1960

Letošní rok byl pro naši vlast i pro naše město rokem jubilejních oslav. 15 let uplynulo od oné hrozné doby, kdy fašismus jako rakovina se rozlézal po těle národa. Ano, před 15-ti lety dne 19. dubna spadly z nás okovy poroby, která rdousila tělo i ducha. Co se od té doby u nás změnilo! Vláda přešla do rukou tvých, ó lide český!

18. dubna konala se na náměstí velká manifestace Českého, Slovenského a Rumunského přátelství. Před budovou MNV se sešlo velké množství lidí – školy, továrny, úřady, armáda – ti všichni přišli pozdravit rumunskou delegaci z rumunského vyslanectví v Praze, přišli jí poděkovat za oběti, jež synové spřáteleného Rumunska pro naše město položili. Přišli sem s transparenty, vlajkami, věnci a kyticemi. Jak mile jsme byli překvapeni, když po uvítacím proslovu předsedy MNV soudruha Jana Nováka ujal se slova rada rumunského vyslanectví a pěknou češtinou pronesl procítěnou řeč, v níž poděkoval za milé přijetí, ujistil nás o vzájemných přátelských citech obou národů a popřál našemu městu hodně úspěchů. Potom se odebrala delegace za doprovodu všech účastníků ke hrobu padlých Rumunů před budovou devítileté školy, aby se poklonila památce padlých hrdinů. Hroby byly obloženy věnci a kyticemi. Členové delegace si pak vyšli v doprovodu Bzenčanů na Starý hrad, aby shlédli místa, o něž bylo před 15-ti lety tak urputně bojováno, zašli i do pohostinných bzeneckých sklepů a večer pak odjeli do Prahy. Téhož večera se konalo na Sokolovně slavnostní zasedání pléna MNV, kde po uvítacím proslovu byla pietní akademie.

Dne 9. května se konala na náměstí přehlídka místní posádky, po níž byly položeny na hrob umučených Bzenčanů jakož i padlým v I. světové válce.

Okázaleji než minulá léta proběhla i oslava VŘSR. V rámci Československo – sovětského přátelství probíhaly po celý rok na závodech kurzy ruštiny. Bylo vzpomínáno zásluh Svazu o naši svobodu i jeho neúnavného boje za světový mír. Manifestace byla na náměstí, večer dne 6. listopadu iluminována raketami, takže slavnostní rámec byl vpravdě důstojný.

A aby opravdu byl vyzdvižen pěknější obraz našeho města, byly letos městské parky udržovány ve vzorném pořádku, takže se město mělo čím pochlubit. A nadto byl v ulici u pošty upraven nový park.

Jedinou bolestí zůstalo Bzenci místní JZD, jež se stále nemůže dostat do formy, je stále třeba, aby mu pomáhali brigády z řad obyvatelstva, škol i armády, což nakonec snižuje na konci roku výsledné efekty a družstevníci, myslím tím ty pořádné, dbalé svých povinností, nemohou být spokojeni s výší pracovní jednotky, jež letos klesla na 15 Kčs a naturálie. Do řad rolníků neproniklo dosud vědomí socialistické morálky, nemohou se oprostit od bývalého egoismu, nechtějí pochopit, že ve společné práci je síla. Důsledek tohoto jejich chování se ukáže pak v celoroční bilanci. Pozdní kritika je už málo účinná.

Vojenské cvičiště

A ještě na jeden nový moment je třeba upozornit. V lese se buduje nové vojenské cvičiště. Muselo být vykáceno asi 80 ha lesa. A tu se zmocnila Bzenčanů přímo „dřevní“ horečka. Kdo jen trochu mohl, šel do lesa osekávat haluze a „dělat“ dřevo. Tolik dřeva Bzenčané snad nikdy doma neměli, co letošního roku.

Učebnice, školní pomůcky

Není však možno zapomnět na jednu důležitou novinu – letos poprvé v dějinách národa stala se škola plně záležitostí státu nejen co do ideové náplně učiva, ale i po stránce materiálního zabezpečení žactva.

Když 1. září vešli žáci do svých tříd, měli na lavicích naskládáno vše, co potřebují během školního roku: učebnice, sešity, tužky, plnící pera, no všechno, takže rodiče s několika dětmi ušetří několik set korun, jichž mohou použít na oblečení svých dětí nebo na jiný osobní účet. Je to krásný dar dělnické třídy nejmladší generaci národa, je to splnění ideálu Komenského. Bylo by jen třeba, aby si dnešní mládež, jež vyrůstá v blahobytu a bezstarostnosti, mládež, o kterou se až úzkostlivě stará náš stát, vážila této vymoženosti, aby v každé knize anebo sešitě viděla poctivou práci třeba i jí neznámého dělníka.

Okres Hodonín

Nakonec je nutno připomnět, že v rámci reorganizace jsme se dostali pod nový okres – Hodonín – kam byly sloučeny okresy Hodonín, Kyjov a část okresu Veselského. Zdá se nám však, že po stránce komunikační je to pro nás dosti nevýhodné, poněvadž Hodonín je na jižním okraji svého katastru. Tedy od června 1960: Bzenec – okres Hodonín – kraj Jihomoravský (Brno).

Volby do MNV a ONV

Příprava voleb byla provedena velmi svědomitě. Kandidáti, jejichž jména jsou níže uvedena, byli vybráni z osvědčených pracovníků v různých oborech tak, aby zaručili zdárnou práci nového národního výboru. Podobně jako v minulých volbách proběhly pohovory s navrženými kandidáty, na nichž se tito voličům představili, voliči mohli vůči nim vznášet své námitky, přijat je nebo je zamítnout. Bylo navrženo celkem 35 kandidátů. Jsou to:

–          Velichová Jiřina, dělnice
–          Tvarůžek Štěpán, zaměstnanec MNV v Bzenci
–          Navrátil Zdeněk, technický úředník
–          Jelínek Josef, předseda JZD
–          Rábová Růžena, dělnice
–          Vytonský Maxmilián, dělník
–          Michálek Vojtěch, technický úředník
–          Majerová Pavla, úřednice ONV
–          Macháčková Irma, choť lékaře
–          Korvas Alois, úředník
–          Tomečková Věra, úřednice
–          Vratislavský Ludvík, dělník
–          Ťulpová Miroslava, školnice
–          Kapusta Rudolf, ředitel Fruty
–          Konůpková Ludmila, v domácnosti, brigádní dělnice
–          Šatava Josef, úředník MNV
–          Zamazal Leopold, dělník
–          Dobrovský Miroslav, důchodce, zemědělec
–          Holub František, důchodce
–          Klučková Rozálie, důchodkyně
–          Černá Marie, v domácnosti
–          Gistr Josef, zaměstnanec ČSD
–          Novák Jan, předseda MNV, zemědělec
–          Cigánek Josef, vedoucí místního polesí
–          Ezelová Františka, úřednice
–          Hudeček Karel, dělník
–          Urban Jaroslav, dělník
–          Horáková Alena, úřednice
–          Opravil Jan, dělník
–          Vytrhlík Oldřich, tajemník MNV
–          Lezna Arnold, dělník
–          Jeřábek Antonín, státní zaměstnanec
–          Sedlář Zdeněk, státní zaměstnanec

Za poslance do okresního národního výboru byli zvoleni:

–          Drlík Jiří, dělník
–          Hiklová Pavla, dělnice
–          Slavík Stanislav, člen JZD

Do krajského národního výboru byl zvolen:
–          Fiamoli Oldřich, ředitel pily ve Vlkoši

Volby proběhly dne 12 června velmi slavnostně. Jednotlivé volební místnosti byly slavnostně vyzdobeny, před budovami tj.: hostinec u Belantů na Novém světě, budova MNV, Lidový dům, hostinec u Repíků v Olšovci a v kasárnách, vyhrávala místní dechovka, cimbálová muzika, zazpívali pionýři a ženský pěvecký soubor ze Šohaje, národního podniku ve Strážnici. Během voleb nebylo žádných rušivých momentů. Staří občané byli navštíveni i v bytech, aby mohli volit.

Složení MNV

První zasedání MNV se konalo 30. června 1960 za přítomnosti člena OVKSČ Františka Novosáda. Na návrh městského výboru KSČ soudruha Aloise Korvasa byl jednohlasně zvolen předsedou dosavadní předseda soudruh Jan Novák. Zvolený předseda pak přednesl návrh na předsedy a složení jednotlivých komisí MNV. Proti jeho návrhu nebylo námitek, a proto zvoleni:

–          Zemědělská komise: soudruh (Jan) Štěpán Tvarůžek.
–          Finanční komise: soudruh Korvas Alois.
–          Komise pro výstavbu města a stavbu kulturního domu: br. Holub František.
–          Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu: soudruh Vytrhlík Oldřich.
–          Komise pro místní hospodářství a průmysl: soudruh Kapusta Rudolf.
–          Komise pro plánování: soudruh Jan Novák.
–          Komise sociálně zdravotní: br. Dobrovský Miroslav.
–          Komise pro udržování veřejného pořádku: soudruh Jan Novák.
–          Komise pro obchod: soudružka Klučková Rozálie.

Současně byli do jednotlivých komisí zvoleni i aktivisté. Z této ustavující schůze byla odeslána rezoluce ÚV KSČ a vládě republiky v tomto znění:

Ve volbách 12. června 1960 volila naše socialistická republika mír. Přesvědčivé vítězství kandidátů Národní fronty jasně prokázalo morálně politickou vyspělost našich pracujících na cestě k úspěšnému dovršení socialistické výstavby v naší krásné vlasti. I nám dali naši voliči ve volbách plnou důvěru a my si plně uvědomujeme, že ji nesmíme zklamat, ale naopak každodenním stykem s pracujícími budeme upevňovat sílu a vážnost národního výboru a nadále rozvíjet tvůrčí schopnosti lidí. Jsme si plně vědomi toho, že úspěšné dovršení socialistické výstavby je závislé především na podstatném a urychleném zvýšení zemědělské výroby. Proto našim prvořadým úkolem bude každodenní péče a starost o řádný chod a prosperitu našeho JZD, aby se zbavilo všech dětských nemocí a zařadilo se v brzké době mezi přední družstva našeho okresu. Máme k tomu všechny předpoklady. Hodně si slibujeme od stálých komisí MNV, kde za pomoci širokého aktivu našich spoluobčanů chceme i na ostatních úsecích hospodářského a kulturního života co nejčestněji splnit jednotlivé úkoly našeho programového plánu, vycházejícího z úkolů třetí pětiletky. Jsme si plně vědomi velké odpovědnosti, kterou jsme na sebe jako poslanci lidu převzali. Ujišťujeme vás však, drazí soudruzi, že pod vedením naší rodné KSČ a v těsném spojení s pracujícími vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom všechny, i ty nejtěžší úkoly na nás kladené čestně a se vší odpovědností splnili. Společnou prací vytvoříme ty nejlepší podmínky k dalšímu rozvoji hospodářského a kulturního života v našem městě a tím i k dalšímu zvýšení životní úrovně a spokojenosti občanů.

Tato rezoluce byla všemi přítomnými jednomyslně přijata.

Zásobování obyvatelstva

O zásobování obyvatelstva se starají 4 samoobsluhy a 1 obchod, 4 řeznictví (Masny), 2 cukrárny, 4 pohostinství + 1 bufet, 1 drogerie. Jsou zde 4 prodejny textilií, 1 prodejna drobných věcí (hraček, hodin, koberců…), 1 obchod s železářskými potřebami, 1 prodejna skla a porcelánu, 2 opravny obuvi a punčoch, 1 prodejna semen, 1 prodejna stavebních potřeb. Ostatní služby obyvatelstvu dělají komunální podniky města Bzence, které mají pod svým vedením všechny bývalé řemeslnické práce v Bzenci, Těmicích, Žeravicích. Pokud se týká zásobování potravinami, není tento obor dosud tak na výši, aby plně kryl potřeby hospodyněk. Fronty, často zbytečné, jsou stále před řeznictvím a mlékárnou. Před Masnami se začínají tvořit už v pátek v noci (v sobotu ráno se dává maso), takže to mnohdy vypadá jako sněm v přírodě, neboť mnohé starší ženy si přinesou i stoličky. Mám dojem, že se na těchto sezeních ženy vypovídají s chutí a nikým nerušeny. Některé obhlídají Masny i několikrát denně, aby první ulovily, co se nového do Bzence přiveze. A mnohdy ty, co přišly poslední i bez čekání nočního si nesou lepší maso, než ty „frontové ženy“. Pozůstatek z války, těžko léčitelný.

Výzdoba města

Akcí Výboru žen byly upraveny nové záhony v ulici u pošty. Záhony byly opatřeny obrubníky, pěkným trubkovým plotem, na záhony vysadil městský zahradník soudruh Čtvrtecký keříčkové růže, různé trvalky a okrasné keře. Ženy pak několikrát do roka vyplívaly trávníky, takže se ulice zazelenala pěkně upravenými záhony. Takových akcí by si bylo přát co nejvíce. Začínají se tvořit i nové záhony v Nádražní ulici. Až i tam se zazelená travička a růže svou vůní a krásou přivítají návštěvníky Bzence, bude to pěkná a záslužná práce.

Kulturní dům

Stavba tohoto bloku je propočtena na dlouhé lokte. Podle stavu materiálu a počtu odborných sil volá si komise MNV brigádníky, kteří upsali výpomoc. Akce tato se setkává s porozuměním, takže zdí kulturního domu přibývá a možno říci, že jsou z 80% hotové.

Muzeum

Koncem roku 1959 se na muzeum usmálo slunce a muzeum dostalo nové místnosti v domě p. Lad. Čmelíka – dva veliké sály – bývalé kanceláře a skladiště. Osvětová beseda i ONV ve Veselí darovali částky na vymalování a úpravu jednoho sálu. Byla tam zavedena elektřina, dány záclony, nové dveře a v dubnu započato s první výstavou: Duben, měsíc lesů. Skvělá výstava byla po dobu 3 týdnů velmi početně navštívena. Tuto výstavu vystřídala výstava: Život naší školy. Hned po likvidaci této výstavy prosakovaly zprávy, že Trud = truhlářské družstvo, jemuž budova patří, se v důsledku reorganizace průmyslu dostane zpět z Veselí do Bzence a že nám dá výpověď. Proto byla uspořádána třetí výstava – vinařská – u příležitosti vinařských slavností. Tato výstava byla velmi bohatě zaranžována, ale byl to náš labutí zpěv. Na podzim se muzeum, už asi po páté, stěhovalo do místnosti v 1. patře bývalého hotelu u Skálů, kde některé sbírky, častým stěhováním poškozené, budou odpočívat, až jim dosud neznámý hlas poručí, aby povstaly. Bohužel ani v novém kulturním domě není pamatováno na nějaké místo pro muzeum.

Závodní jídelna

Vedle 2 internátních kuchyní – konzervárenské a rolnické mistrovské školy – vyvařuje se i nadále v závodní kuchyni Jednoty v pohostinství u Daněčků. Vaří se denně asi pro 230 strávníků, z toho je 35 důchodců. Oběd je po 4 Kčs, důchodci platí 1 – 3 Kčs, aktivní zaměstnanci platí 2,80 Kčs, ROH jim doplácí na oběd 1,40 Kčs. Za rok se vydalo asi 74 500 obědů a utržilo se za ně 320 000 Kčs.

Pekárna

V Bzenci jsou dvě pekárny. Jedna peče jen chleba, druhá pečivo. Podívejme se do té druhé. Pracují tam 3 muži a 1 žena. Svými výrobky zásobují 25 prodejen. Vyrábí se tu rohlíky, loupáčky, vánočky a dalamánky. A kolik? Denně se vyrobí: 5 000 ks rohlíků, 1 000 ks loupáčků, 800 ks dalamánků a měsíčně 500 ks vánoček. Do roku zpracují 850 q pšeničné mouky, 72 q margarínu a 15 q soli.

ČSAD

Dnes si dopravu bez velkých autobusů (Dakota, Ikarus) československé automobilové dopravy ani nedovedeme představit. Umožňují rychlé a pohodlné spojení venkova s městem. Zdá se nám to až nemožné, že dříve chodili školáci a dělníci pěšky nebo na kole do Bzence z Těmic, Domanína, Syrovína a ze Žeravic za každého počasí. V tom je ohromný pokrok.

Do Žeravic je denně 8 spojů tam a 8 zpět – za: 3,80 Kčs.
Do Domanína je denně 4 spojů tam a 4 zpět – za: 2,20 Kčs.
Do Ježova je denně 8 spojů tam a 8 zpět – za: 4,20 Kčs.
Do Syrovína je denně 8 spojů tam a 8 zpět – za: 2,20 Kčs.
Do Ořechova je denně 6 spojů tam a 6 zpět – za: 3,80 Kčs.
Do Strážnice je denně 4 spojů tam a 4 zpět – za: 3,40 Kčs.
Do Veselí nad Mor. je denně 2 spojů tam a 2 zpět – za: 3,40 Kčs.
Do Kyjova je denně 1 spojů tam a 1 zpět – za: 3,80 Kčs.

Do Těmic á 1,60 Kčs, vždy za jednu cestu.

Pošta

Zatížení pošty stouplo sázejícími Sportky a Sazky. Je to přímo choroba dneška. Štěstí je vrtkavé, ale je stále pokoušeno. Pro Domanín, Syrovín a Těmice má místní úřad zvláštní doručovatele. Místní doručovatelé – listonoši – kromě obvyklých zásilek doručují výplatu 1 130 důchodcům, z toho je 143 sociálních důchodů. V časných ranních hodinách roznesou 310 kusů Rudého práva a 174 kusy Rovnosti. Noviny se dále prodávají na nádraží, na poště a ve stánku na náměstí, kde je současně prodejna tabáku a obecní váha.

Průmyslová škola konzervárenská

K této škole, založené 1950, bylo přidruženo letos Základní učňovské středisko konzervárenského průmyslu, které je letos dvouleté, ale v příštím roce má být tříleté. Průmyslová škola má 115 žáků. Kromě teorie poznávají žáci i praxi v konzervárnách, mrazírnách, v masném průmyslu a ve vinařských závodech. Žáci čtvrtého ročníku se vyučují do poloviny května, pak dělají předmaturitní praxi v továrnách a píší o ní diplomovou práci, kterou při maturitě obhajují. Absolventi školy se uplatňují v praxi, jako laboranti, normovači, plánovači, střední technici, mistři při výrobě konzerv; ovoce, zeleninových a masných výrobků, hotových jídel, při výrobě sodovek, sirupů, šumivých vín, při zmrazování ovoce, zeleniny, masa atd. V Domově je školní kuchyně, 2 jídelny, pokoj pro vychovatelku a pokoje pro žákyně. Stravuje se tam 140 žáků a zaměstnanců školy.

Slavoj

Jeho vedoucím je soudruh Emil Glas. Jednota má letos 82 členů. Organizačně je rozdělen do 7 skupin: fotbal, hokej, házená, košíková, šachy, odbíjená a tělovýchova. Největší úspěch vykazuje fotbalový oddíl, který má postoupit do 1.A třídy. Šachisté hrají v okresním přeboru, rovněž i házenkáři. Oddíl košíkové byl utvořen teprve nedávno. Tělovýchova se letos vzkřísila, poněvadž jejím cílem byla účast na spartakiádě, pro muže a ženy celostátní, pro žáky okresní. Cvičilo se statečně, místní spartakiádu však překazil déšť, který hned po prvních taktech skropil hřiště tak mocně, že účastníky všechny rozehnal. Okresní kolo pak bylo ve Veselí.

Požární jednota

Na výroční členské schůzi, konané dne 11. prosince 1960, jednalo se o práci a událostech tohoto roku. Bylo uspořádáno 12 výborových a 12 členských schůzí. Bylo provedeno 20 odborných a politických školení. Členové zneškodnili celkem 3 požáry. Bylo prohlédnuto 750 domů a 10 objektů JZD. Na údržbě výstroje odpracováno 366 hodin. Po dobu žní odpracovaly noční žňové hlídky 186 hodin. Zúčastnili se aplikačních cvičení v Moravském Písku, ve Bzenci a Domaníně. V civilní obraně bylo vyškoleno 60 osob. Při soutěži pořádku vozidel získána druhá cena. Členové se zúčastnili v Žeravicích okrskové soutěže, kde získali první místo. Letos chodilo do cvičení 18 žáků. Na žňových hlídkách odpracovali 310 hodin. Vystoupili v Milokošti, kde sklidili velký úspěch. Na soutěži v Žeravicích se umístili na 2. místě. Za svou obětavou práci tábořili 3 dny na Bunči. Dospělí členové požárního sboru pořádali „vinobraní“ a uspořádali dva autobusové zájezdy. Předsedou sboru je František Novotný, velitelem Karel Repík, jednatelem Otakar Holas.

Obvodní zdravotnické středisko

V bzeneckém zdravotnickém středisku jsou zaměstnáni čtyři lékaři: Dr. Macháček, Dr. Pavliska, Dr. Böhm a Dr. Blumka (zubní) a pět zdravotních sester. Obvod Bzenec je rozdělen na dva obvody: Bzenec I., kam patří Bzenec a Bzenec – Kolonie, a Bzenec II., do kteréhožto obvodu spadají Těmice, Syrovín, Domanín a Žeravice. Obvod I má Dr. Macháček, obvod II Dr. Pavliska. Dětský lékař Dr. Böhm ordinuje v Bzenci a též ve Strážnici. Letos bylo vydáno na léky v bzeneckém zdravotnickém středisku asi 220 000 Kčs a bylo ošetřeno asi 45 000 osob. Za jeden den přijde do střediska asi 220 osob k ošetření. V lékárně bylo vydáno asi 100 000 léků dle psaných receptů. V zubním ambulatoriu pracuje jeden odborný zubní lékař, jeden zubní technik a dvě zdravotní sestry. Letos v tomto středisku ošetřili asi 14 000 osob, kromě toho byly vyšetřeny na všech školách v bývalém veselském okrese všechny děti, a to dvakrát v roce.

ČSČK

V každém obvodě zdravotního střediska spolupracuje s lékaři skupina Červeného československého kříže. V I obvodě má 360 členů, to znamená, že každý patnáctý občan Bzence je jeho členem. V II obvodě je 231 členů, to znamená, že každý osmnáctý občan je členem ČSČK.

Sbor pro občanské záležitosti

Není početný, ale vede v patrnosti soukromé zážitky občanů. Jeho jednatelem je obecní kronikář, jemuž neunikne žádné nově narozené dítě, ví o zlatých svatbách, zná stáří občanů. Několikrát do roka se provádí v zasedací síni MNV vítání novorozeňat, děti zazpívají mladým občánkům, rodiče dostanou kytičku a podepíší se do knihy, v níž je uvedeno jméno děťátka. Rodiče podpisem slibují, že vychovají ze svého dítěte řádného občana. Občané, kteří slaví zlatou svatbu, jsou navštíveni členy SOZ a kromě blahopřání jsou jim předány i menší dárky. Jsou to velmi pěkné akce. SOZ se rovněž účastní předávání občanských legitimací patnáctiletým žákům, k nimž promlouvá předseda MNV a člen okresního sboru bezpečnosti.