě a zvelebování města, na škole prováděny různé nutné stavební úpravy.

Pěkných úspěchů dosáhli členové SSM, kteří v soutěži středoškoláků Jihomoravského kraje se umístili na 1. místě.

Mateřská škola I. město měla tři třídy se 75 dětmi, o které se staralo 6 vychovatelek včetně ředitelky s. Potáčkové. V průběhu roku odešla s. Földvarczná a místo ní nastoupila s. Hauserová.

Spolupráce se SRPŠ při školce a patronátními závody byla dobrá, rodiče pomáhali na výstavbě nové mateřské školy, při opravě hraček a prostředí dětí, patronátní závody, hlavně OPP, poskytlo různé materiály na opravu hraček.

Děti vystupovaly při různých příležitostech jako v místní posádce při oslavách Dne ČSLA, při vítání novorozeňat do života na MěstNV, na výročních schůzích ROH místních podniků apod. Činnost těchto nejmenších možno hodnotit velmi kladně.

Mateřská škola II. Kolonie ihned s příchodem prvních jarních dnů započala s úpravou školní zahrady a tak již od počátku června mohly děti trávit svůj čas ve zdravém a pěkném prostředí této zahrady.

Děti se zapojily do všeho dění a to veřejným vystoupením na oslavách MDŽ, na schůzích ROH v patronátních závodech Kovo, Řempo, Jednota, při vítání novorozeňat do života apod. Společně s rodiči se zapojily do cvičení spartakiádní skladby Rodičů a dětí a vystupovaly na místních spartakiádách v Moravském Písku, Veselí nad Moravou a Hodoníně.

Činnost rodičovského sdružení byla dobrá a rodiče vykonali velký kus práce pro své děti a jejich zdravé prostředí.

Vinohradnicko-zahradnická škola ve složení učitelského sboru nedoznala větších podstatných změn. Žáci školy a učitelský sbor v rámci uzavřené dohody vypomáhali při úpravách a údržbě místních parků a sadů, což nakonec bylo prováděno v rámci výuky žáků.

Žáci se dále zapojovali do veškerého kulturně společenského a sportovního vyžívání a dosáhli dobrých výsledků při různých soutěžích, ať již v místě či mimo Bzenec.

Základní devítiletá škola se plně zapojila do nácviku na spartakiádní vystoupení v rámci tělovýchovné organizace a podle daných možností pomáhali žáci při sběru odpadových surovin a to hlavně papíru a hader.

Další jejich prospěšná práce se projevila v provádění úklidu a čistoty města při organizovaných národních směnách.

Dobrou a stále se lepšící činnost vykazuje pionýrská organizace pod vedením s. Jitky Janíkové.

Rozvoj služeb, dopravy, obchodu a průmyslu

Služby obyvatelstvu byly zajišťovány podniky místního hospodářství a to Oblastním podnikem služeb, Okresním průmyslovým podnikem, Okresním stavebním podnikem, Uhelnými sklady a na profese, které tyto podniky pro obyvatelstvo nezajišťovaly, udělil MěstNV povolení soukromníkům – řemeslníkům. Případné nedostatky, které se na úseku služeb v průběhu roku vyskytly, byly projednávány s odpovědnými vedoucími podniků a sjednána vždy náprava.

Doprava ať již automobilová či železniční nedoznala podstatných změn. Došlo jen k menším úpravám v jízdních řádech podle oprávněných požadavků pracujících ze závodů a občanů. S ohledem na sloučené JZD byl znovu uplatňován požadavek pro zavedení kyvadlové autobusové dopravy s okolními obcemi, žádost však opět nebyla kladně vyřízena.

Obchodní síť nedoznala žádných změn. Prováděny byly nutné opravy stávajících provozoven. Maloobchodní obrat prodejen a pohostinství Jednoty v Bzenci činil 61 532 000 Kčs a tomuto se podílelo 113 pracovníků. Na všech prodejnách a pohostinstvích uzavřeli pracovníci socialistické závazky a také tři utvořené brigády socialistické práce přispívaly nemalou měrou k plnění náročných úkolů.

Po národním podniku Potraviny bylo požadováno přemístění jejich prodejny nuceného výseku masa a bylo přislíbeno, že přemístění bude provedeno až v roce 1976.

Na úseku průmyslu nevznikl žádný nový závod, došlo jen k rozšiřování stávajících podniků a závodů, jako kupříkladu u Moravských vinařských závodů, které započaly s výstavbou velkých skladovacích nádrží v areálu bývalé inseminační stanice. U tohoto závodu byl zaveden prodej nových známkovaných vín a to Kardinál bílý a červený a Vlasta bílá a červená. Výkup hroznů na zpracování činil 130 476 q, což znamenalo splnění plánu na 107,3 %. Všechny hospodářské ukazatele splnil podnik přes 100 % a k těmto dobrým výsledkům přispěly všechny společenské organizace na závodě včetně ZO KSČ. V závodě je utvořeno 15 brigád socialistické práce a do tohoto hnutí je zapojeno celkem 239 pracovníků.

Desta n. p. s počtem 63 pracovníků splnila plán výroby na 101,6 %. Provedeno bylo zastřešení nádvoří v hodnotě 250 000 Kčs. Pro pracovníky byla zajištěna výstavba 17 družstevních bytových jednotek, které byly již také předány pracovníkům do užívání. Na výstavbu mateřské školy přispěl závod 100 000 Kčs.

Také ostatní podniky a závody své výrobní úkoly splnily téměř beze zbytku, o čemž svědčilo jejich hlášení o splnění ještě před ukončením kalendářního roku. I na těchto závodech při plnění úkolů pomáhaly utvořené brigády socialistické práce, kolektivní i individuální závazky, zlepšovatelské hnutí, soutěžení apod.

Spolupráce se závody byla dobrá a národnímu výboru dostalo se vydatné podpory při plnění a zajišťování naplánovaných úkolů volebním programovým plánem.

Mimořádné události

V průběhu roku došlo ke čtyřem nehodám, které si vyžádaly čtyři životy našich občanů.

Tragicky se skončil mladý život předsedy místní organizace SSM Drahomíra J., který našel smrt pod koly nákladního vlaku, ze kterého neuváženě seskakoval a byl smeten pod jeho kola.

I další tři smrtelné nehody postihly mladé občany a to Miroslava J., který havaroval na motorce ve Vlkoši, Pavla N., který spadnul z lešení na stavbě svého nového rodinného domku a jako poslední to byl Jiří K., který havaroval autem nedaleko Žeravic.

Řeka Morava vyžádala si opět dvě oběti a to Vladimíra P. z Vracova a vojína Jana Š., který sloužil u posádky ve Bzenci.

Zaslouženého odpočinku v důchodu neužil obvodní lékař zdravotního obvodu II. MUDr. Jan Pavliska, který zemřel neočekávaně na srdeční infarkt.

Srdeční mrtvice postihla i zasloužilou občanku – odbornou učitelku Janu Kunclovou, která byla nalezena ve svém bytě až za tři dny po úmrtí.

Pohyb obyvatelstva

Začátkem roku bylo přihlášeno k trvalému pobytu 3 988 občanů a během roku po nárůstu 116 občanů se zvýšil stav ku konci roku na 4 104 občanů.

Příčiny zvýšení počtu obyvatel se projevily jednak zvýšenou porodností – narodilo se 73 občánků a naproti tomu zemřelo 60 občanů, takže touto přirozenou měrou se zvýšil stav ku konci roku o 13 občanů.

K podstatnému zvýšení došlo přistěhováním nových občanů, kde po odpočtu s odhlášenými občany došlo ke zvýšení o 103 občany. Tento příznivý přírůstek se projevil tím, že byla dokončena stavba 102 bytových jednotek v Novosadech, což jenom potvrdilo neustále požadovanou potřebu výstavby bytových jednotek v našem městě, aby od nás neodcházeli hlavně mladí lidé.

Svateb u našeho MěstNV bylo uzavřeno za rok 1975 39, z toho bylo opakováno v kostele jen 8. Přijatých delegací z jiných obcí bylo 8 a vydaných do jiných obcí 7.

Jubilea zlatých svateb byla dvě a to manželů Bedřicha a Marie Kučerových z čp. 258 a Jana a Terezie Goliášových z Vracovské ulice čp. 345.

Jubilejní rok 30. výročí osvobození naší vlasti byl naplněn opravdu poctivou a svědomitou prací všech pracujících a občanů našeho města.

Bylo to opravdu pěkné poděkování a odměna našim osvoboditelům za stálou a nedocenitelnou pomoc, které se nám neustále dostává při budování a zvelebování našich měst a obcí, za lepší a šťastnější život.

Některá příjmení osob jsou z etických důvodu krácena.