Kronika města Bzence – rok 1952

Potravinové lístky

Rok 1952 se ohlásil novými předpisy o zásobování. Kdo obdělává více než 50 arů půdy, bez rozdílu, o jakou půdu jde, dostane lístky, je-li zaměstnán v průmyslu nebo v úřadě, avšak nedostanou lístky potravinové jeho děti a žena, poněvadž tato výměra byla určena jako nejnižší mez pro samozásobitele. Kdo obdělává méně než 50 arů, nedostal lístky na vajíčka a prozatím ani šatenky.

Rozpisy

V lednu se na Mnv ve dne v noci pracovalo houževnatě na rozpisu zemědělských výrobků na rok 1952. Po obdržení směrního čísla dodávkových úkolů, které byly určeny ONV, sešla se rozpisová komise, kterou tvořili předseda Mnv Oldřich Kučera, zemědělský referent Pavel Šebesta, dále vyživovací referent a za KSČ předseda strany Repík (rodák z Vracova), z akčního výboru NF předseda Josef Bek, za JZD předseda Josef Jelínek, za Jednotný svaz čs. zeměděl. místopředseda Oldřich Kubaňa a zástupce hospodářského družstva Pekárek. Na společné poradě byly jednotlivé úkoly prodebatovány a vypracován plán, jak bude rozpis prováděn.

Předpis na rok 1951 a 1952.

druh 1951 1952
pšenice 72 ha 71 ha
žito 69 ha 75 ha
ječmen 54 ha 29 ha
oves 29 ha 43 ha
kukuřice 17 ha 18 ha
brambory 106 ha 79 ha
cukrovka 11 ha 11 ha
okopaniny 46 ha 41 ha
pícniny 110 ha 132 ha
zelenina 219 ha 211 ha

Celkem bylo uloženo rozplánovat 720 ha orné půdy asi na 930 zemědělských závodů. Při rozpisu bylo pokud možno přihlíženo k osevním plánům zeleniny, jak jej podali zemědělci již v listopadu 1951. Směrná čísla výroby jsou na letošní rok hodně vyšší a pěstitelé budou musit předepsané plochy řádně dodržovat, aby své výrobní úkoly splnili a práci zvládli. Úkoly dodávkové budou předepsány, až bude znám stav kultur a tím naděje na sklizeň. Pouze u zeleniny jest jako loni výroba zároveň dodávkou.

Stav dobytka

Podle soupisu ze dne 30. 12. 1951 jest plán hovězího dobytka k 31. 12. splněn. Podle plánu na rok 1951 měli jsme mít v Bzenci 465, ale skutečný byl 468 kusů. Dojnic mělo být 231, bylo však 216.
Na rok 1952 je stav hovězího dobytka stejný, stav dojnic zvýšen však na 240 kusů.
Na rok 1952 celkový stav dobytka předepsán takto:
Koní 69, z toho 8 klisen,
hovězí dobytek 465, z toho 240 krav, 79 telat,
vepřový dobytek 850, z toho 24 prasnic,
kozy 520,
drůbež 2 257, z toho 2 150 slepic.
Průměrná dojivost krav stanovena na 2 000 litrů mléka, takže se má dodat 480 000 litrů mléka.
Skupina zemědělců nad 5ha má předpis z 1 ha 420 l, od 2 až 5 ha 410 l na 1 ha a do 2 ha 405 l na 1 ha.
Dodávkový úkol vajec jest 199 020 kusů a podléhá mu každý chovatel slepic, i bezzemek.

Rozpis vajec

velikost půdy stanovená dodávka vajec
do 50 a 100 ks
od 50 a do 1 ha 200 ks
od 1 ha do 1,5 ha 350 ks
od 1,5 ha do 2 ha 490 ks
od 2 ha do 2,5 ha 580 ks
od 2,5 ha do 3 ha 670 ks
od 3 ha do 4 ha 850 ks
od 4 ha do 5 ha 1040 ks
od 5 ha do 6 ha 1240 ks
od 6 ha do 7 ha 1470 ks
od 7 ha do 8 ha 1700 ks

Majitelé slepic bezzemci odvedou 50 ks vajec bez ohledu na počet chovaných slepic.

Rozpis masa

Zemědělci byli rozděleni do 4 skupin podle rozlohy půdy a podle toho byla jim i stanovena dodávková povinnost masa.

1. skupina … JZD a členové družstva
2. skupina … nad 5 ha … z 1 ha 72 kg hovězího … 85 kg vepřového
3. skupina … střední rolníci 2 – 5 ha … z 1ha 55 kg hovězího …66 kg vepřového
4. skupina … drobní rolníci do 2 ha … z 1ha 40 kg hovězího … 55 kg vepřového

Pro 1. skupinu stanoven úkol jako pro skupinu středních rolníků.

Jatečná drůbež

2 kg z 1 ha orné půdy, každý započatý ha se započítává nahoru (1,96 ha = 2 ha, 2,01 ha = 3 ha)

Novotou jest vydávání lístků pro samozásobitele (cukr, mýdlo), ale jest to vázáno splněním dodávek v uplynulém čtvrtletí. Vinohrady se nepočítají do orné půdy.

Občanstvo bylo seznámeno s tímto plánem v rozhlasové relaci v neděli dopoledne a pak postupně v pondělí až ve středu byli seznamováni zemědělci se svými předepsanými úkoly a podpisovali smlouvy. Staly se i případy, že zemědělci s ohledem na nevýnosnost své půdy smlouvu nepodepsali.

Počasí

V lednu občas napadlo několik mm sněhu, udržel se však nejdéle 24 hodin. Teploty přes den byly kolem 5 °C, v noci 1 – 2 °C pod nulou. Ke konci ledna byla pole sněhem jen poprášena. 28. ledna napadlo 15 cm sněhu, mrzlo i ve dne, teploty klesly na -15 až -17 °C. 30. ledna však mrazy polevily. 15. února sněžilo odpoledne a v noci, vytvořily se závěje, že nepřijely ani autobusy od Těmic. Byla vyhlášena pracovní povinnost odhazovat sníh na silnici k Těmicím. Sněhu leželo asi 60 cm, závěje byly až 150 cm. Teprve 20. února začala obleva a sníh začal tát.

Požár zámku

V noci v pondělí 10. 3. asi o 1. hodině vypukl v zámecké budově, a to na půdě, požár. Oheň se velmi rychle rozšířil a za chvíli byla celá střecha v plamenech. Na neštěstí nebyla městská siréna v pořádku, takže nemohla zalarmovat hasičstvo a občany, dvě další sirény (vinařského družstva a Kvality) byly slyšet jen slabo. Proto obyvatelé Baráků, Olšovské ulice a Olšovce se dozvěděli o požáru až ráno 11. 3. Na místo požáru se sjelo několik hasičských sborů z okolí. Poněvadž museli vodu čerpat až ze Syrovínky, trvalo dosti dlouho než dostali vodu do zámku. Shořela střecha, zůstaly jen dvě přední věže. Druhé patro se stalo neobyvatelným. Příčina požáru nebyla zjištěna. Žáci konzervárenské školy, kteří měli své učebny ve druhém poschodí, musí být nouzově umístěni v továrně Kvalitě. S opravou zámku se započalo v červnu a do pouti byl pod střechou. Bohužel nebyly udělány na střeše původní věžičky, takže ráz stavby je poněkud porušen. Střecha je červená, tašky mají ráz krytiny prejzové.

Nábor žen do práce

Dne 2. března rozešlo se po Bzenci 25 dvojic (ženy i muži), aby si pohovořili se ženami, které se ještě nezapojily do práce na výstavbě republiky. Bylo získáno 21 nových členek do Rady žen, 13 žen držitelek půdy projevilo souhlas s provedením HTÚP (hospodářskotechnická úprava půdy – zcelení) a daly si závazek k získání dalších 11 žen, jedna žena získána jako členka do JZD, 4 ženy se zavázaly pracovat v závodě celodenně a 4 polodenně. S. Knížeová dá po prázdninách svého syna do hornictví. Jiné ženy se zavázaly, že při nejbližším sběru odvedou celkem 395 kg odpadových surovin, 1 žena se přihlásila jako dárkyně krve, 5 žen vstoupí do spotřebního družstva Jednoty. Jako výpomoc při nárazových pracích se ženy zavazují, že odpracují 43 dny, jiné s menší pomocí celkem 498 hodin.

S. Němečková si dala závazek, že vytvoří nejlepší pracovní skupinu v JZD a že tato skupina bude pracovat podle pracovních norem, 1 žena vypomůže po celý rok 1 den v týdnu, s. Mikošková odpracuje 300 hodin v JZD, 3 ženy malých rolníků zvýší dodávku vajec o 30 kusů, 1 překročí dodávku o 30 %.

Exhumace Rumunů

Byla provedena dne 20. března. Padlí rumunští hrdinové, kteří byli pochováni u katolického kostela, byli exhumováni a jejich pozůstatky odvezeny na společný rumunský hřbitov do Brna. Tak 56 statečných Rumunů opouští za sluného jarnního dne naše město. V zetlelých šatech bylo ještě nalezeno 5 granátů, jež pak byly zneškodněny za Starým hradem. Byl to poslední pozdrav války.

Sbírka na Koreu

Byla uspořádána dne 23. III. po řádné instruktáži jako protest proti bakteriologické válce. Dvojici sběračů bylo přiděleno asi 30 domů. Celkem v obci vybráno 25 000 Kčs, střední škola vybrala 5 000 Kčs. I žáci podpisovali rezoluci proti bakteriologické válce.

1. máj

V neděli před 1. májem, který letos připadl na čtvrtek byla od 7 hodiny ráno instruktáž občanů (na Lidovém domě), které vybral Mnv, aby zvali bzenecké občany na oslavu 1. máje do Veselí nad Moravou. Při tom nám bylo vysvětlováno, jak máme argumentovat nutnost oslavy na této oslavě a při tom hovořit s občany o výhodách HTÚP. Trojicím, jimž vždy přidělen člen KSČ, byly dány i pozvánky a přiděleno jim 10 – 15 domů. Agitační středisko bylo zřízeno ve výkladní místnosti stolaře p. Františka Strážnického na náměstí, kam přicházely trojice, aby sdělily výboru oslav své zkušenosti a poznatky, po případě ohlásily ty občany, kteří schvalují HTÚP nebo kteří jsou zásadně proti ní. HTÚP se má provádět hlavně proto, aby JZD mohlo hospodařit na velké zcelené ploše. Rolníkům na náhradu za zabrané pozemky budou přiděleny pozemky jiné a podle toho, zda souhlasí nebo se staví zásadně proti této úpravě budou přiděleny pozemky bližší nebo vzdálenější, lepší nebo horší.

Účast na 1. máje z Bzence byla dosti veliká, avšak slavnosti ve Veselí nebyly právě nejlépe organizovány.

Vysázení stromků

V květnu byly vysázeny na náměstí a v parku před školou mladé břízky.

9. květen a Běh vítězství

Dne 8. května konáno v Sokolovně slavnostní zasedání Mnv za účasti občanů a zástupců korporací. O významu 9. května pro nás a o významu našeho spojenectví se SSSR a lidovědemokratickými státy promluvil předseda Mnv Kučera. Program měla národní a střední škola.

9. května žáci místních škol a vojsko uspořádali Běh vítězství. Starty byly u nádraží, na Novém světě a u kasáren, cíl na náměstí, kde byli zástupci korporací a Mnv. Velmi slabý průvod (snad proto že byl pátek a všední den), odnesl pak věnce na hřbitov, kde je položil na hroby obětí 2. světové války. Tam promluvil opět předseda Kučera a odsoudil neúčast místního obyvatelstva na této oslavě. Jiné věnce byly položeny u pomníku na bývalém rumunském hřbitově u kostela a u pomníku obětí 1. světové války v Olšovské ulici.

Počasí

První i druhý jarní den sněžilo, brzy však vše roztálo. Počasí je chladné. Občas sněží, teploty pod nulou i přes den. Počátek dubna dosti suchý, později občas sprchne. I v květnu občasné deště dodaly půdě dosti vláhy.

Potravinové lístky

V květnu zaveden opět nový způsob přídělu potravinových lístků. Asi padesáti občanům, kteří byli prohlášeni za boháče, nebyly dány lístky a musili odevzdat šatenky. Jiní, kteří chovají slepice, ale do konce dubna neodevzdali stanovenou část kvoty vajec, musili podepsat reverz, že tak v stanovené době udělají, načež jim byly lístky dány.

Mrazy

Vinohrady slibovaly letos velkou úrodu hroznů, rovněž byla naděje na úrodu zeleniny. 21. května však uhodil silný mráz, teplota klesla 2 °C pod nulu, místa až na -4 °C. Místní siréna zburcovala podle dohody vinaře. Mnozí odešli hned do vinohradů, aby tam zapálili připravené hromady roští, ale poněvadž tato akce nebyla jednotná a úplná, nic to nepomohlo. Ještě 22. a 23. května byla teplota v noci pod nulou. Nejvíce byly postiženy trati Kukly, Liščí hory, částečně Horní hory a Krefty. Některé vinohrady byly mrazem spáleny úplně, jiné jen částečně v jakýchsi nevyzpytatelných pruzích. Uchráněny zůstaly jen Kněží hory. Vinaři většinou ostříhali vinohrady znovu, tyto znovu vypučely a i kvetly. Škoda bude odhadnuta až před vinobraním. Hodně utrpěly fazole, okurky, rajské jablíčka i brambory.

Církevní slavnosti

V květnu byla postavena a vysvěcena na Starém hradě socha sv. Floriána. Vytesal ji z pískovce místní kamenosochař Jan Šišák na náklad místních katolíků. 1. Června byla oslava s pontifikační mší 250 let místního chrámu sv. Jana Křtitele. Na 6.července pak připadlo 50. jubileum kněžské činnosti faráře konsistorního rady Ferd. Březského, jemuž byly katolíky předány upomínkové dary.

Žně

Průběh žní byl Mnv naplánován. Žně začaly koncem července na mlátičkách STS. Přednost při mlácení měli drobní a střední rolníci, potahy měl v evidenci žňový výbor. Výmlat obilí proběhl hladce, poněvadž počasí bylo příznivé.

Obilí, jehož kvalitě uškodila sucha po odkvětu, se vozilo do HD a uskladňovalo v sále Sokolovny. Občané konali po dobu žní po obci a polích kontrolní požární hlídky.

HTÚP

V měsíci září počala kampaň s provedením HTÚP v naší obci. Dvojice členů KSČ rozešla se po domech, aby přesvědčila rolníky o výhodách hospodaření v celcích. Současně s přihláškou, v níž schvalují úpravu půdy, mohli se přihlásit zemědělci do JZD. Lhůta schválení úpravy končí 1. ledna. Do akce jsou zapojeny všechny korporace, i škola – učitelé i žáci.

Škola

Obě národní školy se dostaly pod jednu správu. Správcem sloučených národních škol byl jmenován ředitel národní školy chlapecké Felix Šeděnka.

Určitý rozruch mezi rodiči způsobilo nařízení ministerstva školství, že všechna náboženství považují se za nepovinný předmět a tudíž oba rodiče musí svým podpisem potvrdit, že si přejí, aby jejich dítě chodilo do náboženství. Akce proběhla od 1. do 8. září, přihlášeno asi 80 % žactva.

Kulaci

V noci z 23. na 24. září namalovali neznámí dobrodějové těžko smazatelným materiálem místním velkým zemědělcům na domy velké nápisy: „Pozor, kulak!“, nebo: „Co bude s tebou do roku, vydřiduchu?“, nebo: „Už je konec vydírání!“ Pokud jsem mohl zjistit, za kulaky takto prohlášeni byli: Jakub Jelínek, Ferdinand Hostecký, František Jelínek, náměstí, František Jakša, Olšovská ulice, Karel Ventrča, František Ostrézi, Antonín Jelínek, Filip Jelínek, Vincenc Janoušek, Ladislav Vašík a Bedřich Růžica. Z nezemědělců za zbohatlíky prohlášeni: Antonín Holomek, stavitel; Antonín Hank, obchodník; František Hošek, obchodník s obuví; František Belant, řezník a hospodský – těmto nebyly na říjen vydány potravinové lístky. Je to důsledek třídního boje a má to zabránit, aby tito velcí zemědělci nenarušovali socializaci venkova, aby neagitovali proti HTÚP.

Vinobraní

Dne 29. září bylo úředně vyhlášeno vinobraní na černé hrozny. Asi týden předtím prohlédla si vinohrady komise, složená ze zástupců Mnv, aby odhadla škody, jež způsobily jarní mrazy. Některým vinařům byl kontingent zcela škrtnut nebo snížen, jiným ponechán, jen v ojedinělých případech dodatečně zvýšen. Celková sklizeň hroznů byla nižší než loni, i kvalita byla horší, poněvadž celý měsíc září byl pod mrakem, denně pršelo, teploty málo pod 10 °C. Asi 20. září uhodil v noci mráz. Na dovršení škod ve vinicích vytvořilo se letos na Bzenecku ohromné hejno špačků, kteří, zasedli-li do vinohradu, sezobali a zničili úrodu černých hroznů, což se stalo na několika místech. Letos nebude moc zpěvu ve sklepech – mnoho sudů zůstalo prázdných.

Podzim

Podzim byl letos velmi pošmourný. Chladno, často déšť. 9. listopadu v noci sníh s deštěm, zůstal ve vinohradech po celý den. Práce v poli, hlavně setí, se letos zase z jiného důvodu než loni opozdily.

Velká říjnová socialistická revoluce – oslavy

Oslava 35. výročí VŘSR byla dne 8. listopadu v sále Lidového domu. Po programu byla taneční zábava. 7. listopadu večer uspořádala místní posádka lampionový průvod jehož se účastnily školy. Nad náměstím byly vystřelovány různobarevné rakety a stříleno dělobuchy, jež působily mohutné exploze.

Svoz zeleniny

Ve čtvrtek dne 6. 11. byl manifestační svoz zeleniny z Bzence a okolí. Na ověnčených traktorových vozech přivážena zelenina na nádraží. Zelenina je určena pro pracující Ostravska.

Současně se konal na náměstí družstevní jarmark, na němž bylo asi 10 krámků Jednoty. Bylo si tam možno koupit různé zboží od textilu a poživatin až po nábytek. Na jarmarku mohli zemědělci nabídnout ke koupi přebytky masa, sádla, vajec apod. Není mi známo, že by k tomu došlo.

Rudolf Slánský – proces

Koncem listopadu a počátkem prosince bylo obyvatelstvo v celém státě vzrušeno rozhlasovým vysíláním procesu bývalého generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského a jeho společníků, z nichž 11 pak bylo popraveno a 3 dostali doživotní žalář. Jedním z prokurátorů byl i bzenecký rodák, lidový soudce František Antl, jenž pak v neděli dne 7. prosince měl v sále Lidového domu veřejnou diskuzi o tomto procesu a informoval posluchače o aktuálních otázkách – o poměrech ve straně, o úmrtí Jana Masaryka, o Dr. Benešovi a jeho poměru k lidové demokracii aj.

Nábor do JZD

Započatá kampaň s HTÚP stala se během října téměř bezpředmětná, protože již nejde jenom o tuto úpravu, ale o přeměnu bzeneckých rolníků na družstevníky. Proto byli vyzváni členové KSČ, zemědělci, aby vstoupili do JZD, jež je dosud jen II. typu a tudíž nemůže vykazovat velké výsledky. Je odkázáno na své členy, z nichž většina jsou nezemědělci a na pomocné brigády. Proto během roku byly vyzývány ženy v domácnosti, aby došly vypomáhat na JZD v době žní a hlavně v době podzimních prací, což se mnohde setkávalo s odporem. Kromě toho začala už od října náborová akce rolníků do JZD. Tuto akci prováděli členové KSČ, ale i zástupci různých jiných složek. Dvojicím byly určeny usedlosti, a rolníci byli doma přesvědčováni o výhodách JZD. Pracovní jednotka se hodnotí 120 Kčs. Poněvadž tato akce neměla patřičný ohlas u rolníků, byli tito zváni po skupinách 10 – 20 na Mnv, kde s nimi byla vedena rozprava za přítomnosti předsedy družstva Josefa Jelínka a členů rady Mnv. Rozpravy měly též malý úspěch, poněvadž rolníci a vinaři v Bzenci lpí na svých polích a ohrazují se tím, že plní své dodávkové povinnosti jak nejlépe mohou. Uznávají výhody společného hospodaření, ale vstoupí prý buď všichni najednou, nebo až jim budou jako dělníkům v továrnách přesně zajištěny měsíční příjmy. To však záleží mnohdy na počasí a jiných okolnostech, tedy není možná fixní mzda. Námitek je mnoho, na četné důkazy o výhodách mnozí nereagují.

Slintavka v Těmicích

Počátkem prosince vyskytla se v Těmicích slintavka, jíž onemocnělo 9 kusů hovězího dobytka. Byla ihned učiněna opatření, aby se epidemie nepřenesla i do Bzence. Těmičanům bylo zakázáno chodit do Bzence do kostela pod pokutou 5 000 Kčs a děti z Těmic až do odvolání nesmí chodit do Bzence do školy (od 6. 12. do vánoc). Zákaz zrušen počátkem ledna.

Volba starosty – předsedy Mnv. 11. 11. Josef Hartman

V polovici září odešel na tříměsíční vojenské cvičení dosavadní předseda Mnv a současně ředitel střední školy Oldřich Kučera. Za jeho nepřítomnosti jej zastupoval na Mnv jeho náměstek Pavel Šebesta (lidová strana), ve škole jmenoval za sebe jako pedagogického ředitele odborného učitele Ant. Pojetu. Brzy po jeho odchodu projevil Ant. Pojeta nespokojenost s tím, že ač má lepší kvalifikaci, není ředitelem školy. Tato záležitost byla pak řešena ve straně KSČ, na ONV. Jako nepřímý důsledek této akce byla volby nového předsedy Mnv. Dne 11. listopadu byla svolána veřejná schůze na Mnv, kterou po kulturní vložce zahájil místopředseda Šebesta a vyzval přítomné členy Mnv, aby si navrhli nového předsedu. Na návrh Petra Pospěcha byl navržen a jednohlasně přijat za předsedu Josef Hartman, zaměstnanec energetických závodů v Bzenci (KSČ). Spor mezi ředitelem Kučerou a Ant. Pojetou zakončen v lednu přeložením Ant. Pojety do Uherského Ostrohu, kde byl jmenován ředitelem střední školy.

Filmový festival

V rámci měsíce SČSP byly promítány v Bzenci 4 barevné sovětské filmy, jež nás informovaly o způsobu života a technickém pokroku v SSSR, a to ve dnech 13. a 16. prosince. Každé představení mělo i svého protektora: KSČ, národní a střední škola, konzervárenská škola a SČSP. Filmy promítnuty i žactvu střední a národní školy. Před představením účinkovaly pěvecký a hudební soubor střední školy a byla vždy promluva o významu těchto filmových představení.

Děda Mráz

Letos po prvé byla více propagována akce Dědy Mráze. Ohlas měla tato akce jen ve škole, kde v týdnu před vánocemi bylo referováno školním rozhlasem dětem o cestě Dědy Mráze z Čukotky do ČSR. Škola uspořádala 18. – 20. 12. pestré pásmo zpěvů, tance a hudby a 19. 12. mělo žactvo i karneval okolo vánočního stromku – jolky. Akce tato zapadla do rámce 73. narozenin J. V. Stalina. Účast rodičů na karnevalu byla veliká, na večerní nedělní oslavě byla velmi slabá.

Vánoce

Vánoce na blátě a bez sněhu proběhly klidně. Byly tradiční ryby, byly přídavky 1 kg masa na osobu, což spokojenosti přidalo. Před vánocemi uspořádala Jednota poslední družstevní jarmark na Sokolovně.

Choroby – úmrtí

Letos v listopadu a v prosinci bylo na místních školách mnoho případů příušnic. Z úmrtí poznamenávám dvě úmrtí na rakovinu: 4. května zemřela odborná učitelka Pavla Lukešová, rozená Junková, ve věku 29 let; 27. 12. zemřela profesorka Marie Sýkorová, též ve věku 29 let.

Počet obyvatel a domů

Během roku byl tento počet obyvatelů Bzence:

měsíc I. II. III. IV. V. VI.
poč. obyvatel 4082 4067 4066 4080 4091 4062
měsíc VII. VIII. IX. X. XI. XII.
poč. obyvatel 4071 4042 4070 4106 4092 4090

Změny nastaly příchodem z vojenské služby nebo odchodem do ní, narozením, úmrtím apod. V roce 1952 zemřelo 39 lidí, uzavřeno 25 sňatků, v Bzenci se narodilo 18 dětí, nevím však kolik v okolních porodnicích. Obyvatelé bydlí v 1084 domech. Bytová tíseň je však značná, mnohé byty jsou naprosto nevyhovující, což nepřispívá k větší populaci. Bytový referent s bytovou komisí řeší tento problém prohlídkami bytů, přidělováním bytů nejpotřebnějším rodinám, zabíráním nadměrných bytů, a to někdy docela nekompromisně.

Zajímavý je přehled těhotných žen v jednotlivých měsících:

měsíc I. II. III. IV. V. VI.
počet 35 38 33 36 36 23
měsíc VII. VIII. IX. X. XI. XII.
počet 19 18 25 23 21 23

Obecné poplatky

Poplatky, jež se vybíraly od obyvatelstva města, byly: za psa (od zemědělce) 100 Kčs, za psa (od nezemědělce) 160 Kčs, z každé obytné místnosti 50 Kčs, dávka z karet 6 Kčs za večer. Poplatek za porážku a prohlídku vepře 35 Kčs a záloha 100 Kčs na kosti. Až odevzdá zemědělec do sběrny 5 kg kostí, záloha se mu vrátí.

Z prvního zabitého vepře ( v jednom kalendářním roku) odevzdá zemědělec 7,5 kg sádla vypuštěného, z druhého vepře 9 kg, z třetího vepře 12 kg po 54 Kčs.

Poplatek z kozy je 70 Kčs.

Jednotné zemědělské družstvo

Koncem roku 1952 bylo místní JZD II. typu a má 164 členů. Avšak v důsledku přechodu na III. typ vystoupilo během ledna 1953 asi 90 členů – byli to bezzemci a majitelé pozemků do 50 a – poněvadž členové III. typu jsou považováni za samozásobitele a nedostanou potravinové lístky. Předsedou družstva zůstává rolník Josef Jelínek, účetnictví vede kpt. v.v. Metoděj Huk. JZD pracuje na 36 ha zemědělské půdy, z toho 28 ha orné půdy a 8 ha luk. Pracovní jednotka hodnocena 120 Kčs. JZD pořídilo letos závlahové zařízení na 10 ha jež bude instalováno v roce 1953. Pěstovali hlavně zeleninu, semena, ale i obilí.

Měli předepsáno odevzdat: 119 q obilí, odevzdali 145 q, brambor předepsáno 50 q, odevzdali 66 q. I zeleninu, zvláště rajčata a okurky, jimž náhodou mrazy neuškodily, vysoce překročili. Silně jim pomrzly vinohrady (Horní hora a Klín – bývalý majetek p. Polánka) a na rozloze 1 ha 5 a místo plánovaných 63 q hroznů sklidili jen 6 q. Kromě toho mají matiční vinohrad Havala o rozloze 60 a.

Pro družstvo velkou nevýhodou je, že většina členů jsou nevýkonní zemědělci, jsou to většinou dělníci, kovozemědělci, takže práce se dala někdy jen velmi těžko organizovat. Členové – zemědělci pracovali především na vlastních pozemcích.

Nejlepší pracovnicí v rostlinné výrobě byla: Karla Tvarůžková, v živočišné paní Slováková, která je krmičkou vepřů a krav. Nejvíce pracovních jednotek dosáhla Štěpánka Němečková. Plat krmičky je ročně asi 35000 Kčs. Družstvu na obtíž je roztříštěnost pozemků a letos nepříznivý podzim. Sklizeno bylo vše, pro deště a mrazy neposeto ještě 2ha pšenice, podzimní orba splněna na 65 %.

Družstvo je vybaveno těmito technickými zařízeními:

  1. Dva traktory (jeden získán od bývalého zemědělského družstva, jež bylo zlikvidováno po založení JZD, jeden zapůjčen od STS). Traktory pracovaly i pro nečleny JZD.
  2. Dvě mlátičky s motory (jedna Jos. Študenta, druhá J. Kotka).
  3. Čtyři vlečné vozy (vlastní pořízení)
  4. Jeden secí stroj.

Své produkty má družstvo uloženy na různých místech: Má pronajatu jednu kolnu ve dvoře Státního polesí u kasáren, ve farské stodole, sýpku má na sekretariátě KSČ.

Na rok 1953 má v plánu:

  1. Stavbu kravína pro 100 dojnic za zámeckou zahradou, jmenovitě na humnech parcela č. 2 a 3 a dvou vedlejších ve Vracovské ulici, kde jsou už navozeny cihly.
  2. Přeměna družstva na III.typ. Tím se zvětší plocha zemědělské půdy asi na 100 ha.
  3. Rozšíření členské základny o výkonné zemědělce, z nichž do konce roku 1952 se přihlásilo dosud jen asi 30. Jeví se jisté náznaky, že členové, kteří vystoupili, nebudou chtít již tak intenzivně pracovat a vypomáhat v JZD. Družstvo je si toho však vědomo, že vystoupení znamená zkvalitnění členské základny, poněvadž tam budou jen aktivní zemědělci. Pomoc jim však bude zaručena, neboť Mnv v důsledku zásobovací politiky má dnes velkou pravomoc a může nařídit ženám, jež mají děti starší 6 let a nejsou zaměstnané, aby šly vypomáhat.

Od července letošního roku je na bývalé bzenecké porážce umístěn provizorní kravín a vepřín. Interiéry obou budov porážky byly upraveny pro tento účel, takže tam, kde se dříve zabíjelo, tam se dnes dobytčata rodí nebo tam rostou. Celkem je ve vepříně 60 žírných vepřů, 4 prasnice a 26 telat. V kravíně je 19 krav, nakoupených z vesnic, jen po jedné krávě dali tito místní zemědělci – členové družstva: Josef Jelínek, Repík, Frýbort a František Nevřivý. Dojí jen šest krav, jež dávají průměrně denně 26 l. Dobytek krmí dvě krmičky. Vstup do vepřína a kravína je dovolen jen krmičkám a zootechnikovi, jenž přichází 2 x týdně a zvěrolékaři, jenž koná prohlídku každý měsíc. Za půl roku uhynulo 10 selat. Dobytek je očkován a řádně krmen. Pro zajímavost uvádím dávky žírných vepřů: 3 x denně 4,5 kg brambor, 1,60 kg obilného šrotu, 0,40 kg bílkovinné směsi, 0,20 kg krevního šrotu, 0,50 kg melas.krmiva, 0,20 kg zdrolky. Denní přírustek na váze je 72 ½ až 76 dkg.

Kromě toho je na porážce i stáj pro dva družstevní koně.

Vodní nádrž v Barácích

Poněvadž ve čtvrti Baráky není nikde vhodný zdroj vody pro případ požáru, byla z akce 5 miliard vybudována uprostřed Baráků velká kruhová jímka 5 x 5 metrů. Místo však bylo voleno nešťastně, neboť v těch místech se narazilo na navážku, jíž byl v minulých dobách zasypán sklep. Na pořízení jímky bylo zapotřebí 94 q cementu, 14 q železa, 30 m³ štěrku. Subvence na ni byla 70 000 Kčs, brigádami udělány práce za 140 000 Kčs, což činí požadavek 2/3 úhrady výdajů. Ačkoliv je toto zařízení potřebné především pro občany Baráků, bylo někdy třeba důtklivého vybízení, aby šli pomáhat. Nádrž pojme 6 000 hl vody, jež bude načerpána hasičskou stříkačkou ze Syrovínky. Voda bude desinfikována, což umožní, aby se voda v nádrži po tři roky nekazila.

Osvětová beseda

Koncem roku stal se předsedou OB učitel Josef Tylče. Předseda OB po dohodě s kulturním referentem Mnv reguluje veškeré kulturní a zábavní podniky v Bzenci. Ustaven v Bzenci z místních hudebníků orchestr, členů souboru je 25.

Mistrovská škola s vinařskou specializací

Je to název bývalé rolnicko-vinařské školy v Bzenci. Jejím ředitelem je ing. J. Hejmala, dále na ní působí ing. Jos. Kostiha, prof. Josef Průcha, prof. Mir. Súkup a vedoucí vinařského oboru Zachariáš Mazničenko.

Škola má 2 ročníky s internátem, jenž je umístěn v domě továrníka Eduarda Fürsta na Horním náměstí. Žáci se stravují v kuchyni internátu na bývalém hotelu Skála. Škola má 42 žáků, z toho 3 děvčata. Celkové zaopatření stojí 800 Kčs. Žáci jsou většinou z kraje Gottwaldovského a Brněnského. Po absolvování školy jsou žáci mistři ve vinařském oboru. V budově mistrovské školy je i Středisko pracujícího dorostu SPD, kde je 27 žáků, z toho 4 děvčata, s internátem povinným. Vedoucí internátu Jan Laga, bývalý pokrývačský dělník z Bzence. Žáci se zaučují v oboru zemědělském, pracují na bývalém velkostatku Háj na rozloze 100 ha. Stávají se pak pracovníky JZD, státních statků, nebo mohou přejít na mistrovskou školu. Školné neplatí.

Lékaři

Organizaci léčebné péče o zdraví převzal Ústav národního zdraví ve Veselí, do jehož služeb přešli i lékaři. Od roku 1950 působí v Bzenci jen dva lékaři: Dr. Antonín Macháček a Dr. Josef Pavlisk, jenž je současně vojenským lékařem. Oba ordinují teď v jedné ordinaci, a to v ordinaci Dr. Macháčka, kde se střídají po ½ dne. Zatím co Dr. Pavliska ordinuje, věnuje se Dr. Macháček návštěvám pacientů v domácnostech. Poradna pro matky je v bývalé prodejně obuvi a konfekce firmy František Hošek na náměstí; porady jsou dvakrát měsíčně. Porodní asistentka je jedna. Oba lékaři mají velmi mnoho práce, poněvadž většina obyvatelstva pracuje v socialistickém nebo státním sektoru.

Dr. Alfréd Blumka má zubní ambulatorium. Pracuje se třemi techniky a dvěmi pomocnými silami. Lékaři konají prohlídky školních dětí v Bzenci a okolí.

Lidová knihovna

Lidová knihovna, tj. bývalá městská knihovna, je umístěna v budově pošty. Jejím správcem je odborný učitel Ferdinand Dvořák. Knihovna má 3208 knih. V důsledku důsledného prosazování socialistického realismu a v důsledku boje proti kosmopolitismu došlo k revizi knihovny a k vyřazení 251 knih. Počet návštěv za rok 4115, vypůjčeno bylo 8526 knih, čtenářů, kteří si vypůjčují je 340, z toho je 154 dětí. V roku byly uspořádány 4 výstavy knih a besedy se čtenáři, při nichž byla předváděna díla sovětských autorů a prodávány jejich knihy. Knih bylo zakoupeno asi za 4000Kčs, kromě toho je knihovna dotována dary ministerstva školství. V roce 1951 – 52 dostala knihovna čestné uznání za vzorné vedení knihovny. Knihovna je otevřena ve středu 16:00 – 19:00 a v neděli 9:00 – 11:00.

Sdružený komunální podnik města Bzence

Byl založen usnesením Mnv dne 14. 2. 1950.

Mnv převedl vlastnické právo k nemovitostem, zapsaným v pozemkové knize vl.č. 1432, parcelu číslo 719 a 720 s domem čp. 641 a zahradou p.č. 3144/2, vl.č. 140 p.č. 3145, vl.č. 134 p.č. 3147/3 na SKP Bzenec.

Správcem jmenován Karel Stonáček (obuvník v Bzenci)

1. 6. 1950 – byly zapojeny hostince Belant, hotel Skála, Lidový dům a F. Repík v Olšovci.

1. 1. 1951 – předal Mnv pozemky bývalého Dedkova statku SKP k vybudování zahradnictví

1. 1. 1951 – zapojeno pískoviště

1. 5. 1951 – zapojen zámečník instalatér Karel Absolon

1. 2. 1951 – zapojena autodílna Němec

1. 2. 1951 – přidělil KNV v Gottwaldově traktor traktorové dopravě

2. 7. 1951 – zapojena Oděvní služba v Olšovci

15. 7. 1951 – stal se SKP podnikem oblastním, neboť zapojeny do něho hostince v Těmicích, Domaníně, Žeravicích, Syrovíně a Moravském Písku

2. 10. 1951 – zapojena cukrárna Eduarda Fuchse

26. 10. 1951 – zapojeno sklenářství p. Strážnického

25. 2. 1952 – zapojeny autodrožky K. Rosy, Fr. Glosa a J. Rygára (Moravský Písek)

25. 2. 1952 – zapojeno stolářství A. Potůčka

29. 3. 1952 – zapojena od Mototechny oprava kol a šicích strojů (B. Babák)

29. 3. 1952 – zapojena od Elektry opravna radioaparátů

1. 7. 1952 – zapojeno truhlářství Klempíř v Domaníně

1. 9. 1952 – zapojena pletárna Kovářové

3. 11. 1952 – zapojen truhlář Leopold Novák

Ke dni 20. 12. 1952 má podnik 81 zaměstnanců, z toho je 38 žen. SKP Bzenec je vybudován jako podnik opravářský (údržbářský), který má nahradit soukromé podniky a sloužit obyvatelstvu v obvodu Bzence.

Jsou tudíž vytvořeny tyto sektory: pohostinství, instalatér – zámečník, autodílna, oprava kol – rádií, pískoviště, stolařství, oděvní služba, pletárna, cukrárna, zahradnictví, sklenářství, pohřební služba, autotaxi, traktorová doprava, odvoz popela, oprava hřbitova.

Doposud nejsou zapojeni holiči. I s nimi navázáno jednání s možností ponechání tří oficin: B. Kumpán, J. Neumann v Barácích a B. Kolaja v Olšovské ulici a Olšovci.

Plán výroby je plněn podnikem průměrně na 107 %. Plán akumulace bude pravděpodobně splněn do konce roku 1952 na 95 %.