1968

Politická situace ve městě

Rok 1968 byl velmi bohatý na politické události a pro politické pracovníky a funkcionáře MěstNV opravdu zatěžkávací zkouškou a prověrkou jejich postoje ke straně a věci socialismu. Převážná většina z nich obstála v této zkoušce opravdu se ctí a jen několik málo jednotlivců se dalo zviklat a přiklonilo se na stranu polednového vývoje politické strany, k. z. o. a tenkráte ze strany některých vedoucích činitelů strany hlásané čtyřmi politiky s lidskou tváří. Začátek roku byl ve znamení příprav voleb do všech stupňů národního výboru a národního shromáždění. Uvolněná politika a pomalu ztrácející se vedoucí úloha KSČ zapříčinila, že se začaly, nepříznivě pro věc socialismu, vytvářet různé spolky a skupiny a to z řad občanů, kteří až do té doby žili v ústraní a neprojevovali o život a rozvoj města žádného zájmu. Dochází k pomluvám a napadání funkcionářů národního výboru, Národní fronty i ostatních společenských a zájmových organizací, jsou činěny nátlaky na vedoucí funkcionářů při organizování různých podpisových akcí apod.

V důsledku celostátní politické dezorientace jsou odvolány volby do národních výborů, politická krize vrcholí a vyvstalé nebezpečí kontrarevoluce přinutilo naše spojence k zásahu pro zabezpečení klidu a pořádku v naší vlasti. Musíme přiznat, že vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území se projevil i u nás ve Bzenci počátečním nepřátelským postojem, živeným nátlakovými skupinami a hromadnými sdělovacími prostředky. Vyskytla se některá hanlivá hesla proti našim spojencům, odstraňovány z komunikací orientační tabule apod. Dík však obezřetnému vedení stranických a veřejných funkcionářů s orgány místní bezpečnosti byla urychleně sjednána náprava a život ve městě se znovu dostal na správnou cestu pokojného budování v táboře míru a pokroku pod vedením KSČ.

Práce orgánů národního výboru

K odvolání či rezignaci poslanců na své funkce nedošlo. Zemřel toliko poslanec Antonín Rymeš a doplňovací volby za něj provedeny nebyly. Plenární zasedání konalo jen 4 schůze a docházka poslanců nebyla nejlepší a činila v průměru 65 %. Ve dvou případech muselo být plenární zasedání opakováno, když se nedostavil dostatečný počet poslanců.

Rada městského národního výboru, která čítá 11 členů, konala 25 schůzí s průměrnou docházkou 80 %. Vyšší absence zapříčiněna nemocí některých členů rady. V průběhu roku ve složení rady ke změnám nedošlo.

Práce a schůzová činnost komisí byla v celku dobrá až na měsíc srpen, kdy některé komise upustily od schůzové činnosti. V průběhu roku došlo ve složení v komisích k některým menším změnám pro odstěhování členů, nemoc apod. Nejhorší činnost vykazovaly občanské výbory i přes veškerou snahu o jejich zaktivizování. Z ostatních aktiv nutno vyzvednout dobrou práci sboru pro občanské záležitosti, který zajistil 33 svatebních obřadů, 2 zlaté svatby, přivítal do života 40 nových občánků, zajistil besedu se staršími občany, osobní gratulace při životních jubilejních občanů, zajistil rozloučení se všemi zemřelými občany, slavnostně předal občanské průkazy mladým občanům, organizoval různé přednášky pro mladistvé apod.

Ve složení pracovního aparátu NV došlo ke dvěma změnám. Do důchodu odešel s. Šatava Josef a místo něho byl přijat stavební technik s. Jan Kmenta. Na vlastní žádost byl uvolněn s. Emil Benda a na jeho místo byla přijata nová pracovnice s. Jarmila Jelínková. Došlo k rozdělení pracovního zařazení, vypracovány přesné popisy prací pro všechny pracovníky a zřízením hospodářsko – správního odboru přešla na pracovníky i větší pravomoc a odpovědnost, kterou dříve měly komise NV.

Hospodářské výsledky NV

I přes bouřlivé a neujasněné politické poměry, skončilo hospodaření MěstNV velmi dobře a rozpočtované příjmy v částce Kčs 1 759 000 byly překročeny o 665 000 Kčs. Naproti tomu rozpočtované výdaje ve stejné částce jako příjmy byly překročeny jen o Kčs 187 000, takže celkový výsledek hospodaření byl příznivější o Kčs 478 000. Tento příznivý výsledek hospodaření by byl vítaný, kdyby v průběhu roku byly splněny všechny úkoly a práce vytýčené v plánu. Nebyly čerpány hlavně prostředky na generální opravu ZDŠ a to pro pozdní zpracování projektové dokumentace a také některé další naplánované akce nebyly splněny. Vyšší příjmy byly docíleny větším odvodem od Komunálních služeb, odprodejem rodinných domků a převodem vytvořeného fondu rozvoje a rezerv z roku 1967.

Rozhodnutím plenárního zasedání stanoveny nové poplatky za skládky různého materiálu na veřejném prostranství, což hlavně vede k tomu, aby tyto skládky zmizely a došlo k dalšímu vylepšení vzhledu města.

Výstavba a zvelebování města

Na úseku dalšího zvelebování a výstavby našeho města s ohledem na dostatek finančních prostředků ve FRR, byl vytýčen smělý plán, ale právě neurovnaná a nejasná politická situace nepříznivě ovlivnila provádění některých prací. Na některé práce nebyl zajištěn potřebný materiál a v některých případech se nedostávalo podpory a pochopení ze strany občanů, společenských organizací apod.

Podle plánu byla vybudována kolem městského koupaliště nová ohradní zeď, z výbojkového osvětlení provedena Zámecká ulice, Vracovská ulice a část Kolonie, kdežto hlavní úkol alšovské ulici nebyl pro nedostatek materiálu proveden.

Z úseku budování místních komunikací byl vybudován chodník ve Vracovské ulici a v Kolonii za podpory tamních závodů Kova a Řempa. Plán výstavby autobusových čekáren nebyl splněn. Také generální oprava ZDŠ zaostala a to opět pro pozdní zpracování projektové dokumentace a finanční prostředky byly přesunuty na rok 1969. Z úseku vodního hospodářství byl vybudován v Olšovci kousek vodovodního řádu a to za pracovní i finanční pomoci občanů. Ve sportovním areálu v zámecké zahradě bylo započato s výstavbou nových kabin.

Na úseku bytové výstavby byla zajišťována stavební místa pro individuální výstavbu rodinných domků a to v Mlýnské ulici, Na Pískách a v Novosadech. Dokončena byla družstevní 12 bytovka u kostela. Nebyl dodržen termín dokončení výstavby státní 6ti bytovky v Nádražní ulici, určené pro pracovníky z oboru školství a zdravotnictví, započato bylo s výstavbou čtyřbytovky JZD Bzenec.

V rámci individuální výstavby rodinných domků bylo vydáno 6 stavebních povolení.

Jednota, lsd , Hodonín prováděla v průběhu roku jen nejnutnější opravy svých prodejen ve Bzenci a většinou finančních prostředků věnovala na přestavbu Lidového domu.

Komunální služby Bzenec započaly s přístavbou nových objektů za nádražím, kam postupně chtějí soustředit veškerou svoji činnost služeb poskytovaných obyvatelstvu.

Pokud se týká místních závodů, nedošlo u těchto k žádné výstavbě bytových jednotek a většinou závody jen uplatňují požadavky o přidělení bytů pro své zaměstnance u NV. Bytové proměny jsou stále neútěšné a projevuje se úbytek, hlavně mladých lidí z našeho města.

Školství

Na střední průmyslové škole konzervárenské studovalo v roce 1968 116 žáků ve 4. ročnících. Maturitní zkoušku vykonalo 32 žáků. V rámci výuky a získání poznatků z praxe zajišťovány byly exkurze do různých potravinářských závodů v celé republice.

V potravinářských závodech odpracovali žáci přes 5 000 brigádních hodin při zajišťování výroby, i vlastního poznávání práce v závodech pro jejich další praktickou potřebu do života. Také při výstavbě a zvelebování města se žáci aktivně zapojovali do různých prací a odpracovali přes 500 brigádních hodin na úklidu veřejného prostranství, údržbě městských sadů, parků a dalších prací.

Žáci školy se v plné míře zapojovali do kulturního i sportovního vyžívání v našem městě a vlastními kulturními i sportovními podniky obohatili celospolečenský život našeho města.

Odbornou výuku zemědělského dorostu zajišťovalo tříleté Zemědělské odborné učiliště – obor zahradník, dvouletá Zemědělská mistrovská škola a poslední rok bylo v provozu ještě konzultační středisko tříleté Střední zemědělské technické školy, obor vinohradnicko – ovocnický.

V odborném učilišti bylo celkem 130 učňů, z nichž učňovský poměr po vykonání závěrečných zkoušek ukončilo 30 učňů. Na ZMŠ bylo celkem 37 žáků, studium, složením závěrečných zkoušek ukončilo 16 žáků. Na konzultačním středisku dokončilo studium 12 posluchačů maturitními zkouškami. V průběhu roku došlo ve vedení školy ke změnám, když do důchodu odešel doc. ing. V. Šťastný. Dočasně pak vedení školy až do srpna převzal prof. Ing. František Konůpka a od srpna byl do funkce ředitele školy jmenován prof. Ing. Miloš Frýbort. V rámci svazácké organizace pracovalo několik kroužků jako recitační, fotografický, sportovní a výtvarný. Svazácká organizace se také dobře zapojovala do pomocných prací při sadovnické údržbě městských parků i dalších zvelebovacích prací. Uskutečněno bylo několik exkurzí a to nejen v ČSSR ale i v NDR a Maďarské lidové republice, které přispívaly k obohacení a získání poznatků ze zemědělské práce.

Lesnická mistrovská škola v Bzenci – Přívoze, i když je na katastru našeho města se více celospolečensky vyžívala v sousedním městě Strážnici. V rámci brigád, se žáci školy podíleli na budování altánků apod. V rámci krajinné estetiky i na obnově a údržbě městských sadů a parků. Sportovní a kulturní život byl však více zaměřen do Strážnice.

V mateřské škole 1 ve dvou třídách bylo umístěno celkem 50 dětí. Funkci ředitelky zastávala s. Ptáčková Drahomíra, jako učitelky působily s. Gulyášová, Racinová a Novotná. Děti byly aktivně zapojeny do akcí sboru pro občanské záležitosti při vítání novorozeňat do života i dalších akcí sborem pořádaných. Zajištěna byla vánoční besídka pro děti, děti pro své maminky připravily MDŽ, zajišťovaly různá kulturní vystoupení v patronátních závodech OPP, Vkus. Sdružení rodičů a přátel školy zakoupilo novou hudební skříň, z příspěvku od Vinařských závodů zakoupen televizor, houpačky, umakartové židličky a stolky, OPP zakoupilo hračky a Slovácké konzervárny pro kuchyň naložily okurky. Nějaké epidemické onemocnění se ve školce nevyskytlo.

V mateřské školce 2 – Kolonie se stav dětí pohyboval v průměru kolem 20. Ředitelkou školky byla s. Nejezchlebová Libuše. V průběhu roku byly uskutečněny dvě besídky a to jedna na oslavy Mezinárodního dne dětí a druhá na oslavy MDŽ. Obě besídky byly s programem, který zajistily děti školky. Děti se dále zapojily do práce sboru pro občanské záležitosti při vítání novorozeňat do života. V rámci úprav byly postaveny nové zděné kůlny na uhlí a skladiště pro hračky. V práci školky a jejího vybavování vydatně pomáhaly patronátní závody i SRPŠ.

Kulturní život ve městě

Kulturní život byl usměrňován a řízen jednak ŠKK MěstNV a Městským klubem pracujících ve funkci dřívější osvětové besedy. Pro usměrňování práce byl zpracován Jednotný kulturně osvětový plán pro rok 1968, jehož plnění bylo pravidelně v příslušných orgánech sledováno a kontrolováno. Kulturní život byl velmi bohatý a i ten nejnáročnější měl možnost podle svých zájmů kulturně se vyžívat.

Celkem se na kulturním domě uskutečnilo 13 divadelních představení z toho 6 profesionálních, 3 ochotnické a 4 dětská včetně dvou loutkových představení. Estrád a to většinou profesionálních bylo 11, koncertů, včetně výchovných 6, slavnostních schůzí a výročních konferencí podniků a korporací 13, plesů a večírků s tancem 13, různých přednášek a školení, jako řidičů, CO, stranické 23, různé schůze státnických a společenských organizací, závodů a podniků 129 a kinopředstavení 273. Velký kus práce pro obnovení starých tradic byl proveden u každoročně se opakujících vinařských slavností, když po delší době byla opět obnovena stará vinařská scéna přímo na podiu na náměstí, která měla u návštěvníků dobrý ohlas.

Do kulturně osvětové činnosti spadá i práce městské knihovny. Ke konci roku bylo v knihovně 4 892 knih, když během roku bylo zakoupeno 460 nových knih. Čtenářů bylo 845, kteří si vypůjčili 22 240 knih, což činí v průměru na 1 čtenáře 26 knih. V průběhu roku zajistila knihovna 6 besed se čtenáři a 6 výstavek knih.

Muzejní sbírky byly instalovány do nově upravených prostor bývalé provozovny na Absolonovém a zpřístupněny veřejnosti k nahlédnutí. Menší pozornost byla věnována agitačně propagační práci, když nebylo využito všech dostupných agitačně propagačních prostředků, jako rozhlasu, nástěnek, vývěsek apod., a tak hodně dobře vykonané a prospěšné práce jednotlivců či celků zůstalo neohodnoceno. Všechny společenské oslavy národních svátků apod. byly vždy řádně zajištěny a na zdárném průběhu podílely se vždy všechny složky NF, školy, místní závody a posádka.

Rozvoj služeb, obchodu, dopravy a spojů

V průběhu nedošlo v rozvoji služeb, obchodu, dopravě a spojové služby k žádným větším podstatným změnám. Nebyl vybudován žádný nový podnik ani nedošlo ke zrušení některého ze stávajících podniků. Celkové politické se nijak nepříznivě neprojevily na plnění hospodářských ukazatelů a také na úseku obchodu byla učiněna opatření, aby se předešlo nákupní horečce a panice, která hrozila vzniknout. I na tomto úseku se opět projevila rozvaha a uvědomění odpovědných vedoucích stranických a veřejných funkcionářů, vedoucích podniků a obchodních organizací, že jakékoliv náznaky k panice byly ihned v zárodku utlumeny a zajištěn řádný chod všech organizací.

Kovo, n. p. se svých úkolů v roce 1968 zhostil dobře. Plán výroby zboží překročil o 1 140 000 Kčs a plánovaný čistý zisk o 436 000 Kčs. Za tyto dobré výsledky dostalo se podniku ocenění ve formě čestného uznání generálního ředitele a oborové komise za výsledky a socialistické soutěži. K investiční výstavbě v tomto roce v podniku nedošlo.

Slovácké konzervárny i Vinařské závody jako jedny z větších závodů stanovené celoroční plány taktéž splnily a celkové události neměly nepříznivého vlivu na plnění úkolů a povinností.

Trud, truhlářské družstvo stanovené ukazatele splnilo a docílilo výkonů 15 129 000 Kčs a zisku 1 698 000 Kčs. Na úseku investic byla vybudována kompresorová stanice a vozovka v závodě v hodnotě Kčs 98 000.

V jedné z nejstarších provozoven Hodonínských cihelen, v Bzenci – Přívozu, překročili stanovený plán výroby cihel o 240 000 ks a to dík uvědomělému postoji všech pracovníků i při ztížených, zastaralých výrobních podmínkách.

Benzina, n. p. Brno, sklad Bzenec, expeduje pohonné látky, topné oleje, mazací oleje a tuky pro všechna odvětví národního hospodářství a to v širokém okolí Bzence. Plán odbytu za rok 1968 byl splněn na 102,3 %. K rozšíření skladu, či novému vybavení nedošlo.

Uhelné sklady zásobovaly palivem všechny spádové obce a stav tržních spotřebitelů (domácností) činil 5 278. Mimo tyto tržní spotřebitele byly zásobovány obchody, školy, drobné provozovny a také průmyslové závody a to Sloko, Vinařské závody a Trud. Maloobchodní obrat činil Kčs 3 250 000 a prodáno bylo cca 24 000 tun paliva. Ku konci roku došlo k potížím v zásobování palivem, které muselo být řešeno regulačním opatřením a to snížením dávek pro domácnosti i podniky.

Doprava nedoznala žádných podstatných změn, obnoveny byly poškozené orientační i dopravní značky jak na státních, tak i na místních komunikacích. V jízdních řádech ČSD a ČSAD došlo jen k menším úpravám na podkladě žádostí místních podniků i MěstNV, každoročně uplatňovaných u odboru dopravy ONV Hodonín.

K rozšíření obchodní sítě nedošlo, provedeny menší úpravy obchodních místností a dokončena přestavba hotelu Lidový dům, který byl dán do provozu. Potraviny, n. p. Hodonín zajišťovaly přestavbu zakoupeného domu na náměstí.

Spojová služba se svých úkolů v průběhu roku zhostila dobře a o její pracovní náplni svědčí několik statistických údajů o provozu. Doporučených zásilek bylo podáno 14 265, balíkových zásilek 5 302, telegramů 3 668, příjem peněžních zásilek činil 49 993 852 Kčs, roční výplata Kčs 31 005 492, z toho jen na důchodech vypláceno Kčs 5 556 305. Dále to byla obsluha 372 telefonních účastnických stanic. O kulturnosti zařízení domácností svědčí 1 086 radií a 645 televizorů. O štěstí v Sazce, Sportce a Matesu se pokoušeli občané částkou 191 412 Kčs, ale celkové výhry za uplynulý rok činily jen Kčs 84 916.

Zdravotnictví

Zdravotnictví nedoznalo také žádných podstatných změn. Provoz byl nadále prováděn ve starých ambulancích ve stísněných provozních poměrech. O pracovní náplni a zatížení zdravotnického personálu hovoří nejlépe statistika. V ordinaci zdravotního obvodu 1 bylo ošetřeno 12 587 pacientů, návštěv u nemocných bylo 980 a zdravotnické prohlídky na školách provedeny u 1 352 žáků. Zdravotní personál má na starosti též získávání dobrovolných dárců krve a těchto bylo získáno 61. Lékárna honorovala 36 874 receptů a celkový roční obrat činil Kčs 708 319, z toho nákup za hotové a fakturace podnikům Kčs 299 547 a hodnota zdarma poskytovaných léků občanům činila Kčs 408 772, čili značná částka, kterou naše socialistická společnost věnuje pro zdraví občanů. Stejně pracovně vytížený je i personál zdravotního obvodu 2 a zubního ambulatoria, který zajišťuje služby pro občany ze spádových obcí.

Zvláštní příhody

V letošním roce došlo jen k jedné zvláštní příhodě, když při praní prádla v důsledku špatně odizolované pračky, utrpěla smrtelný úraz elektrickým proudem občanka Helena Samsonová.

Pohyb obyvatelstva

Přirozenou měnou obyvatelstva nedošlo k přírůstku ani k úbytku, když se narodilo 50 nových občánků a zemřelo rovněž 50 občanů.

Naopak na podkladě odhlášených a přihlášených osob k trvalému pobytu došlo opět k úbytku, když na přihlášených 134 občanů se odhlásilo 147, takže konečný stav obyvatel trvale přihlášených se snížil ze stavu k 1. 1. 1968 na 4 042 obyvatel.

Příčiny stálého odlivu obyvatelstva a to hlavně mladých občanů jsou stále stejné a to nedostatečná výstavba nových bytových jednotek.

Počet přechodně přihlášených občanů se pohybuje stále kolem 500 a to hlavně studentů v místních školách a pracujících v závodech.

Hospodářský, kulturní a společenský život ve městě měl klidný průběh a nějak podstatně jej neovlivnily politické události a to dík obezřetnému vedení a usměrňování odpovědných funkcionářů místních politických a státních orgánů a nakonec i pochopením drtivé většiny obyvatelstva, že vývoj událostí od počátku roku nemohl být zárukou dalšího klidného rozvoje a budování socialistické společnosti v naší vlasti.