Kronika města Bzence – rok 1950

Nový rok ohlásil se jednak snížením teploty, ale i snížením cen zboží, hlavně na vázaném trhu, což se pokládá za důkaz prosperity socialistického hospodářství.

Úřední sňatky

Dnem 1. 1. 1950 vstupuje v platnost nový rodinný zákon. Od tohoto dne musí být sňatky uzavřeny nejprve na Mnv, kde novomanželé jsou sezdáni nejprve úředně. Úkon sezdávací provádí předseda Mnv – Petr pospěch, za jeho nepřítomnosti tajemník Antonín Daněček. Ze stupňů ze školy zřízeno podium (stupně ve škole odstraněny na znamení rovnosti mezi žáky a učiteli) a upraveno tak místo, kde na radnici v příjmacím sále se budou konat sňatky. Síň tato byla velmi vkusně vybavena. Pak teprve mohou být snoubenci, chtějí-li to sezdáni v kostele. Jinak je měsíc leden ve znamení schůzí, valných hromad spolků a ve znamení společenských podniků. 17. ledna sehráli sokolští ochotníci Langrův Grand hotel Nevada.

Ples národní školy

Z plesů nejvíce upoutal pozornost ples, který pořádal Svaz rodičů a přátel školy obecné chlapecké (řed. Oldřich Kučera), jenž byl pořádán i pod patronací patrona školy této a to Vinařského družstva. Ples byl velmi pěkně navštíven a čistý výnos asi 30 000 Kčs byl věnován na zařízení školního rozhlasu na „židovské škole“.

Kluziště

Počasí vcelku přálo lyžařům, sáňkařům i bruslařům, poněvadž téměř celý leden mrzlo a sněžilo. Ke konci ledna dostupovaly mrazy až -16 °C, přes den bylo pouze -3 °C až -4 °C. Bruslilo se jednak na městském koupališti, zvláště pak živo bylo na kluzišti v zámecké zahradě, kde blízko bývalého zámeckého rybníka byla zřízena dobrovolnými brigádami velmi vhodně umístěná ledová plocha. Živo však i na bývalém Grünbaumově rybníčku ve Vracovské ulici, kterému se dnes říká Kadlečák. V únoru byla obleva. Pozornost místních občanů upoutal soudní proces ve Strážnici, kde bylo souzeno několik bzeneckých občanů pro neoprávněné hospodaření s cementem a cihlami v cihelně p. Orlického. Odsouzeni byli tři místní občané na kratší dobu vězení.

Sčítání lidu

Konají se přípravy na sčítání lidu. Jsou určeni instruktoři, hlavně z řad učitelstva. Občanům rozdány archy, aby měli vše včas připraveno, až je navštíví komisaři. Rozhodné datum bylo z 28. 2. na 1. 3. Do archů zapsány nejen osoby žijící v tom kterém domě, ale pojata do nich i rozloha pozemků, rybníků atd., počet a druh zvířectva, počet a druh strojů, počet a rozloha obytných místností.

Počasí

Poněvadž zima byla mírná a málo sněhu, nedošlo k zaplavení luk. Je sucho na lukách a v lese, při trati dochází často k požárům lesa a místní hasičský sbor je často volán k hašení těchto požárů, jež se podaří vždy včas uhasit.

Fruta – aféra

Velmi se diskutuje o tom, kde se bude konat proces se zatčenými zaměstnanci místní konzervárny Fruta, kteří byli obviněni, že nezákonně hospodařili v tomto podniku s cukrem. Proces měl být projednáván v Bzenci v Sokolovně, ale konečně stanoveno datum procesu na 6. 3. a to do Strážnice. Po dobu procesu dojíždělo do Strážnice mnoho zvědavců z Bzence. Rozsudek nad obžalovanými byl vynesen v sobotu dne 11. 3. a vyměřen takto: národní správce H. z Moravského Písku 2 roky, K.N. z Bzence 1 rok, Š. 5 měsíců, P. 6 měsíců, V. 6 měsíců, D. 18 měsíců, S. 10 měsíců, N. 3 tisíce, P. 3 tisíce, D. 6 týdnů a 30 000 Kčs.

Oslavy T. G. M.

Mnoho bylo debatováno, zda a jak bude oslaveno 100. výročí narození T. G. Masaryka. V novinách, které vyšly k datu 7. 3. bylo vzpomenuto významu T. G. M., byly zhodnoceny jeho zásluhy o vybudování státu, avšak vyzdviženy zásluhy sovětského lidu, Velké říjnové revoluce a J. V. Stalina, neboť bez nich by nebylo svobodné ČSR. Vytýká se však Masarykovi, že byl odpůrcem komunismu a revoluce a že zbudoval stát na závislosti na západoevropské státy, o něž opřel budoucnost státu.

V Bzenci Tělocvičná jednota Sokol uspořádala na počest tohoto jubilea slavnostní večer s tělocvičnými, recitačními a zpěvnými vložkami. Slavnostní řeč měl ředitel národní školy dívčí Lad. Koutný, který stručně zhodnotil dílo T. G. M. Podotkl, že teprve v lidově demokratické republice je oceněna práce dělníků, i krmiček vepřů a dojiček krav. To vzbudilo u jistých posluchačů nepříznivý dojem, že jméno filozofa a prezidenta je uváděno v souvislosti s takovou činností.

Odvody

Dne 20. března byly odvody branců z Bzence u okresního národního výboru ve Veselí nad Moravou. Ze 44 branců bylo odvedeno 33. Jako jiné roky před odvodem i po něm chlapci chodili po silnici a do večerního klidu prozpěvovali písně, jimiž se loučili s civilním způsobem života. Odvedení branci pak hrdě nesli na klopách kabátů i za klobouky různé ozdoby – paví pera, umělé květy se zrcátky – jako odznaky své tělesné zdatnosti.

Ptactvo – Syrovínka

Na lukách mezi Veselím a Bzencem, v místech kde slepě končí potok Syrovínka a kde se buduje velký rybník, vlastně jezero, objevilo se letos velké množství racků, divokých kačen a hus, jakož i jiného brodivého ptactva. V květnu pak budilo pozornost cestujících ve vlaku hejno 10 – 15 volavek šedých a několik párů čápů.

Hrdlička balkánská

A jsem-li už u ptactva, musím se zmínit i o novém ptáku, který se usadil v Bzenci na několika místech od roku asi 1945. Je to hrdlička balkánská. Z několika jedinců, kteří se objevili až po válce, máme teď u mlýna, u kostela a v zámeckém parku opeřence, kteří u nás zůstávají i přes zimu.

Rada žen

Politický život je dnes záležitostí nejen mužů, ale i žen. Ustavená Rada žen, která konala dne 28. 3. schůzi v přízemí národní školy a na níž projednáváno zakoupení družstevní pračky, byla náhle přerušena jakýmsi pokusem o atentát, když zvenku ze strany od kostela byla neznámým pachatelem hozena uzavřeným oknem silniční kostka kamene. Byl to čin „podzemní činnosti“ nebo pokus o zastavení nebo aspoň přerušení socializace.

Velikonoce – třetí pobočka mateřské školy

Od Zeleného čtvrtka rozléhá se po ulicích města klapot klepačů a vřískot a rachot různých řehtaček i po domácku vyrobených. Na Bílou sobotu konán průvod „Vzkříšení“. Velikonoční svátky končí v pondělí „šlahačkou“. Byla veselá, zpěvu a muziky všude, počasí velmi pěkné. Večer byla na Lidovém domě pomlázková zábava, jejíž čistý výnos připadl mateřské škole, která je rozšířena o jednu třídu (celkem tedy tři třídy), jež je umístěna v Olšovci v bývalém „špitále“ pro děti z Olšovce, aby nemusily docházet až do města.

Práce na poli

Polní práce započaly letos asi 6. března. To už bylo vidět zemědělce na zahradách a ve vinohradech. Na „zahradách“ ryli, pohrabovali a ručními strojky seli mrkev, salát, cibuli a sadili česnek a cibulku. Všude na záhoncích lidí jako krtků. Jejich jediný zájem připoután k sypké, dobře prohnojené půdě, od níž očekávají ranou mrkev a salát, a tím i první svůj útržek. Ve vinohradech stříhají vinaři révu (ríví) a začínají kopat poznicu (první kopání ve vinohradě). Mechanizace nepokračuje v Bzenci takovým tempem jako v jiných místech naší vlasti. Práce ve vinohradech je více méně práce odborná, musí se provádět velmi pečlivě, poněvadž vinohrad má mnoho škůdců a nemocí. Za dnešního stavu nelze na „zahradách“ použít mechanizace zase proto, že jednotlivé parcely jsou rozlohou velmi nepatrné, i o 5-6 arech, mají velmi různý tvar a polohu. Každý Bzenčan je opatruje téměř po starém čínském způsobu zahradničení. Při příznivém počasí tato půda dává už v červnu první ranou zeleninu, která se dobře platí. To je příčina, proč místní zemědělci se tak urputně brání scelování půdy. Nechtějí se vzdát vlastnického práva na drobné plošky půdy hlavně na „zahradách“, více pak ještě ve vinohradech, jež jsou jejich největší chloubou a radostí, i když se v nich během roku tolikrát pořádně zapotí. Dosud všechny pokusy o uskutečnění jednotného zemědělského družstva se rozbily, zemědělci většinou nechtějí slyšet o vyšších formách zemědělské práce a o mechanizaci jen tehdy, pokud by si mohli sami soukromě zakoupit mlátičku nebo traktor.

Ovoce

Ovocné stromy odkvetly celkem dobře, do doby květu meruněk uhodily však po velikonočních svátcích mrazíky. Slabě odkvetly též švestky a pokud odkvetly, ovoce během léta pro velké sucho a úmorná vedra v květnu a červnu z největší části opadlo.

5 let osvobození Bzence

V sobotu dne 15. dubna konala se večer v Sokolovně akademie na oslavu 5. výročí osvobození Bzence Rudou armádou. Program obstarala vojenská posádka a žáci národní a střední školy. V neděli 16. dubna o deváté hodině dopoledne za účasti žáků, sokolů a hasičského sboru konána přehlídka místní posádky, kterou za Mnv vykonal p. Stonáček a p. Indrůch. Účast občanstva byla slabá, poněvadž v tu dobu konány v obou kostelích bohoslužby.

Běh vítězství

V neděli 23. dubna konal se „Běh vítězství“. Žáci a žačky střední školy a hospodářské školy a místní posádka běželi v sevřených útvarech po silnici od Brázdového v Olšovské ulici na náměstí ke spořitelně. Byla to manifestace míru.

Současně chodí po domech dvojice občanů, kteří roznášejí pozvánky na 1. máj a prodávají odznaky 1. máje á 5 Kčs.

1. máj

Přípravy na 1. máj jsou velmi intenzivní. K účasti jsou vyzvány všechny strany, spolky, továrny. Přípravný májový výbor sestavil a místním výborem oznámil přesný program májových oslav. K dispozici dány všechny motorizované místní dopravní prostředky a kapela. Kromě toho vypraven do Veselí zvláštní vlak. Charakteristiku Bzence podalo na oslavách místní vinařské družstvo alegorickým vozem. Veřejné i soukromé budovy v Bzenci vyzdobeny vlajkami a plakáty, jež hlásají hlavní téma 1. máje – Mír. Po 7. hodině odjíždí průvod do Veselí-Nádraží vyzdoben velkými transparenty a vlajkami.

Kulturní podnik čsl. církve

Ve čtvrtek dne 4. května uspořádala čsl. církev v Bzenci Večer písní a arií. Účinkovali členové brněnského divadla: Domanínská, Stříška a Asmus. Před pořadem měl proslov farář čsl. církve v Bzenci, který pravil, že oslavují 30 let čsl. církve, jež zvláště dnes, kdy je zaručena náboženská svoboda, silně roste, k čemuž nepotřebuje žádných podvodných zázraků. Je to narážka na události v Číhošti.

Podpisová mírová akce

Dne 21. května je provedena podpisová akce. Město rozděleno na několik úseků, tyto pak ještě na menší úseky. Každá veřejná organizace dodala určitý počet členů, jimž přiděleny úseky a dány podpisové archy. V záhlaví archů vytištěno prohlášení Stockholmské rezoluce mírové v níž se prohlašuje, že ti, kteří by první použili atomové pumy, budou prohlášeni za válečné štváče. Podpisová akce se vztahovala na občany starší 15 let, ale podepisovaly je i všechny školní děti. Akce byla provedena velmi pečlivě dům od domu. Podepsali ji všichni občané.

Besídky hudebních škol

Téhož dne odpoledne konala se v Lidovém domě besídka žáků hudební školy řed. kůru Jana Olejníka, na níž ukázali jeho žáci své hudební schopnosti. Z programu bylo patrno, že největší část jeho žáků se učí na klavír. Vstupné bylo dobrovolné.

Dne 15. června uspořádal učitel hudby Bedřich Poula ukázku schopností zase svých žáků v Sokolovně. Jeho žáci hráli už více na housle, někteří i na harmoniku. Vstupné večer 25 Kčs, výtěžek věnován pro školní potřeby.

Politické události

Zájem o politické události ve světě i ve vlasti zaměřen byl k dvěma událostem, o nichž se všude velmi živě rokovalo. Dne 25. června vypukla válka v Korei. Dále mohutně zapůsobil proces s obžalovanými skupiny Dr. Milady Horákové v Praze.

Den zdraví

Dne 28. května oslavily bzenecké školy „Den zdraví“, hlavně k uctění maminek. Slavnost zahájena průvodem od kasáren. V průvodu neseny standarty a transparenty s mírovými hesly, skupina žáků a žaček pochodovala s dřevěnými bodáky, na hlavách papírové helmy. Slavnost pak konána na sokolském hřišti. Zahajovací proslov měl ředitel národní školy Ladislav Koutný, v němž radil dětem, jak si mají chránit své zdraví, vyzdvihl klady dnešního režimu a dal provolat slávu prezidentu republiky Kl. Gottwaldovi. Jednotlivými čísly žáků prokmitaly ukázky snahy vojensky chránit mír (taneček s bodáky).

Volba předsedy Mnv

Dne 27. června provedena reorganizace Mnv a konána volby nového předsedy Mnv místo dosavadního předsedy Petra Pospěcha. Volba provedena na veřejné schůzi v Lidovém domě. Asi 14 dní před tímto datem byl zvolen za nového předsedu člen KSČ Bedřich Valštýn, dělník silniční správy. ONV ve Veselí jeho volbu však nepotvrdil a proto konána tato nová volba, na níž byl přijat nový předseda, člen KSČ, Oldřich Kučera, ředitel národní školy dívčí v Bzenci. Je to rodák bzenecký. Jeho náměstkem je předseda Lidové strany František Indrůch, rolník.

Žně

Žně proběhly velmi hladce. Počasí bylo velmi příznivé, úroda na suchých místech nebyla však příliš dobrá. Zavinila to dlouhá sucha v měsíci květnu a červnu.

JZD zabralo pro účely výmlatu mlátičky Josefa Študenta a Karla Ventrči, který však mlátil jako soukromník. Mlátičky byly umístěny jako jiná léta: jedna u kasáren, druhá v Olšovské ulici a třetí v Bzinské ulici, jak se dosud říká Na luži. Místní rozhlas stále nabádal rolníky k rychlému výmlatu a vybízel je k odevzdání stanovených kontingentů.

I pokud se týká hlavního bzeneckého produktu, byla úroda okurek slabá, takže mnozí zemědělci ani nesplnili povinné dodávky.

Pouť

Bzenecká pouť konala se letos v neděli 13. srpna. Na tento den uspořádala KSČ v Bzenci sjezd činnovníků samosprávy a Vavřinecké slavnosti. Již několik dní před poutí sjely se na západní polovici náměstí četné kolotoče, houpačky a střelnice a tlampače těchto podniků dlouho do noci rušily svými unylými šlágry klid obyvatel náměstí a blízkého okolí. Dopoledne 13. srpna začalo jak obvykle troubením, pískáním a vřískáním a do toho se mísila hudba procesí, jež přišla z Domanína, Těmic, Syrovína a zvláště upoutalo pozornost procesí z Vracova. Návštěvníků pouti bylo velmi mnoho, méně však už bud a sladkostí. Novinkou bylo, že krámky postavily Pramen, Svépomoc a národní podniky. Soukromých kramářů už letos nebylo.

JZD

Přípravný výbor JZD pořádá schůze, aby přesvědčil místní zemědělce o výhodách kolektivního hospodaření. Na poslední schůzi v Lidovém domě, kam byli svoláni pachtýři obecních pozemků, nebylo možno pro hluk ani chvílemi jednat, a proto byla schůze asi po hodině pro odpor pachtýřů rozpuštěna, aniž se došlo k nějakému rozhodnutí. Pachtýři nechtějí většinou připustit, aby propachtované pozemky byly zceleny a na nich jako na začátku kolektivního hospodaření byly ukázány hlavní znaky a výhody tohoto druhu zemědělské práce.

Zemřel František Indrůch

Dne 21. července zemřel p. František Indrůch, náměstek předsedy Mnv, předseda strany lidové, ve věku 54 let. Ranila jej mrtvice. Kromě jmenované funkce býval František Indrůch starostou Orla, pokladníkem reifeisenky, členem spolku Lidového domu, předsedou okresního výboru lidové strany a členem okresního akčního výboru.

Pohřeb konal se v neděli 23. července a na náměstí před budovou Mnv se průvod zastavil, aby se se zesnulým rozloučil předseda Mnv Oldřich Kučera. Nad hrobem zhodnotil jeho činnost jednatel místní lidové strany Augustin Bouda, za spořitelnu Petr Pospěch a za okres p. Horký z Moravského Písku.

Rozdělení referentů Mnv v Bzenci

  referát / referent / úřední dny / na starosti:

 1. Vnitřní správa a bezpečnost / Oldřich Kučera (ředitel národní školy, KSČ) / středa 8-12, 14-17, ostatní dny 9-12,15-17 / ústavní právní věci, organizace Mnv, požární záležitosti, vojenské, osobní, soudní věci.
 2. Plánovácí / Rusek Vladimír (ředitel výzkumné stanice, čes.soc. )/ pondělí 10-12 / plánování výstavby obce ve stavebnictví, zemědělství apod.
 3. Finanční / Ventrča Vincenc (rolník, lid.strana)/ sobota 10-12 / majetek obce, obecní dávky, poplatky, rozpočty.
 4. Školství, osvěta, tělovýchovná jednota / Petr Jaroslav (úředník, KSČ) / sobota 10-12 / školství, knihovna, taneční zábavy, divadla, rozhlas, tělesná výchova, církevní záležitosti, ochrana památek, muzeum.
 5. Sociální a zdravotní / Gernertová Marie (soukromnice, KSČ) / pondělí 10-12, pátek 10-12 / zdravotnictví, sociální a zdravotní péče, sociální zabezpečení, bytová péče, pracovní záležitosti, národní pojištění, městské sady.
 6. Vyživovací / Pospěch Petr (rolník, KSČ) / úterý 10-12, pátek 10-12 / zásobování potravinami, textilem, povolování domácích porážek, veškeré dodávky.
 7. Zemědělský / Novák Jan (rolník, KSČ) / čtvrtek 10-12 / obecní pozemky, les, polní cesty, plemeníci, JZD, kupní smlouvy.
 8. Hospodářský / Slavík Stanislav (rolník, lidová strana) / čtvrtek 8-12, sobota 10-12 / komunální podniky, živnosti, doprava, týdenní trhy, národní podniky, konfiskáty, sběr odpadových surovin.
 9. Technický / Šebesta Pavel (rolník, lidová strana) / úterý 10-12, pátek 10-12 / stavební záležitosti, úprava obce, činžovní domy, kanalizace, vodní toky, silnice.

Zrušené obchody

Nastoupivší socializace zasáhla i do oboru obchodu a živností. Je to snaha po zrušení drobných obchodů a zcentralizování zboží do větších obchodních místností. Drobné obchody předaly zboží za náhradu buď ještě ponechaným soukromým firmám, což je jistě jen dočasné, jinak přebírá zboží družstevní podnik Slovácká svépomoc nebo národní podnik Pramen.

jméno obchod zrušen zboží předáno
Rus Jan 1. 4. 1949 Josef Schneider, Kolonie
Antl Martin 1. 7. 1949 Josef Černý
Vašíková Karla 1. 10. 1949 Jan Ajmunt
Ajmunt Jan 14. 11. 1949 Slovácká svépomoc, Hodonín, prodej. 218
Schneider Josef 1. 12. 1949 Slovácká svépomoc, Mor. Písek, prodej. 48
Brázda Josef 1. 1. 1950 Slovácká svépomoc, Hodonín, prodej. 218
Michálek Vojtěch 1. 1. 1950 Pramen, n. p., prodejna 859
Černý Josef 1. 1. 1950 Pramen, n. p., prodejna 860
Čermák Václav 22. 2. 1950 Slovácká svépomoc, prodejna 246
Hank Antonín dosud ponechán pro vysoké stáří majitele
Jakob Emil 1950 zrušen
Mrkva Cyril 1950 Slovácká svépomoc, prodejna 153
Mrazíková Anna 1950 zrušen
Procházková Ludmila 1950 zrušen
Píšťková Františka 1950 Slovácká svépomoc, prodejna 110
Látalová Františka 1950 ponechána pouze trafika
Jelínek Jaroslav 1950 Slovácká svépomoc, prodejna 346
Repíková Františka 1950 zrušen
Terman Antonín 1950 zrušen

Komunální sdružené podniky

Dne 14. února 1950 byly jednomyslně plenem Mnv zřízeny Sdružené komunální podniky města Bzence a jejich základem se staly pohřební ústav, městský hřbitov a městské pískoviště. Správcem zvolen Karel Stonáček, předseda KSČ v Bzenci. 27. 4. zapojeny do komunálních podniků hostince: František Belant 365, Hotel Skála 75, Hotel Lidový dům 310, František Repík 599.

Uvedu poplatky při pohřbu:

truhla 1 300 – 1 800 Kčs,
farář 500 Kčs,
varhaník a zpěvačky (6) 700 Kčs,
hřbitovní poplatky 690 Kčs (hrob zajištěn na 10 let),
3 kg svíček (á 68 Kčs) 204 Kčs,
zvonění 50 Kčs,
odvoz na hřbitov 500 Kčs,
odnesení na hřbitov najatými nosiči 480Kčs.

Inseminační stanice

Dne 27. dubna byla v Bzenci pro Bzenec a široký okruh Slovácka zřízena inseminační stanice plemeníků (býků) ve statku ing. Lad. Dedka. Budovy předává Mnv československým státním statkům. Počet býků stanoven asi na 30 kusů.

Jateční poplatky

Za 1 kg telat a hovězího 20 hal., vepřů 40 hal., nucený výsek 50-80 hal.

Komunální podniky

Sdružení komunální podniky pojali do své kompetence i nepravidelnou nákladní dopravu. Od Knv obdrželi traktor a vlečný vůz.

Místní rozhlas

Aby byla odstraněna „hluchá“ místa v prostoru města Bzence a všichni občané mohli vyslechnout zprávy Mnv, byla značně rozšířena síť tlampačů, takže občané od svých obydlí mohou pohodlně vyslechnout to, co hlásí místní rozhlas.

Stavba silnice v Tyršově ulici

V sobotu dne 9. září začalo se po předchozím vyměření se stavbou silnice v Tyršově ulici. Poněvadž tato silnice nebyla asi pojata do 5ti letého plánu, přípravné práce, jako výkop a nakládání hlíny jsou konány dobrovolnými brigádami. Občané bydlící v této ulici, jakož i členové československé církve a Sokola se zavázali odpracovat určitý počet hodin 10 – 50, i více – zdarma na této stavbě silnice. Tím se značně prospěje vzhledu ulice, jež tonula vždy za deště v blátě a za sucha v prašném písku. Hlína se odváží do zámeckého parku, kde se jí zaváží bývalý zámecký rybník, dnes už celý zarostlý rákosím. Kromě toho se vozí hlína na náměstí, neboť je už vypracován Ing. Benešem plán na úpravu náměstí, jež se má proměnit v park.

Školní rok – počátek

Školní rok 1950/51 začal v pátek 1. září. Žáci odešli v průvodu do Olšovské ulice, kde se shromáždili žáci všech škol v Bzenci. Odtud pak za doprovodu hudby odešli na sokolské hřiště, kde k nim promluvil ředitel školy, pak vyslechli z rozhlasu projev min istra školství, věd a umění Zd. Nejedlého, potom recitační pásmo vojáků místní posádky a vykonali slib, že splní závazky pro letošní školní rok.

Přenesení neděle na čtvrtek

Aby bylo odpomoženo přetížení elektrické sítě, bylo Knv rozhodnuto, aby v jednotlivých okresech byla přenesena neděle na některý jiný den v týdnu. Na okres Veselí nad Moravou připadla neděle na čtvrtek. První, ale i poslední čtvrtek, takto vlastně neděle, připadla na 31. září. Dělníci tedy pracovali v neděli, ve čtvrtek měli volno. Toto nařízení bylo však po prvním týdnu zrušeno.

Vinobraní

Úroda vína byla letos velmi pěkná. Teplé až horké a suché léto bylo vinohradům příznivé. Počátkem září se však počasí zhoršilo, po 10.září často pršelo a ochladilo se. Hrozny začaly hnít, a proto vinobraní začalo už ve dnech 25. září. Lidé sbírali i za deště. Po 25. září se však počasí zlepšilo a vinobraní mělo hladký průběh. Cena vykupovaných hroznů do vinařského družstva podle druhů a sladkosti od 16 Kčs do 31 Kčs. Počátek a ukončení lisování vína muselo být hlášeno Mnv na stanovených blanketech.

Brambory

Úroda brambor byla letos velmi slabá. Způsobila to velká sucha. Na osobu stanovena dávka 50 kg.

Den čsl. armády

6. říjen byl prohlášen za den čsl. armády. Byly připomenuty zásluhy Rudé armády a bojů čsl armády po boku RA na Dukle. Byla to velká akce celostátní, při níž všude voláno po míru. Ve škole skládaly děti slohové úkoly o RA, o naší armádě a o míru. V sobotu 7.10 vyhrávali vojáci před školou, od 16. hod na náměstí, v 18 hodin byl pak lampionový průvod od kasáren, v němž šli děti a vojáci. Děti provolávaly hesla: Školák – voják v jednom šiku, brání mír a republiku. Večer byla v Sokolovně slavnostní akademie. V neděli odpoledne byly opět po velmi dlouhé přestávce koňské dostihy.

Večer B. Smetany

Dne 11. října pořádán v Sokolovně večer B. Smetany, na němž opět účinkovali členové brněnského národního divadla.

Počasí

Ke konci října se počasí zhoršilo. Pršelo, v noci pak přišly mrazíky až -5 °C. Lidé pospíchají se sklizní řepy a mrkve; květáky na zahradách pomrzly. 28. a 29. října poletoval sníh, zvláště 29. 10. se zahalil kraj do bílého hávu.

28. říjen

Oslavy 28. 10. připadly na sobotu. Tento den byl slaven ve znamení oslav 5ti letého výročí znárodnění klíčového průmyslu. Nebyla žádná přehlídka vojska. V Tyršově ulici byla brigáda na úpravě silnice, lidé pracovali i na poli.

Brigády

Místní rozhlas denně vybízí občany, zvláště členy KSČ, aby si odpracovali upsaný počet hodin na silnici v Tyršově ulici. Velmi často vidět na tomto pracovišti i školáky od 4. třídy národní až po školu konzervárenskou, jak přenášejí kostky, kámen apod.

Zvláště koncem října jsou vybízeni na brigády do dvora „Háj“ členové národních podniků, i na neděli, aby šli sbírat brambory nebo kopat řepu. Neplnění povinností se hlásí ONV.

† Antonín Terman

Hladinu života v Bzenci rozvířila sebevražda p. Antonína Termana, bývalého obchodníka a pekaře v Bzenci. Po likvidaci obchodu byl účetním národního podniku; ještě v sobotu se zúčastnil večírku, v neděli 26. 11. odejel k sestře do Brna a u ní skočil z 2. patra na dlažbu a zabil se. Pro svou milou a tichou povahu byl u všech lidí velmi oblíben. Motivace činu není nikomu známa.

Prodej textilu

Dne 29. listopadu přijela do Bzence auta, jež byla plná různých textiií. Zboží bylo prodáváno na menší počet bodů, přednost však měli členové JZD. Je to jistě z důvodů propagačních, aby se ukázalo, jaké výhody budou poskytnuty těm, kteří se zapojí do socializace venkova.

Vánoční strom

Týden před vánocemi byl postaven jako jiná léta na náměstí před radnicí vánoční strom. Na něm zářily, bílé, červené a modré žárovky. Slavnost rozsvícení stromu byla zahájena večer, u stromu se sešly bzenecké školy a menší počet občanstva. Po proslovu kulturního referenta Mnv zazpívaly děti koledy a přednesly básně. Po prvé letos nebyla dána pod strom pokladna, do níž jiná léta dávali občané peněžité dary pro chudobné. Nebylo tak letos uděláno proto, poněvadž všichni otcové jsou zaměstnáni a všichni jsou sociálně zabezpečeni.

Vánoční trh byl dosti bohatě zásoben, nebylo však většinou bodů na nákup textilu.

Výstava knih

Dne 17. 12. byla uspořádána v městské knihovně výstava knih, především knih s pokrokovou tendencí a knih sovětských autorů.

Trhy

Každý čtvrtek konají se v Bzenci trhy na náměstí před lékárnou. Na těchto trzích možno koupit máslo, vejce, maso, drůbež aj., ovšem za ceny vyšší (až o 100 %) než jsou ceny za zboží na příděl. Selky jsou z okolních vesnic, z Těmic, Syrovína, Domanína, Žeravic, ale i Milotic a až z Vacenovic, místní tam téměř nevidíš. Kromě toho prodávají selky ovoce a lesní plody. Prodávat na volném trhu mohou jen ti, kteří prokáží, že splnili, nebo plní kontingenty, o čemž musí mít potvrzení od svého Mnv. Občas dochází na trh kontrola zásobovacích orgánů ONV.

Vzhled města

Vzhled města se v posledních letech málo změnil. Připomínám jen, že zmizela poslední došková střecha ve Vracovské ulici, kde bydlel bývalý městský strážník Procházka. Dům byl už asi dva roky neobydlen, chátral, až zašel na stáří. Za Mnv na Horním náměstí byl stržen obecní domek už velmi sešlý, podepřený z několika stran, „unikum“ Bzence. Na jeho místě zřizuje se příjezd k zadnímu traktu Mnv. Bolestí města zůstává náměstí, vydlážděné „kočičáky“ a pak ulice „Na zahradách“, jež spojuje ulici Nádražní s ulicí Tyršovou. Tyršova ulice bude vydlážděna; je v ní už z doby protektorátní navozeno hodně štětovacího kamene. Hodně bylo však odvezeno ke konci války na stavbu zábran proti sovětským tankům, mnoho ho zvětralo. Celkem lepší se i stav Baráků, kde už nevytéká hnojovice zpod a kde už zmizely i kopce hnoje před domy. Stalo se tak ze zdravotních důvodů, neboť po deštích a v době letních veder šířil se všude děsný zápach. Není už vidět ani hus ani drůbeže na ulici, v tomto směru drží se však starých návyků hlavně Olšovec a Bzinská ulice.

V minulých letech soustavně prováděná kanalizace značně zlepšila vzhled města. Zmizely příkopy i jejich zápach. Nevýhodou však je, že kanály nestačí pojat ohromné spousty vod (v době) prudkých lijáků, jež berou s sebou množství hlíny z úvozů (zmol) a z polí, takže po těchto lijácích zůstávájí na náměstí, u pošty a v Olšovci u kasáren silné vrstvy hlíny a bláta. Úvozy se prohlubují, obec je musí každý rok dávat upravovat. Kanalizace ústí do Syrovínky, jež už nebyla asi 20 roků regulována, dno její se zvyšuje, zarůstá rákosím. Podobný obraz skýtá i Svodnice. Od roku 1948 nestaví se v Bzenci žádné nové domy. Rodin přibývá, je bytová nouze.

Vzhledu města by prospělo, kdyby byla znovu postavena kaple sv. Floriána na Starém Hradě. První odklizovací práce byly brigádnicky zahájeny v letech 1946-47, očištěny a srovnány cihly a trámy V roce 1949 se v katolickém kostele přestalo i s vybíráním peněz na stavbu kaple, poněvadž její restaurace nebyla pojata do 5ti letého plánu. Poněvadž se buduje v republice těžký průmysl, je v důsledku těchto plánovaných akcí nedostatek stavebních potřeb – cihel, cementu, stavebního dříví – pro soukromé potřeby, možno říci, že tyto věci nejsou u nás k dostání. Na rok 1950 bylo přiděleno pro Bzenec 400 kg cementu.

Nářečí

Uvedu jen několik charakteristických výrazů:

Oharek = okurek, pitvat oharky = vybírat okurková jádra, paradajka = rajské jablíčko, maryjánek = majoránka, bůr = pórek, cvikla = řepa, rýž = žito, žito = pšenice, egrešl = angrešt, rybízl = rybíz, marhula = meruňka, rýf = réva, prut ríví, tlúct kolí = zatloukat, fíkat ve vinohradě = stříkat, rýl = rýč, šandy = šle, cibulka je vyšuškaná = prázdná, vyschlá, čučka = čočka, fazula = fazole, kel = kapusta, melón = meloun, grúl = druhák víno

Počet obyvatel

Roku 1950 – narozeno 46, umřelo 34, svateb 37.

Koncem roku 1950 bydlí v Bzenci 4 031 lidí.