Rok 1973

Letošní rok začal významnými událostmi, když jak MěstNV KSČ tak orgány lidosprávy a NF hodnotily vykonanou práci za uplynulý rok 1972 a vytýčily si další perspektivní plány pro další období.

Na úseku politického života uskutečnila se městská konference KSČ, aby pod vedením předsedy s. Otakara Bébara řídila a usměrňovala politický, kulturní, hospodářský a vůbec veškerý život našeho města. Velká pozornost byla zaměřena na usměrňování činnosti a života naší mládeže, ať již v pionýrské organizaci či organizacích SSM na závodech, školách apod.

V průběhu roku byly organizovány různé besedy, přednášky a soutěže mladých, zváni byli různí významní kulturní pracovníci, sportovci, kupříkladu světová rekordmanka ve skocích do vody Milena Duchková a ti všichni se snažili ukázat naší mládeži dobré stránky nové socialistické společnosti, hovořili o nutnosti vzájemné pomoci a spolupráci při budování lepších příštích dnů, dnů bez válek, bídy a utrpení.

Stejná hodnocení a perspektivy práce byly prováděny ve všech složkách NF a v neposlední řadě u MěstNV, kde se vzájemně probíral veškerý život našeho města.

Vytýčen byl plán hlavních úkolů činnosti a práce NV, který obsahoval podklady a úkoly veškerého dění ve městě.

Schůzová činnost orgánů MěstNV

Všechny orgány, ať již to bylo plénum, rada, komise či ostatní pomocné aktivy, vycházely v náplni své práce ze schváleného plánu hlavních úkolů NV, který se tak stal nejen vodítkem vlastní práce, ale byl hlavně všemi těmito aktivy plněn a zajišťován.

Plenární zasedání konalo v průběhu roku celkem 7 schůzí s průměrnou docházkou poslanců 79 %. Jako vrcholný orgán NV ukládalo v průběhu celého roku úkoly pro ostatní orgány národního výboru, hodnotilo vykonanou práci a organizovalo všechny potřebné a žádoucí celospolečenské akce, jako získávání závazků od občanů, závodů, škol a společenských organizací pro zvelebovací práce našeho města, zajišťování národních pracovních směn, účasti na různých oslavách jako 1. Máj, osvobození vlasti, zahradnicko – vinařských slavností, MD6, měsíce čs. sovětského přátelství apod.

Ve složení poslanců nedošlo k žádným změnám. Konány však byly doplňovací volby za zemřelého okresního poslance br. Oldřicha Rýpala, příslušníka ČSL, který po krátké nemoci, ještě v mladém věku opustil naše řady. Novým poslancem ONV v 82. obvodě byl zvolen br. Vladislav Kytka, když všichni dostavivší se voliči mu dali jednomyslnou důvěru.

Z celkového počtu zapsaných voličů se dostavilo k těmto doplňovacím volbám 98,4 %.

Rada MěstNV konala v průběhu roku celkem 31 schůzí s průměrnou docházkou 83 %. Ke změnám ve složení rady nedošlo. Navázána byla družba s radou MěstNV Brezová pod Bradlom, zpracována písemná dohoda v obou jazycích, která na společném zasedání obou rad byla vzájemně podepsána a předána. Jinak se zástupci obou měst scházeli při různých příležitostech jak výročí Slovenského národního povstání, výročí osvobození obou měst apod.

Komise a aktivy NV vyvíjely svoji činnost podle svých kalendářních plánů schůzí a docházka do schůzí se proti minulému roku zhoršila o 4 % a činí 80 %. Ve složení těchto komisí a aktivů došlo jen k menším změnám v zájmu zlepšení činnosti a práce těchto orgánů.

Pro zlepšení práce občanských výborů byla vyhlášena a schválena soutěž a vítězně z této soutěže vyšel v letošním roce občanský výbor č. 3 Olšovec s ohledem na jeho příkladnou iniciativu při zabezpečování výstavby kanalizace, místních komunikací a výbojkového osvětlení v této části města.

Celoobecní závazek MěstNV

Na počest 25. výročí Vítězného února uzavřel MěstNV celoobecní závazek, podložený brigádnickou pomocí občanů, závodů, škol a společenských organizací.

Tento závazek byl vysoko překročen a na upsaných 72 194 brigádnických hodin bylo skutečně odpracováno 175 731 hodin. Mimo brigádnické pomoci dostalo se MěstNV vydatné podpory od místních závodů ve formě sdružených finančních prostředků a to:

 • od Jednoty Hodonín na dlažbu náměstí 87 300 Kčs;
 • od Řempa za materiál na cestu v Kolonii 32 900 Kčs;
 • od Školního statku na nákup panelů a jejich položení 167 379 Kčs;
 • od Trudu na výbojkové osvětlení 10 000 Kčs;
 • od OV ČSTV na stavbu stadionu 106 461 Kčs;
 • od Kovo za výpomoc jeřábem 8 500 Kčs;
 • od Sloko za výpomoc auty a traktorem 10 200 Kčs;
 • od JZD za výpomoc buldozerem a traktory 4 500 Kčs;
 • od Desty na úpravu před podnikem 25 000 Kčs;
 • od MVZ za výpomoc mechanickými prostředky 10 832 Kčs;
 • od OPP za výpomoc mechanickými prostředky 500 Kčs;
 • od Komunálních služeb za výpomoc mechanickými prostředky 1 000 Kčs;
 • od Ingprosu Bzenec za projekční práce 11 000 Kčs;
 • celková hodnota příspěvků tedy činila 475 572 Kčs.

Ve sběru odpadových surovin, kde tento ukazatel se také hodnotí v rámci celoobecního závazku nebyl splněn sběr kovového šrotu o 29 tun naproti tomu však byl překročen sběr starých hader a papíru o 21 tun.

Dobré plnění závazku a příkladná pomoc od většiny občanů, závodů, škol a organizací NF přispělo k tomu, že mezi městskými národními výbory okresu Hodonín jsme se umístili na druhém místě a MěstNV obdržel odměnu ve výši 30 000 Kčs.

Hospodaření MěstNV

Hospodaření MěstNV za rok 1973 skončilo velmi úspěšně, když rozpočtové příjmy v částce 2 307 000 Kčs byly splněny na 4 885 000 Kčs.

Těchto příjmů bylo dosaženo hlavně zvýšením dotací a subvencí od nadřízených orgánů, příspěvků ze Státního fondu vodního hospodářství na kanalizaci i zvýšením inkasa daně důchodové od Komunálních služeb a daně zemědělské od občanů.

Naproti tomu však také rozpočtované výdaje v částce 2 307 000 Kčs byly překročeny na 4 857 000 Kčs a tak výsledek hospodaření byl aktivní o 28 000 Kčs, kterážto částka byla převedena do fondu rozvoje a rezerv na příští rok.

V rámci plnění volebního programu NF byly vynaloženy na jednotlivé akce tyto částky:

 • přístavba II. etapy MěstNV 421 000 Kčs;
 • kanalizace Baráky, Olšovec, Babí 254 000 Kčs;
 • dlažba na náměstí před Lidovým domem 276 000 Kčs;
 • výbojkové osvětlení Vracovské ulice a Olšovce 227 000 Kčs;
 • vodovod Klostermanova ulice 23 000 Kčs;
 • místní komunikace a chodník Nová ul. 101 000 Kčs;
 • místní komunikace Kolonie, Horní náměstí a Partyzánská 500 000 Kčs;
 • smuteční obřadní síň 75 000 Kčs;
 • chodníky Na špitálce a u Desty 58 000 Kčs;
 • nová mateřská škola 20 000 Kčs;
 • stadion – tribuna 106 000 Kčs;
 • menší drobné práce 38 000 Kčs;
 • finanční náklady akcí Z celkem 2 099 000 Kčs,

Kulturní život

Letošní rok byl významným rokem politických, hospodářských, kulturních a ostatních událostí jak u nás, tak na celém světě. Vypočítávat tyto události bylo by zbytečné a ani není účelem městské kroniky, ale všechny zapůsobily a měly podstatný vliv na celkovou kulturně výchovnou činnost v našem městě.

Veškerý kulturně osvětový život se soustřeďoval v Kulturním domě pod vedením Městského klubu pracujících. Zajišťována byla odborná a politická školení, přednášky, besedy o mezinárodní situaci a také schůzová činnost místních společenských a zájmových organizací byla velmi bohatá. Celkem všech přednášek, školení, besed a schůzí bylo na Kulturním domě 238.

Divadelní činnost na naše město byla vcelku dobrá, Slovácké divadlo v rámci předplatného sehrálo 7 divadelních her, místní ochotníci pod vedením zkušeného, osvědčeného a zasloužilého režiséra s. Šeděnky sehráli dvě divadla a nacvičili scénku na vinařských slavnostech „Uzavírání vinných hor“. Také ochotníci z Kyjova a Vracova přispěli k obohacení divadelního repertoáru.

Uspořádáno bylo 8 výchovných koncertů a to hlavně pro žáky ZDŠ.

Dobrou úroveň mělo 16 estrád z Prahy, Ostravy, Brna a také plesy, taneční zábavy, čaje v celkovém počtu 72 podniků přispěly ke společenskému vyžívání pracujících.

Nezapomnělo se ani na významné a památné dny a výročí, jako 25. výročí Vítězného února, MDŽ, Osvobození města, 1. a 9. květen, VŘSR a ke všem těmto událostem byl vždy zajištěn hodnotný kulturní program.

Uskutečnilo se několik kurzů a to: němčiny, šití a střihů, pletení na stroji, štíhlé linie odtučňování, moderních tanců a společenské výchovy a studené kuchyně.

Zajištěny výstavy obrazy, fotografií, ovoce, zeleniny a vína a drobného zvířectva.

V místním kině bylo promítnuto 268 různých filmů, které shlédlo 35 000 návštěvníků, což činí průměr jen 130 návštěvníků na jedno představení.

Přes tuto bohatou kulturní náplň a činnost organizovaly některé společenské organizace zájezdy do divadel v Brně, Gottwaldově apod., takže každý sebenáročnější návštěvník mohl být s kulturním životem plně spokojen.

Městská knihovna obhospodařovala v letošním roce 10 677 knih a počet čtenářů činil 720, z toho 172 dětí do 15 let. Vypůjčeno bylo celkem 29 633 knih, tj. pěkný průměr na jednoho čtenáře 41 svazků.

Tělovýchova a sport nedosáhly v průběhu roku žádných pronikavějších úspěchů a všechny oddíly zařazené do soutěžení se umístily ve středu soutěžních tabulek.

Jedině šachový oddíl získal titul okresního přeborníka, ale v kvalifikaci o postup do krajské soutěže neuspěl a všechna utkání prohrál.

Školství

Zahájena byla výstavba nové mateřské školy v trati Pod krefty z hlavním přístupem z Olšovské ulice. MěstNV vykoupil rodinný domek Jaroslava Brázdy, aby po jeho zbourání byl získán přístup do tohoto nového objektu.

Stávající stará mateřská škola je nepostačující, mnoho žádostí rodičů o umístění dětí do školky muselo být zamítnuto pro nedostačující prostory. Přesto ve třech třídách bylo umístěno 75 dětí, o jejichž výchovu a výuku se staralo 6 učitelek pod vedením ředitelky s. Františky Potáčkové.

Pro zlepšení poměrů na staré školce bylo zavedeno etážové topení, provedena rekonstrukce elektroinstalace, do umýváren zavedena teplá voda. Dobrý poměr ke škole ve spolupráci se SRPŠ ukázali téměř všichni rodiči, když se plně zapojili do úklidových prací po prováděných opravách. Také patronátní závody poskytly většinou finanční prostředky na zakoupení potřebných věcí a zařízení.

Jako částečnou odměnu za prokazovanou péči vystupovaly děti na různých výročních schůzích společenských organizací, podnikových a závodních schůzích a při vítání novorozeňat do života na MěstNV.

Mateřská škola II. v Kolonii byla v provozu ještě za horších podmínek než ve městě. Proto koncem roku bylo přistoupeno ke generální opravě a náhradní provoz byl zajištěn v budově MěstNV, kam děti denně za doprovodu učitelky dojížděly a odjížděly. Také děti z této školky zajišťovaly kulturní programy na různých schůzích i při vítání novorozeňat do života.

Žáci a studenti ostatních škol, ať již ZDŠ, SPŠK, LŠ, ZŠ a učňovské školy Sloko v rámci uzavřených závazků vypomáhali při plnění volebního programového plánu NF, kde je potěšitelné, že víc, jak polovina brigádnických hodin byla odpracována naší mládeží.

Také na úseku kulturního, společenského a sportovního života vyvíjela naše mládež dobrou činnost.

Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo Bzenec hospodařilo na 809 ha zemědělské půdy a plánovaný osevní postup byl dodržen.

Hektarové výnosy u obilovin byly oproti plánu překročeny o 2 q, naproti tomu nebyl splněn plánovaný výnos u brambor a karotky.

Nákupní úkoly zemědělských produktů, které byly družstvu stanoveny, byly splněny.

Finanční hospodaření družstva bylo dobré a skončilo ziskem v částce 2 477 000 Kčs.

V rámci výstavby byla postavena nová ocelová kůlna v hodnotě 199 000 Kčs a nakoupeny stroje za 344 000 Kčs.

Školní hospodářství zemědělské školy má svou výrobu zaměřenu hlavně pro výuku žáků a hospodářské výsledky jsou až druhořadou záležitostí, i když i tomuto úseku je věnována plná pozornost, aby hospodářství nebylo ztrátové.

Hlavní výrobou je pěstování ovoce, hroznů a výroba drůbežího masa, kde stanovený plán byl překročen o 77 q. Statek i přes nesplnění některých plánovaných ukazatelů překročil plán zisku o 300 000 Kčs.

Soukromě hospodařili ještě 4 zemědělci a to Goliáš František č. 694, Uličný Horymír č. 278, Goliáš Jindřich č. 313 a Novák Josef č. 1067.

Průmysl

Průmyslová výroba nedoznala podstatných změn. Ke zřízení nového podniku nedošlo, jedině některé stávající podniky prováděly rekonstrukce provozních hal, sociálního zařízení a další drobné opravy.

Ve všech podnicích se rozvíjela iniciativa pracujících, zlepšovatelské hnutí, socialistické soutěžení apod. a důsledkem toho bylo plnění plánovaných ukazatelů a jejich překračování.

Kupříkladu z podkladů, které byly od závodů dány k dispozici, měly Moravské vinařské závody 15 kolektivů brigád socialistické práce a z toho tři kolektivy titul a bronzové odznaky, jež získaly. Dále bylo pracovníky uzavřeno 59 závazků jak kolektivních, tak i jednotlivců, které představují úsporu na nákladech 403 871 Kčs.

A stejných a možná i lepších výsledků bylo dosaženo i u ostatních závodů a podniků, které mimo své vlastní výrobní úkoly pomáhaly i v plnění volebního plánu NV jak poskytováním finančních příspěvků, tak i výpomocí mechanizačními prostředky, pracovníky apod.

S vedoucími závodů a podniků byly projednávány a řešeny různé celospolečenské a hospodářské problémy a těžkosti a zajišťována potřebná výpomoc hlavně ve špičkových zemědělských pracích.

V obchodní síti nedošlo také k žádným změnám. Ze strany Jednoty byly prováděny jen nejnutnější opravy stávajících prodejen a jejich vylepšování. Maloobchodní obrat v prodejnách i pohostinstvích činil ve Bzenci 54 184 000 Kčs a na tomto výsledku se podílelo 113 pracovníků. Mezi pracovníky byly utvořeny 3 brigády socialistické práce a to dvě na obchodním domě a jedna v samoobsluze na náměstí.

Nedostatky, které se na úseku obchodu v průběhu roku projevily, byly vždy ve vzájemné spolupráci s vedením Jednoty odstraněny a to buď účastí odpovědných pracovníků Jednoty v radě MěstNV či odpovědných funkcionářů MěstNV na vedení Jednoty v Hodoníně.

Zdravotnictví

Zdravotnické služby pro místní občany zajišťoval zdravotní obvod číslo I., dětská lékařka, ženský lékař a zubní středisko.

Ve zdravotním obvodě číslo I. u Dr. Suchovského bylo vyšetřeno 18 536 pacientů a vykonáno 710 návštěv u nemocných v domácnostech.

Na zubním středisku bylo ošetřeno 3 972 pacientů, provedeno bylo 3 213 úkonů, jako plomb, odstranění zubního kamene, trhání zubů a ošetření zánětů.

Na školách I. a II. cyklu vyšetřeno 628 žáků a studentů a u těchto zhotoveno 1 179 plomb. Koncem roku bylo zubní středisko přemístěno do nově upravených místností vedle budovy MěstNV.

Součástí zdravotnických služeb je i lékárna, která v průběhu roku vybavila a honorovala 45 904 receptů a peněžní obrat činil 1 089 000 Kčs.

Dětská lékařka a ženský lékař vykonávali služby i pro občany z okolních obcí a také jejich ambulance byly přemístěny do nově upravených místností jako zubní středisko.

Sociálně zdravotní komise MěstNV pravidelně hodnotila a posuzovala potřeby opuštěných občanů a zvýšená pozornost byla věnována dětem v početných rodinách a jejich sociálnímu zabezpečení.

V rámci doplňkové individuální péče bylo poskytováno stravování 19 důchodcům, pravidelně opakované příspěvky byly vypláceny 20 občanům a vyplaceno 16 380 Kčs, příspěvky pro nemocné cukrovkou byly vypláceny 18 občanům v celkové výši 54 980 Kčs, příspěvky nemocným TBC dvěma občanům vyplaceny ve výši 6 750 Kčs.

Ku konci roku v rámci jednorázové výpomoci bylo zakoupeno palivo 14 občanům, zakoupeno povlečení na 12 postelí a oblečení pro 7 dětí.

Velmi dobrá byla spolupráce všech zdravotníků s místní skupinou ČČK a ve vzájemné spolupráci bylo získáno 53 dobrovolných dárců krve, zajišťovány zdravotnické přednášky na školách i v rámci výcviku obyvatelstva v civilní obraně.

Různé příhody

Letošní rok nebyl na zvláštní příhody nijak bohatý. Došlo jen k jedné sebevraždě a to občana Františka H. z Bzinské ulice, který vypil postřikový přípravek na vinice Soldap a tímto se otrávil.

Pohyb obyvatelstva

V průběhu roku a to většinou v porodnici v Kyjově se narodilo 65 dětí a naproti tomu zemřelo 56 občanů, mezi nimi jak již uvedeno okresní poslanec Oldřich Rýpal a zemřel také farář církve římskokatolické Alois Kornna.

K trvalému pobytu z jiných míst se přihlásilo 85 občanů, odhlásilo se však 144 občanů, takže počet obyvatel klesl na 3 966. Příčiny poklesu obyvatel jsou stále stejné a to nedostatečná bytová výstavba, což zapříčiňuje odchod hlavně mladých manželských párů do jiných míst, kde je jim dána možnost ubytování.

Sňatků na MěstNV bylo uzavřeno 31 z toho pět delegovaných z jiných obcí. Naproti tomu bylo vydáno 10 delegací místním snoubencům pro uzavření manželství u jiného národního výboru. Opakovaných sňatků v kostele bylo 12, tj. víc než jedna třetina.

Sbor pro občanské záležitosti ve své činnosti nezapomíná ani na jubilea zlatých svateb, kterých v uplynulém roce bylo celkem 5 a to manželů Jana a Marie Ručkových čp. 334, Františka a Marie Šprtových čp. 445, Václava a Augusty Přibylových čp. 708, Františka a Marie Smočkových čp. 519 a Ludvíka a Miroslavy Machalových čp. 1075.

Závěr

Skončil se další rok páté pětiletky. Provedené hodnocení bylo měřítkem iniciativy a aktivity občanů, společenských organizací, závodů, podniků a škol, jak se všichni podíleli na výsledcích vykonané práce pod vedením a řízením NV, MěstNV a MěstV KSČ.

Dosažené výsledky v letošním roce budou pro všechny dobrou základnou nástupu obětavé a poctivé práce do dalšího roku 1974.

Zapsal: Daněček Antonín

Některá příjmení osob jsou z etických důvodu krácena.