1969

Celkový politický i hospodářský život se nadále upevňoval pod obezřetným vedením stranických a státních orgánů. Drtivá většina občanstva se pevně postavila za novou politiku strany, zaměřenou k upevnění klidu, pořádku a pokojového budování naší socialistické oblasti v pevném svazku se SSSR a ostatními zeměmi tábora míru a pokroku.

Schůzová činnost orgánů MěstNV

Plenární zasedání konalo v roce 1969 jen 5 schůzí a docházka poslanců činila v průměru jen 62 %.

Rada MěstNV konala 28 schůzí a docházka členů rady do schůzí byla podstatně lepší a činila v průměru 79,2 %.

Komise a aktivy národního výboru schůzovaly pravidelně podle svých kalendářních plánů schůzí a docházka činila v průměru 74 %. V celku byla schůzová činnost všech orgánů MěstNV hodnocena kladně a tato činnost se projevila i v dobrých výsledcích celkové práce národního výboru.

Hospodaření národního výboru

Hospodaření národního výboru skončilo přebytkem ve výši 464 000 Kčs, když rozpočtované příjmy 2 583 000 Kčs byly překročeny národním výborem o 872 000 Kčs a to v důsledku většího inkasa daní, dávek a poplatků, tržeb kina a ostatních nerozpočtovaných příjmů. Naproti tomu rozpočtované výdaje byly překročeny o 408 000 Kčs, když došlo ke zvýšení nákladů na prováděné akce Z a předzásobení materiálem na práce v dalším roce.

Na úseku dalšího zvelebování města byly provedeny tyto práce: vybudován vodovod a kanalizace v Rumunské ulici a započato s kanalizací v Mlýnské ulici. U kulturního domu byla postavena ohradní zídka z bílých cihel, vybudováno výbojkové osvětlení v Olšovské ulici, Tyršově ulici, u kulturního domu a v Barácích v rámci prováděné rekonstrukce elektrické sítě. Dobudovány byly chodníky ve Vracovské ulici, započato s kanalizací v Barácích a pokračováno ve výstavbě šaten při hřišti na kopanou v zámecké zahradě.

Z ostatních naplánovaných prací nebyl postaven most přes Vracovský potok a nebyla provedena předlažba vozovky na náměstí od bývalé Tauschovy cukrárny po prodejnu hraček a to v důsledku změny plánu provést předlažbu dlažebními kostkami místo původně plánovaných silničních betonových panelů.

Pojmenování ulic města

Návrh na pojmenování ulic v našem městě byl podán již za první republiky, ale nedošlo k jeho schválení a realizaci. Proto byla ustanovena komise, která měla zpracovat návrh na pojmenování ulic a předložit tento ke schválení plenárnímu zasedání MěstNV. Tato komise většinou vycházela ze starého návrhu, který doplnila o některé názory ze současného života. Kolem konečného schválení bylo podáno několik protinávrhů, až nakonec plenární zasedání v říjnu návrh schválilo a do konce roku došlo též k rozmístění orientačních tabulí na jednotlivé ulice.

Školství

Na střední průmyslové škole konzervárenské studovalo 119 žáků. Maturitě se podrobilo 27 žáků. Jako každoročně byly pořádány exkurze po potravinářských závodech jak po českých zemích, tak i po Slovensku. Nedostatkem na škole bylo, že nepracovala a nevyvíjela žádnou činnost organizace ČSM.

Zemědělské odborné učiliště, obor zahradník navštěvovalo celkem 134 učňů, učební poměr ukončilo 30 učňů. Zemědělskou mistrovskou školu obor vinohradnicko – pěstitelský navštěvovalo ve dvou ročnících 33 žáků, studium ukončilo 16 žáků. Byly konány exkurze jak tuzemské, tak i zahraniční (Jugoslávie) a to za účelem prohloubení znalostí žáků. V obsazení profesorského sboru nedošlo k žádným podstatným změnám. V mateřské škole 1. do dvou tříd chodilo 55 dětí. V obsazení vychovatelského sboru nedošlo k žádným změnám. Děti se zúčastňovaly různých vystoupení při vánočních besídkách, vítání novorozeňat do života, při výročních schůzích v patronátních závodech a při různých dalších oslavách. Sdružení rodičů a přátel zakoupilo pro školu houpačky, židličky, stolky, hračky, atd. Do mateřské školy 2. v Kolonii chodilo 27 dětí, které se zúčastňovaly také různých vystoupení na závodech MěstNV apod. Brigádnicky byly provedeny další zvelebovací práce a to instalace plynového sporáku, betonování chodníků na dvoře a zahradě. Spolupráce s patronátními závody a SRPŠ byla velmi dobrá.

Kultura

Veškerý kulturní život se opět soustřeďoval na kulturním domě. Pro usměrňování veškerého kulturního života byl vypracován jednotný kulturně osvětový plán činnosti, jehož plnění bylo pravidelně sledováno a kontrolováno. Kulturní život byl velmi bohatý a mohl i toho nejnáročnějšího návštěvníka plně uspokojit. Uskutečnilo se 15 divadelních představení z toho 9 profesionálních, 1 ochotnické – vlastní, 4 ochotnická cizí, 1 loutkové, 7 estrád, 5 koncertů, 30 plesů a společenských večerů s tancem, 7 různých kurzů, 7 školení, 7 přednášek, konáno bylo 14 slavnostních schůzí místních podniků a společenských organizací, zajištěna 1 výstava. Dále se na kulturním domě konalo 49 různých schůzí a promítáno 272 filmů. O městské knihovně v průběhu roku byl stav knižního fondu 8 469 svazků. Celkem 866 čtenářů si vypůjčilo během roku 23 417 knih. Zajištěny byly různé besedy a výstavky a to 6 besed a 5 výstav.

Muzejní sbírky i nadále byly vystaveny v místnostech na bývalém Absolonovém, ale velmi málo byly zpřístupněny veřejnosti pro nedostatek ochotných dobrovolných pracovníků, kteří by se o tento úsek práce starali.

Tělovýchova

Rok 1969 byl ještě pod jakýmsi nepříznivým vlivem srpnových událostí z roku 1968 a činnost v plné míře vyvíjel jen oddíl kopané, kdežto ostatní oddíly ve své činnosti ustrnuly a hlavně základní tělesná výchova byla úplně v klidu. V průběhu roku vyvstaly snahy po utvoření dvou tělovýchovných jednot a to jedné, kde by byla soustředěna jen kopaná a druhé, kde by byla soustředěna ostatní tělovýchovná a sportovní činnost. K rozdělení nakonec došlo a byly utvořeny dvě jednoty a to Slovan a Sokol. Zvláště utvoření nové TJ Sokol se stalo nežádoucí a nemístnou manifestací bývalých starých členů a členek této jednoty. Ve složení výborů došlo k dalším změnám, opomnělo se vedení statistik, takže tělovýchovné jednoty nemohly dát pro kroniku věrohodné zprávy o činnosti a výsledcích práce jednotlivých oddílů.

Průmysl a služby

Všechny místní závody a podniky byly písemně vyzvány, aby předložily kronikáři podklady a fakta, které by uznaly za vhodné, aby byly podchyceny v městské kronice. Ale jen málo podniků se k tomuto požadavku postavilo kladně.

Družstvo Trud zaměstnávalo 262 pracovníků a docílilo výkonů za 18 336 000 Kčs. Průměrný měsíční výdělek na 1 pracovníka činil 1 488 Kčs, což bylo zvýšení o 100 Kčs oproti minulému roku. Čistý zisk činil 3 094 000 Kčs, to je o 1 400 000 Kčs více než v roce 1968. Produktivita práce na 1 pracovníka se zvýšila o 11 500 Kčs. Z uvedených výsledků je zřejmé, že srpnové události a z těchto částečně vyplývající nepříznivé vlivy byly v podniku rychle urovnány a odstraněny a pracovníci se zařadili do řad budovatelů socialismu, míru a pokroku.

Hodonínské cihelny, závod Bzenec Přívoz, překročily plán výroby cihel o 257 000 kusů. Výsledky pracujících v této cihelně jsou opravdu obdivuhodné s přihlédnutím k tomu, že se jedná o zastaralou cihelnu z roku 1911, kde nedošlo k žádnému výraznému zmechanizování či zdokonalení výroby. Uhelné sklady docílily maloobchodního obratu ve výši 3 749 000 Kčs a prodej v množství činil cca 24 000 tun. Pro vykládku i rozvoz je podnik vybaven mechanizačními prostředky a dopravními prostředky a ze strany zákazníků a spotřebitelů nebylo vážnějších stížností, i když příděly paliva byly opět úměrně řízeny.

Benzina, n. p., sklad pohonných hmot splnil plánovaný odbyt v roce 1969 na 100,1 %. Z tohoto skladu se provádí rozvoz pohonných látek topných olejů, mazacích olejů a tuků pro průmysl. K rozšíření skladovacích prostor v průběhu roku nedošlo.

Kovo, n. p. zaměstnávalo celkem 374 pracovníků a bylo docíleno výkonů za 40 660 000 Kčs. Produktivita na 1 pracovníka činila 100 585 Kčs, průměrný výdělek 1 794 Kčs vyšší o 100 Kčs proti roku 1968, zisku bylo docíleno 6 170 000 Kčs. Export vzrostl na 4 504 000 Kčs. Za tyto dobré výsledky obdržel podnik čestné uznání ministerstva vnitra a předsedy ÚV Českého oborového svazu MH za 20 let úspěšné činnosti pro rozvoj MH.

Slovácké konzervárny, závod Bzenec, plní řádně své výrobní úkoly. Má dobrou surovinnou základnu, ucelené výrobní zařízení a má velmi dobrý a obětavý pracovní kolektiv. Vedle starších a zkušených konzervárenských pracovníků se agilně zapojují do práce absolventi školy, kterým se závod nebojí svěřovat i odpovědné funkce. Velmi dobrá je spolupráce se stranickými a odborovými složkami na závodě, které pomáhají v iniciativě pracujících. V podnikových soutěžích se závod čestně umisťuje na předních místech a také jednotlivci jsou za dobrou práci vyhodnocováni. V letošním roce obdrželi uznání jako vzorní pracovníci podniku ss. Valášek Martin, Forman František, Klingel Marek, Šuráňová Anna a Kutná Anna. Velká pozornost je věnována výchově mladých na učňovském středisku, odkud vychází ročně na 30 absolventů. Kromě teoretických a odborných znalostí je věnována pozornost výchově a všestranném rozvoji mladých lidí v různých zájmových kroužcích.

Obchod

K rozšíření obchodní sítě nedošlo. Zahájeno jednání o výstavbě nového pohostinství v Olšovci. Z pohostinství na Daněčkovém započato s přebudováním na mléčný bar a cukrárnu. Potraviny, n. p. prováděly přestavbu zakoupeného domu na náměstí na prodejní místnosti. Maloobchodní obrat v prodejnách Jednoty včetně pohostinství byl splněn na 101,9 % a bylo docíleno tržeb za 47 149 000 Kčs.

Doprava

Na úseku dopravy nedošlo k žádným podstatným změnám. Byly podány jen některé připomínky k jízdním řádům ČSD a ČSAD.

Spojová služba

Na úseku spojové služby projevuje se rok od roku stále stoupající tendence.

Počet telefonních účastnických stanic vzrostl na 405.
Počet rádií na 1 099.
Počet televizorů na 718.
Doporučených zásilek bylo podáno 15 904.
Balíkových zásilek podáno 5 806.
Telegramů podáno 3 592.
Příjem peněžních zásilek činil 52 617 379 Kčs.
Výplaty činily 31 996 304 Kčs.
Z toho výplaty důchodů 6 452 033 Kčs.
Do Sportky a Sazky vsazeno 205 008 Kčs.
A na výhradách vyplaceno 91 314 Kčs.

K těmto číslicím přistupují ještě další desetitisíce odesílaných normálních dopisů, dále došlé dopisy, balíky, inkaso nájemného, elektřiny atd., takže vytížení pracovníků pošty je opravdu velmi velké.

Zemědělství

Hospodářské výsledky našeho JZD nebyly nejlepší a hospodaření skončilo schodkem 400 000 Kčs, na jehož pokrytí muselo družstvo uzavřít půjčku. Ve vedení družstva došlo k podstatným změnám, ale noví funkcionáři nemohli již výsledek hospodaření nijak ovlivnit. Družstvo i v průběhu tohoto roku potýkalo se s nedostatkem pracovních sil.

Druhý zemědělský závod Školní statek hospodařil na 280 ha zemědělské půdy. Došlo ke změnám jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Zrušen byl chov dobytka a zaveden výkrm brojlerů (jatečné drůbeže). Drůbežárny byly získány adaptací bývalých stájí pro dobytek. Vyrobeno bylo 8 vagonů drůbežího masa, jehož odbyt je zajištěn přes Drůbežářské závody v Xaverově. Ve vedení došlo ke změně, když do funkce vedoucího statku místo ing. Suchánka byl jmenován s. František Mezihorák. Soukromě hospodařilo nadále 6 zemědělců, kteří se s dodávkovými úkoly, které jim byly předepsány, plně vyrovnali.

Zdravotnictví

Zdravotnické služby byly i nadále poskytovány v dosavadních starých nevyhovujících ordinacích. Podíváme-li se na statistiku, bylo v průběhu roku ošetřeno v ordinaci zdravotního obvodu 1 –  14 200 pacientů, návštěv u nemocných provedeno 898, prováděny dále zdravotnické dohlídky na školách a těchto bylo provedeno 1 420. Jako dárců krve bylo získáno 68 občanů. S poskytováním zdravotnických služeb úzce souvisí též činnost a práce lékárny. Tato v průběhu roku zpracovala 39 412 receptů a obrat v penězích činil 804 546 Kčs z toho nákup za hotové 266 589 Kčs, fakturace podnikům za 42 949 Kčs a 495 008 Kčs činila hodnota léčiv vydaných na recepty, které poskytuje stát ve prospěch zdraví pracujícího lidu.

Různé příhody

Při jízdě na kole ze Bzence do Kolonie našel smrt pod koly nákladního auta občan František Tomeček, který údajně podle výpovědi svědků, měl sám ve vražedném úmyslu pod auto najet. Dva občané a to Jan Súček a Josef Kuchař našli tak zvanou bílou smrt, když zmrzli.

Pohyb obyvatelstva

Na počátku roku bylo přihlášeno k trvalému pobytu celkem 4 042 občanů. Narodilo se 62 občánků a zemřelo 67, takže přirozenou mírou došlo k úbytku o 5 občanů. Přistěhovalo se do Bzence 141 občanů a odhlásilo se 145 občanů, takže i tímto stěhováním došlo k úbytku o 4 občany, takže k 31. prosinci je přihlášeno k trvalému pobytu 4 033 občanů.

K přechodnému pobytu je hlášeno kolem 500 občanů a to většinou studentů na zdejších školách. Stálý odliv občanů je nadále zdůvodňován nedostatečnou výstavbou nových bytových jednotek a odchodem, zvláště mladých lidí, za zaměstnáním mimo Bzenec.