Kronika města Bzence – rok 1938

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet na rok 1938, projednaný městským zastupitelstvem 11. ledna 1938, byl po delších jednáních mezi stranami jednomyslně přijat. Rozpočet vykazuje potřebu částkou 905 590 Kč a úhradu 664 436 Kč, takže ke krytí přirážkami zůstává nekrytý schodek 241 154 Kč, který se uhrazuje 170% přirážkou k dani činžovní a 300% přirážkou ke všem ostatním daním. Není jistě bez zajímavosti nahlédnout blíže do jednotlivých kapitol obecního rozpočtu, jehož ústřední správa má ve výdajích 118 002 Kč, správa obecního jmění 80 300 Kč, bezpečnost 143 571 Kč, zdravotnictví 42 912 Kč, soc. péče 26 492 Kč, školství a umění 119 495 Kč, povinnost úroková a úmorová je 341 118 Kč, naproti tomu v úhradě u této hlavy jest příjem 167 975 Kč. Mimořádný rozpočet přináší potřebu výpůjčkami ve výši 1 000 000 Kč. Jednou z velkých úhradových položek rozpočtových jest výnos tržních poplatků, který reprezentuje částku téměř 70 000 Kč, pak nájemné z pozemků, jež činí více než 60 000 Kč, lesní majetek necelých 50 000 Kč. Poznamenávám, že v roce 1920 potřeba města nebyla ani plných 400 000 Kč a byla kryta obdobným způsobem, čili že vlastní majetek od té doby zmohutněl a vzrostl do té míry, že jest nyní činitelem, který do značné míry kryje zvýšené potřeby města.

Bzenec v číslech

Bzenec má 4 565 obyvatelů, bydlících v 1 012 domech. Celý poštovní doručovací obvod, sestávající z Bzence, Těmic, Domanína a Syrovína má 376 radiokoncesionářů, takže v celém obvodu připadá jeden radiopříjmač na 18,6 obyvatel. V městě Bzenci jest tento poměr značně lepší. Státní rolnickou a vinařskou školu navštěvuje ve školním roce 1937/38 23 žáků v prvním ročníku a 17 žáků v druhém ročníku. V Bzenci se chová 517 kusů hovězího dobytka, 111 koní, 1 034 kusů vepřového dobytka a 536 koz. V roce 1937 zemřelo 59 osob, z nichž 20 bylo ve stáří nad 70 let.

Žaludek města Bzence

Nezdá se ani, že při tak značné kvotě masa, připadajícího na každého občana Bzence, se prodalo na týdenních trzích v roce 1937 5 171 kusů drůbeže. Z toho připadlo na: slepice a kohouty 1 596 kusů, králíky 439, holuby 338, husy 949, kuřata 1 272, kachny 519 a morky 58.

Spořitelna města

Podle 27 uzávěrky spořitelny našeho města byl obrat v tomto peněžním ústavě v roce 1937 57 804 459,47 Kč při počtu 5 022 vkladatelů. Spořitelna přistupuje letos k úpravě svých úřadoven ve vlastním domě na Masarykově náměstí čp. 326.

Nový divadelní spolek

V měsíci lednu ustaven v Bzenci divadelní ochotnický spolek „Tyl” a zahájil činnost v Katolickém domě.

Mléčná akce ve školách

V zimě 1937/38 si tato akce vyžádala nákladu 2 496,40 Kč. Poděleno 60 děvčat a 62 žáků. Akce trvala 48 stravovacích dnů. Denně se spotřebovalo 30,5l mléka a 10 kg chleba. Celkem spotřebováno 1 450 l mléka a 480 kg chleba. Schodek této stravovací akce 365,20 Kč uhradila obec ze svých vlastních prostředků.

Změny ve vedoucích místech bzeneckých úřadů

Dnem 1. ledna jmenován dosavadní profesor roln. vinařské školy, působící velmi dlouho v Bzenci, p. Bedřich Rosina, ředitelem této školy. Dne 25. ledna povýšen velitel 125. děl. pluku podplukovník Josef Baier na plukovníka a zůstává v Bzenci. Dosavadní přednosta stanice inspektor Sturz odchází do stanice Babice – Huštěnovice a přednosta poštovního a telegrafního úřadu Jindřich Páleníček k ředitelství pošt v Brně.

Polární záře

V noci v měsíci únoru, zvláště pak 25. února, mohli obyvatelé Bzence pozorovat zvláštní osvětlení oblohy na severní straně – polární záři. Tento úkaz bylo možno pozorovat po několik nocí a lidé pověrčiví mu připisovali zvláštní význam – zlé znamení.

Mlékárny

Již před několika lety se v Bzenci pracovalo na utvoření družstevní mlékárny. Námět i s připravovanými pracemi ustaly, podnik nebyl realizován, a tak byla po celou řadu let v místě pouze jedna malá mlékárna, pracující, a to ještě omezeně, jen pro místní potřebu. Počátkem tohoto měsíce otevřeny v Bzenci dvě další mlékárny: jedna z nich náleží podnikateli vracovskému (p. Šmíd), druhá pak rolnickému hospodářskému družstvu v Kyjově.

Archeologický nález

Při kopání jámy na vápno ve čtvrti „Babí” narazil majitel domku Tomáš Krásný na hliněnou nádobu, kterou opatrně vykopal ze země. Je částečně poškozená. Ve jmenované čtvrti při stavbě sklepů bylo nalezeno velké množství hliněných střepů. Nález byl předán městskému muzeu. (Poznámka zapisovatele: Je to zásobnice z doby kultury platěnické, stáří 600 př. kr.)

Úprava veřejných ploch

Přestavbou silnice jest obec postavena před problém, jak upravit volné plochy po obou stranách silnice v ulici Vracovské a Olšovské. S pomocí okrašlovacího spolku stane se tak po etapách. Aby mohla být provedena regulace volných míst, musí být vykáceny všechny stromy v uvedených ulicích.

Staré zvyky oživují

Bzenecké sdružení válečných poškozenců uspořádalo ve fašank v městě průvod masek s medvědem. Podnik připoutal mnoho zvědavců, originální masky medvěda a jiné způsobily skutečně masopustní veselí. Starým Bzenčanům vybavil průvod v myšlenkách doby již dávno minulé a snad i zapomenuté, mladým pak ukázal, jak se kdysi na Slovácku oslavoval odchod masopustu.

7. březen

Tohoto dne vzpomenuto toliko pietním vzpomínkovým aktem.

Okresní soud

V měsíci březnu prošla časopisy zpráva, že okresní soud z Uherského Ostrohu bude umístěn ve Veselí nad Moravou. Bylo rozhodnuto ihned informovat ministerstvo spravedlnosti, že Bzenec neupouští od získání okresního soudu, ba vyčkává vhodné doby, aby se opět podjal akce za účelem získání tohoto úřadu do Bzence. Stejně kategoricky se postavila obec proti snaze Strážnice, aby Bzenec byl pojat do oblasti jejich soudu, což se vynořilo opět v měsíci červenci.

Bzenecko si oddechne 11. 3.

V poslední době bylo spácháno velmi mnoho krádeží nejen ve Bzenci, ale i v okolí. Dnes jsou již v rukou bezpečnostních orgánů všichni, kdož se přičinili přímo nebo nepřímo o lehké zbohatnutí tlupy cikánů, která se vypravovala velmi často do Bzence. Počet krádeží, jež byly zjištěny a cikánům prokázány je asi 100 a hodnota odcizených věcí téměř 100 000 Kč. Při těchto šetřeních zjištěni též původci střelby na bzeneckého policejního strážníka u Sokolovny. Okresní soud v Kyjově, ježto se jedná převážně o občany ze soudního okresu kyjovského, tedy v březnu oživl.

ČSL Červený kříž – odbočka Bzenec

Slabě navštívená valná hromada Čsl. Červeného kříže 24. 3. ukázala, jak se nemá přehlížet činnost tak důležité zdravotní a sociální instituce, jakou v místě skutečně odbor jest.

Konstatováno, že podniknuta zvláštní stravovací balíčková akce pro místní chudé a pro účely CPO a jiné zakoupeno přístrojů a pomůcek za více než 3 300 Kč, při čemž zůstává v majetku odboru přes 9 000 Kč. Výbor odboru zůstává téměř nezměněn. Počet členů je 192.

Oprava farního chrámu

Minulého roku provedena byla zevní úprava farního chrámu, která si vyžádala nákladu asi 80 000 Kč. Tehdy renovována plechová střecha hlavní věže, opravena omítka a zalíčení. Nyní dochází k malbě chrámu. Sbírky, prováděné v kostele již delší dobu, vynesly tolik, že bylo rozhodnuto ihned přistoupit k práci. Náklad s malbou spojený překročí daleko částku 20 000 Kč. Bude ještě třeba věnovat péči i úpravě plochy před chrámem, který se svým mírným návrší dominuje městu.

Nový okresní hejtman

Velmi oblíbený a Bzenci skutečně přátelsky nakloněný okresní hejtman JUDr. Tomáš Bednařík odešel jako vedoucí okresu do Kyjova a na jeho místo nastoupil okresní hejtman z Moravských Budějovic Dr. Koblischek dne 15. března.

Schůze poslance Václava Jaši

Dne 26. března promluvil na schůzi v Bzenci poslanec Václav Jaša ze Znojma, zvolený za náš kraj. To nebyla politická schůze, to byly informace o politické situaci po tzv. Anschlussu Rakouska k Německu, bez jakýchkoli útoků na jiné politické strany, ba naopak nabádáno ke svorné a náléhavě nutné spolupráci.

Vinařství

Vinařská besídka opatřila jednokolovou pojízdnou stříkačku na ovocné stromy a tuto dala k dispozici pro potřeby místních zemědělců. Obec jí přispěla částkou 100 Kč.

Dne 3. 4. konala se 17. valná hromada Vinařského družstva v Bzenci za velké účasti. Družstvo získalo více než 5 000 podílů, čili překročen podíly upsaný kapitál 1 milionu Kč. Zavedena odměnová akce a schváleny všechny připravené počiny zvláště v Hustopečích, Příměticích a bzeneckém zámku. Vinobraní vyhlášeno na den 10. října tohoto roku.

Masarykova liga proti tuberkuloze

Dne 2. dubna provedly žákyně měšťanské školy sbírku ve prospěch ML proti TBC. Okresu poukázána částka 612,10 Kč jako výnos této podpůrné akce.

Žena hrobnice odchází

Od světové války zastávala v Bzenci funkci hrobníka paní Bičová–Hénová, a to k úplné spokojenosti celé obce. Na místo, jehož se v dubnu vzdala, byl ustanoven její syn Bohumír Biča. Tím ztrácí město jednu zajímavost, o níž bylo psáno i v zahraničních časopisech.

Obec přátel legionářů v Bzenci

Dne 5. dubna byla ustavena obec přátel legionářů a zvolen již také výbor, v jehož čele stojí učitel Jindřich Kotas. Prozatím má korporace 50 členů, jichž snahou je postupovat cestou prezidenta Osvoboditele. Zdařilý a procítěný referát na schůzi přednesl osvětový referent jednoty legionářské učitel Ladislav Koutný.

Příspěvky pro nezaměstnané v Bzenci

Městské zastupitelstvo schválilo, aby byly vybírány z každé vstupenky, jež podléhá dávce ze zábav, zvláštní příspěvky ve prospěch nezaměstnaných. Návrhy městské rady a finanční komise nebyly sice přijaty v původním znění, ale docíleno toho, že aspoň v omezené míře dochází k zavedení něčeho, co může být chudým hlavně v době zimní k prospěchu. Vstupné do 2 Kč je bez přirážky, do 5 Kč se vybírá příplatek 10 haléřů, z vyššího vstupného příplatek 20 haléřů.

Kulturní činnost

1. dubna byl večer filmů, pořádaný v besedě kasáren Odbočkou Svazu čsl. důstojnictva, velmi pěkně navštívený. 9. dubna byla přednáška ředitele Holáně z Olomouce, pořádaná legionáři spolu s Obcí přátel legionářů u příležitosti 20. výročí založení italských legií, výročí bachmačské bitvy, též v besedě kasáren. Místní osvětová komise připravila několik přednášek, z nichž první „Ústava v SSSR a ČSR” byla již absolvována. Ing. Dr. Josef Bláha z Brna měl odbornou přednášku pro vinaře, při níž promítán odborný film.

Štefánikova společnost

Dne 12. dubna ustaven místní odbor Štefánikovy společnosti. Referát na schůzi měl v Bzenci známý profesor Dr. Húsek z Bratislavy, jenž zdůraznil potřebu sbližovací činnosti nejen na pomezí moravskoslovenském, nýbrž v celém státě.

1. máj

Původně obec povolila uspořádání tábora dne 1. května straně soc. dem. na náměstí. Když později požádala Jednota čsl. legionářů spolu s Obcí přátel legionářů na popud na popud Národní rady čsl. Obec navrhla, aby se letos uskutečnil 1. máj společně, došlo tedy k dohodě a vydané již plakáty přelepeny pásy, jež oznamovaly, že Bzenec oslavuje Svátek práce společně. Řečníkem byl odborný učitel a legionář Cejp z Kyjova, který velmi věcně vysvětlil význam oslavovaného dne, s čímž plně souhlasili i všichni účastníci, jichž počet se odhaduje na 1 000 osob. Nezvykle působilo, že se této slavnosti účastnil i značný počet místních židů, a to nejen před radnicí, ale že šli i ve velmi disciplinovaném průvodu městem.

Pomoc včelařům

O pronájem plochy na bzeneckých stráních požádal včelař kpt. ve výslužbě Josef Navrátil, který tam na letní dobu přestěhoval svoje včely, aby tam byly v klidu a nablízku luk, a tak měly nejlepší předpoklady pro dobrou snůšku medu. Jeho příkladu následoval i včelař p. František Rýpal. Obec se snaží o to, aby byly vysazovány medonosné stromy a keře a tak pomáhá dobře vedenému včelařskému spolku pro Bzenec a okolí.

Slintavka a kulhavka

V měsíci květnu se tato dobytčí nákaza rozšířila v celém okrese. V Bzenci se projevil první případ dne 11. května u p. Františka Valštýna v čp. 272 v Bzinské ulici. Ihned zastaveny všechny trhy na dobytek, dokonce zastaven i provoz kin. Před domy se objevily pytle, napouštěné dezinfekčním prostředkem, poněvadž bylo snahou, aby co možná bylo zamezeno šíření této metly.

Úmrtí učitelky slečny Lud. Rackové

Sl. učitelka L. Racková působila v Bzenci delší dobu a věnovala se vždy nenáročně (bez nároku na odměnu pozn. přepisovatele) sociálním potřebám chudých. Penzi prožívala v Přerově. Velmi mnohé, s nimiž přišla jako ochranný anděl do styku a kterým také pomáhala, zdrtila zpráva o jejím úmrtí. Na pohřeb, konaný dne 14. května v Přerově, byla vyslána z obce deputace, jakož i deputace místních škol a obyvatelstva, jíž jí zajelo touto formou poděkovat za všechna její dobrodinní. Jmenovaná byla po našem osvobození i členem bzeneckého městského zastupitelstva.

Cvičení s obyvatelstvem

V květnu uskutečněno zatemňovací cvičení. V Bzenci bylo zřízeno středisko branné výchovy pro celý soudní okres uherskoostrožský a v kasárnách děl. pluku 125 zahájen instrukční kurz 1. srazem všech nad 40 let starých poddůstojníků a vojínů, jakož i záložních důstojníků v sobotu dne 14. května. Při ukončení kurzu II. zálohy z celého okresu uherskoostrožského v počtu asi 400 mužů byla přehlídka za silného deště na náměstí s projevy velitele pluku plukovníka Josefa Baiera a starosty města. Sbírka, provedená mezi cvičícími, vynesla přes 1 250 Kč, jež předány akci na obranu státu. V měsíci červnu provedeny v rámci pohotovosti CPO cvičné nálety. Pro potřeby CPO zakoupeny další masky, obvazový materiál a velitel žádá zvýšený příspěvek na CPO při projednávání obecního rozpočtu.

Mobilizace

Jediné slovo, ale zvrátí ihned všechny plány, zastaví ruce pracujících ve všech oborech lidského počínání. Tak se stalo 21. května. Toho dne docházely telegramy, povolávající záložní důstojníky a ostatní záložníky. Z počátku nastoupilo asi 55 osob, mezi nimi 3 důstojníci, hned na to po skončení příprav odchází část místní posádky na jižní Moravu. Zůstavší schopné civilní osoby nastupují do služeb strážních, ke střežení veřejných důležitých úřadů. Mostů a komunikačních přechodů se železnicí. Rázem se mění vzhled a chod života v městě. Odpadají vojenské slavnosti: nelze uskutečnit slavnostní předání moravního mostu – mostu prezidenta Dr. Ed. Beneše. Vrátivše se domů asi po měsíci, nastupujeme do práce s přesvědčením, že své povinnosti musíme každý plnit za všech okolností ještě lépe, než tomu bylo před nástupem do vojenské služby, poněvadž naše vlast jest vážně ohrožena.

Narozeniny prezidenta Dr. Ed. Beneše

V předvečer oslav narozenin došlo k osvětlení oken a výkladních skříní, domy vyzdobeny prapory. 28. května byla menší slavnost posádky. Blahopřejné archy podepsány asi 450 osobami, jež se dostavily k podepsání na radnici, a pak odeslány okresnímu úřadu. Bylo to smutné vzpomínání tak významného dne v době náporu nepřátel na naší před 20 lety dobytou svobodu.

Most přes řeku Moravu

V jarních měsících postupovaly práce na moravním mostě velmi rychle, takže již dne 4. dubna se mohlo přikročit k provedení vodoprávní kolaudace mostu přes Moravu i říčku Věžku na strážnickém katastru. Obec poukázala další příspěvek po ní žádaný – 27 000 Kč. Otevření a předání mostu stanoveno na 26. května, bohužel s ohledem na poměry, mezitím vyplynuvší z mezinárodní situace, neuskutečněno. Most bez slavnosti označen kovovými písmeny, hlásajícími, že tato pyšná konstrukce byla pojmenována jménem prezidenta republiky Dr. Ed. Beneše, a most předán do užívání neoficielně. Dle sdělení okresního úřadu v Hodoníně slavnostní akt předání odložen na neurčito.

TJ Sokol

Na desátý všesokolský slet do Prahy odjelo ze Bzence 160 osob. S čestným diplomem se vrátil Otépka. Kinolicence prodloužena Sokolu o další 3 roky.

Autobusová linka Bzenec – Strážnice

Autobusová linka Bzenec – Strážnice zahájila dopravu osob dne 1. června 1938.

Školské záležitosti

Školní rok ukončen na všech místních školách dne 22. června. Do 1. třídy státního reálného gymnázia ve Strážnici zapsány 3 žačky ze Bzence. Bylo rozhodnuto, aby tento ústav byl doporučován místním studentům. Stále se projevují jisté potíže s utvořením školního bzeneckého újezdu; těchto potíží by nebylo, kdyby se bzenecká obec nepostavila vždy za poškozovanou obec Syrovín, jež je přikazována k újezdu osvětimanskému.

Branný svaz čsl. motoristů

Na ustavující schůzi zvoleno náčelnictvo (náčelníkem městský tajemník Antonín Válka – npor. v záloze) a stanoven současně začátek prvního kurzu na pátek 15. 7. Do prvního oddělení pojato 50 členů, zbývající jsou přiděleni do kurzu podzimního. Přihlášky členů i dorostu stále docházejí – jeví se značnější zájem o tuto instituci, jež má za účel zvýšit brannost občanů.

Polní práce

Žňové práce jsou v plném proudu, zůstaly oddáleny však o několik dní pro nedávné deště, takže nyní, obilí značně už zralé se kosí a mlátí (21. 7.). I ve vinících je hodně práce, bylo nutno provést druhý postřik a sírování, aby se zastavilo šíření oidia. Přes počáteční smutné zprávy, že vinice utrpěly značně podzimními mrazy, možno konstatovat, že úroda může být uspokojivá, nepříjdou-li do doby zrání ještě nějaké pohromy a nemoci. Jsou ovšem místa, která jsouce vystavena mrazům, utrpěla ztráty více než 50 %, průměrně ztráty ve vinicích možno odhadnout na 30 %.

Letovisko měst Bzence a Strážnice

Do doby otevření okresní silnice Bzenec – Strážnice přes řeku Moravu velmi málo lidí z obou měst navštěvovalo samotu – hostinec Sýkorův u přívozu. Nyní, když už na této silnici je i autobusová doprava čsl. drah, konají se na přívoze každou neděli výlety a jsou velmi pěkně navštěvovány. A jest tam skutečně krásně. U hostince jest pěkná zahrada, za ní hned stráně, louky a les, možno pozorovat pasoucí se stáda srn a v močálech hejna čápů.

Husův sbor

Na neděli dne 31. července připravila rada starších církve československé slavnostní akt položení základního kamene ke stavbě Husova sboru v Tyršově ulici. Stavební povolení získáno v srpnu, stavbu provádí firma Jandásek a Kozina v Bzenci. Na žádost sboru darovala obec potřebný silný dub na schodiště a kůr. Stavební náklad je asi 130 000 Kč. Náboženská obec má asi 1 400 členů, z toho téměř 500 jest příslušníků bzeneckých.

Zemřel Leopold Skála

V pondělí dne 1. srpna zemřel v den svých narozenin ve věku 87 let p. Leopold Skála, bývalý obecní tajemník a v době válečné starosta města.

Bzenec a obrana státu 1. 8.

Podle dosavadních záznamů se vybralo v městě Bzenci u městského úřadu, který se podjal sběrací akce na obranu státu, obnos 58 227 Kč. Kromě toho proveden soupis darů, pokud to bylo možno, poukázaných stranami přímo, případně prostřednictvím jednotlivých koporací, a zjištěno, že poukazy dosáhly částky 51 699 Kč, takže prozatím se z Bzence na akci odvedlo 109 926 Kč. Stále však docházejí dárci s peněžitými dary, takže, jak se situace vyvíjí, bude možno v pozdější době odevzdat ještě slušný obnos. Při počtu necelých 5 000 obyvatelů připadá již nyní na každého bzeneckého občana částka větší než 20 Kč, což je jistě velmi uspokojivé.

Bouře a požár

Dne 12. srpna odpoledne se přihnala bouře. Blesk způsobil požár domku manželů Jakuba a Antonie Čechových ve Vracovské ulici. Shořela střecha obytného domku s částí dvorního traktu. Zničeny zásoby sena na půdě. Místní hasičstvo a pohotovostní oddíl vojenské posádky požár lokalizovali. Ve stejnou dobu rovněž od blesku vzniklo několik požárů v sousedním Vracově, kde v poslední době vždy za bouří hoří. V Bzenci jest to letos první požár.

Dožínky v Bzenci

Dne 21. srpna pořádala agrární strana ve větším měřítku slavnost dožínek v parku bzeneckého zámku.

Bzenec bez ovoce

Následkem pozdních mrazů v květnu byla pohřbena veškerá naděje na ovoce. Ovocné trhy zejí prázdnotou. Jen něco málo ovoce přinášejí zemědělci z okolí, kde jest ovšem nedostatek také. Proto jest ovoce velmi drahé a není ani té kvality jako jindy. I vavřinecké slavnosti, konané ve středu 10. srpna, byly bez hroznů, ačkoli jiné roky bývá v tuto dobu již dostatek raných hroznů. Na trhu jest 1 kg hroznů za 8 Kč.

V Bzenci není nezaměstnaných

Poněvadž se dokončují stavební práce ve stanici bzenec, započato s pracemi na úseku okresní silnice na náměstí a poněvadž se s urychlením pracuje na stavbě Husova sboru, odčerpaly tyto práce všechny pracovní síly, takže toho času jest úplně bez nezaměstnaných.

Mateřská škola

Bylo rozhodnuto, aby mateřská škola byla otevřena a pro ten účel místnost bývalého dětského domova – sirotčince, a vybavena nejnutnějšími potřebami. Přihlášeno 30 dětí. Místo učitelky nastoupila koncem roku učitelka Marie Požárková.

Branná výchova

Poručík v záloze učitel Oldřich Kučera, pověřený vedením branné výchovy, byl služebně přeložen do Buchlovic, a musel na novém působišti setrvat i přes intervence. Jeho zástupcem ve vedení branné výchovy se stal učitel Josef Pavlačka, působící v Bzenci.

Pietní vzpomínka 14. září 1938

V den úmrtí prvního výročí pana prezidenta Osvoboditele konala se o desáté hodině dopoledne za součinnosti všech korporací a politických stran pietní vzpomínka na Masarykově náměstí před radnicí, kdež postaven kinotaf. Po proslovu byly místním rozhlasem vysílány projevy zesnulého pana prezidenta. Pořad připravila zvláštní komise.

Měšťanská škola v Moravském Písku

Obec Moravský Písek pozvala městskou radu Bzence k účasti na slavnosti otevření měšťanské školy, konané dne 4. 9. Zdá se, že tato jest konkurenční školou naší škole, aniž bychom sousední obci školu záviděli. Stane-li se tato škola někdy újezdní školou, bude to na škodu bzenecké škole.

Pěvecký spolek

V Těmicích odhalili pomník padlých, rovněž i v Žeravicích. Na obou slavnostech působil zdejší Pěvecký a hudební spolek.

Mobilizace

Příkaz k nástupu vojenské služby se opakuje, nyní ale ve větším měřítku. První povolání došlo již 14. září, kdy povolány některé ročníky ještě před všeobecnou mobilizací. Povolaní obránci odhodlaně rozjíždějí se všemi směry, aby se postavili pevně a hrdě na obranu ohrožené vlasti. A tyto pocity mají i ti, kdož zůstali doma, poněvadž nejsou vojáky, aby nás nahradili na všech opuštěných místech. A možno konstatovat, že ve všech nás, doma i venku, bylo pevné přesvědčení bránit vlast do krajnosti. Ovšem, čeho jsme byli svědky venku, na hranicích a v celém pohraničí, to z nás nikdo nezapomene nikdy. Byli jsme odhodláni, připraveni, ale nebylo nám dopřáno se uplatnit. Byli jsme svědky zvířecí zběsilosti Němců a poturčenců, sami jsme se musili mnohokrát přemáhat, aby to, co bylo v nás, nevybuchlo ke škodě zájmů celku a nepracovali proti přísným vojenským rozkazům. Pohled na matky a děti, klečící v prachu u cesty, když jsme opouštěli českou půdu před okupačními jednotkami německé armády, a jež nás s pláčem prosily, abychom je neopouštěli, abychom se k nim brzy vrátili, tento pohled je nezapomenutelný stejně jako pohled na hrozící paže Němců a jejich pomahačů, chtějíc hned rabovat a pálit všechno, co bylo české. Neméně hrůzné bylo evakuování obyvatelstva, opuštějícího vlastní půdu na rozkaz s nejkratší možnou lhůtou. A pod tíhou povinnosti vyklízet pevnůstky v pohraničním pásmu, kterážto práce byla všemi prováděna s největším sebezapřením, ochuzeni vracíme se opět asi po 2 měsících smutni a zdrceni z vědomí ztrát, jež nás postihly uloupením okrajových částí naší drahé vlasti, uměle a nasilím poněmčovaných, tak krásných a nám všem tak drahých krajů pohraničních, vydaných bez boje sveřepému a našemu nejúhlavnějšímu nepříteli – německému sousedu.

A s těmito pocity se dáváme znovu do práce.

Odtržení Slovácka od Moravy

Když bylo československému státu nejhůře, vyskytli se jednotlivci a určité skupiny, jež usilovali o zničení celistvosti území ČSR, za kteroužto zradu na národě spáchanou chtěli docíliti mrzké odměny. Tak a nijak jinak nelze uvésti do situace, v němž se koncem října nacházela země Moravskoslezská. Jasně a otevřeně se vyslovilo nejen bzenecké městské zastupitelstvo ve své pilné schůzi, konané dne 27. října, ale jistě i naprostá většina všech ostatních zastupitelských sborů, když se jednalo o uskutečnění připravované ústavy ČSR, pokud se týká země Moravskoslezské. A tyto usnesení zní:

Městské zastupitelstvo v Bzenci po zralé úvaze důrazně žádá, aby byla zachována správní a hospodářská jednota země Moravské a odmítá jakékoli snahy o připojení země Moravské k zemi České nebo k zemi Slovenské. Připojujeme se proto jednomyslně k poselstvu poslanců a senátorů moravskoslezských a členů výboru moravskoslezského, které zmíněné požadavky tlumočilo, případně bude ještě tlumočit předsedovi vlády generál. Syrovému a ministru vnitra Janu Čornému.

Reorganizace zemědělského školství

V důsledku evakuace Valtic, bylo třeba valtickou státní rolnickou školu někam umístit. Tento případ roznítil velmi mnoho alternativ, o nichž ovšem, zvláště když se jednalo o vydatnější peněžitou podporu a pomoc, nechtěla do vyjasnění rozhodnouti obec. Tak se stalo, že později byl vedoucí ústav přeložen z pohraničí do Strážnice.

Nalomený charakter

Po mnichovské okupaci, provedené na našem státním území, došlo k odchodu některých členů z řad důstojnictva zdejší posádky, kteří byli, nebo se hlásili k Němcům. Byli to namátkově: major Macke, škpt. Friedl, Friedrich a Kanický. Zvláště tento měl v Bzenci nepříjemnost s bílými punčochami, v nichž se jednou odpoledne objevil v civilu na náměstí. Toto provokativní vystupování aktivního důstojníka mělo za následek oznámení a vyšetřování, poněvadž Bzenčané trvali na tom, že toto jednání bylo záměrné a že neodpovídá předpokládanému smýšlení čsl. důstojníka. S odchodem důstojníků odešlo větší množství mužstva všech národností, mimo české a slovenské. V Bzenci to bylo velmi markantní, poněvadž pluk měl ve stavu příslušníky všech menšinových národností státu.

Zaměstnanci obce

Poněvadž policejní strážník Rud. Zicháček byl nucen odejít na zdravotní dovolenou a poněvadž s další jeho službou již nelze počítat, bylo rozhodnuto vypsat dvě místa pomocných zřízenců strážní služby (zákon číslo 114/192 6 sb. z.) a tato místa také obsazena městským zastupitelstvem Pavlem Goliášem, již dříve ve službách se nacházejícím, a italským legionářem Janem Čagánkem.

Obec rozhodla, aby bylo dosaženo penzijního pojištění u Penzijního ústavu soukr. zaměstnanců pro zaměstnance Pavla Goliáše a Štěpána Tvarůžka, což se po delší době podařilo, zamítnuta však byla žádost jateckého Bedřicha Bezchleba, kterého Penzijní ústav do pojištění nepřijal, třebas obec jeho žádost doporučila.

Hospodářská pracovní komise

Ve schůzi rady dne 3. listopadu byla ustavena hospodářská pracovní komise, jejímiž členy byli jmenováni: František Kučera, starosta, členové městské rady: Jindřich Büchler, Jos. Daněček, Frant. Ruth, a pp. Žváček, Skála, Aug. Černín, Petr Marsén, Pavel Munk, Josef Kimner, Josef Kučera a Jakub Jelínek.

Bzenec a vystěhovalci

V důsledku vojensko-politických událostí po Mnichovu přišlo do Bzence 130 vystěhovalců – kolonistů ze Slovenska v druhé polovici listopadu. Přišli bezprostředně z Hodonína, kde se zastavili na své cestě ze Žitného ostrova. Byli nastěhováni v několika místnostech zámku. Jejich počet se zvýšil na 170, když se vrátili členové jejich rodin z činné vojenské služby. Děti z rodin těchto uprchlíků ubytováni v rodinách místních občanů. Místní výbor se o všechny stará velmi pečlivě, koná sbírky peněz i potravin, stará se hlavně o stravování. I obce sousední jsou vydatně nápomocny. Z nich je třeba jmenovati Těmice, jež darovaly 8 pytlů mouky, brambory a peníze. Uskutečněna zvláštní akce příspěvková, která vynáší měsíčně 4 826 Kč, čili za 6 měsíců, po kteroužto dobu má být prozatím prováděna, by vynesla 30 700 Kč, což jsou prostředky, jimiž se chce výbor o vystěhovalce starat. Očekává se pomoc z hlášené pomocné akce anglické. TJ Sokol též pořádá sbírky, u nich funguje „babiččina komora”; jednota dává vystěhovalcům zdarma kinopředstavení.

Pomník prezidentu Osvoboditeli

Již při udělení čestného občanství prezidentu Osvoboditeli bylo dohodnuto, že mu jako prvnímu občanu státu bude postaven pomník v Bzenci. Tato záležitost byla postupně projednávána, městská rada zvolena za pracovní komisi; byla vypsána soutěž na památník za spolupůsobení SVUM v Hodoníně. Po získání většího počtu návrhů, byla v sále radnice otevřena výstava,kdež byly vystaveny nejen fotografie, ale i sádrové modely. Návštěvníci sami hodnotili vystavená díla. Největší zájem upoutal model sochaře Ant. Chromka, s nímž také obec navázala další jednání. Vinařské družstvo přislíbilo, že dá obci k dispozici jednu volnou plochu před zámkem, aby na ní byl vybudován park a v něm umístěn pomník prezidenta Osvoboditele. Celkem bylo podáno třináct návrhů – modelů i fotografií. Výstavku navštívilo 126 zájemců, pro model Chromkův bylo 39 hlasů. Na darech se při této příležitosti vybralo 124,45 Kč. Vkusnou květinovou dekoraci provedli p. zahradník Grabovský a učitelé Jar. Strážnický a Boh. Tochler. Zvláštní složenková akce byla provedena mezi domácími, složenky posílány i bzenčanům mimo Bzenec, ba dokonce byla k očekávání i pomocná akce z Ameriky, kam bylo rovněž psáno a kde se chtěl akce ujmout Bzenčan p. Novotný. Sochař Chromek dostal od městské rady žádost, aby zpracoval model v nadživotní velikosti a zástupci obce se střídavě přesvědčovali o jeho práci. Politické poměry však brzdily práci v tomto směru a opakované mobilizace nevěstily nic dobrého pro nejbližší budoucnost. Sbírka na památník vynesla asi 24 000 Kč, Chromek požadoval za bronzovou sochu s podstavcem 65 000 Kč. V pozdních měsících 1938 oznámil Chromek, že jest s prací hotov a že dává objednanou práci k převzetí a přemístění. Tehdy bylo nutno Chromkovi sdělit, že obec nemá možnost model vhodně umístiti a tak se stalo, že zůstal na pracovišti sochařově při jeho domku na samotě nad Zlínem. Nemohlo se totiž prozatím počítat s uskutečněním odlitku do bronzu a s odhalením pomníku.

Vojenská slavnost

Hned po zahájení přístavby kasáren bylo plánováno, že stavba bude odevzdána posádce slavnostně a že při té příležitosti obec odevzdá děl. pluku 125 standartu, neboť tento vojenský útvar jako jediný v republice dosud standartu neměl. Proto hned v lednu 1938 byla ustavena pracovní komise, která měla v rámci předpokládaných výdajů, redukovaných obcí z 25 000 Kč na 15 000 Kč, připraviti vojenskou slavnost a akci s poskytnutím stuh místními korporacemi. Na stuhách pracovala firma Vostárková z Rychnova nad Kněžnou, standarta zadána paní Křížové–Martínkové v Praze za 4 070 Kč. Před dodáním standarta kolaudována Památníkem osvobození a schválena, vše dodáno koncem června a zaplaceno. S ohledem na jarní mobilizaci musila obec změnit termín odevzdání standarty z května na září. Pro tuto slavnost určen den 28. září. Ten den měly být v Bzenci i velké vinařské slavnosti. Pozvány četné čelné osobnosti, i ministr národní obrany. Ani tuto slavnost nebylo však možno uskutečnit, neboť právě v tu dobu byla v plném proudu vojenská akce na základě všeobecné mobilizace. A tak zůstalo všechno připraveno i se stříbrnou trubkou a čekalo se, jak se poměry dále utváří.

Další práce na silnici

Za příznivého jara dochází k pokračování v pracech na silnici. Práce postupují etapově. Obec získala starý dlažební materiál z úseku od Strážnického na náměstí až na začátek Olšovské ulice a použila ho ke zlepšení obecních ulic a ploch. Tento materiál získán za 25 000 Kč. Jak již bylo podotknuto, bylo na přání obce upuštěno od zřízení otevřeného, kamenem ztuženého kanálu v Olšovské ulici a položena vhodná kanalizační potrubí, za což obec připlatila 13 000 Kč. Okres schválil obcí žádané zabezpečení domů čp. 305 a 306, za což zaplatil podnikatelům 29 000 Kč, obec se však musela usnésti, že přebírá všechny záruky za bezpečnost a eventuelní následky nevhodně vyřešeného zajištění staveb, všechno dopadlo dobře. Paní Hostýnková obdržela od obce jako příspěvek na opravu domu 1 000 Kč. Vytrhaného kamene bylo použito k vydláždění cesty k rafinérii a koupališti, což provedla firma Krejčiřík. Rafinérie lihu firmy Ed. Fürst poskytla na tuto stavbu příspěvek 10 000 Kč. Rozhodnuto provésti dlažbu vozovky od čp. 90 po obchod Em. Jakoba v Barácích, k čemuž použito částečně materiálu z dřívější nedokonalé dlažby. Dále vydlážděn byl chodník od silnice k Lidovému domu a pomýšlelo se vydláždit plochu náměstí mezi domy a silnicí od sklenářství V. Strážnického po čp. 805, což neuskutečněno.

II. etapa kanalizace

Aby se postupovalo plánovitě a dosáhlo se potřebného schválení prací nadřízených úřadů, stanovila obec další úseky kanalizace: ulice mezi Barákovým a Voleníkovým, ulice k templu, Horní náměstí, Tyršova, domy při okresní silnici k Sokolovně, spodní řádek Baráků, od rolnicko-vinařské školy k poště a zbytek Bzinské ulice.

Hasičská zbrojnice

I letos bylo několikráte jednáno o stavbě hasičské zbrojnice. Hasiči předložili návrh architekta Gajovského na postavení hasičského domu, ovšem bylo třeba zjistit výši nákladů, kteroužto funkcí pověřen stavitel Mir. Holomek. Obec uvažovala, že by při té příležitosti vyřešila v domě plynovou komoru s ostatními místnostmi pro CPO.

Převody obecních ploch

Během roku bylo provedeno několik převodů pozemkového obecního majetku a to:

1.) Směna ploch potřebných pro knihovní pořádek na Křivolánském potoku.
2.) Na cestu u kasáren koupena parcela číslo 3593 od paní Marie Koutné o výměře 1 014 m² za 10 140 Kč.
3.) Směna ploch s drahou u příležitosti stavby II. koleje v úseku Vlkoš – Kelčany – Bzenec.
4.) Odprodej ploch na zahrádky před domy majitelům na Babí po 2,50 Kč za m².

Vystěhovalci

Tábor vystěhovalců v bzeneckém zámku navštívil Angličan H. W. H. Sams v doprovodu Dr. Rašky ze státního zdravotního ústavu v Praze. Vyslovil se pochvalně o veškeré péči, kterou Bzenec vystěhovalcům poskytuje a slíbil, že se přičiní, aby se městu dostalo další pomoci.

Benzínová čerpací stanice

V jednu dobu jich bylo ve městě 6 a možno říci, že byly skoro jedna na druhé. Na periférii Bzence, na Novém světě, byla první, druhá patřila firmě A. Hank, ta byla pojízdná, pře silnici byla naproti třetí, čtvrtá byla před drogerií p. Maštalíře, několik desítek metrů byla pátá a dále ještě o několik desítek metrů šestá.

Komunální výpujčka 300 000 Kč

Holešovská spořitelna projevila ochotu půjčiti Bzenci jako komunální výpůjčku částku 300 000 Kč na investice. Těchto peněz bylo použito zčásti jako příspěvku na moravní most, na investice spojené s budováním kanalizace, komunikací a dláždění v městě. Úrok 5%.

Zdravotní opatření

V obci byl vydán zákaz vodit psy do obchodních místností a pouštět psy do trhů. Obyvatelstvo nyní samo dbá, opírajíc se o nařízení obce, aby byl vydaný příkaz dodržován.

Tabáková prodejna na náměstí

Skoro nepatrná věc, ale rozvířila značně hladinu klidného chodu úřadování. Trafikant Antonín Kaštalán totiž požádal, aby si mohl postavit prodejní tabákovou budku na náměstí hned vedle dřevěné budky mostní váhy. Poněvadž se jednalo právě v tu dobu o změnu v trase silnice, bylo třeba několikerého jednání, než se podařilo žádosti vyhovět a invalidovi (bez nohy) dát souhlas ke stavbě prodejní budky v čáře budky mostní váhy.

Získání průmyslu

Obec i letos pokračuje v jednáních navázaných loňského roku s firmou Baťa a snaží se i intervencemi na příslušných místech ve Zlíně připravit půdu pro kladné rozhodnutí. Firmě bylo oznámeno zásadní rozhodnutí obce, že jí budou odprodány požadované plochy za opravdu výhodných podmínek. Poněvadž by se jednalo o založení velkého podniku, provádí firma dalekosáhlá šetření po všech stránkách a zkouší všechny klady a nevýhody, jak již o tom byla zmínka v předcházející zprávě.

Můstek k lesu

Na přání vojenské posádky postaven společně s posádkou můstek přes Svodnici (Vracovský potok) u Antoníčka, aby bylo dosaženo rychlého přesunu koní z kasáren do lesa, neboť tudy vede chodníkem nejkratší spojení lesa a kasáren. Dřevo tesané dala obec, kulatinu a ostatní velkostatek, práci provedli vojáci.

Pěvecký a hudební spolek

Minulého roku ustavený spolek se představil prvním představením – koncertem v Sokolovně. Měl velký úspěch, pomohl spolku i po stránce finanční. Uskutečnil zájezd do Vracova, Těmic a do Žeravic.

Přístavba Sokolovny

Bzenec pociťuje potřebu vhodného sálu pro přednášky, divadla apod. Proto TJ Sokol započal v dubnu se stavbou sálu vedle sálu kde se hraje kino. Jedná se o stavební práci v hodnotě 180 000 Kč a provádějí ji spojené místní firmy Holomek a Kozina. Započato v dubnu.

Přehled počasí v roce 1938

V teplém měsíci lednu velmi často a vydatně pršelo. Po mírném únoru nastalo nádherné počasí v březnu, jež bylo možno přirovnat k pěknému počasí květnovému. Byla tudíž zima nehezká s malými a krátkou dobu trvajícími dešti. V dobu květu stromů se značně ochladilo a 9. a 10. dubna padal sníh. Z 18. na 19. dubna byl mráz -5 °C a opakoval se i noci následující, květy pomrzly a způsobeny i značnější škody na vinicích. 20. a 21. dubna vydatněji sněžilo. Následujícími ještě silnějšími mrazy s jinovatkou dokončena zkáza na ovocných stromech. Poslední mráz se dostavil v noci ze 4. na 5. května, pak se oteplilo. Dne 23. června, v době senoseče, byla průtrž mračen, po 5. červenci nastala doba dešťů právě v době žní, jež byly často velmi vydatné. Na to nastala opět vedra a teprve 12. srpna přišla bouře s deštěm, jenž značně pomohl už usychajícím polním plodinám.

V neděli 21. srpna způsobila silná bouře i záplavy. V pondělí 29. srpna padaly i kroupy, nezpůsobily však velkých škod. Na to více než 14 dní stále pršelo, takže se rozvodnila řeka Morava, zaplavila louky azatopila část Moravského Písku. Podzim byl uspokojivý. Na sv. Mikuláše sněžilo, ale v zahradách kvetly růže a fialky. Ze 16. na 17. prosince se náhle ochladilo, teploměr ukazoval -17 °C, ale tři dny na to bylo naměřeno +6 °C.

Závěr

Ztráta průmyslových oblastí i oblastí zemědělsky výhodných v nás vzbudila pevné odhodlání, že musíme, třebas dočasně ochuzeni, vydržet a neklesnout. Pro Bzenec tyto okolnosti znamenají povinnost nahradit ztracenou zelinářskou a konzervářskou oblast Znojemska. Bylo proto třeba působit na místní zemědělce, aby zvětšili osevní plochy zeleniny, aby pěstovali to, čeho nejvíce potřebujeme a co třeba zpracovat. Pro Bzenec to bylo celkem snadné, poněvadž má už svou tradici v oboru zelinářském i konzervování zeleniny, ačkoli před tímto tragickým rokem byl německými podnikateli Znojemska, Mikulovska a Lednicka odstrkován na vedlejší kolej. Pro příští rok se chystají místní veřejní činitelé k akcím, o nichž bude pojednáno v příštím roce.

Názory spoluobčanů na národní tragédii tohoto roku bych shrnul ve větu, v níž se značí vzdor i pevná naděje: Není velký ten, kdo nepadl, ale kdo padl a znovu povstal.

 

V Bzenci 10. ledna 1953
Jan Hirš.