Kronika města Bzence – rok 1944

Parašutisté v Bzenci

Již dne 13. dubna se v Bzenci šuškalo, že jsou zde parašutisté. Dne 15. dubna dostává obec od zdejší četnické stanice příkaz z nařízení německé státní policiie v Brně, aby třikrát denně německy a česky počínaje dnem 16. tohoto měsíce bylo rozhlasem uváděno toto:

Vyhláška. – v posledních nocích byli na území Moravy z nepřátelských letadel vysazeni padákoví agenti. Obyvatelstvo se žádá, aby se ve vlastním zájmu zúčastnilo čile pátrání. Za přesné údaje budou německými úřady vypláceny vysoké odměny. V opačném případě se poukazuje na to, že podporování, neoznámení podezřelých nebo nepřihlášených osob budou takové osoby potrestány těžkými tresty. Všechna oznámení budou projednána důvěrně. Oznámení jest učinit u starostů obce, policie nebo četnictva.

Podpis: Gestapo, Brno – na příkaz kriminálního rady Röner v. r.

V tyto dny byly německým vojskem důkladně prohledány bzenecké lesy, ovšem bezvýsledně. Nalezeny jen padáky anglické značky. Podle doslechnutých zpráv našli lidé, pracující v lese, ve stozích roští zahrabané bedničky od radioaparátů. Cesty do lesa byly hlídány německými vojáky, každý civilní občan musil se cestou do lesa několikrát legitimovat.

Závadné letáky

Dne 15. dubna byl zjištěn rozhoz letáků v městě. Jejich sběr byl proveden na veřejných plochách službu majícími hlídkami a obecními orgány s radními.

Vládní vojsko odjíždí

Značná část vládního vojska odjela dne 24. května odpoledne k výkonu služby mimo protektorát. Odjeli do Itálie, kde konali službu až do konce války. Mnozí z gážistů se vrátili jako nemocní, případně přijížděli zřídka na dovolenou. Není známo, že by se některý z místních zachoval protičesky, ba naopak mnozí z nich přešli k partyzánům a vyznamenali se. Po odchodu vládního vojska stává se z kasáren skladiště protileteckých potřeb. V nádvoří stojí celé skupiny aut a stříkaček na hašení pěnou, skladiště jsou plná dalších protileteckých potřeb.

Vinařství

V měsíci červenci dochází k rozdělování postřikovacích látek pro místní vinaře. Rozděluje se Borsin, měď. vápno, skalice a supercuprenox. Tímto způsobem se ulehčuje obhospodařování vinic.

Vinobraní určeno na 16. říjen. Předpis dodávky hroznů činil 49 710 kg vinných hroznů. Na tento předpis podán Svazu zahradnicko–vinařskému rozklad. Počítá se s požadavkem 13,3 kg z 1 aru vinic, vinaři přihlásili toliko 28 ha, komisí upravena plocha na 37 ha.

Osobním jednáním předpis snížen na 40 000 kg vinných hroznů. Rozpis na jednotlivé vinaře proveden po 13 ½ kg z jednoho aru. Je to předpis značně vysoký při letošní nižší sklizni. Pokud se dalo zjistit, byl předpis dodávkami splněn na 86,75 % úředního předpisu.

Totální nasazení

Koncem srpna dochází k totálnímu nasazení obecních zaměstnanců. Odchází nejprve Rudolf Pospěch, 3. 11. pak Jaroslav Kuchař, aby pracoval v cukrovaře.

Hlídky

Hlídky zvané „Ochrana moravského domova” jsou zavedeny dnem 27. 10. 1944.

Sociální záležitosti

Na sbírkách loňského roku odevzdáno v Bzenci celkem 17 000 K. Na podporách dáno zpět Bzenčanům do konce února tohoto roku 13 100 K.

Březnová sbírka na sociální pomoc vynesla v Bzenci asi 36 000 K. Sbírkou obuvi MOÚZ provedenou školami v červenci získáno 20 párů různé mužské a ženské obuvi jež odeslány do Zlína. O vánocích 1944 bylo vyplaceno 77 obecním chudým po 80 K, čili vyplacena částka 6 160 K.

Vrty na Bzenecku

Teprve po stížnostech jednotlivých občanů, že se jim činí škody na lukách, dochází k jednání se zástupci firmy Rumpel z Vídně, která začala v červenci vrtací práce bez ohlášení. Tato firma započala totiž s hlubinnou vrtbou, velmi nákladnou, na olej v lukách a pro vrtací zařízení postavila rozlehlé betonové podklady. Na lukách v trati Dubové proveden vrt do hloubky asi 1 700 m.

V těchto pokusných vrtech se pokračuje na celém katastru bez ohlášení, totéž děje se i v obecním lese. Další firma, provádějící vrty na Bzenecku, ovšem vrty nehlubinné, je firma Göring – werke.

Oba podniky se odstěhovaly koncem roku, aniž bylo možno zjistit výsledek jejich práce. Bylo možno konstatovat jen značné výdaje s tím spojené.

Nové autobusové spojení

Aby se mohli pohodlněji a včas dostavit i horníci z Domanína do práce, zahájil obecní autobus provoz na lince Domanín – Bzenec – doly dne 28. února.

Sebevražda – úrazy – požár

Dne 11. července nalezena na hrobě svých rodičů sl. Julie Suttnerová, která se otrávila lysolem. Těžké popáleniny na těle utrpěl rolnický synek Čapka z Olšovce. Vylezl na elektrický sloup a dotkl se elektrických drátů.

Odpoledne 21. 9. vznikl v lese velkostatku požár, který zničil lesní porost na ploše asi 3 ha u železniční stanice Lidéřovice. Škoda je odhadnuta asi 17 000K. Požár vznikl od jiskry z lokomotivy, jež vítr zanesl až do lesa.

Úmrtí – Ing. Littner

Dne 15. 10. byl raněn mrtvicí první závodní bzeneckého dolu Ing. Adolf Littner ve stáří 47 let. Slavný pohřeb s havířským doprovodem mu uspořádali zaměstnanci dolu. Mrtvý byl převezen z Bzence do svého rodiště Michálkovic u Moravské Ostravy. Ing. Littner započal s důlními pracemi v Bzenci a v době válečné bylo jeho stálou snahou zachránit co největší počet svých podřízených před totálním nasazením v Říši a tím také zabezpečit a rozšířit provoz nového dolu.

Antonín Magnis

Dne 17. října zemřel ve Strážnici majitel bzeneckého panství říšský hrabě Antonín Mágnis ve věku 83 let. Poněvadž zesnulý byl jako patron bzeneckého farního kostela, vyslala obec jako svého zástupce na pohřeb pana radního Františka Bezchleba. Nedlouho před svou smrtí poskytl jmenovaný bzeneckým chudým příspěvek částkou 10 000 K.

František Kuchař

Dne 6. prosince zemřel p. František Kuchař, spoluzakladatel a funkcionář Rady starších církve českomoravské v Bzenci. Měl i velké zásluhy o vybudování sboru Komenského.

Tento rok se projevil zvýšeným počtem úmrtí proti rokům dřívějším. Nájemce pohřebního ústavu p. Josef Strážnický dal za souhlasu obce opravit důkladně pohřební vůz, ve dvoře obecního domu, byla pro vozidla postavena garáž z cihel ze zbořeného domu čp. 788, jenž patřil cikánu Holomkovi (u žel. stanice Lidéřovice).

Kulturní činnost

22. 3. hrála v Bzenci v sále Viktoria kompletní vojenská kapela z Bučovic. Dne 26. 5. uspořádal Pěvecký a hudební spolek „Smetanův večer”. V době letní sehrálo Slovácké divadlo z Hodonína několik divadelních představení před velmi slabou návštěvou. Pan Alexej Novosád připravil pro nedělní čísla Moravských novin na dny 17. a 24. 9. 1944 reportáž – „730 let města Bzence”.

Na den 3. prosince 1944 nařízena přednáška v Katolickém domě proti osobnímu potvrzení o pozvání. Téma přednášky: „Bolševismus – nepřítel světa”. Redaktor z Prahy, jehož uvedl před poloprázdným sálem zástupce vedoucího místní osvětové besedy odborný učitel Antonín Pojeta, hřímal nejen proti bolševismu, ale hlavně proti židům.

MOB

Projev České ligy proti bolševismu, připravovaný původně na 16. 9. se pro naprostou neúčast neuskutečnil.

Po vedoucím osvětové besedy odborném učiteli Františku Běhalovi se stal ředitel hospodářsko rolnické školy Bedřich Rosina.

Obecní schůze

V roce 1944 konány toliko dvě schůze městského zastupitelstva a 13 schůzí městské rady.

Místní školní rada – zrušení

Počátkem roku dochází ke zrušení místní školní rady. Dosavadní předseda p. Václav Strážnický, sklenářský mistr, předává představenému školské obce všechny spisy a záznamy. Obec má nemalé potíže s opatřováním otopu a se školníky.

Včelařské podniky v Bzenci

Až dosud měly Včelařské podniky, družstvo s.r.o. své sídlo v Brně s prodejem tamtéž. Snahy p. Aug. Boudy o převedení celého podniku se zdařily a valná hromada se usnáší na převedení podniku do Bzence, čímž tento se stává sídlem družstva, což také provedeno v obchodním rejstříku krajského soudu v Uherském Hradišti. Prodejna je umístěna v domě č. 74 paní Joklové vedle radnice. Družstvo prodává nejen výrobky pro včelaře odjinud získané, ale také samo zhotovuje úly, potřeby ze slámy, vosku a dřeva. Družstvo chce později vyrábět i medová pečiva a medovinu.

SK Slovan – znak

Městská rada povoluje sportovnímu klubu Slovan Bzenec, aby používal na dresech svého mužstva vedle označení S. K. SLOVAN – BZENEC i obecního znaku.

Projekt městského vodovodu

Kladný výsledek vrtů na vodu v blízkosti žel. stanice Lidéřovice má za následek, že městská rada vypsala ofertní řízení na zpracování projektu městského vodovodu. Oferují firmy: Ing. Nikel za obnos 110 000 K, firma Kunz z Hranic za 122 000 K a firma Ing. Stratil a Panáček za 129 500 K.

Městským zastupitelstvem zadáno zpracování projektu firmě Oldřich Nikel, a to dne 10. února 1944. Pro město jest to známá firma, neboť vyhotovila již pro Bzenec kanalizační plán a také zde postavila jeden z kanalizačních úseků.

Rozšíření elektrické sítě

Za jednorázový příspěvek 2 244 K zavedena elektrická síť na čtvrť obytných domů vzniklých v Olšovci „Na Skálovém”. Majitelé těchto domů přispěly na to vlastní výpomocí a i příspěvkem finančním.

Hospodářská lidová škola

Městským zastupitelstvem usneseno převzít na sebe povinnost, odpovídající daňovému základu obci bzenecké předepsaných přímých daní, platit příspěvek na hrazení věcného nákladu zdejší lidové hospodářské škole.

Dodávky

První předpis dodávky ovoce: žádáno 5 kg meruněk z jednoho plodného stromu. Hlášeno je 489 meruňkových stromů. Obnášel tudíž předpis dodávku 2 445 kg meruněk, po odečtení zahrádkářů, dodávce nepodléhajících, a po vyřízených stížnostech do předpisu odpis 485 kg, takže k dodání zůstává 1 960 kg meruněk.

Rozpis dalších dodávek: sena 33 000 kg, brambor 353 040 kg, krmného obilí 38 740 kg.

Další druhy ovoce: na rodící jabloň připadá odevzdávka 12 ½ kg, hrušeň 12 ½ kg a švestka 3 kg.

Obec sama žádá po chovatelích dobytka plnění dodávky obilí pro plemeníky a požaduje z každé krávy nebo přes rok staré jalovice 10 kg obilí.

Po chovatelích koz se požaduje buď 2 ½ kg obilí, nebo 4 kg sena, 5 kg řepy, 5 kg mrkve, případně 5 kg otrub. Tato dávka splněná v kterémkoliv krmivu se hodnotí částkou 15 K, a jest z povinné připouštěcí sazby odpočítána.

Povinnost potažní

Na podzim musili držitelé koní povinně odvážet dříví z obecních lesů. Práce jim byla honorována.

Podnik „Konserva” později DKB závody

Dne 28. listopadu navazuje obec jednání se zájemci z Brna, kteří chtějí v Bzenci a to v blízkosti žel. stanice Lidéřovice postavit konzervárnu převážně masových produktů. Zájemci si vyhlédli místo v sousedství ploch firmy Calcium a to tak, aby plocha měla nějkratší spojení s projektovaným odersko–dunajským kanálem, aby se jí tak umožnila doprava dobytka po vodě vlastní cestou přímo do podniku. Obec souhlasí s odprodejem větších ploch tomuto podniku.

Oživení letecké činnosti

Dne 7. července přeletěly nad Bzencem větší svazy anglických letadel. V sousedních městech byly vyhlášeny poplachy. Tento okamžik je vítán všemi s vnitřní radostí – každý se dívá k nebi, kde v semknutých útvarech se rychle pohybují „stříbrná” letadla, zanechávající za sebou mléčnou dráhu stříbrných nití. Před týdnem přistála na vracovském katastru stíhačka, jež snad byla zabavena.

Obyvatelstvo se shlukuje na veřejných místech a všude v ulicích, pozoruje letadla a živě debatuje, aniž by si uvědomilo, kolik hrůzy a zkázy by letadla mohla způsobit, kdyby dostala rozkaz zakročit.

Poněvadž se v druhé polovici srpna a pak v měsících dalších nálety opakovaly a přelety nad Bzencem byly stále častější, zahajuje Bzenec poplachovou službu, aby nedošlo k eventuálním škodám, připsaným pak na vrub vedoucího PO.

Hotovosti nastupují do služeb, sami však pozorují s uspokojením téměř každodenně se opakující přelety. Zvláště silné svazy letadel jsou nad Bzencem pozorovány dne 20. listopadu, kdy došlo k bombardování Hodonína, Přerova, Zlína a Brna. Silné nárazy vzduchu, vzniklé při bombardování Hododnína, jsou citelné až v Bzenci – okna drnčí, otvírají se – jde už do tuhého. V ten den po vyhlášení poplachu odchází část obyvatelstva do úvozů za Sokolovnou a i jinam, kde i později hledala úkryt, když hučení leteckých motorů nad Bzencem nahánělo hrůzu. Což kdyby! Den před tím, to je 19. listopadu v neděli, těsně před polednem přepadly stihačky na bzeneckém katastru na vlárské trati u tak zvaného Daněčkového vlak, rozstřílely lokomotivu, při čemž jeden vojín zraněn a jeden usmrcen.

Nálety letadel ve směru na Bzenec hlášeny vždy z kasáren, a proto již předem byla obec informována přerušovaným houkáním sirén o možném nebezpečí.

Jubileum

O vánocích oslavil 50 let kostelnické služby ve farním kostele p. J. Homola, jenž se dožívá 82 let.

Důsledky války ve školách

Letos o prázdninách vyčistily matky žáků zdejší školy všechny učebny, aby jejich děti zahájily vyučování ve zdravých a čistých místnostech. Jejich práce však byla bezúčelná.

Dne 22. října dostává obec rozkaz vyklidit celou školu pro říšskou brannou moc. Vyučování bylo nutno omezit na nejnutnější předměty a učebny rozdělit i do soukromých domů. Vyučovalo se střídavě, dopoledne i odpoledne. V bývalé židovské škole byly obsazeny všechny místnosti a tato budova tvoří teď centrum školní práce. Zdá se, že fronta je na definitivním ústupu. Brzy po zpětném nastěhování do hlavní školní budovy dochází opět podobný rozkaz. Nastává znovu překotné stěhování učeben a vůbec celého školního zařízení, což znamená velké škody na inventáři školním. Konečně povoleno uvolnit východní polovinu budovy pro školu. Znovu stěhování. Jedni vojáci přicházejí, jiní odcházejí, konečně se ve škole ubytovala Todtova organizace – pionýrské oddíly. Přebytečné lavice jsou umístěny v tělocvičnách – nevíme, kdy a zda se se vším opět v pořádku setkáme. Vojna je vojna.

Zrušení cejchovního úřadu

Dne 3. 8. zrušeno v Protektorátě několik cejchovních úřadů, na prvním místě v úředním listě jmenován Bzenec. Zařízení zůstává na místě, jak o to žádají úřady a obec se zavazuje ponechat vše při starém, jenom že se nebude už cejchovat. Pro místní podniky je toto zrušení velmi nevýhodné, neboť s cejchovním materiálem se musí teď jezdit do Kyjova nebo do Uherského Hradiště.

Bzenecká pouť

15. srpen připadl letos na úterý. Poněvadž je tento den dnem pracovním, byla pouť přesunuta na neděli, to je na 20. srpen. Tento postup byl zachován i do pozdějších let.

Počasí a úroda

V lednu téměř žádná zima, poněkud přituhlo teprve v druhém únorovém týdnu a napadl slabý sněhový poprašek. Vinohrady se střihaly i v lednu. V březnu jsou noční mrazíky a prší téměř každý den, děje se tak i po jarním slunovratu. S pracemi v polích se vyčkává. Po velikonocích (9. a 10. 4.) se počasí zlepšuje. Při stálém, značném chladu v měsíci květnu je první vydatnější déšť ve dnech 22. a 23. 5. Teplota toliko 5 °C. První bouřka v noci z 31. 5. na 1. 6. po velkém odpoledním vedru. Vydatněji napršelo 1. 6. Navečer 14. června větrná smršť. V pátek 30. 6. krupobití opět ve východní části katastru, zasažen Olšovec, a to od okresní silnice do Strážnice až po katastr obcí Moravský Písek a Veselí nad Moravou. Po několika pěkných dnech na den sv. Cyrila a Metoděje prší. Hrozny začaly kvést 25. 6. – malá násada hroznů zvláště u černých druhů. Od 23. 7. téměř denně prší, právě v době, kdy se začalo se žněmi. 1. 8. opět kroupy i na vinicích za Olšovcem. Srpen po tři týdny suchý a značně teplý – po pouti nastupují chladné noci a rána. Otavy započaly za krásného počasí, 1. 9. však začíná zase pršet. Z 29. na 30. září první mráz -1 °C až -3 °C. Na sv. Martina první slabý poprašek sněhový. Vánoční svátky jsou bez sněhu s mrazy až -14 °C.

Sklizeň višní a třešní je uspokojivá, kazí se však, meruněk bylo jen místy dostatek, švestky opadávají, hrušek a jablek je dosti.