Kronika města Bzence – rok 1940

Plochy „U cikánového”

Svého času postavil si se souhlasem obce cikán Ant. Holomek domek v blízkosti hostince p. Sýkory u železniční stanice Lidéřovice. Tento domek obec nedávno odkoupila. V předpokladu, že se započne se stavbami i v této odlehlé části města, vymohla si obec povolení k vyklučení lesa na plochách u okresní silnice a nyní uskutečňuje svým usnesením městské zastupitelstvo regulaci ploch a stanovení stavebních čar pro celý stavební blok u Sýkorového.

Siréna

Poplachová siréna byla objednána u ZME (Západomoravské elektrárny) a byla instalována na střeše radnice. Zapojuje se stiskacím zařízením v první místnosti policie v přízemí. Náklad na sirénu přes 6 000 K.

Průplav Odersko – Dunajský

Již dlouhou řadu let má obec v evidenci tuto záležitost a sleduje každý počin a různými intervencemi se domáhá vyzískat již z projektu co nejvíce. Tak se stalo, že obec předložila k připomínkovému řízení vyloženému generál. projektu své připomínky. Později uskutečněna v místě porada zájemců (20. 9.) a zdá se, že Bzenec obstál, neboť se určuje za místo pro vybudování překladiště, případně i menšího přístavu.

Jest si jen přáti, aby v tomto pořadí Bzenec obstál, poněvadž vodní doprava bude mít budoucnost. K tomuto rozhodnutí nemálo přispěly ZME, jež mají v plánu vybudovat při lidéřovickém nádraží elektrárnu.

Zemská revize obecního hospodářství

V polovici roku provedena zemská revize celého obecního hospodářství. Pokud se týká peněz, vše shledáno v nejlepším pořádku. Vytknuty byly jen závady administrativního rázu, včetně nevyřešené otázky v osobě stále žádaného druhého úředníka – pokladníka. Výtky budou postupně dle možnosti odstraňovány.

Dva činžovní domy pro vládní vojsko

Jedná se o postavení dvou dvojposchoďových domů, a to jednoho o 9 jednopokojových bytech a jednoho o 6 dvojpokojových bytech na ploše za kasárnami, jež získala obec směnami. Předpoklad na stavební náklad je 1 640 000 K. Stát se zavazuje poskytnout obci částečnou úhradu ve výši 40 % stavebního nákladu, na obec připadá zbytek, jejž si musí zaopatřit výpůjčkou. Městským zastupitelstvem schválená smlouva byla s největším urychlením ověřena též zemským úřadem, země Moravskoslezská přebírá za obec platební povinnost, kdyby obec nemohla svůj závazek plnit.

Vypsáno ofertní řízení, jehož se mezi cizími firmami zúčastnily i místní firmy Ant. Holomek a Fr. Kozina, nejprve oferující samostatně, později se spojivší. Rozhodnutím městského zastupitelstva zadány stavby místním firmám a sice: firmě Holomek stavba domu č. 1 za oferovanou částku 862 008 K a dům č. 2 firmě Kozina za obnos 813 892,55 K.

Původně svěřený stavební dozor Ústředí moravských obcí, měst a okresů technického oddělení byl odvolán a svěřen staviteli Mir. Kováčovi z Bzence za měsíční plat 1 400 K. Stavby zadány 18. 10. a již dne 19. 10. zařizuje se odvoz cihel z Hodonína.

Slavnostní výkop na staveništi obytných domů pro vojenské gážisty uskutečněn dne 5. listopadu 1940 za přítomnosti oficielních zástupců vládního vojska a okresu.

Regulační plán

Městským zastupitelstvem projednáno zadání vypracování regulačního plánu celého města Bzence firmě Ing. Ivo Beneš, technická kancelář pro plánování měst v Brně, dle nabídky z 28. 11. 1939 za obnos 49 850 Kč, při čemž si firma vyhražuje dodací lhůtu celého elaborátu v 18 měsících. Účet má býti splácen ročně splátkami po 5 000 K. Počítá se s tím, že získáním regulačního plánu se docílí usměrněného a plánovitého postupu při řešení jak jednotlivých staveb, tak i získávání celých stavebních bloků.

Záležitost osobní

Tyto záležitosti projednány ve schůzi dne 6. 2. 1940. Jedná se o zvýšení odměny starostovi města ze 3 000 K na 4 000 K. Dále provedena systemizace míst a to:

Místo městského tajemníka se systemizuje v I. tř. 4 platového stupně,

místo městského účetního se systemizuje v II. tř. 5 paltového stupně,

místům def. policej. strážníků ve III. platovém stupni předchází povinná služba dle nařízení č. 114/1926 Sb.

Současně usneseno penzionovat na základě zákonného ustanovení def. zaměstnance obce: městského účetního, jemuž se za záslužnou činnost pro obec uděluje při té příležitosti titul městského důchodního, dále městského zvěrolékaře ke dni 1. 7. 1940 s měsíčním příjmem 800 K, což dohodnuto vzájemně mezi stranami a konečně policej. orgány Procházku a Zicháčka ke dni 1. 4. 1940.

Místo městského účetního svěřeno dočasně městskému zastupiteli Jos. Ženatovi. O místo po té natrvalo žádal Jos. Ženata a Ant. Černý, bývalý aktivní poručík hospodářské služby a Antonín Daněček. Návrh rady zněl pro Ženatu, návrh finanční komise pro p. Černého. Hlasovalo se lístky: Ženata dostal 18 hlasů, čili nadpoloviční většinu, Černý 8 hlasů, Ant. Daněček neobdržel vůbec žádný hlas.

Policejním orgánům uděleny čestné tituly: Jos. Kuchařovi titul praporčíka policejní služby, Fr. Študentovi titul štábního policejního strážmistra a odcházejícím policejním strážníkům tituly policejních strážmistrů.

Do služeb obce přikázán okresem bývalý vojenský gážista zdejší posádky, nyní kancelářský oficiál Jan Benesch, který nastoupil po 4 nedělním výcviku v německé armádě službu u obce dne 30. 9. 1940. Týž byl koncem roku přeložen z Bzence do Židlochovic.

Dne 14. prosince 1940 předal p. Antonín Černý úřad městského důchodu starostovi města a tento jej předal novému městskému účetnímu p. Jos. Ženatovi po zapracování.

Obecní dávky

Ve schůzi 30. září se městské zastupitelstvo usneslo prodloužiti platnost vybírání dávky z piva a lihovin, jakož i dávky za dobrovolné přislíbení neb udělení domovského práva.

Nové dávky jsou: ze psů částkou 20 K, dávky ze hry v karty částkou 1 K za nepřetržitou hru až 6 hodin a ze hry na kulečníku a v kuželky po 0,50 K za tříhodinovou nepřetržitou hru.

Již několikrát se vedení obce pokoušelo zavést tyto dávky, bohužel vždy marně, ježto se narazilo na zásadní odpor několika jedinců v radě, kteří nepovažovali zavedení dávek za sympatické.

Oblastní sběrna v Bzenci

Vinařské družstvo stává se od 15. října 1940 oblastní sběrnou pro ovoce a zeleninu. Dostává tudíž město výsostného orgánu distribučního pro ovoce a zeleninu. Tím je možno umístit značný počet kancelářských i pomocných sil.

Soupis zvířat

K 15. červnu provedený soupis vykazuje v místě chovaných 591 psů, 433 koček a 437 koz.

Sběry železa atd.

Na dny 25. a 26. června stanoven sběr starého železa, papíru a hader; sběr se má opakovat opět již 19. 8.

Důl elektra

S radostí možno konstatovat, že loňského roku otevřený důl, nazvaný Elektra, zvětšuje svou kapacitu, poněvadž se počítá s jeho spoluprácí s proponovanou elektrárnou na řece Moravě u žel. stanice Lidéřovice.

Doc. Dr. Baudyš – posudek o sklizni

Dr. Baudyš, odborník v zemědělství, odhadl letošní situaci v zemědělství v Bzenci takto: 10 % normální sklizně vína, ovoce téměř žádné, okurky nerodily – zežloutly, obilí sypalo velmi málo (nejlépe ještě oves, pak v pořadí ječmen, pšenice, nejhorší bylo žito, někde bylo i značně porostlé). Při vinobraní, jež stanoveno na 14. a 15. října se nesebralo téměř nic, možno tvrdit, že toho nebylo snad ani celých 5 % sklizně dřívějších let.

Nová firma Sükind

Nečekaně se do Bzence nastěhovala německá firma Sükind, konzervárna zeleniny, ovoce a výroba šťáv, mající centrálu v Miroslavi, a převzala židovský podnik firmy Marka Königsteina a synové. Hned začala plánovat úpravu podniku a rozšíření podniku stavebními zákroky. Poněvadž to byl německý podnik a k tomu potravinářský, na němž měli Němci zájem, šlo všechno a opravovalo se vesele.

Nález mincí

Dne 29. dubna tohoto roku byl objeven při kopání (kopání stonků v panském lese pod nádražím) hromadný nález mincí, celkem 101 mince z doby Rudolfovy. Nález byl ihned ohlášen p. řed. Šťastnému, který tento cenný nález zajistil. Po jednání se správou panství lesů ve Strážnici bylo docíleno, že nález byl odevzdán městskému muzeu v Bzenci, kde byl přesně popsán Dr. Nohejlovou z Prahy a v muzeu vystaven.

Pád letadla

Dne 7. května spadlo do lesíku na Doubravě dopravní letadlo se 7 cestujícími. Stroj se poškodil pádem na mladý les, cestující vyvázli bez pohromy a mohli všichni odjet, stroj musel být rozmontován a odvezen do opravy.

Německý Červený kříž

Na první sbírku pro uvedený účel se sehnalo u obyvatelstva 5 709 K, obec dala 9 000 K, korporace a místní podniky 4 139 K, celkem tedy 18 848 K, mimo jiné přímé poukazy darů.

Ušlechtilé kovy

Sbírka ušlechtilých kovů vynesla 230 kg ušlechtilých kovů.

Pokusná stanice vinařsko – zelinářská

Po delších jednáních a vymáhání pro Bzenec důležité instituce dostává se městu ujištění, že ředitelství zemských výzkumných ústavů zřizuje v Bzenci pokusnou stanici vinařsko zelinářskou, pracující však toliko v zelenině; vinařský obor zůstává značně stranou. Obec poskytuje bezplatně pro ten účel 10 měřic půdy za zámeckou zahradou při okresní silnici do Těmic a zajišťuje v zámecké budově místnosti pro kanceláře a laboratoře, za něž se zavazuje vinařskému družstvu jako majiteli platit ze svých prostředků nájemné 8 000 K.

Lístky na obuv a ošacení

V únoru přicházejí na řadu akce spojené s vydáváním lístků na obuv a na ošacení.

Návštěva v posádce

2. dubna provedl prohlídku posádky vládního vojska v Bzenci německý generál Friderici.

Hasičská zbrojnice

Vyřešení této otázky čeří již po dlouhou řadu let klidnou hladinu potřebné spolupráce mezi obcí a sborem dobrovolných hasičů.

Hasiči pochopitelně mají zájem na nejrychlejším přestěhování hasičské výzbroje ze skutečně naprosto nevyhovující zbrojnice u kostela. Tutéž snahu má i obec, neboť financuje sbor a hradí tudíž i všechny škody vzniklé na výzbroji a výstroji. Nutné spolupráci obce a sboru a ztotožnění se v názorech stojí v cestě mnohé, značně se rozcházející názory funkcionářů obou složek. Tak již roku 1932 došlo k darování obení plochy na zbrojnici u čp. 85 pod kostelem, obec se však nemohla rozhodnout k realizaci stavby. Na mimořádné valné hromadě hasičstva dne 16. 6. bylo rozhodnuto, že se zruší hasičský dobrovolný sbor.

Hned na to uvažováno ustaviti potřebnou pohotovostní jednotku ze zaměstnanců obce.

Konečně dne 8. července v městském zastupitelstvu rozhodnuto, že se zbrojnice na zahrádce pod kostelem postaví a počítáno se stavebním nákladem 250 000 K, na nákup výstroje se počítalo 50 000 K. Dne 20. srpna odvolává městské zastupitelstvo darování vzpomenuté plochy a dává v náhradu plochu při domě čp. 332 vedle cejchovny v ulici Tyršově.

Toto se stalo na základě šetření na místě samém zástupcem okresu vrch. komisařem Dr. Sladkým, jenž o místě na stavbu rozhodl s konečnou platností. Obec vypisuje soutěž na stavbu zbrojnice podle připravených plánů a zadává stavbu bzeneckým stavitelským spojeným firmám Holomek a Kozina za obnos 345 210,70 K – konkurenční firma Šuta, stavitel v Uherském Ostrohu, oferoval touž práci za 365 715,65 K.

Obec doporučovala již dříve toto staveniště, nenašla však pochopení u vedoucích funkcionářů sboru, kteří spatřovali v návrzích obce jen poručníkování, jemuž se nechtěli podrobit.

Když byla zbrojnice ve stavbě, usneslo se zastupitelstvo, že stavbu zvýší v části vlastní budovy o další patro, čímž se zvýšil stavební náklad asi o 30 000 K. Obec tím získá další jeden byt, případně místnost – učebnu pro žádanou oděvní pokračovací odbornou školu.

Dne 18. 10. obdržel hasičský sbor motorovou stříkačku a 21. 10. velký posunovací žebřík.

Vodovod na obzoru

V jedné ze schůzí městského zastupitelstva navrhl stavitel Holomek dotázati se kompetentních míst, nebylo-li by možno navázat Bzenec na lidéřovický vodovod a tím získati předpokládaný dostačující vodní zdroj s výbornou vodou.

Obecní rozpočet na rok 1941

Již předem konstatováno, že je to první nevyrovnaný rozpočet končící schodkem a přesahující v životě města poprve částku přes 1 milion korun.

celková potřeba 1 352 567 K
úhrada 745 886 K
schodek 606 681 K , k jehož úhradě usneseno vybírat:
170% přirážku k dani činžovní,
350% přirážku k daním ostatním a
 25% přirážku k dani pozemkové mimo lesů.

Takto vyčíslená úhrada dává obnos celkem 348 473 K a zůstává nekrytý schodek 258 202 K, o jehož úhradu nutno zažádat u zemského úřadu.

Potřeba mimořádného rozpočtu vykazuje částku 2 940 000 K a vyčísluje tyto investice: stavbu dvou obytných domů pro gážisty vládního vojska, stavbu bytů obcí, stavbu hasičské zbrojnice, náklady na kanalizaci, komunikace a dláždění města.

Požáry

Dne 29. září 1940 vypukl večer požár u rolníka Františka Jelínka čp. 260 v Bzinské ulici. Shořela stodola se všemi zásobami krmiva, steliva a jinými movitostmi. Při hašení požáru utrpěl majitel domu značné popáleniny.

Ve středu dne 16. října hořelo v továrně na nábytek firmy Lad. Čmelík. Při hašení požáru se velmi uplatňoval, až nápadně, Rudolf Novák, který měl tam také s orgány bezpečnostní služby výstup. Včasným zákrokem byl požár lokalizován.

Jak se v Bzenci čte

Městská veřejná knihovna má 2 788 svazků. V 30 půjčovních týdnech bylo čtenáři vypůjčeno 2 234 svazků knih.

Kulturní činnost

Z kulturních počinů zaznamenávám: TJ Sokol sehrál „Lucernu” od A. Jiráska a operetu „Perly panny Serafinky”, divadelní spolek Tyl operetu „V tom našem kostelíčku”, TJ Orel „U naší kapličky” a Tyl „Láska Její Výsosti”. V říjnu sehrálo Mladé národní souručenství „Hoši, dívky a psi”, Orel revuální operetu „Petříček a Pavlíček”, československá církev připravila operetu „U panského dvora” (3 x v sokolovně), učitelský sbor americkou scénu o 3 jednáních „Půlnoční vlak” a Orel veselohru „Ryba a host třetí den”.

Rozmach muzea

Muzeum se dostává do zámku, kde je umístěno v jednom velkém sále a v jedné menší místnosti v přízemí. Náborem zvýšen počet členů ze 40 na 200.

Kurzy němčiny

Z vyšších míst bylo nařízeno, že všichni veřejní zaměstnanci musí ovládat němčinu tak, aby v této řeči mohli i úřadovat. Tak pořádány u všech úřadů kurzy němčiny. U obce se tak stalo dne 8. listopadu, kdy kurz zahájen odborným učitelem Boh. Fochlerem.

Silniční záležitosti

Zahájeno znovu jednání stran nové komunikace mezi Bzencem a Podivínem. Projednávají se alternativy nového řešení zaústění dálkové silnice u Nového světa.

Po červnové pohromě rozhoduje se obec získat projekt na vybudování propusti u Chytilového v Olšovci, kde příval vod zaplavuje v cestě stojící nemovitosti, poněvadž kanál nemůže pojmout všechnu vodu s hor. V listopadu buduje okres svým nákladem opěrnou zeď při silnici mezi poštovní budovou a cukrářem Prachmanem. Podezdívka je z kamene, vyspárována, s betonovou plotinou, sloupky a zábradlím, rovněž betonovým. Vše je velmi vkusně provedeno.

Přehled osob pracujících ve vyživovací agendě

Respicient finanční stráže Ant. Kabátek nastoupil v Bzenci 24. 11. 1940, byv sem přikázán z Hodonína. Vrchní respicient finanční stráže Václav John přidělen 15. 2., avšak po několikaměsíční službě zatčen německými orgány a uvězněn a ve Vídni odsouzen pro přípravu velezrady na 6 roků do káznice. 10. 4. přeložen do Bzence z Vracova doz. fin. stráže Bohumil Kříž. 22. 11. nastupuje v Bzenci respicient finanční stráže Alois Bečvář.

Počasí v kostce

Koncem druhého týdne v lednu napadlo trochu sněhu. Mrazy na sucho, jež nastaly v polovici měsíce prosince minulého roku, trvají přes hromnice. Ve třetím týdnu v únoru sníh a velké vichry po dva dny, v ty dny dostoupil mráz až -25 °C. V květnu nastala nečekaná chladna s vydatnými dešti, zlepšení počasí až 20. 5. V neděli 16. června byla hrozná průtrž mračen s krupobitím. Způsobeny značné škody na části katastru na všech plodinách. Šetření škod prováděla zvláštní okresní komise. Není pamětníka tak mokrého července a tak dlouho trvajícího vlhka v době žní. Obilí polehlo a špatně sype. Rozmáhají se krádeže na polích – krade se řepa a brambory. Srpen byl stejně deštivý, až na 1 pěkný týden, kdy se sklidilo a vymlátilo velmi mnoho obilí. Okurky vůbec pro velmi chladné noci zežloutly a nerodily. Otavy jsou pěkné, ale špatně se suší. Po dosti silných dvou mrazech z počátku listopadu nastalo oteplení a občasné deště.

Koncem listopadu mrazy až -13 °C, pak obleva. K 15. prosinci v Kolonii naměřeno až -21 °C, v Barácích -17 °C, většinou však na místech chráněných od severu -15 °C. Docházejí nečekaně bez sněhové přikrývky, takže jsou obavy ze škod na vinicích pro příští léta.