Kronika města Bzence – rok 1955

Rok 1955 se ohlásil u nás nezvyklým počasím. Mimo očekávání napadlo mnoho sněhu a nastaly ostré mrazy. Ty trvaly a sníh ležel až do poloviny března. Snad to bude mít příznivý vliv na závlahu polí, která po katastrofálním suchu v roce 1953 vydala jen malou úrodu v roce 1954 a jíž strašně utrpěly vinohrady. Očekává se i lepší sklizeň sena, což by zase mělo příznivý vliv na stav a počet dobytka.

Sport – zájem starých i mladých

Zima zase přišla vhod našim sportovcům, kteří ji plně využili na kluzišti, jež se stává rok od roku stále hlučnějším dostaveníčkem přátel ledního hokeje. A dlužno poznamenat, že hokej se stává nejpopulárnějším sportem celonárodním. Vždyť mezi diváky najdete občany města, i starší 70 let, kteří nedbají zimy a pro sport opouštějí teplé kuchyně, jen aby snad pookřáli mezi zdravou mládeží. Je to jistě zvláštní jev, jak tito staří lidé znají i pravidla tohoto sportu, jak jsou orientováni i o divizi, jak vysedávají u přijímačů a sledují zápasy mistrovství světa, jak se baví i o sportu. Bylo by si jen přát, aby v tomto směru projevila se lepší připravenost našich hráčů fotbalu. Není prý možno zainteresovat větší počet mladých hochů, není pak výběru a mnoho diváků, a zase poznamenávám, že starých i mladých, marně touží po vzestupu formy bzeneckého týmu. Zdá se mně, že v tomto směru větší zájem se přesunuje na lední hokej, kde ve školní mládeži roste nadějná posila. Jsou však potvrzené obavy, že nejlepší naděje pak odchází na studium mimo Bzenec.

Boj bloku míru a války

Tento rok jistě prožijeme ve znamení boje bloku míru a bloku války. Veřejnost se velmi zajímá o boj o ratifikaci smlouvy o znovuvyzbrojení Západního Německa. První porážka stoupenců ratifikace ve francouzském parlamentu byla v Bzenci oslavena těsně před vánocemi 1954 tím, že místní rozhlas vysílal zprávu o tom několikráte a pionýrky zpívaly do rozhlasu budovatelské písně. Avšak druhé hlasování v březnu 1955 dopadlo tak, že prosazeno přání USA a parlament francouzský tyto smlouvy ratifikoval.

Z toho vyvstává nebezpečí, že Západní Německo po vytvoření nového Wehrmachtu bude kráčet ve šlépějích militaristů let předešlých. Proto přichází akce „Boj proti znovuvyzbrojení západního Německa a proti použití atomových zbraní“.

Tato akce provedena u nás v neděli dne 27. února, na střední škole ve dnech 25. – 26. února, kde výzvu obránců míru podepisovali jen 14 – letí žáci. V neděli 27. února chodily dvojice občanů dům od domu a vybízeli občany, kteří již před tím byli poučeni místním rozhlasem několikráte o této akci, aby svým podpisem se zařadili do řad obránců míru. Čtyřstránkové listy s textem, oč jde, byly všude podepsány. Podepisující dostal jeden list jako doklad, že akci podepsal.

Úprava města

Hned v únoru byla z členů MNV a z občanů vytvořena komise, která se měla starat o to, aby se zlepšil vzhled města a tak město v pěkném hávu aby oslavilo 10 let trvání lidově demokratické republiky. Jmenovaná komise v místním rozhlase vybízela občany, aby upravovali prostranství v okolí svých domů a aby se kromě toho zúčastnili brigád, jež byly stanoveny na dvě neděle, a to na 27. 3. a 3. dubna. Těchto brigád se velmi účinně zúčastnili i vojáci bzenecké posádky. Na náměstí byla dána do jarního pořádku oba nově zřízené parky, v jednotlivých ulicích upraveny plochy před domy, v Barácích odklizeny hromady hnoje a popela a vysekány křoviny. Úpravy nově zřízeného parčíku ve východní části náměstí se zúčastnili hlavně žáci rolnické školy a školy konzervárenské, když před nimi drobné ruce žáků osmiletky vysbíraly z této plochy drobné kamení.

Pomník padlým Rumunům

Před budovu osmileté střední školy byl převezen pomník padlým Rumunům. Upraven byl i pomník padlých v I. světové válce a pěkně upraveno i prostranství kolem něho. Účast obyvatelstva na těchto akcích byla značná.

Vinohrady

Chladné počasí oddálilo značně polní práce. Teprve v dubnu vyjelo se do polí a vinaři začali stříhat vinohrady. Měl bych vlastně napsat řezat, nebo ještě lépe sekat vinohrady, protože značná část vinic je v dezolátním stavu – mnoho starých vinohradů, které za normálních poměrů by ještě rodily, se musí vysekat. Poněvadž sazenice vinné révy jsou obhospodařovány a přednostní právo mají JZD a státní statky, musí se něco podniknout, aby bylo pamatováno v celkovém plánu i na tyto soukromé vinice. Pokud však píši o vinohradech, musím zde zaznamenat, že o vinohrady mají dnes v Bzenci zájem lidé, kteří s vinařstvím neměli nikdy co společného. Zakupují si vhodné staré vinohrady a vysazují nové, při čemž investují do tohoto podniku dosti značné sumy. Svůj vinohradnický „sport“ pak doplňují zájmem o koupi, nebo i koupí sklepu, popřípadě jeho části.

Víno z loňské sklizně vykupuje Jednota. Průměrné ceny za 1 l bílého 17 Kčs, špičková vína 23 Kčs, červené víno je po 13 Kčs.

Snížení cen

K 1. dubnu provedeno opět snížení cen průmyslového zboží, hlavně textilního, ne však hlavních druhů potravin: mouky, masa, sádla aj. Je to důkazem růstu produktivity práce v průmyslu a dokladem zaostávající produktivity v zemědělství, jež nestačí plně krýt zvýšené požadavky lidu. Proto ještě v sobotu ráno je vidět před bzeneckými 4 prodejnami masných výrobků, jež se do Bzence dovážejí, fronty od časných ranních hodin.

Výročí 10 let osvobození Bzence

Výročí 10 let osvobození Bzence od hitlerovské okupace připadlo na úterý 19. dubna. Již několik dnů předtím byly přeneseny desky se jmény padlých Rumunů na nově pořízený pomník před budovou osmileté střední školy. Park byl upraven školáky a nákladem MNV zasázeny znovu některé nové okrasné stromky. V úterý 19. dubna bylo velmi špatné počasí. V 6 hodin ráno bylo vypáleno deset ran z děla. Ráno v 8:30 shromáždili se žáci před pomníkem padlých Rumunů. Padal sníh. Po krátkém zahájení oslav na MNV přišla před školu deputace členů MNV s předsedou Janem Novákem a členy posádky, kteří s pionýry postavili u pomníku čestnou stráž. Předseda Jan Novák měl projev, v němž ocenil boje Rudé armády proti okupantům a předal pomník pod patronaci školy. Park byl přejmenován na Park pionýrů. Ředitel školy Oldřich Kučera patronaci přijal a slíbil, že škola se bude o pomník a park pečlivě starat. K pomníku byly položeny věnce. Jiná skupina deputace MNV odnesla věnce i k pomníku padlých z I. světové války v Olšovské ulici a k pomníku obětí II. světové války na hřbitově.

Odpoledne o 14 hodině byla veřejná manifestace na náměstí. Zúčastnily se jí všechny bzenecké školy a střediska pracujícího dorostu, dělnictvo ze závodů, zástupci úřadů a posádka. Po celou dobu silně sněžilo. Řečníkem byl ředitel Slováckých vinařských závodů Štěpán Tvarůžek. Večer ve 20 hod. v sále Sokolovny bylo slavnostní veřejné zasedání rady. Přítomen byl předseda Okresního národního výboru z Veselí a okresní tajemník KSČ. Pořad zahájila místní kapela Okresního průmyslového kombinátu (OPK) a pak zahájil slavnostní večer předseda Akčního výboru národní fronty p. Josef Adamčík. Projev měl ředitel Osvětové besedy Oldřich Fiamoli. Program doplnili pak zpěvy žáci osmiletky a vojáci. Na tomto zasedání rady oznámil předseda Jan Novák, že náměstí Bzence, pojmenované dosud Náměstí Osvoboditele, bylo přejmenováno na Náměstí Osvoboditelů.

Bude jaro – nebude?

Letos je studené jaro. Vždyť v dubnu prší a sněží, v noci klesají teploty až na -8 °C. Práce v polích se stále opožďují a to Bzenčané nemají rádi. Oni se už nemohou dočkat toho plného zapřažení do práce. A pak? Vždyť chtějí mít ranou mrkev a salát, neboť za tu si hodně trží. Počátek května byl sice teplý, ale zase suchý. A to je také chyba. Kdy ti Bzenčané budou spokojeni. Poprvé pršelo 10. května. A na takovou pohodu už tak toužebně čekali.

Májové oslavy

Letos připadl 1. máj na neděli. I letos byly sestaveny z řad občanstva dvojice, byli to hlavně studenti konzervárenské školy a střediska Fruty, které dne 24. dubna po 8 hodině se rozešly po ulicích, aby zvaly občany na 1. máj. Současně prodávaly odznaky 1. máje po 2 Kčs a dávaly letáčky a plakáty jako výzdobu do oken. Tato akce byla spojena i s náborem občanů do Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP), kdy se znovu připomínala občanům města zásluha SSSR a jeho Rudé armády o naše osvobození. SČSP má v Bzenci celkem asi 400 členů. Bohužel, musím při této příležitosti přiznat, že velké procento členů tohoto svazu je jen jeho členy, nepodporují jej však v jeho činnosti, o kterou se členové výboru Svazu tak přičiňují.

V pátek a v sobotu bylo na náměstí v Bzenci velmi rušno. Všechny podniky a školy se podílely na výzdobě náměstí a ulic vedoucích na náměstí. Byly stavěny slavobrány a podél silnice byly postaveny stožáry se vkusnými věnci. Náměstí bylo vyzdobeno girlandami, radnice byla vyzdobena obrazy státníků zemí lid. demokracií.

V sobotu ve 20. hod. vyšel od kasáren lampionový průvod a shromáždil se na náměstí, kde měl proslov předseda MNV Jan Novák. Po proslovu žákyně střediska Fruty zazpívaly pásmo budovatelských písní.

Po celou dobu bylo náměstí iluminováno množstvím raket, jež vystřelovali vojáci a občas zazněly náměstím mohutné výbuchy dělobuchů. Po programu byl postaven máj na jižním okraji náměstí. Večer pak byla ještě taneční zábava.

V neděli 1. 5. vyhrával místní rozhlas již od šesté hodiny ráno pochody a veselé písně. K deváté hodině scházely se ke kasárnám proudy účastníků májových oslav z Těmic, Žeravic, Domanína, Syrovína a z Moravského Písku. V průvodech šly školní děti, dělníci, JZD, sportovci v klubových dresech, horníci v kroji, členové požárních sborů, železničáři a členové různých jiných korporací. V 10 hodin přišel na náměstí celý průvod od kasáren. V čele jeho nesena vlajka ČSR a vlajky spřátelených lidově demokratických států.

Po zahrání státní hymny a hymny SSSR zahájil slavnost předseda akčního výboru národní fronty p. Adamčík a pak měl proslov zástupce krajského národního výboru Aleš Bosák. Vypočítal co se od roku 1945 do roku 1955 v našem okrese a jmenovitě v Bzenci vybudovalo: byla vydlážděna Tyršova ulice, náměstí, rozšířen závod Fruta, postaveny tři činžovní domy pro vojenské gážisty v Tyršově ulici, opravena budova MNV, položeno hlavní vedení pro vodovod v Bzenci, zřízena a vybavena konzervárenská škola, založeno JZD, zesocializovány obchody a řemesla, zavedeno ústřední topení a splachovací záchody na osmileté střední škole, opravena hospodářská škola, rozšířena značně autobusová doprava s okolím, opraveny mosty atd. Poukázal dále i na mezinárodní situaci a vyzdvihl sílu tábora míru. Po zazpívání Písně práce zahájen program, v němž žáci osmiletky recitovali básně a zazpívali a zahráli pásmo písní. Po nich vystoupili žáci konzervárenské školy a vojáci místní posádky. Odpoledne byla pak sportovní vystoupení: fotbal a házená.

V májovém průvodu bylo asi 3600 účastníků, celkový počet na náměstí byl asi 5 000 lidí. Všechny budovy na náměstí byly ozdobeny prapory a v oknech nalepeny mírové holubičky. Zvláštní komise, jež projížděla osadami kraje, zhodnotila Bzenec v rámci kraje na II. místě, v rámci okresu na I. místě.

Výzdoba domů zůstala až do 9. května – 10 let osvobození naší vlasti – avšak toho dne se nekonala už žádná oslava.

Čtverák hastrman

Dne 7. a 8. května zahráli žáci osmileté školy s velkým úspěchem divadelní hru „Čtverák hastrman“. Večer dne 7. 5. (v sobotu) měl politický projev k úplně vyprodanému sálu hlavní vedoucí tajemník okresního výboru KSČ soudruh Korvas, jenž vzpomněl osvobození naší vlasti Rudou armádou a zhodnotil dnešní situaci.

Na všeobecnou žádost byla hra opakována ještě 11. května. Výtěžek této akce bude věnován na výlohy žáků, kteří pojedou do Prahy na Spartakiádu. Na tento zájezd byli určeni žáci po velmi přísné prověrce, kterou na naší škole provedli odborníci tělocviku z okresu.

Žně

Rok 1955 je velmi zajímavý po stránce klimatické. Do konce dubna, ba i na počátku května, bylo stále chladné počasí, jež způsobilo značné opoždění vegetace polních plodin a i ovocných stromů. Proto žně začaly letos až koncem července a v proudu byly až do konce první polovice srpna. Pro Bzenec nebývalý zjev! Obyčejně do pouti, to je do 15. srpna, byla úroda vymlácena, strniska z největší části podvrhnuta. Ale letos zpozdily žně i časté deště, takže mnohde obilí začalo klíčit i v mandelích nebo „na podkládkách“. Bylo starostí, byla sháňka po povozech.

Místní JZD dostávalo denně silnou brigádnickou podporu, jež se rekrutovala z řad zaměstnanců prodejního družstva Jednoty, zaměstnanců Fruty a dřevařského podniku Trudu. Velmi účinnou podporu poskytli i vojáci místní posádky. Obilí bylo žato kombajny. Vlhké zrno bylo sušeno na náměstí na ohromných plachtách, v případě deště přikryto nepromokavými plachtami. V noci bylo hlídáno.

Konec žní byl až na počátku září. Úroda byla celkem dobrá. Jako každým rokem bylo denně stavěno 8 občanů plus jeden člen požárního sboru jako požární žňové hlídky, jimž určeny rajóny pochůzek od 9 – 1 hod. a od 1 – 5 hod.

Vinobraní

Snad se bude zdát čtenáři až zbytečné, že každým rokem zmiňuji se o průběhu vinobraní. Ale jak o tom nepsat, když to je jedním z největších svátků v Bzenci. O vinobraní se vlastně mluví celý rok. Už v lednu na sebe pokřikují vinaři, zda už mají postříkáno a zda už kopou. Odpovědí bývá vždy nějaké vtipné: „Ano, včera jsem střihal ve vinohradě, ale ušima a dnes jsem kopal, ale nohama do duchen.“ Dávno před vinobraním jsou už bečky – vědra, dvojky, čtverky, pětky nebo i půlečky ve vzorném stavu – i obruče natřeny černým lakem, aby pak přijaly do svých útrob sladkou šťávu hroznů, z níž kyne obveselení, ale i jakási, a mnohdy značná, odměna za těžkou dřinu po celý rok. „Dyť sem fíkal proti kadeřavce, třikrát proti pernospóře, práškoval proti oidiu. A teho kopání letos, až do aleluja.“ I zrání hroznů bylo letos opožděno. Časté deště způsobily hnití dozrávajících hroznů a snižovaly jejich cukernatost. S braním vína započato až po 20. říjnu. A přece mnohé jindy sladké druhy dosahovaly jen 16 % cukru, většinou i méně. Výkup hroznů prováděly Slovácké vinařské závody a cena hroznů se řídila podle jakostní třídy, celkem od 3,60 Kčs do 6,40 Kčs při cukernatosti 18 %, cena se však snižovala při menší cukernatosti. Vykupovány i hrozny nadkontingentní, ale jen od vinařů, kteří měli předepsanou dodávku hroznů splněnu, ale také se řídila podle % odevzdaných druhů. Tímto byly opraveny loňské směrnice, kdy vinaři splnili dodávku povinnou hrozny méně hodnotnými anebo dokonce koupenými hrozny bulharskými, jichž cena byla 3,50 Kčs za kg a za hodnotné vlastní druhy brali v nadkontingentních cenách až 11 Kčs za kg.

I kvalita vín je horší než loni, hodně se přislazuje cukrem. Červená vína jsou světlá, nemají „barvu“.

Kvalita amerických podložek je špatná v důsledku předčasných podzimních mrazů, jež zabránily dobrému vyzrání dřeva.

Mixomatóza

Tato velmi nepříjemná epidemie napadla letos i v Bzenci domácí i divoké králíky poprvé. Objevila se asi koncem července, v srpnu a nadělala veliké škody v polích i v králíkárnách. Někteří drobní pěstitelé musili vybít celá hnízda. V polích bylo vidět leckde potácející se králíky, kteří takřka oslepeni narážejí na překážky před sebou a jsou doráženi chodci a zakopáváni. Rolníci a zvláště vinaři se při tom usmívají, poněvadž králíci nadělají mnoho škod na mladých kulturách vinic a v zelenině.

Koupaliště

I když letos letní měsíce nebyly příliš příznivé koupání, přece zvláště mládež těžce nese, že koupaliště, zničené v roce 1953, není dosud v pořádku. Odpovědní činitelé MNV se všemožně starají o to, aby se vyhovělo volání občanstva po rekonstrukci tohoto zdravotně důležitého podniku, není to však v jejich moci. Je zaručováno, že bude vzato do plánu definitivně v roce 1956.

Činžáky v Tyršově ulici

Jistou výpomoc ve velké bytové tísni poskytly 3 krásné činžovní domy v Tyršově ulici, které byly dány vojenskou správou k užívání vojenským gážistům letos na jaře. Jsou moderně vybaveny a jsou ozdobou této ulice. Kéž by i obec dostala do plánu stavbu takových bytových jednotek pro civilní obyvatelstvo. Ale i to snad někdy bude.

Bytová tíseň

Zvláště velké potíže má obec s ubytováním žáků a profesorů (ti téměř všichni do Bzence dojíždějí) konzervárenské školy na počátku každého školního roku. Vždyť je to jediná škola toho druhu v republice. Letos byl pro ně velmi pěkně upraven a vybaven internát na náměstí, v bývalém domě židovské rodiny p. Fürsta, žačky tam mají vhodné pokoje po 4 lůžkách a moderně vybavenou kuchyň a jídelnu. Rovněž žáci střediska dorostu Fruty jsou velmi vhodně umístěni v podniku ve Vracovské ulici. Avšak pořadí čekatelů na byty se nezkracuje, naopak žadatelů přibývá.

Muzeum

Tato instituce je ve velmi veliké krizi. Je dnes pobočkou okresního muzea ve Veselí nad Moravou. Letos byly odvezeny sbírky rázu vlastivědného do jedné místnosti v bývalé židovské škole. Místnost muzea v zámku byla vylíčena a započato s instalací vinařských exponátů, poněvadž bzenecké muzeum má být speciálně vinařské. Do muzea dány 4 stolové vitríny a do podzimu byly instalační práce zhruba hotovy. Navázány styky s vinařskými ústavy v Mutěnicích a v Polešovicích, konány porady v Bzenci. Muzeum má být nově instalováno za pomoci výtvarníka, kterého vyšle kraj. Avšak budoucnost vlastivědných sbírek je dosud nevyřešený problém, zvláště za dnešní bytové tísně.