1971

Rok 1971 byl poznamenán horečnými přípravami na volby do všech zastupitelských orgánů tj. České národní rady, Sněmovny závodů, Sněmovny lidu, JmKNV, ONV a MěstNV. Politické organizace, odborové složky a společenské organizace podávaly návrhy na kandidáty NF, aby z nich byli vybráni do poslaneckých funkcí opravdu ti nejlepší z nejlepších. Za kandidáty na poslance MěstNV bylo podáno celkem 109 návrhů, z nichž jen 39 mohlo být zaregistrováno. Registrace a představování kandidátů na předvolebních schůzích proběhlo klidně, rozjela se účinná předvolební agitační a propagační práce, která zabezpečovala opravdu zdařilý průběh vlastních voleb. Volby byly konány ve dvou dnech a to 26. a 27. Listopadu 1971. Podle voličských seznamů volby mělo se k volbám dostavit 2 792 voličů. Z tohoto počtu se k volbám nedostavilo 5 voličů a to Jiří Somr, který pravidelně ignoruje volby a dále Klučková Františka, Rudlová Květoslava, Kučera Miroslav a Martináková Marie, kteří si opomněli vyzvednout voličské průkazy. Naproti tomu na voličské průkazy volilo ve Bzenci 35 cizích občanů, takže k volbám se dostavilo celkem 2 822 voličů, kterým byly též vydány hlasovací lístky.

Po provedeném sčítání bylo odevzdáno pro všechny kandidáty na poslance MěstNV 2 810 platných hlasů, pro kandidáta JmKNV 2 818 platných hlasů, pro kandidáty ONV 2 808 platných hlasů, pro kandidáta Sněmovny lidu 2 810 platných hlasů, pro kandidáta České národní rady 2 808 platných hlasů. Ke škrtání hlasů došlo jen ve dvou případech a to u kandidáta JmKNV a Sněmovny lidu. Celková účast voličů ve volbách činila 99,8 %. Do práce ve volebních komisích a agitačních dvojicích bylo zapojeno přes 250 občanů našeho města, kteří přispěli k radostnému a zdárnému průběhu voleb, kde účast voličů dokumentovala politickou a morální jednotu našich občanů, jejich souhlas s politikou KSČ a důvěry ke kandidátům NF.

Do jednotlivých zastupitelských orgánů byli zvoleni tito poslanci: do Sněmovny národů ve volebním obvodě č. 53 s. Ferdinand Najtán, do Sněmovny lidu ve volebním obvodě č. 99 s. Stanislav Charvát, do České národní rady ve volebním obvodě č. 144 s. Rudolf Pešek, do JmKNV ve volebním obvodě č. 75 s. Františka Klučková, do ONV Hodonín ve volebním obvodě č. 80 Bc. Oldřich Rýpal, č. 81 s. Marie Nováková, č. 82 s. Alois Skácel.

Do MěstNV Bzenec:

 1. Vojtěch Mrazík
 2. Stanislav Polášek
 3. Otto Vašíček
 4. Jan Šón
 5. Oldřich Fiamoli
 6. Jaroslav Vaculík
 7. Marie Čermáková
 8. Pavel Novák
 9. Jarmila Rýpalová
 10. Drahomíra Setinská
 11. Marie Häuslerová
 12. Eva Holčíková
 13. Eva Janovská
 14. Karel Jelínek, tajemník
 15. Drahomíra Polášková
 16. Tomáš Rolník
 17. Lubomír Prachman
 18. Věra Kocábová
 19. Marie Borovcová
 20. Jarmila Hauserová
 21. Karel Klučka
 22. Ivan Černý
 23. Otakar Tuhý
 24. Josef Cigánek
 25. Antonín Kolísek
 26. Ludmila Žáková
 27. Jiří Ondráček, místopředseda MěstNV
 28. Roman Frühauf
 29. Josef Fridrich
 30. Marta Červinková
 31. Jiří Drlík
 32. Emil Woitek
 33. Pavel Němeček, předseda MěstNV
 34. Dagmar Zemánková
 35. Jaroslav Ševčík
 36. František Pavlík
 37. Bohumil Březík

Ostatní původně navrhovaní kandidáti, na nichž se nedostalo poslaneckých křesel, byli zařazeni do komisí a aktivů národního výboru.

Schůzová činnost MěstNV

Schůzová činnost pléna, rady a komis. výboru nebyla nejlepší, i když ještě v průběhu roku došlo ke změnám ve složení MěstNV a jako noví poslanci jmenováni ss. Häuslerová Marie, Indrůch Josef, ing. Frühauf Roman, a ing. Slaček Tomáš. Za člena rady místo ing. Novoměstského byla zvolena s. Marie Häuslerová.

Rada MěstNV konala celkem 31 schůzí a docházka byla v celku uspokojivá a činila v průměru 84,4 %, což oproti předcházejícím létům bylo značné zlepšení.

Plénum MěstNV konalo 6 schůzí s průměrnou docházkou jen 65 %. Komise a aktivy národního výboru včetně občanských výborů pracovaly se střídavými úspěchy a také docházka členů do schůzí byla u některých komisí velmi kolísavá. Vcelku však projevovaný zájem o práci volal po tom, aby již byly provedeny volby a výměna členů v komisích a došlo tak ke zlepšení celkové činnosti.

Hospodaření národního výboru

Hospodaření národního výboru i v tomto roce skončilo velmi úspěšně a bylo docíleno hospodářského přebytku v částce 373 296 Kčs. Skutečné příjmy činily 3 591 027 Kčs. Vyšší příjmy oproti rozpočtu byly dosaženy hlavně v důsledku obdržených dotací a subvencí z  vyšších rozpočtů a ze státního fondu vodního hospodářství na budování kanalizace a na místním hospodářství. Rozdíl hospodářského přebytku byl již zařazen do rozpočtu na příští rok k posílení naplánovaných prací.

Výstavba a zvelebování města

I když zvýšená pozornost byla téměř po celý rok věnována organizaci a přípravám voleb do všech zastupitelských orgánů, nebyla opomíjena práce na další výstavbě a zvelebování města podle vytyčeného a schváleného plánu prací.

Provedena dostavba 1. etapy přístavby úřadoven MěstNV, které v listopadu byly předány do užívání a všichni pracovníci přestěhováni do nových kanceláří v přístavbě.

Dokončena hrubá stavba 2. etapy přístavby městského národního výboru.

Provedena dlažba místní komunikace před Michálkovým na náměstí a to z dlažebních kostek, místo původně plánovaných betonových panelů.

Dokončeny chodníky a výbojková osvětlení v Bzinské ulici, provedena spojka místní komunikace mezi Tyršovou a Mlýnskou ulicí, v nadplánu provedena dlažba místní komunikace Na špitálce z betonových silničních panelů, dokončena plánovaná část kanalizace v Barácích.

Z naplánovaných prací nebylo započato s výstavbou veřejných WC a s celkovou rekonstrukcí výbojkového osvětlení v Olšovci.

Následující zápisy jsou vedeny již v nové kronice města Bzence, uložené v SOKA Hodonín ve fondu MNV – Bz pod inventárním číslem 159, která pojednává o dění v městě v letech 1971 – 1987.

Na sportovním stadionu se dále pokračovalo v dostavbě šaten a úpravě hrací plochy pro kopanou. Nebylo provedeno plánované odvodnění hrací plochy.

V rámci normálních rozpočtových nákladů byla prováděna údržba městských sadů a parků, místních komunikací, předzahrádek a ostatního veřejného prostranství a na všech těchto pracích naši občané odpracovali tisíce brigádnických hodin.

Školství

Lesnická škola

Lesnická škola Bzenec nese tento název teprve od 1. 9. 1971, dříve nesla název – Lesnická škola Strážnice. Školní rok začal ve 4. třídách po 28 žácích. O řádnou výuku žáků se stará pedagogický sbor ve složení:

 • Plaček Tomáš – ředitel školy
 • Machač Antonín – zástupce ředitele školy
 • Bělohlávek Jiří – profesor
 • Frühauf Roman – profesor
 • Jamný František – profesor
 • Klíma Jindřich – profesor
 • Kolařík Jaroslav – profesor
 • Píštěk Josef – profesor
 • Pavlík František – vedoucí vychovatel
 • Adámek František – vychovatel

V říjnu byl uskutečněn sjezd absolventů této školy u příležitosti jejího dvacetiletého trvání.

Žákům byla věnována plná pozornost a dána i možnost mimoškolního vyžívání, zajištěn zájezd na mezinárodní veletrh do Brna, mezinárodní výstavu v Budapešti a celostátní výstavu 50 let KSČ do Bratislavy.

Střelecké družstvo se zúčastnilo soutěže lesnických škol v Praze, kde z 9 účastníků se umístilo na 6. místě. Tuto soutěž vyhrála škola jen jednou a to v roce 1961.

Jak žáci školy, tak i profesorský sbor a pracovníci vypomáhali brigádnicky na výstavbě města i v rámci předvolební kampaně. Z pedagogického sboru školy je zapojeno do práce ve složkách NV (Národní výbor – této zkratky bude využíváno v textu i dále – pozn. přepisovatele) 5 pracovníků.

SPŠK

Na střední průmyslové škole konzervárenské studovalo ve 4. ročnících celkem 127 studentů a maturovalo v tomto roce 28 studentů.

Zajištěny byly oslavy 20. let trvání školy a v rámci těchto oslav, kterých se zúčastnilo hodně absolventů, byly uspořádány „Dny nové techniky“, na kterých přednášeli naši špičkoví odborníci.

V průběhu roku byla konečně obnovena činnost Svazu socialistické mládeže, který měl \í+ členů.

Jako každoročně, tak i v tomto roce byly pořádány exkurze do různých potravinářských závodů, poskytována brigádnická pomoc, jak na výstavbě města, tak i v závodech a u každé třídy se počítá průměrně, že bylo odpracováno 5 000 brigádnických hodin na závodech a 500 hodin pro město.

Ve složení pedagogického sboru nedošlo k žádným změnám.

Zemědělské odborné učiliště

Zemědělské odborné učiliště navštěvovalo celkem 121 učňů, z nichž učňovský poměr ukončilo 39 učňů.

Zemědělskou mistrovskou školu – obor vinohradnicko-pěstitelský dokončilo 19 žáků.

Zahradnickou školu v 1. ročníku navštěvovalo 22 žáků, z nichž do 2. ročníku přešlo jen 17 žáků.

Ve složení pedagogického sboru došlo ke dvěma změnám, odešla učitelka M. Kameníčková a byl přijat inženýr F. Škarecký do funkce profesora školy.

Byla obnovena činnost mládežnické organizace SSM, která se začala pěkně rozvíjet a byly ustaveny kroužky pěvecký, výtvarný, modelářský, sportovní a taneční. Nejlepší byla činnost pěveckého kroužku, který hlavně v předvolební kampani několikrát vystoupil na předvolebních schůzích.

Učni se zúčastnili i celostátní vazačské soutěže „Děčínská kotva“, kde v jednotlivcích se umístnila učnice E. Pivodová na 1. místě a soutěžící družstvo získalo 3. místo a u příležitosti jejich přijetí u ministra zemědělství obdržely 3 učnice jako odměnu dvoutýdenní rekreaci v SSSR.

V soutěži o nejlepšího vinařského odborníka se v rámci kraje umístil na 1. místě žák Miloš Lanžhotský, který pak v celostátní soutěži obsadil 4. místo.

Exkurze žáků byly konány po Slovensku a severovýchodních Čechách. Žáci zahradnické školy se zúčastnili o prázdninách třítýdenní odborné exkurze v Rumunsku a Bulharsku.

Mateřská škola

Mateřská škola I. město – ve 3. třídách bylo 75 dětí. Vychovatelský sbor byl ve složení: ředitelka s. Potáčková Františka, učitelky Ptáčková Drahomíra, Korvasová Ester, Ženatová A., Goliášová Eva a Klempířová A., jako zástup působily ještě M. Battová a E. Cafourková.

Děti se zúčastňovaly vítání novorozeňat do života, různých besídek k MDŽ, MDD v zámeckém parku a také v rámci předvolební kampaně v některých závodech.

Patronátní závody opět poskytly škole finanční příspěvky, a to Trud, Vinařské závody, Komunální služby, Slovácké konzervárny, Desta a to v celkové částce 6 300 Kčs, za kterou bylo nakoupeno další potřebné zařízení.

Mateřská škola II. Kolonie – průměrná docházka dětí do školy byla 22, i když bylo původně zapsaných 30. Děti se zapojovaly do různých kulturních vystoupení v patronátních závodech při MDŽ a MDD. Na finančních příspěvcích od patronátních závodů dostala škola 5 500 Kčs a za tyto prostředky bylo nakoupeno potřebné vybavení školy. Také rodiče dětí provedly zdarma potřebné a nutné úpravy ve škole, jako obložení dřevotřískou, nátěr zahradního zařízení a zhotovení kovových dveří.

Kultura

Kulturní a společenský život byl velmi bohatý, o čem svědčí uvedená statistika:

 • 17 divadelních představení, z toho dvě ochotnická
 • 5 estrád – vesměs cizích
 • 6 koncertů
 • 42 plesů a společenských večírků s tancem
 • 272 kinopředstavení
 • 126 různých výročních schůzí podniků a organizací
 • 32 různých kurzů, školení a přednášek
 • 2 výstavy

Vinařské slavnosti, které jsou již tradičně každoročně pořádány, byly úspěšné a jejich výtěžek pomohl vedení Kulturního domu ve finančních těžkostech.

V městské knihovně stoupl opět jak počet svazků, tak i počet vypůjčených knih, i když počet čtenářů naopak klesl. Knihovna vykazuje ke konci roku 9 456 knih.

Počet výpůjček byl 28 742, to je o 4 200 více než v loňském roce. Počet čtenářů klesl o 20 na 905, takže průměr na jednoho čtenáře činí 30 knih.

Besed se čtenáři bylo zajištěno 16 a také 8 výstavek knih při různých příležitostech, z nichž 4 výstavky byly dlouhodobějšího charakteru.

Za dobrou práci obdržela knihovna uznání od rady ONV v rámci soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

Muzejní sbírky byly veřejnosti zpřístupněny jen na požádání a byly nadále ve starých objektech.

Tělovýchova

Tělovýchovná jednota Sokol vykazuje 185 členů, z toho 110 dospělých a 75 mládeže. V činnosti jsou oddíly odbíjené, stolního tenisu, šachu, turistiky a základní tělesné výchovy.

Oddíl odbíjené má v soutěži tři družstva, která si vedou velmi úspěšně a hlavně I. družstvo je na čele krajské soutěže a má naději na postup do vyšší třídy.

Družstva stolního tenisu a šachu hrají okresní přebor se střídavými úspěchy.

Úspěšným oddílem je oddíl turistiky, který je jedním z nejlepších na okrese.

Činnost oddílu ZTV byla hodně narušena v důsledku prováděné rekonstrukce elektrické sítě v obou sálech sokolovny.

TJ Sokol úspěšně plní uzavřený závazek na počest padesátého výročí založení KSČ a z vlastních prostředků svépomocí buduje nové antukové hřiště pro odbíjenou.

Dále došlo k rozšíření druhého cvičebního sálu o staré orchestřiště.

Velmi úzká je spolupráce s TJ Slovan a to propůjčováním sálů v zimním období na tréninky i finančně, když byly uhrazeny dluhy jednoty, které tato měla u ČSAD v částce 6 000 Kčs.

TJ Slovan má 143 členů, z toho je 16 dorostenců a 21 žáků. V soutěžích jsou zapojena 4 družstva kopané. I. družstvo hraje v I.B třídě, II. družstvo ve IV. třídě, dorost ve III. třídě a žáci v jedné skupině okresního přeboru. Družstva si vedou v soutěžích se střídavými úspěchy. Členové TJ zajistili jeden sběr kovového šrotu a nasbírali 152 q.

V rámci akce „Straně na počest – tělovýchově ku prospěchu“k 50. výročí založení KSČ si dala TJ závazek dobudovat nové sportovní hřiště v zámecké zahradě. Závazek zněl na 3 500 hodin a v roce 1971 bylo členy a příznivci odpracováno 2 150 hodin. Spolupráce s druhým TJ Sokol je velmi dobrá a obě jednoty si ve své činnosti pomáhají.

Průmysl, služby, obchod

Řempo n. p., sklad Bzenec má 138 zaměstnanců a z toho plných 62 % žen. Organizačně je odbytová základna rozdělena na 2 střediska a to 33 a 34. Plán skladového odbytu střediska 33 činil 36 800 000 Kčs a střediska 33 219 900 000 Kčs. Pro usnadnění práce byly zakoupeny mechanizační prostředky, rozšířeny skladovací prostory, upraveny rampy, přístupové cesty a zakoupena též lokomotiva.

Plnění hospodářských výsledků je dobře ovlivňováno vzájemnou spoluprácí složek a společnou organizací na závodě, dobrou politickou výchovou, organizováním sociální soutěže o získání titulu BSP. O tento titul soutěží celkem 8 kolektivů.

Benzina n. p., sklad pohonných hmot, splnil plán odbytu na 100,6 %. V průběhu roku byla zahájena oprava zakoupeného skladu od SPŠK, který bude sloužit pro skladování hmot v drobném balení. Oprava si vyžádá asi 194 000 Kčs nákladů.

Uhelné sklady docílily maloobchodní obrat v částce 4 233 000 Kčs, což je o 700 000 Kčs víc, než v loňském roce a představuje množství cca 30 000 tun veškerého paliva. Černého uhlí bylo dodáno 3 000 tun, koksu 500 tun, palivového dříví 400 tun a zbytek bylo severočeské uhlí. Situace v dodávce paliv se podstatně zlepšila a došlo k pokrytí téměř všech požadavků.

Hodonínské cihelny překročily plán o 1 180 000 kusů cihel a to dík utvoření brigády sociální práce, která si tento závazek stanovila. Bylo započato s výstavbou nové, moderní vápenopískové cihelny, která má po vybudování vyrábět ročně na 58 mil. kusů cihel. Hodnota vybudovaného závodu má činit 60 mil. Kčs. Cihelna bude vybavena moderním technologickým zařízením ze západního Německa.

Slovácké konzervárny se plně vyrovnaly se stanoveným jim výrobním plánem a tento ještě překročily. Jako vynikající pracovník ministerstvem zemědělství a výživy byl v tomto roce vyhodnocen s. Josef Sladký. Mezi vedením podniku a ZO KSČ a odborovými složkami je velmi dobrá spolupráce, podporovány jsou soutěže o získání titulu BSP a všestranná péče je věnována výchově konzervárenského dorostu.

Kovo n. p. docílilo výkonů za 50 882 000 Kčs a to při stavu 400 pracovníků. Produktivita činila 120 885 Kčs a průměrný výdělek 1 975 Kčs. Čistého zisku docíleno 6 755 000 Kčs Celopodnikový závazek uzavřený na počest 50 výročí založení KSČ byl ve všech ukazatelích splněn a překročen a za vzorné plnění a překročení exportu byl podnik odměněn částkou 8 000 devizových korun. Podnik obdržel dále vyznamenání za zásluhy o výstavbu a to Rudou standartu MV ČSR a ÚV ČOS MH a čestný titul „Podnik 50. výročí vzniku KSČ“. Tato vysoká vyznamenání a ocenění svědčí o dobré spolupráci všech závodních složek.

Komunální služby docílily výkonů za 8 065 000 Kčs, o 600 000 Kčs více, než jim stanovil plán, naproti tomu však nebyly splněny tržby od obyvatel o pouhých 18 000 Kčs, co při dobré organizaci práce a sledování ukazatelů mohlo být také splněno. Práce a služby zajišťovalo 117 pracovníků, průměrná mzda činila 1 896 Kčs, čistého zisku bylo docíleno 655 000 Kčs.

Na úseku obchodu nedošlo k žádnému podstatnému vylepšení obchodní sítě. Z bývalé restaurace na Daněčkovém byl zřízen mléčný bar a n. p. Potraviny započaly s přestavbou nové prodejny. Maloobchodní obrat činil 49 500 000 Kčs a maloobchodní obrat v pohostinstvích činil 5 240 385 Kčs.

Spojová služba

Došlo k dalšímu rozšíření počtu telefonních stanic a to na 450, televizorů na 873, došlo však k poklesu radiostanic o 22 na 1 068 účastníků. Počet doporučených zásilek činil 18 965, balíkových zásilek 6 980, podaných telegramů 3 358.

Do Sportky a Sazky vsazeno 226 524 Kčs, na výhrách vyplaceno 96 380 Kčs.

Na peněžních zásilkách přijato 63 922 000 Kčs a vyplaceno 34 910 460 Kčs, z toho jen na důchodech vyplaceno 7 391 573 Kčs.

O normálně odesílaných a docházejících zásilkách nevede pošta žádné záznamy a to jistě představuje další desetitisíce, jejichž doručení musí být zajištěno.

Zemědělství

JZD hospodařilo na 811 ha zemědělské půdy, z toho činila 664 ha orná půda. Více než polovina plochy byla oseta obilovinami, aby byla zajištěna dostatečná krmivová základna pro ustájený dobytek. Ve své evidenci vede družstvo 210 členů a průměrná měsíční odměna na jednoho pracovníka činila 1 539 Kčs.

V důsledku provedené změny ve vedení družstva a technicko-organizačních opatření, docílilo družstvo velmi dobrých výsledků. Zisk byl docílen v částce 2 267 000 Kčs – o 74,5 % víc než stanovil plán. Nejen že bylo docíleno dobrého finančního efektu, ale došlo i ke zvýšení hektarových výnosů a to hlavně u obilovin, zvýšila se užitkovost ustájeného dobytka, což všechno příznivě ovlivnilo i stanovené dodávky státu, které byly překročeny.

V rámci přidružené výroby byla prováděna těžba písku, kde plán těžby byl splněn na 177 %.

O dobrém výsledku hospodaření a lepšící se konsolidaci družstva svědčí skutečnost, že na vnosech bylo družstevníkům vyplaceno 208 000 Kčs.

Školní statek hospodařil na 260 ha půdy, z toho 158 ha orné půdy. Vinice jsou vysazeny na ploše 33 ha, sady na 18 ha, zelenina na 10 ha a 41 ha připadá na louky. Na podzim bylo vysázeno dalších 6,5 ha jabloňového sadu, takže školní statek hospodaří na celkem 25 ha ovocných sadů. Stanovené nákupní úlohy státu byly splněny a překročeny.

Soukromě hospodařící zemědělci hospodařili na ploše 14,92 ha zemědělské půdy, z toho 11,92 orné. Jedná se jen o 4 zemědělce a to: Goliáš František č. 694, Goliáš Jindřich č. 313, Uličný Horymír č. 278 a Novák Josef č. 1067. Nákupní úkoly byly těmto zemědělcům stanoveny úměrně k jejich možnostem a všichni se s povinnostmi vypořádali.

Zdravotnictví

Ke konci roku došlo k přestěhování zdravotních odvodů I. a II. do I. poschodí budovy lékárny, kde byla provedena přestavba pro tyto obvody a pro dětskou ordinaci a ženského lékaře byly uvolněny místnosti v přízemí budovy MěstNV.

Počet ošetřených pacientů v ordinacích rok od roku stoupá a v letošním roce bylo ošetřeno 17 001 pacientů. Naproti tomu klesl počet návštěv u nemocných pacientů na 698. Zdravotnické dohlídky na školách byly provedeny v 1 339 případech a jako dobrovolných dárců krve získáno 50 občanů.

Pokud se týká práce lékárny, byla tato téměř na stejné úrovni jako v loňském roce. Honorováno bylo 43 418 receptů v částce 587 791 Kčs. Za hotové bylo prodáno léčivo za 264 749 Kčs a podnikům bylo fakturováno za 62 644 Kčs. Tohoto dobrého výsledku bylo docíleno i za ztížených podmínek, poněvadž v lednu až listopadu byla lékárna v provisorním pracovišti a k nastěhování do nově upravených objektů došlo až v prosinci.

Různé příhody

Dobrovolně sáhli si na svůj život dva naši občané a to Bedřich Kučera z Olšovce č. 922, který se oběsil a Ladislav Blažek z kachní farmy, který se zastřelil.

Z neopatrnosti rodičů přišly o život dvě děti a to Eva a Jana Stuchlíkovy ze Bzence – Kolonie, které se otrávily kysličníkem uhelnatým.

Přirozený pohyb obyvatelstva

V letošním roce se narodilo 66 nových občánků a zemřelo 59 občanů, takže došlo k přírůstku o 7 občanů.

Do Bzence se přistěhovalo 140 občanů a z trvalého pobytu se odhlásilo 147 občanů, čili úbytek 7 občanů, což znamená, že koncem roku máme stejný počet občanů jako na počátku roku a to 4 030 občanů.