Kronika města Bzence – rok 1954

Jak celkem kvalifikovat tento rok? Byl plný překvapení a změn, byl to rok nabitý tolika politickými událostmi, jakých jsme nebyli svědky po dlouhá léta. Rozhodovalo se nejen o vnitropolitických otázkách, ale podíleli jsme se velmi aktivně i na utváření politiky evropské a tím i světové. A jaké to byly události?

Předně to byly volby do místních, okresních a krajských národních výborů dne 16. 5., jejichž příprava zaujala cele naši veřejnost od počátku roku až do dne voleb. Pak se začalo hned s přípravou na volby do Národního shromáždění, jejž byly 28. 10. A po celou tu dobu visela ve vzduchu otázka – co bude se Západním Německem, zda tam dojde k remilitarizaci, zda se nechá oživnout německý imperialismus či zda převládnou vzpomínky na léta 1939 – 45 a ty pochovají jakýkoli pokus tohoto světového nebezpečí.

Tyto události rázu politického byly jen na krátkou dobu posunuty poněkud do pozadí, když se Bzenec připravoval na velkou zemědělskou výstavu, která se konala ve dnech 14. a 15. srpna. Nutno se zmínit o velké manifestaci 1. máje, která se konala po letech opět v Bzenci, a konečně o velkém snížení cen ke dni 1. dubna.

 

Leden, únor

A nyní necháme před sebou defilovat události celého roku, jak za sebou následovaly. Počátek roku byl u nás ve znamení tradiční mírné zimy, deštivé, která však ke konci měsíce ukázala své pomocníky mimo očekávání – tuhé mrazy, kdy teploměr klesal až na -16° C. Byla to pak suchá zima, bez sněhu, která, jak se ještě zmíním, nadělala mnoho škod ve vinohradech, ale velmi přišla vhod naší mládeži.

Zimní sport

Jako loni i letos bylo hřiště – kluziště včas připraveno v zámecké zahradě, velmi vydatně opatřeno světly. Ledová plocha byla denně od rána do večera plně obsazena a jen krátká doba zbývala na to, aby led byl stříkáním vyspraven na večerní hokejové zápasy, jichž byl letos slušný počet s velmi pěkným výsledkem. Do bzeneckého týmu vstoupilo totiž několik výborných hráčů z místní vojenské posádky. S touto posilou šli naši hráči od vítězství k vítězství, až se dostali na konci sezony do krajské soutěže. Návštěvy na zápasech byly na Bzenec ohromné, 600 – 700 lidí, staří i mladí, a všichni plně účastni pokřikem a povzbuzováním vlastních hráčů, takže hlasy diváků, zvláště když se octl u nepřátelské branky puk, se nesly večerním tichem široko daleko.

Hovory s lidem

Jako loni i letos konány hovory členů MNV s občanstvem. Na těchto akcích skládal MNV účty z toho co vykonal, nebo co nevykonal, proč se tak stalo, nebo nestalo a jaké jsou plány pro další období.

 

Jan Novák – nový předseda MNV

Koncem ledna byl za dosavadního předsedu Josefa Hartmana zvolen místní občan, zemědělec – Jan Novák, z Olšovce. Tento také vedl letošní první hovory s občanstvem v únoru v sále Lidového domu za velké účasti občanstva. Kriticky přiznal, že se MNV nepodařilo vejít v úzký styk s lidem, že se mu nepodařilo plně získat důvěru, aby občané se obraceli s přáními a stížnostmi na jednotlivé referenty, ale že občané netečně sledovali různé akce výboru, i když to byly akce velmi důležité, mnohdy zase se zajímali o akce méně důležité a dělali z nich problémy. Týkalo se to hlavně snahy MNV, aby u katolického kostela byl zřízen nově řádně vysázený park, na který bylo dost peněz ze zbytku dotace 70 000 Kčs, jež však nebyla plně využita. Měly být tam vykáceny staré stromy a na jaře letos nahrazeny novými mladými okrasnými. Proti tomu byla v Olšovci podniknuta podpisová akce a park u kostela obnoven nebyl.

Plány, které má MNV před sebou, jsou velmi pozoruhodné:

Do konce roku dokončit vydláždění náměstí, dokončit úpravu parku na náměstí a upravit i park na Horním náměstí, vydláždit chodníky na jiho a severovýchodní straně náměstí, připravit další část vodovodního potrubí, aby mohl být dán vodovod do provozu v roce 1956, neboť je to požadavek místní konzervárny Fruty, jež by jinak z tohoto důvodu musela být přemístěna do jiného města, kde už vodovod je.

Snahou MNV bude i nadále vypomáhat místnímu JZD, postarat se HTÚP o zlepšení našich luk zavodňováním a zaoráváním, postarat se o zásobování obyvatelstva lépe než v minulém roce, o postavení nových bytových jednotek – vesměs tedy plány, jichž realizace by měla pro Bzenec velký význam.

Je však třeba, aby občané pomáhali MNV v jeho práci, aby sdělovali své stížnosti, aby přicházeli k jednotlivým referentům se svými návrhy, neboť jen společnou prací bude možno vybudovat lepší budoucnost.

Poslanec Antonín Gregor

Jako první větší politická akce v rámci voleb do MNV byla politická přednáška poslance KSČ Antonína Gregora z Uherského Hradiště, za účelem, jak zlepšit návrh osnovy zákona o volbách. Přednáška byla opět na Lidovém domě a sál byl naplněn do posledního místa. Ve své dvě hodiny trvající řeči prošel poslanec Gregor celou naši hospodářskou situaci, osvětlil cíle politiky SSSR a politiky západních mocností, přičemž se zmínil i o úloze naší emigrace, z níž zvláště jmenoval místního rodáka Dr. Bohumila Bunžu, bývalého poslance za stranu lidovou a poslance Dr. Aloise Rozehnala, kteří dnes prý hájí Zenklovi úlohu pikolíků, rovněž však i Procházkovi a jiným.

Pak široce rozvedl nový zákon o volbách do MNV a vysvětlil, jakou budou mít pravomoc nově zvolené národní výbory, jež budou ve stálém styku se svými voliči, budou tlumočit jejich přání a jim se zodpovídat za svou práci v MNV.

Po řeči Dr. Gregora byla diskuze, a to velmi živá, rázu soukromého, jako nedostatek brambor k jarní setbě, velké a neúměrné odevzdávky obilí a hlavně nepřihlížení k tomu, aby byly sníženy kontingenty masa v případě, že rolníkovi nezaviněně uhynul dobytek. O těchto otázkách řečník ovšem nemohl rozhodovat, poněvadž to jsou otázky MNV nebo ONV. K otázce voleb byl podán pouze jeden konkrétní návrh, a to příslušníkem zdejší vojenské posádky, aby tam, kde je posádka, měla tato v MNV svého zástupce. O tomto návrhu jsme dva dny nato slyšeli v našem státním rozhlase a návrh tento pojat do osnovy o volbách do MNV.

Vinohrady

Od srpnových dešťů 1953 vlastně v Bzenci nepršelo, až v březnu na jaře 1954. Půda byla hluboko proschlá. Toto sucho mělo katastrofální následky i na vinohrady, které nemajíce vláhu a poněvadž tím snáze přemrzly za tuhých únorových mrazů, po sestříhání dlouho nevyrašily. Smutni chodili vinaři do vinohradů, kroutili hlavami nad tímto zjevem. A mnohé vinohrady se ani nezazelenaly. Jenom mladší vinohrady vydržely sucho a mráz, vinohrady starší 15 – 20 let uschly nebo vyrazily jen nepatrné révy a je otázkou, zda se kdy ještě zmohou. A tak pohled na mnohé vinohrady je žalostný. Vinaři svážejí celé fůry a plné trakaře suchých „hlav“ které za normálních podmínek by mohly ještě dlouho rodit. Situace je o to horší, že vinařské družstvo muselo též zrušit velkou plochu vinice v Maršálcích a nebude proto moci odprodat místním vinařům sazenice, čímž naděje na vysázení a vylepšení vinic pro letošní rok je velmi malá. Zato mladé vinice se ukázaly velmi slibně a poněvadž jarní mrazy jim neuškodily, dávají naději na velkou úrodu.

Jarní mrazy – boj proti nim

I letos byla obava z jarních mrazů, vždyť už po dva roky si pořádně zařádily ve vinicích. Proto se na ně Bzenec připravil. MNV dal navozit na různá místa do vinohradů starých pneumatik a gumových bot z místní Obnovy v Kolonii a Vinařské družstvo zakoupilo dostatečné množství dýmovnic (1 ks asi 16 Kčs) a nadto bylo rozhodnuto, klesne-li teplota k nule, že bude vyhlášen sirénou tento kritický stav, aby se mohli občané podle toho zařídit. A skutečně po dvě noci táhlé a zlověstné tóny sirény prořízly noční klid, vinaři na to zapálili ohně ve svých vinohradech, zaměstnanci vinařských závodů zapálili dýmovnice, ale tato práce byla celkem zbytečná, poněvadž teploměr klesl jen na -1 °C, a to vinohradům neuškodilo. Ani letos tyto akce nebyly jednotné, ojedinělé ohně a zamlžení nemůže zmírnit mráz na tak velkých plochách.

Snížení cen

Koncem března bylo nařízeno provést ve všech obchodech inventuru zboží a 1. dubna ohlášeno velké snížení cen všeho zboží, kromě masa, sádla, mléka. Cukr zlevněn ze 12 Kčs na 11 Kčs.

O významu snížení cen promluvil dne 31. března zástupce okresu k pracujícím místních závodů, úřadů, ke školní mládeži a vojákům, kteří se shromáždili na náměstí a po vyslechnutí projevu ohlašovali své závazky jako dík vládě za snížení. Z místního občanstva byla účast nepatrná. Všeobecně se mluvilo, že je to předvolební „chyták“, ale ať tomu je jakkoliv, jak řekl poslanec Mráz v Bzenci 1. máje: „Kéž by takové chytáky byly častěji a byly ještě větší.“

První máj

A to už jsme u 1. máje. Okres Veselí byl rozdělen na několik okrsků, v nichž měl být oslaven 1. máj. Jedním z nich se stal letos i Bzenec. A Bzenec se ukázal. Jednotlivým podnikům – Fruta, Obnova, Trud, Vinařské závody, posádka, školy – byly přiřčeny úseky silnice k vyzdobení vlajkami ČSR a SSSR. Na oslavy se sjeli do Bzence pracující ze Bzence, Těmic, Domanína, Syrovína, Žeravic a Písku. Velké proudy se slily v Olšovské ulici a v 9 hodin vpochodovaly za doprovodu čtyř kapel na náměstí. Bylo to moře praporů, standart a mezi tím alegorické vozy. Počet přítomných odhadnut na 4 000 lidí. K shromážděným občanům velmi temperamentně promluvil poslanec KSČ Mráz, který stručně předvedl dnešní politiku a politickou situaci a význam semknutí pracujících mas, jež jsou hrotem KSČ, které je zárukou spravedlnosti, bezpečnosti a míru. Při oslavě bylo vypuštěno místním holubářským spolkem asi 500 holubů – poslů míru. Odpoledne byla na sokolském hříšti zábava.

Za zdařilé provedení oslav na 1. máje, které bylo kontrolováno orgány KNV, byl Bzenec odměněn 1. cenou v rámci veselského okresu.

Volby do MNV, ONV a KNV

Možno říci, že volby byly velmi důkladně připraveny. Celá tato akce by se dala rozčlenit do těchto částí:

 1. Výběr zástupců občanstva.
 2. Představení vybraných zástupců voličstvem.
 3. Informace, jak volit.
 4. Beseda se zástupci okrsků.
 5. Schválení všech zástupců na plenární schůzi.
 6. Činnost předvolebního agitačního střediska.
 7. Relace do rozhlasu.

Na plenární schůzi Akčního výboru bylo vybráno 40 občanů, kteří mají plnou důvěru občanstva, a to členů organizovaných v politických stranách, i členů bezpartijních, kteří by skýtali záruku, že budou své funkce zastávat k plné spokojenosti občanů, že budou s nimi ve velmi úzkém kontaktu a budou jejich tlumočníky v MNV.

Tito vybraní občané představili se svým voličům na schůzi, kam byli tito voliči osobně pozváni členy volební komise (předseda Metoděj Huk). Tam řekli vše o svém původu a o tom, jak chtějí pracovat v novém MNV a žádali, aby je občané buď přijali, nebo zamítli, nemají-li námitek, a ať povědí, co by navržený kandidát měl tlumočit v MNV. Těchto schůzí bylo nejméně 40, někdy byly početně zastoupeny a jenom v jednom případě došlo k výměně kandidáta. Současně s kandidátem do MNV přicházel i patřičný kandidát do ONV, aby zjistil, zda mu voliči dávají důvěru. Na veřejné schůzi v Sokolovně zástupce KNV podal přesné informace o tom, co je účelem voleb, jak se bude volit a členové jednotlivých volebních komisí v okrsku mohli se dát informovat o tom, co jim bylo nejasné. V místnosti SČSP bylo zřízeno volební informační a agitační středisko, jež bylo denně večer otevřeno. Kromě toho byla sestavena rozhlasová komise, jejímž úkolem bylo dávat do místního rozhlasu zprávy o tom, jak se žilo dříve a jak se žije dnes, aby na základě srovnání vynikly klady dneška. Byly to zprávy o městské knihovně, o poměrech ve školách, o bývalých trzích na zeleninu atd. a resultátem všech těchto relací bylo, že dnešní lidově demokratický režim znamená ohromné zlepšení proti letům, kdy u nás vedli kapitalisté.

V den voleb bylo vše připraveno. Bzenec byl rozdělen do čtyř obvodů, byly tedy čtyři volební místnosti (Belant, MNV, Lidový dům, František Repík) a pátá v kasárnách pro vojsko. V každé místnosti byla za plentou úpravna lístků, v ní stůl, na něm tužka. Do úpravny mohl a měl jít každý občan, nebyl-li spokojen s kandidáty. Nesouhlas s kandidátem znamenán škrtem tužkou přes celé jeho jméno a příjmení. Voliči chodili za plentu, bylo i škrtáno, ale v mnoha případech nebyly škrty provedeny podle předpisu, takže tyto nepřesně provedené škrty znamenaly, že kandidát prošel. Tak se stalo, že někteří kandidáti ztratili hlasy, ale celkem všichni byli zvoleni do nově organizovaného MNV, jehož předsedou se stal opět Jan Novák (KSČ) a funkce politického tajemníka opět přidělena Emilu Glasovi (KSČ).

Do ONV byli za Bzenec zvoleni tito kandidáti:

 1. Oldřich Repík (KSČ), člen rady ONV, plánovací oddělení.
 2. Marie Cimalová (KSČ), v domácnosti.
 3. Stanislav Slavík, rolník (lidová strana)
 4. Ladislav Rusek (nár. social.), vedoucí zemědělské pokusné stanice.

Do KNV za Bzenec a několik sousedních osad na Slovácku kandidovala a byla zvolena Věra Pařízková (KSČ), toho času vychovatelka na hospodářské škole v Bzenci, bzenecká rodačka.

Vražda v kasárnách

Počátkem června byla místní veřejnost vzrušena, když se dozvěděla, že v místní posádce byl úkladně zavražděn kapitán pro věci politické Hikl. Zůstaly po něm tři nezletilé děti. Pohřeb se konal za velké účasti občanstva. Nad jeho rakví prohlásil řečník, že jmenovaný kapitán se stal obětí zahraničních diverzantů.

Kulturní činnost

Stále píši o tom, že kulturní činnost, to jest aktivní zapojení místního obyvatelstva do kulturního dění, stále upadá. Veřejní pracovníci jsou hodně zapojováni do záležitostí politických, takže na kulturní činnost ani jim nezbývá času. Výjimku letos opět udělala škola.

Děvče z předměstí

Učitelé sehráli s velkým úspěchem Tylovu operetu „Děvče z předměstí“, opakovali ji celkem třikrát v Bzenci a jednou ve Veselí.

Mnohem slabší úroveň měla Klicperova hra „Bělouši“, kterou sehrál dramatický odbor Katolického domu.

Do kulturní činnosti mohli bychom počítat i četné kulturní vložky pěveckého a hudebního kroužku při osmileté střední škole při různých oslavách, v nichž pěknou úroveň měl Mezinárodní den žen 8. 3. a Mezinárodní den dětí.

Velmi úspěšně si vedl Slovácký krúžek při Obnově, kde bzenečtí chlapci a děvčata vytvořili pěkný pěvecký a taneční soubor, a pod primášem Kolmašem, i velmi slušnou cimbálovou kapelu.

Pokud se týká kapel, jsou dnes v Bzenci dvě tělesa: Dechová kapela Obnovy a smíšený, asi 20 členný soubor OPK (Okresní průmyslový kombinát) z místních hudebníků, jehož kapelníkem je Josef Strážnický, vedoucí opravny stolářské v domě čp. 807 na náměstí (dříve František Strážnický).

Jinak činnost kulturní je řízena Osvětovou besedou, jejímž předsedou je Oldřich Fiamoli. O vinobraní, jež bylo na Lidovém domě, zazpívány byly v kulturní vložce písně o Bzenci, jež složil ředitel kůru v katolickém kostele Michlík.

Letos pořádala osmiletá střední škola zase slavnost příchodu Dědy Mráze dne 22. 12. v místnostech školy. Vánoční stromek je nazván jolka a mnohé děti se zúčastnily této oslavy v maškarních úborech.

Zemědělské slavnosti Moravského Slovácka v Bzenci ve dnech 14. – 15. srpna

V březnu na popud místního občana Dušana Ptáčka, úředníka inseminační stanice, byl sestaven čtyřčlenný výbor pro pořádání zemědělských slavností. Poněvadž jmenovaný má možnost osobního styku s vedoucími referenty ministerstva zemědělství a zemědělským referentem KNV v Gottwaldově, sondoval nejprve na patřičných místech o možnosti pořádání tohoto podniku, zvláště o výši subvence pro případ, že by podnik byl pasivní, což se dá předpokládat, neboť dosavadní slavnosti vinařské mají být nahrazeny slavnostmi rázu pěstitelského a chovatelského.

Přípravný výbor (Ptáček, Čmelík, Alois Plešák a pisatel) vypracoval celkový plán a náplň slavností, plán potřeb materiálu a tendenci akce – pozdvižení chovu domácího zvířectva a předvedení moderních způsobů chovatelských a předložil na ministerstvo zemědělství a KNV, načež byla mu přislíbena subvence asi do výše 250 000 Kčs.

Místo konání tohoto v Bzenci jedinečného dosud podniku bylo vyhlédnuto v zadním traktu zámeckého parku, a to v jeho části západní, jež patří MNV a jenž ji k tomuto účelu propůjčil. Největším problémem byla úprava terénu, jež vzhledem ke krátké lhůtě mohla být včas provedena jenom buldozerem. Dalším problémem bylo vykácení asi 20 stromů, jež by měly být vykáceny, aby se získala volná plocha pro „předvádiště“, a později, aby tato plocha mohla sloužit jako sportovní hřiště. Plánovalo se to totiž tak, že tato akce byla počátkem zbudování parku oddechu, kde by bylo koupaliště, kluziště, hřiště, upravený park apod. Povolení techniky k vykácení těchto stromů nebylo vydáno ani ministerstvem kultury, takže plocha předvádiště dobytka musela být o něco zkrácena. Jižní část předvádiště byla odvodněna brigádou fotbalistů a po mnoha a mnoha urgencích a pak závadách na buldozeru byla plocha zplanírována. Bylo přeneseno asi 2 000 m3 zemin. Byl vybetonován taneční parket asi pro 1 000 párů. Aby náklad finanční nebyl příliš překročen, bylo odpracováno mnoho hodin brigádnicky, ačkoli nutno dodat, že se Bzenčané stavěli k tomuto podniku pochybovačně a pasivně.

V květnu až červenci byly vytvořeny četné komise, jimž dány určité úkoly: propagační, kulturní, úprava terénu a tribuny, zásobovací, zdravotní, dopravní, ubytovací, bezpečnostní. Poněvadž hlavní rozhodování měl o celé akci KNV, jmenovitě jeho místopředseda J. Červínka a kádrová referentka Kašíková, byla účast jednotlivých vystavovatelů zajišťována přes kraj. V Bzenci konány asi 4 plenární schůze pozvaných vystavovatelů, kteří měli pak v zámecké zahradě přidělenou jim plochu pro výstavní stánek nebo expozici apod. Byla zastoupena JZD, státní statky, výzkumné stanice, spolky se vztahem k zemědělství (včelaři, chovatelé drobného zvířectva apod.), takže se na výstavě objevily tyto stánky: Pícniny a traviny – Včelařský – Mlékárenský – Myslivosti. Kromě toho byly zde ukázky chovu ovcí, koz, vepřů, krav, studený odchov telat, salašnictví, moderní ohrazení výběhu dobytka. U předvádiště zbudována tribuna pro 2 000 osob, celá plocha předvádiště byla ohrazena.

Vrchní část parku byla vyhrazena Jednotě, Spojeným restauračním podnikům a Kvalitě (Frutě), jež všude postavily prodejní krámky se zbožím všeho druhu. Kromě toho byla v horní části parku výstava nejmodernějších hospodářských strojů. Park byl velmi vkusně vyzdoben panely a pěkně upraven. Staré lípy dostaly nové podpěry a večer byly osvětleny mnoha svatojánskými broučky (asi 30 cm velké figurky), jejichž světla se samočinně zažehovala a zhasínala. Na slavnostech, jež byly po dva dny, účinkovaly krojované kapely z Domanína a z Nivnice, smíšená kapela OPK Bzenec, cimbálová kapela souboru Obnovy a veterinářů Gottwaldovského kraje. Tyto došly svého uplatnění ve Slovácké búdě a ve vkusně upravené restauraci v přírodě. Víno, pivo, jídlo – vše bylo na 100 % zajištěno. Návštěva byla velmi pěkná, a ačkoliv mnoho lidí našlo si nějaký tajný vchod, nebo přístup do výstavního prostoru, vybráno na vstupném po 5 Kčs 60 000 Kčs. Konkurenčně působil podnik v Kyjově a pak v neděli večer déšť pokazil vyvrcholení zábavy. Jako doplněk těchto zemědělských slavností měly být vavřinecké scény z uzavírání vinohradů. Měly být předvedeny nové výstupy z cyklu, který složil místní rodák Augustin Bouda, četnický strážmistr ve výslužbě, toho času kostelník. Hudbu k písním složil varhaník Michlík. Scény však pro určité nedostatky, hlavně pak pro nesocialistické pojetí, nebyly povoleny ONV ve Veselí. Jako náhrada za ně byli v poslední chvíli získáni tři herci ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kteří však bohužel přečetli jen básně, jež celkem ani vztahu k vinařství neměly. Velmi pěkně byly přijaty děti z Nenkovic, jež v krojích předvedly tance za doprovodu své kapely mladých. O zábavu se dále postarali 2 lidoví vypravěči a cimbálové muziky, při jejichž tónech sládl vinný mok na rtech návštěvníků Bzence. A Bakchus se toho večera jistě potutelně usmíval nad svými četnými vítězstvími.

Hlavní program byl na předvádišti. Byli předváděni býci, hřebci, klisny – vše s odborným doprovodem slovním. Zlatým bodem programu byl rej tlumačovských hřebců.

Finančně skončily slavnosti silným deficitem, poněvadž investice byly velmi značné. Schodek byl kryt KNV v Gottwaldově, jenž převzal záštitu nad slavnostmi. K slavnostem byly vydány plakáty podle návrhu propagačního oddělení ministerstva zemědělství. Byly nám dodány až po mnoha urgencích asi týden před slavnostmi. Byly velmi nevkusné, nečitelné a jistě i tato pozdní propagace měla vliv na slabší účast. Pro obec Bzenec měly tyto slavnosti i ten význam, že město bylo dáno do vzorného pořádku, že zmizely poslední zbytky nánosů, vzorně upraveny parky. Do Bzence se dostalo několik vagonů vápna a cementu, takže občané mohli své domy opravit. Družstvo Jednota dala natřít stejnou barvou výkladní skříně a velmi vkusně je vyzdobila fotografiemi se záběry ze Bzence a s motivy zemědělskými. Silnice od nádraží, hlavní silnice byly vyzdobeny vlajkami, slavobrány vítaly návštěvníky Bzence. I vinohrady byly dány do vzorného stavu.

Kanalizace

Městská kanalizace byla povodněmi z roku 1953 po celé své délce zcela ucpána, takže voda odtékala ulicemi. Proto od jara pracovali na jednotlivých úsecích dělníci, kteří odkrývali kanalizaci na místech vzdálených od sebe asi 15 metrů a vyhazovali z rour nánosy. Byla to práce velmi zdlouhavá, pracemi těmito byla poškozována dlažba a všude při silnici byly hromady černého kalu. Nejhůře byla zanesena ulice Tyršova. Zde do června byli s prací téměř hotovi, když jeden jediný liják stačil k tomu, aby z Horního náměstí snesl opět tolik bláta do části již vyčištěné a bohužel i zaházené a zadlážděné, takže sondy musily být znovu odkryty a s čištěním musilo být opět započato.

Zábrany

Letos byla vystavěna pevná kamenná zábrana ve zmole, jež vede od Sokolovny na St. Hrad, takže ve zmolách jsou celkem čtyři zábrany.

Senoseč

Velmi suchá zima a sucho v dubnu měly velmi neblahý vliv na úrodu luk. Zato druhá úroda trav – otavy – byla letos velmi vydatná. Proto se mnozí rolníci rozhodli už loni a letos též a dali si louky poorat traktorovou stanicí. Nevýhodou však, že majitelé luk jsou i rolníci ze vzdálených obcí, pro něž bylo by obdělávání těchto polí dosti nevýhodné. Poorané louky však dávají velmi dobré výtěžky brambor, obilí kukuřice, řepy, i když dosti značné škody zde působí srny a zajíci.

Žně

Žně proběhly celkem hladce. Co bylo však na nich letos zajímavé, že nebyl u mlátiček takový shon jako jindy, ba často z počátku mlátičky i stály. Dokonce MNV musil i zakročit s pohružkou, že počet mlátiček bude snížen a doba výmlatu zkrácena, aby mlátičky mohly být včas převezeny tam, kde je jich více potřebí. Teprve potom nastala bývalá žňová horečka, sháňka po povozech a hádky o přednější místo u mlátičky. Kontingenty obilí byly ihned odváženy do družstva, takže Bzenec splnil nejlépe a nejdříve svou dodávkovou povinnost v okrese. Ceny kontingentního obilí byly od 60 do 90 Kčs za metrák, za nadkontingentní dodávky byly stanoveny ceny vyšší. Úroda byla normální, z některých parcel dokonce nízká.

Spartakiáda

Po vzoru sovětské fyskultury bude v roce 1955 po prvé v naší republice uspořádána celostátní přehlídka tělesné zdatnosti mládeže i dospělých občanů v Praze. Zahájení nácviku prostných bylo ohlášeno dne 4. září večer na veřejném shromáždění na náměstí, jehož se zúčastnilo žactvo všech bzeneckých škol, středisek pracujícího dorostu, armáda a občanstvo.

O významu spartakiády, o její organizaci a hlavně o rozdílu mezi ní a sokolskými slety za 1. republiky a o nynější péči a tělesnou zdatnost občanstva za nynější vlády promluvil profesor Milan Fabrici. Po projevu byla rozžehnuta hranice na Starém hradě a zahrány hymny naše a sovětská.

Vinobraní

Kdo měl mladý vinohrad, měl letos vinobraní, nad nímž srdce zaplesalo, kdo měl však starý vinohrad, srdce mu zaplakalo. Po střihu vinohrady dlouho „spaly“, některé se už ani neprobudily. Vegetace ve všech vinohradech byla opožděná, téměř o měsíc, a proto vinobraní bylo až koncem října. Kvalita hroznů byla slabá, normální průměr sladkosti 16°, i nižší. Cena hroznů kontingentních byla od 3 Kčs do 6,40 Kčs. Kdo však dodal nad kontingent, byly mu vyplaceny téměř dvojnásobné ceny při sladkosti 18°. A byli mnozí vinaři, kteří za nadkontingentní dodávky brali až 10 000 Kčs. Nebývalá úroda hroznů byla na Jižní Moravě a na Slovensku, jež však těžko konkurují s kvalitou našich. Do Bzence přivezly však Slovácké vinařské závody ohromné množství hroznů z Bulharska, takže zásoba vína je velmi značná.

Volby do národního shromáždění

Tři události rázu politického byly náplní letošního roku a na ně se soustřeďoval zájem všech institucí a jednotlivců. Bylo to zahájení spartakiády a hlavně volby do Místních národních, Okresních a Krajských výborů a volby do Národního shromáždění. Příprava na ně začala už na počátku roku, byly sestaveny volební a propagační komise, na ně byly soustředěny vývěsky, plně zapojen místní rozhlas. Do rozhlasu přicházeli v září a říjnu zástupci škol, organizací politických, kulturních a hospodářských, výbor žen, hasičstvo, prostě všichni, kteří měli co říci místním občanům, jak oni posuzují dnešní život s životem za 1. republiky; denně otevřeno bylo propagační předvolební středisko v kanceláři SPČSP (Svaz československo-sovětského přátelství). Za kandidáta pro náš okres zvolen byl Dr. Josef Plojhar, který také dne 17. 10. 1954 měl v Lidovém domě veřejný projev. Vzpomínal na dobu dětství, kdy jeho jedinou četbou byly pohádky, které dostával zabalené v cikorce, vyprávěl o poměrech ve Vídni, kterou navštívil a kde viděl mnoho zboží v obchodech, jež však nikdo nekupoval, poněvadž neměl zač. Mluvil o sociálních vymoženostech dneška, o socializaci na vesnici. Když pak o 14 dní později došlo ve čtyřech volebních okrscích v Bzenci k volbě, dopadly tyto tak, jak každý předvídal. Ačkoliv byla umožněna tajnost volby za plentou, nikdo za ni téměř ani nešel a večer vyhlášeno ve volební komisi, že pro kandidáta Národní fronty, Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví, předsedu Čsl. strany lidové, hlasovalo ve Bzenci téměř 100 % všeho voličstva, škrtnutých lístků bylo jen asi 30.

Oslava Velké říjnové socialistické revoluce

Jako každým rokem od roku 1945 byla i letos manifestačně oslavena Říjnová revoluce. Žactvo všech škol i armáda dostavili se v 18.00 hodin na náměstí. Tito účastníci byli pak rozestaveni od MNV po silnici směrem k Olšovci ve skupinách, vzdálených od sebe asi 50 metrů a štafetově předávala skupina skupině poselství sovětskému lidu. Štafetu ukončili vojáci za kasárnami, kde zdravice byla předána do auta a odvezena do Veselí. Pak byl uspořádán lampionový průvod, jenž se zase odebral od kasáren k budově MNV na náměstí, kde místní posádka zpestřila tuto slavnost raketami a dělobuchy. To mělo zvláštní půvab pro naši mládež.

Úmrtí bzeneckého faráře

V nemocnici v Kyjově zemřel asi na mozkovou mrtvici katolický farář konsistorní rada Ferdinand Březský, který působil v Bzenci nepřetržitě od 1. 9. 1919. Byl velmi dbalý o vzorný stav kostela. Na jeho místo ustanoven a po prvé se představil 14. 10. 1954 děkan Alois Stoniš, který přišel do Bzence z Rohatce.

Nový farář je velmi společenský člověk, výborný zpěvák – pravý opak svého předchůdce. Účastní se i veřejných a politických akcí.

Chřipka – infekční žloutenka

V lednu a únoru řádila v Bzenci chřipka. Pohřby byly téměř na denním pořádku. Na podzim se po prvé objevila v Bzenci infekční žloutenka. Onemocněly jí hlavně školní děti, jež byly lékařem odesílány do nemocnice, kde pobyly čtrnáct dní a dány pak do domácího ošetřování. Na škole bylo asi dvacet případů, z nichž žádný nebyl vážný, a děti po pěti týdnech mohly opět navštěvovat školu. Musí však dodržovat předepsanou dietu, nesmí se zúčastnit tělocviku a konat těžkou práci.

Zdravotní středisko

Zdravotní středisko Červeného kříže je umístěno v domě p. L. Derky na rohu Nádražní ulice. Je vybaveno lůžky a jeho činnost se projevuje při všech větších podnicích. Zdravotní sestry v bílých pláštích s brašnami první pomoci asistují vždy velmi ochotně. Jejich akce byla zvláště vydatná při pořádání zemědělských slavností, kdy dík jejich zásahům nedošlo k žádným vážným úrazům a pokud se nějaké vyskytly, byly zdravotní sestry na místě. Konají se zdravotní přednášky, promítají filmy s náměty zdravotnickými, kurzy první pomoci jsou pořádány pro žactvo i pro dospělé. Instruktory bývají místní lékaři Dr. Antonín Macháček a Dr. J. Pavliska.

Vánoční trh – slosovací akce

Místní Jednota, sdružující obchody všech druhů, přemístila své úřadovny do Lidového domu. Před vánocemi uspořádala na Sokolovně trh Dědy Mráze a velkou slosovací akci. Losy, o něž byl veliký zájem a jichž bylo vydáno 10 000 kusů po 10 Kčs, byly pod kontrolou státní banky. Bylo možno na ně vyhrát: piano, motocykl, šicí stroj, televizor, ledničku, pohovku, kolo a mnoho cenných věcí, soupravy ze skla a knihy.

Uspořádaný trh v obou místnostech Sokolovny byl velmi vkusně upraven a byl velmi početně navštíven. Děti i dospělé lákala filmová představení, jež mohli shlédnout dopoledne i odpoledne v horní místnosti Sokolovny zdarma. Poněvadž losy byly prodávány po celém Gottwaldovském kraji, byly vydány i slosovací listiny, jež v Bzenci byly vylepeny na několika místech. Po několik dní stáli před nimi lidé s losy v ruce a hledali, zda nejsou majiteli šťastných čísel. Pokud jsem mohl zjistit, zůstaly v Bzenci z hlavních výher šicí stroj (školnice Ťulpová) a televizor (Ing. Hauser).

Stavby a opravy

Jak jsem již podotkl v kapitole o zemědělských slavnostech, byly letos téměř všechny domy dány „do pucu“ (obíleny). Zvláště se však vyskytlo velmi mnoho případů, kdy malá okna domů byla nahrazena velkými 3 až 4 dílnými okny, takže vzduch a světlo budou blahodárně působit na zdraví dětí. Tak definitivně mizí malá okýnka a tím i domy dostávají modernější ráz.

Jinak stavební ruch v Bzenci stále spí, chrupe. Snad trochu odpomůže stavební tísni stavba dvou činžovních domů pro vojenské gážisty v Tyršově ulici. Bzenec si však chce udržet první místo v okrese ve vzorném udržování vzhledu města. Staré placáky a kočičáky z chodníků na jižní straně náměstí zmizely. Velmi intenzivně se pracuje na stavbě vodovodu. Potrubí dovedeno až do Kněžích hor, kde bude čerpací stanice a odkud povede potrubí do města. Pracuje se již i na tomto potrubí, takže do tří let se asi splní toužebné přání Bzenčanů po zdravé a chutné pitné vodě.

Stále se pokračuje v dodláždění náměstí směrem k jeho východní straně. Rada žen se uplatňuje v udržování parku na náměstí i před školou. Upraven byl i velmi účelně pomník padlých z I. světové války. Jeho park byl vyvýšen, opatřen pevnou kamennou obrubou, aby nebyl zaplaven při prudkých lijácích.