Rok 1974      

Do letošního roku nastupovali jsme s vědomím důstojně oslavit 30. výročí Slovenského národního povstání. Vždyť tento významný a důležitý krok domácího odboje proti okupantům přispěl velkou měrou k celkovému osvobození naší vlasti z německé fašistické okupace.

Na počest tohoto výročí byl uzavřen celoobecní závazek pro plnění úkolů volebního programového plánu NF, na podnicích a závodech byly uzavírány individuální a kolektivní závazky na zlepšení hospodářských výsledků, na školách a v organizacích NF uzavírány závazky pro pomoc plnění budovatelských a zvelebovacích prací NV i vlastních náročných úkolů ve výuce na školách a posilování činnosti a práce ve společenských organizacích.

Téměř všechny akce a oslavy, jako výročí osvobození města a vlasti, Mezinárodní den žen, 1. Máj, Mezinárodní den dětí, první celookresní vinohradnicko zahradnické slavnosti VŘSR se nesly v duchu tohoto významného výročí.

Dobrých výsledků bylo docíleno proto, že všechny orgány ve městě, ať již stranické, NV a NF vzájemně úzce spolupracovaly, plnily a zajišťovaly úkoly, které si také na počátku roku vzájemně stanovily a vytýčily.

Městský výbor KSČ nejen kontroloval a aktivizoval činnost ZO na závodech pro plnění hospodářských úkolů, ale pravidelně se zabýval činností orgánů NV a NF, volal si k odpovědnosti vedoucí funkcionáře, ředitele škol a další odpovědné pracovníky pro zabezpečení daných celoročních úkolů v rámci přijatých opatření k závěrům XIV. sjezdu KSČ a dalších usnesení ÚV KSČ.

Schůzová činnost orgánů MěstNV

Plenární zasedání jako nejvyšší orgán NV konalo 7 schůzí s průměrnou docházkou 76 % což je o další 3 % nižší docházka než v předešlém roce. Žádost o zproštění z funkce poslance podal si s. Pavel Novák v důsledku přestěhování se do Hodonína, doplňovací volby však nebyly provedeny a jmenovaný byl nadále veden jako řádný poslanec.

Rada MěstNV jako výkonný orgán konala 25 schůzí a průměrná docházka činila 85 %, tj. zlepšení o 2 % proti předešlému roku. Do schůzí rad byli voláni zástupci podniků obchodních a společenských organizací, ředitelé škol a to v případech, kdy bylo nutno projednat záležitosti přímo těchto organizací se dotýkajících.

Upevněna byla družba mezi radami MěstNV Brezová pod Bradlom a Bzencem a uskutečnilo se několik vzájemných setkání pro výměnu zkušeností práce.

Komise a aktivy národního výboru schůzovaly pravidelně podle vypracovaných kalendářních plánů schůzí. Docházka členů do schůzí nebyla nejlepší a v porovnání s předcházejícím rokem poklesla o 11 % na 73 %. Nejhorší průměrnou docházku vykazuje komise pro výstavbu a to jen 62 %.

Dobrou činnost vykazoval opět sbor pro občanské záležitosti, který nejen svědomitě plnil a zajišťoval veškerou činnost, která pro něj vyplývala z náplně práce, ale jako první navázal družbu se sborem pro občanské záležitosti z Brezové pod Bradlom a v průběhu roku uskutečnila se již dvě setkání a to jak v Brezové, tak i ve Bzenci, aby si vzájemně porovnaly svoji dosavadní činnost.

V práci orgánů NV je vydatným pomocníkem pracovní kolektiv aparátu MěstNV. Pracovníci aparátu se přihlásili do soutěže o získání titulu „Kolektiv socialistické práce“ a v plnění stanovených úkolů je jim ze strany vedení MěstNV poskytována všemožná podpora a pomoc.

Plenární zasedání MěstNV dne 29. srpna jmenovalo předsedu MěstV KSČ s. Otakara Bébara čestným občanem města Bzence za jeho nezištné zásluhy a pomoc při budování a zvelebování našeho města a politické upevňování vedoucí úlohy KSČ.

Soutěž národního výboru

Soutěž NV podložená celoobecním závazkem byla uzavřena na počest 30. výročí Slovenského národního povstání.

Ukazatele soutěže byly stejné jako v předcházejících létech a vesměs došlo k překročení plánovaných ukazatelů.

V plnění nákupních úkolů zemědělských produktů bylo docíleno těchto výsledků:

 • obiloviny – plán 6 670 q – dodáno 8 021 q;
 • maso – plán 2 312 q – dodáno 2 658 q;
 • mléko – plán 407 000 l – dodáno 420 000 l.

Plnění vlastních rozpočtových příjmů MěstNV:

 • plánované rozpočtové příjmy 1 202 000 Kčs;
 • skutečně docílené příjmy 1 321 000 Kčs.

Plnění sběru odpadových surovin:

 • kovový šrot – plán 140 880 kg – splněno 142 550 kg;
 • papír – plán 42 400 kg – splněno 60 786 kg;
 • hadry – plán 7 326 kg – splněno 10 766 kg.

Dobré výsledky byly dosaženy i v plnění investičních a neinvestičních akcí Z:

 • plánovaná hodnota díla 3 583 000 Kčs – docílená 3 787 000 Kčs;
 • finanční náklady – plán 2 267 000 Kčs, skutečné 2 095 000 Kčs.

Při plnění těchto úkolů bylo odpracováno 82 699 brigádnických hodin, z toho:

 • závody a podniky 10 860;
 • školami 8150;
 • organizacemi NF 9 280;
 • občany 54 409.

Od některých místních podniků obdržel NV i finanční prostředky a to od Slováckých konzerváren 324 000 Kčs na úpravu terénu a přeložky vysokého napětí.

Od Školního statku zahradnické školy 45 000 Kčs na místní komunikaci a veřejné osvětlení.

Od OV ČSTV na stavbu stadionu 124 000 Kčs.

Další finanční prostředky poskytly závody na stavbu mateřské školy a to:

 • Družstvo TRUD 20 000 Kčs;
 • Kovo n. p. 20 000 Kčs;
 • Řempo n. p. 25 000 Kčs;
 • Moravské vinařské závody 10 000 Kčs;
 • Slovácké konzervárny n. p. 20 000 Kčs;
 • Jednotné zemědělské družstvo 50 000 Kčs.

Tyto prostředky byly převedeny na zvláštní účet u SBČS s určením na výstavbu mateřské školy.

Jako poslední bod bylo hodnoceno v soutěži plnění úkolů na úseku jednotného systému branné výchovy obyvatelstva a v rámci praktického cvičení bylo proškoleno 392 občanů.

Výsledkem této soutěže bylo 3. místo mezi městskými národními výbory okresu Hodonín.

Hospodaření MěstNV

Rozpočet NV stanovil docílit 2 413 000 Kčs příjmů a stejnou částku vykazovaly i výdaje. Skutečně v řádném rozpočtu bylo dosaženo 3 947 000 Kčs příjmů a s přípočtem dotací a subvencí na akce Z činily příjmy celkem 5 527 000 Kčs a výdaje 5 354 000 Kčs, takže konečný výsledek hospodaření byl příznivější o 173 000 Kčs.

V průběhu roku bylo vykoupeno od občanů dalších 5 rodinných domků v hodnotě 137 686 Kčs, které podle SÚP města jsou určeny k asanaci.

Značné náklady byly věnovány na školství a to na údržbu budov ZDŠ – 413 000 Kčs a na velkou opravu mateřské školy II. v Kolonii – 541 000 Kčs.

Zakoupena byla nová rozhlasová aparatura pro městský rozhlas za 130 000 Kčs, když vlastní rekonstrukci celého rozhlasu nemohl Kovopodnik Brno pro nedostatek materiálu zajistit.

Vykoupeny byly pozemky pro další výstavbu rodinných domků a proplacena též náhrada za využití pozemků ze zemědělského půdního fondu v celkové hodnotě 177 314 Kčs.

V rámci šetření odběru elektrického proudu na veřejném osvětlení, bylo za rok 1974 ušetřeno 77 000 Kčs.

Kultura

Jubilejní rok 30. výročí Slovenského národního povstání byl vyplněn bohatým kulturním programem zaměřeným převážně k oslavám tohoto významného výročí. Souběžně s tímto výročím to bylo 25. výročí založení pionýrských organizací a 25. výročí vzniku Jednotných zemědělských družstev.

Nejen tyto oslavy, ale i další kulturní program byl po celý rok velmi bohatý, ať již to byla divadla, estrády, koncerty, pohádky pro děti, plesy, taneční zábavy a společenské večírky, kino atd.

Pozornost ze strany Městského klubu pracujících a ostatních složek NF byla věnována politickému a dalšímu odbornému vzdělávání pracujících pořádáním kurzů, přednášek, besed, výstavek a odborných symposií.

Poprvé se ve Bzenci uskutečnily celookresní Vinohradnicko-zahradnické slavnosti pod heslem: 25 let socialistického zemědělství – vznik „JZD“. V rámci těchto slavností ve dnech 10. a 11. 8. byly instalovány hodnotné výstavy, uskutečnil se mohutný alegorický průvod s námětem: „Od motyky ke kombajnu“. Místní ochotníci zajistili scénu „Přísaha hotařů“.

Celkem v průběhu roku se uskutečnilo 930 kulturně společenských podniků, což znamená 2 až 3 podniky denně.

Tato bohatá činnost přispěla k dalšímu rozvoji a vzdělávání občanů jak našeho města, tak spádových obcí.

U městské knihovny došlo ke změně ve funkci vedoucí. Do důchodu odešla s. Ludmila Konůpková a na její místo byla jmenována s. Věra Šišáková.

V průběhu roku bylo zakoupeno 496 nových knih, takže knižní fond se zvýšil na 11 148 svazků. Čtenářů bylo 657, kteří si vypůjčili 32 692 knih. V prostorách knihovny bylo uspořádáno 42 výstavek zaměřených k významným politickým a kulturním událostem. Mimo jiné byla uspořádána zdařilá beseda se spisovatelem Bohumilem Říhou, které se zúčastnilo přes 250 žáků ZDŠ.

U příležitosti MDŽ přijal předseda MěstNV nejlepší pracovnice z místních závodů a podniků, kterým byly předány menší upomínkové dárky.

Na besedu s mládeží přijala pozvání a byla přijata i na MěstNV herečka Magda Vašáryová z Bratislavy a tohoto setkání se zúčastnilo na 600 našich mladých občanů.

V červnu zavítal do Bzence bzenecký rodák Vojta Braniš, který se narodil 2. 2. 1893 a ve svých 13 letech odešel se svými rodiči do Jugoslávie, kde po vystudování působil jako profesor. Jeho návštěva byla předem avizována zastupitelskými úřady a ve Bzenci se ještě setkal s některými svými vrstevníky a spolužáky. Na svou mateřštinu nezapomněl.

Tělovýchova a sport

V rámci tělovýchovné jednoty byly v činnosti oddíly kopané, která měla v soutěžích 4 družstva, odbíjené se dvěma družstvy v soutěžích, stolního tenisu se dvěma družstvy v soutěžích, šachu se dvěma družstvy v soutěžích, dále turistiky a základní tělesné výchovy.

Dobrých výsledků dosahovala odbíjená a to jak muži, tak i dorost, který hrál v II. dorostenecké lize. Jinak mužstva ostatních oddílů dosahovala průměrných výsledků bez výraznějších úspěchů.

Zvýšená aktivita a činnost se projevila u základní tělesné výchovy, kde bylo intenzivně započato s nácvikem na místní, okresní a celostátní spartakiádu.

Školství

Bylo započato s hrubou stavbou nové mateřské školy, byly provedeny výkopy a betonování základů a v předstihu zajišťován další potřebný materiál na vlastní stavbu.

Pro zajištění brigádnické pomoci přijalo plenární zasedání MěstNV usnesení, že rodiče, kteří budou požadovat umístění svých dětí ve školce, musí odpracovat na výstavbě nové školky 150 hodin. Toto usnesení bylo přijato z větší části s pochopením, ale našli se i takoví rodiče, kteří usnesení kritizovali a povinnost nechtěli plnit se zdůvodněním, že jejich závody na výstavbu přispívají finančními prostředky. Doposud však tyto příspěvky od závodů s ohledem na celkovou hodnotu stavby jsou minimální a v letošním roce činily 145 000 Kčs.

Ve staré mateřské škole I. ve třech třídách bylo zapsáno 80 dětí. Z učitelského sboru odešla s. Eva Gulyášová a za ni nastoupila s. B. Janásová, na mateřskou dovolenou odešla s. Ženatová a na zástup nastoupila s. Marečková.

Děti vystupovaly při různých oslavách a akcích a to v místní posádce u příležitosti dne čsl. armády, při vítání novorozeňat do života, při oslavách MDŽ, při oslavě 25. výročí PO, vystupovaly v rámci MDD a bylo započato se cvičením rodičů s dětmi jako příprava na spartakiádu.

Patronátní závody opět materiálně a finančně přispěly na vybavení školky.

Mateřská školka II. Kolonie byla až do září provizorně umístěna v místnostech MěstNV, kam děti denně dojížděly. Pochopením rodičů dětí a patronátních závodů Kovo a Řempo byla škola v jednom týdnu přestěhována zpět a zahájila provoz v nově upravených místnostech. Školka byla vybavena novým nábytkem a hračkami, upravena byla též novým nábytkem a hračkami, upravena byla též školní zahrada, aby tak mohla plně sloužit potřebám dětí. Na všech úpravách odpracovali rodiče na 500 brigádnických hodin.

Střední průmyslová škola zajišťovala ve čtyřech třídách výuku 131 žáků, ve třech třídách učňovské školy bylo 54 učňů a dálkově ve třech třídách studovalo 48 studentů.

Žáci a učitelé školy uzavřeli na počest 30. výročí Slovenského národního povstání hodnotné závazky, konány různé soutěže, jako kupříkladu soutěž SSM na téma: „V zemi, kde zítra již znamená včera“, dále soutěž nástěnek, zřízen byl koutek tradic a výzdoba chodeb již k 30. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.

Lesnická mistrovská škola prováděla výuku ve třech třídách s celkovým počtem 88 žáků. Učitelský sbor nedoznal žádných změn.

Žáci lesnické školy odpracovali 1950 brigádnických hodin při zvelebovacích pracích v našem městě a to z velké části při údržbě a obnovování městských sadů a parků a zeleně vůbec.

Na základní devítileté škole nedošlo k žádným změnám ve složení učitelského sboru. Došlo k dalšímu upevnění pionýrské organizace pod vedením s. Jitky Janíkové a v rámci oslav 25. výročí založení PO složili slib další noví pionýři. Na brigádách odpracovali žáci ZDŠ 1 700 hodin.

Žáci a učni zemědělské zahradnické školy na počest 30. výročí SNP uzavřeli závazek na pomoc plnění volebního programového plánu a odpracovali ve prospěch města 1 500 brigádnických hodin, vesměs při provádění odborných zahradnických prací.

Průmysl, obchod, služby obyvatelstvu

Téměř všechny místní podniky a závody ještě před skončením kalendářního roku slavnostně oznamovaly národnímu výboru, že v předstihu splnily stanovené jim celoroční plány a závazky uzavírané na počest 30. výročí SNP.

Kupříkladu Desta n. p. splnila výrobní úkoly na 106,7 % a stav pracovníků vzrostl na 57, Moravské vinařské závody splnily hrubou výrobu na 100,7 % a dále splnění úkolů hlásily Slovácké konzervárny, Trud, Štěrkopísek, Kovo, Řempo, Cihelny, Benzina a další menší závody.

Nadále se na závodech a podnicích rozvíjelo socialistické soutěžení, zlepšovatelské a závazkové hnutí a to všechno na podporu zlepšení hospodářských výsledků.

Nový podnik vybudován nebyl a ve stávajících podnicích byly prováděny nutné údržbářské práce, případně menší přístavby provozních a skladovacích prostor.

Také na úseku obchodu nedošlo k otevření nových prodejen a ze strany Jednoty byla prováděna jen pravidelná údržba stávajících obchodních místností. Jako každoročně i v tomto roce došlo k různým nedostatkům v zásobování, které však neměly podstatnějšího vlivu na případnou soustavnou nespokojenost zákazníků. Maloobchodní obrat činil 56 799 000 Kčs.

Ostatní služby obyvatelstvu zajišťoval oblastní podnik služeb Kyjov, do kterého byly delimitovány i naše Komunální služby města Bzence. Ke zrušení stávajících provozoven a opravárenských profesí ve městě nedošlo. Další služby obyvatelstvu poskytoval ještě Okresní průmyslový podnik Bzenec a Okresní stavební podnik ve Veselí nad Moravou, na jehož poskytované služby byla v průběhu roku celá řada stížností na nedodržování termínů i kvality prováděných prací.

Na některé služby, které nebyly zajištěny socialistickým sektorem, udělil povolení MěstNV soukromým osobám k provozování této opravárenské činnosti.

Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo hospodařilo na 807 ha zemědělské půdy, z toho 654 ha orné půdy.

Půdní fond byl využit následovně:

 • obiloviny zasety na 460 ha;
 • brambory zasazeny na 13 ha;
 • zelenina zaseta na 36 ha;
 • vojtěška zaseta na 84 ha;
 • kukuřice na siláž zaseta na 135 ha.

Dobrých výsledků bylo dosaženo u obilovin, když proti plánu bylo sklizeno o 1 374 q více. Rekordní sklizně bylo docíleno u svazkové karotky, kde na plán 240 000 svazků bylo odevzdáno 858 000 svazků.

Nebyl splněn plán sklizně hroznů a to o 1 027 q. Nákupní úkoly rostlinné výroby byly splněny až na dodávku brambor.

V živočišné výrobě bylo ku konci roku ustájeno 471 kusů hovězího dobytka, z toho 186 krav a 563 vepřů, z toho 61 prasnic. Dodávkové úkoly byly překročeny a to u mléka o 34 000 litrů a u masa o 168 q.

Čistý zisk u rostlinné výroby byl překročen o 84 000 Kčs a činil 2 573 000 Kčs, naproti tomu živočišná výroba skončila ztrátou 530 000 Kčs v důsledku zvýšené spotřeby krmiv.

Dobrý výsledek byl dosažen u přidružené výroby, tj. těžby písku, kde bylo dosaženo 382 000 Kčs čistého zisku.

Na úseku investiční výstavby bylo provedeno odvodnění pozemků nákladem 122 000 Kčs, provedena adaptace kravína za 35 000 Kčs a mechanizační park byl doplněn dalšími stroji za 207 000 Kčs.

Těžkosti jako každoročně byly s pracovními silami, do práce zařazeno 104 členů v průměrném věku 43 let.

Družstvo se připravovalo ke sloučení s ostatními okolními družstvy Moravský Písek, Svornost Těmice a Žeravice.

Školní hospodářství zahradnické školy hospodařilo na 284 ha zemědělské půdy, z toho 166 ha orné půdy.

Výroba obilovin a drůbežího masa byla překročena, naproti tomu nebyl splněn plán sklizně celeru, ovoce a hroznů. Nesplnění uvedených druhů zemědělských produktů zapříčinilo snížení plánovaného zisku o 95 000 Kčs.

Pro pracovníky školního statku bylo vybudováno nové sociální zařízení v hodnotě 400 000 Kčs, vybudováno výbojkové osvětlení podél příjezdové panelové cesty a další drobné úpravy sloužící potřebám pracujících.

Soukromě hospodařili ještě dva zemědělci a to František Goliáš č. 694, který snížil výměru závodu pod 3 ha a Josef Novák č. 1 067 s výměrou přes 1 ha.

Zdravotnictví

Všechna zdravotnická zařízení jsou stále soustředěna v dosavadních starých nevyhovujících objektech a neodpovídají již dnešním moderním potřebám a požadavkům.

I přes tyto nedostatky byly služby dobře zajištěny. Na zdravotním středisku č. 1 u Dr. Suchovského bylo vyšetřeno 18 442 pacientů a navíc provedeny ještě návštěvy v domácnostech nemocných a to 791.

Na zubním středisku bylo ošetřeno 4 597 pacientů. Vlatních úkonů jako plomby, trhání zubů apod. provedeno 3 848. Dále byly provedeny prohlídky chrupů u žáků a studentů místních škol a po zjištěných závadách zhotoveno 749 plomb.

V gynekologické ambulanci pro ženy bylo ošetřeno 2 889 žen.

Ve spolupráci s ČČK bylo získáno 53 dobrovolných dárců krve.

Úměrně s počtem ošetřených pacientů byl i provoz v lékárně, která vybavila 49 221 receptů a 185 žádanek s celoročním finančním obratem 1 168 716 Kčs.

Sociální poměry a poskytování pravidelně se opakujících příspěvků, jednorázových příspěvků, příspěvků na cukrovku, TBC, obědy se nyní téměř každoročně opakují.

Na obědy osmi důchodcům poskytnut příspěvek 5 681 Kčs, individuální doplňková péče – pravidelná 39 občanům za 21 114 Kčs, příspěvky na cukrovku 17 občanům v ceně 55 880 Kčs, příspěvky na TBC jednomu občanu v ceně 5 680 Kčs.

V jednorázových výpomocích bylo potřebným občanům kupováno povlečení na postele, zimní ošacení, deky, uhlí apod.

Nadále sledovány byly poměry dětí v rodinách s více dětmi, navrhována v některých případech ústavní výchova, ve spolupráci se školou potíráno záškoláctví a případná trestní činnost mládeže.

Různé záležitosti

V průběhu roku došlo k několika zvláštním událostem a nehodám, které částečně narušily normální klidný chod a život ve městě, tyto nehody se však většinou týkaly cizích občanů.

Na trati Přerov – Břeclav na území našeho katastru vypadl z vlaku občan Antonín S. z Blatnice a byl na místě mrtev.

K další nehodě, která skončila smrtí občana Františka G. z Vracova došlo na státní silnici na Babí. Jeho smrt zapříčinilo nákladní auto, jehož řidič v rychlé jízdě nezvládl zatáčku a najel přímo na jmenovaného, který jel před ním na mopedu. Občan G. byl u většiny občanů znám, poněvadž byl zaměstnán na státním polesí v Bzenci.

Z řeky Moravy byla vytažena na našem katastru utonulá Božena M. z Kněžpole. Jmenovaná byla již delší dobu pohřešovaná a údajně spadla do Moravy u Kněžpole a její tělo doplavalo až k nám.

Přirozenou smrtí ve věku 97 let zemřel nejstarší občan našeho města Antonín Černý. Jmenovaný po mnoho let vykonával práci městského účetního – důchodního a v roce 1939 odešel z městských služeb na odpočinek.

Pohyb obyvatelstva

Stav obyvatel na počátku roku činil 3 966, narodilo se 62 občanů a stejný počet také zemřel, takže touto přirozenou měrou nedošlo k žádné změně.

Naproti tomu se do Bzence přistěhovalo 129 občanů a odhlásilo se 107, čili počet obyvatelstva se zvýšil o 22 na 3 988.

Nárůst obyvatel vznikl částečným dokončením výstavby rodinných domků v Mlýnské ulici a Novosadech.

Manželství u národního výboru bylo uzavřeno 29 a z toho jen 8 bylo opakováno v kostele tj. 27 %. Delegace pro uzavření manželství našich občanů v jiných obcích byly vydány 4, přijatých delegací z jiných obcí bylo 7.

Zlaté svatby byly tři a to:

 • Bedřicha a Marie Bublíkových č. 103;
 • Josefa a Anny Anselmi č. 978;
 • Františka a Marie Skřivánkových č. 8.

Celkový život ve městě byl v uplynulém roce vcelku klidný, dával možnost každému se plně kulturně, společensky, politicky, sportovně a rekreačně vyžívat, vykonán byl další kus prospěšné práce pro nás všechny. Všem patří vzájemné poděkování.

Zapsal: Daněček Antonín

Některá příjmení osob jsou z etických důvodu krácena.