1967

Dříve, než začnu psát do městské kroniky, musím uvést, že do funkce kronikáře byl radou MěstNV ve Bzenci jmenován Antonín Daněček, pracovník MěstNV a to hlavně pro dopsání kroniky za léta 1967 – 1971.

Narodil jsem se 10. 6. 1915 ve Bzenci, otec byl železničním zřízencem, matka v domácnosti. Absolvoval jsem obchodní akademii v Uh. Hradišti s maturitou v roce 1937. První místo korespondenta nastoupil jsem (f) u fy. Kvalita, Bzenec, odkud jsem přešel do Družstva pěstitelů ovoce a zeleniny ve Vracově jako účetní, kde jsem působil jako účetní až do konce září 1945. Na základě vypsaného konkurzu obdržel jsem od 1. 10. 1945 místo účetního MNV ve Bzenci, od roku 1948 přešel jsem do funkce vedoucího administrativního pracovníka a nyní zastávám funkci vedoucího hosp. správního odboru. Politicky jsem byl organizován v sociálně demokratické straně a od sloučení v roce 1948 jsem stále členem KSČ. Ze společenských organizací pracuji nyní jako vedoucí dorostu kopané T. J. Sokol Bzenec. Jsem ženat, otcem čtyř dětí.

Činnost orgánů národního výboru – rozvoj města

Jako každý hospodář, tak i národní výbor provádí koncem roku bilanci své celoroční práce, hodnotí práci orgánů, poslanců, hospodářské výsledky a vůbec veškerý život ve městě.

schůzová činnost:

Orgány MěstNV pracovaly podle vypracovaných kalendářních plánů schůzí, náplň práce čerpaly z vlastních usnesení i z usnesení nadřízených orgánů a z celkových potřeb a požadavků občanů, závodů, škol, složek NF apod.

Plenární zasedání, jako vrcholný orgán, konalo 7 schůzí, s průměrnou docházkou 71 %. Všechny tyto schůze byly veřejné, ale účast občanů bývala malá.

Rada MěstNV, jako výkonný orgán o počtu 11 členů konala 26 schůzí s průměrnou docházkou 86 %.

Komise národního výboru, kterých je celkem 10 a to: finančně plánovací, školství a kultury, sociálně zdravotní, výstavby a údržby města, bytové, místního hospodářství, obchodní, zemědělská, ochrany veřejného pořádku a sbor pro občanské záležitosti schůzovaly pravidelně, nejméně jednou měsíčně a docházka členů do schůzí byla v průměru dobrá.

V průběhu celého roku bylo opomíjeno konání hovorů s voliči ve volebních obvodech a také činnosti občanských výborů nebyla věnována patřičná péče, což se nepříznivě projevovalo v aktivní pomoci občanů při zajišťování prací prováděných MěstNV. I přes tyto nepříznivé okolnosti a malá pomoc poslanců a občanských výborů při zajišťování prací, dosáhl národní výbor dobrých výsledků v soutěži národních výborů, když město Bzenec se umístilo na 3. místě mezi MěstNV v okrese a obdrželo finanční odměnu. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo ve sběru odpadových surovin, když stanovený úkol byl splněn na 188,6 %. V rámci brigádnických prací, věnovaných občany na zvelebení města bylo odpracováno 119 700 hodin, což činí v průměru 30 hodin na jednoho obyvatele města.

příprava voleb:

Ke konci roku byly zahájeny přípravy pro nové volby do všech zastupitelských orgánů, které se měly uskutečnit v květnu 1968. Od politických organizací, složek NF a závodů byly podávány návrhy na kandidáty národní fronty, provedeny pohovory se stávajícími poslanci o jejich případné další kandidatuře. Konány přípravy pro sestavování voličských seznamů, podány návrhy na ustavení potřebných volebních komisí, města rozdělena na územní volební obvody a provedena všechna opatření pro řádné zajištění těchto voleb. Politická situace byla v celku uspokojivá, většina občanů se k přípravám voleb stavěla aktivně, začaly se však objevovat některé skupiny a živly, aby narušovaly klidnou hladinu života v našem městě.

hospodaření městského národního výboru:

Téměř každá činnost a práce NV je podmíněna finančním krytím a proto každoročně je sestavován rozpočet a to jak příjmů, tak výdajů a vytvářeny podmínky pro tvorbu fondu rozvoje a rezerv, ze kterého by pak mohly být prováděny navíc další zvelebovací práce pro zlepšení životního prostředí všech občanů. Rozpočet MěstNV a jeho plnění byl následující:

Rozpočtované příjmy Kčs 1 965 000,-
Skutečně dosažené příjmy Kčs 2 292 000,-
Dosaženo vyšších příjmů o Kčs 327 000,-
Rozpočtové výdaje Kčs 1 965 000,-
Skutečné výdaje Kčs 1 999 000,-
Výdaje byly vyšší o Kčs 34 000,-

Podle finančního vypořádání musel MěstNV odvést Komunálním službám a Domovní správě přeplatek odvodů v částce Kčs 16 000,- takže výsledek hospodaření byl příznivější o Kčs 277 000,-. Tato částka byla převedena do fondu rozvoje a rezerv pro rok 1968. Tohoto příznivého výsledku hospodaření bylo docíleno vyšším inkasem daní a odprodejem Lidového domu Jednotě, lsd, Hodonín. Majetek města podle investice činí Kčs 16 996 000,-

výstavba a zvelebování města:

Výstavba a další zvelebování města je prováděno podle předem zpracovaného programového plánu prací a v letošním roce bylo započato s budováním výbojkového osvětlení v ulicích Nádražní, Bzinské ke kulturnímu domu a na Náměstí v celkovém nákladu Kčs 152 000,-. Od ONV obdržel NV příspěvek ve výši Kčs 37 200,- zbytek byl financován z FRR.

V rámci svépomoci provedeny byly předlažby místních komunikací a to v Zámecké ulici, od samoobsluhy na Náměstí po Horní náměstí, od Prachmanového ke kostelu, před ZMŠ dobudován chodník v Olšovci a nakoupen materiál na chodník v kolonii. Nově byl upraven parčík Na Luži, kde ve spolupráci s místní skupinou SPB byl postaven pomník španělskému interbrigadistovi, bzeneckému rodáku Jindřichu Gazdovi, dále prováděna pravidelná údržba všech ostatních městských sadů a parků, předzahradách a veřejného prostranství. Nakoupen materiál na stavbu ohradní zdi kolem koupaliště a na přístavbu úřadoven MěstNV.

Započalo se generální opravou obřadní síně MěNV a konání svatebních a dalších obřadů bylo přeloženo na kulturní dům.

Opraveny lávky přes Vracovský potok a Syrovinku v Tyršově ulici. Na úseku bytové výstavby dodělána adaptace domu č. 808 (Hankovo), započato s výstavbou družstevní 12-ti bytovky u fary, 6-ti bytových jednotek v Nádražní ulici a dokončena stavba 4 bytovek JZD naproti kasáren.  Pro soukromou výstavbu jsou zajišťována stavební místa ve všech prolukách a dále v Mlýnské ulici, Novosadech a v trati Horní písky v Olšovci.

Školství, osvěta a tělovýchova

Ve městě jsou dvě mateřské školy, Základní devítiletá škola, Zemědělská mistrovská škola, Střední průmyslová škola konzervárenská, Lesnická mistrovská škola a učňovské středisko při n. p. Slovácké konzervárny.

Mateřská škola ve městě je umístěna v nevyhovujících prostorách a také z hlediska kapacity je nedostačující. Počítá se o rozšíření o další třídu z bytu v budově pošty. Také mateřské škola v Kolonii, potřebuje každoročně další vylepšování, aby plně vyhovovala těm nejmenším.

Základní devítiletá škola prováděla v letošním roce výuku v 16-ti třídách s počtem žáků 511. Výuku žáků zajišťovalo 22 učitelů, 2 vychovatelky mládeže, o úklid se staraly 4 uklizečky včetně školnice

Pionýrská organizace při ZDŠ si vedla velmi dobře, funkci vedoucího převzal učitel Jenda Plšek.

V družině mládeže pod vedením 2 vychovatelek byla práce s dětmi velmi plodná, děti zde nacházely nejen zábavu, ale naučily se i různým pro život prospěšným pracím.

Sdružení rodičů a přátel školy velmi úzce spolupracovalo s vedením školy, uspořádalo jeden rodičovský ples a zajišťovalo pionýrský tábor v Radějově.

V rámci materiálového vybavení školy byl zakoupen nový nábytek do kabinetů a také různé pomůcky a zařízení v celkové hodnotě 90 000,- Kčs. Z patronátních závodů poskytoval škole vydatnou pomoc n. p. Kovo, který pro školu zhotovil různá potřebná zařízení a pomůcky v hodnotě několika tisíc Kčs.

Střední průmyslová škola konzervárenská je nadále umístěna v místnostech zámecké budovy. V roce 1967 studovalo na škole 124 žáků, z toho 20 hochů a 104 dívek. Celkový prospěchový průměr na škole je 2,45. Maturitu složilo v tomto roce 26 žáků. Na škole studovali též 2 mongolští studenti, z nichž jeden pro špatný prospěch i kázeňské přestupky byl ze školy odvolán. V rámci výměny zkušeností odjelo 19 žáků s ředitelem školy do Simferopolu na Krymu a naopak ze SSSR v měsíci červnu bylo na škole 20 sovětských studentů. Žáci školy v průběhu roku brigádně vypomáhali hlavně v zemědělských pracích v místních JZD a školním statku.

Zúčastnili se různých sportovních a střeleckých soutěží a dosáhli i dobrých výsledků, když v krajském přeboru střeleckých soutěží umístilo se družstvo dívek na 4. místě a v okresním přeboru odbíjené získala děvčata 2. místo. V rámci kulturní činnosti zajistili studenti reprezentační ples a majáles. Pro dálkové studium bylo na škole zapsáno 55 posluchačů, z nichž jen 38 se podrobilo zkouškám.

Zemědělská mistrovská škola měla v roce 1967 v provozu dvouletou zemědělskou školu oboru zahradnicko pěstitelského, tříleté odborné učiliště oboru zahradník a tříleté konzultační středisko Střední zemědělské technické školy oboru vinohradnicko – ovocnického pro studující při zaměstnání. V ZMŽ bylo celkem 36 žáků, závěrečné zkoušky vykonalo 20 žáků z toho 7 s vyznamenáním. VZOU bylo 131 učňů z toho 110 děvčat. Závěrečné učňovské zkoušky vykonalo 40 absolventů, z nichž 12 prospělo s vyznamenáním. Dálkové studium na SZTŠ končilo 3. ročníkem a jeho dokončením zaniklo nejen ve Bzenci, ale v celé republice. Třetí ročník této školy navštěvovalo 12 posluchačů. O výuku a výchovu žactva se mimo ředitele staralo 7 profesorů, 1 vedoucí odborného výcviku, 4 mistři odborného výcviku žáků, 1 vedoucí vychovatelek a 2 pomocné vychovatelky.

Pro praktickou výuku žáků byly dobudovány vzorné ovocnářské výsadby a sortiment révových odrůd, a pro další praktickou výuku měli žáci k dispozici Školní statek Háj o výměře 280 ha. Mimo školní výuku se žáci zúčastňovali různých sportovních a tělovýchovných soutěží, velmi dobře i kulturní kroužky. Uspořádán tradiční ples a navázána družba s vojáky místní posádky a Lesnickou mistrovskou školou, což pomohlo ke zvýšení kulturního vyžívání žactva.

Lesnická mistrovská škola měla v provozu 4 třídy se 107 žáky. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 53 žáků a všichni prospěli a zapojili se do praktického života. S vyznamenáním prospělo 19 žáků.

V rámci brigád zúčastnili se žáci prací na zalesňování, zpracování kalamitního dříví, odchytu živé zvěře pro vývoz, výsadby remízů a orboven, krmení zvěře a odstřelu škodné v revíru Lesního závodu, Strážnice. Postavili též několik lesních altánků, V rámci kulturního vyžívání zajistili žáci „den lesnické osvěty“, lesnické dostaveníčko, školní hon a poslední leč a seznamovací večírek se žačkami ZMŠ Bzenec.

Učňovské středisko n. p. Slováckých konzerváren mělo ve třech ročnících 86 učnic a učňů, průměrný prospěch činil 2,2. Středisko dosáhlo dobrých výsledků jak v teoretické výuce, tak i v plnění různých mimoškolních úkolů. V socialistické soutěži učňovských zařízení konzervárenského průmyslu bylo středisko vyhodnoceno za 1. polovinu školního roku na 1. místě.

V rámci sportovních soutěží dosáhly učnice velmi dobrých výsledků, učnice Šimčíková zvítězila v celostátním přeboru učňovského dorostu ve skoku dalekém, družstvo odbíjené se umístilo na 2 místě a ve stolním tenise obsadilo družstvo 4. místo.

Uskutečnilo se několik jak naučných, tak kulturních zájezdů, jako do NDR, Beskyd, prohlídka českých hradů a zámků spojená s exkurzí v mrazírenských závodech. Učni se pravidelně zúčastňovali divadelních představení na kulturním domě v rámci předplatného, uskutečnila se beseda s lékařem a právníkem a uspořádán samostatný kurs šití, spojený s výstavou zhotovených prací.

Kulturně osvětová činnost byla zajišťována školskou a kulturní komisí MěstNV a Městským klubem pracujících. Kulturní vyžívání občanů se v plné míře soustředilo do kulturního domu, některé akce, jako plesy a výroční schůze některých podniků se konaly v sálech Sokolovny. Na kulturním domě se během roku uskutečnilo 14 divadelních představení, 4 estrády, 4 koncerty, 6 plesů včetně společenských večírků 301 kinopředstavení. Také tradiční vinařské slavnosti v důsledku nepříznivého počasí se odbývaly na kulturním domě. Kulturní dům byl dále využit pro výroční schůze a konference podniků a společenských organizací k pořádání přednášek, kurzů a školení. Posádka pro své příslušníky zajišťuje promítání filmů v jejím kulturním středisku.

Občanský výbor č. 3 navázal na bývalou starou tradici pořádání výletů v tzv. „Obecní zahrádce“ a uspořádal 2 výlety, z nichž první se opravdu pěkně vydařil.

Školská a kulturní komise ve spolupráci s Městským klubem pracujících sestavuje pravidelně „Silám kulturně osvětové činnosti“, který mimo kulturně osvětovou činnost obsahuje i zajištění oslav celostátních svátků po stránce kulturní náplně. Kulturní život byl v tomto roce opravdu bohatý, mnohdy až přehuštěný, což se v některých případech nepříznivě projevilo v malé návštěvnosti hodnotných kulturních pořadů.

Městská knihovna, která je umístěna v místnostech kulturního domu, má ku konci roku celkem 7 332 knih. V průběhu roku nakoupeno 463 nových knih. Od 809 čtenářů bylo vypůjčeno 27 314 knih a časopisů. Mimo půjčování knih zajišťovala knihovna též besedy se čtenáři, výstavy knih a menší tematické výstavy. Zajistila též besedu se spisovatelem Vladimírem Pazourkem.

Tělovýchova a sport

Veškerá sportovní a tělovýchovná činnost je soustředěna v TJ. Slovan a činnost je rozdělena na jednotlivé oddíly. Pravidelného cvičení v základní tělesné výchově se zúčastnilo 115 žáků a žaček, 20 dorostenek a 20 žen. Nepodařilo se zajistit cvičení dorostu a mužů.

Sportovní oddíl kopané má celkem 92 členů. Do soutěží jsou zařazena 4 družstva a to žáků v okresním přeboru, dorostu v okresním přeboru a dvě družstva dospělých, jedno v okresním přeboru a jedno ve 4. třídě. Žádné z družstev nedosáhlo výrazného úspěchu,

Oddíl odbíjené po ustavení zahájil činnost teprve v letošním roce a ihned dosáhl pěkného úspěchu, když jako okresní přeborník postoupil do oblastního přeboru 2. třídy. Oddíl má také družstvo dorostu.

Oddíl stolního tenisu má 33 členů. Do soutěží jsou zařazena tři družstva a to žen v krajském přeboru 2. třídy, končilo na 5. místě, mužů v okresním přeboru 1. třídy, skončilo na 5. místě a druhé družstvo mužů, které vyhrálo okresní přebor 2. třídy, ale z finančních důvodů přenechalo postup do vyšší třídy JTT Veselí nad Moravou.

Šachový oddíl má 16 členů. Je účastníkem okresního přeboru, ve kterém skončil na 4. místě z osmi účastníků.

Ostatní oddíly jako hokej, turistika nevyvíjely v uplynulém roce žádnou činnost. Členové oddílů kopané a stolního tenisu se aktivně zapojili do sběru kovového šrotu a pomohli tak NV v plnění tohoto úkolu a pro jednotu získali potřebné finanční prostředky.

Muzeum

Muzejní sbírky jsou uloženy a rozmístěny v bývalé pracovně na Absolonovém a jsou stálé potíže se zajištěním obětavých občanů, kteří by se o tento úsek ochrany památek starali.

Rozvoj služeb, obchodu, dopravy a spojů

Služby obyvatelstva jsou zajišťovány hlavně Komunálními službami a dalšími podniky místního hospodářství okresním průmyslovým podnikem a Okresním stavebním podnikem. S poskytovanými službami není ze strany zákazníků plná spokojenost, jsou stížnosti na jakost provádění práce, nedodržování termínů, předražování prací, na druhé straně však nutno vidět provozní podmínky a to hlavně u Komunálních služeb, za kterých jsou práce prováděny.

V zájmu zlepšení pracovních a provozních podmínek přestoupily KS ke generální opravě svých provozoven na nádraží. K dalšímu rozšíření služeb u některých doposud nezajištěných profesí jako je klempíř, pokrývač, opravna jízdních kol, nedošlo.

O zásobování obyvatelstva se prozatím v našem městě stará Jednota, lsd, Hodonín. V letošním roce nedošlo na úseku výstavby obchodních místností k žádnému rozšíření, poněvadž Jednota všechny prostředky věnuje na přestavbu Lidového domu.

Národní výbor udělil souhlas Potravinám, n. p. Hodonín k zakoupení domu č. 80 na Náměstí Svobody pro možnost vybudování nové prodejny potravin, cukrárny a kavárničky, takže po vybudování dojde na úseku obchodu k soutěživosti mezi dvěma partnery, což může být jen k dobru spotřebitelů.

Na úseku dopravy nedošlo k žádným podstatným změnám. Na základě připomínek a požadavků občanů jsou uplatňovány na odboru dopravy změny a doplňky v jízdních řádech ČSD a ČSAD a v rámci možností těchto podniků, je oprávněným požadavkům vycházeno vstříc. Přes veškerou snahu orgánů NV není doposud vyřešena otázka na přejmenování železniční stanice Strážnice – Přívoz na Bzenec – Přívoz.

Práce Poštovního úřadu byla velmi bohatá a rozmanitá o čemž svědčí tato statistika:

počet telefonních účastnických stanic 290;
počet rádií 1 076;
počet televizorů 667;
počet podaných listovních zásilek 307 200;
počet podaných doporučených zásilek 19 800;
počet balíkových zásilek 7 320;
počet telegramů 9 240;
počet telefonních hovorů meziměstských 120 000;
sázení do Sportky, Sazky a Matesu – ročně Kčs 182 000;
průměr ročních výher ze sázení Kčs 26 000;
roční příjem peněžních zásilek Kčs 126 000 000;
roční výplaty peněz Kčs 33 000 000;
z toho výplata důchodů Kčs 5 321 000.

Rozvoj průmyslu

Práce kronikáře při získáváni a zjišťování podkladů pro zápis do kroniky je velmi ztížena skutečností, že pracovníci závodů a organizací neodpovědně přistupují k dodání požadovaných podkladů. Od průmyslových závodů byly dodány zprávy jen z n. p. Kovo a družstva Trud.

Národní podnik Kovo, dokončil stavbu nové haly o celkovém nákladu 3 218 837 Kčs. Hospodářské výsledky byly velmi dobré, plán výroby zboží splnil podnik na 106,1 %, hrubý důchod na 114,4 % a plán exportu splněn na 106,1 %. Hlavní výrobní sortiment byl zaměřen na výrobu odstředivek všeho druhu, sušiček, vozíků na prádlo, kádí na prádlo, železných košů na demižony, rámů na sušení kůží a montážních klíčů. Strojních investic bylo nakoupeno za Kčs 606 000. V podniku je zaměstnáno 448 pracovníků.

Družstvo Trud s počtem 259 pracovníků překročilo plán výkonů o 772 000 Kčs, hrubý důchod o 481 000 Kčs. Nebyl splněn plán na úseku poskytování služeb obyvatelstvu a to o značnou částku 1 229 000,- Kčs.

Také ostatní závody jako Slovácké konzervárny, Vinařské závody, Benzina, Štěrkopísek, Cihelna dosáhly dobrých výsledků, ale neuznaly za vhodné s výsledky se pochlubit, aby mohly být podchyceny i v městské kronice.

Všechny zemědělské závody v katastru města obhospodařovaly v roce 1967 1 496 ha zemědělské půdy, z toho 1 013 ha orné půdy, 114 ha vinic, 15 ha ovocných sadů, 346 ha luk a 8 ha pastvin. Závody socialistického sektoru včetně záhumenek JZD obhospodařovaly 1 237 ha zemědělské půdy a zbytek 259 ha připadalo na soukromě hospodařící zemědělce a drobné držitele půdy.

Jednotné zemědělské družstvo obhospodařovalo 812 ha zemědělské půdy a dosáhlo dobrých hospodářských výsledků. Obiloviny mělo zaseto na 336 ha, luštěniny na 5 ha, brambory na 11 ha, krmné okopaniny na 7 ha, technickou cukrovku na 27 ha, pícniny na orné půdě na 222 ha a zeleninu na 24 ha. Ku konci roku mělo družstvo ustájeno 589 kusů dobytka, z toho 216 krav, 316 vepřů z toho 42 prasnic, 8 685 ks drůbeže z toho 3 866 nosnic a 17 koní.

Masa odevzdalo družstvo 1 384 g, mléka 350 631 l a vajec 501 929 ks. Vcelku se s nákupními úkoly vyrovnalo až na dodávku vajec, kde zůstalo dlužno 230 000 kusů v důsledku nedodržení plánovaného zástavu nosnic.

Finanční hospodaření skončilo ziskem Kčs 925 000. V rámci investiční výstavby byla dokončena stavba odchovny mladého dobytka, provedena rekonstrukce haly na drůbež, provedena nadstavba kanceláří v Olšovci, dokončena stavba 4 bytových jednotek naproti kasáren a provedena výstavba 7,5 ha vinic.

Soukromě hospodařilo v roce 1967 ještě 6 zemědělců, kteří se s dodávkovými úkoly, které jim byly stanoveny, vyrovnali.

Zdravotnictví

O zdraví lidu se stará obvodní zdravotní středisko 1. pro občany ze Bzence a obvod 2. pro občany z okolních spadových obcí a zubní středisko pro všechny občany.

V roce 1967 bylo ve zdravotním středisku – obvod 1. ošetřeno 17 010 pacientů, provedena prohlídka na školách u 19-ti žáků, návštěv u nemocných uskutečněno 1 101. Dárců krve bylo získáno 58.

Se zdravotní službou souvisí provoz lékárny, kde tato honorovala 35 720 receptů a 150 žádanek. Celkový peněžní obrat činil 651 000 Kčs, z toho nákup léčiv za hotové 231 000 Kčs, fakturace podnikům za 44 000 Kčs a za recepty a žádanky OÚNZ 376 000 Kčs. Střediska jsou stále umístěna v nevyhovujících prostorách vedle budovy MěstNV a uvažuje se o jejich přestavbě.

Různé příhody

Začátkem května vzali si dobrovolně život Zdeněk Jurečka a jeho matka Františka, kteří se oba oběsili. Koncem června byl vytažen z řeky Moravy utopený student Bronislav Miko z Velké nad Veličkou.

V srpnu byla nalezena v transformátoru v Olšovské ulici mrtvola sebevraha Jana Poštolky ze Syrovína.

Koncem listopadu došlo k tragické nehodě na Náměstí, když pod kola nákladního auta vběhl žák ZŠ Otto Osyčka a byl na místě usmrcen.

Pohyb obyvatelstva

K 1. 1. 1967 stav trvale přihlášených osob 4 088. Během roku se přistěhovalo 147 osob a odstěhovalo se 145. Narodilo se 36 dětí a zemřelo 50 občanů, takže k 31. 12. 1967 klesl počet obyvatelstva o 12 na 4 076. Hlavní příčiny stálého poklesu obyvatel spatřuje se v tom, že není možno zajistit dostatečnou bytovou výstavbu. Místní závody podnikovou výstavbu od svých ředitelství nedostávají, se státní výstavbou se ve Bzenci nepočítá a družstevně bylo postaveno 12 bytů. Individuální výstavba je ze strany MěstNV všemožně podporována, ale naráží se na těžkosti při zajišťování stavebních míst a to jak od majitelů pozemků určených k zástavbě, tak i u nadřízených orgánů. Také porodnost v roce 1967 klesla téměř o 50 %.

Téměř na 500 občanů vyjíždí denně za zaměstnáním mimo Bzenec a naopak stejný počet přijíždí do zaměstnání do Bzence. Stravování pracujících je zajištěno jednak v některých závodech v závodních jídelnách a pro menší podniky Jednotou, lsd, v jejich pohostinstvích. Jednota vydává též obědy pro důchodce.

Cestovní ruch v našem městě je poměrně malý, turisté se zastavují jen příležitostně při průjezdu městem. Naopak z našeho města jsou organizovány zájezdy a výlety a to hlavně Svazem ovocnářů a zahrádkářů i některých dalších společenských organizací.

Život našeho města v uplynulém roce byl vcelku klidný, k nějakým živelným pohromám, větším požárům, neštěstím apod. nedošlo.

Byl vykonán zase kus prospěšné práce pro naše město a poděkování patří všem, kdož se na dobrých výsledcích podíleli s přáním, aby i další rok byl ještě úspěšnější a příznivější.