1963

Počasí

Na letošní zimu budeme ještě dlouho vzpomínat. Přihlásila se velmi brzy a ti, kteří prorokovali, že zase budou vánoce na blátě, se tentokráte přepočítali. Vždyť teploty v lednu a únoru klesly pod -20 ⁰C, a to nejen u nás, ale tuhá zima zachvátila celou Evropu. V důsledku velkých mrazů a vánic vázla silniční a železniční doprava, pro nedostatek elektrického proudu byly upraveny v závodech pracovní doby. Zima panovala až do konce března. Ale jak rychle přišla, tak ponenáhlu odešla, takže mylné byly zase obavy, že z množství sněhu nastanou zátopy. Jen níže položené žleby byly zatopeny, ale jinak následků nebylo. Ani naše vinohrady neutrpěly žádných zvláštních škod. Hladem pomrzlo mnoho ptactva, zvláště kosů. Jaro přišlo tedy opožděně a s deštěm. V dubnu se však konečně vyčasilo a jarní práce byly provedeny celkem včas. Celý květen byl deštivý a teplý – pohoda pro úrodu. Červen posloužil stálým počasím sklizni jetele a sena. Žně započaly normálně a i úroda byla normální.

Nadměrná byla letos úroda peckovin – meruněk a švestek. Meruňky byly plody přímo olepeny, proto byly drobnější. Pálilo se hodně slivovice, hlavně v palírně v Těmicích. I úroda hroznů byla velmi dobrá a hrozny celkem dobře vyzrály.

Bohužel, že naši družstevníci nevyužili plně tohoto dobrého ročního počasí ke včasné sklizni sena, což má pro ně velký význam. Co nesklidíš v létě, v zimě už nedohoníš a stále platí přísloví: Zima se tě zeptá, cos dělal v létě. O tom píši v několika poznámkách v kapitole o JZD.

Ze světových událostí nutno vzpomenout triumfu sovětských astronautů, hlavně první astronautky Valentiny Tereškovové a astronauta Byhovského, o čemž se debatovalo ještě dlouho. Vážné debaty byly i o uzávěrech XII. sjezdu KSČ, na němž byly hlavně řešeny problémy, jak odstranit nedostatky v plánování v průmyslu a v zemědělství.

Rozpočet MNV 1962

To je ta hlavní míza hospodářského a kulturního života. Ale bez účasti lidu ani ta není rozhodující, bez snažení každého z nás pracovat na daném úkolu co nejlépe, nedosáhneme plánovaných cílů. Sestavit plán je dosti pracné, ale plnit jej je těžší, zodpovědnější, a to ještě neproniklo do žil našich občanů. U akce Z – stavba kulturního domu –  byla rozpočtová částka, která v průběhu roku byla snížena z 300 000 Kčs na 199 000 Kčs, čerpána pouze na 70 %, to je na 144 000 Kčs. V roce 1962 hodnota vytvořeného díla činila 187 775 Kčs, na stavbě bylo odpracováno zdarma 2 744 brigádnických hodin. Od počátku stavby do počátku roku 1963 činí hodnota díla včetně materiálových zásob 704 973 Kčs, náklady 644 178 Kčs.

Rozpočtová částka na komunikace, která byla ve 4. čtvrtletí 1962 posílená částkou o 100 000 Kčs, byla celá věnována na odstranění škod způsobených povodněmi, to je na odklízení zeminy z ulic města, na prohloubení zanesených příkopů a na opravu dlažby na Horním náměstí, u Templu a v Olšovci.

Na sociální zabezpečení, převážně na stravování důchodců, byla vydána částka 37 000 Kčs (Tedy pryč, už jako v dávnověku, jsou doby, kdy se na chudobné vybíralo po domech, nebo kdy dostávali různé ty –enky).

Závodní jídelnu převzal MNV 1. 1. 1962 do své správy. Za rok 1962 bylo tam vydáno 79 375 obědů, tržba činila 309 562, 50 Kčs. Závodní jídelna vykazuje zisk 9 155,14 Kčs, poněvadž příplatek podniků na provoz jídelny byl 23 872,50 Kčs. Je však nedostatečně vybavena mechanizačním zařízením, které nelze prozatím opatřit s omezením nákupu investic.

Domovní správa pečuje o 33 domy se 145 bytovými jednotkami. Tržby z nájemného činily 107 000 Kčs, na údržbu bylo vydáno 94 000 Kčs, náklady správní režie byly 28 000 Kčs. Do socialistické péče bylo převzato 19 domů. Domovní správa pečuje o svěřené domy správně a za čtvrté čtvrtletí roku 1962 byla vyhodnocena jako nejlepší v našem okrese.

Některé příjmy a vydání 1962:

Příjmy: 1 113 000 Kčs

Daně, dávky, poplatky: 485 000 Kčs – zemědělci JZD 189 000 Kčs, jednotně hospodařící rolníci 102 000 Kčs.

Domovní daň: 150 000 Kčs.

Tržba z kina: 166 000 Kčs.

Stravné ZDŠ: 127 000 Kčs.

 

Vydání:  1 134 000 Kčs

Akce Z: 144 000 Kčs.

Komunikace: 140 000 Kčs.

Školství a kultura: 468 000 Kčs.

 

U školství a kultury uvedu podrobněji jednotlivé výdaje:

 

Na mateřskou školu v Bzenci: 26 300 Kčs.

Na mateřskou školu v Kolonii: 10 000 Kčs.

Na základní devítiletou školu: 73 000 Kčs.

Na lidovou školu umění: 3 000 Kčs.

Na jídelnu ZDŠ: 136 000 Kčs.

Na jídelnu mateřských škol: 75 000 Kčs.

Na učebnice a školní pomůcky: 30 000 Kčs.

Na kino 109 000 Kčs.

Na sociální zabezpečení: 37 000 Kčs.

 

O částku 30 000 Kčs, jakož i o vydání za obědy se zvyšuje životní úroveň našich občanů. Vždyť u rodin s více dětmi je to dosti značná položka zvláště na začátku školního roku, co musili dříve zaplatit rodiče dětem, než je vybavili do školy. Tedy už odpadly ty bývalé knihovny chudých a všem dětem je dáváno ze stejného stožku učebnic a sešitů. A život dětí v našich mateřských školách je splněná pohádka našich babiček.

Školy

U základní devítileté školy se trochu zastavíme. Víme, že mají, co potřebují. Mnohé děti si toho neváží, snad to nechápou plně ani rodiče. Děti zaměstnaných rodičů jsou nebo mohou být po vyučování v Družině mládeže nebo v Klubu pod dozorem vychovatelek. Mnohdy však tato zařízení zejí prázdnotou. V 1. pololetí 1963 z 650 žáků prospělo 95,4% žáků, neprospělo tedy 30 žáků. Chování žáků se dík zásahu MNV, kde byly za přítomnosti rodičů a třídních učitelů projednávány nejkřiklavější případy, zlepšilo, přesto však byly 3 trojky a 17 dvojek z chování. Vyučování na podzim už nebylo tak narušováno brigádami do JZD jako roky minulé, což se projevilo ve zlepšení prospěchu. Nedostatkem je, že většina učitelů v 6 – 9. ročníku nemá aprobaci, kupříkladu pro matematiku pouze 1 učitel, pro chemii, fyziku a tělovýchovu není žádný učitel aprobovaný.

Do Družiny mládeže chodí 36 dětí, do Klubu 27 dětí. Práce však tam není také na výši a jsou stálé stížnosti a kontroly.

JZD

O neshodách mezi družstevníky v Bzenci i o nepřesném, až nezodpovědném vedení družstva by se toho dalo napsat hodně. Jedni to myslí s prací poctivě, jiní se „ulejvají“ a myslí především na vlastní zahradu a vinohrad, takže není stále možno tvrdit, že by to byla jedna rodina. To se projevuje na poměru jednotlivců ke svěřeným strojům, dobytku, k poctivě vykonané práci. Na členské výroční schůzi byl zvolen za předsedu soudruh Čožík z Domanína. Ukázal se jako dobrý organizátor práce. Téměř v každém zasedání rady bylo JZD na programu, referáty o něm podával úřadující místopředseda Štěpán Tvarůžek, jenž podával přesné údaje o stavu dobytka, krmiv, práci v jednotlivých úsecích v průběhu roku, činily se tam návrhy, jak odstranit nedostatky. Kdyby této mravenčí práce nebylo, výsledky by byly dopadly ještě hůře. Soudruh Čožík v sobotních rozhlasových relacích seznamoval veřejnost se stavem v JZD, chválil i káral. Byly úspěchy, byly i neúspěchy, ale těch, zdá se, že už ubývá. A nyní dovnitř:

 

Stav hospodářského zvířectva ke dni 1. 1. 1963:

 

Veřejný sektor JZD Záhumenkáři do 50 arů nad 50 arů
Slepice 0 2 681 753 1 265 109
Husy 0 0 6 25 1
Kachny 0 0 0 3 0
Krůty 0 0 0 1 0
Plemenní kozli 3 0 0 0 0
Kozy 0 6 66 98 7
Ovce 0 0 0 10 0
Prasnice 0 64 0 0 3
Kanci 0 2 0 0 0
Ostatní prasata 0 575 105 108 30
Skot 0 600 43 5 44
Z toho krav 0 242 27 2 20
Koně a hříbata 0 22 0 1 6

K tomu několik poznámek:

Čeká-li se od každé slepice průměrně 115 vajec, bylo by to za rok v JZD 281 505 kusů. Odpočítá-li se od toho 33 000 vajec násadových, zůstalo by pouze 248 505 konzumních vajec proti povinné dodávce, která pro letošní rok činí 293 000 kusů. Schodek 45 000 vajec bude uhrazen tím, že JZD zastaví 1 000 kusů mladých kuřiček.

Velkou starost působí velmi veliká kolísavost v dojivosti krav. Ani letos nebyl stav dojivosti uspokojivý. Loni byla průměrná dojivost na krávu 4,5 litrů mléka, což by mělo dělat 417 650 l. Od toho se musí odpočítat asi 72 000 l, které odsají telata, takže zůstává pouze 345 650 l mléka.  JZD má odevzdávat letos 669 q masa.

Pracovní jednotka byla 13 Kčs a naturálie v částce 1,35 Kčs.

Situace v jednotlivých měsících se během roku značně měnila. Nedostatky se, jinde zase množily. To vše je závislé na lidech. Socialistická soutěž není dosud v JZD plně rozvinuta. Byly učiněny socialistické závazky (20 000 ks vajec, 3 000 kg masa). Proto byly zapojeny i patronátní závody, které mají v tomto směru větší zkušenosti, aby pomohli při organizaci brigád socialistické práce. Poněkud prospěl nově zavedený prémiový řád.

V květnu však byla situace tato:

Do plánu chybělo 76 kusů hovězího dobytka, z toho 22 kusů krav, vepřů schází 132, dále 4 prasnice a asi 600 slepic. Květen zlepšil krmivovou situaci a tím i dojivost krav, která v dubnu poklesla na 2,62 l na krávu. Z 239 selat od počátku roku uhynulo 25, více tedy než 10 %. V červnu stoupla dojivost na 3,67 l.

Tyto problémy jsou způsobeny krmivovou základnou. Jak se však o ni starají? Zemědělská komise konstatovala, že ke dni 20. 6., kdy jsou naše louky v největším květu a mají nejkvalitnější seno, bylo ze 160 ha luk pokoseno pouze 35 ha, ale podle plánu měla být senoseč skončena 26. 6. Je tedy nebezpečí, že se protáhne do počátku žní. Senoseč byla jinak velmi bohatá.

Stav osiva:

Letos bylo zaseto: ozimé žito 32 ha, ozimá pšenice 57 ha, jarní pšenice 45 ha, jarní směsky 8,5 ha, jarního ječmene 10,5 ha, bobu 7 ha, hrachu 5 ha.

Jak se to vše sklidí? Jsou stroje v pořádku?

Byly v pořádku. JZD vlastní: 2 kombajny SK3 a ŽM. Kooperací s výrobní správou v Rakovníku byl k nám přidělen 1 kombajn ŽM s lisem od 20. 7. do 12. 8. a náš SK3 byl pak přesunut od 12. 8. do Rakovníka.

Dále vlastní JZD 2 české řádkovače, 1 samovaz, 12 kolových traktorů, 2 pásové traktory. Poněvadž byly žně provedeny mechanizačně, odpadla dřívější starost o brigádnickou výpomoc. To je už určitý pokrok.

Předpis dodávek: Zrnin mělo být dodáno 2 308 q, z toho splněno 2 375 q; sena 143 q, z toho splněno 143 q.

Samostatně hospodařící rolníci měli předpis 100 q, dodali 110 q, sena 17 q a to také splnili.

Cukrovka byla letos velmi dobrá, průměr na 1 ha 400 q.

Ke konci roku byla provedena patronátním podnikem Vinařské závody prověrka v krmivové situaci a zjištěno, že na dobytčí jednotku místo plánovaných 80 – 100 q siláže připadá pouze 30 q a místo plánovaných 16 q sena jenom 5 q. Byly proto vypracovány nové krmivové dávky, aby neklesla dojivost dobrých dojnic.

O životním standartu družstevníků můžeme však mluvit s pochvalou. Opravují si domy, zařizují se v domácnosti všemi vymoženostmi dneška – ledničky, pračky, televizory, motocykly – a jak by si stáli, kdyby odstranili ty hlavní nedostatky, o nichž jsem shora psal? Jenom kdyby pracovali tak svědomitě jako dříve na vlastním hospodaření. I k tomu dojde dříve, či později. Záleží pouze na nich.

CO cvičení – školení

V zimních měsících byla provedena všenárodní příprava obyvatelstva v CO přeškolenými instruktory, jež byla ukončena 31. 3. 1963. Proškoleno bylo celkem 635 občanů ve 4 střediscích. Účast na školení byla velmi dobrá. Občané projevili skutečný zájem o to, jak chránit sebe, své bližní i majetek v případě války.

Předseda Jan Novák – rezignace

Předseda MNV Jan Novák podal radě MNV dne 18. 3. svoji rezignaci na funkci předsedy z důvodů zdravotních. Je již delší dobu v lékařském ošetření. Po dobu jeho onemocnění až do volby nového předsedy je pověřen vedením MNV dosavadní místopředseda Štěpán Tvarůžek.

Jarní úklid

Jarní úklid se už stává pravidelnou akcí na počátku jara. I letos se setkala s velkým porozuměním u všech občanů. Velkou propagační práci vykonali poslanci MNV a hlavně Výboru žen, kteří osobně agitovali po domech ve svých obvodech, ale i sami šli vstříc, svým příkladem. Tak zmizeli zimní skládky popela, starých hrnců a všeho, co hyzdilo obec Bzenec. Kéž by tomu bylo tak po celý rok. V dubnu byl proveden sběr odpadových surovin a ze dvorů zmizely nepotřebné věci. Mezi tímto materiálem zmizely z hospodářství zemědělské pluhy, brány a různé jiné načiní, jež bylo dříve nepostradatelným inventářem zemědělců. Při srovnání s dnešními traktory a pásáky nám připadají tito vysloužilí veteráni minulosti tak trochu už historicky.

Muzeum

Mělo být pro nedostatek vhodných místností likvidováno. O tom byla vedena porada na ONV v Hodoníně za přítomnosti místopředsedy Štěpána Tvarůžka a kronikáře. Bylo tam poukázáno, kdo vlastně způsobil tuto situaci a ze strany MNV v Bzenci bylo slíbeno, že při reorganizaci obchodů v Bzenci po otevření nového obchodního domu na konci roku najde se určitě vhodné umístění muzea.

Kabelizace obce

Od jara do podzimu se velmi intenzivně pracovalo na položení kabelů telefonních. Téměř všechny chodníky byly prokopány a do nich ukládali zaměstnanci spojů kabely, které všechny ústily na poštovním úřadě. Po zavedení automatů na poště zmizí i telefonní dráty, již nikde nejsou „okrasou“ měst.

Tělovýchova

Tělovýchovu má na starosti Tělocvičná jednota Slovan. Má 8 oddílů: základní tělesnou výchovu, turistiku, kopanou, lední hokej, šachy, stolní tenis, košíkovou a sportovní gymnastiku. Má celkem 230 členů. Zápasí však s třemi problémy: nedostatek cvičitelů, špatná sportoviště, finanční prostředky.

Počátkem roku byli získáni cvičitelé z řad vojáků. Situace během roku se zhoršila. ZDŠ nemá ve svých učitelích žádné odborné cvičitele, kteří by byli zapáleni pro tělovýchovu. Ani tělocvična a hřiště nevyhovují. Tělocvična na Sokolovně je v zimních měsících využívána jen málo, poněvadž se nedá vytopit a kromě toho různé akce v přilehlém vedlejším sále narušují pravidelné cvičení. Hřiště u lesa je daleko, hřiště u Sokolovny je většinu roku po deštích neschopné provozu. Velmi pomůže v tomto směru nový kulturní dům. Uvažuje se o úpravě sportoviště v zámeckém parku, což by provedli částečně brigádnicky i žáci bzeneckých škol. Na jaře došlo k sestupu fotbalové jedenáctky z 1. A třídy. Netrénuje se, sportovci jsou zaměstnáni většinou mimo Bzenec, takže dojíždějí mnozí pozdě domů. Jak pomoci? Co udělají naši mladí? Vždyť mají tolik krásných vzorů obětavosti v řadách naší starší generace.

Kulturní život

Amplituda kulturní činnosti všeho druhu je největší v prvních třech měsících roku, poklesá na nulu v letních měsících, zvedne se opět o Vinařských slavnostech v srpnu a znovu oživuje kulturní život až koncem roku. Za 1. čtvrtletí roku bylo v Bzenci 10 tanečních zábav (plesy, čaje), 5 estrád, 3 ochotnická divadla, 3 loutková představení pro děti, 6 přednášek s filmem, 2 výchovné koncerty, 1 beseda se spisovatelem J. Křížem, 2 kurzy němčiny.

Návštěva byla asi 6 200 občanů, o 3 000 menší než loni. Účast na kulturních podnicích je velmi slabá, ale nejvíce zaráží, že zvláště na nich je málo vidět bzeneckou mládež. Bylo by třeba, aby místní organizace ČSM si dala závazek na zlepšení výchovy mladých, jejichž doménou jsou hlavně čaje o páté a plesy. To se týká i našeho studentstva. Chybou je, že ani JZD se nezajímá o kulturní dění a v tom směru nevyvíjí žádnou činnost.

V dubnu sehráli žáci základní devítileté školy pohádkovou hru Kocour v botách, ochotníci Moliérova Lakomce a uspořádán koncert smíšeného sboru Dvořák z Uherského Brodu.

Sbor pro občanské záležitosti

Pokud se týká schůzové činnosti SOZ byla tato letos velmi chudá a ani docházka členů nebyla vždy nejlepší. Dík několika členům byly však potřebné akce dobře zajištěny a provedeny. Mnohdy činnost nebyla podle plánu, probíhala často živelně. Došlo i ke změně předsedkyně, za soudružku Velichovou byla zvolena soudružka Marie Černá.

Bylo provedeno vítání do života novorozeňat čtyřikrát v roce, březnu, srpnu, říjnu a prosinci a celkem bylo velmi pěkně a důstojně zaregistrováno 43 novorozeňátek. Členky sboru pozvali rodiče vždy osobně. Další akcí bylo slavnostní předání občanských legitimací dorůstající mládeži. Bylo předáno celkem 62 nových občanských průkazů. Celá tato akce byla připravena důstojně a jistě zanechá pěknou vzpomínku v myslích mladých občanů po celý život. Uskutečněny byly i pohovory se snoubenci a mladými manželskými dvojicemi. Promluvil k nim Dr. Sobotka z okresního soudu, Dr. Cenek z kyjovské nemocnice a jedna soudružka ze školského odboru ONV. Účast na těchto pohovorech byla na místní poměry velmi dobrá. U příležitosti oslav životních jubileí navštěvovaly členky sboru osobně jubilanty, přáli jim k dožití vysokého stáří a předávaly jim menší upomínkové dárky. Byly to často velmi dojemné chvilky, plné upřímného citu, kdy srdce promlouvalo k srdci. Kdo si dříve vzpomněl na staré opuštěné lidi? Na MNV byla provedena oslava jedné zlaté svatby manželů Faltýnkových. Této oslavy se zúčastnili i příbuzní jubilantů z Rakouska a hodnotili tuto oslavu velmi kladně. Na úseku rozloučení se zemřelými byl zajištěn občanský pohřeb soudruha Brázdila, ve třech případech bylo provedeno rozloučení u domu před převozem na kremaci, dvě rozloučení na hřbitově a devětkrát bylo rozloučení prostřednictvím místního rozhlasu. Bylo by třeba i utvořit pěvecký sbor, který by účinkoval při různých akcích SOZ, dále i vytvoření smuteční síně, což by se jistě setkalo příznivě u občanů, jimž mnohdy činí potíže, kam zemřelého v domě uložit. Sňatků bylo provedeno 21, při nichž hraje nyní harmonium. Z uvedeného počtu 21 byl v kostele opakován sňatek jen v 9 případech, a to většinou pod nátlakem rodičů. Všechny akce SOZ mají za úkol převýchovu občanů v nové občany nové společnosti.

Zdravotní situace

Konečně ke konci roku se dosáhlo, že do Bzence poslali nového lékaře. Je to mladý lékař MUDr. Žarošský. Trvale se přestěhoval s ženou a dvěma dětmi 1. 12. do bytu na poště. V obci doposud úřadovali Dr. Pavliska a z Moravského Písku Dr. Josef Svatý. Bylo to pro ně velmi namáhavé. Obvod Bzenec má teď Dr. Žarošský, obvod II. – okolí Dr. Pavliska. Obvod I. je velmi veliký a měl by být rozdělen, aby se lékař mohl více věnovat preventivní léčbě, hlavně zdejších závodů a škol, poněvadž v tomto směru je Bzenec spádová obec. Po odchodu dětského lékaře Dr. Böhma není za něho náhrada. V zubním ambulatoriu nenastaly změny. Lékárna byla renovována minulý rok zvenčí, letos se uskutečnila úprava provozní místnosti, takže odpovídá daným předpisům. Veterinární službu vykonává Dr. Matěj Zálešák. Při prověrce objektů JZD bylo poukázáno na velké nedostatky hygienické, hlavně při mléčné produkci. Velmi aktivní je místní organizace ČSČK. Funkci městského hygienika vykonává důchodce soudruh Benda, který také konal službu plavčíka na místním koupališti. Problém koupaliště je stále nevyřešen, koupaliště zdaleka nevyhovuje hygienickým předpisům. Bylo by velmi nutné provésti kanalizaci v obvodu Baráky, upravit spád vody na ulici Bzinské a Nádražní. Velmi osvěžuje pohled na zelené trávníky se záhony růží v ulici u pošty. Krásně působí i park na náměstí, více pozornosti by si zasloužil parčík u nádraží. Velmi by prospělo, kdyby na náměstí byly čekárny pro cestující autobusy, aby nemusili často stát pod okapy domů nebo v jejich návratích. Nepůsobí moc pěkně na návštěvníky Bzence, když je hned u nádraží přivítá řev a zápach z vepřína na jatkách. Není dosti stájí nebo místa pro stáje na Doubravě. A co ty koňské stáje na faře v těsné blízkosti školy a močůvka, která odtud v deštivém období teče kolem školy až na náměstí?

Je těch problémů stále dosti, ale na řešení všech jednou jistě dojde. Je třeba na ně poukázat a hledat nápravu, vlastně její způsob. Nestačí jen provést kritiku.

Do této kapitoly bych zasadil i otázku bytovou. Ta je v Bzenci velmi svízelná. Proč? Poněvadž se u nás tolik nestaví. Podívejme se jen do Veselí, do Hodonína, Kyjova. Závistí bledneme. A přece o to stále žádáme. Či nás zakopává v tomto směru pomalá stavba kulturního domu? Stálo by za to spočítat, kolik mladých občanů se během několika let odstěhovalo ze Bzence do okolních měst jen proto, že tam dostali moderní družstevní nebo státní byty. A pěkně bydlit patří k základním požadavkům. Touto emigrací trpí sport, trpí kultura, trpí celé město. Jak udržíme dnešní náročnou mládež u nás? Vždyť ta chce vidět už jenom širokoúhlý film, ta touží po zábavách s džezem a ten my tu také nemáme. Ti mladí vidí ten velký rozdíl mezi kupříkladu Gottwaldovem, kam jezdí do továren, a mezi naším Bzencem. Mládež sama mnohdy kulturní hodnoty nevytváří, ale žádá je. Tady bude nutná převýchova mládeže od určité buržoazní pohodlnosti a náročnosti k aktivitě. Vždyť ti mladí mají dnes, co chtějí, mají to, o čem jsme my staří jen anebo ani nesnili. Je to pokrok, ale trochu jeho stinnější stránka. Dnešní mladíci jsou velmi slušně oblečeni, mají motocykly nebo alespoň mopedy, mají tranzistorová rádia, kouří, pijí, ale málo se vzdělávají. Jako pedagog je mám rád, ale trochu skromnosti by jim jen prospělo. Ale na jeden rys jejich myšlení nelze zapomenout. Nepotřebují už kostel, což je důsledek soustavné ateistické výchovy ve školách a internátech. Na velikonoce se těší, poněvadž je šlahačka, na vánoce, poněvadž dostanou dárky, na pouť, poněvadž půjdou tancovat do zámeckého parku.

A na okraj tohoto zápisu jen několik poznámek. Nechtěl jsem zapomenout na čilou organizaci našich zahrádkářů a ovocnářů, kteří pro své členy obstarávají hnojiva, satbu a stromky, starají se o ladem ležící pole, jež přidělují po dohodě s MNV členům bezzemkům. Občas se mluví o našich holubářích, jak dopadli jejich poštovní holubi v té či oné soutěži. Těžkou, ale velmi důležitou práci konají i naši včelaři.

Klidnou hladinu života rozvlní však jenom na chvíli nějaká událost místního významu, jako pohřeb místního rodáka mladého děkana Pavla Koutného v Klatovech, úmrtí místního děkana a nahrazením jeho novým farářem, tragická smrt utopením mladého družstevníka Oldřicha Kubani, který po sobě zanechal 3 nezaopatřené děti; z tohoto programu však vypadla úplně vloupání a krádeže.