1966

Žijeme na počátku atomového věku, zraky všech lidí se upírají ke hvězdám a k měsíci, astrálním prostorem plují družice sovětské i americké, věda slaví triumfy na všech úsecích – astronomie, lékařství, fyzika, chemie atd. – ale dosud se nepodařilo podat lidstvu lék, který by je přivedl k poznání, že jen tvořivá práce je údělem lidstva, že války jsou akce jen slabé skupiny lidí, kteří by ani do našeho století nepatřili. Bohužel, dovedou prosadit své záměry, dovedou vyprovokovat pod různými záměry války. Zatímco my žijeme v míru a v budování, jsou na naší malé planetě války, hrozné války, v nichž se zkoušejí na lidských terčích a na plodech jejich práce účinky nejmodernější válečné techniky. Mám na mysli Vietnam. Na podzim projížděly naší osadou kolony aut, jejichž cílem byly střední Čechy, kde se konaly velké manévry armád Varšavského paktu – ale jejich cílem nebyl nácvik agrese, ale obrany před těmi, kdo by chtěli snad nás napadnout. Říkám, že žijeme v míru a budování. Všichni občané mají své zaměstnání. Pojem nezaměstnanosti je už lexikální. V mnohých domech jsou 3 až 4 příjmy. Domácnost je vybavena všemi moderními doplňky. Žena, která by nebyla někde zaměstnána, je velmi řídkým zjevem. Vzácné jsou babičky a starší ženy. Jim svěřují, respektive si je najímají, aby pečovaly o malé děti, než tyto od tří let budou přijaty do mateřské školy. Je-li někde nespokojenost, je to jen pro dnes velkou náročnost jednotlivců, která ovšem není zdravá. Projevuje se hlavně u mladých lidí, kteří nepoznali bídu, kteří nemají starost o zítřek. Jejich příjmy jim umožňují vysoké životní niveau, bohužel berou vše jako samozřejmost, jako jedinou starost státu.

Pokud se týká letošního počasí, mělo celkem normální průběh. S výkyvy jeho v době žní a podzimní sklizně nebyly téměř žádné potíže. Hrozny odkvetly dobře, ale ty vinohrady, co byly loni silně napadeny pernosporou, měly dřevo révy nedozrálé a ukázaly velmi malou úrodu. Naproti tomu loni řádně ošetřené vinohrady daly velmi bohatou úrodu, v mnohých případech až rekordní. Bzenčané, ale hlavně JZD, přecházejí od dosavadního řezu k polovysokému vedení révy. Vyžaduje si dosti vysoké investice, ale vyplatí se. Letos byla také ohromná úroda meruněk a švestek. Cena za 1 kg meruněk 3 – 4 – 5 Kčs podle kvality. A v zimě palírna v Těmicích jen hučela. Pálila se slivovice až do konce ledna. A i meruňkovice bylo dost. Dokonce byly sníženy poplatky za pálení slivovice, tož pálil kdekdo.

Kulturní dům

Dne 18. 6. 1966 byl otevřen kulturní dům. Stavba byla provedena v akci Z, to je ve svépomoci. Rovněž projekt a rozpočet byly provedeny ve svépomoci. Vypracoval je kolektiv odborníků pod vedením Ing. Františka Vozáka, který se staral o stavbu po celou dobu a který ji věnoval mnoho svého volného času a svých vědomostí. Dále je nutno jmenovat Ing. arch. Fibingera, stavitele Mil. Holomka, Frant. Kozinu a Jos. Ryzáka, dále Pavla Goliáše, který vypracoval projekt ústředního topení. Hodnota těchto prací vykonaných zdarma nebo jen za nepatrnou odměnu činí asi 100 000 Kčs. Se stavbou bylo započato na podzim roku 1958, kdy byly vykopány a vybetonovány základy. Po celou dobu stavby byly veliké potíže se zajišťováním stavebního materiálu, odborných sil a později i brigádníků. Stavba se táhla příliš dlouho a občanům se stálé brigády na kulturním domě omrzely.

Potíže byly ovšem i se získáváním finančních prostředků, poněvadž pro náročnost stavby nebylo možno docílit poměru 80 : 20, to je 20 % hodnoty zdarma nebo z vlastních prostředků. Národní podnik Jihomoravská Fruta věnoval z fondu kulturních a sociálních potřeb 50 000 Kčs, místní osvětová beseda z výnosů vinařských slavností 20 000 Kčs.

Hodnota díla podle rozpočtu činí 3 487 000 Kčs, na finančních prostředcích od státu a okresního národního výboru v Hodoníně 2 852 000 Kčs. Bylo odpracováno 39 073 brigádnických hodin zdarma.

Stavba kulturního domu zabrzdila další úpravu města, poněvadž odčerpávala všechny finanční prostředky. Byla předmětem časté kritiky orgánů ONV, které vyčítaly, že po stránce vybavení je kulturní dům příliš náročný. Všechny překážky však byly překonány a tak dne 18. června bylo předáno veřejnosti opravdu velké a pěkné dílo.

Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda ONV Třešňák, předseda komise pro školství a kulturu ONV soudruh Čermák, zástupci závodů a škol a všichni ti, kteří se o stavbu nejvíce zasloužili.

Na zahájení účinkoval koncert filharmonie pracujících z Gottwaldova se sólisty z Národního divadla v Praze Libuší Domanínskou a Beno Blachutem. Sál o 602 místech byl zcela zaplněn a obecenstvo bylo spokojeno s programem a nadšeno vnitřním vybavením domu.

Kulturní dům byl předán Městskému klubu pracujících, který byl ustaven ze zástupců všech místních závodů, které budou na provoz přispívat. Garantem tohoto klubu je Městský národní výbor. V kulturním domě je umístěno širokoúhlé kino, knihovna, hudební škola a schůzovací místnost. Uvažuje se i o zřízení kavárny ve foyeru 1. poschodí. Kulturní dům byl předán bez vnitřního zařízení, pouze sál byl vybaven 602 křesly. Vybavení dalších místností je již starostí Městského klubu pracujících. Jsou při něm ustaveny tyto komise:

Organizačně kulturní – předseda Stanislav Otépka;

Hospodářsko finanční – předseda Prachman Lubomír;

Mladých – předseda Jan Bezchleb.

V zimním období byl při klubu uspořádán kurz šití – 30 účastnic, kurz němčiny – 20 účastníků, kurz společenského tance a chování – 40 párů. Kromě toho bylo uskutečněno několik přednášek. Slovácké divadlo sehrálo 2 představení: Sluha dvou pánů a Ženitba, ochotníci sehráli hru „Radostná událost“. 3. 12. zde byla estráda z Brna s orchestrem M. Foreta a se zpěváky. Na kulturní dům se přestěhoval i Slovácký krúžek, jedna místnost byla pronajata Svazarmu, poněvadž dům, kde měl Svazarm svou klubovnu, zakoupila místní organizace zahrádkářů a ovocnářů. Z prostředků klubu bylo do konce roku zakoupeno 130 židlí a 30 stolů. Od odboru obchodu obdržel klub povolení k bufetovému prodeji, bufet je vybaven jen provizorně.

TJ. Slovan – činnost jednotlivých oddílů

Často se mluví, že činnost tělovýchovná upadá. V minulých letech totiž fungovaly jednotlivé oddíly – základní tělesná výchova, fotbal, šach atd. – jako samostatné kluby, dnes jsou však tyto oddíly sdruženy v TJ. Slovan. Je jisté, že základní tělesnou výchovu pěstují hlavně žáci a žačky, poněvadž jsou organizováni hlavně vlivem školy a jim cvičitele dělají učitelé a učitelky. Podám zde souhrnný odraz celkové činnosti:

  1. Základní tělesná výchova: Náčelník Bř. Kumpán.
    Žáci cvičí v pondělí, žákyně ve čtvrtek, dorostenci dosud necvičí, dorostenky ve čtvrtek, muži necvičí a ženy cvičí ve čtvrtek.
  2. Oddíl odbíjené, který vede soudruh K. Haindl, pracuje zatím dosti nepravidelně a neorganizovaně.
  3. Šachy: vedoucí soudruh Ant. Daněček. Oddíl má 18 členů a je zařazen do okresního přeboru. Aby byl podchycen zájem mládeže, bude nutno uspořádat propagační turnaje pro žáky a dorost.
  4. Stolní tenis: vedoucí a trenér soudruh Zdeněk Navrátil. Oddíl má 31 členů. V mistrovských soutěžích hrají muži okresní přebor, ženy krajskou soutěž. Muži sehráli letos 4 utkání a čtyřikrát zvítězili, ženy sehráli 5 utkání, ale zvítězily jen jednou. Poněvadž v tomto oddíle jsou jen mladí lidé, je předpoklad, že činnost oddílu bude se stále zlepšovat.
  5. Oddíl kopané: předseda Josef Daněček, trenér I. mužstva Karel Lejsal, II. mužstva soudruh Mačala. Letošní sezonu ukončil oddíl 7. listopadu přátelským zápasem s Duklou Hodonín 2 : 2. Po podzimní polovině soutěže se umístila jednotlivá družstva takto: žáci jsou na 3. místě okresního přeboru, u dorostu nebyla vydána tabulka, II. mužstvo je na pátém místě ve 4. třídě skupiny C, I. mužstvo je na 4. místě okresního přeboru. Zimní příprava bude zahájena od 1. ledna, a to dvakrát týdně v tělocvičně. Ve středu bude speciální příprava a v pátek společné cvičení se ZTV.
  6. Lední hokej – vedoucí ing. Milan Novoměstský. Pro naprostý nedostatek finančních prostředků nemohlo v tomto roce družstvo hrát v mistrovské soutěži. Pokud dovolí počasí, budou hrána jenom přátelská utkání. Kluziště je tak vyhrazeno pro školní mládež, aby měla kde bruslit. Úprava kluziště si vyžádá však každým rokem hodně dobrovolné práce, protože jeho zařízení bývá skupinou místních vandalů zničeno: kabiny byly vypáčeny, vnitřní zařízení zdemolováno, kamna rozbita, uřezány a zcizeny tlačné vypínače apod.

Z celkové zprávy vyplývá, že z těchto 6 oddílů vykazují poměrně dobrou činnost pouze dva – kopaná a stolní tenis. Nemalou vinu na tomto stavu měla i krize v hlavním výboru TJ., kde z celkového počtu asi 25 zvolených funkcionářů pracovala jen část a někteří se do schůzí výboru od výroční konference vůbec nedostavili. Krize vyvrcholila demisí předsedy soudruha Oldřicha Kučery. Z podnětu MěNV se 17. 11 a 23. 11 konaly mimořádné schůze výboru, jichž se zúčastnil (17. 11.) předseda MěNV soudruh Němeček a 23. 11 tajemník OVČSTV soudruh Nikl. Vedením TJ. byl pověřen soudruh Vojtěch Michálek. Pokladníkem byl ustanoven soudruh Tobola a matrikářem soudruh B. Mareček. Jsou předpoklady, že činnost TJ. se tímto zásahem ozdraví, zvláště bude-li se nový výbor skládat pouze ze členů, kteří chtějí pro sport v našem městě pracovat. Oživme sportovní činnost, umlkne, nebo se zmírní život mládeže v hospodách. Nekritizujme jen mládež, ale veďme ji ke správnému životu.

Zemědělství

V Bzenci jsou tyto podniky zemědělské: Jednotné zemědělské družstvo, školní statek Háj a zbytek samostatně hospodařících rolníků, z nichž jsou 4 nad 2 ha, 3 rolníci pod 2 ha.

Samostatně hospodařící rolníci nad 2 ha jsou:
Kučera Stanislav, čp. 226; Uličný Horymír, čp. 278; Goliáš Jindřich, čp. 313; Goliáš František, čp. 694.

Pod 2 ha:
Opravil Ludvík, čp. 905; Novák Josef, čp. 1067 a Kaštalán Bedřich, čp. 205.

Stav půdy v katastru Bzenec v hektarech:

Závod: Zemědělská půda Z toho:
orná půda vinice zahrady sady louky
JZD 814 573 8,75 0,21 0 232
Záhumenkáři 75 50 10,37 13,15 1,29 0,57
Rolníci nad 2 ha 21 16 0,3 0,44 0 3,75
Rolníci do 2 ha 4,54 2,7 0,26 0,43 0 1,15
Školní statek 286 197 16,81 40,68 1,97 64,25
Celkem 1200,54 838,7 36,49 54,91 3,26 301,72

JZD a ostatní závody mají letos dodat 1 640 q masa, 534 900 l mléka, 547 466 vajec, z toho samostatně hospodařící rolníci: 34,60 q masa, 10 050 l mléka a 9 566 vajec, školní statek 285 q masa, 145 000 l mléka a 50 000 vajec.

Hospodaření MěNV

Uvedu zde v hrubých rysech hospodaření MěNV.

Příjmy:

Odvod komunálních služeb 137 000 Kčs.
Daň z příjmu obyvatel 4 000 Kčs.
Daň zemědělská 100 000 Kčs.
Daň domovní 138 000 Kčs.
Správní poplatky 13 000 Kčs.
Poplatek z bytů 3 000 Kčs.
Stravné ve školní jídelně 150 000 Kčs.
Kino 180 000 Kčs.
Ostatní příjmy na škole 3 000 Kčs.
Vnitřní správa 50 000 Kčs.
Místní hospodářství 23 000 Kčs.
Příjmy z fondu rezerv 129 000 Kčs.

Vlastní příjmy MěNV 928 000 Kčs.
Dotace ONV 448 100 Kčs.
Převody z fondu rezerv 316 000 Kčs.

Celkem 1 694 000 Kčs.

 

Výdaje:

Vodní hospodářství 4 000 Kčs.
Komunikace 26 800 Kčs.
Požárníci 1 000 Kčs.
Sbor pro občanské záležitosti 3 500 Kčs.
Příděl KS 73 100 Kčs.
Domovní správa 633 000 Kčs.
Koupaliště 11 500 Kčs.
Čištění města 30 400 Kčs.
Sady 48 700 Kčs.
Veřejné osvětlení 20 000 Kčs.
Mateřské školy 25 000 Kčs.
Základní devítiletá škola 123 000 Kčs.
Školní potřeby pro žáky 19 000 Kčs.
Školní jídelny 187 000 Kčs.
Hudební škola 8 000 Kčs.
Osvětová zařízení 30 000 Kčs.
Rozhlas 5 000 Kčs.
Kino 120 000 Kčs.
Správa NV 28 000 Kčs.
Sociální péče 45 000 Kčs.
Z fondu rezerv – kulturní dům 194 000 Kčs.
Z fondu rezerv – KS 57 000 Kčs.

Celkem 1 694 000 Kčs.

Obchodní komise

A nyní přikročím k jednotlivým úsekům vnitřního života Bzenčanů, nad čímž dozírají jednotlivé komise národního výboru. Vezměme si třeba obchodní komisi: Tuto komisi tvoří až na 1 muže 7 žen. A tato komise, lépe tyto ženy, musí řešit někdy velmi těžké problémy, poněvadž jak je známo, všem lidem nelze vyhovět. Začalo to hned na počátku roku stížností na nedostatek brambor, zaviněný slabou úrodou v roce 1965. A ženy to zajistily. Pak přišla stížnost na kvalitu chleba a pečiva. Pečivo je z provozovny ve Strážnici (ve Bzenci se už nepeče), chléb z pekárny z Hodonína. Celá tato záležitost byla projednána v plénu ONV s ředitelstvím pekáren. A zlepšení nastalo. Obyvatelé Baráků si přáli, aby v prodejně v Barácích bylo podáváno i mléko. I to se uskutečnilo. Na tuto komisi se obrací pořadatelé vinařských slavností i výbor pro oslavy 1. máje, aby bylo zajištěno dobré zásobení těchto slavností. A na vše těmto ženám zbývá čas, ačkoli jsou zaměstnány a mají děti. Během roku nastalo určité zhoršení v zásobování průmyslovým zbožím (drogerie, domácí potřeby, obuv atd.) snad v důsledku nového očekávaného způsobu hospodaření v roce 1967, kdy některé podniky nezásobovaly obchody, poněvadž počítají s novou úpravou cen. Jako v letech minulých dohlížela komise, aby byly prodejny čisté, aby měly upravené výkladní skříně, aby prodavačky ochotně obsluhovaly zákazníky apod. Situace v zásobování je celkem dobrá, zboží je dostatek, jen náročnost zákazníků stoupá – roste blahobyt – a s ní se musí průmysl i obchod vyrovnávat a zvyšovat kvalitu zboží. Pokrok jde nezadržitelně ve všech odvětvích.

Sbor pro občanské záležitosti

A když jsme už u těch žen, podívejme se na jejich práci ve sboru pro občanské záležitosti. Tato instituce se už plně vžila a její práce je všemi velmi kladně hodnocena. Vezměme třeba svatby. Svatební síň je na naše poměry reprezentační a ovzduší v něm při svatbách, kdy zní melodie houslí a harmonie, někdy i sborový zpěv, zanechá jistě trvalý dojem v paměti mladých párů, které vstupují na společnou cestu životní. Civilní sňatky se už plně vžily, jak patrno z tohoto přehledu: svatebních obřadů bylo letos 25, z toho v kostele opakováno 9.

Rovněž vítání do života se stalo nepostradatelnou oslavou matek a novorozeňátek. Do řad bzeneckých občanů přibylo letos 44. V myslích starých občanů zůstane trvale pozornost sboru, když je na ně vzpomenuto o jejich zlatých svatbách – letos byly dvě – nebo když členové sboru navštíví občany starší 80 let a těch bylo letos navštíveno 24. Pěkným aktem bývá vydávání občanských legitimací nastávajícím občanům naší vlasti, kdy se jim připomenou budoucí povinnosti – píle, čestnost, slušné chování, úcta k rodičům a láska k vlasti. Letos bylo vydáno 55 nových občanských legitimací. Nejtěžší úkol připadá členům sboru při pohřbech. Loučí se s nimi buď místním rozhlasem – 32 krát, nebo u domu smutku – 1 případ – nebo na hřbitově – 7 případů. Letos zemřelo 52 občanů. Při této příležitosti je nutno se zmínit, že letos v červnu zemřel lékař Dr. Antonín Macháček, rodák z Přívozu. Byl to výborný lékař – praktik a byl u všech občanů města i okolí velmi oblíbený. Jeho ochota jít k pacientovi kdykoli na požádání byla někdy až nepochopitelná a pramenila z jeho chápání povinností lékaře. A i jeho pohřeb svědčil o jeho oblíbenosti. Přijeli lidé zvláštními autobusy z celého okolí. A každý litoval, že už není mezi námi náš pan doktor Macháček. Na hřbitově se s ním rozloučil narychlo sestavený pěvecký sbor mužů.

Chtěl bych podotknout, že vystoupení tohoto sboru ukázalo, co by se dalo všechno v Bzenci dělat. Jen odhodit nezdravou pohodlnost a pracovat pro veřejnost. To přináší svěžest a radost, život je plnější.

Komise pro ochranu veřejného pořádku

A zase tu máme jednu komisi, na jejíž činnost se podíváme: To už tak bývá, že když je hodně peněz, tož se „hújá“. Dnes si vydělává mládež přes 18 let průměrně 1 500 Kčs, někteří i více. Pokud neřídí tuto mládež rozvážní rodiče, dochází někdy k určitému vyšinutí – rušení nočního klidu po požití alkoholu. Letos projednávala komise 53 oznámení. V 7 případech neuložila komise žádné opatření, v 18 případech vysloveno napomenutí, ve 12 uloženy pokuty ve výši 1650 Kčs, ve 2 došlo mezi stranami k smíru, v 5 případech postoupeno jednání jiným orgánům a 9 případů se dosud projednává. Mnohé výstřelky mladých by byly dávno odstraněny, kdyby na výchově mladých občanů se podíleli občané starší, kdyby jenom nekritizovali, ale sami pomohli nesmlouvavě k nápravě. Co pomůže mluvit na schůzích o nutné nápravě, když vedoucí pohostinství podá mladým nadměrné množství alkoholu, aniž je on za to potrestán, nebo když Veřejná bezpečnost jen domluví, že ruší noční klid, když netrestá nedodržování uzavírací hodiny. Snad už jsou jen výjimky, když mladý muž nemá nějaké motorové vozidlo. V důsledku stále se zvyšující frekvence na silnicích byly znovu rozmístěny v obci dopravní značky, některé opraveny. Je zajímavé pozorovat práci orgánů veřejné bezpečnosti, jak důmyslně stopují rychlost motorových vozidel, které projíždějí městem a jak po několika stech metrech je za nedovolenou rychlost trestají.

Bytová komise

Hlavu ve smutku má tato komise. Bzenec nedostane povolení ke stavbě nových bytových jednotek, pokud nebude dostavěn kulturní dům. Letos se konečně tento verdikt ONV v Hodoníně může škrtnout. Mladých manželských párů přibývá, ale v Bzenci se nestaví. Nároky mladých lidí na kulturu bydlení se zvyšují. Nechtějí bydlet pod jednou střechou se svými rodiči, jak tomu bývalo v minulosti. Bytová komise stojí před neřešitelným úkolem, má-li ve svém pořadníku 44 uchazečů o byt, ale může vyhovět prozatím jen v 6 případech, až bude dán do provozu nový dvoupatrový dům na náměstí na místě bývalého obchodu pana Antonína Hanka č. 808, což se stane v únoru 1967. V příštím roce bude započato se stavbou 12 bytových jednotek na místě stájí na faře a 4 bytových jednotek u kasáren. Velká potíž je, kam garážovat auta. I tento ožehavý problém musí komise vyřešit, poněvadž aut osobních stále přibývá a bude nutno vyhlédnout místo, kde budou postaveny jen garáže. O náročnosti dnešních lidí jsem už mluvil. Nepodařilo se mě zjistit, kolik peněz si vypůjčili občané na doplňkové a účelové půjčky. Vím jen tolik, že na podzim byly v Bzenci a okolí vyprodány téměř všechny televizory, pračky a ždímačky v obchodních domech a prodejny nábytku zely stále prázdnotou. Lidé si vydělávají a měsíční splátka 100 – 150 Kčs ani nepocítí. A právě tyto půjčky zaplňují domovy komfortem, o němž se starším generacím ani nezdálo.

Zemědělská komise

Každá komise má své specifické problémy. Tato komise měla kupříkladu zjistit, jaké jsou průměrné výnosy z aru vinic, což mělo být také podkladem pro výpočet zemědělské daně. Bzenecký vinař má ve zvyku říkat na veřejnosti, že jeho úroda hroznů je tentokráte slabá. O jednom Baráčanovi je známé, že každým rokem tvrdí, že mu pernospora zničila vinohrad na 105 %. Ale potom vozí domů plné trečáfky.

Zdravotní a sociální komise

V Bzenci působí dva praktičtí lékaři – Dr. Jan Pavliska a Dr. Žarošský, dojíždí dětský a ženský lékař, je zde poradna pro matky, zařízená dětská a zubní ambulance. V noci jsme přepojeni na pobočku okresního ústavu národního zdraví ve Veselí, která vysílá lékaře, který tam má noční službu. Je stálé spojení autobusové s Kyjovem, kde je okresní nemocnice pro naše město. Ve Veselí je poliklinika (oddělení oční, kožní, vnitřní a dětské). O zdraví občanů je tedy postaráno, je to přímo chlouba našeho státu. Místní lékárna je nově upravená. Kromě normální práce konají lékaři dohled na hygienu v JZD, kde to stále pokulhává za vybaveností v továrnách. Lékařům pomáhá dobrovolný sbor sester ČSČK, který má dobře vybavenou klubovnu. Činnost této organizace je patrna při všech větších akcích. Letos získali 60 dobrovolných dárců krve.

Ruku v ruce se zdravotnictvím jde řešení otázky sociální. Snad dosud není vyřešena výše důchodů členů JZD, tady se stále poukazuje na nepoměr mezi důchodem třeba dělníků v průmyslu a v zemědělství.

Přestárlým občanům jsou poskytovány stále příspěvky na stravování. Jedná se ovšem o lidi s nižším důchodem. Zde nastala určitá změna vzhledem k alimentační povinnosti dětí k rodičům. A právem. Ne nadarmo se říká, že rodiče dovedou vyživit i 10 dětí, ale 10 dětí stěží kdy vyživilo 2 staré rodiče. Ale i tak bylo vyčerpáno letos 36 075,45 Kčs na tyto sociální případy, 21 osobám byly dány jednorázové sociální výpomoci ve výši 2 811,40 Kčs na úhradu výdajů za uhlí, potraviny, prádlo, dále 5 osobám částka 4 500 Kčs (jsou to osoby, které pro nemoc se nemohou stravovat v závodní jídelně) a dále osobám postiženým tuberkulózou částka 7 800 Kčs.

Doprava

Chce-li si dnes člověk zajet do Kyjova, Veselí, Strážnice nebo do okolních vesnic, má k dispozici autobusy. V městě jsou 4 zastávky. Směrem na Těmice je denně 9 spojení. A k tomu je výhodné spojení vlakem. Je to veliká výhoda pro dělníky, kteří z práce jdou hned do svých autobusů za velmi laciných poplatků (týdenní lístek Bzenec – Žeravice je za 7 Kčs). A v autobusech, je-li mizerné počasí, ti starší vzpomínají, jak za svého mládí šlapali pěšky do Bzence nebo do Písku, kolik je to stálo námahy. Autobusy umožnily zkrácení doby, kterou museli ztratit docházením do zaměstnání, a prodloužení osobního volna. Dnes už i děti z Olšovce používají autobusů k docházce školní. V městě je i sanitní auto, takže je okamžité spojení s nemocnicí kyjovskou.

To vše se bere jako samozřejmost a jakákoli vybočení z pravidelnosti, jako nepředvídané zpoždění, je hned podrobováno ostré kritice, jako by se vše všude muselo podrobit osobní potřebě jednotlivců. To už je mnohdy náročnost až nemístná.

Muzeum

Jednu osobní stížnost jsem si nechal až na konec zápisu. Nemohu ji nechat bez povšimnutí. Jedná se o místní muzeum. V roce 1939 jsem jej pomáhal budovat s několika nadšenci, kteří měli eminentní zájem o staré památky a o historii. Uvádím zde bývalého ředitele školy Ctibora Šťastného a natěrače Františka Bezchleba. V kolika budovách už bylo muzeum uloženo! Psal-li jsem, že je „konečně“ definitivně uloženo zásluhou ředitele okresního muzea v Hodoníně soudruha Dvořáčka v přízemním sále bývalého hotelu Skála, netušil jsem, že je to zase jenom provizorium. Místnosti se ukázaly vlhké, zdi nejsou vůbec izolovány, parkety se bortí. Kromě toho došel požadavek Okresního průmyslového podniku, který má v této budově už své kanceláře, na rozšíření prostoru pro ně a tak jim muselo ustoupit muzeum a hudební škola. Pro muzeum byly prý upraveny místnosti v bývalé zámečnické dílně pana Absolona na Horním náměstí a s přestěhováním sbírek se započne na jaře 1967. A tak tato kulturní instituce dělá v obci věčného bludného Holanďana. Trpí tím stav sbírek. Nemám odvahu se tam jít podívat. Působím už 4 roky jako ředitel devítileté školy v Žeravicích. Nemám takový živý kontakt se Bzencem, přece se však těším z jeho úspěchů, mrzí mne jakékoli neúspěchy. A otázka muzea zvlášť!