1970

Rok 1970 probíhal již za klidných ustálených politických i hospodářských poměrů. Došlo též ke změnám ve složení národního výboru na základě doplňovacích voleb provedených podle zák. č. 117/69 sb. Někteří poslanci podali sami rezignaci na tuto funkci, dva poslanci zemřeli a 1 poslankyně byla odvolána z této funkce podle §3, odst. 1, písm. B. uvedeného zákona. Jako noví poslanci byli zvoleni ss. Fiamoli Oldřich, Mrazík Vojtěch ml., Rýpalová Jarmila, Kolísek Antonín, Březík Bohumil, Vaculík Jaroslav a Navrátil Stanislav. Z nově zvolených poslanců byli zvoleni za členy rady místo s. Belkové Františky a zemřelého Jana Nováka ss. Oldřich Fiamoli a Antonín Kolísek. Došlo též ke změnám ve složení komisí a aktivů národního výboru a to všechno v zájmu dalšího zlepšení práce jednotlivých orgánů.

Schůzová činnost MěstNV

V tomto roce bylo konáno 5 schůzí pléna MěstNV a jedno slavnostní zasedání u příležitosti 25. Výročí osvobození našeho města. Průměrná docházka činila jen 66,3 %.

Rada MěstNV konala celkem 30 schůzí s průměrnou docházkou 74 %.

V říjnu odešel na své původní pracoviště tajemník MěstNV s. Jaroslav Ťulpa a tato funkce až do konce roku nebyla obsazena.

Činnost a práce komisí byla v celku uspokojivá, i když na počátku roku vykazovaly některé komise velkou absenci v docházce členů do schůzí, což se zlepšilo až po provedené reorganizaci v červnu na plenárním zasedání.

Finančně plánovací komise konala 12 schůzí, průměrná docházka 75 %.

Zemědělská komise konala 11 schůzí, průměrná docházka 66 %.

Komise místního hospodářství konala 11 schůzí, průměrná docházka 68 %.

Obchodní komise konala 11 schůzí, průměrná docházka 95 %.

Komise výstavby konala 9 schůzí, průměrná docházka 69 %.

Komise školství a kultury konala 12 schůzí, průměrná docházka 68 %.

Komise sociálního zdravotnictví konala 12 schůzí, průměrná docházka 77 %.

Komise bytová konala 12 schůzí, průměrná docházka 83 %.

Komise ochrany veřejného pořádku konala 9 schůzí, průměrná docházka 56 %.

Sbor pro občanské záležitosti konal 11 schůzí, průměrná docházka 69 %.

Občanské výbory ve své pomocné práci pro národní výbor nijak výrazně neprojevily. Hlavně v první polovině roku jejich činnost naprosto ustrnula a částečné zlepšení nastalo až v druhé polovině roku.

Ve složení aparátu MěstNV došlo k jedné změně a to místo propuštěné administrativní pracovnice s. Marty Jurečkové byla přijata s. Bohuslava Jeřábková. Po delší nemoci vrátila se do funkce ekonomky s. Jarmila Navrátilová.

Sčítání lidu, domů a bytů

Jednou z velkých akcí, která koncem roku proběhla, bylo sčítání lidu, domů a bytů. Akce se prováděla k 1. 12. 1970 a do prací bylo zapojeno vesměs důchodci, kteří dříve pracovali v administrativě, poněvadž se jednalo o velmi náročnou a odpovědnou administrativní práci. Podle provedeného soupisu bylo k 1. 12. 1970 přihlášeno k trvalému pobytu 4 025 občanů, z toho 1 908 mužů a 2 117 žen. Dětí do 18 let 1 009, občanů od 18 do 60 let 2 137 a nad 60 let 879.

Za zaměstnáním vyjíždí z našeho města 725 občanů, z toho mimo okres 303. Počet obydlených domů je 1 045, z toho starších 70 let 384 domů. Samostatných bytů bylo 1 298 a jejich vybavenost byla následující: koupelen 727, ústřední neb etážová topení 220, vodovod 1051, elektr. proud 1297, ohřívače vody 233, elektrické sporáky 228, plynové sporáky 224, ledničky 827, elektrické pračky 928, televizorů 871, motocyklů je ve Bzenci 227 a aut 151.

Hospodaření MěstNV

Hospodaření MěstNV v roce 1970 bylo velmi příznivé, a to po příjmové stránce, když na rozpočtované příjmy 4 838 000 Kčs dosaženo bylo skutečných příjmů 6 139 000 Kčs, tedy více o 1 301 000 Kčs.

Tyto zvýšené příjmy se projevily hlavně u daní, více než o 500 000 Kčs a subvencí. Naproti tomu však rozpočtované výdaje v částce 4 838 000 Kčs byly čerpány jen na 4 629 000 Kčs, nebylo tedy dočerpáno a jevila se úspora 209 000 Kčs.

Tento výsledek svědčí na jedné straně o dobrém hospodaření v zajišťování příjmů, ale na druhé straně mělo být vyvinuto větší úsilí v budování veřejně prospěšných zařízení a prostředky účelně spotřebovat.

Výstavba a zvelebování města

V průběhu roku byly provedeny následující zvelebovací akce. Provedena byla hrubá stavba 1. etapy přístavby národního výboru a vybagrovány ještě základy pro 2. etapu přístavby.

Dobudována kanalizace v Mlýnské ulici, U Sokolovny a započato s kanalizací v Barácích. Vybudováno nové výbojkové osvětlení a to v ulici Na zahradách a na Horním náměstí, kde byla současně prováděna CO elektrické sítě. Položena panelová vozovka od Lidového domu po kulturní dům a v ulici Na zahradách vybudován po jedné straně chodník. Na sportovním hřišti se pokračovalo ve výstavbě kabin za brigádnické účasti hlavně členů TJ. Slovan. Provedena stavba mostu přes vracovský potok naproti kasáren, jako náhrada za zrušený drážní přejezd. Započato bylo s položením panelové vozovky mezi Tyršovou a Mlýnskou ulicí, provedeno z větší části vyrovnání terénu v trati Novosady pro možnost další výstavby rodinných domů v této části města.

Na úseku výstavby bytových jednotek, dokončena stavba 24 bytových jednotek bytového stavebního družstva v Novosadech.

Vodohospodářská správa postavila v Kněžích horách další nový vodojem.

Farní úřad církve římsko – katolické zajistil provedení opravy farního kostela včetně instalace nových elektrických věžních hodin. Domovní správa započala s rekonstrukcí budovy spořitelny pro další rozšíření bytového fondu.

Na ZDŠ byly prováděny další vnitřní úpravy a také mateřská škola 1. ve městě byla rozšířena o další třídu.

Na plnění všech uvedených prací se podíleli v rámci upsaných závazků občanské společenské organizace, závody, školy apod. a bylo celkem v těchto akcích odpracováno 17 415 hodin. Další brigádnické hodiny byly odpracovány při provádění očisty našeho města, údržbě sadů a parků, výsadbě květinových záhonů apod. a zde bylo odpracováno 59 516 hodin. Odpracované brigádnické hodiny svědčí o dobrém postoji našich občanů k práci národního výboru a tato pomoc se projevuje hlavně u těch prací, které se bezprostředně provádí pro potřebu a užívání občanů.

Školství

Na Střední průmyslové škole konzervárenské maturovalo v tomto roce 28 žáků. Celkem ve 4. ročnících studovalo 121 žáků. Jako každoročně, tak i v tomto roce byly pořádány exekuce po potravinářských závodech po celé naší republice. Žáci školy i profesorský sbor odpracovali jak na závodech, tak i pro zvelebení našeho města tisíce brigádnických hodin. Provedeny byly též změny ve složení profesorského sboru, novou ředitelkou školy jmenována s. ing Hájková, která do této funkce přešla ze zemědělské školy.

Zemědělské odborné učiliště navštěvovalo v tomto roce 124 učňů, z nichž učební poměr skončilo 38 učňů. Zemědělskou mistrovskou školu navštěvovalo 36 žáků a závěrečnou zkoušku vykonalo 15 žáků.

Byla zřízena nová dvouletá odborná škola – „Zahradnická škola ovocnická a vinohradnická“ a do 1. ročníku nastoupilo 22 žáků. Žáci se zúčastnili několika exkursí na Slovensku, jižní Moravě a také týdenní exkurse v NDR. Pro nejlepší učně v počtu 56 byla zajištěna týdenní rekreace v Praze. V měsíci říjnu proběhla na škole oslava 85. výročí založení školy, která byla spojena se sjezdem všech bývalých absolventů a uspořádána byla též výstavka vína. Z učitelského sboru odešla ing. Hájková a na její místo byl zařazen s. Ladislav Kudr. V mateřské škole 1. ve dvou třídách bylo 55 dětí. Pedagogický sbor nedoznal žádných změn. Děti se zúčastňovaly různých vystoupení, při akcích sboru pro občanské záležitosti, při MDŽ, uspořádaly maškarní bál, vánoční besídku. Z prostředků SRPŠ zakoupeny další hračky a pomůcky a zajišťováno vybavení pro další třetí třídu. V mateřské škole 2. v Kolonii bylo 30 dětí, které taktéž vystupovaly při různých příležitostech, na závodech, při akcích SOZ. Ve spolupráci se SRPŠ provedeny nutné vnitřní úpravy.

Kultura

Kulturní život byl soustředěn do kulturního domu a statistika hovoří o bohaté kulturní a společenské náplni. Uskutečnilo se 251 kinopředstavení, 13 divadel, 6 estrád, 5 koncertů, 24 plesů a různých večírků s tancem. Dále se na kulturním domě uskutečnily různé přednášky, kurzy, výstavy, schůze podniků a společenských organizací, takže denně byl kulturní dům využit. Velmi úspěšně skončily i vinařské slavnosti pořádané v zámeckém parku. Městská lidová knihovna rok od roku zvyšuje počty knih a z toho vyplývá automaticky i zvýšený počet čtenářů a vypůjčených knih. Během roku si 925 čtenářů vypůjčilo 24 632 svazků, což v průměru činí na 1 čtenáře 26 knih. Mimo zapůjčování knih zajistila knihovna 13 besed se čtenáři a 8 výstavek knih při různých příležitostech.

Muzeum, které je stále jen v malém rozsahu instalováno v místnostech na Absolonovém, bylo veřejnosti zpřístupněno jen na požádání.

Tělovýchova

Rozdělení tělovýchovné a sportovní činnosti na dvě tělovýchovné organizace nemělo žádného nepříznivého vlivu na celkový rozvoj této činnosti. Obě organizace nadále spolupracovaly a využívaly též společně všech tělovýchovných a sportovních zařízení. Postupně došlo k oživení činnosti i v ostatních oddílech tělovýchovné jednoty Sokol včetně základní tělesné výchovy a nové výbory pracovaly v duchu nové politické strany. Nějakých výrazných úspěchů nebylo v průběhu roku dosaženo a oddíly, které měly svá družstva zařazena do soutěží, skončily v polovině soutěžních tabulek.

Průmysl služby a obchod

Ve výrobním družstvu Trud i za sníženého počtu pracovníků bylo dosaženo o 2 500 000 Kčs vyšších výkonů než v loňském roce. Průměrný výdělek na 1 pracovníka se zvýšil o 140 Kčs na 1 625 Kčs a produktivita práce se zlepšila o 12 000 Kčs na 82 255 Kčs. Čistého zisku docíleno 3 740 000 Kčs. Těchto lepších výsledků bylo docíleno proto, že byly zakoupeny nové výkonnější stroje v celkové hodnotě 681 000 Kčs.

Uhelné sklady splnily maloobchodní obrat na 3 544 000 Kčs a dodávka paliva se pohybuje každoročně v průměru 24 000 tun. Z uvedeného množství je jen 2 100 tun černého uhlí a koksu a zbytek je severočeské uhlí. Rozvoz byl opět zajišťován dopravními prostředky Uhelných skladů.

Hodonínské cihelny, provozovna Bzenec, překročily plán výroby o 750 000 kusů a to díky utvořeným brigádám socialistické práce a odpovědného přístupu všech pracovníků k plnění stanovených úkolů.

Benzina, n. p. splnila plán odbytu na 102,9 %. Skladový prostor byl vydlážděn betonovými panely a na vybudování příjezdné místní komunikace, byl MěstNV poskytnut příspěvek ve výši 550 000 Kčs.

Kovo, n. p. s počtem 374 pracovníků docílilo výkonu za 43 060 000 Kčs. Produktivita činila 115 113 Kčs, průměrný výdělek na jednoho pracovníka 1 883 Kč a zisku bylo docíleno 6 148 000 Kčs. Podniku byla udělena další uznání a to od ministra vnitra a předsedy ÚV ČOS MH za rozvoj pracovní iniciativy na počest 25. výročí osvobození a 7 čestných uznání k 15. výročí podniku od rady ONV Hodonín.

Slovácké konzervárny, n. p. své výrobní úkoly splnily a to v důsledku dobré organizace práce a zaváděním nové techniky do provozních výrobních linek a uvědomělým přístupem většiny pracovníků k plnění daných jim úkolů. Ustanoveny byly brigády socialistické práce, které se v co největší míře podílely na plnění úkolů. U příležitosti 25. výročí osvobození naší vlasti a 20. výročí rozvoje potravinářského průmyslu, obdrželo 7 pracovníků pamětní medaile KV – KSČ a Anna Presová dostala uznání jako vynikající pracovník od ministerstva zemědělství a výživy.

Služby pro obyvatelstvo zajišťovaly jednak Komunální služby našeho města dále pak OPP a ještě některé další podniky místního průmyslu. Nedostatky se projevovaly v odvozu popela a smetí, který zajišťují Komunální služby Veselí nad Moravou a to pro velmi častou poruchovost Kuka vozu.

Pokud se týká obchodní sítě, byl dán do provozu mléčný bar s cukrárnou a Potraviny dokončily adaptaci nové prodejny, takže uvedením této prodejny do provozu bude v našem městě i státní obchod, vedle družstevních prodejen Jednoty. Maloobchodní obrat v prodejnách Jednoty včetně pohostinství byl splněn jen na 96,6 %.

Doprava a spoje

V dopravě nedošlo k žádným výrazným změnám, toliko při úpravách jízdních řádů došlo k menším změnám, případně zavedení některých linek ČSAD a to na podkladě připomínek a požadavků, které byly uplatňovány jak národnímu výboru či závody nebo školami.

Výkony na úseku spojové služby opět o nějaké to procento stouply. Telefonních účastnických stanic bylo ke konci roku 428, počet rádií klesl o 9 na 1 090, naproti tomu počet televizorů stoupl o 118 na 836. Doporučených zásilek bylo podáno 17 311, balíkových zásilek podáno 6 020, telegramů podáno 3 531, do Sportky a Sazky bylo vsazeno 214 318 Kčs a na výhrách bylo vyplaceno 98 512 Kčs. Finanční oběh činil na příjmech 59 mil. a na výdajích 34 mil. Kčs.

Zemědělství

V JZD byla v únoru provedena výměna celého technického vedení, které převzalo družstvo v neutěšeném stavu. Přes všechny nedostatky a potíže, skončil se hospodářský rok poměrně úspěšně a plánovaný zisk byl překročen o 201 000 Kčs. Družstvo hospodařilo celkem na 821 ha zemědělské půdy a téměř polovina této plochy byla oseta obilovinami. Slámové ha výnosy nebyly dodrženy, oproti minulému roku však byly podstatně vyšší. Stanovené nákupní úkoly byly splněny.

Na úseku živočišné výroby mělo družstvo zastaveno 347 ks hovězího dobytka, 338 vepřů a 13 053 ks drůbeže. Užitkovost u všech druhů živočišných výrobků byla velmi nízká a nebyly splněny stanovené nákupní úkoly. U mléka nedodáno 56 000 l, u masa 300 g, jedině u vajec byl úkol překročen o 220 000 ks. V rámci přidružené výroby provádělo družstvo těžbu písku a těžba činila 246 000 Kčs.

Finanční hospodářství bylo příznivé, příjmy činily 10 271 000 Kčs, náklady na celkovou výrobu činily 9 077 000 Kčs, takže hospodaření skončilo čistým ziskem 1 194 000 Kčs.

Školní statek po zavedení nové specializace v živočišné výrobě, zvýšil novou výsadbou plochy vinic a ovocných sadů.

Soukromě hosp. zemědělci zůstali beze změny a i nadále hospodaří ještě 6 zemědělců, kteří stanovené jim nákupní úkoly ve prospěch státu splnili.

Zdravotnictví

Zdravotnické služby byly nadále zajišťovány ve starých ordinacích a připravovala se projektová dokumentace na generální opravu budovy lékárny pro potřebu přemístění zdravotních obvodů 1. a 2. Počty ošetřovaných osob se opět oproti loňskému roku zvýšily a činily jen ve zdravotním obvodu 1. 15 170 ošetřených, dále 1 048 návštěv u nemocných, 1 627 zdravotnických prohlídek žáků na školách. Jako dobrovolných dárců krve bylo získáno 64 občanů.

V lékárně byl taktéž zaznamenán vzestup a celkem bylo vybaveno 43 847 receptů ve finanční hodnotě 533 515 Kčs. Tržeb za hotové peníze vykazuje lékárna za 281 712 Kčs a podnikům za odebíraná léčiva bylo fakturováno za 60 978 Kčs. Zatížení pracovníků lékárny je velmi značné, když v průměru musí zpracovat denně 175 receptů.

Různé příhody

V průběhu roku došlo jen k jedné dopravní nehodě, která skončila smrtí cizího občana Silvestra Mikoy.

Z požárů to byly jen lesní požáry v letních měsících, jinak k požárům v místě nedošlo.

Přirozený pohyb obyvatelstva

Přestože bylo provedeno sčítání lidu k 1. 12. 1970 je nutno se zmínit o přirozeném pohybu obyvatelstva za uplynulý rok. Narodilo se 68 občánků a zemřelo 67 občanů. Přihlášených k trvalému pobytu bylo 143 občanů a odhlášených 147, takže k 31. 12. 1970 bylo přihlášeno k trvalému pobytu ve Bzenci 4 030 občanů, což znamená oproti loňskému roku úbytek o 3 občany.