Kronika města Bzence – rok 1945

K vypsání událostí tohoto historického roku přistupuji značně nepřipraven. Příčinou toho jednak okolnost, že to byl rok velmi bohatý na události, jež šly jedna za druhou a jedinec ani nepomýšlel na zaznamenávání jednotlivých událostí, jednak i proto, že jsme v polovici musili nastoupit vojenskou službu u pěšího pluku v Uherském Hradišti, takže jsme byli mimo Bzenec. Mnozí pak z těch, kteří zůstali v Bzenci a mnohdy na vedoucích místech, žili ze dne na den v práci veřejné nebo měli své pracovní povinnosti v důsledku válečných událostí tak ztíženy, že žili plně přítomností a na značení zpráv pro budoucí pokolení zapomněli. Jindy jsem zase dostal zprávy, již na první pohled čpějící sebechválou, jejímž účelem byl ctižádostivý egoismus, z něhož mělo plynout pak nějaké vyznamenání nebo alespoň pochvala. Vcelku možno spravedlivě říci: Neozbrojený národ se nemůže příliš aktivně bránit. Čekalo se na osvobození dlouhých pět let, mnohdy v hrůze a strachu o své nejbližší. I v řadách místních občanů našli se zrádci a zaprodanci, schopni ohlásit výrok, urážející Říši, německému Gestapu. Těchto Jidášů byla jen nepatrná část procenta, snad na prstech rukou bys je spočítal. Ale to stačilo, abys plně nedůvěřoval i svému okolí. Nejlepším přítelem bylo rádio. Ač na knoflících aparátů musilo mít malou kulatou vyhlášku, že poslech cizího rozhlasu a rozšiřování jeho zpráv se trestá smrtí, přece nebylo snad jedné rodiny, která by denně neposlouchala po celých těch 5 temných let a neměla radost z neůspěchů armád našich utiskovatelů. Poslouchal se Londýn, poslouchala se i Moskva. Tehdy byl národ opravdu sjednocen.

Než začnu popisovat události vztahující se k osvobození města a k událostem následujícím hned na to, uvedu alespoň nejdůležitější povšechné události, plynoucí z agendy městského úřadu.

Olšovjané a olšovské louky

Již na několika místech jsem psal o této záležitosti. Touto kapitolou celou záležitost ukončuji. Městské zastupitelstvo přijalo jednomyslně smír s Olšovjany, dohodnutý u krajského soudu. Pánové Fr. Vašík, Josef Vojtěch a Josef Kučera zažalovali bzeneckou obec u krajského soudu s tím úmyslem, aby soudním výrokem bylo rozhodnuto o vlastnictví luk. U krajského soudu dochází konečně ke smíru: Louky připadají obci městu Bzenci. Poslední hospodář těchto luk předá je starostovi obce s prohlášením, že všichni ti, kdož si na tyto louky činili nárok, od tohoto nároku upouštějí. Naproti tomu bzenecká obec ponechá Olšovjanům všechny peníze v úhrnné částce 21 319,50 K, považujíc tyto peníze za soukromý majetek tak zvaných olšovských starousedlíků k volnému použití. Útraty si zaplatí každá strana sama, Olšovjané však vyrovnají požadavek právního zástupce obce Dr. Františka Hrušky obnosem 3 000 K z prostředků společné pokladny.

Až obdrží obec potřebné prohlášení, podepsané všemi příslušnými Olšovjany a až schválí tuto dohodu okresní úřad jako dozorčí orgán nad obecním jměním, pak bude konečně zlikvidován celou řadu let se vlekoucí spor, který zbytečně roznepřátelil mnohé občany.

Toto jest jedno z nejdůležitějších rusnesení poslední doby, kterým městské zastupitelstvo ukončilo svou dlouholetou činnost úřední působnosti, jsouc zvoleno v roce 1932 a zasedajíc až těsně do doby vojenského nástupu na Bzenec.

Byla totiž schůze městského zastupitelstva svolaná starostou Františkem Kučerou jako pilná na den 15. března tohoto roku jako poslední schůzí tohoto výboru.

Vybavení mateřské školy

Obec se rozhodla, majíc jisté pohotové finanční prostředky, vybaviti místní mateřskou školu v domě bývalého dětského domu a věnuje pro ten účel částku 50 000 K.

Slintavka a kulhavka

Dne 8. 3. tohoto roku vyskytla se v domě č. 268 u hovězího dobytka slintavka a kulhavka. Ihned provedena příslušná ochranná opatření.

Poplatky za vyvážení popela

Městská rada stanovila za vyvážení popela tyto poplatky, jež rozdělila co do množství odvážených odpadků a smetí do 4 tříd, a to: I. třída 70 K, II. třída 90 K, III. třída 130 K a IV. třída 190 K. Jest vyčísleno, že těmito poplatky se kryje režie obce a všechny výdaje spojené s odvozem popela.

Zajištění četnické stanice

Bzenecká četnická stanice je umístěna v obecním činžovním domě č. 85, kde je i pošta. V poslední době bylo nařízeno zajistit okna četnické stanice okenicemi, a sice plnými plotnami, řádně zajištěnými. Rozkaz byl splněn. Děje se tak v důsledku činnosti partyzánů, kteří v poslední době ve velmi mnoha případech „navštívili” četnické stanice, aby si buď vyrovnali účty s jednotlivci, případně získali pro sebe potřebné zbraně a střelivo.

Sbírka na postižené bombardováním

Dne 11. února provedena ve farním kostele sbírka na postižené bombardováním. Sešlo se 12 360 K a naturálie.

Sociální pomoc

Sbírka na sociální pomoc, provedená v městě 18. února vynesla obnos 25 607 K.