Rok 1972

Volby do NV a všech ostatních zastupitelských orgánů se uskutečnily v listopadu loňského roku, ale nově zvolení poslanci a funkcionáři se ujali svých odpovědných úkolů a práce až od 1. 1. 1972.

Vlastní výsledky voleb jsou podchyceny v kronice za rok 1971, takže v letošním zápise je nutné pro dochování příštím generacím popsat složení rady MěstNV a jednotlivých komisí a aktivů, které na ustavujícím plenárním zasedání byly zvoleny.

Rada MěstNV

Rada MěstNV má celkem 11 členů a plenární zasedání zvolilo do ní tyto poslance:

 • předseda MěstNV s. Pavel Němeček – hospodářský pracovník;
 • místopředseda s. Jiří Ondráček – ředitel Sloko;
 • tajemník s. Karel Jelínek – hospodářský pracovník;
 • členka rady s. Marta Červinková – zdravotní sestra;
 • členka rady s. Eva Janovská – dělnice;
 • člen rady s. Karel Klučka – důchodce, dělník;
 • člen rady s. Antonín Kolíska – lesník;
 • člen rady s. Stanislav Polášek – dělník;
 • člen rady s. Otakar Tuhý – dělník;
 • člen rady s. Jaroslav Vaculík – hospodářský pracovník;
 • člen rady s. Otta Vašíček – hospodářský pracovník.

Komise MěstNV

Finančně plánovací komise:

 • předseda s. Lubomír Prachman – ředitel Desty;

členové:

 • ing. Dagmar Zemánková – hospodářská pracovnice;
 • Jiří Ondráček – ředitel Sloko;
 • Pavla Majerová – hospodářská pracovnice;
 • Jindřich Novotný – hospodářský pracovník;
 • František Šimčík – hospodářský pracovník.

Komise výstavby a životního prostředí:

 • předseda s. Oldřich Fiamoli – hospodářský pracovník;
 • ing. Ivan Černý – hospodářský pracovník;
 • Šón Jan – důchodce, dělník;
 • Tuhý Otakar – dělník;
 • ing. Michálek Vojtěch – hospodářský pracovník;
 • Pavlík Josef – dělník;
 • JUDr. Orlický Zdeněk – hospodářský pracovník;
 • Stürzenhofer Josef – důchodce, dělník;

aktivisté:

 • Navrátil Zdeněk – hospodářský pracovník;
 • Hejbal Antonín – dělník;
 • Kypr Josef – stavbyvedoucí;
 • Žůrek Vladimír – hospodářský pracovník.

Komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu pro úsek místního hospodářství:

 • předseda s. Ševčík Jaroslav – hospodářský pracovník;

členové:

 • Kocábová Věra – dělnice;
 • Rolník Tomáš – dělník;
 • Vašíček Otto – hospodářský pracovník;
 • Lezna Arnold – dělník;
 • Klučková Františka – hospodářská pracovnice;
 • Šamánek Antonín – hospodářský pracovník;
 • ing. Kuchař Miloslav – hospodářský pracovník;
 • Čejka Bohumil – hospodářský pracovník.

Pro úsek obchodu a cestovního ruchu:

 • předsedkyně s. Häuslerová Marie – hospodářská pracovnice;
 • Hauserová Jarmila – v domácnosti;
 • Polášek Stanislav – dělník;
 • Kytka Vladislav – skladník;
 • Hájková Ivana – hospodářská pracovnice.

Komise pro školství a kulturu:

 • předseda s. ing. Frühauf Roman – profesor LŠ;
 • Březík Bohumil – státní zaměstnanec;
 • Vaculík Jaroslav – hospodářský pracovník;
 • Čermáková Marie – důchodkyně, učitelka;
 • Otépka Stanislav – hospodářský pracovník;
 • Wolf Miroslav – hospodářský pracovník;
 • Hodková Helena – učitelka;
 • Rymešová Marie – hospodářská pracovnice.

Komise sociálně zdravotní:

 • předsedkyně s. Rýpalová Jarmila – hospodářská pracovnice;
 • Novák Pavel – dělník;
 • Drlík Jiří – hospodářský pracovník;
 • Klučka Karel – důchodce, dělník;
 • MUDr. Suchovský Zdeněk – obvodový lékař;
 • Štefánek Jan – farář církve čsl.;
 • Ventrčová Ludmila – družstevní zemědělka;
 • Trňák Jan – důchodce, dělník;
 • Rabová Růžena – dělnice;
 • Hiklová Pavla – hospodářská pracovnice.

Komise pro ochranu veřejného pořádku:

 • předseda s. Pavlík František – vychovatel;
 • Holčíková Eva – dělnice;
 • Mrazík Vojtěch – hospodářský pracovník;
 • Woitek Emil – dělník;
 • Indrůch Josef – dělník, řidič;
 • Plaček Tomáš – ředitel LŠ;
 • Žádník Miroslav – dělník;
 • Tauber Josef – dělník;
 • Vytonský Max – důchodce, skladník;
 • Daněček Antonín – hospodářský pracovník.

Výbor místní lidové kontroly:

 • předseda s. Kolísek Antonín – lesník;
 • Polášková Drahomíra – hospodářská pracovnice;
 • Setinská Drahomíra – hospodářská pracovnice;
 • Cigánek Josef – lesník;
 • Benda Emil – důchodce, skladník;
 • Mikula Jaroslav – důchodce, hospodářský pracovník;
 • Stonáček Karel – hospodářský pracovník;
 • Kožíšek Karel – hospodářský pracovník;

Mimo těchto šesti stálých komisí a výboru lidové kontroly byly při národním výboru utvořeny další pomocné komise a aktivy v zájmu zkvalitnění a pružnějšího zajišťování všech prací z jednotlivých úseků činnosti národního výboru.

Jsou to:

Komise životního prostředí:

 • předseda s. Píštěk Josef – učitel LŠ;
 • Klíma Jindřich – učitel LŠ;
 • Čmelík Ladislav – důchodce, hospodářský pracovník;
 • Kudr Ladislav – učitel ZMŠ;
 • Vodička Cyril ing. – hospodářský pracovník;
 • Mlček Jiří – zahradník, dělník.

Zemědělská komise rady MěstNV:

 • předseda s. Vašíček Otto – hospodářský pracovník;
 • Goliáš Stanislav – hospodářský pracovník;
 • Navrátil Stanislav – hospodářský pracovník;
 • Konečný Jan – důchodce, dělník;
 • Ostrézí Bedřich – družstevní zemědělec;
 • MVDr. Zálešák Matěj – veterinář;
 • Daněček Antonín – hospodářský pracovník.

Sbor pro občanské záležitosti:

 • předsedkyně s. Červinková Marta – zdravotní sestra;
 • Borovcová Marie – dělnice;
 • Žáková Ludmila – vychovatelka;
 • Rýpalová Jarmila – hospodářská pracovnice;
 • Čermáková Marie – důchodkyně, učitelka;
 • Janovská Vlasta – hospodářská pracovnice;
 • Šimčíková Věra – hospodářská pracovnice;
 • Stočková Jarmila – vychovatelka;
 • Suchánková Zdena – zdravotní sestra;
 • Šimíková Věra – hospodářská pracovnice.

Spotřebitelská rada:

 • předsedkyně s. Janovská Eva – dělnice;
 • Janík Josef – horník;
 • Pospěchová Alena – hospodářská pracovnice;
 • Ševčíková Marie – hospodářská pracovnice.

Ustavující plenární zasedání schválilo též členy občanských výborů, jako pomocníků pro práci poslanců ve volebních obvodech. Jejich právoplatné zvolení bylo potvrzeno na veřejných schůzích voličů a celkem bylo podle těchto voleb zvoleno 5 občanských výborů o celkovém počtu 43 členů.

Za předsedy jednotlivých občanských výborů byli zvoleni:

Občanský výbor č. 1 – s. Mrazík Vojtěch – hospodářský pracovník;

Občanský výbor č. 2 – s. Černý Rudolf – důchodce, státní zaměstnanec;

Občanský výbor č. 3 – s. Woitek Emil – dělník;

Občanský výbor č. 4 – s. Laga Anastazius – hospodářský pracovník;

Občanský výbor č. 5 – s. ing. Plaček Tomáš – ředitel LŠ.

Činnost všech těchto orgánů v uplynulém roce byla dobrá. Zpracován byl plán hlavních úkolů, činnosti a práce národního výboru, ze kterého a z materiálů XIV. sjezdu KSČ a dalších usnesení ÚV KSČ tyto orgány vycházely při zpracování pololetních kalendářních plánů, jako vodítko pro svoji práci.

Rada MěstNV konala 32 schůzí s průměrnou docházkou 86 %. Plenární zasedání konalo 8 schůzí včetně městské konference a 1 veřejné schůze s průměrnou docházkou 79 %.

Ostatní komise a aktivy národního výboru několikráte navštívili voliče ve volebních obvodech, když získávali závazky k soutěži NV, zvaní občanů k účasti na národních směnách, oslav 1. Máje, oslav 55. výročí vzniku SSSR a další návštěvy při zajišťování plnění upsaných závazků pro zvelebení a očistu města. Tato jejich celoroční práce s občany byla velmi prospěšná, což se projevilo ve velmi dobrých výsledcích při zvelebování a výstavbě našeho města.

Dobrými pomocníky v práci orgánu byli pracovníci MěstNV. V průběhu roku došlo k několika změnám ve složení aparátu MěstNV. Velké potíže činilo obsazení místa vedoucího stavebního úřadu. Na počátku roku tuto funkci jako brigádník zastával s. Josef Janoušek z Domanína. Na základě vypsaného konkurzu přihlásil se na toto místo s. Jindřich Gottfried, který však po jednoměsíční zkušební lhůtě této práce zanechal a teprve koncem roku bylo místo obsazeno s. ing. Jaroslavem Pískem. Také v účtárně došlo ke změně, když s. Jarmila Toňčková odešla na mateřskou dovolenou a přechodně byla na toto místo přijata s. Alena Mičková, takže koncem roku měl aparát MěstNV toto složení:

 • Antonín Daněček – vedoucí hospodářsko-správního odboru;
 • ing. Jaroslav Písek – vedoucí stavebního úřadu;
 • Jarmila Navrátilová – vedoucí účtárny;
 • Alena Mičková – účetní;
 • Marie Bukvaldová – matrikářka;
 • Irena Radmilová – administrativní pracovnice;
 • Antonín Hoffmann – stavební technik.

Všichni pracovníci jsou tajemníky komisí a pomáhají tak aktivně v práci volených orgánů.

K územním změnám v průběhu roku nedošlo, bylo však po delší době docíleno toho, že od nového jízdního řádu ČSD bude železniční stanice Strážnice – Přívoz přejmenována na Bzenec – Přívoz.

Hospodaření MěstNV

Rozpočet národního výboru pro rok 1972 vycházel z realizace volebního programového plánu schváleného pro první rok volebního období a odhlasovaného a odsouhlaseného na příslušných odborech ONV.

Příjmy:

Daně a poplatky – rozpočet 1 196 – plnění 1 039.

Vlastní příjmy rozpočtového orgánu – rozpočet 442 – plnění 405.

Z FRR ONV pro KS a DS – rozpočet 0 – plnění 250.

Mimořádné dotace – rozpočet 580 – plnění 578.

Subvence – rozpočet 685 – plnění 1 381.

Doplňkové zdroje – rozpočet 20 – plnění 236.

Celkové příjmy – rozpočet 2 923 – plnění 3 889.

Výdaje:

Komunikace – rozpočet 437 – plnění 1 121.

Školství – rozpočet 875 – plnění 911.

Kultura – rozpočet 299 – plnění 244.

Vnitřní správa – rozpočet 23 – plnění 26.

Správa/poslanci – rozpočet 326 – plnění 328.

Sociální zabezpečení – rozpočet 70 – plnění 87.

Místní hospodářství – rozpočet 893 – plnění 1 165.

Výdaje celkem – rozpočet 2 923 – plnění 3 882.

Výsledek hospodaření byl příznivější jen o 7 000 Kčs. Tento nízký výsledek hospodaření vznikl tím, že bylo provedeno předzásobení materiálem na další práce plánované pro příští rok a navíc byly provedeny některé zvelebovací práce, které do plánu v prvním roce volebního období nebyly zařazeny.

Výstavba a zvelebování města

V rámci volebního programového plánu byly na úseku výstavby a dalšího zvelebování města provedeny tyto práce:

 • přístavba MěstNV – tj. zasedací síně, muzea, skladů IPCHO a kotelny – skutečné náklady 381 000 Kčs, brigádnických hodin 15 788;
 • šatny na hřišti v zámku – náklady 40 000 Kčs, brigádnických hodin 2 933;
 • vodovod k n. p. Benzina – náklady 97 000 Kčs, brigádnických hodin 1 580;
 • chodník u Desty a VO – náklady 55 000 Kčs, brigádnických hodin 1 100;
 • chodník a přel. NN v Kolonii – náklady 39 000 Kčs, brigádnických hodin 760;
 • chodník u čsl. kostela – náklady 11 000 Kčs, brigádnických hodin 360;
 • chodník a VO Bzinská – náklady 32 000 Kčs, brigádnických hodin 502;
 • vozovka k JZD, Vracovská ulice – náklady 25 000 Kčs, brigádnických hodin 213;
 • vozovka Na špitálce – náklady 46 000 Kčs, brigádnických hodin 601;
 • vozovka K. Klostermana – náklady 93 000 Kčs, brigádnických hodin 525;
 • kanalizace v Nové ulici – náklady 13 000 Kčs, brigádnických hodin 636;
 • hřiště na odbíjenou TJ Sokol – náklady 56 000 Kčs, brigádnických hodin 3 600;
 • vozovka a chodník na Přívoze – náklady 33 000 Kčs, brigádnických hodin 700;
 • hřiště na odbíjenou na Přívoze – náklady 7 000 Kčs, brigádnických hodin 420;
 • výbojkové osvětlení na Přívoze – náklady 17 000 Kčs, brigádnických hodin 630;
 • vozovka u kostela – náklady 3 000 Kčs, brigádnických hodin 65;
 • kanalizace a chodník v Kolonii – náklady 4 000 Kčs, brigádnických hodin 146;
 • cesta na Horním náměstí – náklady 1 000 Kčs, brigádnických hodin 184;
 • autobusová čekárna v Olšovci – náklady 3 000 Kčs, brigádnických hodin 100.

Celkem dosáhly tyto náklady výše 959 000 Kčs a odpracováno bylo 30 843 brigádnických hodin. Celková hodnota vytvořeného díla těchto investičních akcí činila 1 816 000 Kčs.

V rámci soutěže je hodnocena i další práce prováděná při úklidu a údržbě veřejného prostranství, obnovování městských sadů, parků, zelených pásů, předzahrádek, dále opravy a údržba bytového fondu, přestavby i nová výstavba rodinných domků a v rámci těchto akcí bylo odpracováno 188 074 brigádnických hodin a hodnota takto vytvořeného díla činila 2 615 217 Kčs. Potěšitelné na těchto dosažených výsledcích je, že celá třetina brigádnických prací byla odpracována naší mládeží.

Soutěž NV hodnotí též výsledky dosažené ve sběru odpadových surovin. Stanovený plán byl překročen a plnění bylo následující:

 • plán kovošrotu činil 60 tun – splněno 132 tun;
 • plán papíru činil 50 tun – splněno 52 tun;
 • plán hader činil 10 tun – splněno 13 tun.

Zde nutno pochválit členy a příznivce TJ Slovan, která zajišťovala v největší míře sběr kovového šrotu, dále občas na Antonína Hanka, který ve svých devadesáti letech zajišťoval sběr papíru a hader a také svazáckou organizaci OPP – šití prádla v Bzenci, která nemalou měrou přispěla ke splnění plánu sběru hader.

V rámci celookresní soutěže o získání titulu „Vzorná obec okresu Hodonín“ se dále hodnotí plnění čistého zisku Komunálních služeb, které plán 640 000 Kčs překročily na 692 000 Kčs, plnění nákupních úkolů zemědělských produktů, když JZD všechny nákupní úkoly jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě překročilo.

Přes splnění všech soutěžních ukazatelů neumístil se MěstNV v konečném hodnocení na předních místech, která jsou finančně odměňována.

Průběh roku, počasí, úroda

V roce 1972 bylo počasí v celku příznivé. Jarní teplé počasí uspíšilo včasné provedení všech zemědělských prací, i když pozdní mrazíky zapříčinily pomrznutí některých raných kultur brambor, okurek apod.

Dešťové srážky byly přiměřené a právě žňové práce byly narušeny stálými dešťovými přeháňkami, které způsobily částečné škody na jakosti i množství sklízených obilovin. K živelné pohromě v průběhu roku nedošlo.

Jarní, letní i podzimní práce na poli, byly prováděny v souladu se stanovenými plány polních prací za využití všech dostupných mechanizačních prostředků.

Úroda byla vcelku dobrá, u zrnin byl zaznamenán vzestup hektarových výnosů, u raných brambor pokles zapříčiněný jarními mrazíky i suchým počasím v době zakládání hlíz. Dobrých výnosů bylo docíleno u zeleniny a hroznů.

Hospodaření JZD

JZD Bzenec hospodařilo na 807 ha zemědělské půdy, z toho 644 ha orné půdy. Pro zvýšení výměry orné půdy bylo rozoráno 65 ha luk a orná půda byla využita následovně:

 • obiloviny zasety na 443 ha;
 • brambory zasazeny na 18 ha;
 • zelenina zaseta na 33 ha;
 • jednoleté pícniny zasety na 123 ha;
 • víceleté pícniny jsou zasety na 92 ha.

Stavy dobytka k 31. 12. 1972 byly v JZD následující:

 • skot celkem 374 ks;
 • z toho krav 107 ks;
 • prasata celkem 556 ks;
 • z toho prasnic 56 ks;
 • drůbež celkem 3 098 ks.

Dojivost u krav se proti loňskému roku zvýšila o dalších 223 litrů a činí v průměru na 1 krávu 3 000 litrů.

Také ostatní užitkovost váhových přírůstků u skotu i vepřů se proti plánu zvýšila o 4 – 5 dkg na kus a den.

V rámci přidružené výroby provádí JZD těžbu a prodej písku a plán 150 000 Kčs byl překročen o 225 000 Kčs.

Pro další vybavení mechanizace byly zakoupeny stroje v hodnotě 535 000 Kčs, a to kombajn, adaptér, pneumatický sací stroj a vyorávač zeleniny.

Také finanční hospodaření družstva skončilo úspěšně, když plánovaný zisk 1 710 tis. byl splněn na 2 356 tis.

Členská základna podle papírového stavu je vysoká a je vykazováno 213 družstevníků. Do vlastní práce v družstvu bylo však zapojeno jen 115 pracovníků a z toho ještě 40 nečlenů. Právě v otázce pracovních sil se projevuje v družstvu jejich velký nedostatek a zajišťování prací se provádí brigádníky z okolních obcí.

Vedení družstva se snaží neustále získávat důvěru všech pracovníků zlepšováním jejich životní úrovně i pracovního prostředí. Svědčí o tom skutečnost, že průměrné výdělky se od roku 1969 zvýšily o plných 413 % a vyplaceny již byly veškeré vnosy za živý i mrtvý inventář družstevníků.

Soukromě hospodařili v letošním roce nadále čtyři zemědělci. S nákupními úkoly, které jim byly předepsány, se tito plně vyrovnali.

V jarních měsících požádalo JZD spolu s ostatními organizacemi soc. sektoru o provedení komplexní HTÚP v katastru města. ONV provedení povolil a zadal vlastní práce Zemědělskému stavebnímu podniku v Kyjově. Všechny přípravné práce pro provedení této HTÚP byly provedeny, ke konci roku však vyvstala v rámci celostátního plánování otázka vytváření větších celků a provádění HTÚP bylo proto pozastaveno.

Nějaké vážnější choroby dobytka se v katastru našeho města nevyskytly, ke konci roku byla však nařízena veterinárně technická opatření i v našem městě, vzhledem k podezření výskytu slintavky a kulhavky v obci Svatobořice – Mistřín, což nepříznivě ovlivnilo slavnostní zakončení starého roku a přivítání nového roku 1973.

Rozvoj obchodu a průmyslu

Na úseku průmyslu nedošlo k žádnému zrušení nějakého závodu či podniku a naopak bylo započato s výstavbou nových chladíren ovoce a zeleniny za nádražím. Národní podnik Sigma Olomouc vykoupil od MěstNV objekt bývalých městských jatek pro zřízení opravny čerpadel.

Ostatní stávající průmyslové závody a podniky se svých plánovaných úkolů zhostily velmi dobře a to hlavně dík odpovědnému přístupu k plnění závěrů a usnesení XIV. sjezdu KSČ, rozpracované na konkrétní podmínky jednotlivých závodů.

Moravské vinařské závody splnily hrubou výrobu zboží na 101,5 % a hlavně zvládly rekordní sklizeň hroznů v množství 121 356 q. V tomto závodě bylo rozvinuto zlepšovatelské hnutí a socialistické soutěžení. V roce 1972 měl závod celkem 9 kolektivů brigád socialistické práce a do tohoto hnutí bylo zapojeno celkem 152 pracovníků. Závod se o nové zaměstnance stará po všech stránkách a zajistil účast 9 pracovníkům na výběrové rekreaci ROH, 31 pracovníkům na zahraniční rekreaci v Bulharsku a 165 pracovníkům závodní rekreaci ve vlastní chatě v Luhačovicích.

Desta n. p. závod Bzenec dokončil plánované úpravy závodu včetně strojového vybavení a provedl pěknou úpravu okolí závodu. Stanovený výrobní plán byl splněn již k 1. 12. 1972 a to dík pochopení a iniciativy všech pracujících a dobře organizovaných soutěží a hnutí soc. závazků k významným výročím v tomto roce.

Štěrkovny a pískovny v Bzenci – Přívoze zaznamenaly v tomto roce rekordní těžbu a to 453 000 mᶾ maltových písků. Na provozovně jsou dva kolektivy brigád sociální práce, z nichž jeden již v příštím roce má obdržeti tento hrdý titul BSP. V rámci investic probíhala výstavba „Úpravny slévárenských písků“ nákladem 11 mil. Kčs.

Slovácké konzervárny, závod v Bzenci se svých úkolů zhostily velmi dobře i přes doposud stávající těžkosti roztříštěnosti jednotlivých provozoven. Výroba ovocných kompotů a protlaků, sterilizované a nakládané zeleniny, sterilizovaných a nakládaných okurek činila 8 474 tun, z toho bylo 929 tun určeno pro export. Dále bylo vyrobeno 403 tun mleté papriky a 20 682 hl octa.

V roce 1972 byla vybudována nová velkokapacitní třídička okurek, započato bylo s přestavbou sociálního zařízení. Snahou vedení závodu je soustředit veškerou výrobu do provozoven na Úkolkách, kde se výhledově počítá s výstavbou nové provozní haly, zelárny, aklimatizačních skladů a skladů hotových výrobků.

Na závodě je utvořeno 5 brigád sociální práce, kde se velmi agilně zapojují členové SSM. Vyznamenání „Za vynikající práci“ obdržela s. Věra Pařízková, vyznamenání jako „Vynikající pracovník ministerstva zemědělství a výživy“ obdržel Antonín Procházka a jako vzorní pracovníci podniku byli vyhodnoceni Kolajová Jaroslava, Vašík Miroslav, Procházková Marie a Habáňová Emilie.

Ostatní místní podniky neuznaly za vhodné, aby podaly alespoň krátké zprávy o jejich činnosti.

Pokud se týká rozvoje obchodní sítě, byla otevřena nová restaurace v městské čtvrti Olšovec „Na myslivně“, jako náhrada za zrušenou provozovnu „U Repíků“. Jinak byly dokončeny úpravy prodejních místností Jednoty na Babí a drobné opravy v ostatních provozovnách.

Plán maloobchodního obratu byl splněn na 102,78 % a v prodejnách Jednoty docíleno tržeb za 50 338 000 Kčs. Potraviny n. p. splnily plán maloobchodního obratu jen na 90 % a docílily tržeb za 1 796 000 Kčs.

Nábytek n. p. splnil plán na 82 % a docílil tržeb 2 080 000 Kčs.

Zelenina Gottwaldov splnila plán na 177 % a docílila tržeb za 570 000 Kčs.

Uhelné sklady splnily plán na 103 % s tržbou 4 381 000 Kčs.

Bytová výstavba, doprava a spoje

V rámci státní a družstevní výstavby byly zajišťovány podklady a projektová dokumentace na výstavbu 102 bytových jednotek v trati Novosady u Sokolovny, včetně potřebných inženýrských sítí. Dále byla zajišťována dokumentace na výstavbu 158 lůžkových ubytoven, aby s vlastní výstavbou mohlo být započato v příštím roce.

Na úseku individuální bytové výstavby bylo v roce 1972 vydáno povolení na výstavbu 37 bytových jednotek a na základě provedené kolaudace vydáno povolení k užívání u 27 bytových jednotek. Ke konci roku je vykazována rozestavěnost 77 bytových jednotek.

V rámci dalšího zkrášlování města provedena byla výsadba okrasných stromů, keřů a růží v parcích. U těchto prací nutno vyzvednout dobrou pomoc vedení a žáků Lesnické školy Bzenec, kteří na těchto úpravách odpracovali 1 804 brigádnických hodin.

V dopravě nedošlo k žádným podstatným změnám až na dořešení přejmenování železniční stanice stanice Strážnice – Přívoz na Bzenec – Přívoz, což bude uvedeno v platnost vydáním nového jízdního řádu v roce 1973.

Místní rozhlas s ohledem na jeho neutěšený technický stav neplnil v plné míře svoji propagační a informační službu a zajištěna byla jeho rekonstrukce pro příští rok.

Veškerá poštovní služba je zajišťována k plné spokojenosti občanů, ať již se týká doručování, vybírání poštovních schránek, přijímání peněžních zásilek, inkasní služby různých poplatků apod. Doposud se národnímu výboru nepodařilo zajistit vybudování alespoň tří veřejných telefonních hovoren ve městě, o jejichž zřízení je každoročně žádáno.

Kulturní a společenský život

Pro zajištění veškerého kulturního a společenského života v našem městě byl zpracován plán kulturně osvětové činnosti, který v průběhu roku byl nejen kontrolován, ale postupně ještě upřesňován a doplňován. Činnost byla velmi bohatá. Zajištěny byly důstojné oslavy všech významných celostátních i místních výročí jako Únorové události, Osvobození města Bzence, MDŽ, 1. Máj, 9. květen, MDD, 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR a další, spojené vždy s bohatým kulturním programem, ať již z místních zdrojů, či profesionálních souborů.

Slovácké divadlo z Uherského Hradiště sehrálo v Bzenci sedm divadelních představení a ochotnický kroužek nacvičil a sehrál dvě představení.

Bohatá byla též přednášková činnost ze všech různých úseků a účast na těchto přednáškách, hlavně ze strany mládeže, byla velmi dobrá.

Uspořádány byly kurzy němčiny, šití a střihů, pletení na stroji, moderních a společenských tanců, hudební výchovy, zdravotnický, divadelních ochotníků a pěstování ovoce a vinné révy. Zájem o některé z těchto kurzů byl poměrně malý.

Tanečních zábav a různých večírků zajištěno 28. Na Kulturním domě, kde se všechny tyto akce pořádají, bylo dále uskutečněno 98 schůzí různých organizací.

Tradiční vinařské slavnosti i přes značné náklady profesionálních kulturních souborů, dík příznivému počasí vyzněly po finanční stránce úspěšně.

Uskutečnily se dvě výstavy, a to obrazů a ovoce a zeleniny.

Veškerou kulturní činnost doplňuje širokoúhlý film. V roce 1972 se uskutečnilo 292 filmových představení, které navštívilo 43 900 diváků. Ostatní kulturní akce navštívilo cca 29 300 občanů, což svědčí o tom, že kulturní a osvětová činnost je bohatá a přináší hodně vzdělání i dobré zábavy všem pracujícím našeho města i okolí.

Městská lidová knihovna má v evidenci ku konci roku 10 086 knih. Výpůjčky provádělo celkem 931 čtenářů, kteří si vypůjčili během roku 27 348 knih, což činí v průměru na jednoho čtenáře 30 knih. Vedoucí městské lidové knihovny zajistila v průběhu roku 16 různých besed se čtenáři, mimo jiné besedu se spisovatelem Vladimírem Pazourkem a konferenciérem čsl. televize J. Prokelem a dalšími pracovníky televize. Dále v průběhu roku zajistila 13 výstavek knih k různým výročím.

Sbírky vlastivědné síně jsou stále uloženy k nahlédnutí v upravených místnostech na Absolonovém, i když je jich značná část pro nedostatek místa jen uskladněna.

Tělovýchova a sport

Tělovýchova a sport byla soustředěna ve dvou tělovýchovných organizacích a to Sokol a Slovan. Pod TJ Slovan byla provozována jen kopaná, ostatní tělovýchovná a sportovní činnost byla soustředěna v TJ Sokol.

Situace v jednotlivých úsecích tělovýchovné činnosti nebyla vždy nejlepší.

Základní tělesná výchova měla pro cvičení dostatek mladých lidí včetně jejich cvičitelů, horší situace byla u dospělých, kde cvičily jen ženy, kdežto u mužů se nepodařilo cvičení zajistit.

Stolní tenis měl v soutěžích dvě družstva mužů, dorostu i žen a všechna družstva si vedla se střídavými úspěchy.

Oddíl odbíjené měl v soutěži družstva mužů a dorostu a obě družstva si vedla vcelku úspěšně, hlavně družstvo mužů v krajské soutěži a také družstvo dorostu se probojovalo do vyšší třídy. Členové tohoto oddílu si vybudovali opravdu pěkný sportovní stánek.

Šachový oddíl bojoval v okresním přeboru a umístil se na 2. místě za Jiskrou Kyjov. Oddíl provedl nábor nových zájemců o tuto hru a na podzim byla do okresních soutěží přihlášena dvě družstva.

Oddíl turistiky uspořádal několik zájezdů i turistických výpadů do okolí a ve své činnosti si vedl dobře.

Oddíl kopané měl v soutěžích 4 mužstva a to dvě družstva dospělých, jedno v krajské soutěži IB. třídy a jedno v okresní soutěži. Obě tato družstva hrála se střídavými úspěchy a umístila se ve spodních polovinách tabulek. Z mládežnických mužstev byl v soutěži dorost, který se umístil v horní polovině tabulky okresního přeboru, a velmi dobrého výsledku dosáhlo družstvo žáků, které vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do vyšší třídy. Provoz kopané je velmi nákladný a pro doplnění finančních prostředků prováděli členové v průběhu roku sběr kovového šrotu, kterým jednak pomohli splnit stanovený úkol ve sběru pro NV a pro sebe získali finanční prostředky potřebné k provozu.

Zdravotnictví

Pro zlepšení zdravotnických služeb byla provedena generální oprava budovy lékárny, kam byly přemístěny ordinace pro zdravotní obvody I. a II., aby zase mohla být provedena generální oprava starého střediska pro možnost umístění zubního střediska a dětské lékařky. Dětská lékařka a ženský lékař přechodně ordinovali v provisorních místnostech bývalých kanceláří MěstNV.

V roce 1972 bylo ošetřeno na zdravotním obvodě I. celkem 16 956 pacientů, což činí v průměru asi 56 pacientů na jeden den a svědčí tak o náročné práci ošetřujícího personálu.

Lékárna vykazuje roční obrat 1 006 533 Kčs a celkem bylo honorováno 43 668 receptů, takže denní průměr činní asi 140 receptů.

Na důchodech pro 882 důchodců v našem městě bylo vyplaceno přes 7 700 000 Kčs.

Na doplňkové péči pro nemocné TBC, cukrovkáře a na dalších jednorázových příspěvcích potřebným občanům bylo vyplaceno 87 000 Kčs.

Různé příhody

Klidnou hladinu našeho města zvířilo v průběhu roku pět zvláštních událostí. Byly to čtyři sebevraždy a jeden smrtelný dopravní úraz. Sebevraždy spáchali Karel M., válečný invalida a to požitím nadměrného množství prášků, který se na sebevraždě řádně připravil, písemně se rozloučil a majetek odkázal národnímu výboru, Pavel D., který se oběsil bez jakéhokoliv rozloučení a odůvodnění svého činu; Miroslav P., který skočil pod vlak pod vlivem jeho neutěšených osobních poměrů – delší dobu nebyl v zaměstnaneckém poměru a zvlášť otřesné bylo oběšení mladistvého Igora J., údajně ze strachu, že bude potrestán za ztrátu klíčů od domu. Smrtelný dopravní úraz postihl občanku Boženu S., která na jízdním kole vjela přímo pod kola nákladního vozu a byla na místě usmrcena.

Pohyb obyvatelstva

K 1. 1. 1972 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 4 030 občanů. Narodilo se 69 nových občánků a zemřelo 53 občanů, takže přirozenou měrou došlo ke zvýšení počtu obyvatel o 16.

Do Bzence z jiných měst se přistěhovalo celkem 132 občanů, odhlásilo se však 162 občanů, takže zde došlo k úbytku o 30 občanů.

Přes veškerou snahu zajišťování výstavby v našem městě došlo opět ku konci roku ke snížení počtu obyvatel a k 31. 12. 1972 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 4 016 občanů.

K přechodnému pobytu, ať již se týká studentů na místních školách či pracujících v místních závodech, bylo k 31. 12. 1972 přihlášeno 566 občanů a to mimo příslušníků posádky, kteří se k pobytu nepřihlašují.

Politický a společenský život ve městě byl obezřetně řízen a usměrňován městským výborem KSČ a MěstVNF a obě tyto složky velkou měrou přispěly při zajišťování všech hospodářských, kulturních a společenských potřeb našeho města. Činnost a práce těchto složek se plně projevovala zapojováním příslušníků politických a společenských organizací do veškerého dění a života, ať již se práce týkala výstavby a zvelebování města, plnění hospodářských úkolů na závodech, účastí na oslavách významných celostátních či místních výročích, zapojováním do veřejného života v orgánech národního výboru a vůbec všude, kde bylo nutno přiložit pomocnou ruku. Že tato práce byla dobrá, dosvědčují výsledky, které byly v uplynulém roce v našem městě dosaženy, a jest si jen přát, aby i další léta pátého pětiletého plánu byla alespoň tak úspěšná, jak tomu bylo v letošním roce.

Zapsal: Antonín Daněček – kronikář

Některá příjmení osob jsou z etických důvodu krácena.